115/25 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TAKVINKEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "115/25 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TAKVINKEL"

Transkript

1 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 11/ Ark.: GNR 115/25 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 132/11 Kommunestyret /11 Formannskapet Saksbehandler: Trine Myrmo, Byggesaksbehandler 115/25 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TAKVINKEL Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven av 2008, kapittel 19 Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. VI. Formannskapets innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens kap. 19 ønsker Lunner kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra krav til takvinkel i utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel punkt for eiendommen gnr 115 / bnr 25. Hensynet bak bestemmelsen om takvinkler blir ikke vesentlig tilsidesatt når eiendommen fra før har slake pulttak, og det nye taket er klart underordnet hovedtaket. Fordelene ved valgte takvinkel er at tiltaket blir mer beskjedent enn andre løsninger med brattere takvinkler, og at dette er en fordel i den trange situasjonen boligen er plassert. Eiendommen ligger klemt mellom Gjøvikbanen og Hadelandsvegen og det er behov for skjermet ute plass. Ulempen er at tilbygget ikke holder de estetiske kvalitetene Lunner kommune ønsker å ivareta. Totalt sett mener kommunen at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Før kommunen kan fatte endelig vedtak om å innvilge dispensasjon, må Jernbaneverket ha gitt dispensasjon fra byggegrense mot Gjøvikbanen. Har ikke Jernbaneverket innvendinger, fattes dispensasjonsvedtaket administrativt. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

2 Sammendrag: Ola Aabol har søkt om påbygg på eksisterende garasje på eiendommen 115/25, Hadelandsvegen 485, på Stryken. Garasjetaket har tidligere vært terrasse. Påbygget har en slakere takvinkel enn kommuneplanbestemmelsene tillater. Rådmannen viser til Kommunestyrets vedtak i sak 85/11 den om dispensasjon fra samme kommuneplanbestemmelse for bygging av flatt tak på carport på eiendommen 84/65, og anbefaler derfor at det gis dispensasjon. 1. FAKTABESKRIVELSE 1.1 Bakgrunn Ola Aabol søker om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes krav om at takvinkler skal være mellom 22 og 42 grader. Søknaden gjelder påbygg i form av en glassveranda oppå garasje inntil enebolig på gnr 115/ bnr 25 ved Stryken. Vist takvinkel er ca 6 grader. Øverst til høyre er tiltakets plassering vist på kart over kommunen. Under vises utsnitt av innsendt situasjonsplan. Pil viser glassveranda. Under vises bilder av påbygget, som allerede er oppført. Side 2

3 Nabovarsel i tiltaket ble sendt allerede Da tiltakshaver var innom Lunner kommune for å vise fram søknaden for kvalitetssikring, var det mangler som tiltakshaver ble bedt om å ordne opp i før søknaden ble levert kommunen for behandling. Blant annet var tiltaket avhengig av tillatelser fra både Statens vegvesen og Jernbaneverket på grunn av kort avstand til fylkesveg 16 (Hadelandsvegen) og Gjøvikbanen. Først etter en oppklaring med tiltakshaver i september, ble søknad levert inn til kommunen. Øvrig saksgang: Side 3

4 Merknader til nabovarsel, fra Statens vegvesen, mottatt Tillatelse til dispensasjon fra veglovens bestemmelser, mottatt Søknad om tillatelse til tiltak, mottatt Etterspørring etter tilleggsdokumentasjon, mottatt Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot jernbane ble sendt fra Lunner kommune (svar er ikke mottatt) Tilleggsdokumentasjon er mottatt I denne trekkes søknad om oppføring av carport. I denne saken har det vært mye kontakt med ansvarlig søker/tiltakshaver for å få orden på søknaden. Likevel er glassverandaen bygd uten at det er gitt tillatelse til det samtidig som heller ikke Jernbaneverket har ferdigbehandlet dispensasjonssøknaden. Kommunen ønsker å bringe saken ett hakk videre, ved å avklare om takvinkelen kan aksepteres eller ikke. Å avklare dette spørsmålet vil ikke ha betydning for Jernbaneverkets behandling av byggegrensesak. 1.3 Planstatus i området og rettslig grunnlag Eiendommen gnr 115 / bnr 25 ligger i uregulert område, og er i kommuneplanens arealdel avsatt til eksisterende boligområde. Planbestemmelsenes punkt sier at takvinkel skal være mellom 22 og 42 grader. 1.4 Forholdet til plan- og bygningsloven 19 Etter Plan- og bygningsloven av krever dispensasjon grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles dersom det ikke er åpenbart at søknaden ikke berører naboers interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjoner fra planer, plankrav og forbudet i Plan- og bygningslovens 1-8. Etter plan- og bygningslovens 19-2 kan kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av Plan- og bygningsloven. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke gis dispensasjon fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Side 4

5 Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. Etter Plan- og bygningslovens 19-4 tilligger myndigheten til å gi dispensasjon kommunen. 1.5 Søkers begrunnelse for dispensasjon Ola Aabol sier at han ønsket å ta utgangspunkt i eksisterende terrassegrunnmur over garasjen når han bygde glassveranda. For å få brukbar takvinkel innvendig, og å holde taket under eksisterende takutstikk med lufting, måtte takvinkelen bli så lav. En takløsning med møne vinkelrett på eksisterende bygg, ville hindre lufting under eksisterende tak, og gi en dyrere løsning. 1.6 Nabomerknader Selve byggesaken er nabovarslet. Det er ikke innkommet merknader til den. Selve dispensasjonssøknaden er ikke nabovarslet, selv om tiltakshaver er gjort oppmerksom på at dispensasjonssøknader skal nabovarsles. I denne saken gjelder dispensasjonen rene estetiske hensyn, som bør ivaretas av bygningsmyndighetene. Saken bør derfor kunne avgjøres uten at naboer er varslet om dispensasjonsspørsmålet. 2 FAGLIG VURDERING: 2.1 Andre sammenliknbare saker Etter å ha erfart at det blir svært vanskelig å styre etter kommuneplanbestemmelsene om man ikke er konsekvent i saksbehandlingen, er det nå ønskelig å få politisk avklaring på spørsmål relatert til underordnede tak. I Kommunestyrets sak 85/11 den ble det gitt dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene for avvikende takvinkler på et underordnet tak, med begrunnelse i at de flate takene gir bygget et arkitektonisk løft. I den saken skulle den nye eneboligtomta bebygges med hovedtak med takvinkel innenfor planbestemmelsene, mens enkelte underordnede tak var flate. Det ble gitt dispensasjon for takvinkel, selv om det ikke kunne vises til tilsvarende avvikende takformer i nabolaget. 2.2 Hensynet bak bestemmelsen om takvinkler Kravet til takvinkler i kommuneplanen er satt for å sikre at bebyggelsen i uregulerte områder skal ha et visst enhetlig preg. I dette tilfellet er nabobebyggelsen svært tradisjonell, med brattere takvinkler en boligen på 115/25. Bebyggelsen er ikke så tett, men Aabols bygg er en del av ei lita grend. Aabols bolig, som tidligere fritidsbolig, skiller seg noe ut i nabolaget. Den er inneklemt mellom fylkesvei og jernbane. Bebyggelsen er derfor ordna på ei rekke med smal bebyggelse. Uthusene i nord, har slake pulttak, som minner om takvinkelen til den omsøkte glassverandaen. Tilbygget er en egen klart definert bygningskropp som lar eksisterende bygningskropp beholde sitt smale preg. Side 5

6 Hensynet bak bestemmelsen er å skape enhetlige bygningsmiljø. Siden boligens hovedtak er innenfor kommuneplanbestemmelsene, eiendommen allerede skiller seg ut fra omgivelsene, og allerede har slake pulttak på uthus, vil ikke hensynet bak bestemmelsen bli vesentlig tilsidesatt. 2.3 Fordeler og ulemper ved å gi dispensasjon Boligen er ikke stor, og den ligger klemt mellom jernbane og veg. Av situasjonen er det klart at boligen kan trenge en halvklimatisert sone som gir noe beskyttelse mot vei og jernbane. Bygget ligger i en trang situasjon, hvor det ikke er store muligheter for utbygging. Den valgte løsningen er et påbygg på eksisterende bygningskropp. Eiendommen er allerede fullt utbygd i forhold til hva kommuneplanbestemmelsene tillater av bebygd areal. Det er ikke rom for å sette opp tilbygg som en forlengelse av bygningskroppen. Selv om tiltakshaver mener at det ville være vanskelig å få til lufting av eksisterende tak om det omsøkte tilbygget skulle bygges innover eksisterende tak, ville man trolig funnet en løsning, dersom man hadde hatt fokus på å finne løsninger. Et tilbygg med brattere takvinkel, og dermed høyere tak, ville imidlertid kanskje virke mer påtrengende i den trange situasjonen huset står plassert. Kanskje er det bedre at tilbygget blir lite med slak takvinkel, enn at det skal virke for ruvende ut mot vegen. Fordelene med å gi dispensasjon er at tilbygget virker lite påtrengende i den trange situasjonen det er plassert og at eksisterende bygningskropp blir stående igjen med sin opprinnelige form. Tiltakshavers personlige økonomiske begrunnelser skal ikke hensyntas i denne sammenheng. Ulempe ved å gi dispensasjon må være om man mener at arkitekturen ikke blir akseptabel. Glasstilbygg som dette er et utbredt fenomen i vår tid, men trenger av den grunn ikke å være forskjønnende for sine omgivelser. 2.4 Statlige og regionale rammer og mål Lunner kommune kan ikke se at det er statlige rammer og mål som berører denne saken. 3. Oppfølging av ulovlighet I dette tilfellet er påbygget etablert uten at det foreligger tillatelse fra Lunner kommune. Planog bygningsloven 32-1, 1.ledd, pålegger kommunen å forfølge ulovligheter. Er overtredelsen av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten. Beslutning om å avstå fra å forfølge overtredelser av mindre betydning er ikke enkeltvedtak. Plikten til å forfølge ulovlige forhold rekker ikke så langt at kommunen plikter å reagere med overtredelsesgebyr. Dette følger av plan- og bygningsloven 32-8 hvor det heter at kommunen kan ilegge overtredelsesgebyr. Dersom det er konstatert overtredelse og også at skyldkravet er oppfylt, foreligger vilkårene for å ilegge overtredelsesgebyr. Dersom kommunen likevel velger å ikke ilegge gebyr, må det treffes en beslutning om dette. Beslutter kommunen å i ikke gebyrbelegge en overtredelse som ikke anses som av mindre betydning, vil beslutningen være et enkeltvedtak som skal begrunnes og som kan påklages av de som har rettslig klageinteresse. Forutsetningen for å unnlate å ilegge gebyr bør være at det i den konkrete saken framstår som en dårlig løsning, enten på grunn av særlige forhold knyttet til personen eller saken. Det skal ikke bero på utenforliggende hensyn hvem som blir Side 6

7 gebyrbelagt og hvem som slipper. Kommunen plikter å følge en ensartet praksis slik at det ikke framstår som tilfeldig om det reageres. Plan- og bygningsloven av , 1.ledd bokstav b) åpner for at det kan gis overtredelsesgebyr til den som forsettelig eller uaktsomt utfører tiltak uten at det foreligger nødvendig tillatelse. Den ansvarlige skal varsles særskilt før overtredelsesgebyr vedtas, og gis anledning til å uttale seg innen en frist som ikke skal være kortere enn 3 uker. Forhåndsvarsel skal gis skriftlig. Saksbehandlingsforskriftens 16-1, 1.ledd bokstav a) gir mulighet til å gi inntil kr ,- i bot til foretak, der tiltaket for øvrig i det vesentligste er i overensstemmelse med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven og inntil ,- "der tiltak ikke i det vesentlige er i samsvar med krav gitt i eller med hjemmel i planog bygningsloven". Privatpersoner kan ilegges halve gebyret. Administrasjonen anbefaler å avvente forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr til det foreligger tillatelser både plan- og bygningsloven og jernbaneloven. Dette fordi saken vil ha ulik oppfølging alt etter hvilket vedtak som blir fattet. 4. TOTALVURDERING: Dersom den lille boligen skal utvides, er omsøkte plassering eneste mulighet, dersom det ikke skal skje et bytte ved at noe av eksisterende bebyggelse rives. Når eiendommen ligger så klemt mellom jernbane og vei, bør en ha forståelse for tiltakshavers ønske om å kle inn sin uteplass. Hensynet bak bestemmelsen om takvinkler blir ikke vesentlig tilsidesatt når eiendommen fra før har slake pulttak, og det nye taket er ganske underordnet hovedtaket. Dersom man finner at estetikken i bygget blir tilfredsstillende, vil fordelene med å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Fordelene er at valgte takvinkel er mer beskjeden enn andre løsninger med brattere takvinkler, og at dette kan være en fordel i den trange situasjonen bygget er plassert. Ulempe vil være om man mener slikt tilbygg ikke holder de estetiske kvalitetene Lunner kommune ønsker å ivareta. Det er ønskelig å få en politisk avklaring på hva slags holdning man skal ha til slike underordnede tak med slak takvinkel. 5. ALTERNATIVE LØSNINGSFORSLAG Det foreslås to alternative løsningsforslag: 5.1 Innvilgelse av dispensasjonssøknad Med hjemmel i plan- og bygningslovens kap. 19 ønsker Lunner kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra krav til takvinkel i utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel punkt for eiendommen gnr 115 / bnr 25. Hensynet bak bestemmelsen om takvinkler blir ikke vesentlig tilsidesatt når eiendommen fra før har slake pulttak, og det nye taket er klart underordnet hovedtaket. Fordelene ved valgte takvinkel er at tiltaket blir mer beskjedent enn andre løsninger med brattere takvinkler, og at dette er en fordel i den trange situasjonen boligen er plassert. Eiendommen ligger klemt mellom Gjøvikbanen og Hadelandsvegen og det er behov for skjermet ute plass. Ulempen er at tilbygget ikke holder de estetiske kvalitetene Lunner kommune ønsker å ivareta. Totalt sett mener kommunen at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Side 7

8 Før kommunen kan fatte endelig vedtak om å innvilge dispensasjon, må Jernbaneverket ha gitt dispensasjon fra byggegrense mot Gjøvikbanen. Har ikke Jernbaneverket innvendinger, fattes dispensasjonsvedtaket administrativt. 5.2 Avslag på dispensasjonssøknad Med hjemmel i plan- og bygningslovens kap. 19 avslår Lunner kommune, for eiendommen gnr 115 / bnr 25, søknad om dispensasjon fra krav til takvinkel i utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel punkt Avslaget begrunnes med at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. Lunner mener de visuelle kvalitetene i prosjektet er en større ulempe enn fordelene ved å gi dispensasjon. Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens 1-9, jf. Forvaltningslovens kap.vi. En eventuell klage må fremmes skriftlig til Lunner kommune innen 3 tre uker. Lunner kommune ønsker å opplyse om at tiltaket kan gis oppsettende virkning jf forvaltningslovens 42, og at eventuelle saksomkostninger kan bli tilkjent dekning jf forvaltningslovens KONKLUSJON Rådmannen anbefaler at alternativ 5.1 vedtas. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Ingen Øvrige dokument: 115/25 - Oversendelse av tegninger 115/25 Tillatelse til dispensasjon fra veglovens bestemmelser om byggegrenser for bygging av utestue og carport Kopi av brev til Ola Aabol 115/25 Utestue og carport - Merknad til nabovarsel Kopi av brev til Bygg & Innglassing, Storg. 63 B - Raufoss 115/25 - Søknad om tillatelse til tiltak - Fasadeendring Ett-trinns søknadsbehandling 115/25 - Etterspørring etter tilleggsdokumentasjon til søknad om utestue og carport 115/25 Søknad om dispensasjon bra byggegrense mot jernbanespor - Tilbygg utestue og carport Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ola Aabol, Hadelandsvegen 485, 2743 HARESTUA Bygg & Innglassing AS, Storgata 63 B, 2830 RAUFOSS Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 8

9 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 11/ Ark.: GNR 116/110 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 133/11 Kommunestyret /11 Formannskapet Saksbehandler: Trine Myrmo, Byggesaksbehandler 116/110 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR PLASSERING AV GARASJE UTENFOR REGULERT BYGGEGRENSE Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven av 2008, kapittel 19 Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.vi Formannskapets innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens kap. 19 innvilger Lunner kommune dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei for bygging av garasje på gnr 116 / bnr 110 på Haneknemoen. Vedtaket begrunnes med at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Det helhetlige bygningsmiljøet som oppnås i denne veistumpen vurderes å være så positivt at det må veie klart tyngre enn ulempene ved at garasjen lettere kan bli skadet pga snørydding og at siktforholdene rundt veikrysset blir mindre enn forutsatt. Hensynet bak bestemmelsen om byggegrensen vurderes ikke å bli vesentlig tilsidesatt om en garasje plasseres 2m fra eiendomsgrense mot vei. Det settes følgende vilkår for dispensasjonen: Den til enhver tid eier av garasjen som skal oppføres, kan ikke kreve erstatninger som følge av skader som skyldes garasjens plassering. Dispensasjonen innebærer at kommunen innenfor reguleringsplan for Haneknemoen vil måtte gi tillatelse til plassering av garasjer inntil 2 meter fra eiendomsgrense for adressene Regnbuevegen 9, 11, 14, 16, 18 og 20 de tilfeller garasjen er plassert parallelt med veien. Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens 1-9, jf. Forvaltningslovens kap.vi. En eventuell klage må fremmes skriftlig til Lunner kommune innen 3 tre uker. Lunner kommune ønsker å opplyse om at tiltaket kan gis oppsettende virkning jf forvaltningslovens 42, og at eventuelle saksomkostninger kan bli tilkjent dekning jf forvaltningslovens 36. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

10 Sammendrag: Reguleringsbestemmelser for Haneknemoen krever at garasjer som skal etableres langs vei og som ikke har innkjørsel vinkelrett på vei, skal plasseres mer enn 4 meter fra tomtegrense. IEC-HUS Norge AS ønsker å plassere garasje på eiendommen 116/110 2 meter fra eiendomsgrense mot vei. Rådmannen mener det kan innvilges dispensasjon i denne delen av Regnbuevegen hvor to garasjer på sørsiden av veien allerede har tilsvarende plassering. Saksutredning: 1. FAKTABESKRIVELSE 1.1 Bakgrunn IEC-HUS Norge AS søker på vegne av tiltakshaver, Renate Michaelsen, om dispensasjon fra byggegrense i reguleringsplan for Haneknemoen. Garasje på eiendommen gnr 116/ bnr 110 ønskes oppført 2 meter fra tomtegrense mot vei. Plankartet viser byggegrense 4 meter fra tomtegrense mot vei. Til høyre er tiltakets plassering vist på kart over kommunen. Under vises utsnitt av innsendt situasjonsplan. Byggegrense mot vei er inntegnet. Side 10

11 1.2 Sakshistorikk I forbindelse med bygging av enebolig på eiendommen 116/110 ga Utviklingsutvalget i sak 15/11, avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes krav om at opprinnelige terrenghøyde ikke skal endres mer enn 1,5m og avslag på søknad om dispensasjon fra krav om å bygge uten underetasje på eiendommen gnr 116 / bnr 110. Utvalget ga signaler om at kommunen ville kunne gi dispensasjon fra krav om underetasje, dersom søker klarte å plassere boligen slik at terrengendringer ikke oversteg 1,5m. Etter utvalgets avslag mottok kommunen en revidert søknad om byggetillatelse, der boligen var trukket nærmere veien og senket noe i terrenget, slik at terrengendringene ikke ble over 1,5m. Det ble den gitt dispensasjon for å bygge uten underetasje. Samme dag ble det i sak DS UTV 186/11 gitt byggetillatelse for bolig på eiendommen gnr 116 / bnr 110. En merknad i byggetillatelsen var at garasjeplassering ikke var godkjent, fordi denne var vist i konflikt med regulert byggegrense. Dette forholdet er omtalt i byggetillatelsen for enebolligen på følgende måte: Tiltakshaver ønsker å oppføre enebolig med innredet loftsetasje uten underetasje. Framtidig garasje er inntegnet på situasjonsplanen. Garasjen er plassert utenfor byggegrense mot vei, og det er ikke søkt dispensasjon for plasseringen. Byggesaksbehandler mener at det vil være plass til garasjen lengre syd på eiendommen, med innkjøring fra nord. Tiltakshaver har på telefon, fortalt at de var klar over at garasjeplasseringen ikke var i henhold til reguleringsplanen, og er inneforstått med at de må regne med å finne annen plassering når det skal søkes om oppsetting av garasje mottok Lunner kommune søknad om tillatelse til oppføring av garasje, med søknad om dispensasjon for plassering i konflikt med byggegrensen, 1,2m fra tomtegrense mot vei ble det gitt foreløpig svar på søknad, med beskjed at det kan ta et par måneder før saken blir behandlet grunnet stor saksmengde spør tiltakshaver, i e-post, om grunnlaget for at dispensasjonssaken skal behandles politisk begrunner Lunner kommune valget av å sende søknaden til politisk behandling Lunner kommune mottar purring på e-post av mottar Lunner kommune en e-post fra tiltakshaver, der hun gir uttrykk for at hun er misfornøyd med saksbehandlingen sender Lunner kommune brev til tiltakshaver om at videre kommunikasjon kan gå via leder for Arealformaltning sender Lunner kommune brev med ønske om tilleggsdokumentasjon i saken mottar Lunner kommune tilleggsdokumentasjon, der garasjen er flyttet, slik at den ligger 2m fra byggegrense mot vei. Side 11

12 1.3 Planstatus i området og rettslig grunnlag Eiendommen gnr 116 / bnr 110 ligger innenfor reguleringsplan for Haneknemoen. Planen viser byggegrense 4 meter fra tomtegrense mot vei. Se utsnitt av reguleringsplanen til høyre. Pila viser aktuell tomt. Reguleringsbestemmelsenes punkt 2.9 sier at garasje/uthus kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrense innenfor rammene av byggeforskriftene. Dette gjelder ikke tomtegrenser mot vei. Mot vei skal garasjer med innkjøring vinkelrett på vei ikke plasseres nærmere eiendomsgrensen enn 6 meter, forøvrig gjelder plankartets byggegrenser. 1.3 Forholdet til plan- og bygningsloven 19 Etter Plan- og bygningsloven av krever dispensasjon grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles dersom det ikke er åpenbart at søknaden ikke berører naboers interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjoner fra planer, plankrav og forbudet i Plan- og bygningslovens 1-8. Etter plan- og bygningslovens 19-2 kan kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av Plan- og bygningsloven. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke gis dispensasjon fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. Etter Plan- og bygningslovens 19-4 tilligger myndigheten til å gi dispensasjon kommunen. Dersom det er nødvendig for å ivareta nasjonale eller viktige regionale interesser og hensyn i nærmere angitte deler av strandsonen eller fjellområder, kan Kongen i forskrift legge myndigheten til å gi dispensasjon fra bestemte planer, eller for bestemte typer tiltak, midlertidig til regionalt eller statlig organ. Side 12

13 1.4 Søkers begrunnelse for dispensasjon Ansvarlig søker sier følgende om dispensasjonssøknaden: Begrunnelse for dispensasjon: Vi mener garasjen er plassert fornuftig i henhold til utnyttelse av utearealer. Garasjen vil ikke hindre noen frisiktsone fra vei og ifbm snørydding er det god plass til dette. Flere naboer i samme område har også bygd garasje omtrent med samme avstand fra vei. Vi mener fordelene med å plassere garasjen som tenkt er klart større enn evt. ulemper som måtte fremkomme. 1.5 Nabomerknader Dispensasjonssøknaden er nabovarslet. Det er ikke mottatt merknader. 2 FAGLIG VURDERING: 2.1 Andre sammenliknbare saker: Tiltakshaver begrunner sin søknad med at flere naboer i samme område også har bygd garasje omtrent med samme avstand fra vei. Nedenfor vises bilde med den nærmeste bebyggelsen på Haneknemoen. Vi kan ikke se at det er gitt noen dispensasjoner for plassering nærmere vei enn byggegrense. Søknader er ved flere anledninger justert etter at det er påpekt fra kommunen at garasjeplassering ikke er i henhold til reguleringsplanen. For tillatt garasje på eiendommen 116/100 markert med 4 på kartet over, gjorde tiltakshaver om søknaden til enkeltgarasje, etter at det ble påpekt at reguleringsbestemmelsene sa at garasjeplassering var i konflikt med byggegrense. På eiendommen 116/96 er det etablert bod og garasje i strid med byggegrensen. Boden som er markert med tallet 3 på kartet over, er ikke omsøkt. Garasjene markert med 1 og 2 på kartet over, er ikke behandlet som dispensasjonssøknader. Dette er saksbehandlingsfeil fra kommunens side, og kan ikke være retningsgivende for senere dispensasjonssøknader. Disse garasjene skal i følge søknadene stå 2m fra eiendomsgrense mot vei. Side 13

14 2.2 Hensynet bak bestemmelsen om byggegrense mot vei Byggegrense mot vei er satt for å tilfredsstille følgende forhold: Skape en viss orden, hvor nabolaget har fellestrekk. Gi inntrykk av oversikt i trafikken. Siktmulighetene for trafikkanter blir bedre når det ikke er tette vegger nær veien. Gi plass for snølagring og snørydding. Det er viktig å unngå at for eksempel snøfresing på den kommunale veien forårsaker skade på bebyggelsen. Innerst i veien, der det er oppført garasjer 2m fra eiendomsgrense, er det skapt en ny orden, hvor det ser ut til at den nye byggegrensen er 2m fra eiendomsgrense mot vei. Disse garasjene ligger innerst i veien, hvor trafikken er liten. Den omsøkte garasjen vil ligge nært inntil et veikryss, hvor trafikksituasjonen er større og noe mer uoversiktlig. Den omsøkte plasseringen 2m fra eiendomsgrense mot vei, er halve avstanden av hva reguleringsplanen krever til tomtegrense mot kommunal vei. Det ønskes politisk vurdering av om dette vil bli en vesentlig tilsidesetting av formålet bak bestemmelsen. Gis det dispensasjon i denne saken, vil konsekvensen være at kommunen vil måtte gi tillatelser til bygging av garasjer inntil 2m fra eiendomsgrense mot kommunal vei selv om det finnes alternativ plassering av garasje som ikke er i konflikt med byggegrenser. 2.3 Fordeler og ulemper ved å gi dispensasjon: Det kan ses på som en fordel for bygningsmiljøet at man skaper en gjentakende orden tilpasset bebyggelsen innerst i veien. Internt på eiendommen kan man også si at det vil være trivelig å skape et tun mellom bygningene. Ulempene ved å gi dispensasjon er at sikkerhetsavstanden mot veien vil bli mindre. Dette kan bli problematisk i forhold til skader på bygning ved snøbrøyting. En skal også ha i tankene at dersom man gir dispensasjonstillatelse til å bygge så nær veien i et tiltak der det finnes en annen mulig plassering, så vil byggegrensen for garasjer være vanskelig å ivareta i senere saker. Man kan muligens vurdere om dispensasjon kan begrunnes med at man i denne gatestumpen har tillatt en ny orden.. En alternativ garasjeplassering øst for eneboligen som ikke er i konflikt med byggegrensen, vurderes ikke å være spesielt problematisk. I første etasje har boligen kun et underordnet vindu i denne retningen. Hovedutsikt fra eneboligen er mot syd. Terrengnivået ser heller ikke ut til å være slik at det vil bli vesentlig mer kostbart å bygge på alternativ plassering. Ansvarlig søker har ikke i sin begrunnelse for søknaden angitt at det ikke finnes annen plasseringsmulighet for garasjen. Det ønskes politisk avklaring av om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, slik loven krever for å gi dispensasjon. 2.4 Statlige og regionale rammer og mål: Lunner kommune kan ikke se at det er statlige rammer og mål som berører denne saken. 3. TOTALVURDERING: Det må vurderes om to vilkår for å kunne gi dispensasjon etter plan- og bygningslovens 19 er tilstede: Side 14

15 1. Vil formålet bak bestemmelsen om byggegrense mot vei, vurderes å bli satt vesentlig tilside ved at sikringssonen i forhold til snøbrøyting bare blir 2 meter og ikke 4 meter som forutsatt i planen. 2. Vil fordelende ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Fordelene ved å skape like forhold langs hele veien, vil ikke nødvendigvis innebære at det er en ulempe om garasjen isteden må bygges på linje med boligen. Bygningsmiljøet vil ikke forringes vesentlig av en slik plassering. Ulempene i forhold til manglende sikringssone mot veien er at snøbrøyting må utføres med mer forsiktighet. Det kan gis vilkår om at garasjeeier ikke kan kreve erstatning om garasjen får skader på grunn av sin plassering nær veien. Dette vilkåret vil det imidlertid i ettertid kunne være vanskelig å håndheve, da det fort vil gå i glemmeboka, både for huseier og snøryddingsarbeidere. 4. ALTERNATIVE LØSNINGSFORSLAG Det foreslås 2 alternative løsningsforslag. 4.1 Innvilgelse av dispensasjonssøknad Med hjemmel i plan- og bygningslovens kap. 19 innvilger Lunner kommune dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei for bygging av garasje på gnr 116 / bnr 110 på Haneknemoen. Vedtaket begrunnes med at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Det helhetlige bygningsmiljøet som oppnås i denne veistumpen vurderes å være så positivt at det må veie klart tyngre enn ulempene ved at garasjen lettere kan bli skadet pga snørydding og at siktforholdene rundt veikrysset blir mindre enn forutsatt. Hensynet bak bestemmelsen om byggegrensen vurderes ikke å bli vesentlig tilsidesatt om en garasje plasseres 2m fra eiendomsgrense mot vei. Det settes følgende vilkår for dispensasjonen: Den til enhver tid eier av garasjen som skal oppføres, kan ikke kreve erstatninger som følge av skader som skyldes garasjens plassering. Dispensasjonen innebærer at kommunen innenfor reguleringsplan for Haneknemoen vil måtte gi tillatelse til plassering av garasjer inntil 2 meter fra eiendomsgrense for adressene Regnbuevegen 9, 11, 14, 16, 18 og 20 de tilfeller garasjen er plassert parallelt med veien. Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens 1-9, jf. Forvaltningslovens kap.vi. En eventuell klage må fremmes skriftlig til Lunner kommune innen 3 tre uker. Lunner kommune ønsker å opplyse om at tiltaket kan gis oppsettende virkning jf forvaltningslovens 42, og at eventuelle saksomkostninger kan bli tilkjent dekning jf forvaltningslovens Avslag på dispensasjonssøknad Med hjemmel i plan- og bygningslovens kap. 19 avslår Lunner kommune søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense for plassering av garasje på gnr 116 / bnr 110 på Haneknemoen. Avslaget begrunnes med at hensynet bak bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt når avstanden til vei blir så liten. Fordelene ved å gi dispensasjon er heller ikke klart større enn ulempene. Det finnes alternativ plasseringsmulighet for garasjen på tomta. Fordelene ved et bygningsmiljø der garasjen trekkes mot veien, er ikke klart større enn ulempene ved at sikkerhetssonen mot veien minskes. Side 15

16 Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens 1-9, jf. Forvaltningslovens kap.vi. En eventuell klage må fremmes skriftlig til Lunner kommune innen 3 tre uker. Lunner kommune ønsker å opplyse om at tiltaket kan gis oppsettende virkning jf forvaltningslovens 42, og at eventuelle saksomkostninger kan bli tilkjent dekning jf forvaltningslovens KONKLUSJON Rådmannen anbefaler at alternativ 4.1 vedtas. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Ingen. Øvrige dokument: 11/ /110 Søknad om oppføring av garasje 11/ /110 Forespørsel om tilleggsdokumentasjon til søknad om oppføring av garasje 11/ /110 Vedrørende behandling av deres garasjesøknad 11/ /110 Begrunnelse for hvorfor søknad må behandles politisk 11/ /110 Dispensasjonssøknad som må behandles politisk 11/ /110 Begrunnelse for hvorfor søknad må behandles politisk 11/ /110 - Ønsker begrunnelse på hvorfor søknad må behandles politisk 11/ /110 Foreløpig svar på søknad om oppføring av garasje 11/ /110 Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Oppføring av garasje Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Renate Michaelsen, Haukåsen 9, 2743 HARESTUA IEC-HUS AS, Stokkeveien 55, 3160 STOKKE Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 16

116/110 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR PLASSERING AV GARASJE UTENFOR REGULERT BYGGEGRENSE

116/110 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR PLASSERING AV GARASJE UTENFOR REGULERT BYGGEGRENSE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1563-4 Arkivnr.: GNR 116/110 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

116/110 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM BYGGING AV UNDERETASJE. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

116/110 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM BYGGING AV UNDERETASJE. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/902-1 Arkivnr.: GNR 116/110 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Arkivsaksnr.: 10/2249-53 Arkivnr.: GNR 56/29-32 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Lovhjemmel: Plan og bygningslovens 1-9 og 32-8 Forvaltningslovens

Detaljer

109/112 - Søknad om dispensasjon for garasjestørrelse om møneretning på tak. Klageadgang: Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI

109/112 - Søknad om dispensasjon for garasjestørrelse om møneretning på tak. Klageadgang: Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/873-8 Arkivnr.: GNR 109/112 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT Arkivsaksnr.: 11/1338-3 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV

Detaljer

173/53 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei, for garasje. Klageadgang: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI

173/53 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei, for garasje. Klageadgang: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/1882-10 Arkivnr.: GNR 173/53 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/2027-18 Arkivnr.: GNR 173/586 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

79/1 - VURDERINGER AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8

79/1 - VURDERINGER AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8 Arkivsaksnr.: 11/1272-11 Arkivnr.: GNR 79/1 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 79/1 - VURDERINGER AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8 Hjemmel: Plan- og bygningslovens

Detaljer

115/25 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8. Klageadgang: Etter plan- og bygningsloven 1-9 jfr. Forvaltningslovens kap.

115/25 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8. Klageadgang: Etter plan- og bygningsloven 1-9 jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1273-22 Arkivnr.: GNR 115/25 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

173/586 VURDERING AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 ETABLERING AV TAK OVER GRILLPLASS

173/586 VURDERING AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 ETABLERING AV TAK OVER GRILLPLASS Arkivsaksnr.: 10/2027-13 Arkivnr.: GNR 173/586 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 173/586 VURDERING AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 ETABLERING

Detaljer

83/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSENES KRAV TIL MØNERETNING OG TAKFORM PÅ FRITIDSBEBYGGELSE

83/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSENES KRAV TIL MØNERETNING OG TAKFORM PÅ FRITIDSBEBYGGELSE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 13/1246-4 Arkivnr.: GNR 83/7 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

94/87 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL GRAD AV UTNYTTING/TAKVINKEL

94/87 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL GRAD AV UTNYTTING/TAKVINKEL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/958-4 Arkivnr.: GNR 94/87 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

115/25 - VURDERINGER AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8

115/25 - VURDERINGER AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8 Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1273-15 Arkivnr.: GNR 115/25 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 15, jfr. Forvaltningslovens kap.vi.

Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 15, jfr. Forvaltningslovens kap.vi. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 09/1549-7 Arkivnr.: GNR 23/72 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jf. forvaltningsloven kapittel VI

Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jf. forvaltningsloven kapittel VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 16/2189-7 Arkivnr.: GNR 67/746 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG TAKVINKEL

38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG TAKVINKEL Arkivsaksnr.: 15/1769 Lnr.: 15372/15 Ark.: GNR 38/102 Saksbehandler: byggesaksbehandler Anne Elisabeth Låveg 38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG

Detaljer

104/66 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TAKFORM OG UTNYTTINGSGRAD. Klageadgang: Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap.

104/66 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TAKFORM OG UTNYTTINGSGRAD. Klageadgang: Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/2080-10 Arkivnr.: GNR 104/66 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

116/5/50 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON RE-OPPFØRING AV UTHUS SKJERVA, KALT TOMT 50

116/5/50 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON RE-OPPFØRING AV UTHUS SKJERVA, KALT TOMT 50 Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/2099-11 Arkivnr.: GNR 116/5 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

22/54 BEHANDLING AV PLASSERING AV UTHUS I NABOGRENSE

22/54 BEHANDLING AV PLASSERING AV UTHUS I NABOGRENSE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 08/744-12 Arkivnr.: GNR 22/54 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

115/23 VURDERING AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR FOR PLASSERING AV HYBELCONTAINERE

115/23 VURDERING AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR FOR PLASSERING AV HYBELCONTAINERE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/383-13 Arkivnr.: GNR 115/23 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON. Arkivsaksnr.: 10/1231-15 Arkivnr.: GNR 95/10 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

Detaljer

Det gis en frist på tre uker fra mottak av forhåndsvarsel til å uttale seg om saken.

Det gis en frist på tre uker fra mottak av forhåndsvarsel til å uttale seg om saken. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/434-9 Arkivnr.: GNR 104/138 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 07.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/11 Sak 10/11 Referater utviklingsutvalget 2011 67/723 Klage på vedtak

Detaljer

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 13/2049-8 Arkivnr.: GNR 116/82 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset 64/3 ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset 64/3 ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8 Arkivsaksnr.: 12/218-5 Arkivnr.: GNR 64/3 Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset 64/3 ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8 Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Arkivsaksnr.: 11/2074-16. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013

Arkivsaksnr.: 11/2074-16. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 11/2074-16 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 109/5 MYLLA - SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

51/62 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR Å KUNNE BRUKSENDRE TIL BOLIG SELV OM DET ER TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI

51/62 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR Å KUNNE BRUKSENDRE TIL BOLIG SELV OM DET ER TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/2103-8 Arkivnr.: GNR 51/62 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

9/21 TILBYGG TIL BOLIG - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTNYTTINGSGRAD. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

9/21 TILBYGG TIL BOLIG - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTNYTTINGSGRAD. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/103-10 Arkivnr.: GNR 9/21 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

116/151 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR HANEKNEMOEN

116/151 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR HANEKNEMOEN Arkivsaksnr.: 13/608-7 Arkivnr.: GNR 116/151 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 116/151 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR HANEKNEMOEN Hjemmel: Plan og bygningslovens kap.

Detaljer

32/14 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA PLANFORMÅL I KOMMUNEPLANENS AREALDEL

32/14 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA PLANFORMÅL I KOMMUNEPLANENS AREALDEL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 15/2174-4 Arkivnr.: GNR 32/14 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

56/ KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 108/11 AV OM OVERTREDELSESGEBYR. Hjemmel: Plan og bygningslovens 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI.

56/ KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 108/11 AV OM OVERTREDELSESGEBYR. Hjemmel: Plan og bygningslovens 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI. Arkivsaksnr.: 10/2249-30 Arkivnr.: GNR 56/29-32 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/29-32 - KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 108/11 AV 30.5.2011 OM OVERTREDELSESGEBYR Hjemmel: Plan og bygningslovens

Detaljer

64/100 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEKNISK FORSKRIFT VED BRUKSENDRING FRA FRITIDSBOLIG TIL BOLIG

64/100 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEKNISK FORSKRIFT VED BRUKSENDRING FRA FRITIDSBOLIG TIL BOLIG Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 09/1007-10 Arkivnr.: GNR 64/100 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

64/174 - Søknad om dispensasjon for møneretning på enebolig med garasje

64/174 - Søknad om dispensasjon for møneretning på enebolig med garasje Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/38-12 Arkivnr.: GNR 64/174 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

64/174 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MØNERETNING PÅ ENEBOLIG MED GARASJE

64/174 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MØNERETNING PÅ ENEBOLIG MED GARASJE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/38-12 Ark.: GNR 64/174 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret 115/14 Formannskapet 30.10.2014 Saksbehandler: Trine Myrmo, byggesaksbehandler 64/174 - SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/930-2 Arkivnr.: GNR 59/24 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

67/723 REGULERINGSPLAN FOR SVEAFELTET - DISPENSAJONSSØKNAD- AVVIK I TAKUTFORMING OG PLASSERING AV ADKOMSTER

67/723 REGULERINGSPLAN FOR SVEAFELTET - DISPENSAJONSSØKNAD- AVVIK I TAKUTFORMING OG PLASSERING AV ADKOMSTER Arkivsaksnr.: 11/56-20 Arkivnr.: GNR 67/723 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 67/723 REGULERINGSPLAN FOR SVEAFELTET - DISPENSAJONSSØKNAD- AVVIK I TAKUTFORMING OG PLASSERING AV ADKOMSTER

Detaljer

109/101 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANBESTEMMELSENES AREALBEGRENSNING I BYGGEFORBUDSSONE

109/101 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANBESTEMMELSENES AREALBEGRENSNING I BYGGEFORBUDSSONE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 09/2296-7 Arkivnr.: GNR 109/101 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

109/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR Å BRUKSENDRE TIL BOLIG UTENFOR "BYGDA"- GRENSA

109/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR Å BRUKSENDRE TIL BOLIG UTENFOR BYGDA- GRENSA MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/392-10 Ark.: GNR 109/7 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 69/15 Formannskapet 27.08.2015 Saksbehandler: Trine Myrmo, byggesaksbehandler 109/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR Å BRUKSENDRE

Detaljer

67/723 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 8/11 AV AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV HUS MED PULTTAK.

67/723 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 8/11 AV AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV HUS MED PULTTAK. Arkivsaksnr.: 11/56-27 Arkivnr.: GNR 67/723 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 67/723 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 8/11 AV 10.3.2011 AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/76-17 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne

Detaljer

115/23 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG PLASSERING AV HYBELCONTAINERE DISPENSASJON FRA PLANFORMÅL OG DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT VEI.

115/23 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG PLASSERING AV HYBELCONTAINERE DISPENSASJON FRA PLANFORMÅL OG DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT VEI. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/383-19 Arkivnr.: GNR 115/23 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 Jfr. forvaltningsloven kap. VI

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 Jfr. forvaltningsloven kap. VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 16/1911-13 Arkivnr.: GNR 38/103 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

56/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS REGULERINGSPLANKRAV OMRÅDE AVSATT TIL FRAMTIDIG BYGGEOMRÅDE FOR ERVERV

56/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS REGULERINGSPLANKRAV OMRÅDE AVSATT TIL FRAMTIDIG BYGGEOMRÅDE FOR ERVERV Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/1207-6 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

84/65 NYBYGG ENEBOLIG, PASSIVHUS DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2005-2016

84/65 NYBYGG ENEBOLIG, PASSIVHUS DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2005-2016 Arkivsaksnr.: 11/1014-5 Arkivnr.: GNR 84/65 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 84/65 NYBYGG ENEBOLIG, PASSIVHUS DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2005-2016 Hjemmel: Plan- og

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

28/30 BYGGING AV FLYTEBRYGGE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL

28/30 BYGGING AV FLYTEBRYGGE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 07/1772-8 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/ GNR 94/ TRMY

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/ GNR 94/ TRMY LUNNER KOMMUNE Siri og Bjørnar Rudsengen Oppenvegen 61 2730 LUNNER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/958-11 GNR 94/87 23.07.2012 TRMY Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200100873 : O: : 39-542 : Kristin Totland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 7/08 PÅLEGG

Detaljer

115/23 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE TIL KOMMUNAL VEG (VESTBYGDVEGEN) Klageadgang: Ja, etter veglovens 11, jfr. forvaltningslovens kap.

115/23 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE TIL KOMMUNAL VEG (VESTBYGDVEGEN) Klageadgang: Ja, etter veglovens 11, jfr. forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/383-35 Arkivnr.: GNR 115/23 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

115/94 - KLAGE PÅ DELEGERT VEDTAK DS FSKAP 53/12 OM BYGGETILLATELSE TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG OG REHABILITERING AV FELLES BOD

115/94 - KLAGE PÅ DELEGERT VEDTAK DS FSKAP 53/12 OM BYGGETILLATELSE TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG OG REHABILITERING AV FELLES BOD Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/828-17 Arkivnr.: GNR 115/94 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29

Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.11.2010 63498/2010 2010/11642 39/129 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/108 Planutvalget 14.12.2010 Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29

Detaljer

99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR

99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR Arkivsaksnr.: 11/76-24 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR Hjemmel:

Detaljer

Søknadspakke. For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2

Søknadspakke. For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2 Søknadspakke For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2 1 Søknadspakken inneholder Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på fasade- og snittegninger.

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Fredag 17.02.2012 kl. 08.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg Arkivsaksnr.: 07/482-66 Arkivnr.: GNR 109/129 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 109/129 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 38/10 AV 7.5.2010 AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: GNR 84/15 Lnr.: 8047/15 Arkivsaksnr.: 15/1351-6

Saksframlegg. Ark.: GNR 84/15 Lnr.: 8047/15 Arkivsaksnr.: 15/1351-6 Saksframlegg Ark.: GNR 84/15 Lnr.: 8047/15 Arkivsaksnr.: 15/1351-6 Saksbehandler: Bjørn Nyfløtt OLAF MELBØ. LILLEHAMMER- SØKNAD OM TILTAK FOR ULOVLIG OPPFØRTE TILBYGG TIL HYTTE PÅG/BNR 84/15 I GAUSDAL

Detaljer

Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI

Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI Arkivsaksnr.: 15/538-1 Arkivnr.: 033 Saksbehandler: fagleder, Jenny Eide Hemstad TESTESAK 3 Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI Klageadgang: Hvis søknaden innvilges

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON Jfr. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 kap 19. (pbl.)

SØKNAD OM DISPENSASJON Jfr. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 kap 19. (pbl.) Side 1 av 5 SØKNAD OM DISPENSASJON Jfr. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 kap 19. (pbl.) Eiendommens gnr., bnr. adresse:. OPPLYSNINGER OM SØKER: (må fylles ut) Navn: Adresse: E-post: Tlf: FAKTURA

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1 Søgne kommune Arkiv: 30/79 Saksmappe: 2013/2818-30101/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 22.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Inga Tamosaityte

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Saksbehandler: byggesaksbehandler, Trine Myrmo. Vurdering av kommuneplanbestemmelse om garasjestørrelse. Hjemmel: Plan- og bygningslovens 11-17

Saksbehandler: byggesaksbehandler, Trine Myrmo. Vurdering av kommuneplanbestemmelse om garasjestørrelse. Hjemmel: Plan- og bygningslovens 11-17 Arkivsaksnr.: 14/881-1 Arkivnr.: Saksbehandler: byggesaksbehandler, Trine Myrmo Vurdering av kommuneplanbestemmelse om garasjestørrelse Hjemmel: Plan- og bygningslovens 11-17 Rådmannens innstilling: Side

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 3/10 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 3/10 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 07/1772-14 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Einar B. Sund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

56/32 KLAGE PÅ AVVISNINGSVEDTAK UTV 18/11 AV VEDR. OVERTREDELSESGEBYR

56/32 KLAGE PÅ AVVISNINGSVEDTAK UTV 18/11 AV VEDR. OVERTREDELSESGEBYR Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/2249-48 Arkivnr.: GNR 56/29-32 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 10.02.2012 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 54/29 11/1825-9 Ragne Borgen

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 11/902-15 GNR 116/110 22.07.2011 TRMY

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 11/902-15 GNR 116/110 22.07.2011 TRMY LUNNER KOMMUNE IEC-HU Norges A tokkeveien 55 3160 tokke Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 11/902-15 GNR 116/110 22.07.2011 TRMY Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak av

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Søgne kommune Arkiv: 38/139 Saksmappe: 2015/1081-1684/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

116/60 DISPENSASJON FRA KRAV TIL TETTHET, VARMEISOLASJON, VENTILASJON OG LYD FOR HYBELLEILIGHET I EKSISTERENDE BOLIG

116/60 DISPENSASJON FRA KRAV TIL TETTHET, VARMEISOLASJON, VENTILASJON OG LYD FOR HYBELLEILIGHET I EKSISTERENDE BOLIG Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/1346-4 Arkivnr.: GNR 116/60 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11

Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11 Arkivsak: 10/1799-21 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11 Hans Olav Balterud Innstilling: Kommunen kan

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/881-8 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Mindre endring av kommuneplanens arealdel 2013-2024 Garasje- og uthusstørrelse Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1 ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2015/2219 Arkivkode: 113/1 Saksbehandler: Gro Grinde Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Utvalg for teknikk og utvikling 11.02.2016 Tillatelse til dispensasjon, fradeling

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 14/ GNR 116/ ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 14/ GNR 116/ ANEL Hurdalgarasjen v. AnitaTenold anita.tenold@hurdalsgarasjeen.no Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 14/635-10 GNR 116/78 26.03.2015 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360 Søgne kommune Arkiv: 13/12 Saksmappe: 2015/1195-21363/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert

Detaljer

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 53/5 SØKNAD NYBYGG AV BÅTHUS VED SKJELLBREIA DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 53/5 SØKNAD NYBYGG AV BÅTHUS VED SKJELLBREIA DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Arkivsaksnr.: 12/1673-4 Arkivnr.: GNR 53/3 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 53/5 SØKNAD NYBYGG AV BÅTHUS VED SKJELLBREIA DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Hjemmel: Plan og

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Drøbak Arkitektkontor AS Tamburbakken 17 G 1440 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Tillatelse til tiltak

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 159 BNR 10 - LAKSAVEIEN 74 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - CAMPINGVOGN OG DUKKESTUE

SAKSFREMLEGG GNR 159 BNR 10 - LAKSAVEIEN 74 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - CAMPINGVOGN OG DUKKESTUE Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 159 BNR 10 - LAKSAVEIEN 74 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - CAMPINGVOGN OG DUKKESTUE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Brev om mulig ulovlighet 19.3.15 2 Fra Heidi

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 107/194 Arkivsaksnr: 2015/1121-6 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 107/194 - Gamle Kongeveg 2A, 7503 Stjørdal - dispensasjon

Detaljer

Klageadgang: i henhold til plan- og bygningsloven 1-9 jfr. forvaltningslovens kap. VI.

Klageadgang: i henhold til plan- og bygningsloven 1-9 jfr. forvaltningslovens kap. VI. Arkivsaksnr.: 15/693 Lnr.: 20000/15 Ark.: GNR 173/398 Saksbehandler: byggesaksbehandler Anne Elisabeth Låveg 173/398 - SØKNAD OM PÅBYGG AV LOFT I STRID MED PLAN Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens kap.

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv:GBR-30/9, K2-L40, PLANID-, GBR- : Arkivsaknr.: 10/1479 Dispensasjon

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 11.02.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 8/22 07/1430 Lilian Olsson

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad Søgne kommune Arkiv: 47/2 Saksmappe: 2013/3675-5235/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 07.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1714-7 Arkivnr.: GNR 98/33 Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 98/33 - KLAGE PÅ AVSLAG (DS FSKAP 270/13) OM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEK 10 FOR IKKE Å TILRETTELEGGE

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sunniva Langmo Arkiv: FEIGB 41/417 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Sunniva Langmo Arkiv: FEIGB 41/417 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sunniva Langmo Arkiv: FEIGB 41/417 17/2560-4 Dato: 21.08.2017 UTVIDELSE AV VERANDA GNR/BNR 41/417 - EKROMSKOGEN 5D - SYNNE ARNESEN OG OLA KLASHAUGEN Vedlegg: 1.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Jonas Zukouskas Osloveien 561 1914 YTRE ENEBAKK Deres ref.: Vår ref.: 2017/2315/ELISOR Arkivkode: 91/27 Dato: 07.07.2017 Delegert behandling

Detaljer

98/9 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

98/9 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/2263-4 Arkivnr.: GNR 98/9 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 058/030 Arkivsaksnr.: 12/1260-8 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 058/030 Arkivsaksnr.: 12/1260-8 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 058/030 Arkivsaksnr.: 12/1260-8 Klageadgang: Ja GBNR 058/030 - FIREMANNSBOLIG OG TOMANNSBOLIG Rådmannens innstilling: 1. Med

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.01.2014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 152/49 13/2173-2 Ragne Storsul

Detaljer