Plan og prinsipp for legetenester i Helse Førde HF. Desember 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan og prinsipp for legetenester i Helse Førde HF. Desember 2013"

Transkript

1 1 Plan g prinsipp fr legetenester i Helse Førde HF Desember 2013

2 2 PROSJEKTINFORMASJON Helse Førde HF skal sikre framtidig legedekning sm ivaretek krav til funksjnar, legekmpetanse g bemanning fr å best mgeleg ivareta behvet fr spesialiserte helsetenester fr beflkninga i Sgn g Fjrdane fram mt Prsjektnamn Plan g prinsipp fr legetenester i Helse Førde HF Prsjekteigar Administrerande direktør Jn Blstad Prsjektleiar Fagdirektør Hans Jhan Breidablik Deltakarar i prsjektet Direktør Olav Hesjedal, medisinsk klinikk Direktør Tre Dvergsdal, kirurgisk klinikk Direktør Ole Chr. Reusch, psykisk helsevern PKO Jan Ove Tryti Direktør HR direktør Arne Skjelten DNLF Ola Hjelle YLF Audun Osland Vik-M HVO Guri Handeland Oppstarttidspunkt 1. juni 2013 Sluttidspunkt 5. desember 2013 Dat 5. desember 2013 Signatur: Hans Jhan Breidablik

3 3 1 Innhldsfrtegnelse 2 Oppsummering Bakgrunn fr prsjektet Mål fr prsjektet Organisering g prsess Prsess Føresetnader fr planarbeidet Nrsk legestillingsregister Avvikling Ny rdning Synspunkt g resultat av gjennmført kartlegging i avdelingane Legedekning i Helse Førde mt Aktivitet ei samanlikning mellm Helse Førde g Helse Fnna Samanlikning mellm dei t helseføretaka Utdanning g kmpetanse «Fremtidens legespesialister» IS-2079 ny struktur Den føreslegne 3-delte mdellen fr spesialitetsstruktur Nverande inndeling i hvud- g greinspesialitetar Kmpetanse i høve lkale behv Indremedisinsk spesialistløp (ny mdell) Ny spesialitet i mttaks- g indremedisin Kirurgiske spesialitetar (mdell) Andre kirurgiske fagmråde (mdell) Spesialitetane vksenpsykiatri, barne- g ungdmspsykiatri g rus g avhengigheitsmedisin (mdell) Status fr arbeidet med ny struktur g knsekvensar fr Helse Førde Bakgrunnsvariablar fr vurdering/priritering av legestillingar i Helse Førde Behv g demgrafisk utvikling i pptaksmrådet Institusjnar g tilbd i Helse Førde framver Ambulering mellm sjukehusa Bruk av telemedisinske løysingar Status fr legedekning i Helse Førde Oppsummering av vaktdekning i Helse Førde i dag Utvida arbeidstid... 40

4 Avdelingar sm har aktiv/kvilande vakt på spesialistnivå heile døgnet/heile året Tal naudsynte vaktsjikt innanfr dei ulike fagmråda Arbeidstidsrdningar Sårbarheit i Helse Førde (små føretak) Frsking g innvasjn Bemanning g rekruttering Privatpraktiserande spesialistar g Helse Førde Nye spesialitetar sm vert ønskt inn i Helse Førde framver Legebehv g vaktdekning mt 2020/ Oppsummering g knklusjn i planen Revisjn av planen... 54

5 5 2 Oppsummering Styret i Helse Førde HF har bedt m ein plan fr framtidas legespesialistar g legebemanning i Helse Førde. Planen sitt siktemål er å stake ut ein kurs fr utvikling g priritering av legestillingar i Helse Førde. Det er ikkje hensiktsmessig n å låse avgjerder knytt til einskilde stillingar framver, men pplysningar g signal i denne rapprten vert lagt til grunn ved endringar g pririteringar knytt til framtidige legestillingar i Helse Førde. Det må heile tida vere basert på gjeldande funksjnsfrdeling g øknmiske rammer. Eksisterande stillingar der det skjer avgang framver, skal kunne erstattast, g i dette bør ein gså ta utgangspunkt i prinsippa i planen. Dei første kapitla handlar m bakgrunn, mål g rganisering av planarbeidet. Kapittel 6 viser synspunkt g ønskje etter gjennmført kartlegging i alle avdelingar i Helse Førde juni Kartlegginga tek føre seg status fr legestillingar, vaktsystem g tenesteplanar, endringar i ppgåver g ønskje m framtidige stillingar. Kapittelet viser gså ei samanlikning mellm Helse Førde (HFD) g Helse Fnna (HFO) når det gjeld aktivitet i frhld til dagens legebemanning. Kapittelet inneheld g ein versikt henta frå Samdata 2012 sm samanliknar bemanning Helse Førde, Helse Fnna g Helgelandssjukehusa. Kapittel 7 gjer greie fr nytt nasjnalt framlegg til spesialistutdanning. Denne vart lagt fram av Helsedirektratet i mai Skisse til ny struktur fr legespesialisering er ei meir målretta utdanning g den har andre mål fr innhaldet i utdanninga enn i dag. I tillegg er utdanninga krtare enn dagens spesialistutdanning. Framlegget er under arbeid, men det føreligg så langt ikkje vedtak m ny struktur. Dette har vanskeleggjrt ein del knklusjnar i dette arbeidet. Fr Helse Førde vil ein endra utdanningsstruktur få knsekvensar sm er psitive, men gså sm vil gje ein del utfrdringar. Kapittel 8 tek føre seg bakgrunnsvariablar fr vurdering/priritering av legestillingar. Dette gjeld vaktdekning, status fr legedekning g aldersfrdeling. Utviklinga i Sgn g Fjrdane viser liten vekst i beflkninga framver i mtsetning til landet elles. Likevel er det slik at det blir fleire eldre g at den yngre beflkninga har liten vekst. Dette får betydning fr det framtidige tenestetilbdet i Helse Førde. Kapittel 9 viser faginnhald g retning fr frskingsaktiviteten i helseføretaket. Det er under arbeid eigen frskingsstrategi sm del av Helse Vest sin Startegi2020, den vil vere meir mfattande g presis enn det sm vert mtala her. Kapittel 10 inneheld vurdering når det gjeld bemanning g rekruttering av legespesialistar. Kapittel 11 viser ein versikt ver privatpraktiserande avtalespesialistar g ei vurdering av framtidig behv. Kapittel 12 viser priritering av nye spesialitetar sm det er ønskje m framver eller spesialitetar sm går ut. Dette er dels nye mråder sm Helse Førde ikkje har hatt tidlegare, t.d. bryst- g endkrinkirurgi, eller fagmråder sm har vre dekka gjennm avtaler med Haukeland

6 6 universitetssjukehus, t.d. medisinsk bikjemi. Øknmiske føresetnader vil til ei kvar tid ligge til grunn fr nye pririteringar. Kapittel 13 gjev ein versikt ver framtidige ønskje m legestillingar g innan kva mråder sm må ha vaktdekning 24/7. Den gjev gså ein versikt ver tal legestillingar klinikkane har priritert. Tal stillingar samsvarar i str grad med innmelde ønskje frå avdelingane. Kapittel 14 gjev ei ppsummering g ein knklusjn. Ein rår til at planen vert revidert når nasjnale føringar fr spesialistutdanninga er vedteken. 3 Bakgrunn fr prsjektet Styret har bedt Helse Førde m å utarbeide plan fr framtidas legespesialistar g legebemanning i Helse Førde. Frmålet med ein slik plan er meint å gje ein versikt ver mfang g frdeling av legeressursar fr å møte framtidige funksjnar i Helse Førde. Resultatet av arbeide vil vise retning fr utvikling g priritering i høve bemanning, legekmpetanse- g ressursbehv innan dei ulike legespesialitetane. Ressurskrav fr å dekke vaktfunksjnar gjennm døgnet vil vere eit viktig element i dette. Øknmiske rammer vil likevel til ein kvar tid ligge til grunn fr nye pririteringar. Helsedirektratet la i mai 2013 fram rapprt IS-2079 «Fremtidens legespesialister En gjennmgang av legers spesialiststruktur g innhld». Denne rapprten er ikkje ferdig handsama sentralt g ein har såleis ikkje versikt ver endeleg tilråding til ny struktur fr spesialistutdanning nvember/desember Mål fr prsjektet Helse Førde HF skal sikre framtidig legedekning sm ivaretek krav til funksjnar, legekmpetanse g bemanning basert på vedteken funksjnsfrdeling. Målet er å ivareta behvet fr spesialiserte helsetenester på ein best mgeleg måte fr beflkninga i Sgn g Fjrdane fram mt 2020/ Organisering g prsess Styret i Helse Førde HF stilte spørsmål i møtet m behv fr ein langsiktig plan fr legetenesta. I prtkllen står det at administrerande direktør vil kmme attende til styret med eit ntat m langsiktig (samla) plan fr legetenesta i Helse Førde i løpet av Prsess I mai 2013 km Helsedirektratet med framlegg til ny spesialiststruktur; mål g innhald i utdanning av spesialistar. Viser til kapittel 7. Ny spesialiststruktur er under knsekvensutgreiing med msyn til verknad fr rganisasjn g øknmi i sjukehusa. Frå Helse Førde er fagdirektør ppnemnt til å delta i denne gruppa. Etter ei slik knsekvensutgreiing vil planen bli sendt på høyring.

7 7 Ei eventuell endring i spesialistutdanninga, slik denne teiknar seg n, vil få knsekvensar fr Helse Førde. Manglande avklaring har vanskeleggjrt knklusjnane i denne planen. Juni 2013 gjennmførte ein møter med alle avdelingar (nkre få kunne ikkje møte, men leverte skjema g har kntrllert innhaldet i ettertid). 5. g 6. juni 2013: Labratrium fr medisinsk bikjemi g bldbank, (LMBB) g mikrbilgi (tilsendt skjema/gitt versikt). Vidare møter med avdeling fr patlgi rtpedisk avdeling. Psykiatrisk klinikk, avdeling fr nevrlgi, revmatlgi g rehabilitering, barneavdelinga, radilgisk avdeling, kreftavdelinga, kirurgisk avdeling g hudavdeling. 11. juni 2013: Medisinsk avdeling 26. juni 2013: Avdeling fr akuttmedisin (AAM), kvinneklinikken, BUP/UPH, augeavdelinga 28. juni 2013: Nrdfjrd psykiatrisenter g Indre Sgn psykiatrisenter Med på møta var leiar i prsjektgruppa/fagdirektør Hans Jhan Breidablik. I tillegg var senirrådgjevar frå fag- g utviklingsavdelinga med sm prgramstøtte/tilretteleggar. Frå avdelingane møtte avdelingssjef. Første møtet i prsjektgruppa vart gjennmført etter at kartlegginga var unnagjrt. Det er gjennmført ei kartlegging av n-situasjn g framtidig ønskje g endringar. Prsjektgruppa har hatt møte 14. ktber, 4. nvember g 11. nvember Planen er handsama i styringsgruppa g vert drøfta med tillitsvalde før styremøtet. 6 Føresetnader fr planarbeidet 6.1 Nrsk legestillingsregister Avvikling Statleg kvteregulering av legestillingar til helsetenesta blei avvikla med verknad frå 1. juli Nasjnalt råd fr spesialistutdanning av legar g legefrdeling (NR) vart lagt ned frå same dat Ny rdning Helsedirektratet vil frtsatt ha ansvar fr å vervake g følgje med på utviklinga i spesialisthelsetenesta. Helsedirektratet har fått i ppdrag å vidareutvikle legestillingsregisteret (LSR) sm vert ei frnying av den tidlegare NR-databasen, g inneheld alle legestillingar i spesialisthelsetenesta. LSR blir viktig fr arbeidet med mnitrering, framskriving g analyse. Det er altså ein føresetnad at arbeidet med innføring av nytt legestillingsregister blir vidareført.

8 8 Helse Vest bad helseføretaka m å priritere arbeidet med ferdigstilling g etablering av legestillingsregisteret innan utløpet av juni Legestillingsregisteret skal til ein kvar tid gje ppdatert infrmasjn m tal legestillingar g fagmråde. Føretaksgruppa Helse Vest har etablert felles arbeidsprsessar g systemløysing sm del av persnalsystema. Departementet peikar gså på dei reginale helseføretaka sitt ansvar fr å sikre utdanning av spesialistar til den framtidige helsetenesta. Helse Vest RHF vil på si side aktivt bidra til å utvikle felles rapprteringsmal basert på uttrekk frå Legestillingsregisteret sm underlag fr styringsdialg mellm RHF-et g helseføretaka. Helse Vest RHF skal framleis syte fr at legestillingsregisteret er ppdatert g vervake g analysere utviklinga innan Legedekning i spesialisthelsetenesta Reginal frdeling av legestillingar Rekruttering g utdanningsstillingar til ulike spesialitetar Helse Vest RHF tildeler LSR-nummer. Dette skjer ved at helseføretaka sender førespurnad til Helse Vest RHF med tal nye stillingar dei har behv fr, i samband med budsjettbehandlinga. Dette må balanserast i frhld til føretaket si øknmiske evne, g Helse Vest RHF tildeler LSR nummer i samsvar med satsingsmråda i styrande dkument g behv. Unntaksvis kan tildeling skje utanm budsjettprsessen. Helseføretaka skal innan utgang av 2013 gjere greie fr sine pririteringar pr. fagmråde basert på kunnskapsgrunnlaget i Legestillingsregisteret g strategiske planar fr periden framver. 6.2 Synspunkt g resultat av gjennmført kartlegging i avdelingane Arbeidet med planen starta med ei kartlegging i alle avdelingar i Helse Førde. Avdelingane vart bedt m å gjere greie sine synspunkt i høve status fr legestillingar g frdeling av funksjnar/greinspesialitetar vaktsystem g mgelege endringar i dette gjeldande tenesteplanar framtidig utvikling innan sitt fagmråde framtidige endringar i ppgåver knytt til samhandlingsrefrm, pplæring, frsking, kvalitet, leiing g administrasjn ønskje m nye- eller endringar i stillingar i frhld til funksjnar g miljømessige krav Det er nedanfr gitt ein krt mtale av dei synspunkt g ønskje sm km fram frå dei ulike avdelingane under denne kartlegginga. Generelt fr alle avdelingane er synspunkt på at administrasjn tek mykje tid frå klinisk g direkte pasientretta arbeid. Det er gså synspunkt på at ein ikkje har høve til å påta seg nye g utvida ppgåver innanfr dei ressursar ein rår ver i dag.

9 9 Matrisa nedst i avsnittet gjev versikt ver legedekning i dag g avdelingane sine ønskje fr stillingar framver. Avdeling fr akuttmedisin Anestesilegane er frdelt på mange stader; luftambulanse stasjnert i Førde, redningshelikpter stasjnert i Flrø, Førde sentralsjukehus, Lærdal sjukehus g Nrdfjrd sjukehus. Både ved Lærdal g Nrdfjrd skjer legedekninga av vikarstafettar. Tilsette legar i FSS har tre vaktlinjer, ei i sjukehuset, ei på luftambulansen g ei på redningshelikpteret. Såleis er det samla sett fem vaktlinjer fr anestesilegar i Helse Førde. Anestesilege har dagarbeidstid ved lkalsjukehusa g beredskap på kveld/natt. Ved FSS har verlege aktiv vakt dag, kveld g helg med unnatak at det er kvilande vakt kl LIS (lege i spesialisering) har aktiv vakt heile døgnet ved FSS. Fr luftambulansen er det aktiv vakt heile døgnet, dette vert gså gjennmført fr redningshelikpteret frå Det er liten frskingsaktivitet i avdelinga i dag, dette ynskjer avdelinga å frbetre. Avdelinga meiner at ein må ha fleire stillingar m det skal avsetjast tid til frsking. Avdelinga rekrutterer gdt g det er ei ppfatninga av at spesielt aktiviteten på helikptera er rekrutteringsfremjande. Seks stillingar fr LIS, sm avdelinga har i dag, er tilstrekkeleg fr å dekke framtidig rekruttering. Avdeling fr nevrlgi, revmatlgi g rehabilitering, ANRR Nevrlgisk seksjn behandlar i dag alle slagpasientar. Tidlegare vart desse pasientane i hvudsak behandla i medisinsk avdeling. Nasjnale krav fr å behandle slagpasientar er at det skal vere ei slageining med nrmerte krav til bemanning. Slik slageining har ein ved FSS. Demgrafisk utvikling gjer at ein frventar auke i tal slagpasientar. Pasientar sm kjem til lkalsjukehusa vil framleis bli behandla i medisinsk avdeling, medan pasientar til FSS vert behandla ved nevrlgisk avdeling. Det er etablert telemedisinske løysingar mellm lkalsjukehus g FSS sm betyr kntakt til nevrlgisk vakthavande lege når pasient med mistanke m hjerneslag kjem til lkalsjukehusa. Nevrlgisk seksjn har verlege i kvilande vakt g LIS i aktiv vakt. Ved ppretting av pliklinikk ved Nrdfjrd sjukehus, dekker lege frå FSS t dagar pr. mnd. Det er ønskje m å pprette tilsvarande pliklinikk ved Lærdal sjukehus, men avdelinga meiner at ein då må ha fleire legar. Legane deltek i frskingsprsjekt, men avdelinga sin aktivitet tilseier at det må avsettast meir tid til frsking.

10 10 Avdelingsleiinga ser føre seg at fleire pasientar i framtida vert følgt pp av fastlegen framfr kntrll i sjukehus, medan ein reknar med at det vil gå meir tid til rettleiing g undervisning verfr kmmunane i åra framver. Revmatlgisk seksjn er i hvudsak basert på pliklinikk g svært få innlagde pasientar. Fkus på behandling g tett ppfølging i akuttfasen er viktig fr eit gdt resultat. Det er viktig med færre «livslange» kntrllar i spesialisthelsetenesta. Fastlegane vil i aukande grad verta fleire av desse i framtida. I dag er måling av beintettheit ein del av faget revmatlgi. Oppfølging av desse skjer i kmmunane. Avdelinga vil bruke meir tid framver til rettleiing g undervisning mt kmmunane. Det vert brukt 20 % av ein stilling til frsking. Legane innan revmatlgi arbeider dagtid g har ikkje vakt. Fysikalsk medisinsk seksjn meiner at rehabilitering i større grad vil vere ei kmmunal ppgåve. Den spesialiserte rehabiliteringa vil halde fram i sjukehus med tilbd sm i dag. Ein ser ikkje føre seg at pasientmengda vil ikkje auke utver det ein har i dag. Sengekapasitet på 8 senger er tilstrekkelig fr å dekke behvet framver. Behv fr rettleiing g undervisning til kmmunane vil auke. Legane innan fysikalsk medisin arbeider dagtid g har ikkje vakt. Augeavdelinga Med aukande tal eldre i åra framver, er det ein frventning at talet pasientar til dette fagmrådet vil auke. Avdelinga meiner at dette vil krevje fleire ressursar. Faget vil gså endre seg ved at det vil kmme nye medikament g endringar i behandling/perasjnar. Avdelinga har 4 delt vakt, både verlege g LIS lege har kvilande vakt. Av verlegane vil t gå av med pensjn i Innan augefaget er det fleire privatpraktiserande spesialistar i fylket. Ny spesialist i privat praksis er tilsett med kntr ved Nrdfjrd sjukehus. Det er behv fr tettare samarbeid mellm privatpraktiserande spesialistar g sjukehus, dette gjeld særleg pasientfrdeling g kntrllar. Avdelinga ynskjer å priritere fleire ressursar til frsking, ein ser gså føre seg at det vil bli større behv fr undervisning g rettleiing.

11 11 Barneavdelinga Det er ynskje m betre pasientfrløp frå barn til vksen. Mange sjukehus har ulike aldersgrenser fr pphald i barneavdeling, t.d. har Haukeland ei grense på 15 år medan FSS har 16 år. Det er behv fr reginal samrdning av dette. Innan fagmrådet nyfødt medisin vil det kmme nye vurderingar med msyn til risikfødslar, transprt g kmpetansekrav. Habiliteringstenestene fr barn g unge bør vurderast med msyn til rganisering g innhald. Helsedirektratet arbeider med ein rettleiar på dette mrådet. Kmmunehelsetenesta skal ha ppgåver når det gjeld habilitering. Det vert i dag brukt ein legestilling til ansvar fr habilitering. Det er gså behv fr at habilitering er meir integrert i barneavdelinga i frhld til i dag. Det er viktig med større grad av samarbeid mellm legar fr ulike fagmråder sm behandlar barn g unge. Det er eit ynskje med tettare rganisering fr felles fag sm gjeld barn g ungdm i eit barnesenter, dette gjeld både smatikk g psykiatri. Det er eit ynskje at alle vakter er dekka med LIS i aktiv vakt g verlege i kvilande vakt på natt. I dag er det nkre døgn med både LIS g verlege, medan andre døgn har kun verlege i vakt. Tilkallingstid er 15 minutt. Det er ein lege sm held på med dktrgrad i tillegg til ein del andre prsjekt i avdelinga. Det er ynskje m meir tid til frsking framver g meiner at det er behv fr ein 50 % stillingsressurs til dette. Det er fast barnelege i Lærdal, medan lege frå FSS ambulerer til Nrdfjrd sjukehus, gjennmsnitt ein dag pr. veke. I tillegg reiser barnelege ein dag pr. månad til LSH. Det kan vere aktuelt seinare å vurdere m det gså skal skje ambulering frå FSS til Lærdal. Det er behv fr auke i legestillingane både fr verlege g fr LIS. Det må vere tilstrekkeleg tal LIS legar fr å dekke vakt kvart døgn. Barne- g ungdmspsykiatri, BUP g UPH Det er bygd pp kmpetanse i kmmunane g ein ventar at psykiatritenestene ved helsestasjnane vil utvikle seg vidare. Det er derfr viktig å spisse kmpetansen i spesialisthelsetenesta. Kmmunane etterspør psyklg/psykiater kmpetanse, behv fr rettleiing g ein ser at undervisningsbehvet vil auke. I dag er det psykiater ved Psykiatrisk klinikk sm har vakt ved UPH, denne rdninga vil halde fram. Det er elles ingen vaktrdning ved BUP. Det er behv fr frsking innan fagfeltet. Heile utdanningsløpet fr legar vert gjennmført i Helse Førde, det er ikkje krav til gruppe 1 teneste fr desse.

12 12 Hudavdelinga Auken innan hudfaget er først g fremst retta mt hudsvulstar g allergi. Lysbehandling i høve pasientar med psriassis er i hvudsak på rett nivå g vil halde seg stabilt. Det er etablert team med spesiell kmpetanse på sårbehandling, spesielt i høve diabetessår. Helse Førde har etablert lysbehandling på fleire stader, Nrdfjrd sjukehus, Lærdal sjukehus, Flrø, Hyllestad, Sgndal g Gulen. Dette reduserer mfanget av pasientreiser g hindrar sjukmelding hs dei sm treng behandling. Hud er eit fagmråde der alt arbeid skjer ved pliklinikk g legane arbeider dagtid. Overlegen/avdelingssjef har str reiseaktivitet til andre «utekntr». Med så spreidde behandlingsstader, ser avdelinga fram til ppstart g auka bruk av telemedisin sm vil føre til reduserte kstnader g arbeidstid. Det er strt behv fr undervisning g rettleiing til helsepersnell i kmmunane, først g fremst til sjukepleiarar i sjukeheimar g heimesjukepleie. Dette gjeld i str grad sår g sårbehandling. Også på dette mrådet ser ein fram til auka bruk av telemedisin. Det er i dag ein verlege g t LIS ved avdelinga, i følgje avdelingssjef er behvet 3 verlegar g 1 LIS. Det kan vere behv fr privatpraktiserande hudspesialist i framtida, men dette må ein kmme attende til. Skal ein ha privatpraktiserande spesialistar er det viktig med eit nært samarbeid med hudavdelinga i Helse Førde Indre Sgn psykiatrisenter Senteret la m frå 2 sengepstar til 1 sengepst i september I hvudsak er dette ei samrdning av pleieressursane, tal senger g tal spesialistar vert uendra. Senteret ser at kmmunane vil verta fleire ppgåver i framtida g at funksjnane blir meir utverretta enn i dag. Det er behv fr auka frskingsaktivitet. Senteret har eit beredskapssystem der legar i kvilande vakt er tilgjengelege pr. telefn. Både verlegar g LIS inngår i dette vaktsystemet. Kirurgisk avdeling Det ligg føre ein reginal plan fr kirurgi. Denne legg føringar fr utvikling av fagmrådet. Det er behv fr rekruttering innan bryst- g endkrinkirurgi innan hausten Avdelinga vil gså få tilsett plastikk-kirurg sm er eit krav fr å drive med mammakirurgi. Det er i dag tilsett karkirurg, det er ønskjeleg at avdelinga har slik spesialitet gså i framtida. Det er ikkje aktuelt med verken thraxkirurgi eller barnekirurgi i Helse Førde. Dette skal framleis skje ved universitetssjukehus.

13 13 I dag deltek alle verlegane i vakt. I framtida vil det sannsynlegvis bli krav m at det skal vere gastrkirurgar sm går i vakt. Då må avdelinga ha fleire verlegar med denne spesialiteten enn kva dei har i dag. Avdelinga har tre vaktsjikt, verlege, LIS g turnuskandidat. Det er ikkje planar m endring av dette. Avdelingar brukar i dag 50 % stilling til frsking, dette må halde fram, men kan delast mellm fleire. Samhandlingsrefrma vil redusere belastninga på sengepsten ved at det blir krtare liggetid g fleire pasientar kjem tidlegare ut til kmmunane. Det vil gså bli ei endring ved at fastlegane vertek fleire kntrllar, spesielt innan mråda urlgi g clrectalcancer (kreft i tjukktarmen). Kreftavdelinga Krefttilfella aukar, nk sm har samanheng med demgrafiske frhld. Men det vert gså gitt meir g fleire behandlingar pr. pasient n enn før. Behandlinga medfører gså auka risik fr behandlingsrelaterte kmplikasjnar g sjukehusinnleggingar. Kvar pasient med kreft lever gså lenger med sin kreftsjukdm. Behandlinga er i dag meir individuelt tilpassa, den er meir avansert g det er meir presis diagnstikk. Plan fr kvar pasient er meir arbeidskrevjande. Kreftbehandling er teambasert med tverrfaglege team g fleire faggrupper sm vurderer kvar pasient. Arbeidsdelinga mellm Haukeland universitetssjukehus g Førde sentralsjukehus vil halde fram sm i dag. Avdelinga sitt palliative team har fast reisedag til lkalsjukehusa ein dag pr. veke, vekslar mellm LSH g NSH. Det vert gitt heimebesøk til enkeltpasientar ved behv. Det er etablert medikamentell kreftbehandling ved NSH g LSH, nklgar reiser ein gng pr. månad til kvart av sjukehusa. Avdelinga deltek i studiar knytt legemiddelutprøving. Det er ynskje m større frskingsaktivitet. Overlege har aktiv vakt kvardagar kl g i helgane Utver dette er det medisinsk avdeling sm har vakt ved kreftavdelinga. Avdelinga bør ha 2 LIS. Kreftavdelinga er gdkjend sm utdanningsstad fr kmpetansemrådet palliativ medisin g kan såleis utdanne legar på dette feltet. Det er eit ynskje at avdelinga hadde ei utdanningsstilling fr allmennmedisin sm del av samhandlinga med kmmunane. Dette kunne vere ei stilling der fastlegar kunne vere tilsett fr krtare tidsrm, t.d. 6 månader 1 år. Dette ville vere bra fr kmpetanseppbygging fr fastlegar g fr kmpetansen innan kreftmsrga i kmmunane. Det er ikkje aktuelt å pprette stråleterapi i Helse Førde.

14 14 Kvinneklinikken Avdelinga har vre gjennm stre endringar dei siste åra g det er ikkje frventa endringar innan fagfeltet tida framver. Avdelinga driv i dag pliklinikk på 3 lkasjnar, g legane har ambulering til NSH g LSH. Det er i dag LIS i aktiv vakt, medan verlege har kvilande vakt på natt. Dersm innføring av aktiv vakt fr verlegar, vil dette krevje fleire stillingar dersm ein i tillegg skal halde fram ambulering. Avdelinga deltek i t kvalitetsregister, eit innan endskpi g eit innan inkntinenskirurgi. Det er behv fr større frskingsaktivitet i avdelinga. Labratrium fr medisinsk bikjemi g bldbank (LMBB) Avdelinga er rganisert i ei avdeling med labratriespesialitetane medisinsk bikjemi g immunlgi g transfusjnsmedisin(bldbank), g har seksjnar ved FSS, NSH g LSH På grunn av at det har vre vanskeleg å rekruttere spesialistar innafr desse fagmråda er det inngått tenesteavtalar med ekstern kmpetanse. Det er kun eit minimumsbehv av legetenester sm vert dekka. Utvikling av transfusjnstenester g labratriefaget framver med nye bimarkørar, kvalitetskrav, krav til transfusjnstenester(bldfrskrifta), akkreditering g frsking vil gjere det nødvendig å ha eigne spesialistar i Helse Førde. Viktige ppgåver fr spesialistane er å etablere realvant analyserepertar g tenester tilpassa den kliniske verksemda i Helse Førde. I samarbeid med teknisk persnell skal dei syte fr at tenestene tilfredsstiller gjeldande kvalitetskrav g myndigheitskrav. Spesialistane skal gså drive undervisning, infrmasjn g rådgiving slik at labratriet/bldbank blir brukt ptimalt i høve til viktig diagnstikk g behandling. Dei skal gså drive frsking, både sjølvstendig g i samarbeid med klinsike avdelingar. Frsking i kliniske avdelingar i str grad avhengig labratrieanalysar g medisinsk fagleg kmpetanse i labratriemedisin. Avdelinga har sm mål å dekke behvet fr bldprøver i Sgn g Fjrdane både fr spesialisthelsetenesta g kmmunehelsetenesta. Det betyr auke i prøvemfang. Det er behv fr ein verlege i medisinsk bikjemi g ein verlege i immunlgi- g transfusjnsmedisin. Medisinsk avdeling I medisinsk avdeling vil det skje endringar framver sm knsekvens av aukande tal eldre. Det er behv fr geriater ved Føde sentralsjukehus (lege er under utdanning). I tillegg må det avsettast legeressurs til tverrfagleg fedmeteam g det er behv fr aukande grad av ambulering både til Flrø g til lkalsjukehusa.

15 15 Med aukande tal eldre, vil aktiviteten i medisinsk avdeling auke både fr faget geriatri g fr andre fagmråder. Faget endrar karakter; mindre innleggingar g meir pliklinikk/dagbehandling. Dialyse vil auke g det vil igjen skape behv fr fleire nefrlgar. Bruk av telemedisinske løysingar vil vere viktig fr denne tenesta g vil kunne redusere behv fr auka ressursar. Avdelinga har tredelt vaktsjikt med verlege, LIS g turnuskandidat. Avdelinga deltek i fleire prsjekt g frskingsaktivitet. Døme på dette er frikjøp til prsjekt, ein verlege brukar 50 % til frsking, bistilling i nasjnalt kmpetansesenter fr respiratrbehandling g bistillingar fr studentundervisning (medisin), utvikling av eldrepliklinikk g hjarterehabilitering ved Nrdfjrd sjukehus. I tillegg er ein verlege gså seksjnsverlege fr akuttmttak. Det vil bli aukande undervisning g rådgjeving til kmmunane. Utdanning/spesialisering er viktig fr fleire mråder; geriatriutdanning fr indremedisinar ved Haraldsplass sjukehus g utdanning av kardilg, lungespesialist, infeksjnsmedisinar g gastrenterlg. Frhld sm vil ha betydning fr framtidig planlegging er: Framtidig funksjnsfrdeling mellm sjukehusa i Helse Førde Krav m styrking av kmpetansen i akuttmttak Etablering g drift av bservasjnspst ved FSS Nye kvalitetskrav Tid til gjennmføring av samhandlingsrefrma Mikrbilgisk avdeling Det ligg føre vedtak m styrking av mikrbilgisk avdeling til eit hvudlabratrium sm inkluderer Etablering g vidareutvikling av mlekylærbilgi Kvalitetssikring Utstyr g areal Avdelinga ynskjer større fkus på frsking. Tenesteplanane er i hvudsak dagarbeid, inkludert laurdagar g enkelte helgedagar. På sikt bør ein arbeide fr 3 verlegar g 2 LIS-legar, sm det nasjnale fagmiljøet meiner er minimumskrav fr eit mikrbilgisk hvudlabratrium. I dag er det ein verlege g ein LIS, ein verlegestilling er ledig.

16 16 Nrdfjrd psykiatrisenter Nrdfjrd psykiatrisenter ynskjer å satse meir på ambulante tenester, særleg gjeld dette alderspsykiatri. Legane vil gså bli trekt meir inn i rusbehandlinga, spesielt når det gjeld LAR behandling. Legane driv gså rådgjeving til kmmunane g har ppfylt mykje av det sm er krav i samhandlingsrefrma. Avdelinga har dagarbeidstid g det er beredskaps/kvilande vakt utanm der både verlegar g LIS deltek. Det er plan fr frsking kring alderspsykiatri. Psykisk helsevern tek heile utdanningsløpet fr spesialistar. Ortpedisk avdeling Avdelinga er frdelt på t seksjnar; FSS g LSH. Det er jamt aukande andel øyeblikkeleg hjelp nk sm er frventa utifrå demgrafisk utvikling. Det er gså ein del utfrdringar i høve turisme m smmaren. Avdelinga satsar på gd traumebehandling, inkludert psttraumatisk reknstruksjn. Eldre sm er innlagt har fte andre tilleggssjukdmmar sm gjer behandlinga ressurskrevjande. Ein frventar at større del av pptrening skjer i kmmunane. Det er tredelt vaktsjikt i rtpedisk avdeling med verlege i kvilande vakt, LIS g turnuslege i aktiv vakt. Det er ynskje m auka frskingsaktivitet i avdelinga, så langt har det ikkje vre rm fr det. Avdelinga har høgt tal verlegar i gruppa 50+. Det er fleire LIS i utdanningsstillingar, men ikkje nk til å dekke pp avgang fr verlegar. Det er viktig at ein i framtida satsar på faste stillingar g i mindre grad vikarar. Avdeling fr patlgi Det er frventa pptrapping av ppgåver. Utifrå aukande krefttilfelle g demgrafisk endring kan ein frvente ein auke på 20 % i prøvetal fram mt 2020/ I nær samanheng med utviklinga i kreftmsrga er det aukande krav til utførte undersøkingar fr mange kreftprøver. Det er samtidig aukande krav til klinisk-patlgiske knferansar g kvalitetssikring. I tillegg vil behvet fr mlekylærbilgiske analyser auke både i mfang g i tilbd av testar.

17 17 Innafr det aktuelle tidsrm vil akkreditering av avdelinga kunne bli aktualisert, ein prsess sm vil bety eit større meirarbeid fr avdelinga. Ei målsetjing fr avdelinga er å ta hand m prøver frå alle legekntr i Sng g Fjrdane, jf. meldingsløftet. Ei ny ppgåver fr avdelinga kan bli å undersøke prøver frå andre føretak i Helse Vest, sm stadig har underdekning på patlgitenester. Det er diskutert nasjnal screening av clrectal cancer frå Ei auke av patlg-ressursar er naudsynte fr at avdelinga skal kunne ta på seg slike tilleggsppgåver. Fr å sikre fullstendige g kvalitetssikra patlgitenester er det naudsynt å ha fkus på frtsatt rekruttering av spesialistar til avdelinga. Patlgi er gså på nasjnal basis eit rekrutteringssvakt fagmråde, g avdelinga er sårbar med tanke på liten stab g høg alder. T av verlegane er ver 60 år. Det er viktig å satse på utdanning av LIS fr å dekke pp. Avdelinga er gdkjent sm utdanningsavdeling fr legespesialistar i patlgi (fr 4 av 5 års utdaning). Det kan vere aktuelt å satse på rekruttering frå Eurpa, spesielt dei nrdiske land, Tyskland g Nederland. Det ttale behvet fr legestillingar fram til 2020 vil truleg verte 6 patlgar g 2 LIS-stillingar. Ei abslutt minimumsbemanning vil vere 5 patlgar g 2 LIS, sm ar naudsynt berre på grunnlag av den generelle utviklinga i faget. Skulle avdelinga ta på seg vesentlege tilleggsppgåver - nk sm er venta - (sjå vanfr), er 6 patlgar ein klar føresetnad. Det er viktig å sikre breiddekmpetanse i rekrutteringa, spesielt innan cytlgi der det er arbeidsdeling. Digital patlgi er under utbygging g Helse Førde er pilt fr Helse Vest. Denne utbygginga vil kunne lette tilgangen til arbeidskraft både med tanke på fleksible arbeidsløysingar g rekruttering. Avdelinga har dagarbeidstid. Avdelinga ynskjer meir tid til frsking. Avdelingssjefen har medisinsk dktrgrad g har veilederkmpetanse. Psykiatrisk klinikk Psykiatrisk klinikk vil arbeide meir pliklinisk, døgn til dag, i framtida. Det betyr at ein skal flytte ressursar frå døgn til dag. Reiseaktiviteten vil auke i frhld til kmmunane, det same vil rettleiing g undervisning. Klinikken ynskjer bruk av telemedisin til sin aktivitet. Klinikken vil auke graden fr frsking, har stilling fr dette fr psyklg, ynskjer tilsvarande fr deler av legestilling. Det vil bli auka samhandling med smatikk, meir intern g ekstern samhandling, spesielt innan psykiatri fr eldre. Tverrfaglege tilbd vil i større grad inneha persnar frå psykiatri. Det er ikkje mgeleg å trekkje klåre knklusjnar ut frå figuren åleine.

18 18 Avdeling fr radilgi Radilgisk fagmråde er i endring ved at det skjer ei utvikling innan intervensjnsmrådet, dette vil krevje fleire tilsette. Omfanget at dette vil vere aukande, ikkje minst grunna den demgrafiske utviklinga med fleire sm lever lenger g får fleire g samansette sjukdmmar. I tillegg ser ein behv fr ein MR i tillegg til i dag, fleire av undersøkingane sm i dag er gjrt med CT burde i staden vere undersøkingar i MR. Gjennmlysing vert det mindre av enn før. 60 % av pasientane ved NSH g LSHH til avdeling fr radilgi er eksterne, dvs. tilvist frå kmmunehelsetenesta. Fr FSS er dette 40 %. Det vert behv fr utvida rådgjevartenester når det gjeld utgreiing g klagesaker, ansvar fr gjennmgang av bilete g kntakt til andre legar. Avdeling fr øyre-nase-hals g kjeve ØNH g kjevekirurgi er i hvudsak ein pliklinisk g dagkirurgisk spesialitet. Akutte innleggingar kan skje ved at pasientane vert lagt i anna kirurgisk sengepst. Utviklingsmråder fr faget er at det vert auke innan tnevrlgi med ynskje m meir diagnstisering, nye behandlingstilbd innan hørselsmsrg, tinnitus, teknisk utvikling g ekspandering av faget. Det vert fleire hørselshemma sm knsekvens av demgrafisk utvikling. Det er gså innført hørselscreening av nyfødde, nk sm vil krevje ein del ressursar. Ein ser føre seg at kirurgiske prsedyrar det er få av, i større grad vil bli behandla ved HUS. Det vert frventa meir undervisning g rettleiing til kmmunehelsetenesta. Når det gjeld søvnbehandling deltek ein i den eurpeiske databasen ESADA. Det er lagra mykje data i denne basen sm kan nyttast til frsking. Avdelinga ynskjer å utvide frskingsdelen til å mfatta ein 50 % stilling. Avdelinga tek til rde fr å ha ein stilling i allmennmedisin knytt til avdelinga der allmennlegar kan vere tilsett/hspitere fr ei tid, t.d. eitt år. På denne måten kunne fleire undersøkingar gjerast i kmmunehelsetenesta i staden fr å tilvise fr mindre prblem. (denne type prsjekt har vre frsøkt med gde resultat andre stader). Fr pliklinikken er det viktig med arealplanen vert gjennmført g at utstyret vert ppgradert. Fr kjevekirurgi er tannbehandling i anestesi ein viktig funksjn. Kmpetansen innan kjevekirurgi er viktig vr det samla tilbdet innan ØNH. Døme på dette er ansiktsfrakturar. Dette fagmrådet er gså ein del av traumeteamet fr ansiktsskader. Fr tannbehandling er det fylkeskmmunen sm har «sørgje fr» ansvaret.

19 Legedekning i Helse Førde mt 2020 Tabellen nedanfr viser innmelde ønskje etter gjennmført kartlegging med kvar avdeling. Oversikta nedanfr viser i blå klnnar tildelte legeheimlar i Helse Førde fram til Status 2013, grøne klnnar, viser kr mange av desse stillingane det er tilsett lege i. Melde ønskje frå avdelingane, lilla klnnar, viser tal på spesialistnivå, LIS nivå g turnuslegenivå Helse Førde etter avdelingane sin ppfatning vil trenge. Det er ein tabell fr kvar klinikk. Helse Førde Medisinsk klinikk HEIMLAR 2013 STATUS 2013 Melde ønskje frå avdelingane Spesialitet Overlegar LIS TL Overlegar LIS TL Overlegar LIS TL Medisinsk klinikk ANRR Fysikalsk medisin Nevrlgi Revmatlgi Barneavdelinga FSS NSH 0 0 LSH Hudavdelinga Kreftavdelinga nklgi Hematlgi Palliativt team Medisinsk avdeling FSS Kardilgi Generell indremedisin Gastr Endkrinlgi Nefrlgi Lunge Infeksjn Geriater Hematlg 1 NSH LSH LMBB Medisinsk bikjemi Immunlgi g transfusjnsmedisin Mikrbilgi Patlgi Radilgi FSS Flrø NSH 3 1,7 3 LSH SUM medisinsk klinikk ,

20 20 Kirurgisk klinikk HEIMLAR 2013 STATUS 2013 Melde ønskje frå avdelingane Spesialitet Overlegar LIS TL Overlegar LIS TL Overlegar LIS TL Kirurgisk avdeling Gastrkirurgi Urlgi 3 2,5 4 Karkirurgi Generell kirurg Flrø 1 Generell kirurg Flrø 1 Bryst g endkrinlgi 1 Plastikk kirurgi 1 Ortpedisk avdeling FSS LSH 4 9,8 4 ØNH avdelinga Augeavdelinga AAM FSS NSH LSH LA Redningshelikpteret Kvinneklinikken SUM kirurgisk klinikk , Psykisk helsevern HEIMLAR 2013 STATUS 2013 Melde ønskje frå avdelingane Spesialitet Overlegar LIS TL Overlegar LIS TL Overlegar LIS TL Psykiatrisk klinikk 10, Nrdfjrd psykiatrisenter Indre Sgn psykiatrisenter BUP UPH Førde BUP UPH Nrdfjrd BUP Sgndal BUP SUM psykisk helsevern 21, Helse Førde felles funksjnar HEIMLAR 2013 STATUS 2013 Melde ønskje frå avdelingane Spesialitet Overlegar LIS TL Overlegar LIS TL Overlegar LIS TL Kvalitet/frsking 1 Smittevernlege 0,5 0,5 Bedriftslege 0,5 0,5 1 Fagdirektør Klinikkane ppsummert 146, Helse Førde samla 148, , , Tabell 1: versikt ver legedekning 2013 g avdelingane sine vurderingar fr behv 2020 Turnustenesta fr legar er endra g Helse Førde har i 2012 fastlagt kr mange turnuslegar ein treng. Behvet er såleis dekka g ein ser ikkje føre seg endringar på krt sikt. Ny spesialistutdanning kan endre dette. Når det gjeld LIS (legar i spesialisering) ser ein gså føre seg dette talet stabilt samla sett, likevel slik at det er skilnader mellm enkelte avdelingar/klinikkar. Fr kirurgisk klinikk er det behv fr ein viss auke, det er stabilt i medisinsk klinikk medan psykisk helsevern ynskjer færre LIS g fleire verlegar.

21 Aktivitet ei samanlikning mellm Helse Førde g Helse Fnna Det er samla aktivitetsstatistikk fr første halvår 2013 frå Helse Førde. Tilsvarande tal er henta frå Helse Fnna fr same peride. Tala i tabellane nedanfr viser aktivitet pr. verlege g aktivitet pr. alle legar i avdelinga. Den første tabellen viser aktivitetsnivået i Helse Førde innan smatikk g tilsvarande ved Helse Fnna i tabell 3. Pliklinikk Innlegging Plikliniske Plikliniske knsultasjnar pr. knsultasjnar pr. Liggedagar pr. verlege alle legar i avd. verlege Tabell 2: Aktivitet pr. lege i Helse Førde (HFD) Liggedagar pr. alle legar i avd. Øhj. pr. verlege Øhj. pr. alle legar i avd. Elektive pasientar pr. verlege Elektive pasientar pr. alle legar i avd. Aktivitet pr. lege i Helse Førde HFD Barneavdeling HFD Kirurgisk avdeling HFD Kvinneklinikken HFD Medisinsk avdeling HFD Kreft HFD Nevrlgisk avdeling HFD Ortpedisk avdeling HFD ØNH HFD Augeavdeling HFO Rehabilitering g fys med HFD Revmatlgi Plikliniske Plikliniske knsultasjnar pr. knsultasjnar pr. Liggedagar verlege alle legar i avd. pr. verlege Tabell 3: Aktivitet pr. lege i Helse Fnna (HFO) Liggedagar pr. alle legar i avd. Øhj. pr. verlege Øhj. pr. alle legar i avd. Elektive pasientar pr. verlege OBS.: Smatikk Odda, sm inneheld fleire fagmråder (kirurgi, rtpedi, KK mfl.) er ikkje med i tabellen vanfr frdi statistikken ikkje let seg bryte ned på fag. Elektive pasientar pr. alle legar i avd. Aktivitet pr. lege i Helse Fnna HFO Barneavdeling HFO Kirurgisk avdeling HFO Kvinneavdeling HFO Medisinsk avdeling HFO Nevrlgisk avdeling HFO Ortpedisk avdeling HFO ØNH HFO Augeavdeling HFO Rehabilitering g fys med

22 Samanlikning mellm dei t helseføretaka Diagram sm samanliknar aktiviteten pr. lege i enkeltavdelingar i Helse Førde g Helse Fnna. Grunnlaget er innhenta statistikk frå DIPS begge stader Figurane nedanfr viser avdeling fr avdeling. HFD er Helse Førde g HFO er Helse Fnna. Figur 1: Barneavdeling samanlikning mellm HFO g HFD Pliklinisk aktivitet i barneavdelingane samsvarar i str grad, medan vi ser at liggetida er lenger i HFO enn i HFD rekna pr. lege. Det har vre eit mål fr Helse Førde å redusere liggetida. Av figuren ser ein at liggetida i HFO er dbbelt så lang sm i HFD. Figur 2: Kirurgisk avdeling samanlikning mellm HFO g HFD Kirurgisk avdeling HFD har i snitt høgare aktivitet pr. lege enn HFO

23 23 Figur 3: Gyneklgi g fødselsmsrg samanlikning mellm HFO g HFD Kvinneklinikken HFD har nk lågare aktivitet pr. lege enn HFO. Spørsmålet her er i kva grad ambulering til lkalsjukehusa i HFD har å bety fr resultatet. Det er grunn til å tru at ambulering vil bidra til reduksjn i aktivitet i pliklinikken. Figur 4: Medisinsk avdeling samanlikning mellm HFO g HFD Medisinsk avdeling HFD har i snitt nk lågare aktivitet pr. lege enn HFO når det gjeld pliklinikk. Når det gjeld innlegging ser ein at det er fleire liggedagar pr. verlege i HFO enn i HFD. Frhld sm kan ha betydning her er mål m lågare liggetid g aktiv utskrivingsplitikk i Helse Førde.

24 24 Figur 5: Nevrlgisk avdeling samanlikning mellm HFO g HFD Nevrlgi HFD ligg nk lunde på nivå med HFO med unnatak av pliklinisk aktivitet pr. verlege. Vi ser det jamnar seg ut når ein frdeler aktivitet på «alle legar» Figur 6: Ortpedisk avdeling samanlikning mellm HFO g HFD Ortpedisk avdeling HFO har høgare aktivitet ved pliklinikk pr. verlege, men jamnar seg ut når «alle legar» er med. (turnuskandidatar er ikkje med i tala.) HFD har lenger liggetid i rtpedisk avdeling. Ein har ikkje gått inn i tabellane fr å vurdere evt. frskjell mellm FSS g LSH. Det er likevel grunn til å tru at rehabilitering i LSH etter implantatkirurgi kan ha betydning fr avdelinga si samla liggetid.

25 25 Figur 7: Øyre-nase-hals samanlikning mellm HFO g HFD. ØNH HFO har høgare aktivitet pr. verlege ved pliklinikken enn HFD. Det er vanskeleg å vurdere årsak til dette. Det jamnar seg ut når ein samanliknar alle legar i avdelinga. Det er ikkje mgeleg å trekkje klåre knklusjnar ut frå figuren åleine. Figur 8: Augeavdelinga samanlikning mellm HFO g HFD Det er høgare aktivitet i HFO enn i HFD når det gjeld pliklinikk. Pliklinikk kan ikkje sjåast islert, men må haldast saman med m.a. perasjnsaktivitet, nk vi ikkje har henta tal på. I tillegg kan andel privatpraktiserande spesialistar ha nk å seie fr aktivitet i sjukehusa. Det er mglege å tenkje at Sgn g Fjrdane har frhldsvis mange private sm tek dei «enkle» ppgåvene, medan sjukehuset sin pliklinikk har fleire «tyngre» pasientar sm krev meir tid pr. pasient. Det er ikkje mgeleg å trekkje klåre knklusjnar ut frå figuren åleine.

26 26 Figur 9: Fysikalsk medisin g rehabilitering samanlikning mellm HFO g HFD Fysikalsk medisin HFD har høgare aktivitet fr pliklinikk pr. lege enn i HFO. HFO har imidlertid høg liggetid pr. verlege. Oppsummert: Samla sett viser ikkje denne versikten stre frskjellar i høve aktivitet/prduktivitet mellm Helse Førde g Helse Fnna. Skulle ein få fram meir detaljerte frskjellar g frklare desse, ville ein måtte gå meir grundig inn i rganisering, drift, pasientgrunnlag, kmpetanse sv. Likevel kan versiktene vise ein tendens sm kan vere interessant å gå nærare inn i fr ein grundigare analyse. Samla årsverk ved smatiske sjukehus pr innbyggarar i 2011 g 2012, krrigert fr pasientstraumar (Samdata 2012) Legar Sjukepleiarar Ttal årsverk Bustadmråde Helse Vest 1,9 1,9 4,9 5 12,9 13 Nreg 2,0 2,0 5,4 5,4 13,7 13,6 Helse Førde 2,4 2,5 6,1 6,1 16,1 16,1 Helse Fnna 2,0 2,0 5,7 5,6 14,1 14,1 Helgeland 2,8 2,7 7,2 7 18,5 18,1 Tabell 4: Samdata Årsverk ved smatiske sjukehus pr innbyggjarar, krrigert fr pasientstraumar. Ein har sett på tal frå Samdata 2012 g samanlikna Helse Førde sine tal fr bemanning i frhld til Helse Vest g landet elles, samt mellm Helse Fnna g Helgelandssjukehusa. Samanlikning mellm helseføretak, viser at Helse Fnna ligg lågare i bemanning enn Helse Førde, medan Helgelandssjukehusa ligg ver slik det kjem fram i denne statistikken.

27 27 7 Utdanning g kmpetanse Målet med utdanning av LIS er å delta i generell spesialisering av legar g å sikre rekruttering g ettervekst slik at spesialistbehvet på verlegenivå vert ppretthalde g tildels frsterka. Kartlegginga viser at det største behvet fr vekst kjem når det gjeld verlegenivå. Fr nkre avdelingar handlar det m å ha tilstrekkeleg tilsette legar med msyn til dagens behv. Andre avdelingar har dekka behvet i dag, men høg gjennmsnittsalder gjer at avdelingane framstår sm sårbare med msyn til erstatning. LIS legar er gså sentrale fr avdelingane i den daglege drifta. 7.1 «Fremtidens legespesialister» IS-2079 ny struktur Helsedirektratet har på ppdrag frå Helse- g msrgsdepartementet utarbeidd ein rapprt m framtidig utdanning av legespesialistar. Utgreiinga er basert på analysar knytt til det framtidige behvet fr legespesialistar. Sentrale mment er Samhandlingsrefrma, Lv m kmmunale helseg msrgstenester g Lv m flkehelsearbeid. Utgreiinga inneheld 3 hvudtema: Frslag til ny spesialitetsstruktur g innhald Frslag til frbetring av spesialiseringsløpet Frslag til endra rlle- g ansvarsfrdeling mellm aktørane sm er invlvert i spesialistutdanninga av legar (t.d. nye ppgåver fr universiteta) Arbeidet skal følgjast pp med knsekvensutgreiing både rganisatrisk g øknmisk (denne delen pågår p.t). Det verrdna målet med dei føreslegne endringane er ein høgre kvalitet i diagnstisering, behandling g ppfølging av g samhandlinga mkring pasientane. Omsynet til å betre pasientsikkerheita har stått sentralt. Gd spesialistutdanning g spesialister med høg kmpetanse er eit viktig verkemiddel fr å ppnå desse måla. Fr å ppnå ein meir framtidsretta spesialitetsstruktur g eit betre spesialiseringsløp, freslår Helsedirektratet tre hvudgrep: 1. Ein tredelt fleksibel mdell fr spesialitetsstruktur sm ivaretek både behvet fr breiddekmpetanse g spisskmpetanse, samt ny kmpetanse på mråde sm er nødvendig fr å utføre legerlla på ein ny g ptimal måte. 2. Frbetring g effektivisering av spesialiseringsløpet basert på gd pedaggikk g tilpassa verktøy med hvudfkus på læringsutbyttet fr den einskilde legen i spesialisering 3. Ei ryddig g tydeleg ppgåvefrdeling sm understøttar ei gd implementering av mdellen.

28 28 Den stre gruppa av pasientar i sjukehus med fleire g samansette sjukdmar g ivaretaking av dei utfrdringar sm mindre g mellmstre sjukehus har, tilseier at styrking av breiddekmpetanse er nødvendig. Helsedirektratet legg difr pp til ein frmell spesialistutdanning sm kan påbyggast med frmelle g ufrmelle kmpetansemråde både etter behvet til det enkelte sjukehuset g ønskje til den enkelte spesialisten Den føreslegne 3-delte mdellen fr spesialitetsstruktur Spesialistutdanning del 1 Denne delen startar etter ferdig grunnutdanning, g består av 18 månaders teneste, 12 månader på sjukehus g 6 månader i kmmunehelsetenesta (tilsvarar turnustenesta i dag). Kirurgi, indremedisin g psykiatri/rus- g avhengigheitsmedisin kan veljast i ulike kmbinasjnar. Eit nytt element her er at 3 månader kan tidsmessig telle med i den seinare spesialistutdanninga. ALLMENN- MEDISIN FELLES 6 MÅNADER KOMMUNEHELSE TENESTE INDREMEDISIN PSYKIATRI PSYKIATRI INDREMEDISIN INDREMEDISIN INDREMEDISIN KIRURGI INDREMDISIN KIRURGI KIRURGI KIRURGI KIRURGI Figur 10: Spesialistutdanning del 1

29 Unik fr kvar spesialitet 2-4 år Unik fr kvar spesialitet 2-4 år Unik fr kvar spesialitet 2-4 år Unik fr kvar spesialitet 2-4 år Unik fr kvar spesialitet Unik fr kvar spesialitet Spesialistutdanning del 2 Har felles kmpetanseplattfrm innan følgjande fag: indremedisinske fag, kirurgiske fag g psykiatri/rus- g avhengigheitsmedisin. Dei andre faga vil ikkje ha ein felles kmpetanseplattfrm, men kan eventuelt ta mduler frå del 2 når ein tek del 3. Etter gjennmgått felles kmpetanseplattfrm vil kirurgar g indremedisinarar ha kmpetanse til å ha vaktansvar i akuttmttak g skal kunne handtera livstruande tilstandar. Del 2: Felles plattfrm av grupper av fag: inntil 3 år Del 1: Felles plattfrm fr alle: 1-1,5 år Grunnutdanning - Cand.med.: 6 år Figur 11: Spesialistutdanning del Spesialistutdanning del 3 Dette er den spesialitetsspesifikke utdanninga. Den føreset del 1 g 2 av integrert klinisk teneste g andre bligatriske kmpetansemdular. Innhald, frm g mfang vil variere mellm ulike spesialitetar. Sikring av vaktkmpetanse i eige fag vil være sentralt i spesialistutdanninga sin del 3. Viktige nye mdular: Kmmunikasjn Etikk Kunnskapshandtering Kvalitetsarbeid Systemfrståing Samhandling Organisasjn g leiing Alle greinspesialitetar skal gjerast m til hvudspesialitetar. Sideutdanning i anna spesialitet fell brt. Oppfylling av læringsmål er sentralt.

30 30 E-læring, simulatrtrening g ferdigheitslabratrieundervisning med kmpetansetesting undervegs. Rettleiing g utdanning i rettleiing (Universitet). Obligatrisk etterutdanning. Minimumsramme fr utdanningstid vil bli 6 ½ år sm er ei innkrting i frhld til i dag. Helsedirektratet får verrdna styring av spesialistmrådet på delegasjn frå HOD (råd fr spesialistutdanning). Ny spesialitet i mttaks- g indremedisin er føreslege. Akuttmttaka skal bemannast med meir kmpetanse. Dei yngste legane bør ha teneste i akuttmttak fr læring, men berre saman med meir erfarne legar. Både dei sm har gjennmført del 2, g leger med den nye spesialiteten i mttaks- g indremedisin vil være gdt kvalifisert fr dette. Turnuslegar skal ikkje lenger stå åleine fremst i mttak. I større sjukehus vil dette bli mttaks- g indremedisinaren sitt dmene g det er desse sm skal ha ansvaret fr den første diagnstisering. I dei mindre sjukehusa vil spesialistane bevare g utvikle sin generelle vaktkmpetanse. Fr helseføretaka vil endringane gså bety at dei får spesialistar utdanna raskare g færre leger tilsett i utdanningsstillingar Nverande inndeling i hvud- g greinspesialitetar Hvedspesialitet Greinspesialitet Helse Førde Indremedisin Generell indremedisin Hjartesjukdm Lungesjukdm Endkrinlgi Nyresjukdm Bldsjukdm Gastrenterlgi Infeksjnssjukdm * Geriatri ** Kirurgi Generell kirurgi Karkirurgi *** Thraxkirurgi - Gastrenterlgisk kirurgi Urlgi Barnekirurgi - Bryst- g endkrinkirurgi **** Plastikk kirurgi *

31 31 * Har ikkje i dag, men er ønska ** Har indremedisinar sm planlegg spesialisering i geriatri *** Har karkirurg i dag, men usikkert m det vil være vidare. **** Utdanning av spesialist i bryst- g endkrinkirurgi er føresetnad fr å kunne halde fram med brystkreftkirurgi * Plastikk-kirurg er under utdanning Kmpetanse i høve lkale behv Kva kmpetanse den enkelte lege vil trenge vil i str grad være avhengig av arbeidsstad g arbeidsppgåver. Dei nasjnalt gdkjente spesialitetane bør difr avgrensast til ein «basis» spesialitet sm først g fremst sikrar behva fr dei små g mellmstre sjukehusa der tall leger er avgrensa. Nødvendig påbyggingskmpetanse må sikrast av arbeidsgjevar relatert til dei aktuelle ppgåvene legen skal ha. Slik kmpetansebygging må sjåast i samanheng med den kntinuerlege etter- g vidareutdanning alle spesialister bør ha, der arbeidsgjevar g legen i fellesskap definerer innhald g læringsmål Indremedisinsk spesialistløp (ny mdell) Generell indremedisin 2 år Bldsjukdmmar 2 år Endkrinlgi 2 år Frdøyelses sjukdmma 2 årr Geriatri 2 år Hjartesjukdmmar 2 år Inferkjsnssjukdmmar 2 år Lungesjukdmmar 2 år Nyresjukdmmar 2 år Del 2: Felles indremedisinsk plattfrm 3 år Del 1: Felles plattfrm fr alle 1-1,5 år Grunnutdanning - Cand.med. 6 år Figur 12: Ny mdell fr indremedisinsk spesialistfrløp Fullført del 2 skal gi vaktkmpetanse i generell indremedisin.

32 Plastikkkirurgi 3 år Maxillfacialkirurg 3 åri Urlgi 3 år Gastrenterlgisk kirurgi 3 år Thraxkirurgi 3 år Karkirurgi 3 år Barnekirurgi 3 år Lungesjukdmma 3 årr Bryst- g endkrinkirurgi 3 år Ny spesialitet i mttaks- g indremedisin Dei stre pasientgruppene sm kjem til nrske akuttmttak viser seg å være eldre pasientar med multirgansjukdmmar, gjerne med diffuse symptm av indremedisinsk karakter (ca % av pasientane). I dag er det ved mange sjukehus risik fr at pasientar med kmplisert sjukdmsbilete eller sjukdmmar i fleire rgansystem kan hamne i spesialiserte avdelingar sm knsentrerer seg m flikar av sjukdmsbiletet. Helsedirektratet vektlegg auka behv fr breiddekmpetanse i nrsk helsevesen. Behvet er særleg strt innan det indremedisinske fagfeltet. Spesialiteten mttaks- g indremedisin må ta pp i seg brei kmpetanse frå indremedisinske g tilgrensande fag, g samarbeide med meir spesialisert kmpetanse på eige eller anna sjukehus. Helsedirektratet ynskjer å avgrense mgrepet mttaksmedisin til dei stre gruppene pasientar med uklare g samansette prblemstillingar Kirurgiske spesialitetar (mdell) Del 2: Felles kirurgisk kmpetanseplattfrm 2 år Del 1: Felles plattfrm fr alle 1-1,5 år Grunnutdanning - Cand.med. 6 år Figur 13: Ny mdell fr kirurgiske spesialistfrløp Etter del 2 (2 år) med generell kirurgi skal desse ha generell kirurgisk vaktkmpetanse g kunne utføre livreddande behandling ved kirurgiske lidingar. Spesialistvakt skal være basert på gastrenterlgisk kirurgi.

33 Andre kirurgiske fagmråde (mdell) Del 2: Deler av kirurgisk kmpetanseplattfrm inntil 1 år Del 3: Nevrkirurgi 4 år Del 3: Gyneklgi 4 år Del 1: Felles kmpetanseplattfrm fr alle 1 1,5 år Grunnutdanning cand.med. 6 år Figur 14: Ny mdell fr andre kirurgiske fagmråde (ØNH, auge, anestesi) Spesialitetane vksenpsykiatri, barne- g ungdmspsykiatri g rus g avhengigheitsmedisin (mdell) Også fr desse spesialitetane vert det føreslege ein tredelt utdanning: Del 1 sm er ein felles kmpetanseplattfrm fr alle leger sm skal praktisere i Nrge Del 2 sm er ein felles kmpetanseplattfrm fr desse tre spesialitetane Del 3 sm er ein unik kmpetanseplattfrm fr kvar einskild spesialitet. 7.2 Status fr arbeidet med ny struktur g knsekvensar fr Helse Førde Nasjnalt arbeider ein p.t. med knsekvensutgreiingar (øknmiske g rganisasjnsmessige) av frslaget. Dette arbeidet er pprinneleg planlagt fullført i løpet av 2013, men er så langt ikkje avklart. Deretter skal sjølve rapprtutkastet ut på ei brei høyringsrunde, g det er truleg at det vil kme fram mange ulike synspunkt i denne. Frslaget vil ha vidtrekkande følgjer fr Helse Førde - både psitive g utfrdringar. Nkre av desse er samla i versikten nedanfr. Legegruppe Sjukehus Frdeler Ulemper 1. Turnuslege (sm i dag) Lkalsjukehus (NSH/LSH) Desse har turnuslege i primærvakt g kandidat med 6 månader indremedisin er mest aktuelle. I dag er 3 månader ved LSH kirurgi i frm av rtpedi - usikkert m dette vil bli gdteke i det nye systemet?

34 34 FSS Alle sjukehusa Helse Førde har styrka kmpetansenivået i akuttmttak med LIS legar i frnt. Tidligare spesialisering g muligheit til å «satse» på legar allereie frå turnustida Kirurgisk avdeling vil ikkje være i stand til å ha så mange turnuslegar sm i dag dersm ikkje rtpedi gså kan nyttast i 3 månader. Indremedisin ynskjer fleire LIS fr samanhengande primærvakt. Helse Førde har truleg ikkje bruk fr eller kapasitet til å utdanne så mange turnuslegar sm i dag Legegruppe Sjukehus Frdeler Ulemper 2. LIS legar NSH/LSH Har ikkje LIS-stillingar i dag, men delar av tenesta knytt til del 2 bør kunne skje her. LIS vil gå primærvakt. Det er ikkje pasientgrunnlag fr særskilt akuttmttaksfunksjn ved lkalsjukehusa. Overlegar (greinspesialistar) vil måtte stå fr dette g vil derfr måtte bevare breiddekmpetansen. Det vil truleg bety fleire verlegestillingar. FSS Mellmvaktkmpetanse (LIS i dag) vil være 3 år i del 2. Dette er krtare enn i dag. Alle sjukehusa Lettar g krtare utdanningsløp Tap av kmpetanse i nær Fjerning av gruppe I-teneste kan vere ein føremun. Halvering av kursreiser vil være ein øknmisk frdel. Meir «skreddarsaum» av kmpetansebehv lkalt vil mtverke lekkasje av ferdig utdanna legar i små helseføretak beslekta fagmråde Må ha avtale med stre spesialiserte sjukehus (HUS hvudsakleg) fr å få klinisk praksis på særlege fagmråder (gjeld mest i del 3) Meir teretisk/praktisk utdanning vil skje i regi av universiteta g vil innebere meir reiseverksemd fr dette. Usikkert m nk kmpetanse fr sjølvstendig vakt etter 3 år indremedisin g særleg 2 år kirurgi Legegruppe Sjukehus Frdeler Ulemper 3. Spesialisering NSH/LSH Mttaksfunksjnen vil måtte ivaretakast utan spesialist i mttaks- g indremedisinsfunksjnen. FSS: Nk spisskmpetanse?

35 35 Hvudspesialiteta r framver: Indremedisin: Nverande 8 greinspes. er alle aktuelle (utviding med geriatri g infeksjnsmedisin i høve til i dag) Kirurgi: Her vil det truleg være følgjande spesialitetar framver: gastrkirurgi Urlgimamma/endkrin -plastikk-kirurgi Indremedisin vil både dei sm er i del 3 (2 år) g ferdige spesialistar kunne ha sjølvstendig vakt, dvs. fleire inn i vaktsystemet Spesialistar utanm gastr kan evt. gå inn i vaktsjikt g behalde breiddekmpetanse (?) Krev 2 fleire gastrkirurgar fr å dekke vaktfunksjnen, (samla 6) Nk arbeidsppgåver på dagtid? Legegruppe Sjukehus Frdeler Ulempe LSH/NSH Ikkje rm fr utskilling (spes. må stå fr denne) FSS: Planlagd 15 Styrking av kmpetanse er sengers påbegynt g vil frtsette. bservasjnspst i tilknyting i T vegval: akuttmttak Under medisinsk klinikk med (AKM). AKM ligg i meir dedikerte legar spes. i dag i medisinsk mttaks- g indremedisin g klinikk supplert av andre spes. ved behv. 4. Mttaksfunksjnen 5. Oppsummering Helse Førde Vil føre til endringar der nkre er psitive g andre negative. Vaktfunksjn g mttaksfunksjn er utfrdringane. Fr andre fagmråde er a) b) Akuttmedisin sm eigen sjølvstendig avdeling med breiddekmpetente akuttmedisinarar (felles inngangsprt frå indremedisin, kirurgi, anestesi, barn g allmennmedisin) Overvekt av psitive element fr FSS. Bra fr stre pasientgrupper innan indremedisin, men avhengige av supplering frå andre faggrupper. Usikker rekruttering til spesialiteten (evt. erstattast av andre spes?) Meir fleksibel inngang g kan utvide pasientgrupper meir. Meir reindyrking av mttaksmedisin sm eige fagmråde. Usikker effekt på små lkalsjukehus

36 36 endringane mindre g med færre knsekvensar (rtpedi er kanskje i ei særstilling?) Psykisk helsevern er uversiktleg i frslaget freløpig. 8 Bakgrunnsvariablar fr vurdering/priritering av legestillingar i Helse Førde 8.1 Behv g demgrafisk utvikling i pptaksmrådet Helse Førde skal yte spesialisthelsetenester av gd kvalitet g være lett tilgjengeleg med krte ventetider, høg fkus på pasientsikkerheit g gd pplevd service sett frå pasientane si side. Rundt 70 % av desse tenestene blir utført av institusjnane innan føretaket, medan ein str del av det resterande vert utført på Haukeland Universitetssjukehus (HUS) g i nk grad hs privatpraktiserande spesialistar. Dette gjeld ikkje innan psykisk helsevern. Den faste beflkninga i pptaksmrådet vil i str grad være stabilt framver med rundt menneske. Allereie i dag er andelen eldre i beflkninga høgare enn i dei andre føretaka i Helse Vest g denne utviklinga vil frtsette framver. Ein vil difr få ein auke av pasientgrupper med fleire lidingar samstundes, dette vil i større grad være krniske lidingar g med tilsvarande fleire behandlingar parallelt (t.d. multifarmasi). Fr å møte dette må behandlarane i tillegg til nødvendig spisskmpetanse gså i stadig større grad ha breiddekmpetanse g kunne samarbeide tett på tvers av spesialitetar. Ein tek ikkje sikte på å behandle gjestepasientar av nk større mfang. Men fylket har særleg i smmarmånadane eit betydeleg tal turistar sm vitjar fylket, g sm gså vil ha behv fr behandling skadar g akutte sjukdmstilfelle. Den demgrafiske utviklinga vil særleg bety fleire pasientar innan indremedisin, kreft, nevrlgi, rtpedi g i nk grad kirurgi g meir spesialisert rehabilitering vil auke. Det same vil alderspsykiatri. I høve meir enkle indremedisinske prblemstillingar vil ein frvente at kmmunane sm ledd i Samhandlingsrefrma (t.d. kmmunal akutt behandling) blir med på å redusere veksten i tal pasientar, men likevel slik at gså spesialisthelsetenesta vil møte fleire framver.

37 37 Innanfr rtpedi vil ein få både fleire akutt-tilfelle (t.d. brtskadar) g behv fr elektive inngrep (t.d. leddprtesar). Fagmrådet nevrlgi vil møte fleire pasientar, g særleg har dette samanheng med at fagmrådet n skal ha hvudansvaret fr hjerneslagbehandlinga (ref. plan). Innan kirurgi frventar ein at mfanget av bariatrisk kirurgi (sjukeleg vervekt) vil halde seg på nverande nivå, det same gjeld mindre generellkirurgiske inngrep, g ein viss auke av akutte tilstandar. Kirurgisk behandling av kreft i mage-tarmsystemet vil frtsette i nverande mfang. Når det gjeld brystkreftkirurgi er dette gså planlagt i den grad ein kan greie å rekruttere/utdanne spesialitet i endkrinkirurgi. Større inngrep fr prstatakreft vil i stigande grad bli sentralisert til HUS, medan annan urlgisk verksemd truleg vil auke nk. Gyneklgisk kreftkirurgi vil gså skje i hvudsak ved HUS framver, g samla sett vil nk fleire pasientar enn tidlegare få den kirurgiske delen av behandlinga utført utanfr Sgn g Fjrdane, jf. plan fr kirurgi i Helse Vest Meir behandling vil kunne skje pliklinisk g sm dagbehandling, ein vil sjå auka grad av ambulerande verksemd g vil ta i bruk nye knsultasjnsfrmer (videknsultasjnar/telemedisin/vestlandspasienten). Ambulering mfattar fleire avdelingar i Helse Førde g har auka mnaleg den siste tida. Eit mråde med klar auke vil være rådgjeving g rettleiing ut mt både primærlegar, kmmunehelsetenesta g pasient/pårørande. Her vil innføring g bruk av telemedisin vere eit viktig verktøy. 8.2 Institusjnar g tilbd i Helse Førde framver Spesialisthelsetenesta er delt på 3 sjukehusnivå; reginale, sentrale g lkale funksjnar. Haukeland universitetssjukehus dekkjer funksjnane på reginalsjukehusnivå fr Sgn g Fjrdane. Helse Førde har funksjnar på sentralsjukehus- g lkalsjukehusnivå. Både innanfr smatisk- g psykisk helsevern/rus vil ein frtsette å ha ein struktur med sentralinstitusjnar sm er fylkesdekkande. Dei er i hvudsak lkalisert til Førde, men det er gså slike funksjnar ved NPS g Trnvik. Innan smatikk vil ein i tillegg ha indremedisinske seksjnar på lkalsjukehusa i Eid g Lærdal. Elektiv rtpedi g skadepliklinikk vil gså skje i Lærdal. På Eid er det starta nye g framtidsretta plikliniske tilbd, mellm anna ppretting av ein ny skadepliklinikk. Barseltilbd («Gd Start») er ppretta i Eid g Lærdal. Innan psykisk helsevern har ein DPS på tre lkasjnar frdelt på Førde/Trnvik/Flrø, Sgndal g Eid. Tilsvarande har BUP pliklinikkar på fire stader (Førde, Eid, Sgndal g Flrø). Lkalmedisinske sentera er under planlegging g slik det teiknar seg i dag vil dette bli på Eid, Lærdal, Førde g Flrø. Omfang g innhald i desse er ikkje klare i skrivande stund. Utver desse er det planlagt ein 15-sengers felles akutt g bservasjnspst i tilknyting til Akuttmttaket ved FSS.

38 Ambulering mellm sjukehusa Etter gjennmføring Helse Førde 2020 har tal legar sm ambulerer frå FSS til lkalsjukehusa auka. Ved NSH gjeld dette fleire faggrupper; nevrlg, revmatlg g ØNH-legar er døme på dette. I tillegg reiser gyneklgar, kreftlege, palliativt team, hudlege g nefrlg til både NSH g LSH. Barnelege held fram ambulering til NSH sm tidlegare. Ein frventar at fleire fagmråder vil vere felles rganisert g at legane vert sett på sm ein felles ressurs i helseføretaket. Ambulering av spesialistar mellm sjukehusa i Helse Førde vil sannsynlegvis auke i åra framver. Det kan vere krevjande i eit fylke sm Sgn g Fjrdane å basere seg på str grad av ambulering med lang reisetid. 8.4 Bruk av telemedisinske løysingar Hvudprsjekt fr innføring av telemedisin i Sgn g Fjrdane er i gang. Dette er eit samarbeidsprsjekt mellm Helse Førde g alle dei 26 kmmunane i fylket. Bruk av telemedisin/vide vil kunne ha betydning fr framtidig reisemønster g kan bety ei supplering i tillegg til ambulering. Dette vil kunne bety reduksjn i pasientreiser ved at pasientar kan få behandling nærare heimen, g reduksjn i ambulering/reiseverksemd fr helsepersnell sm kan gjennmføre knsultasjnar/tilsyn via vide. Telemedisin vil vere viktig både fr den interne kmmunikasjn g samarbeid i Helse Førde, men gså kmmunikasjn g samarbeid mellm spesialisthelseteneste g kmmunehelseteneste. Via telemedisin vil ein kunne drive pasientbehandling (fastlege - spesialist), sjukeheim/heimeteneste fastlege/spesialist g ein kan ppnå tettare samarbeid mellm helsepersnell på ulike nivå ved undervisning g møteverksemd. Brei satsing på telemedisin g vide vil bety mykje fr krleis legetenestene vert rganisert, fr kvalitet g pasientsikkerheit g fr reduksjnar i miljøureining g reduserte kstnader. 8.5 Status fr legedekning i Helse Førde Helse Førde har høg dekningsgrad av legeårsverk i høve beflkninga både når ein samanliknar nasjnalt, med Helse Vest g særleg Helse Fnna sm fte har vre brukt til benchmarking (samanlikning) innan Helse Vest. I Nrd-Nreg ligg Helgelandssjukehusa ver Helse Førde i dekningsgrader. Også når vi ser på frhldet mellm tal behandla/inneliggjande pasientar g tal legar finn vi generelt at ein i Helse Førde møter nk færre pasientar enn i Helse Fnna. Helse Førde har gså gjennmgåande lange tenesteplanar i legegruppa slik at ein må søke frklaringar gså i andre frhld. Truleg er dei viktigaste faktrane her knytt til vaktrganisering der tal lkasjnar med vakt, tal vaktsjikt g tal fagmråde med vakt fte vil være avgjerande fr talet legar ein treng i systemet.

39 39 Utviklinga viser gså nye frmer fr måtar å gjennmføre pasientbehandling med mindre direkte pasientkntakt g meir rådgjeving Oppsummering av vaktdekning i Helse Førde i dag Tabell 5: Oversikt ver vaktrdningane i Helse Førde 1 11 Aktiv vakt = lege til stades (avlønning 1:1)

Mandat TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE. Hovudprosjekt fase 3 Vidareføring etter hovudprosjekt fase 2

Mandat TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE. Hovudprosjekt fase 3 Vidareføring etter hovudprosjekt fase 2 Mandat TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE Hvudprsjekt fase 3 Vidareføring etter hvudprsjekt fase 2 01.07.2014 30.06.2016 Eit prsjekt i samarbeid mellm KS/kmmunane i Sgn g Fjrdane g Helse Førde Telemedisin Sgn

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Til Samhandlingsdirektør St. Olavs Hspital Trndheim 10. februar 2015 Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk fr Lunge- g arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Vi er verrasket ver at St. Olavs Hspital har

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Prtkll frå styremøte i Helse Fnna HF Tid: 25.02.2011 kl. 09.00-14.00 Møtestad: Htel Amanda, Haugesund Styremøtet var pe fr publikum g presse Deltakarar frå styret Tralv Mikkelsen Kjell Arvid Svendsen Hilde

Detaljer

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 1. SKULENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjn g verdiar Fr å nå visjnen m LÆRING FOR ALLE, legg vi til grunn følgjande

Detaljer

Eldremedisinsk poliklinikk

Eldremedisinsk poliklinikk Eldremedisinsk poliklinikk som samarbeidstiltak mellom somatikk og psykiatri Kvalitetskonferansen, Førde 16.10.14 Eva Herløsund Søgnen, spesialist i indremedisin og kardiologi, starta spesialisering i

Detaljer

KS: Astrid Paulsen Utviklingsrettleiarane: Jetvard Kalland. Innhald Kommentar Konklusjon Ansvarleg

KS: Astrid Paulsen Utviklingsrettleiarane: Jetvard Kalland. Innhald Kommentar Konklusjon Ansvarleg Stad Thn Htel Jølster Dat 26.11.2015 Møteramme 09.00 12.30 Til stades HISF: Osvald Lykkebø Frfall Møteleiar Referent Rådmannsutvalet: Bente Nesse Anne-Cecilie Kapstad Bente Nesse Astrid Harlem Utdanningsfrbundet:

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013-2017. Arkivsak 2011/274/ Styresak 046/13 B Styremøte 10.04.

Styresak. Gjertrud Jacobsen Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013-2017. Arkivsak 2011/274/ Styresak 046/13 B Styremøte 10.04. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dat: 07.03. 2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Gjertrud Jacbsen Reginal plan fr kirurgi i Helse Vest 2013-2017 Arkivsak 2011/274/ Styresak 046/13 B

Detaljer

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar Kvalitet på innhald i elektrniske meldingar Meldingsutveksling mellm kmmune g helseføretak Skei 08.11.14 - Oddmund Nytun g Anita Slvang Prsjekt i regi av Mål : Heve kvaliteten på innhaldet i meldingane.

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om folkehelse, førebygging og helsefremming

Tenesteavtale 10. Mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om folkehelse, førebygging og helsefremming Tenesteavtale 10 Mellm Kvinnherad kmmune g Helse Fnna HF Samarbeid m flkehelse, førebygging g helsefremming U Innhld I 2 Partane.....3 Føremål.....3 4 Verknadsmråde.....3 Lvgrunnlag.....3 Plikter, ppgåver

Detaljer

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam KYRKJELEG FELLESRÅD KYRKJEVERJA I KVAM Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Pstadresse: Nrheimsund kyrkje, Pstbks 39, 5601 NORHEIMSUND E-mail: kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net Telefn: 56 55 17 45 Bankgir:

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Prtkll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 24.05.2013, kl. 09:00 13:10 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var pe fr publikum g presse Deltakarar frå styret Jrunn Ringstad

Detaljer

Visjon og verkelighetframtidas

Visjon og verkelighetframtidas Visjon og verkelighetframtidas lokalsjukehus Samarbeid mellom Nordfjord Psykiatrisenter og medisinsk seksjon Nordfjord sjukehus/førde sentralsjukehus Stavanger 4.juni 2014 Eva Herløsund Søgnen, spesialist

Detaljer

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012.

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012. Interimsstyret fr kunstbygda Balestrand Balestrand kmmune Balestrand, 21.11.2012 Søknad m øknmisk støtte frå næringsfndet Vedlagt følgjer prsjektrapprt fr frprsjektet «Kunstbygda Balestrand» sm var ferdig

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane. 2014 03 06 Fagrådet

Telemedisin Sogn og Fjordane. 2014 03 06 Fagrådet Telemedisin Sogn og Fjordane 2014 03 06 Fagrådet SOGN OG FJORDANE Kva vil vi oppnå? Betre kvalitet og tryggleik i helsetenestene i Sogn og Fjordane! Standardisering: Kompetanse: Tverrfaglege team: Miljøaspekt:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET

DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET VEDTEKTER FOR DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET ekmmune Sunnmøre FOR KOMMUNANE Ålesund, Giske, Haram, Nrddal, Sandøy, Skdje, Sula g Ørskg 1 FORMÅL Frmålet med ekmmune Sunnmøre er å møte felles IKT-utfrdringar

Detaljer

Retningslinjer for dokumentasjon og rapportering i istandsettingstiltak i Prosjekt Bryggen

Retningslinjer for dokumentasjon og rapportering i istandsettingstiltak i Prosjekt Bryggen HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- g idrettsavdelinga Retningslinjer fr dkumentasjn g rapprtering i istandsettingstiltak i Prsjekt Bryggen Innhald: A. Kntekst B. Dei ulike fasane i istandsettingstiltaka C.

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt Telemedisin Sogn og Fjordane Innovasjon i Helse og omsorg Samhandlingsprosjekt Suksessfaktorar for bruk av telemedisin NOU 2011:11 Forankring og eigarskap Bygge solide organisatoriske løysingar Etablere

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

TILSYN MED BARNEHAGAR

TILSYN MED BARNEHAGAR SOGNDAL kmmune - skal ha gde bu- g ppvekstkår - Kmmunal plan fr TILSYN MED BARNEHAGAR Framlegg til frvaltningsutvalet 08.12.11 INNHALD Innleiing Kmmunen si rlle Tilsyn Hensikt med kmmunen sitt tilsyn Gjennmføring

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE

SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE Rådgjevingstenesta i vidaregåande skule NOTAT ETTER FORVALTNINGSREVISJON 2007 Frrd Refrma Kunnskapsløftet er eit løft. Målet er at vi skal prøve å få i det minste all rganisert

Detaljer

Styre Møtedato Sak nr Sakstype Sakstittel Oppfølging av foretaksprotokollen Status Forslag til vedtak

Styre Møtedato Sak nr Sakstype Sakstittel Oppfølging av foretaksprotokollen Status Forslag til vedtak Arkivsak Dat 09.09.17 Saksbehandler rg.dir/fagdirektør Saksframlegg Styre Møtedat 15.09.17 Sørlandet sykehus HF Sak nr 066-2017 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Oppfølging av fretaksprtkllen 03.05.2017

Detaljer

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Rekruttering av helsepersonell fra Polen Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Dette er Helse Vest Har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Handlingsplan 2015 2018 AVDELING 32 Helseavd.

Handlingsplan 2015 2018 AVDELING 32 Helseavd. Handlingsplan 2015 2018 AVDELING 32 Helseavd. ANSVAR: 3200 3224,3310, 3340 g 8311 3200: Helseadministrasjn 3210: Friskliv/Miljøretta helsevern 3211: Helsestasjn 3212: Psykisk helsevern 3213/3310: Krisesenteret

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Oppsummering frå dialogmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR

Oppsummering frå dialogmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR Oppsummering frå dialgmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR Med bakgrunn i Helse Møre g Rmsdal HF sitt ppdrag i å utarbeide ein utviklingsplan fr planperiden 2019-2022, kalla direktøren inn til eit ekstrardinært

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 Radøy kmmune PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 1. Innleiing Visjn Visjnen til Radøy kmmune er: Radøy den grøne øya tryggleik, trivsel g livskvalitet

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Dialogmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR

Dialogmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR Dialgmøte 7. april 2017 Utviklingsplan HMR Med bakgrunn i Helse Møre g Rmsdal HF sitt ppdrag i å utarbeide ein utviklingsplan fr planperiden 2019-2022, kalla direktøren inn til eit ekstrardinært dialgmøte

Detaljer

PROSESSEN FOR SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

PROSESSEN FOR SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Skuleseksjnen Arkivsak 201112362-151 Arkivnr. 522 Saksh. Landr, Adeline Saksgang Møtedat Hrdaland fagskulestyre 04.06.2013 PROSESSEN FOR SENTRALISERING AV FAGSKOLANE

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Telemedisin i Sogn og Fjordane. Hovudprosjekt

Telemedisin i Sogn og Fjordane. Hovudprosjekt Telemedisin i Sogn og Fjordane Hovudprosjekt 13 11 12 SOGN OG FJORDANE Kva er telemedisin? NST (nasjonalt senter for samhandling og telemedisin) Telemedisin er bruk av IKT til samhandling om helseformål.

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Referat frå møte i RHF-enes strategigruppe for forskning - torsdag 17. oktober 2013

Referat frå møte i RHF-enes strategigruppe for forskning - torsdag 17. oktober 2013 RHF-enes strategigruppe fr frskning Kntakt slvi.lerfald@helse-bergen.n Gr Anita Fnnes Flaten gr.anita.fnnes.flaten@helsebergen.n UTKAST Referat frå møte i RHF-enes strategigruppe fr frskning - trsdag 17.

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Styremøte søndag 22. juni 2015

Styremøte søndag 22. juni 2015 Styremøte søndag 22. juni 2015 Til stades: Olav Skarsbø, Arne Nes, Inge Yttri, Kjell Flkestad, Arild Fssøy. Frfall: Leif Bjarne Sæle g Eivind Yttri (vara) Stad: Eivaldgjerde Sak 1 Oppsummering av Lerum

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Mode I lutprøving kommunepsykolog for barn og unge. 44e Midtre Namdal. , g) samkommune

PROSJEKTBESKRIVELSE. Mode I lutprøving kommunepsykolog for barn og unge. 44e Midtre Namdal. , g) samkommune PROSJEKTBESKRIVELSE Mde I lutprøving kmmunepsyklg fr barn g unge 44e Midtre Namdal, g) samkmmune HOVEDFORMÅL ER: Øke tilg_ang på psyklgfaglige tjenester fr beflkningen i Midtre-Namsdal Samkmmune. Frberede

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest DATO: 04.04.2016 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen SAKA GJELD: Regionalt utdanningssenter, spesialistutdanning for legar ARKIVSAK: 2014/300 STYRESAK:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Samhandlingsbarometeret og Telemedisin i Sogn og Fjordane. Rådmannsutvalet i KS, Førde

Samhandlingsbarometeret og Telemedisin i Sogn og Fjordane. Rådmannsutvalet i KS, Førde Helse Førde Samhandlingsbarmeteret g Telemedisin i Sgn g Fjrdane Rådmannsutvalet i KS, Førde 05.09.2016 Emma Bjørnsen, senirrådgjevar/prsjektleiar, fag g utvikling Samhandlingsppgåver sm er gdt frankra

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: 1 Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 08.06.15 Haldis Økland Lier Norsk Pasientskadeerstatning årsrapport for Helse Fonna 2014 Styresak 50/15 O Styremøte

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel

Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Trbjørn Hasund, Plan- g samfunnsavdelinga Sak nr.: 10/6036-12 Selje - Kmmuneplan - Samfunnsdel g Arealdel 2010-2022 Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet til å gjere

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 21.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Finansiering av forsking i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1741 STYRESAK: 049/15 STYREMØTE:

Detaljer

Søknad om serveringsløyve

Søknad om serveringsløyve Aurland kmmune 5745 Aurland : 57 63 29 00 Telefaks: 57 63 29 01 E-pst: pst@aurland.kmmune.n Hjemmeside: http://www.aurland.kmmune.n Søknad m serveringsløyve Type løyve Det blir søkt m Nytt løyve Endra

Detaljer

Gjennomgang av heimetenesta for psykisk utviklingshemma

Gjennomgang av heimetenesta for psykisk utviklingshemma Sgndal kmmune Gjennmgang av heimetenesta fr psykisk utviklingshemma Rapprt 23. juni 2015 R8924 Oppdragsgjevar: Sgndal kmmune Rapprtnr.: 8924 Rapprtens tittel: Ansvarleg knsulent: Kvalitetssikring: Gjennmgang

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Børge Tvedt/Vidar Vie SAKA GJELD: Budsjettoppfølging 2017

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Børge Tvedt/Vidar Vie SAKA GJELD: Budsjettoppfølging 2017 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 14.06.2017 SAKSHANDSAMAR: Børge Tvedt/Vidar Vie SAKA GJELD: Budsjettoppfølging 2017 ARKIVSAK: 2016/3999 STYRESAK: 058/2017 STYREMØTE: 30.06.2017

Detaljer

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjn Dkumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner Sykehuset i Vestfld HF Innhldsfrtegnelse 1. Innledning frmål g prblemstillinger...3 2. Beskrivelse av virksmheten...4 Særlig m de reviderte

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kmmunen sm barnehagemynde - barnehagelva 8, barnehagelva 18 g Frskrift m midlertidig g varig dispensasjn fra utdanningskravet fr styre g pedaggisk leder 1. Hjartdal kmmune 21.05.14

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET

REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET INTENSJONSPLAN FOR SAMANSLÅING REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET Jenny Følling, fylkesrdførar Frmelt frhandlingsgrunnlag Plitiske vedtak g ppfølging Sgn g Fjrdane fylkesting (sak 09.12.15) Fylkesrdføraren i

Detaljer

INTENSJONSPLAN FOR SAMANSLÅING REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET

INTENSJONSPLAN FOR SAMANSLÅING REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET INTENSJONSPLAN FOR SAMANSLÅING REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET Frmelt frhandlingsgrunnlag Plitiske vedtak g ppfølging Sgn g Fjrdane fylkesting (sak 09.12.15) Fylkesrdføraren i Sgn g Fjrdane (brev 19.01.2016)

Detaljer

Styremøte tirsdag 15. September 2015

Styremøte tirsdag 15. September 2015 Styremøte tirsdag 15. September 2015 Til stades: Olav Skarsbø, Arne Nes, Kjell Flkestad, Arild Fssøy, Ivar Husum, Eivind Ytti Frfall: Inge Yttri, Leif Bjarne Sæle Stad: Eivaldgjerde Sak 1 Gdkjenning av

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2017 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 ARKIVSAK: 2017/1175 STYRESAK: 130/17 STYREMØTE: 14.12. 2017

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer