REGNSKAP ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP 2014 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5"

Transkript

1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler 7 Finansiering av den samlede investeringsportefølje 9 3. DRIFTSREGNSKAPET Skjema 1A 10 Skjema 1B - Driftsregnskap pr. sektor 11 Brutto driftsinntekter/utgifter pr kostra-art 14 Netto drift pr. funksjon 16 Driftsregnskap - spesifikasjon ansvar 8 og 9 18 Netto avvik budsjett/regnskap fordelt pr. tjenesteområde 19 Hovedkonklusjon driftsregnskap Skatter og rammetilskudd BALANSEREGNSKAPET NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper 35 Note 2 Arbeidskapital 37 Note 3 Netto driftsresultat 38 Note 4 Pensjonsberegninger 40 Note 5 Garantier 43 Note 6 Innlån 45 Note 7 Utlån 46 Note 8 Kontrollgrense lån, gjeldsutvikl, låneopptak, renter og avdrag 47 Note 9 Aksjer 51 Note10 Fonds 53 Note11 Kapitalkonto 55 Note12 Avslutning av investeringsregnskapet 56 Note13 Anlegg og avskrivningssaldi 57 Note14 Økonomisk kretsløp 57 Note15 Etterkalkyler selvkost,byggesak,barnehage 58 Note16 Leasing 62 Side 1 av 64

3 1. Hovedoversikter 1.1. Hovedoversikt drift REGNSKAP 2014 REVIDERT BUDSJETT 2014 OPPR BUDSJETT 2014 REGNSKAP 2013 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger , ,42 Andre salgs- og leieinntekter , ,35 Overføringer med krav til motytelse , ,02 Rammetilskudd fra staten , ,00 Andre statlige tilskudd , ,00 Andre overføringer , ,30 Skatt på Inntekt og formue , ,22 Eiendomsskatt , ,04 Andre direkte og indirekte skatter , ,00 Sum Driftsinntekter , ,35 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter , ,96 Sosiale utgifter , ,34 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod , ,82 Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod , ,71 Overføringer , ,31 Avskrivninger , ,38 Fordelte utgifter , ,00 Sum Driftsutgifter , ,52 Brutto driftsresultat , ,83 EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , ,75 Mottatte avdrag på utlån , ,00 Sum eksterne finansinntekter , ,75 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , ,69 Avdragsutgifter , ,00 Utlån ,00 Sum eksterne finansutgifter , ,69 Resultat eksterne finanstransaksjoner , ,94 Motpost avskrivninger , ,38 Netto driftsresultat , ,27 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk , ,29 Bruk av disposisjonsfond , ,28 Bruk av bundne fond , ,75 Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger , ,32 Avsetninger Overført til investeringsregnskpet ,00 Dekning av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk Avsatt til disposisjonsfond , ,34 Avsatt til bundne fond , ,25 Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger , ,59 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0, ,00 Side 2 av 64

4 1.2. Hovedoversikt investering REGNSKAP 2014 REVIDERT BUDSJETT 2014 OPPR BUDSJETT 2014 REGNSKAP 2013 INVESTERINGSINNTEKTER Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,67 Andre salgsinntekter , ,82 Overføringer med krav til motytelse , ,18 Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak , Sum Inntekter , ,67 INVESTERINGSUTGIFTER Lønnsutgifter , ,82 Sosiale utgifter , ,72 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteprod , ,11 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod , ,00 Overføringer , ,06 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 7 745, ,27 Fordelte utgifter Sum Utgifter , ,98 FINANSUTGIFTER Avdragsutgifter , ,00 Utlån , ,78 Kjøp av aksjer og andeler , ,00 Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond , ,00 Avsetninger til bundne fond , ,45 Sum finanstransaksjoner , , , ,23 Finansieringsbehov , ,54 FINANSIERING - Bruk av lån , ,31 Mottatte avdrag på utlån , ,45 Salg av aksjer og andeler , Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet ,00 Bruk av disposisjonsfond , ,78 Bruk av ubundne investeringsfond , Bruk av bundne fond Bruk likviditetsreserve - forskriftsendring Sum finansiering , , , ,54 Udekket/udisponert 0, Side 3 av 64

5 1.3. Balansen Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler , ,54 Faste eiendommer og anlegg , ,66 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,99 Utlån , ,89 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,33 Kortsiktige fordringer , ,12 Kortsiktige fordringer Nordlysbadet Alta KF ,21 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler - - Sertifikater - - Obligasjoner - - Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,00 Kassa Nordlysbadet Alta KF 7 200,00 Sum eiendeler , ,87 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,05 Disposisjonsfond , ,13 Bundne driftsfond , ,31 Ubundne investeringsfond , ,00 Bundne investeringsfond , ,63 Endring i regnskapsprinsipp som påvirket AK drift , ,48 Endring i regnskapsprinsipp som påvirket AK investering , ,00 Regnskapsmessig mindreforbruk - - Regnskapsmessig merforbruk - - Udisponert i investeringsregnskapet - - Udekket i investeringsregnskapet - - Likviditetsreserve - - Kapitalkonto , ,46 GJELD Langsiktig gjeld , ,00 Pensjonsforpliktelse , ,00 Ihendehaverobligasjonslån - - Sertifikatlån - - Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,57 Kassekredittlån - - Annen kortsiktig gjeld , ,61 Annen kortsiktig gjeld Nordlysbadet Alta KF ,96 Premieavvik - - Sum egenkapital og gjeld , ,62 MEMORIAKONTO Memoriakonto - - Ubrukte lånemidler , ,42 Andre memoriakonti , ,32 Motkonto for memoriakontiene , ,74 Side 4 av 64

6 1.4. Anskaffelse og anvendelse REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , ,35 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,67 Innbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner , ,51 Sum anskaffelse av midler , ,53 ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , ,14 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,71 Utbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner , ,74 Sum anvendelse av midler , ,59 Anskaffelse - anvendelse av midler , ,94 Endring i ubrukte lånemidler , ,69 Endring i arbeidskapital , ,63 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Avsetninger , ,04 Bruk av avsetninger , ,10 Til avsetning senere år - - Netto avsetninger , ,94 Side 5 av 64

7 2. Investeringsregnskapet 2.1 Skjema 2A REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2014 REVIDERT BUDSJETT 2014 OPPR BUDSJETT 2014 REGNSKAP 2013 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler , ,71 Utlån og forskutteringer , ,78 Avdrag på lån og renteutgifter , ,27 Avsetninger , ,45 Årets finansieringsbehov , ,21 FINANSIERES SLIK: Bruk av lånemidler , ,31 Inntekter fra salg av anleggsmidler , ,67 Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , ,63 Andre inntekter , ,82 Sum ekstern finansiering , ,43 Overført fra drift ,00 Bruk av avsetninger , ,78 Sum finansiering , ,21 Udekket/udisponert = Investeringsprosjekt Regnskap 2014 Forbr i % KorrBud 2014 OpprBud 2014 Regnskap FELLES % SAMFUNNSUTVIKLING % OPPVEKST OG KULTUR % HELSE OG SOSIAL % DRIFT OG UTBYGGING % SELVKOST % STARTLÅN M.V % Sum investering i anleggsmidler ,0 % Kommentar Det er investert 160 mill.kr. i anleggsmidler i Dette er 13,9 mill.kr mindre enn revidert budsjett. Den siste budsjettreguleringen ble foretatt i kommunestyret i desember. Opprinnelig budsjettert investeringsplan var på 246,9 mill.kr. Lavere investering enn budsjettert, gir seg også utslag på finansieringen. Avviket på bruk av lån er 13 mill.kr. lavere enn budsjettert. For nærmere detaljer vises det til skjema 2B. Side 6 av 64

8 2.2 Skjema 2B Investeringer i anleggsmidler Investeringsprosjekt Regnskap 2014 Forbr i % KorrBud 2014 OpprBud 2014 Regnskap 2013 K001 IT-UTSTYR % K005 DIVERSE MINDRE INVESTERINGER % K341 ØKONOMISYSTEMER-OPPGRADERING % K416 RÅDHUSET REHAB-PÅBYGG FLØY A % K456 NYTT TELEFONIANLEGG % K585 INFRASTRUKTUR IKT % K586 SAKSBEH OG REKRUTTERINGSPROGRAM % FELLES % K015 GRUNNERVERV % K158 TILRETTELEGGING BOLIGFELT % K231 INDUSTRIOMRÅDE % K349 MØLLENES INDUSTRIOMRÅDE-OPPARBEIDELSE % K357 GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT % K391 SENTRUMSTILTAK % K429 ALTAPAKKEN % K448 OMRÅDEPLANER - REGULERINGSPLANER % K574 SKOGHEIM 0 0 % K599 FORLENGELSE RULLEBANEN % SAMFUNNSUTVIKLING % K028 UTV./OPPARB. AV KIRKEGÅRDER % K228 NYBYGG VERDENSARVSENTRET % K257 BUL- HALLEN 0 0 % K393 UTBEDR BYGN MESSIGE AVVIK SKOLE BARNEHAGE % K394 TILTAK FOR UNIVERSELL UTFORMING % K395 KAP.VARER INFRASTRUKTUR IKT SKOLE BARNEH % K449 OTERFARET BARNEHAGE - VOGNSKUR 0 0 % K455 BARNEAVLASTNING % K457 SANDFALLET OG ELEVBAKKEN SKOLE VINDUER % K459 KULTURSAL KUBEN OPPGRADERING % K466 HALDDE RENOVERING % K467 ELVEBAKKEN SKOLE BRANNSKADE % K575 SANDFALLET USKOLE SPESIALROM % K576 AUSK RENOVERING ØSTFLØY % K577 UTREDNING INVEST VEDTATT SKOLESTRUKTUR % K581 KÅFJORD KIRKE % K582 SENTRUM BARNEHAGE PARKERING % K589 FINNMARKSHALLEN UTVIDELSE % K590 KAISKURU GYMSAL UTVIDELSE 0 0 % K591 RULLESKILØYPE KAISKURU % K594 AUSK SPILLEFLATE BASSENG % OPPVEKST OG KULTUR % K320 HELSE - DIVERSE MINDRE PROSJEKT % K427 KONGLEVEIEN NY PERSONALENHET 0 0 % K440 ALTA HELSESENTER PLANLEGGING UTBYGGING 0 0 % K458 ALTA HELSESENTER % K465 OMSORGSSENTER % K553 EL-KJELER U-SKOLEN OG HELSESENTER % K554 TAKLEKKASJE E2 OG E4 HELSESENTERET 0 0 % K555 ALTA HELSESENTER BUNNLEDNINGER 0 0 % K583 DAG OG ARBEIDSSENTER UTVIDELSE % K592 NYTT SYKEHJEM 0 0 % HELSE OG SOSIAL % Side 7 av 64

9 Investeringsprosjekt Regnskap 2014 Forbr i % KorrBud 2014 OpprBud 2014 Regnskap 2013 K018 UTREDNING % K026 LEKEPLASSER/NÆRMILJØANLEGG % K029 KJØP AV MASKINER % K033 ASFALTERING AV KOMM.VEGER % K034 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK % K288 GARANTIER BYGG 0 0 % K328 BRANNSTASJON NY 0 0 % K398 RÅDHUSET NØDSTRØM 0 0 % K401 ALTAELVA FORBYGNINGER % K409 GATELYS OPPGRADERING % K411 G/S TVERRELVDALEN DEL % K422 BYGNINGSMESSIGE HMS-TILTAK % K423 OPPGRADERING P PLASSER % K424 OPPGRADERING OFFENTLIGE UTEROM % K425 UTSKIFTINGSPLAN KJØRETØY PARK OG IDRETT % K426 KJØP VERKSTEDBYGG ØYRA 0 0 % K441 OPPRUSTING SKIFTERVEIER 0 0 % K452 BUSSLOMME I MARKVEIEN 0 0 % K453 PARKERINGSPLASS BUL IDRETTSPARK % K460 TANKBIL BRANN % K461 UTSTYR BRANN % K463 KAISKURU SKIANLEGG LAGER % K464 SD ANLEGG % K468 G/S TVERRELVDALEN DEL % K571 TILRETTELEGGING FOR KOLLEKTIVTRANSPORT % K578 RIVING BYGG % K579 ØYRA INNGJERDING % K580 OPPRUSTING BRUER % K584 DETSIKAVEIEN % K587 OPPRUSTING EIBYLØYPA % K588 STØYGJERDE KRONSTAD NORD % K598 G/S VEI SKAIALUFT % K900 BYGGELEDELSE TIL FORDELING % DRIFT OG UTBYGGING % SELVKOST % K281 K281-ENGANGSTILSK.KLP % K570 KJØP/SALG AV AKSJER 0 0 % STARTLÅN M.V % Sum investering i anleggsmidler ,0 % Side 8 av 64

10 2.3 Finansiering av den samlede investeringsportefølje Kostra-artsgruppe Regnskap Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud 2014 OpprBud 2014 Regnskap Annet salg av varer og tjenester, gebyrer % Avgiftspliktig salg av varer og tjenester % Salg av fast eiendom % Salgsinntekter % Fra staten % Sykelønnrefusjon % Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet % Fra fylkeskommuner % Fra andre kommuner 0 0 % Fra andre (private) % Internsalg % Refusjoner % Renteinntekter -1 0 % Bruk av lån % Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v % Salg av aksjer % Bruk av disposisjonsfond % Bruk av ubundne investeringsfond % Overføringer fra driftsregnskap 0 0 % Finansinntekter % Sum inntekter % Lønn % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod % Varer/tj. erst.komm.egen prod % Overføringer % Renteutgifter, låneomkostninger 8 0 % Avdragsutgifter % Utlån % Kjøp av aksjer % Avsetning ubundne investeringsfond % Avsetninger til bundne fond % Finansutgifter % Sum utgifter % Kommentar Oppsettet viser hvordan den totale investeringsutgiften for 2014 på 229,5 mill.kr. er finansiert. Dette er inkl. avsetninger til fonds og utlån. Side 9 av 64

11 3. Driftsregnskapet 3.1. Regnskapsskjema 1 A REGNSKAP 2014 REVIDERT BUDSJETT 2014 OPPR BUDSJETT 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue , ,22 Ordinært rammetilskudd , ,00 Skatt på eiendom , ,04 Andre direkte eller indirekte skatter , ,00 Andre generelle statstilskudd , ,00 Sum frie disponible inntekter , ,26 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte , ,75 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , ,69 Avdrag på lån , ,00 Netto finansinntekter/-utgifter , ,94 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger , ,34 Til bundne avsetninger , ,25 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk , ,29 Bruk av ubundne avsetninger , ,28 Bruk av bundne avsetninger , ,75 Netto avsetninger , ,27 FORDELING Overført til investering Til fordeling drift , ,05 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , ,05 Side 10 av 64

12 3.2. Driftsregnskap pr. sektor pr. hovedpost skjema 1B Tjenesteområde Regnskap 2014 Forbr i % Beløp i hele 1000 kr OpprBud 2014 KorrBud 2014 Regnskap Refusjoner ,7 % Finansinntekter 0 0,0 % Sum inntekter ,7 % Avvik i kr 0 Lønn ,7 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,7 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,3 % Overføringer ,4 % Finansutgifter 0 0,0 % Sum utgifter ,4 % POLITISK VIRKSOMHET ,7 % Salgsinntekter ,6 % Refusjoner ,0 % Finansinntekter ,2 % Sum inntekter ,8 % Lønn ,0 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,3 % Varer/tj. erst.komm.egen prod. 0 0,0 % Overføringer ,3 % Finansutgifter ,0 % Sum utgifter ,6 % RESERVER ,7 % Salgsinntekter ,7 % Refusjoner ,9 % Overføringer ,0 % Finansinntekter ,0 % Sum inntekter ,7 % Lønn ,1 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,0 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,2 % Overføringer ,6 % Finansutgifter ,0 % Sum utgifter ,1 % FELLES STØTTE ,3 % Salgsinntekter ,3 % Refusjoner ,2 % Finansinntekter ,1 % Sum inntekter ,0 % Lønn ,3 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,6 % Varer/tj. erst.komm.egen prod. 7 8,4 % Overføringer ,2 % Finansutgifter ,4 % Sum utgifter ,6 % SAMFUNNSUTVIKLING ,7 % Salgsinntekter ,6 % Refusjoner ,7 % Overføringer ,2 % Finansinntekter ,9 % Sum inntekter ,1 % Lønn ,3 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,2 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,1 % Overføringer ,3 % Finansutgifter ,2 % Sum utgifter ,4 % OPPVEKST OG KULTUR ,0 % Side 11 av 64

13 Tjenesteområde Regnskap 2014 Forbr i % Beløp i hele 1000 kr KorrBud OpprBud Regnskap 2013 Avvik i kr 6 Salgsinntekter ,6 % Refusjoner ,0 % Finansinntekter ,7 % Sum inntekter ,0 % Lønn ,2 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,3 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,8 % Overføringer ,7 % Finansutgifter ,6 % Sum utgifter ,3 % HELSE- OG SOSIAL ,6 % Salgsinntekter 0 0,0 % Refusjoner ,0 % Overføringer ,9 % Finansinntekter ,9 % Sum inntekter ,9 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,2 % Overføringer ,3 % Finansutgifter ,7 % Sum utgifter ,0 % NÆRINGSFONDS ,0 % Salgsinntekter ,0 % Refusjoner ,9 % Overføringer ,5 % Finansinntekter ,0 % Sum inntekter ,9 % Lønn ,9 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,8 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,9 % Overføringer ,7 % Finansutgifter ,2 % Sum utgifter ,0 % DRIFT- OG UTBYGGING ,3 % Salgsinntekter ,9 % Refusjoner ,0 % Finansinntekter ,3 % Sum inntekter ,3 % Lønn ,8 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,4 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,5 % Finansutgifter ,2 % Sum utgifter ,5 % SELVKOSTOMRÅDET ,7 % Side 12 av 64

14 Tjenesteområde Regnskap 2014 Forbr i % Beløp i hele 1000 kr KorrBud OpprBud Regnskap 2013 Avvik i kr 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod ,0 % Sum utgifter ,0 % REVISJONEN ,0 % Overføringer ,0 % Finansutgifter ,0 % Sum utgifter ,0 % HAVNEVESEN ,0 % Overføringer ,0 % Finansutgifter ,7 % Sum utgifter ,0 % KIRKELIG FELLESRÅD ,0 % Overføringer ,1 % Sum inntekter ,1 % Overføringer ,0 % Sum utgifter ,0 % SKATTER OG RAMMETILSKUDD ,1 % Finansinntekter ,6 % Sum inntekter ,6 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,7 % Overføringer 0 0,0 % Finansutgifter ,5 % Sum utgifter ,4 % RENTER OG AVDRAG ,0 % Finansinntekter ,2 % Sum inntekter ,2 % TIDL.ÅRS MER-/MINDREFORBRUK ,2 % Finansutgifter ,4 % Sum utgifter ,4 % FONDS ,4 % Finansutgifter 0 0,0 % Sum utgifter 0 0,0 % DISP.FOND TIL INVESTERING 0 0,0 % Finansinntekter ,0 % Sum inntekter ,0 % AVSKRIVNINGER ,0 % Sum inntekter 0 0,0 % Sum utgifter 0 0,0 % ÅRETS DRIFTSRESULTAT 0 0,0 % Side 13 av 64

15 3.3. Totale brutto driftsinntekter pr. kostra-art Beløp i hele 1000 kr Kostra-artsgruppe Regnskap 2014 Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap Brukerbetaling for ordinære tjenester ,8 % Annet salg av varer og tjenester, gebyrer ,1 % Billettinntekter ,5 % Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler ,5 % Avgiftspliktig årsgebyr ,2 % Avgiftspliktig salg av varer og tjenester ,9 % Fordelte utgifter ,0 % Salgsinntekter ,1 % Fra staten ,8 % Sykelønnrefusjon ,2 % Refusjon moms påløpt i investeringsregnsk. 0 0,0 % Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet ,5 % Fra fylkeskommuner ,3 % Fra andre kommuner ,7 % Fra andre (private) ,9 % Refusjon fra IKS - kommunen deltaker ,5 % Internsalg ,0 % Refusjoner ,3 % Rammeoverføring ,5 % Andre statlige overføringer ,5 % Fra fylkeskommuner 0 0,0 % Fra andre kommuner ,1 % Skatteinntekter ,1 % Eiendomsskatt Verk og bruk ,0 % Eiendomsskatt annen fast eiendom ,0 % Andre direkte og inndirekte skatter ,0 % Overføring fra IKS - kommunen deltaker ,1 % Overføringer ,2 % Renteinntekter ,6 % Utbytte fra selskaper ,0 % Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v ,5 % Bruk av tidl.års.regnsk.m.mindreforbruk ,2 % Bruk av disposisjonsfond ,0 % Bruk av bundne driftsfond ,8 % Motpost avskrivninger ,0 % Finansinntekter ,9 % Sum inntekter ,3 % Totale brutto driftsutgifter pr. kostra-art Beløp i hele 1000 kr Kostra-artsgruppe Regnskap 2014 Forbr i % KorrBud 2014 OpprBud 2014 Regnskap Fast lønn ,4 % Vikar ,4 % Ekstrahjelp ,3 % Overtid ,1 % Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser ,5 % Lønn vedlikehold ,7 % Lønn renhold ,7 % Godtgjørelse folkevalgte ,8 % Tr.pl.-oppg.pl.-ikke arb.g.avg.pl lønn ,3 % Pensjonsinnskudd og kollektiv ulykkes-/ gr ,7 % Arbeidsgiveravgift - 0,0 % Lønn ,4 % Side 14 av 64

16 Beløp i hele 1000 kr Kostra-artsgruppe Regnskap 2014 Forbr i % KorrBud 2014 OpprBud 2014 Regnskap Kontormateriell ,7 % Undervisningsmateriell ,2 % Medisinsk forbruksmateriell ,4 % Medikamenter ,9 % Matvarer ,3 % Annet forbruksmateriell/ råvarer og tjenes ,2 % Post, banktjenester, telefon ,1 % Annonse, reklame, informasjon ,8 % Opplæring, kurs ,4 % Utgifter og godtgjørelser for reiser, diet ,0 % Andre oppgavepliktige godtgjørelser ,1 % Transport/drift av egne transportmidler ,7 % Strøm ,0 % Fjernvarme ,4 % Fyringsolje og fyringsparafin ,0 % Forsikringer, vakttjenester ,1 % Husleie, leie av lokaler og grunn ,6 % Avgifter, gebyrer, lisenser m.v ,7 % Inventar og utstyr ,8 % Medisinsk utstyr ,6 % Kjøp/leie/ leasing av transportmidler ,7 % Kjøp/leie/ leasing av maskiner ,4 % Vedlikehold og byggetjenester ,4 % Serviceavtaler og reparasjoner ,9 % Materialer til vedlikehold ,1 % Renholds- og vaskeritjenester ,8 % Konsulenttjenester ,9 % Internkjøp ("interne overføringer") ,0 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,4 % Til staten/ statlige institusjoner ,7 % Til fylkeskommuner/ fylkeskom.inst ,1 % Til andre kommuner/ kommunale inst ,3 % Til andre/ driftsavtaler med private ,4 % Kjøp fra IKS - kommunen deltaker ,1 % Kjøp fra foretak i egen kommune - 0,0 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,8 % Til staten ,4 % Generell momskompensasjonsordning ,5 % Til fylkeskommuner ,0 % Til kommuner ,0 % Til andre private ,6 % Overføring til IKS - kommunen deltaker ,2 % Overføring til foretak i egen kommune ,0 % Reserverte bevilgninger/avsetning - 0,0 % Overføringer ,4 % Renteutgifter, låneomkostninger ,6 % Avdragsutgifter ,0 % Utlån - 0,0 % Avsetninger til disposisjonsfond ,4 % Avsetninger til bundne fond ,2 % Overføring til kapitalregnskapet - 0,0 % Avskrivninger ,0 % Finansutgifter ,6 % Sum utgifter ,3 % Side 15 av 64

17 3.5. Netto drift pr. funksjon Funksjon Regnskap 2014 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap Politisk styring ,4 % Kontroll og revisjon ,3 % Administrasjon ,1 % Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen ,9 % Administrasjonslokaler ,8 % Årets Premieavvik ,1 % Amortisering av tidl års premieavvik ,9 % Pensjon ,1 % Premiefond ,0 % Diverse fellesutgifter ,2 % Førskole ,1 % Grunnskole ,4 % Styrket tilbud til førskolebarn ,7 % Voksenopplæring ,7 % Skolefritidstilbud ,0 % Førskolelokaler og skyss ,8 % Skolelokaler ,9 % Skoleskyss ,1 % Aktivitetstilbud barn og unge ,7 % Forebygging -helsestasjons- og skolehelsetjeneste ,1 % Annet forebyggende helsearbeid ,7 % Aktivisering og servicetj. for eldre og funksj.h ,6 % Diagnose, behandling, rehabilitering ,5 % Råd, veil. og sos. forebygg. arbeid ,8 % Tilbud til personer med rusproblemer ,7 % Barneverntjeneste ,5 % Barneverntiltak i familien ,5 % Barneverntiltak utenfor familien ,5 % Bistand, pleie, omsorg i institusjon eldre og funksjh ,8 % Bistand, pleie, omsor til hjemmeboende ,2 % Medfinansiering somatiske tjenester ,5 % Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten 4 0,1 % Institusjonslokaler ,8 % Kommunalt disponerte boliger ,8 % Kommunale sysselsettingstiltak ,0 % Introduksjonsordningen ,4 % Kvalifiseringsordningen ,1 % Økonomisk sosialhjelp ,0 % Bist.etabl. og oppr.hold.egen bolig ,7 % Tjeneste utenfor ord. kommunalt ansvarsområde ,8 % Side 16 av 64

18 Funksjon Regnskap 2014 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap Plansakbehandling ,5 % Byggesaksbehandling og eierseksjonering ,5 % Kart og oppmåling ,0 % Boligbygg. og fysisk.bomiljøtiltak ,2 % Kommunal næringsvirksomhet 0 0,0 % Konsesjonskraft,kraftrettigheter og annen kraft ,9 % Tilrettelegging og bistand for næringslivet ,1 % Landbruksforv. og landbr.b.næringsutv ,5 % Samferdselsbedrifter/transporttiltak ,0 % Kommunale veger,miljø og trafikksikkerh og parkering ,7 % Rekreasjon i tettsted ,2 % Forebygging av brann og ulykker ,8 % Beredskap mot branner og andre ulykker ,3 % Distribusjon av vann ,2 % Avløpsnett/innsamling av avløpsvann ,5 % Tømming av slamavskillere,sept.tanker 5 45,7 % Innsamling av husholdningsavfall ,0 % Gjennvinning og sluttbehandling av hushold.avfall 64 99,5 % Naturforvaltning, friluftsliv ,9 % Kulturminnevern 20 98,9 % Bibliotek ,0 % Kino ,3 % Museer ,5 % Kunstformidling ,6 % Idrett og tilskudd til andres idrettslag ,9 % Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg ,6 % Musikk og kulturskoler ,1 % Andre kulturaktiviteter og utg til kulturbygg ,1 % Kommunale kulturbygg ,3 % Den norske kirke ,0 % Andre religiøse formål ,7 % Gravplasser og krematorier ,0 % Skatt på formue og inntekt ,2 % Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk ,5 % Generelt statstilskudd vedr. flyktninger m.v ,4 % Motpost avskrivninger ,0 % Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) ,9 % Interne finansieringstransaksjoner ,7 % Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk 0 0,0 % Side 17 av 64

19 3.6. Detaljregnskap for Skatter, Renter og avdrag Kostra-artsgruppe Regnskap 2014 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud 2014 OpprBud 2014 Regnskap SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE ,1 % Sum inntekter ,1 % INNTEKTS- OG FORMUESSKATT ,1 % EIENDOMSSKATT VERK OG BRUK ,0 % EIENDOMSSKATT ANNET FAST EIENDOM ,0 % Sum inntekter ,0 % EIENDOMSSKATT ,0 % RAMMEOVERFØRING GENERELL ,0 % RAMMEOVERFØRING SKJØNNSMIDLER ,0 % NORD-NORGES TILSKUDD ,0 % INNTEKSTUTJEVN.TILSKUDD ,3 % Sum inntekter ,5 % RAMMETILSKUDD ,5 % ANDRE STATLIGE OVE ,3 % STATSTILSKUDD SKOLEBYGG ,7 % Sum inntekter ,8 % TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD ,1 % Sum utgifter ,1 % SPESIELLE STATSTILSKUDD ,7 % INTEGRERINGSTILSKUDD ,4 % OVERFØRING FRA ANDRE KOMMUNER 0 0,0 % Sum inntekter ,4 % DIV.OVERF.ANDRE KOMMUNER 59 99,5 % ANDRE TILSKUDD ,0 % Sum utgifter ,9 % STATSTILSKUDD FLYKTNING ,6 % MORARENTER 0 0,0 % MORARENTER ,6 % RENTER AV KRAFTFOND -1 13,7 % RENTER AV STARTLÅN ,0 % RENTER AV NÆRINGSLÅN -24 1,3 % RENTER AV BANKINNSKUDD ,6 % UTBYTTE ,0 % INTERNE RENTER SNN INNSKUDD ,0 % INTERNE RENTER SNN LÅN 0 0,0 % Sum inntekter ,6 % TRANSAKSJONSGEBYRER 82 78,7 % TAP PÅ FORMIDLINGSLÅN 0 0,0 % LÅNERENTER KLP ,3 % LÅNERENTER KOMMUNA ,8 % LÅNERENTER HUSBANK VIDEREUTL ,7 % LÅNERENTER HUSBANK INVEST ,9 % LÅNEOMKOSTNINGER 2 0,0 % INTERNE RENTER SNN INNSKUDD ,0 % INTERNE RENTER SNN LÅN 0 0,0 % AVSETN.BUNDNE DRIFTSFOND ,9 % Sum utgifter ,5 % RENTER ,8 % Side 18 av 64

20 Kostra-artsgruppe Regnskap 2014 Forbr i % KorrBud 2014 Beløp i hele 1000 kr OpprBud Regnskap LÅNEAVDRAG KLP ,0 % LÅNEAVDRAG KOMMUNA ,0 % LÅNEAVDRAG HUSBANK INVEST ,1 % Sum utgifter ,0 % AVDRAG LÅN ,0 % BRUK AV TIDL.ÅRS REGNSK.M.MINDREFORBRUK ,2 % Sum inntekter ,2 % OVER-/UNDERSKUDD TIDLIGERE ÅR ,2 % AVSETN.DISP.FOND ,0 % AVSETN. DISP.FOND ,9 % Sum utgifter ,0 % DISPOSISJONSFOND ,0 % OVERFØRING TIL KAPITAL 0 0,0 % Sum utgifter 0 0,0 % AVSETN.DRIFTSM.TIL INVESTERING 0 0,0 % AVSETN.BUNDNE DRIFTSFOND ,7 % Sum utgifter ,7 % BUNDNE FONDS ,7 % AVSKRIVNINGER ,0 % Sum inntekter ,0 % AVSKRIVNINGER ,0 % Netto avvik budsjett/regnskap fordelt pr. tjenesteområde Tjenesteområde Regnskap 2014 Forbr i % Beløp i hele 1000 kr KorrBud OpprBud Regnskap 2013 Avvik i kr POLITISK VIRKSOMHET ,7 % RESERVER ,7 % FELLES STØTTE ,3 % SAMFUNNSUTVIKLING ,7 % OPPVEKST OG KULTUR ,0 % HELSE- OG SOSIAL ,6 % NÆRINGSFONDS ,0 % DRIFT- OG UTBYGGING ,3 % SELVKOSTOMRÅDET ,7 % REVISJONEN ,0 % HAVNEVESEN ,0 % KIRKELIG FELLESRÅD ,0 % SKATTER OG RAMMETILSKUDD ,1 % RENTER OG AVDRAG ,0 % TIDL.ÅRS MER-/MINDREFORBRUK ,2 % FONDS ,4 % DISP.FOND TIL INVESTERING 0 0,0 % AVSKRIVNINGER ,0 % ÅRETS DRIFTSRESULTAT 0 0,0 % Side 19 av 64

21 3.8. Driftsregnskap 2014 Tjenesteområdenes kommentarer Politisk Tjenesteområdet har et netto mindreforbruk på 0,485 mill.kr. De aller fleste utvalg har innsparing, så resultatet er nok en følge ev at kommunestyrets pålegg om å være forsiktig har blitt fulgt opp Reserver Tjenesteområdet har et netto merforbruk på 1,3 mill.kr. Merforbruket skyldes i hovedsak at pensjonskostnadene ble høyere enn budsjettert, og at netto inntektsført premieavvik ble lavere enn budsjettert. Øvrige reserver viser innsparing. Felles støtte Tjenesteområdet har et netto mindreforbruk på 3,4 mill.kr. ASU I lys av varslede overskridelser i andre tjenesteområder har Felles støtte også i 2014 bevisst holdt tilbake forbruket der det har vært mulig, herunder er det ikke tatt inn vikarer der hvor det har vært sykemeldinger. Det er rådmannskontoret og andre fellesutgifter som har de største innsparingene i forhold til revidert budsjett. Felles støtte sparte både i 2011, 2012 og 2013 millionbeløp. Konsekvensen av alle innsparingstiltak er at Felles støtte har hatt minimale ressurser til utviklingstiltak, samt svært knappe ressurser til forvaltningssiden, herunder veiledning til tjenesteområdene. Alta kommune har svært lave administrasjonskostnader, noe nasjonale økonomiske analyser viser, og det må kunne stilles spørsmål ved om kommunen er underadministrert. Tjenesteområdet har et netto mindreforbruk på 0,19 mill. kr. Mindreforbruket skyldes besparelse på tilskuddsposter med ca. 0,6 mill. kr, som følge av mindre tilskudd tildelt i forhold til budsjett Lønnsforbruket er også noe lavere enn budsjett, besparelse på ca. 0,35 mill. kr. Dette som følge av vakanser i avdelingen, og at nyansettelser tar noe tid. Forbruket på varer og tjenester i kommunal egenproduksjon ligger i tråd med budsjett. På inntektssiden har vi ikke oppnådd budsjett, her ligger vi ca. 0,9 mill. kr. i mindre inntekter i forhold til budsjett Det er flere årsaker til dette. Det ene er at vi har store interne planarbeid gående, som eks kommuneplanens samfunnsdel, og store reguleringsplaner for statens vegvesen. Dette gir ingen gebyrinntekter og tar mye tid. Det andre er at tjenesteområdet i utgangspunktet har for store inntektsbudsjett i forhold til planarbeid. Avdelingens produksjon i 2014 har vært preget av store tunge interne planer, men dette har altså likevel gitt et resultat på kr 190 tusen i besparelse i forhold til budsjett. Side 20 av 64

22 Oppvekst og kultur Tjenestområdet har samlet et resultat i henhold til budsjett. 27 av 49 rapporteringsenheter (55%) har mindreforbruk på til sammen 12,6 mill.kr. 21 rapporteringsenheter har til sammen tilsvarende merforbruk. Skolene, inkl. barnehager i oppvekstsentrene har et samlet mindreforbruk på 2,7 mill.kr. Det store flertall har mindreforbruk, og de virksomhetene som har merforbruk har lavt merforbruk. Kommunale barnehager utenom oppvekstsentra har drift i henhold til budsjett. Styrket tilbud til førskolebarn har en innsparing på 0,4 mill.kr. Etterkalkylen på samlede kostnader til kommunal barnehagedrift innebærer at det beregnede tilskuddet til private barnehager var 3,57 mill.kr. for høyt. Dette er tilbakeført i regnskap 2014, og medførte at kommunen fikk et mindreforbruk på 2,1 mill.kr. på tilskuddet til private barnehager. Kilden til innsparingen er i all hovedsak at den faktiske kostnaden til årets lønnsoppgjør ble lavere i de kommunale barnehagene enn det var tatt høyde for ved utmålingen av løpende tilskudd basert på budsjett. Kulturvirksomheten viser i sum et merforbruk på 0,4 mill.kr. Voksenopplæringa viser et merforbruk på 0,15 mill.kr. Barn og unge tjenesten viser til sammen et mindreforbruk på 1,9 mill.kr. Når resultatet avviker så mye fra det som er meldt gjennom det meste av året, så skyldes det i hovedsak at kommunestyret styrket budsjettet med 3,9 mill.kr. i desember, at de tilbakeførte midlene fra rådmannens reserve ble tilført med 1,5 mill.kr. og at tilskuddene fra IMDI knyttet til enslige mindreårige asylsøkere ble større på slutten av året enn det var tatt høyde for i prognosene. Nordlysbadet viser et merforbruk på 1,6 mill.kr. Oppvekstkontoret har et mindreforbruk på 0,15 mill.kr. IKT fagdata har et merforbruk på 1,5 mill.kr. Fellesutgifter har et merforbruk på 4,9 mill.kr. som skyldes skoleskyss, elever i andre kommuner, og inntektssvikt på statstilskudd. Reserver viser en innsparing på 1,4 mill.kr. Dette skyldes ufordelte pensjonsmidler i tjenesteområdet. Helse og sosial Tjenestområdet har et netto merforbruk på kr. 10,5 mill.kr. 14 av 25 rapporteringsenheter (56 %) har merforbruk. 11 rapporteringsenheter har mindreforbruk eller et resultat i tråd med budsjett. Det er i hovedsak kjøp av varer og tjenester som er hovedkilden til merforbruket i helse og sosial. Her er det et merforbruk på 11 mill.kr. samlet for hele tjenesteområdet. Den største budsjettposten er lønn og pensjon med et samlet budsjett på 351 mill. kr. Her er avviket tilnærmet lik null. Merforbruket for 2014 fordeler seg slik: Fellespostene for helse og sosial har et merforbruk på 1,699 mill. kr. Dette skyldes blant annet høyere utgifter til kjøp av sykehjemsplasser enn budsjettert. Virksomhet for hjemmetjenester har et samlet merforbruk på 0,821 mill. kr. Skyldes i stor grad kjøp av vikarbyråtjenester på grunn av ressurskrevende brukere. Side 21 av 64

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 2014 10/14/2015

BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 2014 10/14/2015 1 BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 214 1/14/215 A B C D Type endring Type endring / Sektor Tekst 214 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 A Kilder 19 reserver Frigjøre fra lønns og pensjonsreserven

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF Innholdsfortegnelse 1. HOVEDOVERSIKTER SIDE 1.1. Hovedoversikt driftsregnskap 3 1.2. Hovedoversikt investeringsregnskap 4 1.3. Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4. Hovedoversikt

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2009

ÅRSREGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2009 ÅRSREGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2009 08.03.2011 INNHOLD 1 VADSØ KOMMUNE - 2011 21.02.2011 HOVEDOVERSIKTER.. SIDE 3 DRIFTSREGNSKAP...SIDE 14 INVESTERINGSREGNSKAP SIDE 101 BALANSEREGNSKAP.. SIDE 115 NOTER...

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER

BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 214 21.12.216 A B C D Type endring Type endring / Sektor Tekst 214 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 A Kilder 19 reserver Frigjøre fra lønns og pensjonsreserven

Detaljer

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534 Balanse Noter Regnskap ~FusjonsbaIanse Regnskap 2011 01.01.2011 31.12.2010 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 12.377.969.573 9.911.231.621 9.631.910.278 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap 2012 Måsøy Sokn Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS KOMMENTARER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer