Klinisk emnekurs alderspsykiatri Pernille Hegre Sørensen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klinisk emnekurs alderspsykiatri 10.03.15. Pernille Hegre Sørensen"

Transkript

1 Klinisk emnekurs alderspsykiatri Pernille Hegre Sørensen

2 Behandling av depresjon hos eldre Ikke- medikamentell behandling Medikamentell behandling av unipolar depresjon Medikamentell behandling av bipolar depresjon ECT

3 Behandling av depresjon Selvhjelp ved mild depresjon selvhjelp.no mestring.no bluepages.no moodgym.no

4 Behandling av depresjon Fysisk aktivitet Minst ½ time hver dag, gjerne mer. Undersøk mulighetene i kommunehelsetjenesten, bruk f.eks. treningskontakt, turvenn, frivillighetssentral, gruppetrening, balansetrening

5 Behandling av depresjon Sosiale aktiviteter Bryter isolasjon Drøft med pas. og med pårørende Kommunale tilbud

6 Behandling av depresjon Miljøterapi Ukeplan Døgnrytme Motiver pas. for aktivitet

7 Behandling av depresjon Samtaleterapi kognitiv terapi KID Interpersonlig terapi

8 Behandling av depresjon Eldre har god effekt av samtaleterapi Men henvises sjeldnere enn yngre

9 Behandling av depresjon Vurder om andre tilstander må behandles samtidig Smerter Anemi Alkohol Tablettoverforbruk

10 Behandling av depresjon Medikamentell behandling Ved moderat alvorlig depressiv episode Ved manglende effekt av ikke-medikamentelle tiltak

11 Behandling av unipolar depresjon Vurder medikamentell behandling tidlig ved tilbakevendende depresjon depresjon hos familiemedlemmer depresjon komorbid til somatiske tilstander

12 Behandling av unipolar depresjon Førstevalg ved moderat til alvorlig depresjon: SSRI,.f.eks. sertralin SNRI, venlafaksin/duloksetin Presynaptisk alfa 2 -antagonist/postsynaptisk 5HT 2 -agonister, mirtazepin/mianserin Kombinert noradrenalin- og dopaminreopptakshemmer, bupropion

13 Andre antidepressiva Reversible ikke-selektive MAO-hemmere, moklobemid. Irreversible ikke-selektive MAO-hemmere, fenelzin. Risiko for hypertensiv krise etter inntak av mat med høy konsentrasjon av tyramin. Risiko for serotonergt syndrom.

14 Benzodiazepiner Behandler ikke depresjon. Kan være nødvendige initialt for å dempe uro ved oppstart antidepressiva eller ved psykotisk angst. Helst korttidsvirkende, som oksazepam Ev. også i en kort periode for søvn, helst brukes sederende antidepressiva.

15 Behandling av unipolar depresjon Ved psykose legges oftest til antipsykotika. Kombiner medikamentell behandling med ikke- medikamentelle tiltak.

16 Behandling av unipolar depresjon Velg preparat utifra Kjent effekt fra før Søvnvansker Bivirkningsprofil Interaksjoner Samtidige somatiske tilstander

17 Ekvipotente doser SSRI Citalopram 10 mg Escitalopram 5 mg Fluoxetin 10 mg Sertralin 25 mg Paroxetin 10 mg

18 Vanlige bivirkninger SSRI: gastrointestinale plager og økt kroppslig uro i oppstartsfasen. Remeron/Tolvon: tretthet, vektøkning, restless legs, ortostatisk hypotensjon. TCA: munntørrhet, ortostatisk hypotensjon, svette, svimmelhet, forvirring.

19 Opptrapping Lav startdose og gradvis opptrapping reduserer risiko for bivirkninger Hvor høy dose man ender på bør vurderes utifra klinisk effekt /bivirkninger og ev. serumspeil Med andre ord: «Start low, go slow and keep going»

20 Forlenget QT-tid QTc >450 msek for menn, QTc> 460 msek for kvinner QTc>500 msek klart forlenget Risiko for torsade de pointes Antidepressiva, antipsykotika, litium Escitalopram og citalopram har lavere maksdose hos eldre, hhv 10 mg og 20 mg pga doseavhengig høyere risiko for forlenget QT- tid Mulig mindre risiko for paroksetin, sertralin, fluvoksamin og duloksetin

21 Hyponatremi S- Na < 135 mmol/l SIADH: uhensiktsmessig høy utskillelse av ADH Oppstår som regel raskt etter oppstart eller doseøkning Sympt.: asteni, vektøkning, nedsatt appetitt, hodepine, forvirring, døsighet, kramper, koma Især ved SSRI og SNRI Mindre risiko ved mirtazepin/mianserin, bupropion, TCA

22 Fallrisiko Ortostatisk hypotensjon: systolisk trykkfall >20 mmhg ved overgang fra liggende til stående stilling Især mianserin og TCA SSRI og SNRI kan alle gi svimmelhet, synkope er uvanlig Sedasjon øker fallrisiko

23 Blodtrykk Flere SSRI interagerer med metoprolol Gir høyere s- metoprolol med risiko for hypotensjon og bradykardi Velg preparat med lite hemming av CYP2D6 Sertralin, venlafaksin, mianserin, mirtazepin Høyt blodtrykk Især venlafaksin kan gi blodtrykksstigning

24 Økt blødningstendens Antidepressiva gir mulig økt blødningstendens sammen med ASA/warfarin ved hemming av blodplateaggregasjon Antatt høyest risiko ved sterk serotonerg effekt Flukosetin, paroksetin, venlafaksin, amitriptylin, imipramin Antatt lavest risiko ved svakere serotonerg effekt Mianserin, mirtazepin, bupropion, doksepin, moklobemid, nortriptylin

25 Serotonergt syndrom Symptomer: hypertermi, forvirring, hyperrefleksi og myoklonus, ev. bevissthetstap, kramper Pasienten legges inn på medisinsk avdeling for behandling og utløsende legemiddel seponeres

26 Spesielle pasientgrupper Nyresvikt F.eks. sertralin Helst preparater som utskilles gjennom lever. Dosereduksjon kan være nødvendig. Kontroller serumspeil Leversvikt SSRI er førstevalg. Dosereduksjon kan være nødvendig. Kontroller serumspeil Demens Unngå kolinerge medikament

27 Vanlige forholdsregler Somatisk status, inkl. ortostatisk BT- måling Ta EKG og blodprøver før oppstart Sjekk mulige interaksjoner Kontroller s- Na og BT etter oppstart Snakk med pas. og pårørende

28 Vurder effekt Subjektivt, hva synes pasienten og hva synes komparent eller miljøpersonal? Graderingsskaler; GDS, MADRS, HAD, Cornell Objektivt, hva ser du?

29 Manglende effekt etter 4 uker: Sjekk om pasienten bruker medisinen som dere har avtalt Bytt til annet førstevalgspreparat Eller legg til annet antidepressivum med annen virkningsmekanisme Eller legg til litium Eller bytt til TCA (Noritren minst antikolinerg)

30 Farmakoresistent depresjon Ny vurdering av diagnose Gjennomgang av tidligere behandlingsforsøk Kombinere antidepressiva med strukturert psykologisk behandling Legg til litium Eller venlafaksin min. 225 mg/døgn Eller TCA i høy dose Eller ECT Eller MAO- A-hemmer

31 Avslutte behandling Seponer medikamentell behandling ved manglende effekt. Behandle i minst 6 måneder etter remisjon. Lengre ved tilbakevendende depresjoner. Sakte nedtrapping for å unngå seponeringsreaksjon (svimmelhet, kvalme, parestesier, angst, hodepine). Ev. bytt til fluoksetin før seponering.

32 Bipolar depresjon Vanligvis kombinasjon psykoedukasjon/ medikamentell behandling Ikke egne retningslinjer for eldre

33 Bipolar depresjon Quetiapin Førstevalg ved bipolar depresjon Gir lite ekstrapyramidale sympt. Kan gi ortostatisk hypotensjon Sederende Metabolske bivirkninger Kontroller QT- tid Start på lav dose og trapp langsomt opp Dosereduksjon kan være nødvendig

34 Bipolar depresjon Litium Eldre kan ha nytte av lavere dosering (s-li 0,3-0,7) Kan gi nyreskader, nevrologiske symptomer og stoffskifteendringer S-li, kreatinin, elektrolytter, TSH og T4 må tas regelmessig så lenge behandlingen pågår. Toksisk i høye serumkonsentrasjoner (>1,5 nmol/l)

35 Litium, forts. Serumspeil må kontrolleres ved tilstander som endrer veskebalansen ACE-hemmere, tiaziddiuretika og NSAIDs reduserer utskillelsen av litium

36 Litium, forts. Eldre kan oppleve labilitet pga aldersfysiologisk intoleranse Bytt ev. til Seroquel Litium skal ikke bråseponeres risiko for reboundfenomen

37 ECT Tredjelinjebehandling Førstevalg ved livstruende tilstander alvorlig næringsvegring ved depresjon alvorlig suicidalitet

38 ECT Gir ofte rask effekt Kan ha effekt hos pasienter som ikke responderer på medikamentell behandling Alternativ hos pasienter som ikke tåler medikamentell behandling

39 ECT Pas. skal gi informert samtykke ECT kan ikke gis som tvangsbehandling under kap.4 PHVL Gis i enkelte tilfeller på nødrett Gis under generell anestesi Kan gi kognitive bivirkninger

40 Forebyggende behandling Flere sykdomsepisoder økt risiko for nye episoder Flere sykdomsepisoder økt risiko for kognitiv svikt Flere sykdomsepisoder økt risiko for diabetes og hjertesykdom.

41 Forebyggende behandling Ved flere depressive episoder vurder langtidsbehandling med antidepressiva Kriseplan. Varselsignaler Hvem kontaktes Tiltak for å snu utviklingen

42 Oppsummering Depresjon hos eldre behandles som depresjon hos yngre, men ved medikamentell behandling Sjekk s- Na og EKG Husk å vurdere interaksjoner med andre medikament Vurder om medikamentet gir økt fallrisiko Start med lav dose og øk dosen gradvis

43 Takk for meg!

Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri

Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri Randi Nesje Myhr 2013 Første utgave av dette kompendiet ble laget i 2003 og et nytt og omarbeidet i 2009. Siste oppdatering vinter 2012/2013. Medikamentell behandling

Detaljer

Depresjon i allmennpraksis

Depresjon i allmennpraksis Depresjon i allmennpraksis Diagnostikk og behandling Eline Kalsnes Jørstad, overlege, FDPS Vårmøtet 2015 Hvorfor snakke om depresjon? Folkesykdom Livstidsprevalens 17-20% En av de hyppigste årsaker til

Detaljer

Antidepressiva. Bodø 28 og 29 sep 2006 Randi Nesje Myhr

Antidepressiva. Bodø 28 og 29 sep 2006 Randi Nesje Myhr Antidepressiva Bodø 28 og 29 sep 2006 Randi Nesje Myhr Depresjon hos barn Før 1976 trodde ikke at det fantes Epidemiologisk undersøkelse hvor en spurte barn, mange svarte at de følte seg miserable og at

Detaljer

Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte: Hver filmdrasjerte tablett inneholder sertralinhydroklorid tilsvarende 50 mg sertralin.

Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte: Hver filmdrasjerte tablett inneholder sertralinhydroklorid tilsvarende 50 mg sertralin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Sertralin Bluefish 50 mg filmdrasjerte tabletter Sertralin Bluefish 100 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte:

Detaljer

PREPARATOMTALE. Endogene depresjoner av uni- og bipolar type. Forsøksvis ved reaktive, neurotiske og symptomatiske depresjoner.

PREPARATOMTALE. Endogene depresjoner av uni- og bipolar type. Forsøksvis ved reaktive, neurotiske og symptomatiske depresjoner. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Noritren 10 mg tablett, filmdrasjert Noritren 25 mg tablett, filmdrasjert Noritren 50 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Nortriptylinhydroklorid

Detaljer

Til deg som bruker antidepressiva

Til deg som bruker antidepressiva Til deg som bruker antidepressiva Myter og fakta om antidepressive legemidler ved behandling av angst og depresjon Lars Tanum, overlege dr. med. Desember 2003 Om heftet Depresjon og angst er blant de hyppigste

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat).

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat). 1. LEGEMIDLETS NAVN Quetiapin Actavis 25 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 100 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 150 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 200 mg filmdrasjerte

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING

RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING 2009 1 Smertelindring.indd 1 03.04.2009 10:22:02 Forsidefoto: Colourbox Smertelindring.indd 2 03.04.2009 10:22:02 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning 6 Utredning 7

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Madopar Depot 25/100 depotkapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Madopar Depot 25/100 depotkapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Madopar Depot 25/100 depotkapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Levodopa 100 mg, benserazidhydroklorid tilsv. 25 mg benserazid For fullstendig liste over

Detaljer

PREPARATOMTALE. Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser. Mani. Behandlingstrengende atferdsforstyrrelser ved psykisk utviklingshemming.

PREPARATOMTALE. Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser. Mani. Behandlingstrengende atferdsforstyrrelser ved psykisk utviklingshemming. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cisordinol dråper, oppløsning 20 mg/ml 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Zuklopentiksoldihydroklorid tilsvarende zuklopentiksol 20 mg Hjelpestoff: Etanol. For

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser, spesielt paranoide former. Psykomotorisk agitasjon ved psykoser. Tics. Som antiemetikum.

Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser, spesielt paranoide former. Psykomotorisk agitasjon ved psykoser. Tics. Som antiemetikum. 1. LEGEMIDLETS NAVN Haldol 5 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske inneholder: Haloperidol 5 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se

Detaljer

PREPARATOMTALE. Injeksjonsvæske, oppløsning. Egenskaper ved formuleringen: Klar, gulaktig olje, praktisk talt fri for partikler.

PREPARATOMTALE. Injeksjonsvæske, oppløsning. Egenskaper ved formuleringen: Klar, gulaktig olje, praktisk talt fri for partikler. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cisordinol-Acutard injeksjonsvæske 50 mg/ml 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Zuklopentiksolacetat 50 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt.

Detaljer

Risperdal er indisert til behandling av moderate til alvorlige maniske episoder i forbindelse med bipolare lidelser.

Risperdal er indisert til behandling av moderate til alvorlige maniske episoder i forbindelse med bipolare lidelser. 1. LEGEMIDLETS NAVN Risperdal 1 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur, oppløsning inneholder 1 mg risperidon For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

Tabletter Hvite, runde tabletter med delestrek og AL inngravert på den ene siden. 10 mg: Diam. 6 mm. 15 mg: Diam. 8 mm. 25 mg: Diam. 9 mm.

Tabletter Hvite, runde tabletter med delestrek og AL inngravert på den ene siden. 10 mg: Diam. 6 mm. 15 mg: Diam. 8 mm. 25 mg: Diam. 9 mm. 1. LEGEMIDLETS NAVN Alopam 10 mg tabletter Alopam 15 mg tabletter Alopam 25 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder: Oksazepam hhv. 10 mg, 15 mg eller 25 mg For

Detaljer

Ny start. Nye muligheter. Metadon en substitusjonsbehandling

Ny start. Nye muligheter. Metadon en substitusjonsbehandling Ny start. Nye muligheter Metadon en substitusjonsbehandling Et viktig steg 2 Heroinavhengighet er en alvorlig sykdom som er vanskelig å behandle. Konsekvensene av et misbruk er en destruktiv livsstil,

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hvit, rund tablett med vinklet delestrek på begge sider preget med S på begge halvdeler. Tabletten kan deles i like doser.

PREPARATOMTALE. Hvit, rund tablett med vinklet delestrek på begge sider preget med S på begge halvdeler. Tabletten kan deles i like doser. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Medikinet 5 mg tabletter Medikinet 10 mg tabletter Medikinet 20 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Medikinet 5 mg tabletter Hver tablett inneholder

Detaljer

Reddet Det var først da han selv ble pasient, at Finn Nortvedt erfarte hva god sykepleie er.

Reddet Det var først da han selv ble pasient, at Finn Nortvedt erfarte hva god sykepleie er. 3 2012 1. mars 2012 100. årgang Reddet Det var først da han selv ble pasient, at Finn Nortvedt erfarte hva god sykepleie er. 82 2000 for en helg? 14 Tema: Psykisk helse 24 Ti minutter er nok 34 Dø når

Detaljer

Injeksjonsvæske, oppløsning. Svakt farget, lett viskøs oppløsning uten synlige fremmedpartikler.

Injeksjonsvæske, oppløsning. Svakt farget, lett viskøs oppløsning uten synlige fremmedpartikler. 1. LEGEMIDLETS NAVN Haldol Depot 100 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske inneholder: Haloperidoldekanoat 141.04 mg, tilsvarende 100 mg haloperidol.

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Rivotril 0,5 mg tabletter Rivotril 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Klonazepam 0,5 mg og 2 mg

1. LEGEMIDLETS NAVN. Rivotril 0,5 mg tabletter Rivotril 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Klonazepam 0,5 mg og 2 mg 1. LEGEMIDLETS NAVN Rivotril 0,5 mg tabletter Rivotril 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Klonazepam 0,5 mg og 2 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

15 mg: Hver smeltetablett inneholder 15 mg olanzapin.

15 mg: Hver smeltetablett inneholder 15 mg olanzapin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Olanzapin Sandoz 5 mg smeltetabletter Olanzapin Sandoz 10 mg smeltetabletter Olanzapin Sandoz 15 mg smeltetabletter Olanzapin Sandoz 20 mg smeltetabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Maxalt 5 mg tabletter Maxalt 10 mg tabletter. rizatriptan

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Maxalt 5 mg tabletter Maxalt 10 mg tabletter. rizatriptan PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Maxalt 5 mg tabletter Maxalt 10 mg tabletter rizatriptan Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Maxalt 5 mg tabletter Maxalt 10 mg tabletter. rizatriptan

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Maxalt 5 mg tabletter Maxalt 10 mg tabletter. rizatriptan Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Maxalt 5 mg tabletter Maxalt 10 mg tabletter rizatriptan Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

30 mg kapsler: Hver kapsel inneholder 30 mg lisdeksamfetamindimesilat, tilsvarende 8,9 mg deksamfetamin.

30 mg kapsler: Hver kapsel inneholder 30 mg lisdeksamfetamindimesilat, tilsvarende 8,9 mg deksamfetamin. Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for informasjon

Detaljer

PREPARATOMTALE. Delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.

PREPARATOMTALE. Delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Risperidon Sandoz 1 mg tablett, filmdrasjert Risperidon Sandoz 2 mg tablett, filmdrasjert Risperidon Sandoz 3 mg tablett, filmdrasjert Risperidon Sandoz 4 mg tablett,

Detaljer

Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien

Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15 Overlege ph.d. Dag Aurlien Disposisjon Litt om hjerneanatomi og fysiologi Definisjoner av epileptisk anfall og epilepsi Debutalder og forekomst

Detaljer

Nyhetsbulletin. Revidert terapianbefaling ved Parkinsons sykdom

Nyhetsbulletin. Revidert terapianbefaling ved Parkinsons sykdom Nyhetsbulletin Revidert terapianbefaling ved Parkinsons sykdom nr. 2 / 2009 Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb 1 Terapianbefaling

Detaljer

Dersom full intravenøs dose (15 mg) ikke tolereres, innledes den perorale behandling med en lavere dose, f.eks. 25 mg hver 6. time i 48 timer.

Dersom full intravenøs dose (15 mg) ikke tolereres, innledes den perorale behandling med en lavere dose, f.eks. 25 mg hver 6. time i 48 timer. 1. LEGEMIDLETS NAVN Seloken injeksjonsvæske, oppløsning 1 mg/ml. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder: 1 mg metoprololtartrat For fullstendig liste over

Detaljer

Psykiske sykdommer. Depresjon

Psykiske sykdommer. Depresjon Psykiske lidelser Hva er psykiske lidelser? Vanlige og mindre vanlige psykiske lidelser Symptomer Årsaker Psykiske sykdommer Lidelser og sykdommer som i hovedsak rammer sinnet og bevisstheten og ikke den

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av narkolepsi hos barn og unge Utgitt juli 2013 av Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD,

Detaljer