HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH 2013, kategori A: løpende/rutinemessige/faste/årlige aktiviteter Sist revidert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH 2013, kategori A: løpende/rutinemessige/faste/årlige aktiviteter Sist revidert 11.04.2013"

Transkript

1 HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH 2013, kategori A: løpende/rutinemessige/faste/årlige aktiviteter Sist revidert HA 1A: AMU Sikre at alle ansatte i NLSH har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø HA 2A: Info/drøfting Sikre at ansatte får ivaretatt sine rettigheter til informasjon, medvirkning og drøftning. HA 3A: Sykefravær Sykefraværet skal være 7,5 % eller lavere HA 4A: Kurs/opplæring Bidra til å sikre HMS-opplæring for alle ansatte og ledere. Arbeidsmiljøloven jamfør 7-2. Hovedavtalen Ref. intensjonen fra Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen For høyt sykefravær i NLSH. Behov for opplæring av grunnleggende, obligatorisk, repeterende/vedlikeholdende og Gjennomføre møter i foretakets Arbeidsmiljøutvalg og underutvalgene; HMS-utvalget AKAN-utvalget Gjennomføre samarbeidsmøter og drøftningsmøter med hovedverneombud og foretakstillitsvalgte Regelmessig rapportering og oppfølging av sykefravær i AMU Ref. egen handlingsplan for arbeid med IA Opplæring på hovedtema: o Intro for nyansatte (nærmeste leder sitt ansvar) o 40 timers HMS grunnkurs o Brannvern Iht. vedtatt møteplan og ved behov. Iht. møteplan og ved behov. Hvert tertial iht. plan og ved behov Direktør/ Direktør/ Alle linjeledere Stabssjefer og linjeledere i samarbeid med HVO og tillitsvalgte. Sykefravær 2012 totalt på 8,4 % for NLSH Oversikt over planlagte saker settes opp i en tentativ årsplan. Drøftningsmøter avholdes etter plan i forhold til AMU/Styret og evt. andre aktuelle saker Hemis arrangerer HMS grunnkurs for NLSH inntil nytt konsept er designet knyttet 1

2 HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH 2013, kategori A: løpende/rutinemessige/faste/årlige aktiviteter Sist revidert HA 5A: Meldekultur og avviksbehandling Forbedre meldekultur og avviksbehandling, herunder meldinger om skader på personell. HA 6A: DSB Sikre oppfølging av tidligere avvik og være forberedt til DSBs årlige tilsyn. videregående art på utlike tema som berører HMS. Betydelig potensial for å forbedre melde- og forbedringskultur. Behov for bedre oppfølging og kontinuitet knyttet til sentrale deler av arbeidet med o Terma: terapeutisk møte med aggresjon o Bruk av Docmap o Bruk av kliniske IKTverktøy o Hjerte-/lungeredning o Ergonomi o Bruk av medisinsk utstyr o Smittevern o Lederopplæring; organisasjon og ledelse, GAT, tariffbestemmelser, turnus, forebygge AMLbrudd, arbeidsplan, ferieplan med mer. Opplæring; holdningsskapende arbeid, bruk av Docmap m. m. Sjekke at tidligere gitte avvik/pålegg fra DSB er fulgt opp iht. regelverk og prosedyrer, spesielt knyttet til opplæring og juni Alle linjeledere skal sørge for at ens egne ansatte får delta i obligatorisk opplæring, f. eks. brannvern. Linjeledere i samarbeid med HR-avd. og KIP Klinikk-, senter- og avdelingssjef er Årlig DSB gjennomførte ikke revisjon ved NLSH i 2012 til etablering av HR-avdeling i NLSH. Foreløpig ikke mottatt varsel fra DSB om tidspunkt for revisjon

3 HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH 2013, kategori A: løpende/rutinemessige/faste/årlige aktiviteter Sist revidert HA 7A: stoffkartotek Sørge for at stoffkartoteket er oppdatert for alle enheter i NLSH. HA 8A: HR-dag Forbedre bedriftskultur og arbeidsmiljø på tvers av geografiske og avdelingsvise skillelinjer. internkontroll. Behov for årlig gjennomgang og oppdatering av enhetenes stoffkartotek. Behov for å stimulere aktivitet som kan bidra til å fremme godt arbeidsmiljø og bedriftskultur på tvers av geografiske- og avdelingsvise grenser. dokumentasjon i MTU for leger og sykepleiere Påse at alle enheter i NLSH gjennomfører årlig revisjon av sitt stoffkartotek. En felles samling for tillitsvalgte, verneombud og ledere med hovedfokus på HR/arbeidsmiljø. året. Høsten 2013 og alle linjeledere. i samarbeid med foretakstillitsvalgte og HVO Ikke gjennomført for alle avdelinger i 2012 Påbegynt arbeid med systemforbedrin g som hemmes av knapphet på ressurs. 3

4 HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH 2013, kategori B: henvisning til andre plandokument som direkte eller indirekte er forbundet med HMS-handlingsplanen HA 1B: Bedriftshelsetjenesten Bidra til å sikre fullt forsvarlig arbeidsmiljø gjennom en rekke tiltak. Mange forskjellige problemstillinger Iht. egen handlingsplan for bedriftshelsetjenesten. Ref. AMUsak 4/2013 AMUsak 4/2013 vedlegg og Hemis Årsrapport for 2012 fremmes som egen sak til AMU. HA 2B: Byggeprosjektet Løper ut 2018 Bidra til å sikre fullt forvarlig arbeidsmiljø knyttet til sykehusdriften Sentrum under renovering og utbygging av sykehuset. Forhøyet risiko knyttet til sykehusdriften i byggefasen. Se egen HMS-handlingsplan for sykehusdriften NLSH Sentrum relatert til byggeprosjektet. Planen utvikles og tiltak implementeres fortløpende. /PIN HA 3B: IA-avtalen Løper ut 2013 Videreføre arbeid med reduksjon og forebygging av sykefravær i Nordlandssykehuset basert på IA-avtalen og eller gjennom et nytt konsept fra For høyt sykefravær i NLSH og utfordringer i forhold til tilrettelegging for personer med redusert Videreføre det løpende arbeid med IA ut Evaluere IA og planlegge for 2014 med ny IA-avtale, - eller med en alternativ måte å drive arbeid med sykefravær på i NLSH. Kontinuerlig arbeid med IA og tilhørende tiltak. Evaluering og mulig avslutning Alle linjeledere Klinikkene har implementert sitt IA-arbeid som del av HMS i klinikken. Ref. AMUsakene: AMU 3/2012 AMU 17/2012 vedlegg 4

5 HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH 2013, kategori B: henvisning til andre plandokument som direkte eller indirekte er forbundet med HMS-handlingsplanen Sykefraværet skal være 7,5 % eller lavere Forebygge sykefravær Tilrettelegge for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. Stimulere eldre arbeidstakere til å forlenge yrkeskarrieren HA 4B: Internrevisjon Sikre tilfredsstillende prosedyrer på utvalgte områder og se til at disse etterleves i praksis. arbeidsevne og seniorer. For mange pensjoneres for tidlig. Utvalgte tema som fremgår av egne plandokument. Iht. egen fireårsplan (OL0230) og Docmap DS0076 Plan internrevisjon Et samlet plandokument for foretaket er ikke laget. Etter oppsatt plan med hovedrullering hvert 4. år. Avd.leder KIP, klinikk- /stabs- /sentersjefer Hvert 4. år KIP forbereder egen sak til styret som redegjør for aktiviteten 2012/13 5

6 HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH 2013, kategori B: henvisning til andre plandokument som direkte eller indirekte er forbundet med HMS-handlingsplanen HA 5B: Ledelsens gjennomgang Sikre at internkontroll- og kvalitetssystemet fungerer etter intensjonen; sikre at virksomheten når de fastsatte mål og drives innenfor de vedtatte rammer. HA 6B: Ytre miljø Bidra til redusert forurensning og vern av ytre miljø. Sjekke ut om vi holder oss innenfor gitt lov og rammeverk og driver forsvarlig. HOD har vedtatt at alle sykehus skal være miljøsertifisert innen 2014, jamfør oppdragsdokumentet Samlet systemgjennomgang og risikovurdering som gjennomføres årlig i klinikkene og foretaket iht. egen plan og Docmap DS3431: ds3431 Gjennomføre eget prosjekt knyttet til håndtering av: Avfall Energi Innkjøp Transport 2013 utgangen av 2014 Direktør og Klinikk- /stabs- /sentersjefene Prosjektleder Årlig rullering KIP lager sak til styret som redegjør for siste gjennomgang Under planlegging og. Ref. styresak 80/2011: Styresak 80/2011 Ref. intranettside Pulsen: Pulsen vern ytre miljø 6

7 HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH 2013, kategori C: tiltak basert på funn/observasjoner/risikovurderinger/avviksmeldinger m.v. HA 1C: God vakt Sikre at ansatte i NLSH unngår helsebelastning relatert til ubalanse mellom oppgaver og ressurser. HA 2C: Personskader Bedre system for melding og behandling av skader på personell. HA 3C: Stillingsbeskrivelser Klargjøre arbeidsoppgaver og ansvarsområder for alle ansatte i NLSH HA 4C: Redusere papirbasert dok.flyt Redusere arbeidsmengden for medisinskfaglig Pålegg fra Arbeidstilsynet knyttet til balanse mellom oppgaver og ressurser Docmap er etablert som verktøy for registrering og behandling av melding om skade på personell. Behov for utfasing av papirbasert arbeidsflyt. Stillingsbeskrivelser mangler for personell i NLSH Betydelig grad av dobbeltarbeid ved at formell Rapportere status til Arbeidstilsynet for de enheter som tilhørte rød risikosone i 2011 mht balanse mellom oppgaver og ressurser. Gjennomføre opplæring i bruk av IT-systemet. Fase ut bruk av papirbasert arbeidsflyt. Videreutvikle IKT-verktøyet. Utarbeide stillingsbeskrivelser for alle ansatte. Redusere papirbasert kommunikasjon/arbeidsflyt med interne og eksterne april 2012 juni juli Aktuelle klinikksjefer /PIN i samarbeid med KIP / Klinikk - sjefer Egen styrings- gruppe/pro- Avsluttet og godkjent med brev fra Arbeidstilsynet juni 2012 Ca. 1/5 av meldingene er behandlet ved bruk av Docmap i Ikke utført i Løper ut 2012 OK Prosjektet HA 1C utgår fra planen Arbeidet påbegynt i 2011 fortsetter i Tiltaket gjennomført 2012 og tas ut 7

8 HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH 2013, kategori C: tiltak basert på funn/observasjoner/risikovurderinger/avviksmeldinger m.v. kontorpersonell HA 5C: Arbeidsflyt IKT Frigjøre tid relatert til arbeidsprosesser som understøttes ved bruk av IKT-verktøy. HA 6C: Orden og renhold Nordlandssykehus et skal være ryddig og rent. Et ryddig og rent sykehus skal skape trivsel og godt arbeidsmiljø. korrespondanse sendes både elektronisk og papirbasert Mange arbeidsprosesser tar ikke ut gevinstpotensialet knyttet til den funksjonalitet og logistikk som IKTverktøyet er konstruert for. For mange avviksmeldinger på renholdet, særlig NLSH Sentrum fremstår som rotet og skittent. samarbeidsparter sjektleder gjennomført iht plan Sikre at arbeidsflyt basert på IKT-verktøy gjennomføres og gjennomføres riktig for å ta ut planlagt gevinst knyttet til tidsressurs. Opplæring basert på dokumenterte prosesser og arbeidsflyt. Opplæringen er standardisert på tvers av klinikkene. I første rekke vil flaskehalser bli prioritert Gjennomføre kampanje basert på prosjekt: ORDEN OG TRIVSEL, ET RYDDIG NORDLANDSSYKEHUS Kampanjen bør omfatte hele foretaket Straks Klinikksjefene Direktøren og ledergruppen. Løper ut 2012 OK Tiltaket gjennomført i hht plan Skarpt fokus på rydding og renhold 2012 uten at det har vært gjennomført som egen av planen for HA 5C ansees som gjennomført og avsluttet i opplæring IKT videreføres og inngår i HA 4 A. Tas ut som kampanjerettet tiltak og reorganiseres som nytt HA 6C orden, samt innlemmes i HA 8

9 HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH 2013, kategori C: tiltak basert på funn/observasjoner/risikovurderinger/avviksmeldinger m.v. Et ryddig og rent sykehus skal skape et mer lønnsomt og effektivt drevet sykehus. HA 6C: Orden NLSH skal være ryddig og rent Et ryddig sykehus bidrar til trivsel og godt arbeidsmiljø. Et ryddig sykehus bidrar til mer lønnsom og effektivt drift Et ryddig og rent hus skaper tillit i befolkningen og gir grunnlag for trygg og sikker pasientbehandling Deler av foretaket fremstår i perioder fortsatt som rotet og skittent. Linjelederne skal sørge for at lokalene de disponerer fremstår som ryddige, gir grunnlag for godt renhold, trivsel og effektiv drift. Etablere rutiner for reparasjon/kassasjon av utstyr som ellers tenderer til å bli hensatt i egne - eller fellesarealer. Samtlige linjeledere D&E/Med. tek. I samarbeid med linjelederne kampanje. 2B, egen HMShandl.plan for NLSH Sentrum Tiltaket reorganisert fra OBS: viktig å sikre at rutiner for reparasjon og kassasjon blir gjort skikkelig kjent i foretaket. 9

10 HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH 2013, kategori C: tiltak basert på funn/observasjoner/risikovurderinger/avviksmeldinger m.v. HA 7C: Tilsyn kjemikalier Lukke avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen. Fylkesmannen har varslet 2 avvik knyttet til håndtering av kjemikalier. Ref. brev av fra Fylkesmannen i Nordland. 1. Gjennomføre risikovurdering og utarbeide tiltaksplan knyttet til vern av ytre miljø, spesielt relatert til håndtering av avfall etter bruk av kjemikalier 2. Utarbeide prosedyre for substitusjon av kjemikalier. Avsluttende svar til Fylkesmannen planlagt til medio april Direktør v/ Sjef D & E, Diagnostisk klin. Avvik 2 lukket. Gjennomført omfattende arbeid med flere risikovurderinger ved ulike avdelinger i foretaket. Avsluttende brev, inkludert sluttrapport fra firma Safetec, som har gjort deler av risikovurderingene, sendes Fylkesmannen medio april. 10

11 HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH 2013, kategori D: tiltak av langsiktig/strategisk art HA 1D: HMS-strategi Videreutvikle og forbedre det systematiske HMSarbeidet i foretaket. HA 2D: Gravide arbeidstakere Legge til rette for å beholde gravide arbeidstakere lenger i arbeid før eventuell sykmelding. HA 3D: Stoffkartotek Bidra til å sikre riktig innhold og bruk av stoffkartotek. Behov for gjennomgang og oppdatering av Helhetlig strategi HMS Potensial for å beholde gravide lenger i jobb før eventuell sykmelding. Behov for å oppgradere innhold og bruk av stoffkartoteket. Revidere Helhetlig strategi HMS, herunder oppdatere gjeldende- og eventuelt utarbeide nye styrende HMSdokument Utvikle nye retningslinjer for å tilrettelegge arbeidssituasjonen for gravide arbeidstakere. Gjennomgang og videreutvikling av systemet og bruken av det. Kompetanseutvikling hos nøkkelpersonell. 2013/2014 Tiltaket ikke gjennomført i Arbeid med innsamling av data og oversikt over fagområdet påbegynt i Påbegynt arbeid med kursing av nøkkelpersonell i system og systemadmini strasjon. Arbeidet koordineres med Helse Nords arbeid med revidering av Helhetlig strategi for foretaksgruppen i HN. Behov for å dedikere ressurser sentralt og lokalt til av tiltaket. 11

12 HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH 2013, kategori D: tiltak av langsiktig/strategisk art HA 4D: Intern beredskapsplan Bidra til å forebygge at større ulykker/katastrofer inntreffer i sykehuset, samt bidra til å sikre forsvarlig håndtering i tilfelle det skulle skje. HA 5D: AKAN Finne tiltak for å forbedre foretakets Akanarbeid Behov for å oppdatere gjeldene plan for intern beredskap i sykehuset. Behov for å evaluere og forbedre Akanarbeidet i NLSH. Oppdatering av planen for intern beredskap. Gjennomgå og eventuelt reorganisere modellen for Akanarbeidet i NLSH 2013 juni 2013 Brann og sikkerhetsans varlig. Klinikksjefene Flere hovedområder i planen er gjennomgått og oppgradert i 2012, AMU vil bli nærmere informert i egen sak. Arbeidet begynt i Planen for ekstern beredskap er ikke inkludert i HMS-planen. Egen sak til drøfting og AMUbehandling planlagt til april. 12

HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH 2012, kategori A: løpende/rutinemessige/faste/årlige aktiviteter Sist revidert 10.05.2012

HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH 2012, kategori A: løpende/rutinemessige/faste/årlige aktiviteter Sist revidert 10.05.2012 HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH, kategori A: løpende/rutinemessige/faste/årlige aktiviteter Sist revidert 10.05. HA 1A: AMU Sikre at alle ansatte i NLSH har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø HA 2A: Info/drøfting

Detaljer

Styresak 64-2014 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2014 for NLSH

Styresak 64-2014 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2014 for NLSH Direktøren Styresak 64-2014 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2014 for NLSH Saksbehandler: Gry Dahl Saksnr.: 2009/490 Dato: 10.06.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg, ref.: AMUsak

Detaljer

Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH

Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH Direktøren Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH Saksbehandler: Steinar Vaag Saksnr.: 2009/490 Dato: 11.05.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg, ref.:

Detaljer

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH HMS-seksjonen Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH Saksbehandlere: Lena Rolandsen og Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2009/490 Dato: 24.10.2013 Dokumenter i saken:

Detaljer

Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær

Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær HMS-seksjonen Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær Saksbehandler: Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2008/3602 Dato: 11.05.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014 Oppdatert 03.06.14 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2014 Sykehuset Telemark HF 1. Innledning Denne overordnede HMS planen inneholder: Kap. 2) Strategiske innsatsområder og mål

Detaljer

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014 Oppdatert 29.05.2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2014 Sykehuset Telemark HF 1. Innledning Denne overordnede HMS planen inneholder: Kap. 2) Strategiske innsatsområder og

Detaljer

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Versjon 16.11.14_1 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF 1 Bakgrunn Arbeidsmiljøloven med forskrifter er førende for alt HMS-arbeid. Administrerende

Detaljer

Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012

Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Styresak 138-2012 Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger

Detaljer

HMS - manual. HMS - manual ALLE A.I- HMS.00.000. Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Haugesund kommune. Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001

HMS - manual. HMS - manual ALLE A.I- HMS.00.000. Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Haugesund kommune. Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001 Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001 Ansvarlig: HMS- leder i Utarbeidet av: Kandidatnummer: 115, 107 og 72 Haugesund Vår 2001 Åpen Side 1 av 1 Forord På grunnlag

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Ledernes HMS-ansvar Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Innhold Lovgivning og dens karv til innhold HMS-arbeidet Innholdet i det systematisk

Detaljer

Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy

Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy Direktøren Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy Saksbehandler: Terje Haug Saksnr.: 2009/1783 Dato: 11.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Utkast

Detaljer

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Sunnaas sykehus HF Sammendrag I 2014 har det det vært stor aktivitet først og fremst i forbindelse med nytt sykehusbygg, en spennende og utfordrende prosess for

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for perioden 2014-2015. Helse Midt-Norge

Regional HR-handlingsplan for perioden 2014-2015. Helse Midt-Norge Regional HR-handlingsplan for perioden 2014-2015 Helse Midt-Norge Godkjent av HR-direktør ved Helse-Midt-Norge RHF, 26.2.2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Hensikt med planen og HR-funksjonens rolle...

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 30 /2013 27.05.13

Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 30 /2013 27.05.13 Saksfremlegg Dato: 21. mai 2013 Saksbehandler: Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Hilde Skredtveit Moen Internkontroll (kvalitetssystemet). Ledelsens gjennomgang. Møte Saksnr.

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av kvalitets- og HMS - systemet ved St. Olavs Hospital 2012

Ledelsens gjennomgåelse av kvalitets- og HMS - systemet ved St. Olavs Hospital 2012 Ledelsens gjennomgåelse av kvalitets- og HMS - systemet ved St. Olavs Hospital 2012 Innhold Arbeidsmiljø Beredskap Brannsikkerhet El - sikkerhet Fysisk sikkerhet Informasjonssikkerhet Matsikkerhet og ernæring

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 HELS E, M I L J Ø O G S I KKERH E T U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

ÅRSRAPPORT 2014 HELS E, M I L J Ø O G S I KKERH E T U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N ÅRSRAPPORT 2014 HELS E, M I L J Ø O G S I KKERH E T U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Sammendrag Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved Universitetet i Bergen (UiB) har i 2014 samlet sett vært

Detaljer

Arbeidsmiljøårsrapport 2013

Arbeidsmiljøårsrapport 2013 Arbeidsmiljøårsrapport Arbeidsmiljøavdelingen Arbeidsmiljøårsrapport Innledning Oslo Universitetssykehus (OUS) sine hovedoppgaver er å drive avansert pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning

Detaljer

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015 HMS-årsrapport 2014 Til behandling i Styret 11.03.2015 - 1 - SAMMENDRAG Det ble i 2014 brukt mye ressurser for å følge opp ulike enheter i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen 2012/2013. NTNU besluttet

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet

Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/5237 IBA004 Dato: 10.03.2015 Sak M 13/15 SAK M 13/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 7. april 2014 Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved

Detaljer

Sykehuset Østfolds overordnede mål, tiltak og handlingsplan 2009 innen HR-området

Sykehuset Østfolds overordnede mål, tiltak og handlingsplan 2009 innen HR-området Sykehuset Østfolds overordnede mål, tiltak og handlingsplan 2009 innen HR-området Helse Sør-Øst HR-strategi - fokus og mål Den vedtatte HR-strategien i Helse Sør-Øst består av fire definerte fokusområder

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Vedlagt følger HMS-årsrapport for sentralt organisert HMS-arbeid i 2011. Rapporten skal behandles i Styret 23/2.

Vedlagt følger HMS-årsrapport for sentralt organisert HMS-arbeid i 2011. Rapporten skal behandles i Styret 23/2. 1 av 1 HMS-avdelinga Dato 09.02.2012 Referanse AMU-sak 03/12 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Frå: HMS-avdelingen Signatur: HMS-årsrapport 2011 Vedlagt følger HMS-årsrapport for sentralt organisert

Detaljer

Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF

Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus HF HMS Årsrapport 2010 2 Innhold 1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4 4. Inkluderende arbeidsliv og sykefravær 5 5 Beredskap 6 6 Brannvern 7 7 Smittevern 7 8 Strålevern

Detaljer