Virksomhetsplan 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan 2012"

Transkript

1 Virksomhetsplan 2012 Vi skal gi gode og likeverdige helsetjenester til våre pasienter når de trenger det; uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn eller økonomi.

2 Våre Verdier: åpen, lærende og helhetstenkende Vårt oppdrag 2012 Sykehuset skal ha god kvalitet i pasientbehandlingen; tilgjengelighet og kvalitet innen prioriterte tjenesteområder. Sykehuset skal redusere ventetider og fristbrudd gjennom aktivitetsvekst innen dagbehandling og poliklinikk. Sykehuset skal realisere faglige og økonomiske gevinster gjennom omstilling. Sykehuset skal utvikle organisasjonen; sikre riktig kapasitet og kompetanse.

3 Fokusområder 2012 pasientbehandling Helhetlige pasientforløp med behandlingsdokumentasjon som sikrer god samhandling og effektivitet fra henvisning til utskrivning. Rett prioritering, reduserte ventetider og færre fristbrudd. Behandlingsresultater og systematisk forbedringsarbeid med bruk av kvalitetsregistre som mål på behandlingskvalitet. Pasient- og pårørendeopp - læring skal inngå som del av pasientbehandlingen. satsninger 2012 arbeidsmiljø Sterkere involvering og medvirkning fra fagmiljøene i omstillinger. Ledere og ansatte skaper et arbeidsmiljø preget av motivasjon, trivsel og trygghet. En kultur som ivaretar lik tilgang til, god kvalitet i og riktig tilpasning av pasientbehandlingen. Forskning, utdanning og innovasjon Styrke forskningsaktivitet og kvalitet bla gjennom oppfølging av forskningsrådets fagevaluering (2011). Videreutvikle rollen som regionalt nav i forskningen. Strategisk satsning på utdanning og innovasjon. God infrastruktur for kvalitetsregistre og bio - banker. Økonomi (økonomisk bærekraft) Gjennomføre drift og investeringer innenfor gitt resultatmål og tilgjengelig likviditet. God ledelse for å sikre helhetlig ansvar, involvering og prioritering. Vurdering og prioritering ved innføring av ny klinisk virksomhet. Bedret finansiering av høyspesialisert medisin og ny teknologi. Utvalg av hovedtiltak 2012 Utvikle fag- og virksomhetsstrategi tilpasset sykehusets oppgaver og utviklingstrekk i pasientgrunnlaget. Etablere felles klinisk informasjonsgrunnlag (FKI). Sikre logistikkompetanse i utviklingen av pasientforløp. Bedre systematikk og kultur for pasientsikkerhet (nasjonal kampanje). Bidra til gjennomføring av samhandlingsreformen. Gjennomføre helhetlig organisasjonsutvikling og bemanningstilpasning, samtidig som rett kompe - tanse og kapasitet sikres. Videreutvikle felles verdigrunnlag og lederskap. Iverksette handlingsplaner etter utviklingssamtaler og medarbeiderundersøkelse. Gjennomføre handlingsplan for inkluderende arbeidsliv (IA). Gjennomføre prioriterte områder i handlingsplaner for forskning. Ferdigstille handlingsplan for innovasjon. Fokusert innsats for styrket innovasjonskultur. Ferdigstille utdanningsstrategi og utarbeide handlingsplaner. Økt synliggjøring og bruk av resultater oppnådd gjennom forskning og innovasjon. Forbedre virksomhetsstyring og oppfølging for å sikre bærekraftig økonomi. Videreutvikle ledelsesinformasjonssystemet (LIS). Felles innkjøps- og faktura - systemer på tvers av lokaliseringer. Redusere ressursbruk i samsvar med vedtatt budsjett. Utbedre bygningsmasse gjennom arealutvikling og standardisert arealbruk.

4 måleparametre arbeidsmål 2012 resultater 2011 (foreløpige tall) mål 2012 pasientbehandling Kvalitetsindikator kreftpasienter (andel pasienter med kreft som får behandling innen 20 virkedager) Ny 20 dager Kvalitetsindikator TSB (andel pasienter under 23 år som fullfører TSB skal økes) 86 % Økes Befolkningens tilli til at de får den hjelp de behøver på sykehus i Oslo (omdømmeundersøkelse HSØ v/respons) 84,5 % 90 % Pasientopplevelse; Var pleien og behandlingen alt i alt tilfredsstillende (PasOpp) 87 % Økning Alvorlige uønskede hendelser andel av totale registrerte hendelser (betydelig skade el. dødsfall) 4 % Reduksjon Antall registrerte uønskede hendelser, forbedringsforslag pr. brutto årsverk 0,9 Økning Antall behandlingslinjer 8 i hele Ous 1/klinikk Antall fagprosedyrer (nivå 1) i hht 17 i hele Ous 3/klinikk Fristbrudd (start helsehjelp, periodetall) 11,6 % 5 % Ventetid (gjennomsnittlig ventetid, alle tjenesteområder) 86 dager 65 dager Antall gruppebaserte læringstilbud til pasient og pårørende under behandling 256 læringstilbud 3894 pasienter/pårørende Økning Sykehusinfeksjoner 5,9 % < 4 % arbeidsmiljø Deltakelse i Medarbeiderundersøkelsen (svarprosent) 71 % 75 % Medarbeideres involvering i oppfølging av forrige års Medarbeiderundersøkelse (MU) 34 % 60 % Gjennomførte utviklingssamtaler 50 % 100 % Medarbeideres opplevde jobbtilfredshet (samlescore på arbeidsglede, motivasjon og tilhørighet i MU) 73 % (snittscore) 75 % (snittscore) Sykefravær (korttid og langtid) 8,4 % 7,7 % Andel av registrerte HMS-avvik med mulig eller konstatert personskade 42 % Reduksjon Forskning, utdanning og innovasjon Antall originalart.(kilde: Publika.no. I 2012 vil målinger baseres på ny nasjonal database som vil endre tallgrunnlaget) Ca 1580 Ca Andel artikler med utenlandske medforfattere Ca 45 % Ca 45 % Andel artikler rangert på høyeste nivå i nasjonalt målesystem (nivå 2/2a) Ca 23 % Ca 23 % Nye REK-godkjente forskningsprosjekter pr år som benytter biobanker Ca 40 % Ca 40 % Antall nasjonale kvalitetsregistre drevet av Ous Antall innmeldte oppfinnelser til Inven2 (DOFI) og innovasjonsidéer utredet av Idépoliklinikken 49 / 26 Ca 10 % økning Antall nye lisensavtaler Ressursbruk til forskning (interne og eksterne midler) i prosent av totalbudsjett for Ous Ca 7 % Ca 8 % Økonomi Resultat i henhold til budsjett Ca -600 mill mill Aktivitet - DRG (Merk at psykiatri ikke benytter DRG) poeng poeng

5 Våre mål 3. Våre tjenester er koordinert for å sikre effektiv og god samhandling både internt og utad med kommunehelsetjenesten og andre helseforetak. Pasientbehandling Arbeidsmiljø Forskning, utdanning og innovasjon Økonomi 1. Høy kvalitet og kompetanse i utredning, behandling og rehabilitering av pasienter. 2. Pasienter og pårørende møtes med likeverd, respekt og omsorg, og oppfordres til medvirkning i behandling. 4. Sykehuset bruker rapporterte uønskede hendelser aktivt til læring og forbedring. 5. Arbeidsmiljøet preges av trivsel med kolleger, inkludering og åpenhet, og med samsvar mellom utfordringer, kapasitet og kompetanse. 6. Omstillinger kjennetegnes av god ledelse, medvirkning og fokus på arbeidsmiljø. 7. Sykehuset leverer forskningsresultater i verdensklasse, leder og styrker forskning nasjonalt og regionalt. 8. Klinisk virksomhet, forskning, utdanning og innovasjon er tett integrert og gjensidig kvalitets- og kompetansehevende. 9. Sykehuset møter aktivitetskrav ut fra opptaksområde, regionog landsfunksjoner og utvikler økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 10. Sykehuset skal ha bygg og infrastruktur som ivaretar pasient sikkerhet, effektiv drift, forskning og forsvarlig arbeidsmiljø.

6 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Post til foretaksledelsen: Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo. Sentralbord: Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst RHF. Møklegaard Print Shop - Fredrikstad Mai 2012

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 5

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Dette er en foreløpig versjon som kan bli korrigert frem til endelig dokument overleveres til helseforetaket i Foretaksmøte 12. februar

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering med tiltaksplaner etter 1.tertial 2015 2. Utvalgte områder

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestilling 2014 ble behandlet i styret 5. mars 2014, som sak 17 /14. Oppfølging av oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av de ordinære måneds- og

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Utkast til strategiplan 2012 2014

Utkast til strategiplan 2012 2014 Utkast til strategiplan 2012 2014 Sørlandet sykehus HF Ekstern høring utsendt 1.april, svarfrist 31.mai 2011 Arbeidsdokument Versjon 4 Trygghet når du trenger det mest Versjon 4, ekstern høring 01.04.2011

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen.

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen. 0 HELS E øg,- o NORD Helseforetakene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato: 20101713 /021 Trude Grønlund, 75 51 29 13 Bodø, 03.02.2011 Oppdragsdokument til helseforetakene 2011 Styret

Detaljer

STYREMØTE 25. februar 2014 SAKSNR 006/14

STYREMØTE 25. februar 2014 SAKSNR 006/14 Fra: Administrerende direktør Til: Styret Kopi: Dato: 18. februar 2014 STYREMØTE 25. februar 2014 SAKSNR 006/14 Beslutningssak Årsregnskap og årsberetning 2013. Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF.

Detaljer

Oppdragsdokument 2013. Helse Sør-Øst RHF

Oppdragsdokument 2013. Helse Sør-Øst RHF Oppdragsdokument 2013 Helse Sør-Øst RHF Innhold 1. Overordnede føringer 3 2. Tildeling av midler 4 3. Aktivitet 7 4. Satsingsområder 2013 7 4.1 Tilgjengelighet og brukerorientering 7 4.2 Kvalitetsforbedring

Detaljer

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16 Dato: 18.10.2011 Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Midlertidig

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009 Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009 Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.2.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer