IKT- handlingsplan for grunnskulane i Fitjar,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT- handlingsplan for grunnskulane i Fitjar, 2004 2006"

Transkript

1 IKT- handlingsplan for grunnskulane i Fitjar, Vedteke i Kommunestyret IKT- handlingsplan for grunnskulane i Fitjar

2 Innhald INNHALD BAKGRUNN INNLEIING MANDAT OG MÅLSETJING MÅLSETJINGAR FOR FITJAR KOMMUNE PRINSIPP FOR ARBEID MED IKT STATUS I DAG VURDERING AV SITUASJONEN ARBEID FRAMOVER FRAMLEGG TIL INVESTERINGSPLAN MASKINVARE ANNA UTSTYR NETTVERK Oppdatering av internt nettverk Eksternt nettverk PROGRAMVARE KOMPETANSEHEVING HOS LÆRARANE DATABORD LADESKAP SAMLA INVESTERING IKT handlingsplan for grunnskulane i Fitjar 2

3 1 Bakgrunn Satsinga på IKT i Fitjarskulen er godt i gang og byggjer på IKT handlingsplan for Det er totalt sett bra med utstyr, men utstyrstettleiken er framleis låg, og utstyret eldest fort. I tillegg kjem det stadig aktuelle nyvinningar både innan utstyr og programvare. Det kjem stadig nye pålegg frå Staten gjennom lover og føresegner. Elevane skal kunna nytta IKT til eksamen. Det skal gjennomførast nasjonale prøvar i lesing (norsk og engelsk) våren 2004 på internett. Det skal også til våren gjennomførast ei psykososial undersøkjing elevinspektørane. Skoleporten skal vera internettarenaen kor resultata o.a. kring skulane skal presenterast. Til alt dette trengst nye investeringar. Dei nye pålegga krev meir dokumentasjon, samarbeid og planarbeid av lærarane. Individuelt tilpassa opplæring gjer at tilgang til IKT-utstyr må verta større og og utstyret meir fleksibelt. Det må gjerast ei investering i trådlaust nettverk og berbare maskinar til lærarane. Også tilgang til berbart utstyr for elevane er aktuelt. For å etterkomma pålegga må også IKT-kompetansen i skulen hevast. Opplæring i og bruk av skulane sitt utstyr er aktuelt. Det same gjeld opplæring og erfaring i fleksibel bruk av utstyret. Eit viktig område er arbeid på kommunikasjonsplattform (PedIt, ClassFronter, FirstClass, It s learning etc.). Elevane sine arbeidsplassar i høve til bruk av IKT-utstyr må under lupa. IKT vert etterkvart ein meir integrert del av skuledagen, og arbeidsplassen ved maskinen skal vera både funksjonell og estetisk. IKT handlingsplan for grunnskulane i Fitjar 3

4 2 Innleiing Satsinga på IKT har medverka positivt til å føra Fitjarskulen inn i den nye tida. Investeringar og opplæring i perioden har hatt mykje å seia, og det er vanskeleg å førestilla seg skulen utan IKT-satsinga. Men me er ikkje til endes me er komne eit godt stykke på veg, men har mykje att. Det er viktig at investeringa og opplæringa held fram. Stoppar me no, vil mykje av innsatsen vera bortkasta. Skulane har totalt bra med utstyr - maskinar, skrivarar, skannerar, fotoapparat etc., - men kvaliteten, bruken og bruksverdien av utstyret varierer. Det må framleis investerast i nytt utstyr for å auka maskintettleiken og ikkje minst må me tenkja nytt i høve til fleksible løysingar med bl.a. berbart og trådlaust utstyr. Me må framleis tenkja heilskapleg og langsiktig. Datamaskinane og det øvrige utstyret åleine skaper ikkje suksess det må nyttast i pedagogiske samanhengar. Lærarane treng framleis kurs og opplæring og ikkje minst tid til å gjera erfaringar i tida frametter. Satsinga skal vera til det beste for eleven si læring. Det er vanskeleg å spå utviklinga innan IKT i skulen. Denne handlingsplanen prøver å sjå 3 år fram i tida. Målsetjingar er sette ut frå det ein har kjennskap til av tilgjengeleg IKTutstyr i Tilgang på anna utstyr, prisar, statlege pålegg o.a. kan sjølvsagt skapa endringar i planen. IKT handlingsplan for grunnskulane i Fitjar 4

5 3 Mandat og målsetjing Denne handlingsplanen er forankra i lovverket og skal vera ein reiskap for å verkeleggjera lokale og nasjonale mål, mellom anna: Opplæringslova Statleg IKT-plan Rundskriv frå læringssenteret Bruk av IKT ved avgangsprøvane i 2004 I første rekke (NOU 2003:16) Nasjonale prøvar og gjennomføring 2004 Skoleporten IKT- Handlingsplan for skulen Målsetjingar for Fitjar kommune Fitjar-skulen bør vera ein IKT-skule kor me til ei kvart tid er oppdatert med nyare utstyr og programvare som kan vera nyttig til administrasjon og i pedagogiske samanhengar. Standarden for Fitjarskulen bør vera: Alle elevar skal vera IKT-brukarar. Alle lærarar skal ha eigen berbar PC med trådlaus tilknyting til skulen sitt nettverk. Lærarane må ha personlege arbeidsplassar kor IKT-utstyr kan nyttast. Alle skulane skal ha trådlaust nettverk (intranett) som supplerer det eksisterande. Det skal kunna nyttast PC på skulane sine nettverk frå alle undervisnings-, arbeidsog grupperom. Alle skulane må ha breibands-tilknyting. Kvar skule skal ha ei funksjonell web-side der ein presenterer skulen sin profil, satsingsområde etc. Resultat av statlege undersøkjingar og testar skal setjast inn i ein breiare samanheng. I snitt bør det ikkje vera meir enn 5 elevar pr. maskin og i klasseromma må det tilretteleggjast arbeidsplassar for bruk av datautstyr. Skulane må ha minimumsgrense for utstyr. Med avrunda tal vil det vera naturleg med 1 videokanon, 1 fotokamera, 1 skanner og 1 skrivar pr. 30 elevar. Det må vera digitalt videokamera med redigeringsutstyr og programvare ved kvar av skulane. Alle skulane må ha pedagogisk tilrettelagt musikkprogram med bl.a. høve til utskrift av notar, bibliotekprogram og program til å produsera/oppdatera nettstader for skule/klasse. Alle lærarane må gjevast høve til å vedlikehalda og oppdatera kunnskapane sine innan IKT. Lærarar og elevar skal få høve til å gjera seg kjende med og prøva digitale læringsog kommunikasjons-plattformer. IKT handlingsplan for grunnskulane i Fitjar 5

6 4 Prinsipp for arbeid med IKT I rundskriv F står det at frå skuleåret 2002/2003 har skuleeigar ansvar for å sikra skulane kompetanse og utstyr slik at elevane er sikra tilgang til IKT i opplæringa. I første rekke -utvalet (NOU 2003:16) er oppteken av kompetanse-omgrepet. Det ser på digital kompetanse som ein del av basiskompetansen på lik linje med dugleik i t.d. lesing og skriving. Kravet om tilpassa opplæring for alle etter Opplæringslova sine vedtak vert forsterka og elevar med situasjonsbestemt trong vil ha rett til spesiell tilretteleggjing av opplæringa t.d. bruk av IKT-verkty. Vidare føreslår utvalet at det vert oppretta eit nytt fag, Teknologi og design, på ungdomstrinnet. Slik utvalet føreslår, må ein i utvikling av nye læreplanar gå ut frå at det er høg standard på utstyr og programvare for bruk av IKT i undervisninga. Det må også stimulerast til auka innsats for å ta i bruk IKT ved avvikling av eksamen og nasjonale prøvar samt utvikling av elektroniske elevmapper. Utvalet anbefaler: at samtlege lærarar i grunnopplæringa får tilgong til sin personlege PC. at samtlege skular får breibandstilgang med LMS (læringsplattform) med høve til å utveksla faglege ressursar med andre skular, samt arbeids-, nærings-, og samfunnsliv. at lærarane får høve til å byggja ut kompetansen sin med sikte på å auka bruken i faga sine, i kommunikasjon med miljø utanfor skulen og med sikte på vidareutvikling. Den statlege handlingsplanen slår fast: Digitale læremidler skal være et tilbud for skoleeier og for brukere. De skal både komplettere tradisjonelle læremidler, som læreboka, og de skal være et reelt alternativ. Digitale læremidler skal gi både skoleeiere og brukere rimeligere og mer fleksible læremidler som bedre legger til rette for den enkeltes behov, og fører til bedre læring. Den nye pedagogikken inkluderer IKT svært mykje. Her er IKT tilgjengeleg overalt klasserom, grupperom, arbeidsrom, heime. Tid og stad spelar inga rolle for bruken IKT er like sjølvsagt som papir, blyant og lære-/oppslags-bøker. Kvardagen er vorten digitalisert. Som eit døme kan nemnast banktenester me treng ikkje lenger gå i banken for å ta ut, overføra eller betala alt kan ordnast med kort eller kodar via nettbanken. Ein parallell til dette er e-læringsplattformer PedIt, ClassFronter, FirstClass, It s learning etc. På PedItplattforma finn me Det digitale klasserommet. Her kan elevane levera arbeida sine til læraren til vurdering (fokus vert på arbeidet og ikkje på lurvete eller gløymde bøker). Dei ymse planane (årsplanar, lekseplanar ) er alltid tilgjengelege. Bruk av ClassFronter elev hjelper elev med løysing av matteoppgåver IKT handlingsplan for grunnskulane i Fitjar 6

7 Elevane kan få sine individuelle arbeidsplanar. Alle elevar har krav på tilpassa planar etter sine føresetnader. Læraren lagar t.d. kvar veke ein generell vekeplan for klassen ut frå denne kan han tilpassa planen til den einskilde og gjera han tilgjengeleg i det digitale klasserommet. Læraren kan her kommunisera uforstyrra med den einskilde, og lærestoffet ligg tilgjengeleg med linkar til aktuelle nettstader. I opne/lukka rom kan elevar, lærarar og foreldre kommunisera. Elevane kan be om hjelp, og læraren kan gje rettleiing. Både faglege og ikkje-faglege emne kan diskuterast. Det digitale klasserommet stiller tryggleiken til den einskilde høgt. Alle som skal inn i klasserommet må ha eige brukarnamn og passord. Læraren har høve til å sjekka alle arbeid og all kommunikasjon. Den einskilde eleven har tilgang til sine eigne arbeid og det som læraren elles gjev han løyve til. Kommunikasjonen i det digitale klasserommet er eit tillegg til den menneskelege kontakten med elevane og foreldra. Denne hausten (2003) vert det sett i gong ei vidareføring av PRUIS-prosjektet (Prosjekt Ungdomsskular I Sunnhordland). Vidareføringa som har namnet PRUIS 2 er berre for lærarar (Fitjar deltek med 4 lærarar) og omhandlar bruk av e-læringsplattforma ClassFronter (jmfr. Det digitale klasserommet ). I tillegg vil fleire lærarar også i år kursa seg i bruk av Det digitale klasserommet. I den statlege handlingsplanen står det bl.a.: Både den løpende vurderingen og sluttevalueringen må rette seg mot den virkeligheten eleven/lærlingen/studenten møter og erfarer i læringssituasjonen. Målet er å ta IKT i bruk ved eksamen våren For oss tyder dette at seinast våren 2004 må datautstyr og programvare (teksthandsaming med retteprogram og rekneark) vera tilgjengeleg for elevar som skal ha eksamen. Det gjeld så vel til matematikk som til engelsk/norsk. For å vera godt budd til eksamen må eleven også ha gjort erfaringar med eksamensforma og møtt dei aktuelle vurderingsformene i kvardagen. Dette vil sjølvsagt ikkje gjelda berre 10.klassetrinnet, men også skuletida på lågare klassetrinn. Førebuingane til eksamen byrjar allereie i 1.klasse. Pålegga frå staten både når det gjeld lærarar og elevar er vorte tydelegare. Lærarane er vorte pålagde meir skriftleg dokumentasjon og elevane skal få meir høve til å nytta digitalt utstyr i det daglege, til prøvar og til eksamen. Dette stiller større krav til utstyr og programvare og til å finna fleksible løysingar i bruk av utstyret. Det vert stilt større krav til den digitale kompetansen hos den einskilde. Lærarane må ut av startgropa. Våren 2004 skal det gjennomførast ei obligatorisk læringsmiljø-undersøkjing (psykososial) - elevinspektørane - for elevane i norske skular på 4., 7. og 10.klassetrinn. Undersøkjinga skal gjennomførast digitalt. Resultatet av denne undersøkjinga vert lagt ut på internett. Elevinspektørane vert ei årleg undersøkjing. Til våren kjem også ein ny nettstad skoleporten.no her kan ein finna bl.a. eksamensresultat, resultat frå miljøundersøkjinga etc. På denne nettstaden skal det også vera linkar til dei einskilde skulane sine nettsider. Det vil vera naturleg å satsa på utvikling av skulane sine nettsider. I løpet av våren skal det også gjennomførast Nasjonale prøvar i norsk lesing (2 timar) og engelsk lesing (1 time) for 10.trinn. Prøven i engelsk er i heilskap elektronisk basert. Det skal også gjennomførast testar for 4.trinn. IKT handlingsplan for grunnskulane i Fitjar 7

8 5 Status i dag Alle skulane har maskinar i nettverk med tilgong til teksthandsaming, reknark, publisering og internett via Citrix-server. Sælevik og Øvrebygda har ISDN og Rimbareid har breiband-tilknyting. I tillegg til maskinane i nettverk, er det også nokre frittståande maskinar. Desse er utan internett og kommunikasjon med andre maskinar/skrivarar. Skule Personar Maskinar i nettverk Elev/lærar Antal Stasjonære Berbare Skrivarar Anna utstyr Rimbareid Lærarar Elevar b.sk Elevar u.sk videokamera 2 videokanoner 3 fotokamera 3 skannerar 2 CD-brennarar Sælevik Lærarar Elevar fotokamera 1 skanner 1 CD-brennar Øvrebygda Lærarar Elevar fotokamera 2 skannerar 1 CD-brennar Maskintettleiken seier ein del om tilhøva. Me ser at Sælevik har stor tettleik på elevsida med nær 1 maskin pr 3 elevar, og barneskulen på Rimbareid har liten tettleik med 1 maskin (i nettverket) pr 21 elevar. Når det gjeld lærarsida, ser me at det lett kan oppstå kø når maskinane skal brukast. Maskintettleiken seier likevel ikkje alt. Like viktig som antal er type, plassering og bruk av utstyret. For at utstyret skal kunna utnyttast, må det ta liten plass og vera lett tilgjengeleg. Det må arbeidast vidare mot fleksible løysingar. I denne samanhengen vil det vera naturleg å satsa på berbare maskinar og trådlaust nettverk og dei gamle maskinane må verta meir usynlege med t.d. flatskjermar. Skulane er godt i gang med å integrera IKT i undervisninga. Lærarane nyttar også IKT til planleggjing og administrasjon. Investeringa det siste året (2003) med trådlaust nettverk og berbare maskinar for lærarane (Rimbareid) har sett fart i motivasjonen. Lærarane nyttar no utstyret meir naturleg i samarbeidet (skriving av planar etc.) og den berbare PC-en med videokanon er på veg inn i klasserommet som eit utfyllande alternativ til tavle, video, lysbilete etc. IKT handlingsplan for grunnskulane i Fitjar 8

9 6 Vurdering av situasjonen I følgje Rundskriv F er det ikkje lenger snakk om gradvis innføring av IKT i opplæringa. Heretter er det skuleeigar sitt ansvar å sikra skulane kompetanse og utstyr. Ein del statlege pålegg gjer at situasjonen har endra seg: Det skal vera høve å nytta IKT til eksamen allereie våren 2004 både til skriving av tekst og i matematikk. Det skal gjennomførast ei obligatorisk psykososial undersøkjing av læringsmiljøet (Elevinspektørane) våren 2004 i heilskap elektronisk basert. Nasjonale prøvar i norsk lesing (2 timar) og engelsk lesing (1 time) skal gjennomførast i mars/april 2004 for 10.trinn. Prøven i engelsk er i heilskap elektronisk basert. Det skal også gjennomførast testar for 4.trinn. Skoleporten med linkar til skulane sine nettsider skal opnast våren Desse pålegga får konsekvensar for situasjonen ved skulane. Dei nye pålegga stiller seg langt framme i køen for klare krav. Dei fortel tydeleg at me treng ein del meir/betre utstyr og kompetanse (lærarar og elevar) enn det skulane har i dag. Slik situasjonen er no, vil me ha problem med gjennomføring av t.d. eksamen pga. liten og spreidd maskinpark. Både dei nasjonale prøvane og elevinspektørane krev nok og godt utstyr til gjennomføring. Maskinparken hos oss er for liten og for lite fleksibel. Dei kommande åra vil truleg syna at stadig meir av testar og undersøkjingar vil verta gjennomført elektronisk. I tillegg vil utstyret verta meir nytta i det daglege arbeidet slik intensjonen i planane er. Utstyret vårt med tunge stasjonære PC-ar og skjermar avhengig av straumkablar og nettverkskablar gjer at me stort sett har tungvinte løysingar på enkle oppgåver. Det trengst utstyr som er meir fleksibelt i bruk. For å kunna nytta utstyret betre, trengst programvare. Me har standard programvare (Office 97 m/word, Excel og Powerpoint), program til bilethandsaming, program til laging av nettside, tastaturtrenings-program og ein del pedagogiske program. Skulane har ikkje oppdatert bibliotekprogram eller pedagogiske musikkprogram. Det vert stadig utvikla nye og betre program på mange område. Tryggleiken må også oppdaterast. Lærarar og elevar må kunna nytta same maskinen, men med ulike rettar til ymse mapper og dokument. Me er ikkje tente med at elevar tilfeldigvis kan lasta ned uheldige sider frå internett eller at einskilde kan komma seg inn lokalt på mapper og dokument dei ikkje skal ha tilgang til. Til eksamen vert det også stilt krav til at maskinane skal vera reinska. Vurdering av situasjonen i høve til målsetjinga syner at det framleis må satsast på IKT. IKT handlingsplan for grunnskulane i Fitjar 9

10 7 Arbeid framover Å bruka IKT i opplæringa er spanande og utfordrande. Etter vårt skjøn vil det vil vera fornuftig å halda kursen med framleis satsing på utstyr og i tillegg opplæring i bruk av utstyr og programvare. Når utstyr og programvare er på plass, er det ein fornuftig bruk som står att. Etterkvart som lærarane får eigne, berbare PC-ar, må dei få ytterlegare opplæring i bruk. Ikkje berre teknisk, men også i den fleksibiliteten dette utstyret ber med seg. Bruk av e- læringsplattformer (PedIT, ClassFronter, FirstClass etc.) står sentralt me kan leiga plattformer. Lærarar på same trinn må kursast saman dei skal samarbeida og IKTdelen må integrerast i den generelle planleggjinga. Fitjar har nytta Norsk nettskole sine kurstilbod, og dei siste åra har fleire lærarar vore innom kurs som IKT for lærere, IKT som læringsverktøy, Bildebehandling og IKT i musikk. Fleire kurs er fagspesifikke, og der skule/lærar kjenner trong for det, må aktuelle lærarar bli kursa. Spesielt i matematikk kor det no er eit krav at elevane skal kunna nytta datamaskin til eksamen i faget. Ein del fagkurs kan også arrangerast lokalt med kurs-haldarar frå eigne rekkjer eller innleigde kurshaldarar. Det må også vera høve for lærarar å ta kortare kurs. Det nye utstyret m/programvare må takast i bruk t.d. bruk av videokanon, kamera, skanner etc. Sjølv om det har vore arrangert kurs tidlegare, må kunnskapane oppdaterast, og med betre og meir utstyr vert slike kunnskapar stadig meir aktualisert. Alle lærarane må ha kjennskap til bruk av IKT-utstyret ved den einskilde skulen. IKT handlingsplan for grunnskulane i Fitjar 10

11 8 Framlegg til investeringsplan 8.1 Maskinvare Lærarane treng berbare maskinar. Det gjenstår ca. 45 lærarar. Dette løftet bør prioriterast først og fremst for å etterkomma dei nemnde statlege pålegga og for å gjera bruken av IKT naturleg. Krav om individuelle arbeidsplanar for elevane gjer at lærarane treng fleksibelt utstyr. Dette bør prioriterast over 2 år. 5 års levetid gir ei årleg fornying på inntil 20% av alle datamaskinar. Denne fornyinga bør starta no. Fleire datamaskinar er eldre enn 5 år (opptil 13 år) og syng på siste verset. For mykje kluss gjer at maskinane ikkje vert nytta. Det trengst inntil 10 nye stasjonære maskinar årleg for å oppretthalda kvaliteten på maskinparken. Maskinane kan gjerne vera av typen tynne klientar. I tillegg bør ein satsa på flatskjermar for å gjera arbeidsstaden meir ryddig. Ein treng 20 berbare maskinar som kan vera tilgjengelege til opplæring, testar, prøvar og eksamenar. At maskinane er brukande lenger enn 5 år, tyder ikkje at me får for mange maskinar ved nyinnkjøp. Antal elevar pr. maskin på Rimbareid er t.d. gjennomsnittleg ca.13 det talet bør uansett verta lågare. Hendigare utstyr og meir fleksible løysingar (plassering og bruk) gjer at me kan ha plass til meir utstyr. Det siste året har me fått maskinar frå Høgskulen Stord/Haugesund, og har truleg høve til det for 2004 òg. 8.2 Anna utstyr Skulane har ein del digitalt utstyr (kamera, videokamera, skanner, skrivar, kortlesar, CDrom, DVD, CD-brennar), men det trengst framleis høgare dekning og fornyingar. Det er utvikla mykje nytt utstyr dei siste åra, og meir og billegare utstyr vil komma t.d. C-pen (digital penn skanner - som les tekst og lagrar digitalt), Whiteboard (tavle som fungerer som ein dataskjerm og kan skrivast på), lomme-pc m.m. Til eit eventuelt nytt fag Teknologi og design kan det trengjast ekstra utstyr og program for å tryggleiksklarera maskinar til bruk ved eksamen. I tillegg treng ein 12 stk videokanoner (1 pr. 30 elevar), og 12 stk. kamera (1 pr. 30 elevar). Skrivarar har vorte kjøpt inn etter trong når tilbodsprisane har vore gode. Derfor har me mange ulike merke og kvalitetar. Fleire fungerer dårleg og er dyre i drift (blekkpatroner). I 2003 har me kjøpt inn nokre laserskrivarar og vil innføre den standarden på skulane. Dei er meir driftssikre og rimelegare i drift. Fargelaser kan også vera aktuelt. C-pen som skanner tekst For å unngå uynskt nedlasting på maskinane, bør det investerast i programvare som gjer at maskinen startar opp med oppsett konfigurasjon kvar gong dette er bl.a. også ei god hjelp for dei som skal vedlikehalde maskinane. IKT handlingsplan for grunnskulane i Fitjar 11

12 8.3 Nettverk Oppdatering av internt nettverk. Det må byggjast ut til trådlaust nettverk. Det må setjast opp basestasjonar og kablast fram til desse. Rimbareid har trådlaust nettverk, men pga. mange murveggar må det setjast opp fleire basestasjonar for å få god nok dekning. For Sælevik og Øvrebygda er det enklare her er det trebygningar med korte avstandar. Sælevik treng 1 basestasjon. Øvrebygda treng 2 basestasjonar (småskule/sfo og adm.fløy) Frittståande PC-ar kan også koplast til same nettverket med trådlause nettverksort. Det trengst kort til PC-ar (maskinar som står på avsidesliggjande rom) Eksternt nettverk Rimbareid skule har breibands-tilknyting. Det vil vera ynskjeleg med breiband for Sælevik og Øvrebygda òg arbeidet over internett vert mykje raskare og meir naturleg med breiband. Dette kan gjerast på ulike måtar, leige av samband eller investering i eige nett. Truleg vil leige av fiberkabel koma på om lag Kr pr. mnd. pr. skule. Investering i eige nett til Øvrebygda kan stipulerast til Kr. Sælevik må ein koma attende til. 8.4 Programvare Det trengst ein del oppdatering og fornying av programvare som: Lisensar for nye maskinar i nettverket (Citrix, Terminalserver, Antivirus, Office) Musikkprogram (Musicator kostar ca ) Bibliotekprogram (skulane har START 90, men treng nyare versjon som er kompatibel med Folkebiblioteket sin database pris ca ) Oppdatering frå Office 97 til Office 2002 Nye pedagogiske program lisensar og ev. kommunalt frikjøp. Andre program som kan vera aktuelle til fagleg arbeid og presentasjon. 8.5 Kompetanseheving hos lærarane Dei fleste lærarane kan teksthandsaming og rekneark til eige bruk. Dei fleste er kjende med bruk av pedagogisk programvare og nokre er kjende med e-læringsplattforma PedIt. Fokus må bort frå teknologien og over til det pedagogiske. Alle må bli meir fortrulege med utstyr og programvare ved den einskilde skulen og korleis IKT kan nyttast til læring ved bruk av e-læringsplattform. Det må utviklast eit system for individuelle arbeidsplanar for elevane. Lærarane treng årlege kurs internt/eksternt (over 3 år), og skulane bør årleg leige plattform IKT handlingsplan for grunnskulane i Fitjar 12

13 8.6 Databord Arbeidsplassen ved datamaskinen skal vera god albogerom og plass til ei bok. Arbeidsplassen skal skapa trivsel. Han skal vera både estetisk og funksjonell. Her kan me sjølvsagt byggja om gamle bord og stolar eller kjøpa nytt utstyr funksjonalitet og pris må vurderast. 8.7 Ladeskap For å kunna satsa på berbart utstyr, trengst det meir elektrisk straum. Utstyret kan brukast ca. 3 timar på batteridrift deretter må batteriet ladast. Her kan det lagast ulike løysingar ein måte er å plassera maskinane i eit skap med stikkontaktar til alle maskinane. IKT handlingsplan for grunnskulane i Fitjar 13

14 8.8 Samla investering Den samla investeringa vil komma på kr pr. år Lærarane (jmf. pkt. 8.1 og 8.7) Elevane (jmf. 8.1 og 8.7) Anna utstyr (jmf. 8.2) Nettverk (jmf. 8.3) Programvare (jmf. 8.4) Kompetanseheving (jmf. 8.5) Elevane sine arbeidsplassar (jmf. 8.6) Samla investering Ein viktig faktor i innkjøp av utstyret er at me tenkjer standard. Det må satsast på utstyr (maskinar, skrivarar, nettverkskomponentar, programvare etc.) som fungerer saman. Vedlikehald av utstyret er naudsynt og krev sitt. Servarar og andre nettverkskomponentar vert utslitte og treng utskifting og fornying. Det estetiske med ryddig møblering, kabling etc. må også takast vare på. IKT skal gjera kommunikasjonen mellom lærarar og elevar betre. No foregår kommunikasjonen over internett og e-læringsplattformer. Truleg kan det vera trong for post-serverar på skulane så kommuniksjonen også kan føregå internt. Denne bruken av IKT kan ha stor overføringsverdi til kvardagen utanom skulen. Summane er sette etter fagleg vurdering og skjøn me veit at prisane varierer når det gjeld merke og kvalitet både no og over tid men fortel likevel at det må investerast i åra frametter og. Sjølv om tala kan diskuterast (me er sjølvsagt interessert i å få mest mogeleg for pengane), må det vera klart at innhaldet framleis er viktigast. Innsatsen på IKT-området må ikkje avsluttast som med anna arbeid i skulen er me alltid undervegs og ting må vurderast etterkvart. Bente Eide Magnar Kloster - Skulesjef - - IKT-ansvarleg skule - IKT handlingsplan for grunnskulane i Fitjar 14

OPPLÆRINGA BARNEHAGANE GRUNNSKOLEN

OPPLÆRINGA BARNEHAGANE GRUNNSKOLEN GJEMNES KOMMUNE Avdeling for skole og barnehage PLAN FOR IKT i OPPLÆRINGA BARNEHAGANE GRUNNSKOLEN Vedtatt av Gjemnes kommunestyre den, 29.05.07, sak 28 1 1. Innleiing Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Utviklingsplan 2015 2016 for Vigrestad skule Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Vigrestad skule Kort oppsummering av status læringsresultat og læringsmiljø Læringsresultat: Satsingsområda for Vigrestad skule

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Vågå. - Eit verdival. www.vaga.kommune.no. Årets barne- og ungdomskommune 2006. Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune

Vågå. - Eit verdival. www.vaga.kommune.no. Årets barne- og ungdomskommune 2006. Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune KOMMUNE 3. SEPTEMBER 2013 1 Vågå Årets barne- og ungdomskommune 2006 - Eit verdival www.vaga.kommune.no Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune Fakta om Vågå Årets barne- og ungdomskommune 2006 Oppland

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Masfjorden kommune Kompetanseutviklingsplan for grunnskulen 2005 2008 Kultur for læring Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Innleiing. Grunnlagsdokument: Generell del av L-97. St.melding nr 30 (03-04)

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Leseglede saman for betre lesing i alle fag

Leseglede saman for betre lesing i alle fag Leseglede saman for betre lesing i alle fag Brandsøy skule (1 7 + barnehage) og Krokane skule (1 7), Flora, Sogn og Fjordane Av Mari-Anne Mørk Flora kommune ønskjer å nytte skulebiblioteka meir systematisk

Detaljer

IKT HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKULANE I BØMLO 2007-2010

IKT HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKULANE I BØMLO 2007-2010 IKT HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKULANE I BØMLO 2007-2010 Vedteken i Utval for levekår 26.10.2006 Vedteken i Kommunestyret 13.11.2006 INNHALD 1 Innleiing... 2 1.1 Sentrale dokument... 2 2 Overordna målsetjingar...

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

Trudvang skule og fysisk aktivitet

Trudvang skule og fysisk aktivitet Trudvang skule og fysisk aktivitet Eit heilskapleg system for dagleg FysAk for alle i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv gjennomført av kompetent personale Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Utviklingsplan 2015 Meling skule. "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare."

Utviklingsplan 2015 Meling skule. Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare. Utviklingsplan 2015 Meling skule "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare." GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Me har bestemt oss for å føre vidare satsingsområda Samarbeid

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune.

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Fire skular var i perioden januar 2012 t.o.m. juni 2013 med i Utdanningsdirektoratet si satsing Vurdering for Læring (VfL). Målsetjinga var utvikling av ein vurderingskultur

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Jostein Tvedte, Høgskulen Stord/Haugesund = nettlærar sidan starten (JITOL/NITOL) = seksjonsleiar for IKT i avd. for LU =medlem av styret i HSH Kven er

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE.

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. KOMPETANSEMÅL Etter 10.trinn skal elevane kunna:. Gje ei oversikt over lokalt næringsliv. Klargjera eigne interesser, anlegg og verdiar som føresetnad for sjølvstendige

Detaljer

VFL på Rommetveit skule.

VFL på Rommetveit skule. VFL på Rommetveit skule. Rommetveit skule starta systematisk arbeid med VFL hausten 2012. Skuleåret 2012-2013 vart det gjenomført opplæring i lover og forskrifter knytta til VFL, oversikt over praksis

Detaljer

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår.

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår. Fag/lærar: Innsats for andre, Anne Berit Nytun Kunnskapsmåla går på å kjenne til forutsetningar for frivillig arbeid, kartleggje behov i lokalmiljøet og planleggje og gjennomføre praktiske tiltak. Vidare

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2016-2017 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Prioriterte utviklingsområder for skulen s.

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Austrheim kommune. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret /11 Olav Mongstad

Austrheim kommune. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret /11 Olav Mongstad Austrheim kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret 1.1.011 187/11 Olav Mongstad. Saksansv.: Olav Mongstad Arkiv: FA-B11 Arkivsaknr: 11/981 - Høring - forslag

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Utviklingsplan Bremnes Ungdomsskule

Utviklingsplan Bremnes Ungdomsskule Utviklingsplan 2013-14 Bremnes Ungdomsskule GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Det faglege fokuset for kommande periode er konsentrert om to område, VFL og faget matematikk. BUS vart med i 3. fase

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

EVALUERING 2011-2012

EVALUERING 2011-2012 Kommune: Balestrand Side 1 Overordna utviklingstiltak Satsingsområde Mål Tiltak (kva) Strategi (korleis) Evaluering Oppvekstsenteret som arena for utvikling av sosial kompetanse. Skape eit mobbefritt oppvekstmiljø

Detaljer

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret Møtereferat samarbeidsutvalet (SU) ved Leirvik skule, 7.april 2015 Tilstades: Jan Reinemo (folkevalt), Elin Katrine Dale Andersen (FAU), Rannveig Gramstad (FAU), Hildegunn Eskeland (lærar), Marit S. Grimstad

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE

SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE Rundskriv LS-66-2002 Dato: 30.09.2002 Statens utdanningskontor Utdanningsetaten i fylkeskommunane SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Vurdering for læring. Sund ungdomsskule Tone Haglund og Anne Hufthammer

Vurdering for læring. Sund ungdomsskule Tone Haglund og Anne Hufthammer Vurdering for læring Sund ungdomsskule Tone Haglund og Anne Hufthammer Dei fire prinsippa: 1: Elevane skal forstå kva dei skal læra og kva som blir forventa av dei 2: Elevane skal ha tilbakemeldingar

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE. IKT-reglement. for tilsette i Samnanger kommune. Vedteke av rådmannen Gjeld frå

SAMNANGER KOMMUNE. IKT-reglement. for tilsette i Samnanger kommune. Vedteke av rådmannen Gjeld frå SAMNANGER KOMMUNE IKT-reglement for tilsette i Samnanger kommune Vedteke av rådmannen 27.01.2010. Gjeld frå 01.02.2010. Innhaldsliste 1 Området for dette reglementet organisering 2 Føremålet med IKT-anlegget

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Veiledning til læreplanen i samfunnsfag. 14. oktober Kristine Waters og Jarle Sundve

Veiledning til læreplanen i samfunnsfag. 14. oktober Kristine Waters og Jarle Sundve Veiledning til læreplanen i samfunnsfag 14. oktober Kristine Waters og Jarle Sundve Oppdraget vårt Veiledningen skulle lages over fire kapitler Kapittel 1: Innledning Kapittel 2: Fagets egenart Skulle

Detaljer

DEN DIGITALE SKOLEN I HORDALAND FYLKESKOMMUNE - SPØRJEUNDERSØKING VÅREN 2009

DEN DIGITALE SKOLEN I HORDALAND FYLKESKOMMUNE - SPØRJEUNDERSØKING VÅREN 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200800146-30 Arkivnr. 520 Saksh. Breivik, June Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 01.09.2009 23.09.2009 12.10.2009-13.10.2009

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Frå tre små til ein stor.

Frå tre små til ein stor. Frå tre små til ein stor. TO PARALLELLE PROSESSAR: SKULESAMANSLÅING OG PALS. PALS - kon nferansen 2010 FRÅ FLEIRE PERSPEKTIV Skuleeigar Leiinga ved skulen Tilsette og PALS-teamet sine erfaringar Tilbakemeldingar

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014

ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014 ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014 PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring 1. Opplæringa er allsidig og legg vekt på a. Høgt fagleg nivå b. Utvikling

Detaljer

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Kvifor satse på lesing? si rolle i ungdomstrinnsatsinga Praktiske eksempel / erfaringar frå piloteringa Nettresurssar Kva er tilgjengeleg for kven Eksempel

Detaljer

BARNEOMBODET. Dykkar ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/ Morten Hendis 11. oktober 2015

BARNEOMBODET. Dykkar ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/ Morten Hendis 11. oktober 2015 BARNEOMBODET Kunnskapsdepartementet E-post: postmottak@kd.dep.no Dykkar ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/00875-2 Morten Hendis 11. oktober 2015 Svar på høyring av NOU 2015: 8 «Fremtidens skole - fornyelse

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Granvin herad Granvin barne- og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Granvin herad Granvin barne- og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Granvin herad Granvin barne- og ungdomsskule November 2017 1 Innhold 1. Innleiing... 3 2. Rettsleg grunnlag for tilsynet...

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Vurdering på barnesteget. No gjeld det

Vurdering på barnesteget. No gjeld det Vurdering på barnesteget No gjeld det 2 No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande opplæring. Denne brosjyren gjev

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Kvinnherad kommune Husnes ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Kvinnherad kommune Husnes ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Kvinnherad kommune Husnes ungdomsskule 1 Innhold 1. Innleiing... 3 2. Rettsleg grunnlag for tilsynet... 3 3. Tema for

Detaljer

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2 PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune 14.06.2012 Klar til skulestart Formålet med Klar til skulestart: INNHALD: gje det enkelte barnet ein god overgang

Detaljer

SUtDAI K O M M O N E STABEN. Levekårsutvalet i Suldal handsama dette i møtet og gjorde slikt vedtak:

SUtDAI K O M M O N E STABEN. Levekårsutvalet i Suldal handsama dette i møtet og gjorde slikt vedtak: v SUtDAI K O M M O N E STABEN K O Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dykkar ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 2008000332-9 2008003334 A20 05.03.2008 UTVIDA TIMETALI SMÅSKULEN 2008

Detaljer

KVAM UNGDOMSSKULE. Orientering på SU/FAU møte 16.02.12. På trinna

KVAM UNGDOMSSKULE. Orientering på SU/FAU møte 16.02.12. På trinna KVAM UNGDOMSSKULE Orientering på SU/FAU møte 16.02.12 10. trinn: - ferdig vinterfest - har kome vel i gang med Ny Giv - oppkøyring mot eksamen o tentamen, skr. og munnleg o trekking av fag til eksamen

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for drift Uttale til høyringa - NOU 2015:2 Å høyre til.

Detaljer

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring No gjeld det No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande

Detaljer

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201202564-2 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012 HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR SAMANDRAG

Detaljer

Årsmelding FitjarFagskule Helsefag Eldreomsorg 1-årig fulltid over 2 år.

Årsmelding FitjarFagskule Helsefag Eldreomsorg 1-årig fulltid over 2 år. Årsmelding FitjarFagskule - 01 Helsefag Eldreomsorg 1-årig fulltid over år. Årsmeldinga frå Fitjar fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane som vart

Detaljer

IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune

IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune... 1 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3 Rettar og pliktar... 2 4 Generelle reglar for god bruk av

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING

PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING 2012-2015 VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og vidareutdanning i grunnskulen i Norddal kommune 2012-2015 Kompetanse for betre resultat

Detaljer

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR MAL FOR HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKULANE I STORD 2011 Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing

Detaljer