Prosjektmandat. HMS-policy for Helse Sør-Øst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektmandat. HMS-policy for Helse Sør-Øst"

Transkript

1 Prosjektmandat HMS-policy for Helse Sør-Øst Hamar,

2 1. Bakgrunn Helse Sør-Øst er en arbeids- og kunnskapsintensiv virksomhet som er avhengig av et velfungerende, helsefremmende og trygt arbeidsmiljø. De ulike helseforetakene har felles utfordringer med tanke på arbeidsprosesser som har potensiell høy helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko. Derfor er HMS et satsingsområde for hele foretaksgruppen i Helse Sør-Øst. Styret vedtok i sitt møte 19. juni 2008 en samlet HR-strategi for perioden (styresak nr.7). Strategien er organisert rundt fire innsats- eller fokusområder med egne mål, tiltak og gevinster. Et av disse områder er arbeidsmiljø og HMS og utarbeidelsen av en HMSpolicy er ett av de konkrete tiltakene som skal gjennomføres. Siktemålet er å angi felles overordnede retningslinjer og felles styringsindikatorer for arbeidsmiljø og HMS og sikre at alle foretak har systemer for avviksrapportering, risikovurdering og oppfølging på disse områdene. 2. Avgrensning Helsetjenesten er gjennom Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984, Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) av 6. desember 1996 og Forskrift om internkontroll for sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 pålagt å etablere system for internkontroll. Plikten til å etablere internkontrollsystem påhviler enhver som yter helsetjeneste. Forskriftene gjelder derfor direkte for alle helseforetakene. De regionale helseforetakene, som ikke selv yter helsetjenester, har et overordnet systemansvar som eier. En HMS-policy for foretaksgruppen vil derfor nødvendigvis være på et overordnet nivå og erstatter ikke krav i lov- og forskriftsverk eller bestemmelser i avtaleverket mellom arbeidslivets parter. En god policy setter mål og angir retning på en måte som gir grunnlag for evaluering av resultater og tilpasning av praksis, mens det er opp til helseforetakene og planlegge, gjennomføre og følge opp sitt eget HMS-arbeid.

3 3. Oppdrag og aktiviteter I handlingsplanen som følger opp HR-strategien er det for fokusområde 4 Arbeidsmiljø og HMS beskrevet følgende; Tiltak 4.1 HMS-policy Beskrivelse Det skal utvikles felles overordnede retningslinjer og felles styringsindikatorer for arbeidsmiljø og HMS. Videre skal det sikres at alle HF har systemer for avviksrapportering, risikovurdering og oppfølging innen disse områdene. Informasjon fra slike systemer skal benyttes aktivt og systematisk til forbedringsarbeid gjennom tilbakemelding og lukking av avvik. En HMS-policy skal innbefatte svar på tre hovedspørsmål; - Hvordan skal controllerfunksjonen best ivaretas? - Hvordan kan det best etableres systemer og rutiner for kontinuerlig forbedring og positiv utvikling av HMS-arbeidet? - Hva er rolle- og oppgavefordeling mellom de ulike aktørene som har delansvar for HMS-arbeidet? (ledelse, verneombud, tillitsvalgte, hver enkelt ansatt) En HMS-policy er et av flere virkemidler for å skape økt engasjement og aktivitet i HMSarbeidet. Den underliggende målsetning med prosjektet er å bidra til et systematisk og målrettet HMS-arbeid som kan sikre ambisjonen om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø som er helsefremmende og preget av trygghet, åpenhet og respekt. Aktiviteter I første fase vil prosjektgruppen foreta en kartlegging og analyse av hva som er status i helseforetakene med tanke på retningslinjer, styringsindikatorer, arbeidsformer og resultater innen HMS-området. Vekten vil ligge på de gode eksemplene og hvordan man med utgangspunkt i disse kan formulere en form for best practice i Helse Sør-Øst i form av velprøvde og hensiktsmessige overordnede retningslinjer. I fase 2 vil prosjektgruppen utarbeide forslag til felles styringsindikatorer for foretaksgruppen. Dette arbeidet vil bli samkjørt med det pågående arbeidet som skjer i det nasjonale prosjektet for HR-standardisering der det ventes en foreløpig konklusjon med tanke på styringsindikatorer primo april og hvor det vil bli satt ned en separat arbeidsgruppe som ser på indikatorer og rapportering på arbeidsmiljø som avgir rapport innen utgangen av mai.

4 4. Fokusområder Arbeidet med å utarbeide en HMS-policy vil bli sett i sammenheng med tilbakemeldingene fra Arbeidstilsynets tilbakemeldinger i God Vakt og det må gjøres rede for hvordan forslag til retningslinjer, arbeidsformer og styringsindikatorer svarer opp følgende kommentarer; Balanse mellom arbeidsoppgaver og ressurser Risikoen i forbindelse med ubalanse mellom oppgaver og ressurser vurderes som høy i helseforetaket..avdelingslederne blir stadig tilført nye og flere oppgaver som følge av innsparingstiltak. (Arbeidstilsynet, God vakt, 2008) Omstilling Endringer og omstillinger er en naturlig del av arbeidslivet og kan medføre både muligheter og begrensninger for den enkelte arbeidstaker. Erfaringsmessig vil arbeidsmiljøet kunne bli negativt påvirket dersom endringene ikke håndteres på en tilfredsstillende måte. Arbeidstilsynets krav er at omstillingene vurderes i forhold til konsekvenser for de ansattes arbeidsmiljø. Dette vil si at det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet også skal være et aktivt verktøy for å ha oversikt over og kunne håndtere endringene på en måte som ikke medfører helseskadelige belastninger for arbeidstakerne. Involvering av ansatte og medvirkning for arbeidstakerne som blir berørt er ofte en nøkkelfaktor til vellykket omstilling. (Arbeidstilsynet, God vakt, 2005) Organisering, kultur og teknologi. Sykefravær og inkluderende arbeidsliv Arbeidstakerne møter de helsetruende sider av arbeidsmiljøet i form av tunge løft, kjemikalier, ulykker, vanskelige relasjoner, urimelige krav osv. Årsakene til dette finner vi i organiseringen av virksomheten, virksomhetens kultur og anvendt teknologi. Forhold utenfor arbeidsgivers kontroll, som politiske beslutninger, pasientenes forventninger og teknologisk og medisinsk utvikling, påvirker også arbeidsmiljøet. Ut fra rammevilkårene skal arbeidsgiver organisere og tilrettelegge virksomheten til beste for et utviklende og helsefremmende arbeidsmiljø. (Arbeidstilsynet, God vakt, 2005) Smittevern Smittsomme sykdommer kan utgjøre en alvorlig risiko for de ansatte i sykehusene. Arbeidsgiver må derfor sørge for oppdaterte risikoanalyser og smittevernplaner og at bygnings-, tekniske- og driftsmessige forhold (inkludert isolater) er tilrettelagt for godt smittevern. Det er avgjørende at sykehuset har en arbeidskultur som underbygger at smittevern er viktig, og som får de ansatte til å gjennomføre smittevern i praksis hele arbeidsdagen hver arbeidsdag. (Arbeidstilsynet, God vakt, 2005) Kjemisk helsefare Mange sykehusansatte er daglig i kontakt med kjemikalier som blant annet desinfeksjonsog reingjøringsmidler, laboratoriekjemikalier, anestesigasser, antibiotika og cytostatika. Flere av disse kjemikaliene har svært helsefarlige egenskaper. Det er derfor viktig at ansatte i sykehus har god kunnskap om helsefaren forbundet med bruken av kjemikalier og hvordan de skal beskytte seg. (Arbeidstilsynet, God vakt, 2005) Ergonomi Muskel- og skjelettlidelser står for størsteparten av fravær og uføretrygding i Norge. Årsakene er sammensatte, og kan bestå av tungt og ensformig arbeid og/eller uheldige arbeidsstillinger og tidspress. (Arbeidstilsynet, God vakt, 2005)

5 I tillegg til de områder som er påpekt av Arbeidstilsynet ønsker Helse Sør-Øst at det gjøres vurdering av mulige retningslinjer og styringsindikatorer innefor følgende områder; Psykososiale forhold Helse Sør-Øst gjennomfører årlig medarbeiderundersøkelser. Tidligere undersøkelser har vist at ansatte i stor grad trives på jobben, og opplever å ha meningsfulle arbeidsoppgaver. Helseforetakene har likevel en utfordring når det gjelder samsvar mellom oppgaver og ressurser. Mange steder opplever ansatte og ledere et stort arbeidspress. Ioniserende stråling Foretakene må ha rutiner for sikker bruk av strålekilder. Dette gjelder for eksempel blyisolering av rom, bruk av verneutstyr (blydrakter) og persondosimetri. Riktig bruk av stråling er viktig for å hindre skade på pasient eller ansatt som følge av overdrevet bruk, og samtidig sikre god pasientbehandling gjennom tilstrekkelig bruk. Det må legges til rette for at ansatte som er gravide, ikke eksponeres på en slik måte at det kan skade fosteret. Fysisk arbeidsmiljø / inneklima Inneklima er en utfordring i flere av våre bygg. Dette handler bl.a. om gamle bygg, bruk av brakker, og om at arealer omdisponeres i forbindelse med omstillinger slik at de ikke lengre brukes slik de var tiltenkt. Fysisk arbeidsmiljø / spesialventilasjon Helseforetakene håndterer mange farlige kjemikalier som krever spesialventilasjon. En del av laboratorie- og forskningsaktiviteten foregår i gamle bygninger med utdatert infrastruktur som ikke håndterer dagens krav til avtrekk og avkast til fri luft. Brannsikkerhet Helseforetakene bør nøye vurdere om praksis for korridorpasienter kan hindre rømningsveier eller skape problemer ved branntilløp. Brannvernopplæring er obligatorisk for alle ansatte. Det bør holdes årlige brannøvelser innenfor hver enhet. Alle enheter skal dessuten ha en lokal branninstruks basert på overordnet instruks for foretaket. Konflikthåndtering Som i alle andre deler av samfunnet, oppstår det i helseforetakene fra tid til annen personkonflikter. Vi kjenner til at slike konflikter har fått negative konsekvenser både for organisasjon, individ og arbeidsmiljø. Konflikter som ikke håndteres og som blir et vedvarende trekk i arbeidsmiljøet, kan dessuten føre til langvarige sykemeldinger. Vold og trusler om vold På de enheter, særlig knyttet til psykiatri og rusbehandling, der utagerende pasientatferd er en del av hverdagen, må det legges opp faste rutiner for håndtering av vold og trusler om vold. Det er imidlertid kritisk å ha en beredskap på alle enheter. I medarbeiderundersøkelsen for 2008 ble det derfor satt fokus på dette problemområdet.

6 5. Organisering Arbeidet organiseres med en styringsgruppe og en prosjektgruppe. Programforum HRstrategien utgjør styringsgruppen. Prosjektgruppen består av: Øystein Fossen, AFI, prosjektleder 4 utnevnte representanter fra helseforetakene 4 utvalgte representanter fra verneombudene Prosjektgruppen møtes hver 14. dag i prosjektperioden. I periodene mellom hvert møte vil det settes ut oppgaver som skal ferdigstilles til neste møtetidspunkt i tråd med overordnet milepælsplan. På det første konstituerende møte vil det bli utarbeidet en mer detaljert plan for arbeidet. 6. Milepælsplan og forankring Møte med styringsgruppen (Programforum HRstrategien) Mars April Mai Juni X X X X Prosjektmøter i arbeidsgruppen X X X X X X X Ledergruppen HSØ Diskusjon av mandat Diskusjon av rapport X X HVO-samling Diskusjon av rapport X I tillegg kommer ordinær oppfølging ift DM og KTV-møter.

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Tilsynsrapport - Varsel om pålegg Kriminalomsorgen region øst - Prosjektet Trygg kriminalomsorg

Tilsynsrapport - Varsel om pålegg Kriminalomsorgen region øst - Prosjektet Trygg kriminalomsorg 1av 15 VÅR DATO DERES DATO DERES REFERANSE Kriminalomsorgen region øst v/ regiondirektør Postboks 9006 Grønland 0133 OSLO VÅR SAKSBEHANDLER Helén Bergsvik tlf 23 08 05 18 Tilsynsrapport - Varsel om pålegg

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET TRYGG KRIMINALOMSORG DERES DATO DERES REFERANSE 1av 17 VÅR SAKSBEHANDLER Anne Noddeland tlf 32 20 82 64 KRIMINALOMSORGEN REGION SØR Postboks 2120 3103 TØNSBERG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.11.2010 2010/9010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Roar Høydal tlf 415 82 278 Universitetet i Stavanger Postboks 478 4036 STAVANGER Att. Universitetsdirektør TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst

Risikostyring i Helse Sør-Øst Risikostyring i Helse Sør-Øst Versjon 3.1 pr 070808 En veileder for arbeidet med risikostyring i Helse Sør-Øst Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Forord...3 Sammendrag...4 1 Mål og hensikt med

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Konsept for internkontroll

Konsept for internkontroll Konsept for internkontroll Helse Vest RHF April 2008 39089.DOC side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Forord... 4 2 Helse Vest RHFs roller og hovedoppgaver... 5 3 Mål og hensikt med dette

Detaljer

Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131

Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131 Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131 Tittel: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

UiO gir uttrykk for å være godt i gang med tiltak som universitetet mener vil imøtekomme intensjonene i påleggene.

UiO gir uttrykk for å være godt i gang med tiltak som universitetet mener vil imøtekomme intensjonene i påleggene. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.08.2010 2010/5920 DERES DATO 09.08.2010 VÅR SAKSBEHANDLER Kristina Austad og Ola Winsvold DERES REFERANSE UNIVERSITETET I OSLO Postboks 1072 Blindern 0316 OSLO VEDTAK OM PÅLEGG.

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

Hva vil Arbeidstilsynet?

Hva vil Arbeidstilsynet? 1 Hva vil? Direktør Ingrid Finboe Svendsen HMS-konferanse for Nord og Midt-Norge 11. oktober 2007 Quality Hotel Panorama, Trondheim 2 2 Om består Direktoratet for arbeidstilsynet, og sju regioner med underliggende

Detaljer

Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH

Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH Direktøren Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH Saksbehandler: Steinar Vaag Saksnr.: 2009/490 Dato: 11.05.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg, ref.:

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er

Detaljer

HMS-kultur. i politi- lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- lensmannsetaten HMS-kultur i politi- lensmannsetaten Politidirektoratet 2007 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1.utgave, Oslo 2007 POD Publikasjon nr. 09/2007 ISBN 978-82.92524-54-1 HMS-kultur

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer