115/25 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Klageadgang: Etter plan- og bygningsloven 1-9 jfr. Forvaltningslovens kap.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "115/25 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8. Klageadgang: Etter plan- og bygningsloven 1-9 jfr. Forvaltningslovens kap."

Transkript

1 Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/ Arkivnr.: GNR 115/25 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 115/25 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens 32-8 Klageadgang: Etter plan- og bygningsloven 1-9 jfr. Forvaltningslovens kap. VI Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Med hjemmel i plan- og bygningsloven 32-8, 1. ledd bokstav b) ilegges Bygg & Innglassing AS overtredelsesgebyr for bygging av glassveranda på gnr 115 / bnr 25 uten at det forelå byggetillatelse. Overtredelsesgebyrets størrelse settes til kr ,-. Gebyret og nivået på det begrunnes i at: Et profesjonelt foretak har utført søknadspliktig byggearbeid uten at Lunner kommune på oppstartstidspunktet hadde mottatt søknad om tillatelse. Tiltaket forutsatte dispensasjon fra Jernbaneverket og fra krav til takvinkel i Kommuneplanens arealdel. Faktura sendes separat. Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven 1-9, jf. Forvaltningslovens kap. VI. En eventuell klage må fremsettes skriftlig til Lunner kommune innen 3 - tre -uker mottak av dette vedtaket. ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja

2 ... Sett inn saksopplysninger under denne linja Sammendrag: Formannskapet vedtok i møte å forhåndsvarsle ileggelse av overtredelsesgebyr til Bygg & Innglassing AS for bygging av glassveranda uten at det forelå byggetillatelse. Nivået på gebyret ble satt til kr ,-. Det er bygd påbygg til bolig i form av glassveranda til bolighus på eiendommen 115/25 på Stryken uten at det forelå byggetillatelse. Tiltakshaver hadde sagt til utførende at tillatelse var i orden etter at dispensasjonstillatelse fra Statens vegvesen om byggegrenser var mottatt. Utførende mente byggetillatelse fra kommunen ikke var nødvendig når det var gått mer enn 3 uker siden de trodde byggesøknad var innlevert. Kommunen hadde imidlertid ikke mottatt søknaden. Rådmannen mener at utførende som er et profesjonelt byggefirma, skulle ha sjekket at kommunen hadde mottatt søknaden før de startet byggearbeidene i henhold til 3- ukers fristen for saksbehandling. Rådmannen foreslår at det gis et overtredelsesgebyr på kr ,- til utførende byggefirma. Saksutredning: 1. FAKTABESKRIVELSE 1.1 Bakgrunn og historikk Ola Aabol har høsten 2011 oppført utestue/glassveranda på gnr 115 bnr 25 uten at byggetillatelse var gitt. Kartet til høyre viser byggets plassering i kommunen. Pil på kartet under viser detaljert plassering av glassveranda. Ola Aabol var, på forsommeren 2011, innom Lunner kommune v/byggesaksbehandler for gjennomsyn av søknadsdokumenter før innlevering av søknad om å få bygge glassveranda og carport. Saken trengte dispensasjon for flere forhold, bl.a. fra byggegrense mot jernbane og fylkesvei. Aabol ble bedt om å avklare forholdene til Statens vegvesen og Jernbaneverket før han innsendte søknad om byggetillatelse.

3 Lunner kommune mottok følgende dokumenter i saken før byggesøknaden ble mottatt: Kopi av nabomerknad fra Statens vegvesen, Kopi av Statens vegvesens tillatelse til dispensasjon fra byggegrense mot vei, datert Da søknad om tillatelse til tiltak ikke var mottatt i begynnelsen av september, kontaktet saksbehandler Aabol for å høre om det hadde skjedd en misforståelse, siden søknad ikke var registrert mottatt. Aabol trodde at søknaden var innsendt mottok Lunner kommune søknad om bygging av utestue og carport. Bygg & Innglassing AS hadde underskrevet søknaden som ansvarlig søker og merket saken som at den fylte vilkårene for 3 ukers saksbehandlingstid. Samme foretak søkte også ansvarsrett for prosjektering og utførelse etterspurte Lunner kommune tilleggsdokumentasjon til søknaden og gav beskjed om at 3-ukers fristen ikke gjaldt fordi saken krevde dispensasjoner. Det måtte søkes dispensasjon fra utnyttingsgrad, takvinkel og avstand til jernbanelinje sendte kommunen, på vegne av Aabol, søknad om dispensasjon til Jernbaneverket. 10. eller 11. oktober kom Aabol innom Lunner kommune og fikk hjelp til å ordne opp i mangler i søknaden. Han trakk da søknaden om oppføring av carport og dispensasjonsspørsmålet om grad av utnytting bortfalt. I november, da eiendommen skulle befares i forbindelse med behandling av saken, var glassverandaen oppført, se bilde over. Utførende har opplyst at arbeidene startet opp 15. august.

4 ga kommunestyret dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om takvinkel ga Jernbaneverket dispensasjon fra byggegrense mot jernbane ga Lunner kommune byggetillatelse til glassverandaen. Kommunen behandlet ikke søknad om ansvarsrett fra Bygg & Innglassing AS, da tiltaket ble ansett å være av en slik art at det ikke behøvde ansvarsbelegging, men kunne behandles etter plan- og bygningslovens Bygg & Innglassing AS opplyser at de startet byggearbeidene hos Aabol 15. august mottok Lunner kommune brev fra Ola Aabol, der han argumenterer for at han ikke bør straffes for byggearbeidene vedtar Lunner kommunes formannskap å forhåndsvarsle ileggelse av overtredelsesgebyr til Bygg & Innglassing AS for bygging av glassveranda på gnr 115 / bnr 25 uten at det forelå byggetillatelse. Nivået på gebyret ble satt til kr ,-. Gebyret og nivået på det ble begrunnet i at: Et profesjonelt foretak har utført søknadspliktig byggearbeid uten at Lunner kommune på oppstartstidspunktet hadde mottatt søknad om tillatelse. Tiltaket forutsatte dispensasjon fra Jernbaneverket og fra krav til takvinkel i Kommuneplanens arealdel. Det ble gitt en frist på 3 uker fra mottak av forhåndsvarsel til å uttale seg om saken mottok Lunner kommune uttalelse fra tiltakshaver, Ola Aabol. Han mener at bygging av glassveranda oppå eksisterende garasje er et lite tiltak, og synes det er urimelig at han skal straffes mottok Lunner kommune uttalelse fra Bygg & Innglassing AS. Foretaket sier at de ikke hadde til hensikt å starte arbeider ulovlig, og heller ikke hadde noe å vinne på å starte arbeidene ulovlig. Siden foretaket holder til på Raufoss, avtalte de med tiltakshaver at han skulle levere søknaden til kommunen etter at han hadde signert søknadsdokumentene. De mener at det på et eller annet tidspunkt må ha sviktet i kommunikasjonen mellom tiltakshaver, kommunen og deres foretak. I sine samtaler med tiltakshaver fikk de forståelse av at søknaden var i orden. De begynte arbeidene lenge etter, det de betraktet som 3-ukersfriten, var utgått. Da de var nesten ferdige med byggearbeidene, fant de ut at søknaden ikke var innlevert. De mener gebyret på kr ,- er urimelig siden de har handlet i god tro. De mener at det bør være tilstrekkelig at de får en advarsel i denne saken. 1.2 Rettslig grunnlag Plan- og bygningsloven 32-1, 1.ledd, pålegger kommunen å forfølge ulovligheter. Er overtredelsen av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten. Beslutning om å avstå fra å forfølge overtredelser av mindre betydning er ikke enkeltvedtak. Plikten til å forfølge ulovlige forhold rekker ikke så langt at kommunen plikter å reagere med overtredelsesgebyr. Det følger av plan- og bygningsloven 32-8 hvor det heter at kommunen kan ilegge overtredelsesgebyr. Dersom det er konstatert overtredelse og også at skyldkravet er oppfylt, foreligger vilkårene for å ilegge overtredelsesgebyr. Dersom kommunen likevel velger å ikke ilegge gebyr, må det treffes en beslutning om dette. Beslutter kommunen å i

5 ikke gebyrbelegge en overtredelse som ikke anses som av mindre betydning, vil beslutningen være et enkeltvedtak som skal begrunnes og som kan påklages av de som har rettslig klageinteresse. Forutsetningen for å unnlate å ilegge gebyr bør være at det i den konkrete saken framstår som en dårlig løsning, enten på grunn av særlige forhold knyttet til personen eller saken. Det skal ikke bero på utenforliggende hensyn hvem som blir gebyrbelagt og hvem som slipper. Kommunen plikter å følge en ensartet praksis slik at det ikke framstår som tilfeldig om det reageres. Plan- og bygningsloven av 2008 åpner i 32-8 for at det kan gis overtredelsesgebyr til de som utfører eller lar utføre tiltak uten at det foreligger nødvendig tillatelse etter denne loven. Den ansvarlige skal varsles særskilt før overtredelsesgebyr vedtas, og gis anledning til å uttale seg innen en frist som ikke skal være kortere enn 3 uker. Forhåndsvarsel skal gis skriftlig. Saksbehandlingsforskriftens 16-1a gir mulighet til å gi inntil kr ,- i gebyr til foretak, der tiltaket for øvrig i det vesentligste er i overensstemmelse med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Der tiltaket ikke i det vesentlige er i samsvar med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven kan gebyret settes til kr ,-. Privatpersoner kan ilegges halve gebyret. 2. FAGLIG VURDERING: 2.1 Andre sammenliknbare saker Vedlagt følger oversikt over overtredelsesgebyrer Lunner kommune har gitt eller varslet. Den saken som er mest sammenliknbar, er ref nr 10/2249. Det er gitt overtredelsesgebyr til ansvarlig foretak, Tyri Hus AS, for å ha igangsatt arbeidene før igangsettingstillatelse var gitt. Størrelsen på gebyret ble satt til kr ,-. Dette tiltaket var også avhengig av dispensasjon. Overtredelsesgebyret er ikke mottatt. Klagesaken er ikke avgjort. 2.2 Skal det ilegges gebyr, og hvem skal det stiles til: Overtredelsesgebyr er plan- og bygningslovens ris bak speilet for å få deltakere i byggeprosessen til å følge loven. Bygg & Innglassing AS har utarbeidet søknaden om tiltak, og har søkt ansvar for prosjektering og utførelse. De vedgår at de har utført byggearbeidene. Foretaket har sentral godkjenning som søker, prosjekterende og utførende, og skal da kjenne til plan- og bygningsloven. I følge signaturen på søknad om tiltak, ble søknaden utarbeidet Søker overleverte søknaden til tiltakshaver for at han skulle ordne nabovarsling og innlevering av søknaden til kommunen. I søknaden er det avkrysset for at søker mente at tiltaket tilfredsstilte 3 ukers saksbehandlingsfrist, og at de dermed etter plan- og bygningslovens 21-7 kunne regne tillatelse for gitt når de ikke hadde hørt noe fra Lunner kommune i løpet av 3 uker. Bygg & Innglassing AS fikk etter at vegvesenet hadde gitt dispensasjon, beskjed fra tiltakshaver om at nå var alt klart for oppstart. Siden de trodde 3-ukers fristen gjaldt, mente de at de kunne starte arbeidet uten at tillatelse fra kommunen forelå. Tiltakshaver hadde kommunikasjonen mot bygningsmyndighetene, og fikk beskjedene om at det måtte søkes dispensasjoner. Disse beskjedene er tydeligvis ikke blitt videreformidlet. Det er ikke uvanlig at profesjonelle foretak brenner seg på at de overlater undersøkelser til tiltakshavere som ikke er profesjonelle. Bygg & Innglassing AS burde ha sjekket opp at søknaden var mottatt av Lunner kommune. Som profesjonelt foretak kan de ikke begynne

6 byggearbeider uten byggetillatelse, uten å ha forsikret seg om at kommunen har mottatt søknaden. I denne saken hadde de heller ikke gjort nødvendige undersøkelser om plansituasjonen. Saken tilfredsstilte ikke krav til 3 ukers saksbehandlingstid. Når et profesjonelt foretak, som er villig til å ta ansvar i en byggesak, er innblandet i et brudd på plan- og bygningsloven, vil det være naturlig at det er foretaket som må ta ansvaret for ulovligheten. En må forvente at foretaket skal ha bedre oversikt over regelverket enn hva tiltakshaver har. 2.3 Størrelse på gebyr I henhold til saksbehandlingsforskriftens 16-1-a kan gebyrets størrelse for profesjonelt foretak være opptil kr ,- dersom tiltaket i det vesentlige er i overensstemmelse med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Dersom det ikke i det vesentlige er i samsvar med krav, kan gebyret være opptil kr ,-. Tiltaket som er utført krevde 3 dispensasjoner: én fra vegloven, én fra jernbaneloven og én fra arealplan. Ut fra dette kan det virke som om tiltaket ikke i det vesentlige er i overensstemmelse med krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. (Plan- og bygningslovens 21-5 gir den kommunale bygningsmyndigheten samordningsplikt i forhold til andre myndigheter). Påbygget ble imidlertid bygd etter at vegvesenet hadde gitt dispensasjon og etter at jernbaneverket ikke hadde reagert på nabovarselet. Siden påbygget er plassert lengre fra jernbanesporet enn eksisterende bygg, var det liten grunn til å tro at det ville bli gitt avslag på dispensasjonssøknad. Dispensasjon for takvinkel på et lite tilbygg, er ikke en stor sak i dette bygningsmiljøet. Det kan være grunner til å vurdere lavere gebyrsats. Foretaket selv angir at de ikke hadde til hensikt å gjøre ulovlige arbeider, og at de ikke hadde noe å vinne på å starte arbeidene for tidlig. De mener at det i denne saken bør være nok at de får en advarsel. De mener gebyrsatsen på kr ,- er urimelig siden de handlet i god tro. Det som er viktig i denne saken er å tydeliggjøre at ansvarlige foretak må ta ansvar og ikke stole på at tiltakshaver skjønner når det er gitt tillatelse. Foretaket har antakelig allerede fått seg en vekker, men trolig bør det også gis et gebyr. Ut fra tidligere gitte overtredelsesgebyrer, kan gebyret settes til kr ,-. Dersom man mener at ansvarlig foretak denne gangen er noe unnskyldt, at de ikke bare selv er ansvarlig for at situasjonen ble som den ble, kan gebyret reduseres noe. 3. TOTALVURDERING: Å gi overtredelsesgebyr er en måte å vise at det ikke lønner seg å ikke følge plan- og bygningsloven. Noen ganger trenger man en tydelig tiltale for å bedre praksis. Dette gjelder i særlig grad profesjonelle foretak som kan finne på å gjenta ulovligheter flere ganger om det ikke blir gitt tydelig advarsel. I dette tilfellet vil det være naturlig å gi overtredelsesgebyret til Bygg & Innglassing AS. De burde ha sjekket tidspunkt for når Lunner kommune hadde mottatt søknad om byggetillatelse før de regnet 3-ukersfrist for saksbehandling. Foretaket skulle heller ikke ha regnet med at 3- ukers fristen skulle gjelde, når de hadde gjort så dårlig forarbeid i forhold til å sjekke ut planvilkår. Det vurderes at overtredelsesgebyret kan settes til kr ,-, eventuelt kr 5 000,- dersom man mener at det vil gi en stor nok vekker for foretaket.

7 4. FORSLAG TIL VEDTAK Det foreslås 2 alternative forslag til vedtak. 4.1 Ileggelse av overtredelsesgebyr i henhold til varsel. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 32-8, 1. ledd bokstav b) ilegges Bygg & Innglassing AS overtredelsesgebyr for bygging av glassveranda på gnr 115 / bnr 25 uten at det forelå byggetillatelse. Overtredelsesgebyrets størrelse settes til kr ,-. Gebyret og nivået på det begrunnes i at: Et profesjonelt foretak har utført søknadspliktig byggearbeid uten at Lunner kommune på oppstartstidspunktet hadde mottatt søknad om tillatelse. Tiltaket forutsatte dispensasjon fra Jernbaneverket og fra krav til takvinkel i Kommuneplanens arealdel. Faktura sendes separat. Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven 15, jf. Forvaltningslovens kap. VI. En eventuell klage må fremsettes skriftlig til Lunner kommune innen 3 - tre -uker mottak av dette vedtaket. 4.2 Ileggelse av lavere overtredelsesgebyr enn varslet. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 32-8, 1. ledd bokstav b) ilegges Bygg & Innglassing AS overtredelsesgebyr for bygging av glassveranda på gnr 115 / bnr 25 uten at det forelå byggetillatelse. Overtredelsesgebyrets størrelse settes til kr ,-. Gebyret og nivået på det begrunnes i at: Et profesjonelt foretak har utført søknadspliktig byggearbeid uten at Lunner kommune på oppstartstidspunktet hadde mottatt søknad om tillatelse. Tiltaket forutsatte dispensasjon fra Jernbaneverket og fra krav til takvinkel i Kommuneplanens arealdel. Gebyret er satt lavere enn varslet da man mener at forseelsen ikke ga alvorlige konsekvenser, og at kr 5 000,- er nok til å gi foretaket en vekker. Faktura sendes separat. Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven 15, jf. Forvaltningslovens kap. VI. En eventuell klage må fremsettes skriftlig til Lunner kommune innen 3 - tre -uker mottak av dette vedtaket. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Journalpost 11/ Brev fra Ola AAbol. Journalpost 11/ Brev fra Bygg & Innglassing AS Journalpost 12/ Overtredelsesgebyrer i henhold til SAK 16-1 og 16/2 Øvrige dokument:

8 115/25 - Oversendelse av tegninger 115/25 Vedr. søknad om dispensasjon 115/25 - Vedrørende glassveranda 115/25 - Vedrørende søknad om oppføring av utestue 115/25 Søknad om dispensasjon fra byggegrense - Utestue og carport 115/25 - Vedrørende byggetillatelse utestue 115/25 - Vedrørende byggetillatelse utestue - Dato for oppstart av arbeid 115/25 - Anmodning om ferdigattest 115/25 Tillatelse til dispensasjon fra veglovens bestemmelser om byggegrenser for bygging av utestue og carport Kopi av brev til Ola Aabol 115/25 Utestue og carport - Merknad til nabovarsel Kopi av brev til Bygg & Innglassing, Storg. 63 B - Raufoss 115/25 - Søknad om tillatelse til tiltak - Fasadeendring Ett-trinns søknadsbehandling 115/25 - Etterspørring etter tilleggsdokumentasjon til søknad om utestue og carport 115/25 Søknad om dispensasjon bra byggegrense mot jernbanespor - Tilbygg utestue og carport 115/25 Ang. bot for oppsetting av uterom før godkjenning 115/25 - Byggetillatelse utestue Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ola Aabol, Hadelandsvegen 485, 2743 HARESTUA Bygg & Innglassing AS, Storgata 63 B, 2830 RAUFOSS Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær... Sett inn saksopplysninger over denne linja

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN (SAK 10) HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.8.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES

Detaljer

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr Protector Forsikring ASA Postboks 1351 Vika 0113 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00060-8/MHN 24. mai 2012 Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

FORENKLINGER OG NYE BYGGEREGLER 30.04.15

FORENKLINGER OG NYE BYGGEREGLER 30.04.15 FORENKLINGER OG NYE BYGGEREGLER Overordnede mål Regjeringen vil at bygging skal skje Enklere Billigere Raskere Flere tiltak unntas søknad, men bygging skjer på eget ansvar Plan- og bygningslovens status

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 14.04.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Komplett Prosjektering AS Russervegen 4 7652 VERDAL Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2014/4418 Dato: 11.08.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

-vrwfi/«zrvveeaw.bare

-vrwfi/«zrvveeaw.bare Fylkesmanneni NORDLAND -vrwfi/«zrvveeaw.bare kommune 1,/n,yvt) L _ 1 //H fsaksb.@\:ellonica Sjaaeng,7 ~.,5, -.+ -'.= j»,f j. y e-post: mnovsj y esmannen.no :)jhljssa I:JDNEss ØEN L' ' T 7 53152 5 J Varef:2014/3039

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer