Oslo universitetssykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo universitetssykehus HF"

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 24. april 2014 Saksbehandler: Direktør pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: Arbeidsmiljøårsrapport 2013 SAK 25/2014 ARBEIDSMILJØÅRSRAPPORT 2013 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse om Arbeidsmiljøårsrapport 2013 til orientering. Oslo, den 11. april 2014 Bjørn Erikstein

2 Oslo universitetssykehus HF styresak 25/2014 Side 2 av 6 Sammendrag Hovedmålet for sykehusets systematiske arbeidsmiljøarbeid er et forsvarlig og godt arbeidsmiljø for alle. Arbeidsmiljøet skal kjennetegnes av trivsel med jobb og med kolleger, av medvirkning, inkludering, åpenhet, respekt og bruk av kompetanse. Arbeidsmiljøårsrapport 2013 oppsummerer hvor langt sykehuset er kommet i dette arbeidet. Det har etter Arbeidsmiljøavdelingens vurdering vært en svak positiv utvikling fra 2012 til Oppsummert risikoverdi er 0,93 i 2013 mot 1,04 i 2012: X Det er best arbeidsmiljøstatus innen arbeidsglede og inluderende arbeidsliv. Arbeidsbelastning er det arbeidsmiljøområdet som har bedret seg mest, men det er fortsatt et utfordrende område. Mens de største arbeidsmiljøutfordringene er arbeidsbelastning og plassforhold. Basert på Arbeidsmiljøårsrapport 2013 har sykehuset vedtatt følgende satsningsområder i 2014: Oppgradering av bygningsmasse Arbeidsbelastning Kulturbygging Kjemikalieeksponering Det er utarbeidet tiltaksplaner som er under gjennomføring for alle satsningsområdene. Administrerende direktørs vurdering og anbefaling Medarbeiderne og deres kompetanse er OUS mest verdifulle ressurs, en ressurs det er særlig viktig å ta vare på. Strategisk plan har som ett av sine hovedmål at Oslo universitetssykehus skal ha et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt. Samtidig som et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for god pasientbehandling, er god kvalitet i pasientbehandlingen en viktig motivasjonsfaktor for travle helsearbeidere. Det er samspillet mellom mennesker og omgivelser som skaper arbeidsmiljøet. Ansatte som trives, gjør en bedre jobb og er mer effektive. Arbeidsmiljøårsrapport 2013 gir en strukturert gjennomgang og vurdering av arbeidsmiljøstatus i sykehusets klinikker. Det er positivt at arbeidsgleden fortsatt er god hos de fleste, og at risikobildet innen arbeidsbelastning har bedret seg. Når det gjelder fysiske arbeidsmiljøutfordringer er det bygningsmassens tekniske standard og plassforhold som er hovedutfordringene. En del bygningsmessige tiltak ble gjennomført i 2012 og 2013, og det er også en tiltaksplan for 2014 for å imøtekomme pålegg fra Arbeidstilsynet, Branntilsynet og Eltilsynet. Dette dreier seg om midlertidige eller varige tiltak for alle arbeidsmiljøforhold som er risikovurdert med konsekvensgrad 5 (høyt) og noen arbeidsmiljøforhold risikovurdert med konsekvensgrad 4. Risikoverdien etter gjennomføring av disse tiltakene vil bli redusert til 3 (moderat) eller lavere. Dette vil bidra til å videreføre den positive arbeidsmiljøutviklingen. Innen psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø er det arbeidsbelastning og bedriftskultur som er de største utfordringene. Når det gjelder arbeidsbelastning, arbeides det bredt med å redusere brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Eksempler er tydelig prioritering av arbeidsoppgaver, organisering av arbeidet, målrettede rekrutterings-

3 Oslo universitetssykehus HF styresak 25/2014 Side 3 av 6 og ressursplanleggingstiltak for å sikre kritisk kompetanse, benytte personalressurser på tvers, intern personalformidling, målrettede tiltak innen ressursplanlegging og turnusplanlegging, sykefraværsoppfølging og forebygging av sykefravær. Samt kompetanseheving innen ressursplanlegging og regelverk hos ledere i linjen. Når det gjelder kulturbygging er det igangsatt et arbeid via AMU for å utarbeide en kulturbyggingsplan. Planen forventes å bli ferdig i løpet av 1. halvår Hoveddelen av HMS-arbeidet foregår på enhetsnivå, og hvor det utarbeides lokale risikoreduserende handlingsplaner etter HMS-runde og medarbeiderundersøkelse. Dette følges opp av klinikkene. De nye elektroniske HMS-verktøyene som ble tatt i bruk høsten 2012 gir klinikkene mye bedre oversikt over både status og fremdrift i arbeidsmiljøarbeidet. I tillegg til de lokale handlingsplanene har klinikkene egne satsningsområder for 2014: PHA MED KKN KVB KKT Målarbeid med handlingsplan og avdelingsvise prosesser med volds-reduserende tiltak og realistiske kompetanse-planer Effektivitet Mål Forbedringer Verdier Medvirkning Renhold HMS-opplæring MTU-opplæring Stoffkartotekopplæring Mål Arbeidsglede Verdier Følge opp IAhandlingsplan Redusere AML brudd / overtid Følge opp HMS-avvik LEAN / forbedringsarbeid Verdier; leder og medarbeiderutvikling Samhandling kliniske avd. og forskningsmiljøer HLK AKU KDI OSS STAB Målarbeid Omstilling, endring, kulturbygging MTU-opplæring Brannvern Strålevern Kjemikalier, stoffkartotek Redusere AML-brudd Gjennomgang deler av Prehospitalt senter - organisering Kulturbygging i enkelte avd. Redusere bruk av overtid Kurs i forflytningsteknikk Redusere sykefravær Leder-utviklingskurs Strålevern Arbeidslokaler Inneklima Sosialt samspill Kjemikalier Arbeidsglede Medvirkning Sosialt samspill Rolleklarhet Klinikkene vil bli fulgt tett opp på gjennomføringen av disse tiltakene. Rolleklarhet Faktabeskrivelse Arbeidsmiljøårsrapporten for 2013 inneholder klinikkenes, verneområdenes og Arbeidsmiljøavdelingens vurdering av arbeidsmiljøstatus. Dataene i rapporten er innhentet ved klinikkvis innrapportering og ved innhenting av data fra ehms. Dataene er bearbeidet, og sett opp mot Arbeidsmiljøavdelingens faglige vurdering av arbeidsmiljøstatus pr og Det brukes en firedelt skala i oppsummeringene: Grønt = Ingen helserisiko = Tiltak er vanligvis ikke nødvendig Gult = Mulig helserisiko = Tiltak må vurderes Orange = Sannsynlig helserisiko = Tiltak bør iverksettes Rødt = Sikker helserisiko = Tiltak skal iverksettes

4 Oslo universitetssykehus HF styresak 25/2014 Side 4 av 6 Rapporten består av 3 hoveddeler: 1. Generelle temaer: Oppsummering, Systematisk HMS-arbeid, HMS-avvik, Inkluderende arbeidsliv / sykefravær. 2. Klinikkvis rapportering / oppsummering innen 11 temaer: Systematisk HMS-arbeid, HMS-avvik,, Inneklima, Kjemikalier, Ergonomi, Omstilling, Arbeidsbelastning, Arbeidsglede, IA, Ansattesikkerhet / skade på ansatt. 3. Klinikkvis rapportering på: HMS-opplæring, Viktigste gjennomførte arbeidsmiljøtiltak i 2013, Viktigste gjenstående arbeidsmiljøproblemer i 2013, Satsningsområder i Kort oppsummert er dette Arbeidsmiljøavdelingens vurdering av arbeidsmiljøstatus pr sammenliknet med 2012, og hvor hovedinntrykket er litt forbedring fra 2012 til Oppsummert risikoverdi i 2013 = 0,93 mot 1,04 i 2012: X Syst. HMSarbeid HMSavvik Inneklima Kjemikalier Ergonomi Omstilling Arbeids glede PHA + MED + + KKN + + KVB KKT HLK AKU KDI + + OSS STA IA Arbeids belastning Ansattsikkerhet Den svakt positive utviklingen i arbeidsmiljøstatus fordeler seg med: Endring fra 2012 til (17 %) 88 (80 %) 3 (3 %) Endring fra 2011 til (16 %) 88 (80 %) 4 (4 %) Størst positiv utvikling fra 2012 til 2013 er det innen: Arbeidsbelastning (men dette er fortsatt et utfordrende område) Størst arbeidsmiljøutfordringer er det innen: (vurdert orange/gult og noe bedret fra 2012)

5 Oslo universitetssykehus HF styresak 25/2014 Side 5 av 6 Arbeidsbelastning (vurdert orange/gult og bedret fra 2012) Best arbeidsmiljøstatus er det innen: Arbeidsglede (vurdert grønt/gult og noe bedret fra 2012) IA (vurdert grønt/gult og noe bedret fra 2012) Gjennom HMS-årsrapporteringen for 2013 er det dokumentert at: 61 % av verneområdene gjennomførte HMS-runde høsten 2013, mot 82 % høsten % av verneområdene utarbeidet HMS-handlingsplan i 2013 De største arbeidsmiljøutfordringene pr er: Renhold Arbeidsbelastning Inneklima Smitterisiko Støy Totalt er det registrert 457 HMS-handlingsplaner med tiltak. Altså ca. 10 tiltak i gjennomsnitt pr. handlingsplan hvorav pr : 22 % er gjennomført 33 % i arbeid 45 % ikke påbegynt Tiltak 10 på topp: Arbeidslokaler / fellesarealer (406) (272) Forbedringer (220) Inneklima (182) Verdier (164) Ergonomi (161) Sosialt samspill (152) Arbeidsbelastning (147) Arbeidsglede (122) Brannvern (114) Pålegg fra Arbeidstilsynet. OUS har flere aktive pålegg fra Arbeidstilsynet. Dette gjelder: Vedlikehold av bygninger og arbeidslokaler - frist mars 2015 Utbedring av ventilasjonsforhold frist august 2014 Kjemikaliesikkerhet frist mai 2014 Det er utarbeidet handlingsplaner for alle påleggene, og tiltak er under utførelse. Basert på Arbeidsmiljøårsrapport 2013 anbefaler Arbeidsmiljøavdelingen følgende satsningsområder i 2014: Oppgradering av bygningsmasse Arbeidsbelastning Kulturbygging Kjemikalieeksponering

6 Oslo universitetssykehus HF styresak 25/2014 Side 6 av 6 Arbeidsmiljøavdelingens anbefaling Oppgradering av bygningsmasse og kulturbygging inngår som en del av den strategiske handlingsplanen for perioden Oppgradering av bygningsmasse Oslo universitetssykehus' bygningsmasse har svært varierende standard. Fra helt nybygget til fullstendig nedslitt og teknisk utdatert. Det er stort behov for å oppgradere både tekniske anlegg og bygg for å bedre arbeidsmiljøforholdene til de ansatte. Det foreligger pålegg fra Arbeidstilsynet om oppgradering til forsvarlig standard, og det er utarbeidet en prioritert tiltaksplan frem til 2025 som skal sikre at de alvorligste arbeidsmiljøproblemene blir løst først. Arbeidstilsynet følger opp fremdriften i kvartalsvise oppfølgingsmøter. Arbeidsbelastning Arbeidspresset er høyt for mange. Ledere i OUS har omfattende oppgaver, og må prioritere sin tidsbruk og oppmerksomhet. Krav til bemanning og kompetanse kombinert med sykefravær øker presset ytterligere. Medarbeidere med spisskompetanse og erfaring opplever uro når de skal ha ansvar for kvaliteten på tjenester også for mindre erfarne kolleger og ekstravakter. Sykehuset har mange brudd på arbeidstidsbestemmelsene, og Arbeidstilsynet følger opp OUS på dette. Årsakene til overtid er mange og sammensatte. Kompetansekrav i kombinasjon med høy aktivitet og utsatte enheters sykefravær fremheves som hovedårsaker. I 2013 har klinikkene arbeidet med å redusere overtid og brudd. Dette arbeidet må videreføres. Aktuelle tiltak kan være målrettede rekrutterings- og ressursplanleggingstiltak for å sikre kritisk kompetanse, benytte personalressurser på tvers, intern personalformidling, målrettede tiltak innen ressursplanlegging og turnusplanlegging, sykefraværsoppfølging og forebygging av sykefravær. Samt kompetanseheving innen ressursplanlegging og regelverk hos ledere i linjen. Kulturbygging Kultur har i begrenset grad vært på dagsorden siden fusjonen, til dels fordi andre brennende saker som budsjettkutt og mangel på arealer har krevd oppmerksomhet. Tiden er inne for å sette fornyet fokus på kultur og bygge videre på arbeidet som er gjort med visjon og verdier. Aktuelle spørsmål er: Hva skal kjennetegne kulturen når det gjelder pasientbehandlingen? Hva skal prege arbeidsmiljøet, og hvordan skal vi behandle hverandre som kolleger? Hvordan få til reell integrasjon i fusjonerte avdelinger/seksjoner? Hva er felles, hva kan være forskjellig? Etablering av felles kultur og felles forståelse av OUS overordnede mål og strategier, er en viktig, men utfordrende oppgave. Mange steder i sykehuset er kulturbygging satt på dagsorden. Det foregår målrettede tiltak for å bygge en felles identitet basert på det beste fra de sammenslåtte enhetene. Dette arbeidet må styrkes og utvikles videre. AMU holder på med å utarbeide en handlingsplan for kulturbygging. Den forventes ferdigstilt i løpet av 1. halvår. Kjemikalieeksponering I mange avdelinger brukes det helseskadelige kjemikalier, og disse kan ved uriktig bruk medføre negative helseeffekter. Klinikk for diagnostikk og intervensjon har flere avdelinger som har spesielt store utfordringer knyttet til kjemikaliehåndtering. Arbeidsrutiner må gjennomgås og revideres. Lokalene er ikke optimale flere steder, og det er behov for oppgradering til dagens tekniske standard. Tiltaksplaner er utarbeidet, og tiltakene er under gjennomføring.

Arbeidsmiljøårsrapport 2013

Arbeidsmiljøårsrapport 2013 Arbeidsmiljøårsrapport Arbeidsmiljøavdelingen Arbeidsmiljøårsrapport Innledning Oslo Universitetssykehus (OUS) sine hovedoppgaver er å drive avansert pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning

Detaljer

Arbeidsmiljøårsrapport 2011

Arbeidsmiljøårsrapport 2011 Arbeidsmiljøårsrapport Arbeidsmiljøavdelingen Arbeidsmiljøårsrapport Innledning Oslo Universitetssykehus (OUS) sin hovedoppgave er å drive avansert pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering med tiltaksplaner etter 1.tertial 2015 2. Utvalgte områder

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær

Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær HMS-seksjonen Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær Saksbehandler: Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2008/3602 Dato: 11.05.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

HMS-årsrapport for 2008 Ullevål universitetssykehus Godkjent av Arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalget (AMSU) 31.03.09 sak 2009-25

HMS-årsrapport for 2008 Ullevål universitetssykehus Godkjent av Arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalget (AMSU) 31.03.09 sak 2009-25 HMS-årsrapport for 2008 Ullevål universitetssykehus Godkjent av Arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalget (AMSU) 31.03.09 sak 2009-25 1 Sammendrag Rapporten oppsummerer divisjonenes arbeid. Gjennomgående har

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.11.2010 2010/9010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Roar Høydal tlf 415 82 278 Universitetet i Stavanger Postboks 478 4036 STAVANGER Att. Universitetsdirektør TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014 Oppdatert 03.06.14 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2014 Sykehuset Telemark HF 1. Innledning Denne overordnede HMS planen inneholder: Kap. 2) Strategiske innsatsområder og mål

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014 Oppdatert 29.05.2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2014 Sykehuset Telemark HF 1. Innledning Denne overordnede HMS planen inneholder: Kap. 2) Strategiske innsatsområder og

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen Saksfremlegg Medarbeiderundersøkelsen 2011 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Monica Holmen Skjeldrum 90150919 Saksnr.

Detaljer

Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH

Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH Direktøren Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH Saksbehandler: Steinar Vaag Saksnr.: 2009/490 Dato: 11.05.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg, ref.:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Årsrapport 2008 Universitetet i Bergen Sammendrag Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved Universitetet i Bergen (UiB) har i 2008 vært preget av engasjement og god utvikling.

Detaljer

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Sunnaas sykehus HF Sammendrag I 2014 har det det vært stor aktivitet først og fremst i forbindelse med nytt sykehusbygg, en spennende og utfordrende prosess for

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET TRYGG KRIMINALOMSORG DERES DATO DERES REFERANSE 1av 17 VÅR SAKSBEHANDLER Anne Noddeland tlf 32 20 82 64 KRIMINALOMSORGEN REGION SØR Postboks 2120 3103 TØNSBERG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg Statusmøte med Oslo universitetssykehus HF samt befaring ved Ullevål og Radiumhospitalet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg Statusmøte med Oslo universitetssykehus HF samt befaring ved Ullevål og Radiumhospitalet VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.07.2011 2011/3195 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl tlf 909 43 316 Foretaksledelsen ved administrerende direktør Oslo universitetssykehus HF Postboks

Detaljer

Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet

Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/5237 IBA004 Dato: 10.03.2015 Sak M 13/15 SAK M 13/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 7. april 2014 Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved

Detaljer