HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH 2012, kategori A: løpende/rutinemessige/faste/årlige aktiviteter Sist revidert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH 2012, kategori A: løpende/rutinemessige/faste/årlige aktiviteter Sist revidert 10.05.2012"

Transkript

1 HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH, kategori A: løpende/rutinemessige/faste/årlige aktiviteter Sist revidert HA 1A: AMU Sikre at alle ansatte i NLSH har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø HA 2A: Info/drøfting Sikre at ansatte får ivaretatt sine rettigheter til informasjon, medvirkning og drøftning. HA 3A: Sykefravær Sykefraværet skal være lavere enn 7,5 % HA 4A: Kurs/opplæring Bidra til å sikre HMS-opplæring for alle ansatte og ledere. Arbeidsmiljøloven jamfør 7-2. Hovedavtalen Ref. intensjonen fra Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen For høyt sykefravær i NLSH. Behov for opplæring av grunnleggende, obligatorisk, repeterende/vedlikeholdende og Gjennomføre møter i foretakets Arbeidsmiljøutvalg og underutvalgene; HMS-utvalget AKAN-utvalget Gjennomføre samarbeidsmøter og drøftningsmøter med Hovedverneombud og Foretakstillitsvalgte Regelmessig rapportering og oppfølging av sykefravær i AMU Ref. egen handlingsplan for arbeid med IA Opplæring på hovedtema: o Intro for nyansatte (nærmeste leder sitt ansvar) o 40 timers HMS grunnkurs o Brannvern Iht. vedtatt møteplan og ved behov. Iht. møteplan og ved behov. Hvert tertial iht. plan og ved behov Direktør/ Direktør/ Alle linjeledere Stabssjefer og linjeledere i samarbeid med HVO og tillitsvalgte. Behov for oversikt over planlagte saker satt opp i en årsplan. Drøftningsmøter avholdes etter plan i forhold til AMU/Styret og evt. andre aktuelle saker Påbegynt HMS grunnkurs 2011 som fullføres. Grunnkonseptet for kurset 1

2 HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH, kategori A: løpende/rutinemessige/faste/årlige aktiviteter Sist revidert HA 5A: Meldekultur og avviksbehandling Forbedre meldekultur og avviksbehandling, herunder meldinger om skader på personell. HA 6A: DSB Sikre oppfølging av tidligere avvik og være forberedt til DSBs årlige tilsyn. videregående art på utlike tema som berører HMS. Betydelig potensial for å forbedre melde- og forbedringskultur. Behov for bedre oppfølging og kontinuitet knyttet til sentrale deler av arbeidet med internkontroll. o Bruk av Docmap o Bruk av kliniske IKTverktøy o Hjerte-/lungeredning o Bruk av medisinsk utstyr o Smittevern o Lederopplæring; organisasjon og ledelse, GAT, tariffbestemmelser, turnus, forebygge AMLbrudd, arbeidsplan, ferieplan med mer. Opplæring; holdningsskapende arbeid, bruk av Docmap m. m. Sjekke at tidligere gitte avvik/pålegg fra DSB er fulgt opp iht. regelverk og prosedyrer, spesielt knyttet til opplæring og dokumentasjon i MTU for leger og sykepleiere juni Alle linjeledere skal sørge for at ens egne ansatte får delta i obligatorisk opplæring, f. eks. brannvern. Linjeledere i samarbeid med Personalavd. og KIP Klinikk-, senter- og avdelingssjef er Årlig planlegges evaluert og satt inn i ny kontekst knyttet til planlagt etablering av ny HR-avdeling i NLSH. Ennå ikke mottatt varsel fra DSB om tidspunkt for revisjonen 2

3 HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH, kategori A: løpende/rutinemessige/faste/årlige aktiviteter Sist revidert HA 7A: stoffkartotek Sørge for at stoffkartoteket er oppdatert for alle enheter i NLSH. Behov for årlig gjennomgang og oppdatering av enhetenes stoffkartotek. Påse at alle enheter i NLSH gjennomfører årlig revisjon av sitt stoffkartotek. året. og alle linjeledere. HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH, kategori B: henvisning til andre plandokument som direkte eller indirekte er forbundet med HMS-handlingsplanen HA 1B: Bedriftshelsetjenesten Bidra til å sikre fullt forsvarlig arbeidsmiljø gjennom en rekke tiltak. Mange forskjellige problemstillinger Iht. egen handlingsplan for bedriftshelsetjenesten. Ref. AMUsak 6/ AMU 6/ vedlegg og Hemis HA 2B: Byggeprosjektet Løper ut 2018 Bidra til å sikre fullt forvarlig arbeidsmiljø knyttet til sykehusdriften Sentrum under Forhøyet risiko knyttet til sykehusdriften i byggefasen. Se egen HMS-handlingsplan for sykehusdriften NLSH Sentrum relatert til byggeprosjektet. Planen utvikles og tiltak implementeres fortløpende. / PIN Ref. AMUsakene: AMU 3/ AMU 17/ vedlegg 3

4 HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH, kategori B: henvisning til andre plandokument som direkte eller indirekte er forbundet med HMS-handlingsplanen renovering og utbygging av sykehuset. HA 3B: IA-avtalen Løper ut 2013 Videreføre IA arbeidet i Nordlandssykehuset Sykefraværet skal være lavere enn 7,5 % Forebygge sykefravær Tilrettelegge for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. Stimulere eldre arbeidstakere til å forlenge yrkeskarrieren HA 4B: Internrevisjon Sikre tilfredsstillende prosedyrer på utvalgte områder og se til at disse etterleves i praksis. HA 5B: Ledelsens For høyt sykefravær i NLSH og utfordringer i forhold til tilrettelegging for personer med redusert arbeidsevne og seniorer. For mange med tidlig pensjon. Utvalgte tema som fremgår av egne plandokument. Utvikle et samlet plandokument for IA i NLSH Iht. egen fireårsplan og Docmap DS0076 ds0076 Kontinuerlig arbeid med IA og tilhørende tiltak. Etter oppsatt plan som rulleres årlig Alle linjeledere Avd.leder KIP, klinikk- /stabs- /sentersjefer Årlig rullering Årlig rullering Det er behov for å sammenstille IA arbeidet i NLSH i et plandokument som gjenspeiler arbeidet både på foretaks- og klinikknivå. 4

5 HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH, kategori B: henvisning til andre plandokument som direkte eller indirekte er forbundet med HMS-handlingsplanen gjennomgang Sikre at internkontroll- og kvalitetssystemet fungerer etter intensjonen; sikre at virksomheten når de fastsatte mål og drives innenfor de vedtatte rammer. HA 6B: Ytre miljø Bidra til redusert forurensning og vern av ytre miljø. Sjekke ut om vi holder oss innenfor gitt lov og rammeverk og driver forsvarlig. HOD har vedtatt at alle sykehus skal være miljøsertifisert innen 2014, jamfør oppdragsdokumentet Samlet systemgjennomgang og risikovurdering som gjennomføres årlig i klinikkene og foretaket iht. egen plan og Docmap DS3431: ds3431 Gjennomføre eget prosjekt knyttet til håndtering av: Avfall Energi Innkjøp Transport utgangen av 2014 Direktør og Klinikk- /stabs- /sentersjefene Prosjektleder Ref. styresak 80/2011: Styresak 80/2011 Ref. intranettside Pulsen: Pulsen vern ytre miljø 5

6 HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH, kategori C: tiltak basert på funn/observasjoner/risikovurderinger/avviksmeldinger m.v. HA 1C: God vakt Sikre at ansatte i NLSH unngår helsebelastning relatert til ubalanse mellom oppgaver og ressurser. HA 2C: Personskader Bedre system for melding og behandling av skader på personell. HA 3C: Stillingsbeskrivelser Klargjøre arbeidsoppgaver og ansvarsområder for alle ansatte i NLSH HA 4C: Redusere papirbasert dok.flyt Redusere arbeidsmengden for medisinskfaglig Pålegg fra Arbeidstilsynet knyttet til balanse mellom oppgaver og ressurser Behov for å etablere elektronisk system for registrering og behandling av melding om skade på personell. Stillingsbeskrivelser mangler for personell i NLSH Betydelig grad av dobbeltarbeid ved at formell Rapportere status til Arbeidstilsynet for de enheter som tilhørte rød risikosone i 2011 mht balanse mellom oppgaver og ressurser. Implementere/ta i bruk observasjonsmodulen versjon 7.0 i Docmap Gjennomføre opplæring i bruk av systemet. Utarbeide stillingsbeskrivelser for alle ansatte. Redusere papirbasert kommunikasjon/arbeidsflyt med interne og eksterne april Så snart som praktisk mulig.. juli Aktuelle klinikksjefer / PIN i samarbeid med KIP / Klinikk - sjefer Egen styrings- gruppe/pro- Løper ut Systemet åpnet for bruk. Risikovurdering gjennomføres (innen ) før papirbasert skjema fases helt ut. Arbeidet påbegynt i 2011 fortsetter i. 6 pågående prosjekt som er planlagt ferdig 6

7 HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH, kategori C: tiltak basert på funn/observasjoner/risikovurderinger/avviksmeldinger m.v. kontorpersonell HA 5C: Arbeidsflyt IKT Frigjøre tid relatert til arbeidsprosesser som understøttes ved bruk av IKT-verktøy. HA 6C: Orden og renhold Nordlandssykehus et skal være ryddig og rent. Et ryddig og rent sykehus skal skape trivsel og godt arbeidsmiljø. korrespondanse sendes både elektronisk og papirbasert Mange arbeidsprosesser tar ikke ut gevinstpotensialet knyttet til den funksjonalitet og logistikk som IKTverktøyet er konstruert for. For mange avviksmeldinger på renholdet, særlig NLSH Sentrum fremstår som rotet og skittent. samarbeidsparter sjektleder før ferien. Sikre at arbeidsflyt basert på IKT-verktøy gjennomføres og gjennomføres riktig for å ta ut planlagt gevinst knyttet til tidsressurs. Opplæring basert på dokumenterte prosesser og arbeidsflyt. Opplæringen er standardisert på tvers av klinikkene. I første rekke vil flaskehalser bli prioritert Gjennomføre kampanje basert på prosjekt: ORDEN OG TRIVSEL, ET RYDDIG NORDLANDSSYKEHUS Kampanjen bør omfatte hele foretaket. Straks Klinikksjefene Direktøren og ledergruppen. Løper ut Vedtatt egen opplæringsstrategi for kliniske systemer Jamfør egen HMShandl.plan for NLSH Sentrum 7

8 HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH, kategori C: tiltak basert på funn/observasjoner/risikovurderinger/avviksmeldinger m.v. Et ryddig og rent sykehus skal skape et mer lønnsomt og effektivt drevet sykehus. HA 7C: Tilsyn kjemikalier Lukke avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen. Et ryddig og rent hus skaper tillit i befolkningen og gir grunnlag for trygg og sikker pasientbehandling Fylkesmannen har varslet 2 avvik knyttet til håndtering av kjemikalier. Ref. brev av fra Fylkesmannen i Nordland. 1. Gjennomføre risikovurdering og utarbeide tiltaksplan knyttet til vern av ytre miljø, spesielt relatert til håndtering av avfall etter bruk av kjemikalier 2. Utarbeide prosedyre for substitusjon av kjemikalier. Svar til Fylkesmannen innen 31. mai Direktør v/ Sjef D & E, Diagnostisk klin. 8

9 HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH, kategori D: tiltak av langsiktig/strategisk art HA 1D: HMS-strategi Videreutvikle og forbedre det systematiske HMSarbeidet i foretaket. HA 2D: Gravide arbeidstakere Legge til rette for å beholde gravide arbeidstakere lenger i arbeid før eventuell sykmelding. HA 3D: Stoffkartotek Bidra til å sikre riktig innhold og bruk av stoffkartotek. HA 4D: Beredskapsplan Bidra til å sikre forsvarlig håndtering av større ulykker og katastrofer. HA 5D: AKAN Behov for gjennomgang og oppdatering av Helhetlig strategi HMS Potensial for å beholde gravide lenger i jobb før eventuell sykmelding. Behov for å oppgradere innhold og bruk av stoffkartoteket. Behov for å oppdatere gjeldene beredskapsplan grad 1 og 2. Revidere Helhetlig strategi HMS, herunder oppdatere gjeldende- og eventuelt utarbeide nye styrende HMSdokument Utvikle nye retningslinjer for å tilrettelegge arbeidssituasjonen for gravide arbeidstakere. Gjennomgang og videreutvikling av systemet og bruken av det. Kompetanseutvikling hos nøkkelpersonell. Planen utvikles i regi av beredskapsutvalget og brannog sikkerhetsansvarlig. Leder for beredskapsut valget og brann og sikkerhetsans varlig. Ref. AMU sak 24/2011 9

10 HMS-HANDLINGSPLAN FOR NLSH, kategori D: tiltak av langsiktig/strategisk art Finne tiltak for å forbedre foretakets Akanarbeid Behov for å evaluere og forbedre Akanarbeidet i NLSH. Gjennomgå og eventuelt reorganisere modellen for Akanarbeidet i NLSH 10

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH HMS-seksjonen Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH Saksbehandlere: Lena Rolandsen og Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2009/490 Dato: 24.10.2013 Dokumenter i saken:

Detaljer

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Versjon 16.11.14_1 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF 1 Bakgrunn Arbeidsmiljøloven med forskrifter er førende for alt HMS-arbeid. Administrerende

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Sunnaas sykehus HF Sammendrag I 2014 har det det vært stor aktivitet først og fremst i forbindelse med nytt sykehusbygg, en spennende og utfordrende prosess for

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet KVALITET OG HMS Manual for Lofotkraftkonsernet Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet 2 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet Innholdsfortegnelse

Detaljer

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0 HMS årsrapport 2013 Versjon: 1.0 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Vernetjenesten... 3 2.1 Verneområder/verneombud... 3 2.2 Hovedverneombudet (HVO)... 4 2.3 HAMU/AMU... 4 2.4 Bedriftshelsetjenesten (BHT)...

Detaljer

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015 HMS-årsrapport 2014 Til behandling i Styret 11.03.2015 - 1 - SAMMENDRAG Det ble i 2014 brukt mye ressurser for å følge opp ulike enheter i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen 2012/2013. NTNU besluttet

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer

Rapportering interne revisjoner 2012 og revisjonstema 2013

Rapportering interne revisjoner 2012 og revisjonstema 2013 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Rapportering interne revisjoner 2012 og revisjonstema 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 35-2013 Fagdirektør Halfrid Waage/ Orienteringssak 03.04.2013

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

HMS årsrapport 2014 1

HMS årsrapport 2014 1 HMS årsrapport 2014 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Vernetjenesten... 3 2.1 Verneområder og verneombud... 3 2.2 Hovedverneombudet (HVO)... 3 2.3 HAMU og AMU... 4 2.4 Bedriftshelsetjenesten... 4 3 HMS-handlingsplan

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Arbeidsmiljøårsrapport 2011

Arbeidsmiljøårsrapport 2011 Arbeidsmiljøårsrapport Arbeidsmiljøavdelingen Arbeidsmiljøårsrapport Innledning Oslo Universitetssykehus (OUS) sin hovedoppgave er å drive avansert pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksprotokoll 14. januar 2013 Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Eiers overordnede

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer