REGNSKAP ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP 2014 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5"

Transkript

1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler 7 Finansiering av den samlede investeringsportefølje 9 3. DRIFTSREGNSKAPET Skjema 1A 10 Skjema 1B - Driftsregnskap pr. sektor 11 Brutto driftsinntekter/utgifter pr kostra-art 14 Netto drift pr. funksjon 16 Driftsregnskap - spesifikasjon ansvar 8 og 9 18 Netto avvik budsjett/regnskap fordelt pr. tjenesteområde 19 Hovedkonklusjon driftsregnskap Skatter og rammetilskudd BALANSEREGNSKAPET NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper 35 Note 2 Arbeidskapital 37 Note 3 Netto driftsresultat 38 Note 4 Pensjonsberegninger 40 Note 5 Garantier 43 Note 6 Innlån 45 Note 7 Utlån 46 Note 8 Kontrollgrense lån, gjeldsutvikl, låneopptak, renter og avdrag 47 Note 9 Aksjer 51 Note10 Fonds 53 Note11 Kapitalkonto 55 Note12 Avslutning av investeringsregnskapet 56 Note13 Anlegg og avskrivningssaldi 57 Note14 Økonomisk kretsløp 57 Note15 Etterkalkyler selvkost,byggesak,barnehage 58 Note16 Leasing 62 Side 1 av 64

3 1. Hovedoversikter 1.1. Hovedoversikt drift REGNSKAP 2014 REVIDERT BUDSJETT 2014 OPPR BUDSJETT 2014 REGNSKAP 2013 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger , ,42 Andre salgs- og leieinntekter , ,35 Overføringer med krav til motytelse , ,02 Rammetilskudd fra staten , ,00 Andre statlige tilskudd , ,00 Andre overføringer , ,30 Skatt på Inntekt og formue , ,22 Eiendomsskatt , ,04 Andre direkte og indirekte skatter , ,00 Sum Driftsinntekter , ,35 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter , ,96 Sosiale utgifter , ,34 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod , ,82 Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod , ,71 Overføringer , ,31 Avskrivninger , ,38 Fordelte utgifter , ,00 Sum Driftsutgifter , ,52 Brutto driftsresultat , ,83 EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , ,75 Mottatte avdrag på utlån , ,00 Sum eksterne finansinntekter , ,75 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , ,69 Avdragsutgifter , ,00 Utlån ,00 Sum eksterne finansutgifter , ,69 Resultat eksterne finanstransaksjoner , ,94 Motpost avskrivninger , ,38 Netto driftsresultat , ,27 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk , ,29 Bruk av disposisjonsfond , ,28 Bruk av bundne fond , ,75 Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger , ,32 Avsetninger Overført til investeringsregnskpet ,00 Dekning av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk Avsatt til disposisjonsfond , ,34 Avsatt til bundne fond , ,25 Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger , ,59 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0, ,00 Side 2 av 64

4 1.2. Hovedoversikt investering REGNSKAP 2014 REVIDERT BUDSJETT 2014 OPPR BUDSJETT 2014 REGNSKAP 2013 INVESTERINGSINNTEKTER Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,67 Andre salgsinntekter , ,82 Overføringer med krav til motytelse , ,18 Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak , Sum Inntekter , ,67 INVESTERINGSUTGIFTER Lønnsutgifter , ,82 Sosiale utgifter , ,72 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteprod , ,11 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod , ,00 Overføringer , ,06 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 7 745, ,27 Fordelte utgifter Sum Utgifter , ,98 FINANSUTGIFTER Avdragsutgifter , ,00 Utlån , ,78 Kjøp av aksjer og andeler , ,00 Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond , ,00 Avsetninger til bundne fond , ,45 Sum finanstransaksjoner , , , ,23 Finansieringsbehov , ,54 FINANSIERING - Bruk av lån , ,31 Mottatte avdrag på utlån , ,45 Salg av aksjer og andeler , Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet ,00 Bruk av disposisjonsfond , ,78 Bruk av ubundne investeringsfond , Bruk av bundne fond Bruk likviditetsreserve - forskriftsendring Sum finansiering , , , ,54 Udekket/udisponert 0, Side 3 av 64

5 1.3. Balansen Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler , ,54 Faste eiendommer og anlegg , ,66 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,99 Utlån , ,89 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,33 Kortsiktige fordringer , ,12 Kortsiktige fordringer Nordlysbadet Alta KF ,21 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler - - Sertifikater - - Obligasjoner - - Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,00 Kassa Nordlysbadet Alta KF 7 200,00 Sum eiendeler , ,87 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,05 Disposisjonsfond , ,13 Bundne driftsfond , ,31 Ubundne investeringsfond , ,00 Bundne investeringsfond , ,63 Endring i regnskapsprinsipp som påvirket AK drift , ,48 Endring i regnskapsprinsipp som påvirket AK investering , ,00 Regnskapsmessig mindreforbruk - - Regnskapsmessig merforbruk - - Udisponert i investeringsregnskapet - - Udekket i investeringsregnskapet - - Likviditetsreserve - - Kapitalkonto , ,46 GJELD Langsiktig gjeld , ,00 Pensjonsforpliktelse , ,00 Ihendehaverobligasjonslån - - Sertifikatlån - - Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,57 Kassekredittlån - - Annen kortsiktig gjeld , ,61 Annen kortsiktig gjeld Nordlysbadet Alta KF ,96 Premieavvik - - Sum egenkapital og gjeld , ,62 MEMORIAKONTO Memoriakonto - - Ubrukte lånemidler , ,42 Andre memoriakonti , ,32 Motkonto for memoriakontiene , ,74 Side 4 av 64

6 1.4. Anskaffelse og anvendelse REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , ,35 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,67 Innbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner , ,51 Sum anskaffelse av midler , ,53 ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , ,14 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,71 Utbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner , ,74 Sum anvendelse av midler , ,59 Anskaffelse - anvendelse av midler , ,94 Endring i ubrukte lånemidler , ,69 Endring i arbeidskapital , ,63 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Avsetninger , ,04 Bruk av avsetninger , ,10 Til avsetning senere år - - Netto avsetninger , ,94 Side 5 av 64

7 2. Investeringsregnskapet 2.1 Skjema 2A REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2014 REVIDERT BUDSJETT 2014 OPPR BUDSJETT 2014 REGNSKAP 2013 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler , ,71 Utlån og forskutteringer , ,78 Avdrag på lån og renteutgifter , ,27 Avsetninger , ,45 Årets finansieringsbehov , ,21 FINANSIERES SLIK: Bruk av lånemidler , ,31 Inntekter fra salg av anleggsmidler , ,67 Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , ,63 Andre inntekter , ,82 Sum ekstern finansiering , ,43 Overført fra drift ,00 Bruk av avsetninger , ,78 Sum finansiering , ,21 Udekket/udisponert = Investeringsprosjekt Regnskap 2014 Forbr i % KorrBud 2014 OpprBud 2014 Regnskap FELLES % SAMFUNNSUTVIKLING % OPPVEKST OG KULTUR % HELSE OG SOSIAL % DRIFT OG UTBYGGING % SELVKOST % STARTLÅN M.V % Sum investering i anleggsmidler ,0 % Kommentar Det er investert 160 mill.kr. i anleggsmidler i Dette er 13,9 mill.kr mindre enn revidert budsjett. Den siste budsjettreguleringen ble foretatt i kommunestyret i desember. Opprinnelig budsjettert investeringsplan var på 246,9 mill.kr. Lavere investering enn budsjettert, gir seg også utslag på finansieringen. Avviket på bruk av lån er 13 mill.kr. lavere enn budsjettert. For nærmere detaljer vises det til skjema 2B. Side 6 av 64

8 2.2 Skjema 2B Investeringer i anleggsmidler Investeringsprosjekt Regnskap 2014 Forbr i % KorrBud 2014 OpprBud 2014 Regnskap 2013 K001 IT-UTSTYR % K005 DIVERSE MINDRE INVESTERINGER % K341 ØKONOMISYSTEMER-OPPGRADERING % K416 RÅDHUSET REHAB-PÅBYGG FLØY A % K456 NYTT TELEFONIANLEGG % K585 INFRASTRUKTUR IKT % K586 SAKSBEH OG REKRUTTERINGSPROGRAM % FELLES % K015 GRUNNERVERV % K158 TILRETTELEGGING BOLIGFELT % K231 INDUSTRIOMRÅDE % K349 MØLLENES INDUSTRIOMRÅDE-OPPARBEIDELSE % K357 GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT % K391 SENTRUMSTILTAK % K429 ALTAPAKKEN % K448 OMRÅDEPLANER - REGULERINGSPLANER % K574 SKOGHEIM 0 0 % K599 FORLENGELSE RULLEBANEN % SAMFUNNSUTVIKLING % K028 UTV./OPPARB. AV KIRKEGÅRDER % K228 NYBYGG VERDENSARVSENTRET % K257 BUL- HALLEN 0 0 % K393 UTBEDR BYGN MESSIGE AVVIK SKOLE BARNEHAGE % K394 TILTAK FOR UNIVERSELL UTFORMING % K395 KAP.VARER INFRASTRUKTUR IKT SKOLE BARNEH % K449 OTERFARET BARNEHAGE - VOGNSKUR 0 0 % K455 BARNEAVLASTNING % K457 SANDFALLET OG ELEVBAKKEN SKOLE VINDUER % K459 KULTURSAL KUBEN OPPGRADERING % K466 HALDDE RENOVERING % K467 ELVEBAKKEN SKOLE BRANNSKADE % K575 SANDFALLET USKOLE SPESIALROM % K576 AUSK RENOVERING ØSTFLØY % K577 UTREDNING INVEST VEDTATT SKOLESTRUKTUR % K581 KÅFJORD KIRKE % K582 SENTRUM BARNEHAGE PARKERING % K589 FINNMARKSHALLEN UTVIDELSE % K590 KAISKURU GYMSAL UTVIDELSE 0 0 % K591 RULLESKILØYPE KAISKURU % K594 AUSK SPILLEFLATE BASSENG % OPPVEKST OG KULTUR % K320 HELSE - DIVERSE MINDRE PROSJEKT % K427 KONGLEVEIEN NY PERSONALENHET 0 0 % K440 ALTA HELSESENTER PLANLEGGING UTBYGGING 0 0 % K458 ALTA HELSESENTER % K465 OMSORGSSENTER % K553 EL-KJELER U-SKOLEN OG HELSESENTER % K554 TAKLEKKASJE E2 OG E4 HELSESENTERET 0 0 % K555 ALTA HELSESENTER BUNNLEDNINGER 0 0 % K583 DAG OG ARBEIDSSENTER UTVIDELSE % K592 NYTT SYKEHJEM 0 0 % HELSE OG SOSIAL % Side 7 av 64

9 Investeringsprosjekt Regnskap 2014 Forbr i % KorrBud 2014 OpprBud 2014 Regnskap 2013 K018 UTREDNING % K026 LEKEPLASSER/NÆRMILJØANLEGG % K029 KJØP AV MASKINER % K033 ASFALTERING AV KOMM.VEGER % K034 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK % K288 GARANTIER BYGG 0 0 % K328 BRANNSTASJON NY 0 0 % K398 RÅDHUSET NØDSTRØM 0 0 % K401 ALTAELVA FORBYGNINGER % K409 GATELYS OPPGRADERING % K411 G/S TVERRELVDALEN DEL % K422 BYGNINGSMESSIGE HMS-TILTAK % K423 OPPGRADERING P PLASSER % K424 OPPGRADERING OFFENTLIGE UTEROM % K425 UTSKIFTINGSPLAN KJØRETØY PARK OG IDRETT % K426 KJØP VERKSTEDBYGG ØYRA 0 0 % K441 OPPRUSTING SKIFTERVEIER 0 0 % K452 BUSSLOMME I MARKVEIEN 0 0 % K453 PARKERINGSPLASS BUL IDRETTSPARK % K460 TANKBIL BRANN % K461 UTSTYR BRANN % K463 KAISKURU SKIANLEGG LAGER % K464 SD ANLEGG % K468 G/S TVERRELVDALEN DEL % K571 TILRETTELEGGING FOR KOLLEKTIVTRANSPORT % K578 RIVING BYGG % K579 ØYRA INNGJERDING % K580 OPPRUSTING BRUER % K584 DETSIKAVEIEN % K587 OPPRUSTING EIBYLØYPA % K588 STØYGJERDE KRONSTAD NORD % K598 G/S VEI SKAIALUFT % K900 BYGGELEDELSE TIL FORDELING % DRIFT OG UTBYGGING % SELVKOST % K281 K281-ENGANGSTILSK.KLP % K570 KJØP/SALG AV AKSJER 0 0 % STARTLÅN M.V % Sum investering i anleggsmidler ,0 % Side 8 av 64

10 2.3 Finansiering av den samlede investeringsportefølje Kostra-artsgruppe Regnskap Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud 2014 OpprBud 2014 Regnskap Annet salg av varer og tjenester, gebyrer % Avgiftspliktig salg av varer og tjenester % Salg av fast eiendom % Salgsinntekter % Fra staten % Sykelønnrefusjon % Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet % Fra fylkeskommuner % Fra andre kommuner 0 0 % Fra andre (private) % Internsalg % Refusjoner % Renteinntekter -1 0 % Bruk av lån % Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v % Salg av aksjer % Bruk av disposisjonsfond % Bruk av ubundne investeringsfond % Overføringer fra driftsregnskap 0 0 % Finansinntekter % Sum inntekter % Lønn % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod % Varer/tj. erst.komm.egen prod % Overføringer % Renteutgifter, låneomkostninger 8 0 % Avdragsutgifter % Utlån % Kjøp av aksjer % Avsetning ubundne investeringsfond % Avsetninger til bundne fond % Finansutgifter % Sum utgifter % Kommentar Oppsettet viser hvordan den totale investeringsutgiften for 2014 på 229,5 mill.kr. er finansiert. Dette er inkl. avsetninger til fonds og utlån. Side 9 av 64

11 3. Driftsregnskapet 3.1. Regnskapsskjema 1 A REGNSKAP 2014 REVIDERT BUDSJETT 2014 OPPR BUDSJETT 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue , ,22 Ordinært rammetilskudd , ,00 Skatt på eiendom , ,04 Andre direkte eller indirekte skatter , ,00 Andre generelle statstilskudd , ,00 Sum frie disponible inntekter , ,26 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte , ,75 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , ,69 Avdrag på lån , ,00 Netto finansinntekter/-utgifter , ,94 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger , ,34 Til bundne avsetninger , ,25 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk , ,29 Bruk av ubundne avsetninger , ,28 Bruk av bundne avsetninger , ,75 Netto avsetninger , ,27 FORDELING Overført til investering Til fordeling drift , ,05 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , ,05 Side 10 av 64

12 3.2. Driftsregnskap pr. sektor pr. hovedpost skjema 1B Tjenesteområde Regnskap 2014 Forbr i % Beløp i hele 1000 kr OpprBud 2014 KorrBud 2014 Regnskap Refusjoner ,7 % Finansinntekter 0 0,0 % Sum inntekter ,7 % Avvik i kr 0 Lønn ,7 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,7 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,3 % Overføringer ,4 % Finansutgifter 0 0,0 % Sum utgifter ,4 % POLITISK VIRKSOMHET ,7 % Salgsinntekter ,6 % Refusjoner ,0 % Finansinntekter ,2 % Sum inntekter ,8 % Lønn ,0 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,3 % Varer/tj. erst.komm.egen prod. 0 0,0 % Overføringer ,3 % Finansutgifter ,0 % Sum utgifter ,6 % RESERVER ,7 % Salgsinntekter ,7 % Refusjoner ,9 % Overføringer ,0 % Finansinntekter ,0 % Sum inntekter ,7 % Lønn ,1 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,0 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,2 % Overføringer ,6 % Finansutgifter ,0 % Sum utgifter ,1 % FELLES STØTTE ,3 % Salgsinntekter ,3 % Refusjoner ,2 % Finansinntekter ,1 % Sum inntekter ,0 % Lønn ,3 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,6 % Varer/tj. erst.komm.egen prod. 7 8,4 % Overføringer ,2 % Finansutgifter ,4 % Sum utgifter ,6 % SAMFUNNSUTVIKLING ,7 % Salgsinntekter ,6 % Refusjoner ,7 % Overføringer ,2 % Finansinntekter ,9 % Sum inntekter ,1 % Lønn ,3 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,2 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,1 % Overføringer ,3 % Finansutgifter ,2 % Sum utgifter ,4 % OPPVEKST OG KULTUR ,0 % Side 11 av 64

13 Tjenesteområde Regnskap 2014 Forbr i % Beløp i hele 1000 kr KorrBud OpprBud Regnskap 2013 Avvik i kr 6 Salgsinntekter ,6 % Refusjoner ,0 % Finansinntekter ,7 % Sum inntekter ,0 % Lønn ,2 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,3 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,8 % Overføringer ,7 % Finansutgifter ,6 % Sum utgifter ,3 % HELSE- OG SOSIAL ,6 % Salgsinntekter 0 0,0 % Refusjoner ,0 % Overføringer ,9 % Finansinntekter ,9 % Sum inntekter ,9 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,2 % Overføringer ,3 % Finansutgifter ,7 % Sum utgifter ,0 % NÆRINGSFONDS ,0 % Salgsinntekter ,0 % Refusjoner ,9 % Overføringer ,5 % Finansinntekter ,0 % Sum inntekter ,9 % Lønn ,9 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,8 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,9 % Overføringer ,7 % Finansutgifter ,2 % Sum utgifter ,0 % DRIFT- OG UTBYGGING ,3 % Salgsinntekter ,9 % Refusjoner ,0 % Finansinntekter ,3 % Sum inntekter ,3 % Lønn ,8 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,4 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,5 % Finansutgifter ,2 % Sum utgifter ,5 % SELVKOSTOMRÅDET ,7 % Side 12 av 64

14 Tjenesteområde Regnskap 2014 Forbr i % Beløp i hele 1000 kr KorrBud OpprBud Regnskap 2013 Avvik i kr 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod ,0 % Sum utgifter ,0 % REVISJONEN ,0 % Overføringer ,0 % Finansutgifter ,0 % Sum utgifter ,0 % HAVNEVESEN ,0 % Overføringer ,0 % Finansutgifter ,7 % Sum utgifter ,0 % KIRKELIG FELLESRÅD ,0 % Overføringer ,1 % Sum inntekter ,1 % Overføringer ,0 % Sum utgifter ,0 % SKATTER OG RAMMETILSKUDD ,1 % Finansinntekter ,6 % Sum inntekter ,6 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,7 % Overføringer 0 0,0 % Finansutgifter ,5 % Sum utgifter ,4 % RENTER OG AVDRAG ,0 % Finansinntekter ,2 % Sum inntekter ,2 % TIDL.ÅRS MER-/MINDREFORBRUK ,2 % Finansutgifter ,4 % Sum utgifter ,4 % FONDS ,4 % Finansutgifter 0 0,0 % Sum utgifter 0 0,0 % DISP.FOND TIL INVESTERING 0 0,0 % Finansinntekter ,0 % Sum inntekter ,0 % AVSKRIVNINGER ,0 % Sum inntekter 0 0,0 % Sum utgifter 0 0,0 % ÅRETS DRIFTSRESULTAT 0 0,0 % Side 13 av 64

15 3.3. Totale brutto driftsinntekter pr. kostra-art Beløp i hele 1000 kr Kostra-artsgruppe Regnskap 2014 Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap Brukerbetaling for ordinære tjenester ,8 % Annet salg av varer og tjenester, gebyrer ,1 % Billettinntekter ,5 % Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler ,5 % Avgiftspliktig årsgebyr ,2 % Avgiftspliktig salg av varer og tjenester ,9 % Fordelte utgifter ,0 % Salgsinntekter ,1 % Fra staten ,8 % Sykelønnrefusjon ,2 % Refusjon moms påløpt i investeringsregnsk. 0 0,0 % Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet ,5 % Fra fylkeskommuner ,3 % Fra andre kommuner ,7 % Fra andre (private) ,9 % Refusjon fra IKS - kommunen deltaker ,5 % Internsalg ,0 % Refusjoner ,3 % Rammeoverføring ,5 % Andre statlige overføringer ,5 % Fra fylkeskommuner 0 0,0 % Fra andre kommuner ,1 % Skatteinntekter ,1 % Eiendomsskatt Verk og bruk ,0 % Eiendomsskatt annen fast eiendom ,0 % Andre direkte og inndirekte skatter ,0 % Overføring fra IKS - kommunen deltaker ,1 % Overføringer ,2 % Renteinntekter ,6 % Utbytte fra selskaper ,0 % Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v ,5 % Bruk av tidl.års.regnsk.m.mindreforbruk ,2 % Bruk av disposisjonsfond ,0 % Bruk av bundne driftsfond ,8 % Motpost avskrivninger ,0 % Finansinntekter ,9 % Sum inntekter ,3 % Totale brutto driftsutgifter pr. kostra-art Beløp i hele 1000 kr Kostra-artsgruppe Regnskap 2014 Forbr i % KorrBud 2014 OpprBud 2014 Regnskap Fast lønn ,4 % Vikar ,4 % Ekstrahjelp ,3 % Overtid ,1 % Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser ,5 % Lønn vedlikehold ,7 % Lønn renhold ,7 % Godtgjørelse folkevalgte ,8 % Tr.pl.-oppg.pl.-ikke arb.g.avg.pl lønn ,3 % Pensjonsinnskudd og kollektiv ulykkes-/ gr ,7 % Arbeidsgiveravgift - 0,0 % Lønn ,4 % Side 14 av 64

16 Beløp i hele 1000 kr Kostra-artsgruppe Regnskap 2014 Forbr i % KorrBud 2014 OpprBud 2014 Regnskap Kontormateriell ,7 % Undervisningsmateriell ,2 % Medisinsk forbruksmateriell ,4 % Medikamenter ,9 % Matvarer ,3 % Annet forbruksmateriell/ råvarer og tjenes ,2 % Post, banktjenester, telefon ,1 % Annonse, reklame, informasjon ,8 % Opplæring, kurs ,4 % Utgifter og godtgjørelser for reiser, diet ,0 % Andre oppgavepliktige godtgjørelser ,1 % Transport/drift av egne transportmidler ,7 % Strøm ,0 % Fjernvarme ,4 % Fyringsolje og fyringsparafin ,0 % Forsikringer, vakttjenester ,1 % Husleie, leie av lokaler og grunn ,6 % Avgifter, gebyrer, lisenser m.v ,7 % Inventar og utstyr ,8 % Medisinsk utstyr ,6 % Kjøp/leie/ leasing av transportmidler ,7 % Kjøp/leie/ leasing av maskiner ,4 % Vedlikehold og byggetjenester ,4 % Serviceavtaler og reparasjoner ,9 % Materialer til vedlikehold ,1 % Renholds- og vaskeritjenester ,8 % Konsulenttjenester ,9 % Internkjøp ("interne overføringer") ,0 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,4 % Til staten/ statlige institusjoner ,7 % Til fylkeskommuner/ fylkeskom.inst ,1 % Til andre kommuner/ kommunale inst ,3 % Til andre/ driftsavtaler med private ,4 % Kjøp fra IKS - kommunen deltaker ,1 % Kjøp fra foretak i egen kommune - 0,0 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,8 % Til staten ,4 % Generell momskompensasjonsordning ,5 % Til fylkeskommuner ,0 % Til kommuner ,0 % Til andre private ,6 % Overføring til IKS - kommunen deltaker ,2 % Overføring til foretak i egen kommune ,0 % Reserverte bevilgninger/avsetning - 0,0 % Overføringer ,4 % Renteutgifter, låneomkostninger ,6 % Avdragsutgifter ,0 % Utlån - 0,0 % Avsetninger til disposisjonsfond ,4 % Avsetninger til bundne fond ,2 % Overføring til kapitalregnskapet - 0,0 % Avskrivninger ,0 % Finansutgifter ,6 % Sum utgifter ,3 % Side 15 av 64

17 3.5. Netto drift pr. funksjon Funksjon Regnskap 2014 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap Politisk styring ,4 % Kontroll og revisjon ,3 % Administrasjon ,1 % Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen ,9 % Administrasjonslokaler ,8 % Årets Premieavvik ,1 % Amortisering av tidl års premieavvik ,9 % Pensjon ,1 % Premiefond ,0 % Diverse fellesutgifter ,2 % Førskole ,1 % Grunnskole ,4 % Styrket tilbud til førskolebarn ,7 % Voksenopplæring ,7 % Skolefritidstilbud ,0 % Førskolelokaler og skyss ,8 % Skolelokaler ,9 % Skoleskyss ,1 % Aktivitetstilbud barn og unge ,7 % Forebygging -helsestasjons- og skolehelsetjeneste ,1 % Annet forebyggende helsearbeid ,7 % Aktivisering og servicetj. for eldre og funksj.h ,6 % Diagnose, behandling, rehabilitering ,5 % Råd, veil. og sos. forebygg. arbeid ,8 % Tilbud til personer med rusproblemer ,7 % Barneverntjeneste ,5 % Barneverntiltak i familien ,5 % Barneverntiltak utenfor familien ,5 % Bistand, pleie, omsorg i institusjon eldre og funksjh ,8 % Bistand, pleie, omsor til hjemmeboende ,2 % Medfinansiering somatiske tjenester ,5 % Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten 4 0,1 % Institusjonslokaler ,8 % Kommunalt disponerte boliger ,8 % Kommunale sysselsettingstiltak ,0 % Introduksjonsordningen ,4 % Kvalifiseringsordningen ,1 % Økonomisk sosialhjelp ,0 % Bist.etabl. og oppr.hold.egen bolig ,7 % Tjeneste utenfor ord. kommunalt ansvarsområde ,8 % Side 16 av 64

18 Funksjon Regnskap 2014 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap Plansakbehandling ,5 % Byggesaksbehandling og eierseksjonering ,5 % Kart og oppmåling ,0 % Boligbygg. og fysisk.bomiljøtiltak ,2 % Kommunal næringsvirksomhet 0 0,0 % Konsesjonskraft,kraftrettigheter og annen kraft ,9 % Tilrettelegging og bistand for næringslivet ,1 % Landbruksforv. og landbr.b.næringsutv ,5 % Samferdselsbedrifter/transporttiltak ,0 % Kommunale veger,miljø og trafikksikkerh og parkering ,7 % Rekreasjon i tettsted ,2 % Forebygging av brann og ulykker ,8 % Beredskap mot branner og andre ulykker ,3 % Distribusjon av vann ,2 % Avløpsnett/innsamling av avløpsvann ,5 % Tømming av slamavskillere,sept.tanker 5 45,7 % Innsamling av husholdningsavfall ,0 % Gjennvinning og sluttbehandling av hushold.avfall 64 99,5 % Naturforvaltning, friluftsliv ,9 % Kulturminnevern 20 98,9 % Bibliotek ,0 % Kino ,3 % Museer ,5 % Kunstformidling ,6 % Idrett og tilskudd til andres idrettslag ,9 % Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg ,6 % Musikk og kulturskoler ,1 % Andre kulturaktiviteter og utg til kulturbygg ,1 % Kommunale kulturbygg ,3 % Den norske kirke ,0 % Andre religiøse formål ,7 % Gravplasser og krematorier ,0 % Skatt på formue og inntekt ,2 % Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk ,5 % Generelt statstilskudd vedr. flyktninger m.v ,4 % Motpost avskrivninger ,0 % Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) ,9 % Interne finansieringstransaksjoner ,7 % Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk 0 0,0 % Side 17 av 64

19 3.6. Detaljregnskap for Skatter, Renter og avdrag Kostra-artsgruppe Regnskap 2014 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud 2014 OpprBud 2014 Regnskap SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE ,1 % Sum inntekter ,1 % INNTEKTS- OG FORMUESSKATT ,1 % EIENDOMSSKATT VERK OG BRUK ,0 % EIENDOMSSKATT ANNET FAST EIENDOM ,0 % Sum inntekter ,0 % EIENDOMSSKATT ,0 % RAMMEOVERFØRING GENERELL ,0 % RAMMEOVERFØRING SKJØNNSMIDLER ,0 % NORD-NORGES TILSKUDD ,0 % INNTEKSTUTJEVN.TILSKUDD ,3 % Sum inntekter ,5 % RAMMETILSKUDD ,5 % ANDRE STATLIGE OVE ,3 % STATSTILSKUDD SKOLEBYGG ,7 % Sum inntekter ,8 % TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD ,1 % Sum utgifter ,1 % SPESIELLE STATSTILSKUDD ,7 % INTEGRERINGSTILSKUDD ,4 % OVERFØRING FRA ANDRE KOMMUNER 0 0,0 % Sum inntekter ,4 % DIV.OVERF.ANDRE KOMMUNER 59 99,5 % ANDRE TILSKUDD ,0 % Sum utgifter ,9 % STATSTILSKUDD FLYKTNING ,6 % MORARENTER 0 0,0 % MORARENTER ,6 % RENTER AV KRAFTFOND -1 13,7 % RENTER AV STARTLÅN ,0 % RENTER AV NÆRINGSLÅN -24 1,3 % RENTER AV BANKINNSKUDD ,6 % UTBYTTE ,0 % INTERNE RENTER SNN INNSKUDD ,0 % INTERNE RENTER SNN LÅN 0 0,0 % Sum inntekter ,6 % TRANSAKSJONSGEBYRER 82 78,7 % TAP PÅ FORMIDLINGSLÅN 0 0,0 % LÅNERENTER KLP ,3 % LÅNERENTER KOMMUNA ,8 % LÅNERENTER HUSBANK VIDEREUTL ,7 % LÅNERENTER HUSBANK INVEST ,9 % LÅNEOMKOSTNINGER 2 0,0 % INTERNE RENTER SNN INNSKUDD ,0 % INTERNE RENTER SNN LÅN 0 0,0 % AVSETN.BUNDNE DRIFTSFOND ,9 % Sum utgifter ,5 % RENTER ,8 % Side 18 av 64

20 Kostra-artsgruppe Regnskap 2014 Forbr i % KorrBud 2014 Beløp i hele 1000 kr OpprBud Regnskap LÅNEAVDRAG KLP ,0 % LÅNEAVDRAG KOMMUNA ,0 % LÅNEAVDRAG HUSBANK INVEST ,1 % Sum utgifter ,0 % AVDRAG LÅN ,0 % BRUK AV TIDL.ÅRS REGNSK.M.MINDREFORBRUK ,2 % Sum inntekter ,2 % OVER-/UNDERSKUDD TIDLIGERE ÅR ,2 % AVSETN.DISP.FOND ,0 % AVSETN. DISP.FOND ,9 % Sum utgifter ,0 % DISPOSISJONSFOND ,0 % OVERFØRING TIL KAPITAL 0 0,0 % Sum utgifter 0 0,0 % AVSETN.DRIFTSM.TIL INVESTERING 0 0,0 % AVSETN.BUNDNE DRIFTSFOND ,7 % Sum utgifter ,7 % BUNDNE FONDS ,7 % AVSKRIVNINGER ,0 % Sum inntekter ,0 % AVSKRIVNINGER ,0 % Netto avvik budsjett/regnskap fordelt pr. tjenesteområde Tjenesteområde Regnskap 2014 Forbr i % Beløp i hele 1000 kr KorrBud OpprBud Regnskap 2013 Avvik i kr POLITISK VIRKSOMHET ,7 % RESERVER ,7 % FELLES STØTTE ,3 % SAMFUNNSUTVIKLING ,7 % OPPVEKST OG KULTUR ,0 % HELSE- OG SOSIAL ,6 % NÆRINGSFONDS ,0 % DRIFT- OG UTBYGGING ,3 % SELVKOSTOMRÅDET ,7 % REVISJONEN ,0 % HAVNEVESEN ,0 % KIRKELIG FELLESRÅD ,0 % SKATTER OG RAMMETILSKUDD ,1 % RENTER OG AVDRAG ,0 % TIDL.ÅRS MER-/MINDREFORBRUK ,2 % FONDS ,4 % DISP.FOND TIL INVESTERING 0 0,0 % AVSKRIVNINGER ,0 % ÅRETS DRIFTSRESULTAT 0 0,0 % Side 19 av 64

21 3.8. Driftsregnskap 2014 Tjenesteområdenes kommentarer Politisk Tjenesteområdet har et netto mindreforbruk på 0,485 mill.kr. De aller fleste utvalg har innsparing, så resultatet er nok en følge ev at kommunestyrets pålegg om å være forsiktig har blitt fulgt opp Reserver Tjenesteområdet har et netto merforbruk på 1,3 mill.kr. Merforbruket skyldes i hovedsak at pensjonskostnadene ble høyere enn budsjettert, og at netto inntektsført premieavvik ble lavere enn budsjettert. Øvrige reserver viser innsparing. Felles støtte Tjenesteområdet har et netto mindreforbruk på 3,4 mill.kr. ASU I lys av varslede overskridelser i andre tjenesteområder har Felles støtte også i 2014 bevisst holdt tilbake forbruket der det har vært mulig, herunder er det ikke tatt inn vikarer der hvor det har vært sykemeldinger. Det er rådmannskontoret og andre fellesutgifter som har de største innsparingene i forhold til revidert budsjett. Felles støtte sparte både i 2011, 2012 og 2013 millionbeløp. Konsekvensen av alle innsparingstiltak er at Felles støtte har hatt minimale ressurser til utviklingstiltak, samt svært knappe ressurser til forvaltningssiden, herunder veiledning til tjenesteområdene. Alta kommune har svært lave administrasjonskostnader, noe nasjonale økonomiske analyser viser, og det må kunne stilles spørsmål ved om kommunen er underadministrert. Tjenesteområdet har et netto mindreforbruk på 0,19 mill. kr. Mindreforbruket skyldes besparelse på tilskuddsposter med ca. 0,6 mill. kr, som følge av mindre tilskudd tildelt i forhold til budsjett Lønnsforbruket er også noe lavere enn budsjett, besparelse på ca. 0,35 mill. kr. Dette som følge av vakanser i avdelingen, og at nyansettelser tar noe tid. Forbruket på varer og tjenester i kommunal egenproduksjon ligger i tråd med budsjett. På inntektssiden har vi ikke oppnådd budsjett, her ligger vi ca. 0,9 mill. kr. i mindre inntekter i forhold til budsjett Det er flere årsaker til dette. Det ene er at vi har store interne planarbeid gående, som eks kommuneplanens samfunnsdel, og store reguleringsplaner for statens vegvesen. Dette gir ingen gebyrinntekter og tar mye tid. Det andre er at tjenesteområdet i utgangspunktet har for store inntektsbudsjett i forhold til planarbeid. Avdelingens produksjon i 2014 har vært preget av store tunge interne planer, men dette har altså likevel gitt et resultat på kr 190 tusen i besparelse i forhold til budsjett. Side 20 av 64

22 Oppvekst og kultur Tjenestområdet har samlet et resultat i henhold til budsjett. 27 av 49 rapporteringsenheter (55%) har mindreforbruk på til sammen 12,6 mill.kr. 21 rapporteringsenheter har til sammen tilsvarende merforbruk. Skolene, inkl. barnehager i oppvekstsentrene har et samlet mindreforbruk på 2,7 mill.kr. Det store flertall har mindreforbruk, og de virksomhetene som har merforbruk har lavt merforbruk. Kommunale barnehager utenom oppvekstsentra har drift i henhold til budsjett. Styrket tilbud til førskolebarn har en innsparing på 0,4 mill.kr. Etterkalkylen på samlede kostnader til kommunal barnehagedrift innebærer at det beregnede tilskuddet til private barnehager var 3,57 mill.kr. for høyt. Dette er tilbakeført i regnskap 2014, og medførte at kommunen fikk et mindreforbruk på 2,1 mill.kr. på tilskuddet til private barnehager. Kilden til innsparingen er i all hovedsak at den faktiske kostnaden til årets lønnsoppgjør ble lavere i de kommunale barnehagene enn det var tatt høyde for ved utmålingen av løpende tilskudd basert på budsjett. Kulturvirksomheten viser i sum et merforbruk på 0,4 mill.kr. Voksenopplæringa viser et merforbruk på 0,15 mill.kr. Barn og unge tjenesten viser til sammen et mindreforbruk på 1,9 mill.kr. Når resultatet avviker så mye fra det som er meldt gjennom det meste av året, så skyldes det i hovedsak at kommunestyret styrket budsjettet med 3,9 mill.kr. i desember, at de tilbakeførte midlene fra rådmannens reserve ble tilført med 1,5 mill.kr. og at tilskuddene fra IMDI knyttet til enslige mindreårige asylsøkere ble større på slutten av året enn det var tatt høyde for i prognosene. Nordlysbadet viser et merforbruk på 1,6 mill.kr. Oppvekstkontoret har et mindreforbruk på 0,15 mill.kr. IKT fagdata har et merforbruk på 1,5 mill.kr. Fellesutgifter har et merforbruk på 4,9 mill.kr. som skyldes skoleskyss, elever i andre kommuner, og inntektssvikt på statstilskudd. Reserver viser en innsparing på 1,4 mill.kr. Dette skyldes ufordelte pensjonsmidler i tjenesteområdet. Helse og sosial Tjenestområdet har et netto merforbruk på kr. 10,5 mill.kr. 14 av 25 rapporteringsenheter (56 %) har merforbruk. 11 rapporteringsenheter har mindreforbruk eller et resultat i tråd med budsjett. Det er i hovedsak kjøp av varer og tjenester som er hovedkilden til merforbruket i helse og sosial. Her er det et merforbruk på 11 mill.kr. samlet for hele tjenesteområdet. Den største budsjettposten er lønn og pensjon med et samlet budsjett på 351 mill. kr. Her er avviket tilnærmet lik null. Merforbruket for 2014 fordeler seg slik: Fellespostene for helse og sosial har et merforbruk på 1,699 mill. kr. Dette skyldes blant annet høyere utgifter til kjøp av sykehjemsplasser enn budsjettert. Virksomhet for hjemmetjenester har et samlet merforbruk på 0,821 mill. kr. Skyldes i stor grad kjøp av vikarbyråtjenester på grunn av ressurskrevende brukere. Side 21 av 64

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

Budsjett- og regnskapsrapport

Budsjett- og regnskapsrapport Postboks 1403 9506 ALTA Budsjett- og regnskapsrapport 3. kvartal Behandles : Hovedutvalgene 28. og 29. Formannskapet 06.11. Kommunestyret 18.11. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDKONKLUSJONER... 3 1.1 KOMMENTARER

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

2014 HEMSEDAL KOMMUNE

2014 HEMSEDAL KOMMUNE 2014 HEMSEDAL KOMMUNE ÅRSREKNESKAP 1 INNHOLD... 1 1 Revisjonsberetning... 5 2 Økonomisk oversikter drift... 6 3 Økonomisk oversikt investering... 7 4 Anskaffelser og anvendelser av midler... 8 5 Hovedoversikt

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2007 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRA-rapportering, regnskap. Oktober 2007 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008 Årsregnskap REGNSKAP INNHOLDSOVERSIKT 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Anskaffelse og anvendelse av midler 4 Balanseregnskapet 5 2. NOTER... 6 Note 1 Arbeidskapital 7

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2006 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRArapportering, regnskap Oktober 2006 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF Innholdsfortegnelse 1. HOVEDOVERSIKTER SIDE 1.1. Hovedoversikt driftsregnskap 3 1.2. Hovedoversikt investeringsregnskap 4 1.3. Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4. Hovedoversikt

Detaljer

Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013

Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013 Lardal kommune Fra Svarstad Årsregnskap 2013 14/2-2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 1 Regnskapsoversikter 4 1.1 Regnskapsskjema 1A drift 4 1.2 Regnskapsskjema 1B Fordelt til drift (fra regnskapsskjema

Detaljer

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Årsregnskap 2014 Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRESULTAT 2014 1 2 REVISJONSBERETNING 2014 3 3 OM KOMMUNEREGNSKAPET 5 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Detaljer

Lardal kommune. Årsregnskapet 2010

Lardal kommune. Årsregnskapet 2010 Lardal kommune Kjærrabrua krysser Lågen ved Kjærrafossen, som er berømt for sitt laksefiske. Broen er bygget i tre og stål og har et spenn på om lag 90 m. Den ble åpnet 2001. Årsregnskapet 2010 Pr 21/3-2011

Detaljer

Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010

Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010 Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010 Regnskapsskjema Regnskapsskjema 1 A regnskap drift... 3 Regnskapsskjema 1 B fordeling drift 4 Regnskapsskjema 2 A investeringsregnskap.... 5 Regnskapsskjema 2 B fordeling

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

k i Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ .N. t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \

k i Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ .N. t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \ Statistisk sentralbyrås håndbøker Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ k i.^ G.N. \t t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \,i 70 Statistisk

Detaljer

F_. pps_^agshe#te t hjel p. vd.4 Iuttrek k^#o r OST rrapportetng ~^-- so V.,^ ^--, KOSTRA-regnskap 1999-\?? y ^. Statistisk sentralbyrås håndbøker

F_. pps_^agshe#te t hjel p. vd.4 Iuttrek k^#o r OST rrapportetng ~^-- so V.,^ ^--, KOSTRA-regnskap 1999-\?? y ^. Statistisk sentralbyrås håndbøker Statistisk sentralbyrås håndbøker Ra pp orterin gshåndb KOSTRA-regnskap 1999-\?? y ^. ~^--,,,' ' '' o Ÿ so V.,^ ^--, pps_^agshe#te t hjel p ~, vd.4 Iuttrek k^#o r OST rrapportetng F_. "^ ib ^ 7 \ - '''''S'

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

Årsregnskap 2010. Nord-Trøndelag fylkeskommune fylkeskassen. Inntekt Utgift Til overs

Årsregnskap 2010. Nord-Trøndelag fylkeskommune fylkeskassen. Inntekt Utgift Til overs Årsregnskap 2010 Nord-Trøndelag fylkeskommune fylkeskassen 35 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 Inntekt Utgift Til overs 1 Internt notat uten behandlingskontroll Til: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Trygve

Detaljer

Regnskap 2014. Froland kommune

Regnskap 2014. Froland kommune Regnskap 2014 Froland kommune 1 Innhold Regnskapsskjema 1 A og B... 3 Regnskapsskjema 2 A og B... 5 Balanseregnskap... 7 Økonomisk oversikt drift... 8 Økonomisk oversikt investering... 9 Driftsregnskapet...

Detaljer

Balsfj ord kommune - for framtida

Balsfj ord kommune - for framtida Balsfj ord kommune - for framtida Foto: Fra Apen dag april 2012. april 2013(R1) BALSFJORD KOMMUNE.4/ 111110 REGNSKAP 2012 Innholdsfortegnelse 1. Hovedoversikter 2. Noter 3. Detaljert regnskap drift 4.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

Ullensaker kommune Årsregnskap 2012

Ullensaker kommune Årsregnskap 2012 Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 3 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET... 4 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERINGSREGNSKAPET... 7 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERINGSREGNSKAPET... 8 5 ØKONOMISK

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer