ÅRSPLAN DEL BÆRUM KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE"

Transkript

1 ÅRSPLAN DEL BÆRUM KOMMUNE

2 Forord Østerås barnehage åpnet høsten Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig av barnas alder. Vår pedagogiske plan vil strekke seg fra høsten 2012 til høsten Planen skal sikre progresjon og sammenheng i barnas læring og opplevelser. Den skal gi informasjon om hvordan vi arbeider med omsorgs- og oppdrageroppgaver og om hvordan vi tilrettelegger for barns læring og medvirkning. Kvalitet i arbeidet er viktig. Den viktigste ressursen i barnehagen er de voksne. Vi jobber strukturert og systematisk med opplæring og utvikling av personalet. Opplæringsplanen er laget i tråd med statlige og kommunale føringer. Vi har jobbet mye med verdier og holdninger til barn, foreldre og oss som personalgruppe. Vårt verdigrunnlag og pedagogiske grunnsyn er nå godt forankret i arbeidet. Grunnsynet preger innholdet, arbeidsmåtene, målene og organiseringen av barnehagen. Foreldrene har bidratt gjennom foreldremøter, foreldresamtaler og uformelle drøftinger i barnehagen. Barna med direkte innspill i samtaler med personalet om hva de liker å gjøre i barnehagen. I tillegg til pedagogisk plan utarbeides det en årsplan for inneværende år og detaljerte måneds- og periodeplaner for de forskjellige gruppene. Vi gleder oss til nye år i Østerås barnehage. Unny Varfjell Styrer / tjenesteleder

3 Lover og føringer som styrer virksomheten Lov om barnehager Rammeplan for barnehage Strategisk plan for kompetanseutvikling Kunnskapsdepartementet Handlingsplan for Bærum kommune Program for kvalitetsutvikling i Bærumsbarnehagene satsningsområder: Barnehagen som læringsarena Barn med behov for ekstra støtte Barn under 3 år Tverrfaglig samarbeid (helsestasjon, ppt, etc) Språk Samarbeidspartnere Foreldrene Andre barnehager Barnehagenes kontorfellesskap poliklinikk) Barnehagekontoret Kommunalsjef Erik Førland Helsestasjon PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste) BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk Barnevern Haug skole og ressurssenter SU (Samarbeidsutvalg) AU (Arbeidsutvalg) Barnehagen har et arbeidsutvalg bestående av e foreldre fra haver gruppe. (7 personer) Disse fungerer som kontaktpersoner for resten av foreldregruppen i saker som ønskes tatt opp med barnehagen. Su består av to representanter fra AU, to representanter fra personalet og styrer.

4 Revidert lov og rammeplan med ny formålsbestemmelse Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene Barnehageloven 1, 1.ledd sier noe om: Hva sags institusjon barnehagen skal være Hvilket syn på barn og barndom som skal legges til grunn Barnehagen som danningsarena Danning er et nytt begrep i formålsbestemmelsen og erstatter og bygger ut begrepet oppdragelse. I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring viktige forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre. Danningsprosessen skal sette barna i stand til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større felleskap. - Det handler om at mennesket skal lære å bli menneske.

5 Visjon Vi vil gi barna røtter og vinger Røtter: Vi ønsker å gi barna gode barndomsminner Vi ønsker at barna skal føle seg betydningsfulle Vi ønsker at barna skal ha en opplevelse av å være en ønsket deltaker i det sosiale fellesskapet Vinger: Vi vil gi barna opplevelser og utfordringer så hver dag blir spesiell Vi vil gi barna tro og styrke på egen mestring

6 Verdier: Verdigrunnlag Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. (barnehageloven 2) Vi skal bygge vår verdiformidling på de fellesverdier i vårt samfunn som de fleste kan enes om. Dette er verdier som respekt, likeverd, toleranse, likestilling, sannhet og ærlighet. I tillegg skal Bærum kommunes verdier åpenhet respekt mot implementeres på alle tjenestesteder i kommunen. De skal fungere som sosiale forsterkere og som kjennetegn på hva vi står for. Barnesyn Barnesyn, læringssyn og barns medvirkning er som hånd i hanske. Det har skjedd en endring i synet på barn. Fra å være passive mottakere av oppdragelse til å bli selvstendige deltagere i å forme eget liv. Vårt syn på barn: barn er kompetente barn er unike barn er likeverdige barn er utforskende barn er medmennesker barn er ressurssterke Læringssyn Barnehagen skal være en læringsarena som skal støtte barn ut i fra egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppen utfordringer (Rammeplan 1.7) Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og miljøet. Det skjer i stor grad i forbindelse med lek, oppdragelse og omsorg. Vårt læringssyn bygger på at utvikling og kunnskap skapes gjennom erfaringer og i samspill med andre. Vi er derfor opptatt av hva barna lærer i de uformelle læringssituasjonene og hvordan de daglige hverdagsaktivitetene skaper forutsetninger for barnas utvikling og muligheter for læring. barn lærer gjennom erfaringer i samspill med andre barn sees på som en aktiv medkonstruktør av egen kunnskap barn lærer gjennom dialog Vi trekker barna med på ulike måter i både planlegging, gjennomføring og vurdering av aktivitetene. Barns undring og nysgjerrighet møtes på en utfordrende og utforskende måte. Barnas egne interesser og spørsmål danner grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen.

7 Barns medvirkning Det er stort å være liten i Bærum Barn er sosiale aktører som selv bidrar til egen og andres læring. (Rammeplan 1.4) Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet (Barnehageloven 3) Barns medvirkning handler hos oss om at barna skal ha innflytelse på egen barnehagehverdag. Samtidig som vi skal ivareta samfunnets interesse for å skape sosialt kompetente og ansvarlige mennesker. Arbeidet bygger på holdninger om at barn er kompetente og intensjonelle i forhold til sine tanker og handlinger. Gjennom formelle og uformelle samtaler med barna får vi kunnskap og forståelse for dere opplevelse av sin hverdag. Vi lytter til dem og undrer oss sammen med dem. Vi ønsker at barna skal få være barn på egne premisser. At det gis plass til individuelle opplevelser og undring. Det viktigste er at alle barn blir sett og akseptert for den de er. Vi er opptatt av at hvert enkelt barn skal oppleve tilhørighet til et fellesskap og utvikler viktig sosial kompetanse. Vi legger spesielt vekt på barns medvirkning i prosjekt/tema-arbeid. Barna skal her delta aktivt i prosessene. Vi forsker og lærer sammen med barna og er lydhøre for deres innspill og hva de er / blir opptatt av. Samspill barn / voksen Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns læring (Rammeplan 1.4) Omsorg, oppdragelse, lek og læring i småbarnsalderen former barnas holdninger, verdier og tillit til seg selv og andre mennesker. I de daglige møtene mellom barn og voksne i barnehage legger vi vekt på at barna skal møtes med en anerkjennende holdning. Vi skal gi barna rett til å ha egne opplevelser, tanker og meninger En anerkjennende voksen: Legger vekt på aktiv lytting Akseptere og bekrefte barns innspill Støtte barns syn og tanker Viser forståelse og innlevelse Viser respekt for barns hensikter og opplevelser Lar seg påvirke

8 Barns sosiale kompetanse Tidlig erfaring med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Med godt utviklet sosial kompetanse vil barn være i stand til å etablere og ta vare på vennskap med andre. De kan sette seg inn i andres situasjon og vise empati. De skal lære balansen mellom selvhevdelse og andres behov. Å ta vare på og bli tatt vare på er viktig hele livet. Anerkjennelse, egenverd trygghet og glede er nøkkelord. Barns utvikling av sosiale ferdigheter er avhengig av oppmerksomhet fra engasjerte voksne. Det vil si gode, voksne rollemodeller som bekrefter barna og hjelper dem til å finne svarene og løsningene på situasjoner de opplever i løpet av dagen. Utviklingen av sosial kompetanse foregår hver dag i alle situasjoner. Vi har valgt å jobbe målrettet med dette området, og bruker utviklingsprogrammet Steg for steg og Venne kort Disse programmene har til hensikt å øke barns sosiale kompetanse gjennom å hjelpe barnet og sette ord på ferdigheter som empati, problemløsing, og mestring av sinne. Drivkraften er å bygge opp under det positive barn gjør framfor å sette fokus på den negative atferden. Barns viktigste arena for læring av sosiale ferdigheter er definitivt leken, men vi opplever at Steg for Steg og Venne kort er godt supplement. Lek Leken skal ha en framtredende plass i barns liv. Leken har en egenverdi og er en viktig side av barnekulturen. (Rammeplan 2.2) Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Lek er barnas beste arena for læring. Her finner de ut av livets mysterier. Gjennom leken knytter barn sosiale relasjoner. De utvikler kommunikasjonsferdigheter og fysiske ferdigheter. De får brynet seg på samspill og regler, vennskap og konflikter. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. Når du ser regndråpene forvandles til diamanter, og når du ser gatelyktene gløde som måner i universet da er du tilbake i barndommens magiske rike Den skallede heksen

9 Språk Å kommunisere godt er viktig. De fleste barn tilegner seg språk i samvær med sin familie og i lek med andre barn. Tidlig og god språkstimulering er med andre ord en viktig del av barnehagens innhold. Vi har fokus på å gi barna varierte og rike opplevelser. Gjennom samtaler, lek, spill og bøker utvikles barnets språklige nysgjerrighet, begreper og språkforståelse. Vi jobber med de voksne så de kan ha fokus på språk i hverdagen. SPRÅKTREET I treets røtter ligger barnets forutsetninger for å lære språk. Begrepene utgjør stammen på teet. For at barnet skal utvikle en solid og bærekraftig stamme i språket sitt, trenger det et utviklet begrepsapparat med en god språkforståelse. Det er stammen (begrepene) som bærer resten av treet (språkutviklingen) Oppover mot grenene utvikler barnet evnen til å uttrykke seg verbalt. Mot toppen av treet vil språklydene komme, språklig bevissthet utvikles og lese- og skriveferdigheter slår ut i full blomst. Arbeidsmetoder Prosjekt / temaarbeid Om å planlegge mot det ukjente Som voksne må vi være lydhøre overfor barna og undre oss og forske sammen med dem. Barn viser stolthet over å mestre og er stadig på jakt etter å lære. Prosjekt/temaarbeid kan oppstå på ulike måter: - De voksne kan legge til rette for aktiviteter og opplevelser rundt et valgt tema. - Barna kan også selv starte mindre eller større prosjekt/tema. Det kan være noe barn er spesielt opptatt av for eksempel biler, meitemarker eller skjærereir Prosjekt/temaarbeid kjennetegnes ved at: - barns medvirkning står sentralt i arbeidet - veien blir til mens du går

10 - arbeidet utvikler seg under veis - prosessene er det viktigste i denne måten å arbeide på, ikke produktet Et prosjekt/temaarbeid kan vare fra noen timer, to dager, en uke, en måned. Noen kan til og med gå over et år. Det er opp til barna og de voksne hvor lenge det skal vare. Alle barn er ikke med på alle prosjekter. Å arbeide med prosjekt/temaarbeid stiller krav til personalets være- og arbeidsmåte. - barna skal få møte voksne som er tilstede og interessert i dem - voksne skal være lydhøre overfor alle barn - vi må undre og forske sammen med barnet - Barn skal møte voksne som ikke er belærende, men stiller åpne spørsmål og lytter til svarene. Hvor ofte sier ikke barn: Hvorfor det? Da må vi kunne si Hva tror du? - vi må samarbeide for å finne løsninger og ikke gi dem de ferdige svarene. Dokumentasjon og vurdering Rammeplan for barnehager og Bærum kommune legger stor vekt på dokumentasjon og vurdering av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Hensikten med dokumentasjonsarbeidet er å sikre god kvalitet på det pedagogiske arbeidet. Vi har ulike systemer for hvordan vi dokumenterer og vurderer det som foregår i barnehagen. Systematisk dokumentasjons- og vurderingsarbeid skal bidra til at vi hele tiden endrer og utvikler barnehagen til beste for barnas trivsel, lek og læring. Dokumentasjon er å synliggjøre det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Primært blir det vist gjennom årsplan, månedsplaner, månedsbrev, bilder og barnas permer. Dokumentasjon skal være både et arbeidsredskap for personalet og informasjon til foreldrene. Vurdering er å beskrive, analysere og fortolke det vi gjør og hvilken virkning det har. Vi vurderer og reflekterer kontinuerlig over det arbeidet vi utfører og det som skjer i barnehagen. Vurderingsarbeidet foregår på planleggingsdager, avdelingsmøter, personalmøter og veiledningsgrupper. Vi innhenter informasjon gjennom observasjon, samtaler med foreldre og barn og brukerundersøkelser. Vi vurderer målene som er satt opp i planene våre, arbeidsmåter og midlene vi bruker i prosessen.. Vurderingene legger grunnlaget for det videre pedagogiske arbeidet og neste års planer.

11 Samarbeid foreldre / barnehage Vårt mål er å skape en barnehage hvor barn, foreldre og personalet arbeider sammen for å skape et best mulig pedagogisk tilbud til barna og et hyggelig, trygt sted å være for alle. Vi arbeider for å skape et miljø for gjensidig tillit og åpenhet hvor vi kan gi hverandre nødvendig informasjon. Vi håper at dere foreldre føler dere så trygge at dere kan komme til oss med både positive og negative tilbakemeldinger. Konstruktiv kritikk kan gjøre oss enda bedre! Dere kjenner barnet deres best, vi er sammen med dem store deler av dagen, derfor er det viktig at vi samarbeider på en god måte. Vi bruker mye tid og krefter på å utarbeide planer, skrive referat og evalueringer. Dette er et nødvendig grunnlag for arbeidet med barna og viktig informasjon til dere. Vi håper dere tar dere tid til å lese det vi skriver. Tilvenning til barnehagen Et nytt barnehageår starter i august både for både gamle og nye barn. Vi har gode rutiner for tilvenning av nye barn (og foreldre). Vi inviterer alle nye foreldre til et informasjonsmøte etter hovedopptaket. Barna kan komme på besøk, avtal med pedagogisk leder. Tilvenningstid ved oppstart er individuell. Vi oppfordrer foreldre til å sette av minimum 3 dager. De første 3 dagene får dere får dere faste tider for å være i barnehagen. Erfaring viser at barn som opplever en god og trygg tilvenning, kommer fort inn i barnehagens rutiner og tar fornøyd farvel med foreldrene når de går. For de gamle barna er dette også en innkjøringsperiode. Selv om de kjenner barnehagen og mange av de voksne, vil mye endre seg etter ferien. De er blitt litt eldre, det er noe nytt personale og det kommer nye barn som gjør at sosial posisjon endres. Det er viktig at dere som foreldre og vi voksne i barnehagen tar hensyn til dette. Samarbeid barnehage / skole Det er laget klare samarbeidsrutiner for overgangene mellom barnehagen og skole i Bærum. Kommunen er opptatt av å trygge og sikre overgangene mellom de ulike læringsinstitusjonene. Les om helhetlig opplæringsløp på Bærum kommunes hjemmesider:

12 https://www.baerum.kommune.no/documents/grunnskoleoppl%c3%a6ring/overg angsrutiner%20bk.pdf Vi har i hovedsak barn som skal til Eikeli- og Eiksmarka skole. Milepeler i overgangen: Oktober / November Foreldremøte i barnehagen med informasjon om overgangsrutiner og hvordan barnehagen forbereder barna på skolestart. April /mai Avslutnings / oppsummeringssamtaler. Siste foreldresamtalen i barnehagen med utfylling av overgangsskjema til skolen.

13 Fagområdene Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nyskjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barns interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert men vil være representert på ulike arenaer og i ulike situasjoner Rammeplanens 7 fagområder legger opp til progresjon på en slik måte at barn får en utvikling ut fra egne behov og forutsetninger, og som gir rom for mestring og glede i hverdagen. Kommunikasjon, språk og tekst Tidlig og god språkstimulering er viktig. Personalet i barnehagen skal ha kunnskap om språkutvikling og grunnleggende kommunikasjonsferdigheter. Vi har laget et språkrom i barnehagen som inneholder ulikt språkmateriell samt bibliotek med lesekrok. Personalet skal være tydelig rollemodeller i barnets språkutvikling. 70% av det vi kommuniserer utad er gjennom kroppsspråket. Det er derfor viktig å være klar og tydelig i den verbale kommunikasjonen. Det må være samsvar mellom det vi gjør og det vi sier. Gjennom arbeidet med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna utvikler evnen til å: Lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne Videreutvikle sin begrepsforståelse og bruke et variert ordforråd Bruke språket for å uttrykke og sette ord på følelser, ønsker, opplevelser og erfaringer. Det er viktig å bruke språket i konfliktløsning og lage og mestre gode relasjoner i lek. Få et positivt forhold til tekst og bilde gjennom bøker, bilder og media. Tekst skal omfatte både skriftlig og muntlige fortellinger, rim, regler og sanger. Lytte til lyder og rytmen i språket. Bli fortrolig med symboler som bokstaver og tallsiffer

14 For å jobbe i retning av disse målene må personalet: Skape tillit mellom barn, barn og voksen slik at barna føler trygghet og tillit. Tilrettelegge for meningsfulle opplevelser. Skape tid og rom i hverdagen til å bruke språket både verbalt og nonverbalt. Skape et språkstimulerende miljø for alle barna gjennom å lytte, samtale, lek med lyd, rim, rytme og fabulering ved hjelp av språk og sang Oppmuntre barn til å bruke språket aktivt. Skape miljøer der barn og voksne opplever spenning og glede ved lytte ulike måter språket brukes på Støtte barn som har kommunikasjonsvansker, sen språkutvikling eller er lite språklig aktive La barn møte bokstaver og siffer i daglige sammenhenger. Kropp, bevegelse og helse Barn utvikler grunnleggende fysiske og motoriske ferdigheter fra første dag. De tilegner seg kroppsbeherskelse, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Personalet i barnehagen skal ha kunnskap om og kjennskap til barns utvikling og helse. De skal tilrettelegge for og inspirere barna til å søke fysiske utfordringer, og vite hvilke aktiviteter som fremmer læring og utvikling. Variert fysisk aktivitet ute og inne gir grunnlag for god kroppsbeherskelse og motoriske ferdigheter. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for sosial kompetanse. Gjennom arbeidet med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna: Får en positiv selvoppfattning gjennom kroppslig mestring. Skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer.

15 Videreutvikler sin kroppsbeherskelse, gorv- og finmotorikk, rytme og motoriskfølsomhet. Får gode erfaringer med uteliv til ulike årstider. Utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning, kroppslige utfordringer og forståelse av hvordan en bruker og tar vare på miljøet og naturen. Utvikler forståelse for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige. Får kunnskap om kroppen betydningen av gode vaner og sundt kosthold. For å jobbe i retning av disse målene må personalet: Tilrettelegge for fysisk og motorisk aktivitet både ute og inne. Forstå og gi oppmuntrende bekreftelse på barns sansemotoriske og kroppslige lek og inspirere alle barn til å søke fysiske utfordringer og prøve ut sine kroppslige muligheter. Følge opp barns lekeinitiativ og tilby lek og spill der barna er fysisk aktive og opplever glede gjennom mestring og fellesskap Bidra til et sunt og variert kosthold, frukt daglig Antall, rom og form Matematikk er språk. Barn er tidlig opptatt av tall og telling. De utforsker rom og form, argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barn sin matematiske kompetanse. Barnehagen har ansvaret for å tilrettelegge og oppmuntre barn til å telle, bli kjent med tallenes form, innhold, mengdebegreper, målinger, mønster og størrelser gjennom dagligtale. Personalet i barnehagen skal også flette inn matematiske utfordringer i hverdagen. De skal tilby ulikt materiale som fremmer kunnskap og ferdigheter innenfor dette området. Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna: Opplever glede over å utforske og leke med tall og former. Blir kjent med ulike matematiske begreper

16 Erfarer, utforsker og leker med ulike mønstre og former Erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne. Erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering. For å arbeide i retning av disse målene må personalet: Ha kunnskap om matematiske begreper som de bruker gjennomtenkt og godt Gi barna matematiske ufordringer som å telle og måle Leke med og bevisstgjøre mengdebegrepet og bruk av begrepet som redskap/verktøy Bruke spill, eventyr og fortellinger konkreter, eksperimenter med matematiske utfordringer Bevisstgjøre ordet størrelser visuelt, gjennom lek og bruk av begrepet i dagligtale. Være lyttende i forhold til den matematikken barna bruker/uttrykker gjennom aktiviteter i hverdagen Resonere og undre seg over matematiske begreper og stimulere til at barna bruker språket som redskap for logisk tenkning Være nysgjerrig og utforskende omkring antall, rom og form sammen med barna Nærmiljø og samfunn Barnehagen er ofte det første møte med den store verdenen. Selv om barnehagen og de som er der er en del av nærmiljøet er dette et nytt sted og nye barn og voksne å forholde seg til. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nyskjerrighet. Barnehagen skal styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet gjennom medvirkning og utforskning av nærmiljøet. Hva finnes av natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner i lokalsamfunnet.

17 Gjennom arbeide med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barn: Blir kjent med verden i og utenfor barnehagen. Erfarer at alle mennesker uansett alder og forutsetninger er betydningsfulle og tilhører og deltar i nærmiljøets fellesskap. Opplever at det ikke er forskjell på gutter og jenter. Blir kjent med og deltar i historie/kultur og forandringer i lokal samfunnet og nærmiljøet. Være gode forbilder og opptre slik at barna får støtte i egen identitet og respekt for hverandre uansett alder og forutsetninger. Får kjennskap til verdier og holdninger. Utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett. For å arbeide i retning av disse målene må personalet: Skape rom for barns medvirkning, deltagelse og påvirkning av fellesskapet. Ta barna på alvor og la dem få lov til å erfare at deres varg og erfaringer kan påvirke en situasjon både for dem selv og andre. Behandle gutter og jenter likt Vise interesse for barnas bo- og lokalmiljø Bruke nærmiljøets ressurser Bruke nærmiljø og kommunen til ulike turer. (Trafikkregler). Snakke om forskjellige steder og hvor vi bor. Besøke skolen barna skal gå på

18 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er viktige områder i barns hverdag og oppvekst. Vi har ulike måter å oppfatte verden og mennesker på. Dette preger ofte våre holdninger og verdier. Fagområdet legger grunnlaget for en del etiske normer og holdninger. Det er flere religioner og kulturer i Norge i dag. I barnehagen skal det være plass til ulike religioner og kulturer. Det er derfor viktig at vi respekterer det mangfoldet som er samtidig som barnehagen skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. Barnehagen må også gjennom den etiske veiledningen den gir barna ta hensyn til barnas forutsetninger og det enkelte hjems kulturelle og religiøse tilknytning. Det er viktig at den enkelte voksne i barnehagen har et bevisst og gjennomtenkt forhold til sitt verdigrunnlag, sine normer og sitt menneskesyn. Kommunen og barnehagen har sine verdier å jobbe etter. Hele personalet må reflektere og vise lojalitet mot disse. Man skal være seg bevisst sin rolle som formidler og gi rom for å gruble, spørre og svare på ulike spørsmål og/eller utsagn fra barna. Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna: Blir tatt på alvor og at det er rom og anledning til å undre seg og tenke over spørsmål. Samtaler og fortellinger er også viktige aspekter i dette fagområdet. At vi utviler toleranse, interesse og respekt for hverandre uansett bakgrunn, kultur og religion. Blir presentert for tradisjoner knytte til høytider og tradisjoner. For å arbeide i retning av disse målene må personalet: Være seg bevisst sine holdninger og etiske verdier Møte barna med respekt og ha til å lytte. Ta barna på alvor, gi dem tid til undring Hjelpe barna å finne konstruktive løsninger i konfliktsituasjoner. Legge til rette for tradisjoner og høytidsmarkeringer som bursdager, jul, påske.

19 Natur, miljø og teknikk Dette fagområdet gir rom for opplevelser og aktiviteter både ute og inne hele året. Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær. Barn elsker å være ute og naturen er en kilde til opplevelser. Den gir inspirasjon til etiske uttrykk. Barnhagen følger naturlig årstidene og det disse har å by på. Fagområdet skal gi barna kjennskap til naturen og dens innhold slik at de gradvis får et forhold til og opplever utviklingen i de forskjellige årstidene og i naturen generelt.barna skal også etter hvert forstå samspill i naturen og mellom naturen og menneskene. Gjennom arbeidet med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna: Får kjennskap til de fire årstidene og opplever glede ved å ferdes i naturen. Får erfaringer og kunnskaper om forskjellige dyr og det som vokser i naturen. Lærer å lytte til lyder i naturen. Undrer seg over ting som skjer i naturen. Eksperimentere og systematisere, beskrive og snakke om ting som skjer i den fysiske verdenen. Erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet. For å arbeide i retning av disse målene må personalet: Ha en viss kunnskap om planter, dyr og om samspillet og prosessene i naturen. Overføre noe av denne kunnskapen til barna. Gi barna tid til undring undre seg sammen med dem og stimulere til nyskjerrighet og vitebegjær både ute og inne. Presentere barna for ulike friluftsaktiviteter og inkludere disse og barnehagens uteliv i hverdagen. Gi barna kunnskap om og erfaringer med tekniske leker og teknikk i hverdagen La barna få ta del i ulike prosjekter med planter, dyr og insekter. Lære barna å ta vare på naturen ikke kaste fra seg papir, ikke brekke grener på trær og busker o.l

20 Kunst, kultur og kreativitet Fagområdet skal gi muligheter og rom for å oppleve kunst og kultur. De skal få mulighet til selv å uttrykke seg estetisk gjennom for eksempel sang, dans, tegning, maling, lek. Kulturelle opplevelser som deles gjør noe med fellesskapet og det bidrar til å styrke samhørigheten blant både store og små. Barn skaper sin kultur ut fra egne opplevelser. Fagområdet omhandler ulike former for kunst, kultur og kreativitet og er med på å bidra til å skape fortrolighet med og tilhørighet til det å kunne uttrykke seg kulturelt. Gjennom arbeidet med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna: Utvikle evnen til å lytte, observere, og uttrykke seg. Refleksjon over det barnet ser og opplever Bevisst forhold til samspill mellom kunst, kultur og lek Legge til rette for fantasi, kreativ tenkning og skaperglede Opplever at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse For å arbeide i retning av disse målene må personalet: Sørge for at barn har tilgang til bøker, bilder, instrumenter og ellers variert lekemateriell. Skape rom for både voksen- og barnestyrte aktiviteter. Være lyttende og oppmerksomme i forhold til barns kulturelle uttrykk. Motivere barna til å uttrykke seg gjennom kunst, kultur og kreativ Gi barna anledning til å bli kjent med ulike måter å bygge hus på, håndverk, kulturminner og naturens oppbygging.

21 PROGRESJON Det du ikke kan eller får til i dag, får du til i morgen eller neste år Alt til sin tid I løpet av barnehagetiden skal barna tilegne seg et sett med ferdigheter og kunnskaper ut fra alder og modenhet. Fra å bable i vei til å utrykke seg verbalt med ord og setninger. Fra å holde en skje til å spise med kniv og gaffel. Alle skal ha noe å strekke seg etter og glede seg til. Når jeg blir elefant/hai skal jeg gå i Luciatog Vi har laget en progresjonsplan for noen ferdigheter for å illustrere hvordan vi tenker.

22 Progresjonsplan 1-2-åringene: Vi jobber mot at de skal kunne: Lek Sosialt samspill Språk/ kommunikasjon Motorikk Barns medvirkning Selvstendighet i hverdagsaktiviteter Vise interesse og nysgjerrighet. Utforske og oppleve (sanselek) Parallell-lek (å leke ved siden av hverandre) Begynne med samlek/rollelek Ta initiativ til lek Ha gruppetilhørighet og glede av samvær med andre. Være med å trøste og vise omsorg (empati) Begynnende turtaking. ( bytte på å bestemme og å ta initiativet) Ha humor Forstå enkle beskjeder. (eks. skal vi lese? Kan du hente boken?) Enkle begreper ( motsetninger, preposisjoner) Vite hvor nesen, munnen, øynene er Si enkle ord 2-ords setninger (2-åringen) Lære å gå, hoppe, løpe Gjenkjenne en del kroppsdeler Tegne Pusle Holde fargeblyanter Uttrykke ønsker og behov, og kunne hente det de vil ha. (Med kroppsspråk og etter hvert verbalt språk) Være med å velge aktiviteter, leker og lignende. (eks.trekke ting (sanger el.l.) ut av språkposer) Vise interesse for å spise/drikke selv. Drikke av kopp Ta på enkle plagg, som tøfler. Medvirke i påkledning. Kjenne rutiner ( rydde, dekke på, vaske hender ) ordensbarn Kunne hjelpe til Kjenne igjen navnet sitt. Fysisk velge aktiviteter/ leker Kjenne igjen og etter hvert kunne sanger/ regler/sangleker Uttrykke følelser

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer:

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer: Vedlegg 4. Progresjonsplan Progresjon betyr fremskritt. Det du ikke kan eller får til i dag, får du til i morgen eller neste år. Vi introduserer forventninger til ferdigheter og ulike teknikker fra barn

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund.

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund. Pedagogisk Plattform Søndre Dal Går d bar nehage 1.0 Generelt om bar nehagen Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 1 Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 OVELANDSNESET GÅRDSBARNEHAGE KRINGLETOPPEN BARNEHAGE FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE INNLEDNING i kommunestyre 18 juni 2015 ble det besluttet at våre 3 banehager skal

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 MÅL Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 Satsningsområde: Vennskap og sosialt samspill Hovedmål: Barna skal utvikle evnen til samhandling med andre, og styrke sine sosiale ferdigheter. Tema: Du og jeg og vi

Detaljer

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe med min egen situasjon i mitt eget liv. Hvert menneske

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Innledning/ litt info om oss: Vestre aker menighetsbarnehage har 18 plasser for barn i alderen 2-6 år. Vårt hodefokus er sosial kompetanse og vennskap som

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage PROGRESJONS- PLAN Ness OS avd barnehage Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Vi har laget en progresjonsplan som omhandler fagområdene. Arbeidet med fagområdene

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2014 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER 2 Barnehagens plattform: Lilleløkka og Brannposten barnehage tar utgangspunkt i Lov om

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage.

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Vår 2014 1 Hei! Dette er en halvårsplan for vårhalvåret 2014. Vi er fortsatt den samme barnegruppa, så vi vil holde på fokuset vi hadde i høst med

Detaljer

GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE

GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE Gjelder fra september 2007. Med endringer 27 juni 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: *Mål og forutsetninger s.03 *Barnehagens pedagogiske virksomhet s.04 *Omsorg, lek og

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage

PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de sju fagområdene som beskrevet i rammeplanen for barnehagens innhold

Detaljer

I Nordbyhagen har vi utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene og vil bruke vårt årshjul for fagområdene for å synliggjøre dem:

I Nordbyhagen har vi utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene og vil bruke vårt årshjul for fagområdene for å synliggjøre dem: NORDBYHAGEN BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE Barnehageloven 1 Formål, 2.ledd: Barna skal: få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen utvikle

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE

5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE 5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE OMSORG, OPPDRAGELSE, LEK OG LÆRING Det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse. Dette prinsippet er nedfelt i barnekonvensjonen og i barneloven. Barnehagen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE: Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper.

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Lilleslottet barnehage

Lilleslottet barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Lilleslottet barnehage Lilleslottet barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lilleslottet.barnehage@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 907 08 865 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 BarnehagenVår Løren ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 Styrer.løren@barnehagenvaar.no 21918449 www.barnehagenvaar.no Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer