Mini-metodevurdering. - beslutningsprosessen. Karin Borgen Spesialrådgiver Stab medisin, helsefag og utvikling Oslo universitetssykehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mini-metodevurdering. - beslutningsprosessen. Karin Borgen Spesialrådgiver Stab medisin, helsefag og utvikling Oslo universitetssykehus"

Transkript

1 Mini-metodevurdering - beslutningsprosessen Karin Borgen Spesialrådgiver Stab medisin, helsefag og utvikling Oslo universitetssykehus

2 Arbeidet med mini-metodevurdering i Oslo universitetssykehus - hovedelementer Eier: Fagdirektør Kjell Magne Tveit, Stab medisin, helsefag og utvikling, Oslo universitetssykehus (OUS). Sekretariat for lokalt Råd for metodevurdering i stab medisin, helsefag og utvikling, OUS. Alle klinikkledere har pekt på en representant til lokalt råd for metodevurdering som har ansvar for saker i egen klinikk og er hovedrepresentanter fra klinikken i rådet (fagekspert og forsker). Brukt tid på å finne en egnet saksgang, hatt 7 møter og behandlet 36 saker om potensielle nye metoder.

3

4 Mini-metodevurdering - hva? Mini-metodevurdering er et beslutningsstøtteverktøy for sykehusene når de vurderer å innføre en ny metode. En minimetodevurdering er et skjema med spørsmål som belyser effekt, sikkerhet, kostnader, etikk og organisatoriske aspekter ved metoden. Med «metode» menes her utstyr og prosedyrerelatert diagnostikk og behandling. Mini-metodevurdering skal normalt ikke benyttes til vurderinger av legemidler eller metoder der legemidler inngår som en vesentlig komponent. (Kunnskapssenteret)

5 Mini-metodevurdering - når? Mini-metodevurdering benyttes ved innføring av en ny metode der det er klinisk relevant usikkerhet, faglig uenighet vedrørende effekt eller sikkerhet, eller hvis innføring av metoden reiser etiske spørsmål. En metode klassifiseres som ny når den i Norge ikke tidligere har vært brukt utenfor klinisk utprøving, kun har vært brukt på et lite antall pasienter eller innebærer ny anvendelse av en eksisterende (etablert) metode, for eksempel endret indikasjonsgrunnlag. (Kunnskapssenteret)

6 Saksgang 1. Innmelding (eget internt innmeldingsskjema) 2. Sak i rådets møte (anbefalinger til lederlinjen) 3. Utarbeide mini-metodevurderingen (fagpersonell, bibliotekar og økonom) A: Bruke av PICO-skjema (Spørsmålsformulering) B: Gjennomføre bibliotekarveiledet søk C: Kritisk vurdering av forskningslitteratur som er funnet D: Økonomisk vurdering E: Fylle ut skjema

7 Saksgang 4. Fagfelle 5: Sak i rådets møte (anbefaling til lederlinjen) 6: Publisere del 1 av utfylt skjema 7: Sak i lederlinjen og ledermøter med saksdokument og vedlagt minimetodevurderingsskjema A: Saker som er relevant for bare en klinikk besluttes i ledermøtet i gjeldende klinikk B: Saker som er relevant for mer enn en klinikk besluttes i sykehusets ledermøte 8: Evt oppfølging av saker

8 Behandlede saker i lokalt råd for metodevurdering fra 2013 og frem til nå Klinikker Innmeldte saker Ferdige minimetodevurd Avviste saker eringer Under utarbeidelse Til full metodevurdering KKN KKT KDI OSS HLK 2 2 KVB MED 4 4 AKU PHA 2 2 Andre HF Sum 36

9 Utfall av saker 1: Innmelding til bestillerforum; hurtig- og fullstendig metodevurdering 2: Tilrådd: Rutiner for innføring av ny metode Avvisning: Rutiner for avvising av ny metode Avvikling: Rutiner for avvikling av en anvendt metode Utprøving, forskning og utvikling av nye metoder: Gjeldende rutiner i sykehuset for disse tre Avvente: Rutiner for og begrunnelse for å avvente og hente fram igjen saker Innføre en metode samtidig som utfase en annen Foreslå et arbeid med en mini-metodevurdering for en annen klinikk eller helseforetak enn den som var innmelder: Rutiner for dette. 3: Bruke mini-metodevurderinger fra andre helseforetak Forkaste mini-metodevurderinger fra andre helseforetak Finne annen bruk av mini-metodevurdering fra andre helseforetak 4: Gjennomført mini-metodevurdering men funnet at denne kommer inn under kriterier for nasjonal metodevurdering

10 Hjelpemidler Enkelt, internt innmeldingsskjema for alle potensielle metodevurderinger (lav terskel for innmelding) Styrende dokument med flytskjema som beskriver den interne arbeidsprosessen og samhandling regionalt og nasjonalt Intranettside Oppdaterte og tilgjengelige bibliotekarer Oppdaterte og tilgjengelige økonomer Tid avsatt til arbeidet i fagmiljøene PILOT om utprøving av prosessvektøy for håndtering av metodevurderingssaker internt (OUS) PILOT i samarbeid med Kunnskapssenteret vedrørende metodevarsler -

11 Identifikasjon av nye metoder og innmelding IDENTIFIKASJON Ansvarlig Klinikkleder Klinikkleder Fagdirektør Utførende Rådsrepresentant for aktuell klinikk Rådsrepresentant for aktuell klinikk Råd for metodevurdering Kommentarer Nye saker meldes fra klinikere og alle fag- og pasientgrupper ved OUS OUS meldeskjema skal benyttes Rådsrepresentant for aktuell klinikk presenterer sak i Rådsmøtet Saksgang Mulig ny metode identifisert Melde mulig ny metode til Rådsmøte Rådet beslutter videre saksgang

12 Gjennomføring av en mini-metodevurdering MINI METODEVURDERING Ansvarlig Klinikkleder Klinikkleder Fagdirektør Fagdirektør Utførende Kommentarer Rådsrepresentant for aktuell klinikk Metodegruppe: - Fagrepresentant (leder) - Økonomirep. i klinikk - Bibliotekar Leder metodegruppe Rådets sekretariat Fagfelle Møter: 1: Plan + PICO 2t 2: Litteratursøk 2-4t 3: Kritisk vurdering 1d 4: Ferdigstillelse 2-5t Saksgang Opprette lokal metodegruppe for mini metodevurdering Ferdigstille mini metodevurdering og sende til Rådets sekretariat Nominere fagfelle Vurdere mulig ny metode

13 Mini-metodevurdering vedtak og implementering VEDTAK OG IMPLEMENTERING Ansvarlig Fagdirektør Klinikkleder Klinikkleder Utførende Råd for metodevurdering Ledermøte i aktuell(e) klinikk(er) Rådsrepresentant for aktuell klinikk Kommentarer Rådets sekretariat sender resultat av metodevurdering til publisering Vedtaksalternativer: A: Tilrådd. Rutiner innføring av ny metode i lederlinjen. B: Avvisning. Rutiner avvisning av ny metode. C: Avvikling. Rutiner avvikling av en anvendt metode. D: Utprøving, forskning og utvikling av nye metoder. E: Avvente. Rutiner begrunnelse for å avvente og hente frem igjen saker. Saksgang Rådet anbefaler videre saksgang Vedtak i ledermøte(r) Implementere og følge opp vedtak

14 Nasjonale metodevurderinger Saksgang Innmelding til RHF bestillerforum til nasjonal metodevurdering Ferdigstille nasjonal metodevurdering Kommentarer Utførende Ansvarlig Nasjonal metodevurdering: 1: Metodevarsel 2: Hurtig metodevurdering 3: Full metodevurdering Rådsrepresentant for aktuell klinikk Klinikkleder Tidsaspekt: 6-12 måneder Kunnskapssenteret Kunnskapssenteret NASJONAL METODEVURDERING

15 Viktige elementer for gode beslutningsprosesser Lederbehandlet mandat i helseforetakene Beskrivelser av rutiner og beslutningsprosesser Kulturbygging, undervisning, veiledning og godt samarbeid Bred involvering Engasjert(e) brukerrepresentant(er) At riktig kompetanse er involvert; eksperter, klinikere og erfarne forskere Representanter som tilretteleggere og som er ønsket i klinikken og arbeider tett med klinikkleder Hyppige, korte ledermøtesaker om nye metoder Unngå "bypassing" av beslutninger om nye metoder utenom beskrevne rutiner og beslutningsprosesser Diskutere "gråsoner" i arbeidsprosessene og beslutningsprosessene når de identifiseres Kort anbud- og innføringstid. Gode implementeringsmetoder og opplæringsmateriell.

16 Administrative tiltak som skal forbedre beslutningsprosessen Bruk av prosessverktøy og ytterlig transparent arbeidsprosess Tid avsatt for en raskere utarbeidelse av mini-metodevurdering og dermed raskere beslutningsprosesser Diskutere og tilrettelegge rutiner for utprøving Nødvendig med bred og god kompetanse i kunnskapsbasert praksis. Samtidig må vi alle skaffe oss mengdeerfaring med dette.

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Systembeskrivelse Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten for bedre og tryggere pasientbehandling Et arbeidsdokument fra - De regionale helseforetak - Statens legemiddelverk

Detaljer

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Presentasjon av det nasjonale systemet Metodevurderinger skal brukes som et grunnlag for beslutning om medisinsk utstyr og andre

Detaljer

System for innføring av ny teknologi

System for innføring av ny teknologi System for innføring av ny teknologi Iselin Syversen Møte LFH 20. november 2012 1 Agenda Innledning, herunder presentasjon av system for innføring av ny teknologi i spesialisthelsetjenesten v/ HOD Presentasjon

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 41/2015 BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak 1 Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Prosedyreprosjektet. - et eksempel på bruk av. kunnskapsbasert praksis

Prosedyreprosjektet. - et eksempel på bruk av. kunnskapsbasert praksis Karin Borgen Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Prosedyreprosjektet Prosedyreprosjektet - et eksempel på bruk av Kunnskapsesenterets nye PPT-mal kunnskapsbasert praksis Karin Borgen Vi trenger fagprosedyrer

Detaljer

Innføring av ny og kostbar teknologi i helsetjenesten Kunnskapssenterets rolle. Marianne Klemp, Forskningsleder

Innføring av ny og kostbar teknologi i helsetjenesten Kunnskapssenterets rolle. Marianne Klemp, Forskningsleder Innføring av ny og kostbar teknologi i helsetjenesten Kunnskapssenterets rolle Marianne Klemp, Forskningsleder Metodevurdering Health Technology Assessment Politikk Klinisk forskning Vurdere dokumentasjon

Detaljer

Nasjonalt nettverk for. Karin Borgen Prosjektleder Prosedyreprosjektet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt nettverk for. Karin Borgen Prosjektleder Prosedyreprosjektet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Karin Borgen Prosjektleder Prosedyreprosjektet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Bakgrunn og historikk Initiert i klinikken (OUS/Ullevål og Innlandet) Nettverk

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak 012/08 B Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser

SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 5/15 Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 26.02.2015 Saksansvarlig: Tor Åm Saksbehandler:

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Rapport Martina Hansens Hospital Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Martina Hansens Hospital Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Martina Hansens Hospital Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

Minstekrav for fagprosedyrer.

Minstekrav for fagprosedyrer. Karin Borgen Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Prosedyreprosjektet Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Minstekrav for fagprosedyrer. Karin Borgen Klinikere trenger fagprosedyrer hver dag. Skal det være

Detaljer

Rapport Sykehuset Østfold HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Sykehuset Østfold HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Sykehuset Østfold HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.12.05,12.09.06 og 12.10.07 og Helse- og omsorgsdepartementet av 15.09.06

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF NY RETNINGSLINJE FOR OMORGANISERING OG BEMANNINGS- TILPASNINGER I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Notatet inneholder en oppsummering av arbeidet i prosjektgruppen for nye retningslinjer

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

System- og ledelsesmessige forutsetninger for implementering av telemedisinske løsninger

System- og ledelsesmessige forutsetninger for implementering av telemedisinske løsninger System- og ledelsesmessige forutsetninger for implementering av telemedisinske løsninger Rapport fra arbeidsgruppen nedsatt av Helse Nord RHF som oppfølging av beslutning i Helse Nord RHF styret av 2005.06.22

Detaljer

Nedsette en arbeidgruppe som gjennomgår styrende dokumenter med sikte på å avdekke områder der det er behov for å etablere styrende dokumenter.

Nedsette en arbeidgruppe som gjennomgår styrende dokumenter med sikte på å avdekke områder der det er behov for å etablere styrende dokumenter. Revisjonsområde Problemstilling Anbefaling tiltak fra Konsernrevisjon Handlingsplan/ tiltak - Akershus universitetssykehus Ansvar Frist Resultatmål Effektmål Problemstilling 1: I hvilken grad har helseforetaket

Detaljer

Styringsdokument Versjon 2

Styringsdokument Versjon 2 Idéfase OUS - Campus Oslo Versjon 2 Versjon: Versjonen gjelder: Godkjent: Dato: 2.0 Generell oppdatering 10.12.2013 1.0 For implementering Styringsgruppen 13.06.2013 Prosjektnr: Saksnr.: 2012/18359 Saksbeh.:

Detaljer

1. Raskere tilbake 2013

1. Raskere tilbake 2013 Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Raskere tilbake 2013 Prosjektet Raskere tilbake er et nasjonalt prosjekt som startet i 2007 og som nå er

Detaljer

Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder Beslutningsforum for nye metoder Dato: 29. september 2014 Kl.: 09.30-11.30 Sted: Hotel Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen Adm. direktører i de Regionale helseforetak Kopi: Fagdirektører i de

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 050-2015 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV ÅRSMELDINGENE FRA HELSETILSYNET, PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE OG NORSK PASIENTSKADEERSTATNING

Detaljer

Nasjonalt system for metodevurdering

Nasjonalt system for metodevurdering Nasjonalt system for metodevurdering Jan Frede Unhjem, seniorrådgiver Seksjon medisinsk strålebruk, Statens strålevern Novembermøtet, 17.11.2014 www.nrpa.no Bakgrunn Varierende eller manglende praksis

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Forslag til vedtak: Styret tar rapporten

Detaljer

SAK NR 079 2012 ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF

SAK NR 079 2012 ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.10.12 SAK NR 079 2012 ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF Vedlegg: 1. Svar til Helse Sør-Øst RHF

Detaljer