ALNSF Studiedager 31. august 2007 v/ Tom Østhagen prosjektleder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALNSF Studiedager 31. august 2007 v/ Tom Østhagen prosjektleder"

Transkript

1

2 ALNSF Studiedager 31. august v/ Tom Østhagen prosjektleder

3 Disposisjon Hva vil vi med God vakt? Hva fant vi i tilsyn 2005? Status pr dags dato Fortsatt utfordringer og hva består de av sett fra vårt ståsted? Hva vi gjør videre i God vakt

4 Bakgrunnen for God Vakt Tidligere lokale/enkeltstående tilsyn viser store mangler ved HMS og oppfølging av arbeidsmiljø Henvendelser fra ansatte og partene i sektoren, bransjekunnskap, forskning og media Nullpunktsundersøkelsen (AFI notat 08/04) 5200 spørreskjema Svarprosent 60 % (av disse 66 % sykepleiere, 19 % hjelpepleiere, 15 % leger) 25 % mener de har helseplager som helt eller delvis skyldes jobben Over 50% sier at arbeidstempoet har økt siste to år 61 % sier de har smerter i skulder/nakke. Noen daglig, andre ukentlig eller noen ganger i måneden

5 Målene i God Vakt God Vakt skal føre til reduksjon i de belastninger som bidrar mest til arbeidsrelaterte skader og sykdommer i Helseforetakene. Helseforetakene skal Ha fungerende HMS-systemer Organisere arbeidet slik at ansatte ikke utsettes for helseskadelige psykiske eller fysiske belastninger Effekt og resultatmål knyttet til temaene 1. Organisering, kultur og teknologi 2. Omstilling 3. Psykiske og sosiale belastninger 4. Ergonomi 5. Kjemisk og biologisk helsefare

6 Effektmålene for God Vakt! Færre arbeidstakere skal utsettes for helseskadelige fysiske eller psykiske belastninger som følge av uheldig kultur, teknologiske løsninger og hvordan arbeidet er organisert og omstilling Flere arbeidstakere skal oppleve arbeidet meningsfylt, med mulighet til faglig og personlig utvikling, og færre skal oppleve psykiske og sosiale belastninger som truer helsa Færre skal utsettes for helseskadelige ergonomiske forhold Bevissthetsnivået og tiltaksnivået mot kjemisk og biologisk påvirkning skal økes for å redusere sannsynligheten for helseskader

7 Arbeidstilsynets rolle Tilsyn kontroll og veiledning ift arbeidsmiljølovgivningens krav Pålegg/funksjonspålegg

8 Førerhund for godt arbeidsmiljø Arbeidstilsynet skal legge premisser og vise vei for utvikling av arbeidsmiljøet Formidle kunnskap og vurderinger basert på vårt faglige skjønn til arbeidslivets parter og overordnede myndigheter/beslutningstakere

9 Generelt om funn Funnene er like på landsbasis, mellom helseregioner og innen den enkelte helseregion Omfattende mangler og brudd på arbeidsmiljølovgivningen i landets Helseforetak gitt omfattende foretaksovergripende pålegg til alle involverte helseforetak Påleggene har frister frem til juli Behov for et kraftig løft for Helse,- miljø- og sikkerhetsarbeidet i landets sykehus Oppfølging av funn er en nasjonal utfordring som også må følges opp av eier, både nasjonalt og regionalt

10 Hovedfunn Ansatte opplever et misforhold mellom oppgaver de skal løse og egen arbeidskapasitet Opplevelse av utilstrekkelighet, dårlig samvittighet og redsel for å gjøre feil Førstelinjeledere har ofte en helsebelastende arbeidssituasjon Krysspress, tillagt ansvaret for personal og HMS-oppfølging, administrative oppgaver etc Omstillinger håndteres i liten grad som arbeidsmiljøutfordring Manglende konsekvensvurderinger, mangler og uheldige sider ved omstillingsprosessene, f. eks medvirkning

11 Hovedfunn forts. HMS har ikke tilstrekkelig prioritet og fokus Mangler status, aksept og anerkjennelse som lederverktøy Ansattes opplevelse av egen arbeidssituasjon, organisatoriske, ledelsesmessige og kulturelle utfordringer følges ikke godt nok opp. Mangler systematisering og oppfølging mellom nivåene Verneombudene har lav status, samarbeid med ledelsen er tilfeldig, rollen er lite kjent og medvirkning mangler i viktige arbeidsmiljøsaker Uegnede lokaler og bygningsmessig forfall bidrar til ergonomiske belastninger og vansker med å opprettholde et godt smittevern

12 Hovedfunn forts. Ansatte opplever god støtte fra de man arbeider sammen med til daglig Ansatte gir uttrykk for at arbeidet er meningsfylt, interessant. Stor omsorg for pasientene og deres behov, tidvis på bekostning av egen helse og velferd

13 Ledelsesutfordringer Ledelsesstøtte for å håndtere de ulike kravene og aksept for å utøve ledelse Kunnskapsmangel HMS, arbeidsmiljø, personal Foretaksledelsens engasjement og oppfølging av HMS Førstelinjeledere sine særlige utfordringer Mangler handlingsrom Må ha mulighet til å utøve personalledelse

14 Organisatoriske og kulturelle forhold Logistikk og flaskehalser å vente på legen Uklarhet i ansvar og manglende samarbeid, samordning mellom enheter og avdelinger Kompetanse og støtte for eks vikarer og turnusleger Kommunikasjon og informasjonsflyt Pasientfokus versus egne ansatte Manglende oppmerksomhet mot sider ved kulturen som hemmer utvikling og samarbeid Mellom yrkesgrupper, særinteresser, tause avvik

15 Organisatoriske og kulturelle forhold HMS-arbeidets status som ledelsesverktøy Mangler anerkjennelse som nyttig lederverktøy Forankring, etterspørres i liten grad fra øverste ledelse og styrer Førstelinjelederes handlingsrom og støtte for å utføre HMS-arbeidet mangler Innholdet må gjenspeile den faktiske risiko og de viktigste arbeidsmiljøområder Vernetjenestens rolle i helseforetakene Organisering, arenaer for medvirking, status, kunnskap Medvirkning fra planleggingsstadiet og på alle ledelsesnivå

16 Status Det er gjort en formidabel jobb i mange helseforetak knyttet til opplæring, innføring og utprøving av HMS-systemer Prosedyrer og rutiner er i stor grad på plass En rekke tiltak er gjennomført Arbeidsmiljø og HMS har blitt et tema i større grad enn tidligere

17 Status Men,.. Hva med bruken av prosedyrene Hva med bruken av de systemer som etableres? Hvem etterspør og følger opp? Stab eller linje? Tid og rom til arbeidsmiljøfokus fortsatt utfordring? kultur? Handling og vurdering av effekt er et HMSansvar for Helseforetakene

18 Status Pålegg knyttet til tidspress (kravet om balanse mellom oppgaver og ressurser) fortsatt under oppfølging i noen foretak Ca ¾ av disse påleggene er vurdert som oppfylt Hva er grunnlaget for at pålegg anses oppfylt? Konkret innhold og vilkår gitt i påleggsformuleringene Veiledningsnotat sendt alle foretakene om hva som forventes Påleggene omhandler krav om systematisk HMS-arbeid knyttet til tilsynstemaene og ikke dokumentasjon av effekt (med noen få unntak)

19 Utfordringer Stadige omstillinger og endring i oppgaver, personell, økonomi og organisasjonsgrenser og former Vanskelig å få opprettholdt fokus på arbeidsmiljøet Organisasjonskultur manglende HMS-kultur Ansattes helse like viktig som pasientenes helse? Ulik virkelighetsforståelse hos ledelse og ansatte Lojalitet til de systemer og verktøy som innføres Ledere, verneombud, tillitsvalgte og ansatte må støtte opp om og ta i bruk systemene!

20 Arbeidstilsynets roller Tilsynsrollen Planer for nye tilsyn. Kontroll/oppfølging av tidligere gitte pålegg fokus på handling, foretakenes oppfølging og egenvurdering Veilederrollen Bidra i formidlingen av de gode eksempler og hva som foretakene og arbeidstilsynet mener har effekt Ny utgave av avisa fortsatt God vakt med konkrete eksempler på de gode grep Fokus på Arbeidsmiljøutvalgene, herunder ved presentasjon av kulturveilederen Veiviser-/premissgiverrollen Ansvarliggjøring av partene og sykehuseier Dialog og presentasjon av våre faglige vurdering

21 Nærmere om nye tilsyn Fokus i denne fasen vil være å etterspørre handling og foretakenes egenvurdering av Effekt av tidligere pålegg og tiltak som er gjennomført. Vi forutsetter at tiltak er gjennomført og evaluert i helseforetakene Vi forutsetter at systemene (internkontrollsystemene) nå er på plass i alle foretak og på alle nivå. Fokus på hvordan disse brukes og oppfølging/rapportering Evt krav/pålegg som følge av avvik rettes som krav om dokumentert effekt dvs en bedret arbeidsmiljøsituasjon

22 Nærmere om temaer i nye tilsyn Vi planlegger med fire hovedtemaer: 1. Levendegjøring av HMS-arbeidet 2. Medvirkning og samarbeid 3. Ledelse, ansvar og myndighet 4. Omstillingsprosessene

23 Levendegjøring av HMS-arbeidet Helsefremmende arbeidsplasser som en del av HMS-arbeidet Sykefraværsoppfølging/inkluderende arbeidsliv som del av HMS-arbeidet Kunnskap på alle nivå Oppfølging og rapportering i HMS-arbeidet Lojalitet til innførte HMS-prosedyrer og rutiner Interne revisjoner, egenvurderinger

24 Medvirkning og samarbeid Arbeidsmiljøutvalgenes funksjon Samarbeidet ledelse, verneombud og tillitsvalgte Delaktighet fra alle yrkesgrupper Møteplasser

25 Ledelse, ansvar og myndighet Forholdet mellom oppgaver og ressurser Integritet og verdighet Arbeidstidsordninger Organisering av arbeidet HMS-opplæring foretaksledelsen Avdelingsledelsen Førstelinjeledere sin arbeidssituasjon

26 Omstillingsprosessene Sunne omstillingsprosesser Veiledningsnotat dialogverktøy Medvirkning og medbestemmelse Jfr evaluering av sykehusreformen, HOD

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.11.2010 2010/9010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Roar Høydal tlf 415 82 278 Universitetet i Stavanger Postboks 478 4036 STAVANGER Att. Universitetsdirektør TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

PÅLEGG ETTER ARBEIDSTILSYNETS GOD VAKT KAMPANJE

PÅLEGG ETTER ARBEIDSTILSYNETS GOD VAKT KAMPANJE Styresaknr. 11/06 REF: 2005/000213 PÅLEGG ETTER ARBEIDSTILSYNETS GOD VAKT KAMPANJE Saksbehandler: Per-Ingve Norheim Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Arbeidstilsynets brev datert 07.03.2006; God vakt

Detaljer

Tilsynsrapport - Varsel om pålegg Kriminalomsorgen region øst - Prosjektet Trygg kriminalomsorg

Tilsynsrapport - Varsel om pålegg Kriminalomsorgen region øst - Prosjektet Trygg kriminalomsorg 1av 15 VÅR DATO DERES DATO DERES REFERANSE Kriminalomsorgen region øst v/ regiondirektør Postboks 9006 Grønland 0133 OSLO VÅR SAKSBEHANDLER Helén Bergsvik tlf 23 08 05 18 Tilsynsrapport - Varsel om pålegg

Detaljer

Hva vil Arbeidstilsynet?

Hva vil Arbeidstilsynet? 1 Hva vil? Direktør Ingrid Finboe Svendsen HMS-konferanse for Nord og Midt-Norge 11. oktober 2007 Quality Hotel Panorama, Trondheim 2 2 Om består Direktoratet for arbeidstilsynet, og sju regioner med underliggende

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende aspekter ved arbeidsmiljøet

Helsefremmende og forebyggende aspekter ved arbeidsmiljøet Helsefremmende og forebyggende aspekter ved arbeidsmiljøet Trond Reinseth Ergoterapeut / tilsynsleder Midt-Norge Gode arbeidsmiljøforhold og god helse De aller fleste arbeider under gode arbeidsforhold

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

7 ansatte deltok på 1,5 gruppesamtale. Jannicke Winge Larsen, rådgiver Siri Berthinussen, rådgiver

7 ansatte deltok på 1,5 gruppesamtale. Jannicke Winge Larsen, rådgiver Siri Berthinussen, rådgiver VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Horten kommune v/rådmannen Postboks 10 3191 Horten TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131

Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131 Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131 Tittel: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren

Detaljer

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 DERES REFERANSE «REF» Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

UiO gir uttrykk for å være godt i gang med tiltak som universitetet mener vil imøtekomme intensjonene i påleggene.

UiO gir uttrykk for å være godt i gang med tiltak som universitetet mener vil imøtekomme intensjonene i påleggene. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.08.2010 2010/5920 DERES DATO 09.08.2010 VÅR SAKSBEHANDLER Kristina Austad og Ola Winsvold DERES REFERANSE UNIVERSITETET I OSLO Postboks 1072 Blindern 0316 OSLO VEDTAK OM PÅLEGG.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET TRYGG KRIMINALOMSORG DERES DATO DERES REFERANSE 1av 17 VÅR SAKSBEHANDLER Anne Noddeland tlf 32 20 82 64 KRIMINALOMSORGEN REGION SØR Postboks 2120 3103 TØNSBERG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Orientering om tiltak for å redusere sykefravær i Helse Finnmark

Orientering om tiltak for å redusere sykefravær i Helse Finnmark Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: HR-sjef Mai-Liss Larsen Sak nr: 73/2011 Navn på sak: Orientering om tiltak for å redusere

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Tilsyn - HELSE BERGEN HF

Tilsyn - HELSE BERGEN HF VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 14 24.04.2015 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Berit F. Haugsgjerd, tlf. 95045560 HELSE BERGEN HF Postboks 1400 5021 BERGEN Tilsyn - HELSE BERGEN HF Vi viser til

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Prosjektmandat. HMS-policy for Helse Sør-Øst

Prosjektmandat. HMS-policy for Helse Sør-Øst Prosjektmandat HMS-policy for Helse Sør-Øst Hamar, 05.03.2009 1. Bakgrunn Helse Sør-Øst er en arbeids- og kunnskapsintensiv virksomhet som er avhengig av et velfungerende, helsefremmende og trygt arbeidsmiljø.

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer