Saksbehandler: byggesaksbehandler, Trine Myrmo. Vurdering av kommuneplanbestemmelse om garasjestørrelse. Hjemmel: Plan- og bygningslovens 11-17

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: byggesaksbehandler, Trine Myrmo. Vurdering av kommuneplanbestemmelse om garasjestørrelse. Hjemmel: Plan- og bygningslovens 11-17"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 14/881-1 Arkivnr.: Saksbehandler: byggesaksbehandler, Trine Myrmo Vurdering av kommuneplanbestemmelse om garasjestørrelse Hjemmel: Plan- og bygningslovens Rådmannens innstilling: Side 1 av 5

2 Sammendrag: Kommunen begynner å få erfaring med endringene som ble gjort i kommuneplanens arealdel høsten Det er noe pågang av saker der tiltakshaver ønsker å søke dispensasjon for garasjestørrelse utover 50m 2. Det ønskes en vurdering av om reglene for garasjestørrelse er noe streng sett i lys av at planen ellers har åpnet for mer utbygging på eiendommen. Saksutredning: 1. FAKTABESKRIVELSE 1.1 Bakgrunn for saken Kommunestyret vedtok høsten 2013 kommuneplanens arealdel med bestemmelser og retningslinjer (sak 83/13). Mens tidligere planbestemmelser ikke hadde spesielle regler for garasjer, sier de nye bestemmelsene følgende i : Maksimalt bebygd areal (BYA) på garasje for eneboligbebyggelse er 50 m 2 Boligbygg og garasje på eiendommen skal ha lik form på taket Frittstående garasjers mønehøyde skal ikke overstige 5,0m og gesimshøyde ikke overstige 3,5m målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå. Etter at de nye bestemmelsene har trådd i kraft, har kommunen våren 2014 hatt 8-10 henvendelser fra grunneiere som ønsker å søke dispensasjon fra bestemmelsen om arealbegrensning på 50 m 2. De har store rommelige tomter, og har ikke forståelse for hvorfor de ikke kan få bygge garasje på fra m 2 og i ett tilfelle ønskes det 90 m 2, slik at de får plass til alt utstyret de har, og kan klare å holde orden på eiendommen sin. Sett i lys av ovenstående, er det interessant å se nærmere på hvilke begrensninger som eventuelt ligger til grunn. Det må også avklares hvilke regler som skal gjelde for bygging av uthus. Administrasjonen ser at det er behov for en gjennomgang av bestemmelsene før enkeltsakene/forepørslene som nevnt over behandles. Det er ønskelig å få en klar forståelse av hvordan bestemmelsene skal tolkes, og det er ønskelig å få en politisk vurdering av om planbestemmelsene bør endres. 1.2 Rettslig grunnlag for endring av bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel er vedtatt etter en omfattende prosess etter plan- og bygningslovens kapittel gjelder endring og oppheving av kommuneplanens arealdel: «For endring og oppheving av planen gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan. Kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre endringer i planen i samsvar med kommunelovens regler. Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, jf. forøvrig 1-9. Der planbestemmelsene er utydelige, må disse presiseres gjennom endring. 1.3 Bakgrunn for dagens planbestemmelse om garasjestørrelse Gjennomsnittlig størrelse for boliggarasjer er økende. Husstandene har flere biler og mer utstyr som de ønsker plassert inn under tak. I tradisjonell villabebyggelse er boligen stor og uthus og garasjer er mindre bygg som omkranser den store boligen. Når garasjene blir for store, kan bebyggelsen miste noe av sin åpenhet. Store lukkede garasjebygg kan virke negativt i bygningsmiljøet. 1.4 Eksempler på varslede garasjesøknader Vi kan oppsummere noen her: Gnr./bnr. 24/7 ønsker garasje på ca. 70 m 2 BYA på en tomtestørrelse på m 2 Gnr./bnr. 47/73 ønsker garasje på ca. 65 m 2 BYA på en tomtestørrelse på m 2 Gnr./bnr. 40/21 ønsker garasje på mer enn 50 m 2 BYA på en tomtestørrelse på m 2 Gnr./bnr. 54/78 ønsker garasje på ca. 90m 2 BYA på en tomtestørrelse på 2.200m 2 Gnr./bnr. 24/11 ønsker garasje på 70m 2 BYA på en tomtestørrelse på 1.339m 2. Side 2 av 5

3 Gnr/bnr. 64/143 ønsker å rive en car-port på ca. 45 m 2 BYA og bygge ny garasje på det doble av arealet på en tomtestørrelse på m Gjeldene planbestemmelser Om garasje: Det er tolkningsmulighet for om begrensningen på max. 50 m 2 garasjer gjelder for garasje totalt, eller om bestemmelsen gjelder pr. garasjebygg. Kan det bygges flere garasjer inntil 50 m 2 innenfor BYA = 30 %? Det er ikke presisert om begrensningen på 50 m 2 bare gjelder frittstående garasje, eller om det også er en begrensning om garasjen er en del av boligbygget. Det er ikke presisert hvordan regelen skal tolkes dersom garasjen som skal bygges er et kombinert bygg med plass for ved/redskaper etc. Om uthus: Planbestemmelsene for utforming av boligområder, omtaler boligbygg og garasje. Det er tolkningsmulighet om bestemmelsen ikke gjelder uthus, eller om bestemmelsene for garasje også gjelder uthus. Dersom det ikke gjelder bestemmelser for uthus, vil man kunne bygge uthus så stort man vil, innenfor eiendommens totale begrensning på 30 % bebygd areal. Plan- og bygningslovens begrensning på 8 meter gesimshøyde og 9 m mønehøyde vil også gjelde. Uthuset vil da kunne bli det høyeste bygget på eiendommen, siden bolig maksimalt kan ha mønehøyde på 8,5m og gesimshøyde på 7,0m. 1.6 Hvilke bestemmelser har våre nabokommuner? Det er undersøkt hvilke planbestemmelser våre nabokommuner har til sine kommuneplaners arealdeler: Jevnaker kommune: BYA = 25 %, Maksimal garasjestørrelse: BRA 70 m 2, uthus omh. Ikke. Nittedal kommune: BYA = 30 %, Maksimal garasjestørrelse: 50 m 2 BRA, uthus omh. Ikke. Nannestad kommune: Gran kommune: BYA = 25 %, Ingen andre bestemmelser/begrensning. BYA = 25 %, Ingen begrensning for garasjer, uthus omhandles ikke. Ingen boligeiendom kan bebygges med mer enn 350 m 2 BYA. 1.7 Forventede endringer i lov og forskrift Regjeringen har varslet lov-/forskriftsendringer som gjelder garasjer. Endringene vil trolig være at bygninger opp til 50 m 2, som ikke er til beboelse, skal få en enklere behandlingsform/fritas for søknad. Man vil trolig fortsatt ha søknadsplikt for bygg over 50m 2 og krav til ansvar for bygg over 70 m 2 (ikke til beboelse). 2. TOTALVURDERING Det trengs en enhetlig forståelse av hvordan bestemmelsene skal leses. I utgangspunktet forstår vi bestemmelsene slik: Det er frittliggende garasjer som ikke skal ha større bebygd areal enn 50 m 2. Dersom garasjen har tilleggsarealer i form av boder eller er del av et større uthus, så skal ikke dette bygget være mer enn 50 m 2 totalt. Det kan bygges flere garasjer på eiendommen hver på inntil 50 m 2. Uthus uten garasje har ingen begrensning på størrelse, utover at eiendommen ikke skal være bebygd med mer enn 30 %. Planbestemmelsenes begrensning for høyde på garasje og bolig gjelder ikke uthus. 2.1 Er begrensningene i garasjestørrelse ulogisk? I gjeldende bestemmelser til kommuneplanens arealdel er det ingen begrensning for hvor stort bebygd areal som kan bygges. Begrensingen er kun at man holder seg innenfor tillatt bebygd areal = maks 30 % tomtens areal. Har man en eiendom på 2 daa (2.000 m 2 ), kan man bebygge 600 m 2 av eiendommens overflate. Om man bare får bygge 50 m 2 garasje, blir det mye igjen til bolig og uthus. 2.2 Hvilke behov har boligeiere i spredtbygd strøk? Lunner kommune har mange innbyggere som har valgt å flytte hit for å få landlige omgivelser. De kan ha kjøpt seg store tomter fordi de har spesielle behov. Kanskje driver de med veteranbiler, Side 3 av 5

4 eller de er selvstendige næringsdrivende som trenger å plassere en firmabil mm. Store eiendommer er også svært attraktive for de som har plasskrevende hobbyer og for de som har et ønske om å bo mer skjermet enn hva et regulert område gir anledning til. Planbestemmelsene skal gjelde for alle boligtomter som ikke er i regulert område. Lunner kommune har store tettbygde områder som ikke er regulert som deler av Lunner sentrum og områder på Kalvsjø. Her er boligtettheten stor og krav til avstander m.m. vil begrense i svært stor grad muligheten til større garasjer enn 50m 2 uansett. I boligeiendommer i spredtbygd strøk, er det antagelig ikke problematisk for noen om en nabo får anledning til å bygge en garasje over 50 m 2 forutsatt at det ikke er høye bygg eller plasseringer som hindrer utsikt. 3. ALTERNATIVE FORSLAG TIL VEDTAK Det er utarbeidet 3 alternative forslag til vedtak: 3.1 Det trengs ingen justeringer av bestemmelser til kommuneplanens arealdel i gjeldende bestemmelser til kommuneplanens arealdel, skal forstås slik: Det er frittliggende garasjer som ikke kan ha større bebygd areal enn 50 m 2. Dersom garasjen har bod i tillegg eller er del av et større uthus, kan bygningen til sammen ikke overstige BYA= 50m 2. Det kan bygges flere garasjer på eiendommen, hver på inntil 50 m 2 BYA. Uthus har ingen begrensning på størrelse, utover at eiendommen ikke skal være bebygd med mer enn 30 % BYA. Planbestemmelsenes begrensning for høyde gjelder ikke uthus. 3.2 Starte planarbeid for endring av planbestemmelse 3.3 Starte planarbeid for endring av planbestemmelse arbeidet med å endre planbestemmelsene, slik at det ikke er begrensning på størrelse på frittliggende garasje og uthus innenfor tomtens totale tillatte grad av utnytting =30 % BYA. 4. KONKLUSJON DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 4 av 5

5 Side 5 av 5

9/21 TILBYGG TIL BOLIG - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTNYTTINGSGRAD. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

9/21 TILBYGG TIL BOLIG - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTNYTTINGSGRAD. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/103-10 Arkivnr.: GNR 9/21 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

115/25 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8. Klageadgang: Etter plan- og bygningsloven 1-9 jfr. Forvaltningslovens kap.

115/25 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8. Klageadgang: Etter plan- og bygningsloven 1-9 jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1273-22 Arkivnr.: GNR 115/25 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI

Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 15/1027-11 Arkivnr.: PLAN 15/1027 Saksbehandler: tjenesteleder areal

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 3/10 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 3/10 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 07/1772-14 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Arkivsak: 10/2851-13 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Bjørn Tore Borge Innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32 Søgne kommune Arkiv: 23/356 Saksmappe: 2014/1733-30848/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 26.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering

Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering Arkivsaksnr.: 14/1374-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Marit Øversveen Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering Hjemmel: Eigedomsskattelova Rådmannens innstilling: Lunner kommune utsetter avgjørelsen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.06.2013 38860/2013 2012/4747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/116 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien

Detaljer

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32 Arkiv: 201212 Arkivsaksnr: 2012/2970-42 Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 7/14 13.02.2014 Kommunestyret 10/14 24.02.2014

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR BISLINGEN NATURHOTELL

2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR BISLINGEN NATURHOTELL Arkivsaksnr.: 08/1288-90 Arkivnr.: PLAN 08/1288 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR BISLINGEN NATURHOTELL Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: (08:00 Formannskapsmøte)

Detaljer

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM april 2014 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 2 2 Planprogram 2 3 Planavgrensing 4 4 Hovedmål for

Detaljer

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra.

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra. Arkiv: 201203 Arkivsaksnr: 2012/1731-32 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 46/13 12.12.2013 Kommunestyret 58/13 16.12.2013 PlanID

Detaljer

Klager på nytt dispensasjonsvedtak vedrørende Fosslibekken barnehage på eiendommen 102/2 i Stjørdal kommune delvis oppheving av kommunens vedtak

Klager på nytt dispensasjonsvedtak vedrørende Fosslibekken barnehage på eiendommen 102/2 i Stjørdal kommune delvis oppheving av kommunens vedtak -t(q Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Elin Lånkan Tlf. direkte: 74 16 80 32 E-post: ell@fmnt.no Deres ref.:vår dato: 14.03.2011 Vår ref.: 2010/5642Arkivnr: 423.1 Vogt & Wiig Advokatfirma Trondheim

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

En vil i det følgende gå igjennom forslag til nye bestemmelser og gi en forklaring på hvorfor de er tatt inn og hvilke konsekvenser det medfører.

En vil i det følgende gå igjennom forslag til nye bestemmelser og gi en forklaring på hvorfor de er tatt inn og hvilke konsekvenser det medfører. Forklaringer: Selve bestemmelsene er skrevet i kursiv. Teksten i vanlig skrift er forklaringer og kommentarer som skal fjernes i det endelige dokumentet. Bestemmelser: I forslaget til bestemmelser er det

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer