Oslo universitetssykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo universitetssykehus HF"

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Direktør pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: Utrykt vedlegg Arbeidsmiljøårsrapport 2014 SAK 31/2015 ARBEIDSMILJØÅRSRAPPORT 2014 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Oslo, den 23. april 2015 Bjørn Erikstein

2 Oslo universitetssykehus HF styresak 31/2015 Side 2 av 5 Sammendrag Hovedmålet for foretakets systematiske arbeidsmiljøarbeid er et forsvarlig og godt arbeidsmiljø for alle. Arbeidsmiljøet skal kjennetegnes av trivsel med jobb og med kolleger, av medvirkning, bruk og utvikling av kompetanse, inkludering, åpenhet og respekt. Arbeidsmiljøårsrapport 2014 oppsummerer hvor langt foretaket og de enkelte klinikkene har kommet i dette arbeidet. Trivsel, fag og fagutvikling preger det psykososiale arbeidsmiljøet, mens det er mye gammel og nedslitt bygningsmasse som preger det fysiske arbeidsmiljøet. Det er best arbeidsmiljøstatus innen arbeidsglede og inkluderende arbeidsliv, mens de største utfordringene er innen systematisk HMSarbeid, arbeidsbelastning og plassforhold. Basert på Arbeidsmiljøårsrapport 2014 har foretaket anbefalt å videreføre satsningsområdene for 2014 i 2015: Oppgradering av bygningsmasse Kulturbygging Kjemikaliesikkerhet Det er utarbeidet tiltaksplaner som er under gjennomføring for alle satsningsområdene. Administrerende direktørs vurdering og anbefaling Medarbeiderne og deres kompetanse er foretakets mest verdifulle ressurs, en ressurs det er særlig viktig å ta vare på. Strategisk plan har som ett av sine hovedmål at Oslo universitetssykehus skal ha et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt. Samtidig som et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for god pasientbehandling, er god kvalitet i pasientbehandlingen en viktig motivasjonsfaktor for travle helsearbeidere. Det er samspillet mellom mennesker og omgivelser som skaper arbeidsmiljøet. Ansatte som trives, gjør en bedre jobb. Medarbeiderundersøkelsene har vist god trivsel. Når det gjelder fysiske arbeidsmiljøutfordringer er det bygningsmassens tekniske standard og plassforhold som er hovedutfordringene. En del bygningsmessige tiltak ble gjennomført i perioden , og det er også en tiltaksplaner for 2015 for å imøtekomme pålegg fra Arbeidstilsynet, Branntilsynet og Eltilsynet. På arbeidsmiljøområdet dreier dette seg om midlertidige eller varige tiltak for alle forhold som er risikovurdert med konsekvensgrad 5 (høyest) og noen arbeidsmiljøforhold som er risikovurdert med konsekvensgrad 4 (høyt). Etter gjennomføring av tiltak vil risikoverdien bli redusert til 3 (moderat) eller lavere. Det vil bidra til en positiv arbeidsmiljøutvikling. Innen psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø er det arbeidsbelastning og bedriftskultur som er de største utfordringene. Når det gjelder arbeidsbelastning arbeides det bredt med dette i klinikkene. Det er særlig fokus på å redusere antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene. I 2014 var det , mens det i 2013 var Årsakene til brudd er mange og sammensatte. Kompetansekrav i kombinasjon med høy aktivitet er fremdeles hovedårsaken til brudd. Flere særskilte hendelser var med på å forklare bruddene i 2014, herunder forhøyet Ebola-beredskap og Norges første Ebolapasient, samt forhøyet beredskap og økte øvelser i kjølvannet av fryktet terroranslag. Innføring av elektronisk pasientjournal (DIPS) medførte også økt behov for ressurser og ga færre medarbeidere som kunne vikariere ved sykdom.

3 Oslo universitetssykehus HF styresak 31/2015 Side 3 av 5 Arbeidstilsynet har i 2014 fulgt opp foretaket på arbeidstidsbrudd, og de har nylig gitt et nytt pålegg hvor de ber om at forsvarligheten av arbeidstidsordningene blir vurdert. Når det gjelder bedriftskultur er det utarbeidet en tiltaksplan via Arbeidsmiljøutvalget hvor det skal arbeides med kulturbygging på flere nivåer og arenaer, og med forskjellige innfallsvinkler. Hovedinnsatsen skal gjøres i klinikkene, som en del av ordinær drift og gjennom konkrete prosjekter. Hoveddelen av HMS-arbeidet foregår på enhetsnivå, og hvor det utarbeides lokale risikoreduserende handlingsplaner etter HMS-runde og medarbeiderundersøkelse. I 2014 har det vært en reduksjon i det systematiske HMS-arbeidet. Ved årsskiftet var det bare 27 % av enhetene som hadde gått HMS-runde og 11 % som hadde utarbeidet HMS-handlingsplan. Det ble da umiddelbart iverksatt tiltak i klinikkene for å bedre dette, og det er per april 2015 en bedring til 56 % HMS-runder og 73 % HMShandlingsplaner. Dette vil bli fulgt opp videre i klinikkene. Noe av årsaken til den svake gjennomføringsgraden kan være innføringen av DIPS. I tillegg til de lokale handlingsplanene har hver klinikk egne satsningsområder for 2015: PHA MED KKN KVB KKT Målarbeid Effektivitet IA Forbedringer Mål Arealproblematikk Forbedringer / flytprosjekter Inneklima IA Samarbeid og kultur Ansattsikkerhet Informasjon/ samhandling Mål HLK AKU KDI OSS STAB Målarbeid Strålevern Brannvern Kjemikaliehåndtering Renhold HMS-revisjon Oppfølging av HMS-avvik Sykefravær Diverse HMS-opplæring Elsikkerhet Smittevern Brudd på arbeidstidsbestemmelsene Sosialt samspill Arbeidslokaler Verdier Sosialt samspill Motivasjon Fellesarealer Verdier Klinikkene vil i 2015 bli fulgt opp på gjennomføringen av disse tiltakene. Faktabeskrivelse Arbeidsmiljøårsrapporten for 2014 inneholder klinikkenes, verneområdenes og Arbeidsmiljøavdelingens vurdering av det systematiske HMS-arbeidet og arbeidsmiljøstatus. Datagrunnlaget er innhentet fra klinikkene og fra verneområdene. Verneområdene bruker ehms (elektronisk registreringsverktøy) som dokumentasjonsverktøy. På grunn av den lave gjennomføringsgraden på HMS-runder og HMS-handlingsplaner ved årsskiftet, er data fra perioden januar april 2015 tatt med. Etter Arbeidsmiljøavdelingens vurdering er det best arbeidsmiljøstatus innen: (nå grønt/gult uendret fra 2013) Inkluderende arbeidsliv (nå grønt/gult uendret fra 2013)

4 Oslo universitetssykehus HF styresak 31/2015 Side 4 av 5 Etter Arbeidsmiljøavdelingens vurdering er det størst utfordringer innen: Systematisk HMS-arbeid (nå oransje forverring fra gult/grønt i 2013) Plassforhold (nå orange/gult uendret fra 2103) (nå orange/gult uendret fra 2013) Ifølge ehms som summerer opp alle risikovurderinger fra HMS-rundene er de største arbeidsmiljøutfordringene: Renhold Smitterisiko Plassforhold Inneklima Arbeidslokalenes egnethet Totalt er det per registrert 410 HMS-handlingsplaner i ehms med tiltak. Altså ca. 12 tiltak i gjennomsnitt pr. handlingsplan hvorav: 25 % er gjennomført 34 % i arbeid 41 % ikke påbegynt Tiltak gjennomført i på topp (fra ehms): (568) (316) Forbedringer avviksoppfølging/gjøre ting bedre (269) Inneklima (257) (218) Ergonomi (211) Verdier kvalitet/trygghet/respekt (205) Sosialt samspill (208) Brannvern (152) Kjemikalier (143) Arbeidsmiljøavdelingen anbefaler at satsningsområdene fra 2014 videreføres i 2015: Oppgradering av bygningsmasse. Bygningene har svært varierende standard, fra nytt til fullstendig nedslitt og teknisk utdatert. Selv om det er gjennomført en del tiltak i perioden er det fortsatt stort behov for å oppgradere både tekniske anlegg og bygg for å bedre arbeidsmiljøforholdene for de ansatte. Det foreligger pålegg fra Arbeidstilsynet om oppgradering til forsvarlig standard, og det er utarbeidet en plan frem til 2019 som skal sikre at de alvorligste arbeidsmiljøproblemene blir løst først. Arbeidstilsynet følger opp fremdriften i kvartalsvise oppfølgingsmøter.. Arbeidspresset oppleves høyt av mange ansatte og ledere, og foretaket har mange brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Krav til bemanning og kompetanse kombinert med sykefravær øker presset ytterligere. Medarbeidere med spisskompetanse og erfaring opplever uro når de skal ha ansvar for kvaliteten på tjenester også for mindre erfarne kolleger og ekstravakter. Kulturbygging. Kultur har vært på dagsorden siden fusjonen. Etablering av felles kultur og felles forståelse av foretakets overordnede mål og strategier er viktig og nødvendig. Aktuelle spørsmål er: Hva er felles, hva kan være forskjellig? Hva skal kjennetegne kulturen når det gjelder pasientbehandlingen? Hva skal prege arbeidsmiljøet, og hvordan skal vi behandle hverandre som kolleger? Hvordan få til reell integrasjon i fusjonerte avdelinger/seksjoner?

5 Oslo universitetssykehus HF styresak 31/2015 Side 5 av 5 Kjemikaliesikkerhet. I Oslo universitetssykehus finnes det store mengder kjemikalier som ved uriktig håndtering kan utgjøre en helsefare for de ansatte. Per 2014 er det ca sikkerhetsdatablader i stoffkartoteket. Helsefareindeksen for disse kjemikaliene er 2,93 (moderat risiko) på en skala fra 1-5. Lokalene er ikke tilfredsstillende flere steder, og det er behov for oppgradering til dagens tekniske standard. Dette gir utfordringer knyttet til ventilasjon og prosessavsug ved håndtering av flyktige kjemikalier som formalin og xylen. Det må også ses på arbeidsrutiner, risikovurderinger og nødprosedyrer. I 2014 ble det satt i gang et arbeid hvor Arbeidsmiljøavdelingen bistår klinikkene med bruk av stoffkartoteket, lokale risikovurderinger av kjemikaliebruk, vurdere muligheter for å bytte ut de farligste kjemikaliene med mindre farlige, og med utfasing av de farligste kjemikaliene. Dette arbeidet videreføres i 2015.

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 24. april 2014 Saksbehandler: Direktør pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: Arbeidsmiljøårsrapport 2013 SAK 25/2014 ARBEIDSMILJØÅRSRAPPORT 2013 Forslag

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering med tiltaksplaner etter 1.tertial 2015 2. Utvalgte områder

Detaljer

Arbeidsmiljøårsrapport 2013

Arbeidsmiljøårsrapport 2013 Arbeidsmiljøårsrapport Arbeidsmiljøavdelingen Arbeidsmiljøårsrapport Innledning Oslo Universitetssykehus (OUS) sine hovedoppgaver er å drive avansert pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning

Detaljer

Arbeidsmiljøårsrapport 2011

Arbeidsmiljøårsrapport 2011 Arbeidsmiljøårsrapport Arbeidsmiljøavdelingen Arbeidsmiljøårsrapport Innledning Oslo Universitetssykehus (OUS) sin hovedoppgave er å drive avansert pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Ledelsens gjennomgang Risikovurdering 3. tertial 2013 med plan for risikoreduserende tiltak

Ledelsens gjennomgang Risikovurdering 3. tertial 2013 med plan for risikoreduserende tiltak Ledelsens gjennomgang Risikovurdering 3. tertial 2013 med plan for risikoreduserende tiltak Vedlegg 1 Styresak 3/2014 Innholdsfortegnelse Risikovurdering...3 Pasientbehandling...3 Arbeidsmiljø...3 Forskning,

Detaljer

Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær

Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær HMS-seksjonen Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær Saksbehandler: Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2008/3602 Dato: 11.05.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen Saksfremlegg Medarbeiderundersøkelsen 2011 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Monica Holmen Skjeldrum 90150919 Saksnr.

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Sunnaas sykehus HF Sammendrag I 2014 har det det vært stor aktivitet først og fremst i forbindelse med nytt sykehusbygg, en spennende og utfordrende prosess for

Detaljer

Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH

Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH Direktøren Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH Saksbehandler: Steinar Vaag Saksnr.: 2009/490 Dato: 11.05.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg, ref.:

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

HMS-årsrapport for 2008 Ullevål universitetssykehus Godkjent av Arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalget (AMSU) 31.03.09 sak 2009-25

HMS-årsrapport for 2008 Ullevål universitetssykehus Godkjent av Arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalget (AMSU) 31.03.09 sak 2009-25 HMS-årsrapport for 2008 Ullevål universitetssykehus Godkjent av Arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalget (AMSU) 31.03.09 sak 2009-25 1 Sammendrag Rapporten oppsummerer divisjonenes arbeid. Gjennomgående har

Detaljer

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014 Oppdatert 29.05.2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2014 Sykehuset Telemark HF 1. Innledning Denne overordnede HMS planen inneholder: Kap. 2) Strategiske innsatsområder og

Detaljer

Tilsynsrapport - Varsel om pålegg Kriminalomsorgen region øst - Prosjektet Trygg kriminalomsorg

Tilsynsrapport - Varsel om pålegg Kriminalomsorgen region øst - Prosjektet Trygg kriminalomsorg 1av 15 VÅR DATO DERES DATO DERES REFERANSE Kriminalomsorgen region øst v/ regiondirektør Postboks 9006 Grønland 0133 OSLO VÅR SAKSBEHANDLER Helén Bergsvik tlf 23 08 05 18 Tilsynsrapport - Varsel om pålegg

Detaljer

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014 Oppdatert 03.06.14 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2014 Sykehuset Telemark HF 1. Innledning Denne overordnede HMS planen inneholder: Kap. 2) Strategiske innsatsområder og mål

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.11.2010 2010/9010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Roar Høydal tlf 415 82 278 Universitetet i Stavanger Postboks 478 4036 STAVANGER Att. Universitetsdirektør TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Styresak 64-2014 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2014 for NLSH

Styresak 64-2014 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2014 for NLSH Direktøren Styresak 64-2014 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2014 for NLSH Saksbehandler: Gry Dahl Saksnr.: 2009/490 Dato: 10.06.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg, ref.: AMUsak

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF styresak 82/2009 Side 1 av 10 Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 26.mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør SAK 82/2009 LEDELSENS

Detaljer

Ledelsens gjennomgang

Ledelsens gjennomgang Ledelsens gjennomgang Indikatorer og kommentarer Vedlegg 2 1. tertial 2012 Vedlegg til styresak 42/2012 Ledelsens gjennomgang Styresak 42/2012 - Oslo universitetssykehus v16 1. tertial 2012 - indikatorer.

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET TRYGG KRIMINALOMSORG DERES DATO DERES REFERANSE 1av 17 VÅR SAKSBEHANDLER Anne Noddeland tlf 32 20 82 64 KRIMINALOMSORGEN REGION SØR Postboks 2120 3103 TØNSBERG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 20.11.2014 Sak nr: 065/2014 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen og Siri Vedeld Hammer Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2014 Trykte vedlegg : Eksterne

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 44/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Tor Ingebrigtsen

Saksnr Utvalg Møtedato 44/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Tor Ingebrigtsen Saksnr Utvalg Møtedato 44/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Tor Ingebrigtsen STYRESAK Bedriftshelsetjeneste i UNN i henhold til ny bransjeforskrift Innstilling

Detaljer