Plan og prinsipp for legetenester i Helse Førde HF. Desember 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan og prinsipp for legetenester i Helse Førde HF. Desember 2013"

Transkript

1 1 Plan g prinsipp fr legetenester i Helse Førde HF Desember 2013

2 2 PROSJEKTINFORMASJON Helse Førde HF skal sikre framtidig legedekning sm ivaretek krav til funksjnar, legekmpetanse g bemanning fr å best mgeleg ivareta behvet fr spesialiserte helsetenester fr beflkninga i Sgn g Fjrdane fram mt Prsjektnamn Plan g prinsipp fr legetenester i Helse Førde HF Prsjekteigar Administrerande direktør Jn Blstad Prsjektleiar Fagdirektør Hans Jhan Breidablik Deltakarar i prsjektet Direktør Olav Hesjedal, medisinsk klinikk Direktør Tre Dvergsdal, kirurgisk klinikk Direktør Ole Chr. Reusch, psykisk helsevern PKO Jan Ove Tryti Direktør HR direktør Arne Skjelten DNLF Ola Hjelle YLF Audun Osland Vik-M HVO Guri Handeland Oppstarttidspunkt 1. juni 2013 Sluttidspunkt 5. desember 2013 Dat 5. desember 2013 Signatur: Hans Jhan Breidablik

3 3 1 Innhldsfrtegnelse 2 Oppsummering Bakgrunn fr prsjektet Mål fr prsjektet Organisering g prsess Prsess Føresetnader fr planarbeidet Nrsk legestillingsregister Avvikling Ny rdning Synspunkt g resultat av gjennmført kartlegging i avdelingane Legedekning i Helse Førde mt Aktivitet ei samanlikning mellm Helse Førde g Helse Fnna Samanlikning mellm dei t helseføretaka Utdanning g kmpetanse «Fremtidens legespesialister» IS-2079 ny struktur Den føreslegne 3-delte mdellen fr spesialitetsstruktur Nverande inndeling i hvud- g greinspesialitetar Kmpetanse i høve lkale behv Indremedisinsk spesialistløp (ny mdell) Ny spesialitet i mttaks- g indremedisin Kirurgiske spesialitetar (mdell) Andre kirurgiske fagmråde (mdell) Spesialitetane vksenpsykiatri, barne- g ungdmspsykiatri g rus g avhengigheitsmedisin (mdell) Status fr arbeidet med ny struktur g knsekvensar fr Helse Førde Bakgrunnsvariablar fr vurdering/priritering av legestillingar i Helse Førde Behv g demgrafisk utvikling i pptaksmrådet Institusjnar g tilbd i Helse Førde framver Ambulering mellm sjukehusa Bruk av telemedisinske løysingar Status fr legedekning i Helse Førde Oppsummering av vaktdekning i Helse Førde i dag Utvida arbeidstid... 40

4 Avdelingar sm har aktiv/kvilande vakt på spesialistnivå heile døgnet/heile året Tal naudsynte vaktsjikt innanfr dei ulike fagmråda Arbeidstidsrdningar Sårbarheit i Helse Førde (små føretak) Frsking g innvasjn Bemanning g rekruttering Privatpraktiserande spesialistar g Helse Førde Nye spesialitetar sm vert ønskt inn i Helse Førde framver Legebehv g vaktdekning mt 2020/ Oppsummering g knklusjn i planen Revisjn av planen... 54

5 5 2 Oppsummering Styret i Helse Førde HF har bedt m ein plan fr framtidas legespesialistar g legebemanning i Helse Førde. Planen sitt siktemål er å stake ut ein kurs fr utvikling g priritering av legestillingar i Helse Førde. Det er ikkje hensiktsmessig n å låse avgjerder knytt til einskilde stillingar framver, men pplysningar g signal i denne rapprten vert lagt til grunn ved endringar g pririteringar knytt til framtidige legestillingar i Helse Førde. Det må heile tida vere basert på gjeldande funksjnsfrdeling g øknmiske rammer. Eksisterande stillingar der det skjer avgang framver, skal kunne erstattast, g i dette bør ein gså ta utgangspunkt i prinsippa i planen. Dei første kapitla handlar m bakgrunn, mål g rganisering av planarbeidet. Kapittel 6 viser synspunkt g ønskje etter gjennmført kartlegging i alle avdelingar i Helse Førde juni Kartlegginga tek føre seg status fr legestillingar, vaktsystem g tenesteplanar, endringar i ppgåver g ønskje m framtidige stillingar. Kapittelet viser gså ei samanlikning mellm Helse Førde (HFD) g Helse Fnna (HFO) når det gjeld aktivitet i frhld til dagens legebemanning. Kapittelet inneheld g ein versikt henta frå Samdata 2012 sm samanliknar bemanning Helse Førde, Helse Fnna g Helgelandssjukehusa. Kapittel 7 gjer greie fr nytt nasjnalt framlegg til spesialistutdanning. Denne vart lagt fram av Helsedirektratet i mai Skisse til ny struktur fr legespesialisering er ei meir målretta utdanning g den har andre mål fr innhaldet i utdanninga enn i dag. I tillegg er utdanninga krtare enn dagens spesialistutdanning. Framlegget er under arbeid, men det føreligg så langt ikkje vedtak m ny struktur. Dette har vanskeleggjrt ein del knklusjnar i dette arbeidet. Fr Helse Førde vil ein endra utdanningsstruktur få knsekvensar sm er psitive, men gså sm vil gje ein del utfrdringar. Kapittel 8 tek føre seg bakgrunnsvariablar fr vurdering/priritering av legestillingar. Dette gjeld vaktdekning, status fr legedekning g aldersfrdeling. Utviklinga i Sgn g Fjrdane viser liten vekst i beflkninga framver i mtsetning til landet elles. Likevel er det slik at det blir fleire eldre g at den yngre beflkninga har liten vekst. Dette får betydning fr det framtidige tenestetilbdet i Helse Førde. Kapittel 9 viser faginnhald g retning fr frskingsaktiviteten i helseføretaket. Det er under arbeid eigen frskingsstrategi sm del av Helse Vest sin Startegi2020, den vil vere meir mfattande g presis enn det sm vert mtala her. Kapittel 10 inneheld vurdering når det gjeld bemanning g rekruttering av legespesialistar. Kapittel 11 viser ein versikt ver privatpraktiserande avtalespesialistar g ei vurdering av framtidig behv. Kapittel 12 viser priritering av nye spesialitetar sm det er ønskje m framver eller spesialitetar sm går ut. Dette er dels nye mråder sm Helse Førde ikkje har hatt tidlegare, t.d. bryst- g endkrinkirurgi, eller fagmråder sm har vre dekka gjennm avtaler med Haukeland

6 6 universitetssjukehus, t.d. medisinsk bikjemi. Øknmiske føresetnader vil til ei kvar tid ligge til grunn fr nye pririteringar. Kapittel 13 gjev ein versikt ver framtidige ønskje m legestillingar g innan kva mråder sm må ha vaktdekning 24/7. Den gjev gså ein versikt ver tal legestillingar klinikkane har priritert. Tal stillingar samsvarar i str grad med innmelde ønskje frå avdelingane. Kapittel 14 gjev ei ppsummering g ein knklusjn. Ein rår til at planen vert revidert når nasjnale føringar fr spesialistutdanninga er vedteken. 3 Bakgrunn fr prsjektet Styret har bedt Helse Førde m å utarbeide plan fr framtidas legespesialistar g legebemanning i Helse Førde. Frmålet med ein slik plan er meint å gje ein versikt ver mfang g frdeling av legeressursar fr å møte framtidige funksjnar i Helse Førde. Resultatet av arbeide vil vise retning fr utvikling g priritering i høve bemanning, legekmpetanse- g ressursbehv innan dei ulike legespesialitetane. Ressurskrav fr å dekke vaktfunksjnar gjennm døgnet vil vere eit viktig element i dette. Øknmiske rammer vil likevel til ein kvar tid ligge til grunn fr nye pririteringar. Helsedirektratet la i mai 2013 fram rapprt IS-2079 «Fremtidens legespesialister En gjennmgang av legers spesialiststruktur g innhld». Denne rapprten er ikkje ferdig handsama sentralt g ein har såleis ikkje versikt ver endeleg tilråding til ny struktur fr spesialistutdanning nvember/desember Mål fr prsjektet Helse Førde HF skal sikre framtidig legedekning sm ivaretek krav til funksjnar, legekmpetanse g bemanning basert på vedteken funksjnsfrdeling. Målet er å ivareta behvet fr spesialiserte helsetenester på ein best mgeleg måte fr beflkninga i Sgn g Fjrdane fram mt 2020/ Organisering g prsess Styret i Helse Førde HF stilte spørsmål i møtet m behv fr ein langsiktig plan fr legetenesta. I prtkllen står det at administrerande direktør vil kmme attende til styret med eit ntat m langsiktig (samla) plan fr legetenesta i Helse Førde i løpet av Prsess I mai 2013 km Helsedirektratet med framlegg til ny spesialiststruktur; mål g innhald i utdanning av spesialistar. Viser til kapittel 7. Ny spesialiststruktur er under knsekvensutgreiing med msyn til verknad fr rganisasjn g øknmi i sjukehusa. Frå Helse Førde er fagdirektør ppnemnt til å delta i denne gruppa. Etter ei slik knsekvensutgreiing vil planen bli sendt på høyring.

7 7 Ei eventuell endring i spesialistutdanninga, slik denne teiknar seg n, vil få knsekvensar fr Helse Førde. Manglande avklaring har vanskeleggjrt knklusjnane i denne planen. Juni 2013 gjennmførte ein møter med alle avdelingar (nkre få kunne ikkje møte, men leverte skjema g har kntrllert innhaldet i ettertid). 5. g 6. juni 2013: Labratrium fr medisinsk bikjemi g bldbank, (LMBB) g mikrbilgi (tilsendt skjema/gitt versikt). Vidare møter med avdeling fr patlgi rtpedisk avdeling. Psykiatrisk klinikk, avdeling fr nevrlgi, revmatlgi g rehabilitering, barneavdelinga, radilgisk avdeling, kreftavdelinga, kirurgisk avdeling g hudavdeling. 11. juni 2013: Medisinsk avdeling 26. juni 2013: Avdeling fr akuttmedisin (AAM), kvinneklinikken, BUP/UPH, augeavdelinga 28. juni 2013: Nrdfjrd psykiatrisenter g Indre Sgn psykiatrisenter Med på møta var leiar i prsjektgruppa/fagdirektør Hans Jhan Breidablik. I tillegg var senirrådgjevar frå fag- g utviklingsavdelinga med sm prgramstøtte/tilretteleggar. Frå avdelingane møtte avdelingssjef. Første møtet i prsjektgruppa vart gjennmført etter at kartlegginga var unnagjrt. Det er gjennmført ei kartlegging av n-situasjn g framtidig ønskje g endringar. Prsjektgruppa har hatt møte 14. ktber, 4. nvember g 11. nvember Planen er handsama i styringsgruppa g vert drøfta med tillitsvalde før styremøtet. 6 Føresetnader fr planarbeidet 6.1 Nrsk legestillingsregister Avvikling Statleg kvteregulering av legestillingar til helsetenesta blei avvikla med verknad frå 1. juli Nasjnalt råd fr spesialistutdanning av legar g legefrdeling (NR) vart lagt ned frå same dat Ny rdning Helsedirektratet vil frtsatt ha ansvar fr å vervake g følgje med på utviklinga i spesialisthelsetenesta. Helsedirektratet har fått i ppdrag å vidareutvikle legestillingsregisteret (LSR) sm vert ei frnying av den tidlegare NR-databasen, g inneheld alle legestillingar i spesialisthelsetenesta. LSR blir viktig fr arbeidet med mnitrering, framskriving g analyse. Det er altså ein føresetnad at arbeidet med innføring av nytt legestillingsregister blir vidareført.

8 8 Helse Vest bad helseføretaka m å priritere arbeidet med ferdigstilling g etablering av legestillingsregisteret innan utløpet av juni Legestillingsregisteret skal til ein kvar tid gje ppdatert infrmasjn m tal legestillingar g fagmråde. Føretaksgruppa Helse Vest har etablert felles arbeidsprsessar g systemløysing sm del av persnalsystema. Departementet peikar gså på dei reginale helseføretaka sitt ansvar fr å sikre utdanning av spesialistar til den framtidige helsetenesta. Helse Vest RHF vil på si side aktivt bidra til å utvikle felles rapprteringsmal basert på uttrekk frå Legestillingsregisteret sm underlag fr styringsdialg mellm RHF-et g helseføretaka. Helse Vest RHF skal framleis syte fr at legestillingsregisteret er ppdatert g vervake g analysere utviklinga innan Legedekning i spesialisthelsetenesta Reginal frdeling av legestillingar Rekruttering g utdanningsstillingar til ulike spesialitetar Helse Vest RHF tildeler LSR-nummer. Dette skjer ved at helseføretaka sender førespurnad til Helse Vest RHF med tal nye stillingar dei har behv fr, i samband med budsjettbehandlinga. Dette må balanserast i frhld til føretaket si øknmiske evne, g Helse Vest RHF tildeler LSR nummer i samsvar med satsingsmråda i styrande dkument g behv. Unntaksvis kan tildeling skje utanm budsjettprsessen. Helseføretaka skal innan utgang av 2013 gjere greie fr sine pririteringar pr. fagmråde basert på kunnskapsgrunnlaget i Legestillingsregisteret g strategiske planar fr periden framver. 6.2 Synspunkt g resultat av gjennmført kartlegging i avdelingane Arbeidet med planen starta med ei kartlegging i alle avdelingar i Helse Førde. Avdelingane vart bedt m å gjere greie sine synspunkt i høve status fr legestillingar g frdeling av funksjnar/greinspesialitetar vaktsystem g mgelege endringar i dette gjeldande tenesteplanar framtidig utvikling innan sitt fagmråde framtidige endringar i ppgåver knytt til samhandlingsrefrm, pplæring, frsking, kvalitet, leiing g administrasjn ønskje m nye- eller endringar i stillingar i frhld til funksjnar g miljømessige krav Det er nedanfr gitt ein krt mtale av dei synspunkt g ønskje sm km fram frå dei ulike avdelingane under denne kartlegginga. Generelt fr alle avdelingane er synspunkt på at administrasjn tek mykje tid frå klinisk g direkte pasientretta arbeid. Det er gså synspunkt på at ein ikkje har høve til å påta seg nye g utvida ppgåver innanfr dei ressursar ein rår ver i dag.

9 9 Matrisa nedst i avsnittet gjev versikt ver legedekning i dag g avdelingane sine ønskje fr stillingar framver. Avdeling fr akuttmedisin Anestesilegane er frdelt på mange stader; luftambulanse stasjnert i Førde, redningshelikpter stasjnert i Flrø, Førde sentralsjukehus, Lærdal sjukehus g Nrdfjrd sjukehus. Både ved Lærdal g Nrdfjrd skjer legedekninga av vikarstafettar. Tilsette legar i FSS har tre vaktlinjer, ei i sjukehuset, ei på luftambulansen g ei på redningshelikpteret. Såleis er det samla sett fem vaktlinjer fr anestesilegar i Helse Førde. Anestesilege har dagarbeidstid ved lkalsjukehusa g beredskap på kveld/natt. Ved FSS har verlege aktiv vakt dag, kveld g helg med unnatak at det er kvilande vakt kl LIS (lege i spesialisering) har aktiv vakt heile døgnet ved FSS. Fr luftambulansen er det aktiv vakt heile døgnet, dette vert gså gjennmført fr redningshelikpteret frå Det er liten frskingsaktivitet i avdelinga i dag, dette ynskjer avdelinga å frbetre. Avdelinga meiner at ein må ha fleire stillingar m det skal avsetjast tid til frsking. Avdelinga rekrutterer gdt g det er ei ppfatninga av at spesielt aktiviteten på helikptera er rekrutteringsfremjande. Seks stillingar fr LIS, sm avdelinga har i dag, er tilstrekkeleg fr å dekke framtidig rekruttering. Avdeling fr nevrlgi, revmatlgi g rehabilitering, ANRR Nevrlgisk seksjn behandlar i dag alle slagpasientar. Tidlegare vart desse pasientane i hvudsak behandla i medisinsk avdeling. Nasjnale krav fr å behandle slagpasientar er at det skal vere ei slageining med nrmerte krav til bemanning. Slik slageining har ein ved FSS. Demgrafisk utvikling gjer at ein frventar auke i tal slagpasientar. Pasientar sm kjem til lkalsjukehusa vil framleis bli behandla i medisinsk avdeling, medan pasientar til FSS vert behandla ved nevrlgisk avdeling. Det er etablert telemedisinske løysingar mellm lkalsjukehus g FSS sm betyr kntakt til nevrlgisk vakthavande lege når pasient med mistanke m hjerneslag kjem til lkalsjukehusa. Nevrlgisk seksjn har verlege i kvilande vakt g LIS i aktiv vakt. Ved ppretting av pliklinikk ved Nrdfjrd sjukehus, dekker lege frå FSS t dagar pr. mnd. Det er ønskje m å pprette tilsvarande pliklinikk ved Lærdal sjukehus, men avdelinga meiner at ein då må ha fleire legar. Legane deltek i frskingsprsjekt, men avdelinga sin aktivitet tilseier at det må avsettast meir tid til frsking.

10 10 Avdelingsleiinga ser føre seg at fleire pasientar i framtida vert følgt pp av fastlegen framfr kntrll i sjukehus, medan ein reknar med at det vil gå meir tid til rettleiing g undervisning verfr kmmunane i åra framver. Revmatlgisk seksjn er i hvudsak basert på pliklinikk g svært få innlagde pasientar. Fkus på behandling g tett ppfølging i akuttfasen er viktig fr eit gdt resultat. Det er viktig med færre «livslange» kntrllar i spesialisthelsetenesta. Fastlegane vil i aukande grad verta fleire av desse i framtida. I dag er måling av beintettheit ein del av faget revmatlgi. Oppfølging av desse skjer i kmmunane. Avdelinga vil bruke meir tid framver til rettleiing g undervisning mt kmmunane. Det vert brukt 20 % av ein stilling til frsking. Legane innan revmatlgi arbeider dagtid g har ikkje vakt. Fysikalsk medisinsk seksjn meiner at rehabilitering i større grad vil vere ei kmmunal ppgåve. Den spesialiserte rehabiliteringa vil halde fram i sjukehus med tilbd sm i dag. Ein ser ikkje føre seg at pasientmengda vil ikkje auke utver det ein har i dag. Sengekapasitet på 8 senger er tilstrekkelig fr å dekke behvet framver. Behv fr rettleiing g undervisning til kmmunane vil auke. Legane innan fysikalsk medisin arbeider dagtid g har ikkje vakt. Augeavdelinga Med aukande tal eldre i åra framver, er det ein frventning at talet pasientar til dette fagmrådet vil auke. Avdelinga meiner at dette vil krevje fleire ressursar. Faget vil gså endre seg ved at det vil kmme nye medikament g endringar i behandling/perasjnar. Avdelinga har 4 delt vakt, både verlege g LIS lege har kvilande vakt. Av verlegane vil t gå av med pensjn i Innan augefaget er det fleire privatpraktiserande spesialistar i fylket. Ny spesialist i privat praksis er tilsett med kntr ved Nrdfjrd sjukehus. Det er behv fr tettare samarbeid mellm privatpraktiserande spesialistar g sjukehus, dette gjeld særleg pasientfrdeling g kntrllar. Avdelinga ynskjer å priritere fleire ressursar til frsking, ein ser gså føre seg at det vil bli større behv fr undervisning g rettleiing.

11 11 Barneavdelinga Det er ynskje m betre pasientfrløp frå barn til vksen. Mange sjukehus har ulike aldersgrenser fr pphald i barneavdeling, t.d. har Haukeland ei grense på 15 år medan FSS har 16 år. Det er behv fr reginal samrdning av dette. Innan fagmrådet nyfødt medisin vil det kmme nye vurderingar med msyn til risikfødslar, transprt g kmpetansekrav. Habiliteringstenestene fr barn g unge bør vurderast med msyn til rganisering g innhald. Helsedirektratet arbeider med ein rettleiar på dette mrådet. Kmmunehelsetenesta skal ha ppgåver når det gjeld habilitering. Det vert i dag brukt ein legestilling til ansvar fr habilitering. Det er gså behv fr at habilitering er meir integrert i barneavdelinga i frhld til i dag. Det er viktig med større grad av samarbeid mellm legar fr ulike fagmråder sm behandlar barn g unge. Det er eit ynskje med tettare rganisering fr felles fag sm gjeld barn g ungdm i eit barnesenter, dette gjeld både smatikk g psykiatri. Det er eit ynskje at alle vakter er dekka med LIS i aktiv vakt g verlege i kvilande vakt på natt. I dag er det nkre døgn med både LIS g verlege, medan andre døgn har kun verlege i vakt. Tilkallingstid er 15 minutt. Det er ein lege sm held på med dktrgrad i tillegg til ein del andre prsjekt i avdelinga. Det er ynskje m meir tid til frsking framver g meiner at det er behv fr ein 50 % stillingsressurs til dette. Det er fast barnelege i Lærdal, medan lege frå FSS ambulerer til Nrdfjrd sjukehus, gjennmsnitt ein dag pr. veke. I tillegg reiser barnelege ein dag pr. månad til LSH. Det kan vere aktuelt seinare å vurdere m det gså skal skje ambulering frå FSS til Lærdal. Det er behv fr auke i legestillingane både fr verlege g fr LIS. Det må vere tilstrekkeleg tal LIS legar fr å dekke vakt kvart døgn. Barne- g ungdmspsykiatri, BUP g UPH Det er bygd pp kmpetanse i kmmunane g ein ventar at psykiatritenestene ved helsestasjnane vil utvikle seg vidare. Det er derfr viktig å spisse kmpetansen i spesialisthelsetenesta. Kmmunane etterspør psyklg/psykiater kmpetanse, behv fr rettleiing g ein ser at undervisningsbehvet vil auke. I dag er det psykiater ved Psykiatrisk klinikk sm har vakt ved UPH, denne rdninga vil halde fram. Det er elles ingen vaktrdning ved BUP. Det er behv fr frsking innan fagfeltet. Heile utdanningsløpet fr legar vert gjennmført i Helse Førde, det er ikkje krav til gruppe 1 teneste fr desse.

12 12 Hudavdelinga Auken innan hudfaget er først g fremst retta mt hudsvulstar g allergi. Lysbehandling i høve pasientar med psriassis er i hvudsak på rett nivå g vil halde seg stabilt. Det er etablert team med spesiell kmpetanse på sårbehandling, spesielt i høve diabetessår. Helse Førde har etablert lysbehandling på fleire stader, Nrdfjrd sjukehus, Lærdal sjukehus, Flrø, Hyllestad, Sgndal g Gulen. Dette reduserer mfanget av pasientreiser g hindrar sjukmelding hs dei sm treng behandling. Hud er eit fagmråde der alt arbeid skjer ved pliklinikk g legane arbeider dagtid. Overlegen/avdelingssjef har str reiseaktivitet til andre «utekntr». Med så spreidde behandlingsstader, ser avdelinga fram til ppstart g auka bruk av telemedisin sm vil føre til reduserte kstnader g arbeidstid. Det er strt behv fr undervisning g rettleiing til helsepersnell i kmmunane, først g fremst til sjukepleiarar i sjukeheimar g heimesjukepleie. Dette gjeld i str grad sår g sårbehandling. Også på dette mrådet ser ein fram til auka bruk av telemedisin. Det er i dag ein verlege g t LIS ved avdelinga, i følgje avdelingssjef er behvet 3 verlegar g 1 LIS. Det kan vere behv fr privatpraktiserande hudspesialist i framtida, men dette må ein kmme attende til. Skal ein ha privatpraktiserande spesialistar er det viktig med eit nært samarbeid med hudavdelinga i Helse Førde Indre Sgn psykiatrisenter Senteret la m frå 2 sengepstar til 1 sengepst i september I hvudsak er dette ei samrdning av pleieressursane, tal senger g tal spesialistar vert uendra. Senteret ser at kmmunane vil verta fleire ppgåver i framtida g at funksjnane blir meir utverretta enn i dag. Det er behv fr auka frskingsaktivitet. Senteret har eit beredskapssystem der legar i kvilande vakt er tilgjengelege pr. telefn. Både verlegar g LIS inngår i dette vaktsystemet. Kirurgisk avdeling Det ligg føre ein reginal plan fr kirurgi. Denne legg føringar fr utvikling av fagmrådet. Det er behv fr rekruttering innan bryst- g endkrinkirurgi innan hausten Avdelinga vil gså få tilsett plastikk-kirurg sm er eit krav fr å drive med mammakirurgi. Det er i dag tilsett karkirurg, det er ønskjeleg at avdelinga har slik spesialitet gså i framtida. Det er ikkje aktuelt med verken thraxkirurgi eller barnekirurgi i Helse Førde. Dette skal framleis skje ved universitetssjukehus.

13 13 I dag deltek alle verlegane i vakt. I framtida vil det sannsynlegvis bli krav m at det skal vere gastrkirurgar sm går i vakt. Då må avdelinga ha fleire verlegar med denne spesialiteten enn kva dei har i dag. Avdelinga har tre vaktsjikt, verlege, LIS g turnuskandidat. Det er ikkje planar m endring av dette. Avdelingar brukar i dag 50 % stilling til frsking, dette må halde fram, men kan delast mellm fleire. Samhandlingsrefrma vil redusere belastninga på sengepsten ved at det blir krtare liggetid g fleire pasientar kjem tidlegare ut til kmmunane. Det vil gså bli ei endring ved at fastlegane vertek fleire kntrllar, spesielt innan mråda urlgi g clrectalcancer (kreft i tjukktarmen). Kreftavdelinga Krefttilfella aukar, nk sm har samanheng med demgrafiske frhld. Men det vert gså gitt meir g fleire behandlingar pr. pasient n enn før. Behandlinga medfører gså auka risik fr behandlingsrelaterte kmplikasjnar g sjukehusinnleggingar. Kvar pasient med kreft lever gså lenger med sin kreftsjukdm. Behandlinga er i dag meir individuelt tilpassa, den er meir avansert g det er meir presis diagnstikk. Plan fr kvar pasient er meir arbeidskrevjande. Kreftbehandling er teambasert med tverrfaglege team g fleire faggrupper sm vurderer kvar pasient. Arbeidsdelinga mellm Haukeland universitetssjukehus g Førde sentralsjukehus vil halde fram sm i dag. Avdelinga sitt palliative team har fast reisedag til lkalsjukehusa ein dag pr. veke, vekslar mellm LSH g NSH. Det vert gitt heimebesøk til enkeltpasientar ved behv. Det er etablert medikamentell kreftbehandling ved NSH g LSH, nklgar reiser ein gng pr. månad til kvart av sjukehusa. Avdelinga deltek i studiar knytt legemiddelutprøving. Det er ynskje m større frskingsaktivitet. Overlege har aktiv vakt kvardagar kl g i helgane Utver dette er det medisinsk avdeling sm har vakt ved kreftavdelinga. Avdelinga bør ha 2 LIS. Kreftavdelinga er gdkjend sm utdanningsstad fr kmpetansemrådet palliativ medisin g kan såleis utdanne legar på dette feltet. Det er eit ynskje at avdelinga hadde ei utdanningsstilling fr allmennmedisin sm del av samhandlinga med kmmunane. Dette kunne vere ei stilling der fastlegar kunne vere tilsett fr krtare tidsrm, t.d. 6 månader 1 år. Dette ville vere bra fr kmpetanseppbygging fr fastlegar g fr kmpetansen innan kreftmsrga i kmmunane. Det er ikkje aktuelt å pprette stråleterapi i Helse Førde.

14 14 Kvinneklinikken Avdelinga har vre gjennm stre endringar dei siste åra g det er ikkje frventa endringar innan fagfeltet tida framver. Avdelinga driv i dag pliklinikk på 3 lkasjnar, g legane har ambulering til NSH g LSH. Det er i dag LIS i aktiv vakt, medan verlege har kvilande vakt på natt. Dersm innføring av aktiv vakt fr verlegar, vil dette krevje fleire stillingar dersm ein i tillegg skal halde fram ambulering. Avdelinga deltek i t kvalitetsregister, eit innan endskpi g eit innan inkntinenskirurgi. Det er behv fr større frskingsaktivitet i avdelinga. Labratrium fr medisinsk bikjemi g bldbank (LMBB) Avdelinga er rganisert i ei avdeling med labratriespesialitetane medisinsk bikjemi g immunlgi g transfusjnsmedisin(bldbank), g har seksjnar ved FSS, NSH g LSH På grunn av at det har vre vanskeleg å rekruttere spesialistar innafr desse fagmråda er det inngått tenesteavtalar med ekstern kmpetanse. Det er kun eit minimumsbehv av legetenester sm vert dekka. Utvikling av transfusjnstenester g labratriefaget framver med nye bimarkørar, kvalitetskrav, krav til transfusjnstenester(bldfrskrifta), akkreditering g frsking vil gjere det nødvendig å ha eigne spesialistar i Helse Førde. Viktige ppgåver fr spesialistane er å etablere realvant analyserepertar g tenester tilpassa den kliniske verksemda i Helse Førde. I samarbeid med teknisk persnell skal dei syte fr at tenestene tilfredsstiller gjeldande kvalitetskrav g myndigheitskrav. Spesialistane skal gså drive undervisning, infrmasjn g rådgiving slik at labratriet/bldbank blir brukt ptimalt i høve til viktig diagnstikk g behandling. Dei skal gså drive frsking, både sjølvstendig g i samarbeid med klinsike avdelingar. Frsking i kliniske avdelingar i str grad avhengig labratrieanalysar g medisinsk fagleg kmpetanse i labratriemedisin. Avdelinga har sm mål å dekke behvet fr bldprøver i Sgn g Fjrdane både fr spesialisthelsetenesta g kmmunehelsetenesta. Det betyr auke i prøvemfang. Det er behv fr ein verlege i medisinsk bikjemi g ein verlege i immunlgi- g transfusjnsmedisin. Medisinsk avdeling I medisinsk avdeling vil det skje endringar framver sm knsekvens av aukande tal eldre. Det er behv fr geriater ved Føde sentralsjukehus (lege er under utdanning). I tillegg må det avsettast legeressurs til tverrfagleg fedmeteam g det er behv fr aukande grad av ambulering både til Flrø g til lkalsjukehusa.

15 15 Med aukande tal eldre, vil aktiviteten i medisinsk avdeling auke både fr faget geriatri g fr andre fagmråder. Faget endrar karakter; mindre innleggingar g meir pliklinikk/dagbehandling. Dialyse vil auke g det vil igjen skape behv fr fleire nefrlgar. Bruk av telemedisinske løysingar vil vere viktig fr denne tenesta g vil kunne redusere behv fr auka ressursar. Avdelinga har tredelt vaktsjikt med verlege, LIS g turnuskandidat. Avdelinga deltek i fleire prsjekt g frskingsaktivitet. Døme på dette er frikjøp til prsjekt, ein verlege brukar 50 % til frsking, bistilling i nasjnalt kmpetansesenter fr respiratrbehandling g bistillingar fr studentundervisning (medisin), utvikling av eldrepliklinikk g hjarterehabilitering ved Nrdfjrd sjukehus. I tillegg er ein verlege gså seksjnsverlege fr akuttmttak. Det vil bli aukande undervisning g rådgjeving til kmmunane. Utdanning/spesialisering er viktig fr fleire mråder; geriatriutdanning fr indremedisinar ved Haraldsplass sjukehus g utdanning av kardilg, lungespesialist, infeksjnsmedisinar g gastrenterlg. Frhld sm vil ha betydning fr framtidig planlegging er: Framtidig funksjnsfrdeling mellm sjukehusa i Helse Førde Krav m styrking av kmpetansen i akuttmttak Etablering g drift av bservasjnspst ved FSS Nye kvalitetskrav Tid til gjennmføring av samhandlingsrefrma Mikrbilgisk avdeling Det ligg føre vedtak m styrking av mikrbilgisk avdeling til eit hvudlabratrium sm inkluderer Etablering g vidareutvikling av mlekylærbilgi Kvalitetssikring Utstyr g areal Avdelinga ynskjer større fkus på frsking. Tenesteplanane er i hvudsak dagarbeid, inkludert laurdagar g enkelte helgedagar. På sikt bør ein arbeide fr 3 verlegar g 2 LIS-legar, sm det nasjnale fagmiljøet meiner er minimumskrav fr eit mikrbilgisk hvudlabratrium. I dag er det ein verlege g ein LIS, ein verlegestilling er ledig.

16 16 Nrdfjrd psykiatrisenter Nrdfjrd psykiatrisenter ynskjer å satse meir på ambulante tenester, særleg gjeld dette alderspsykiatri. Legane vil gså bli trekt meir inn i rusbehandlinga, spesielt når det gjeld LAR behandling. Legane driv gså rådgjeving til kmmunane g har ppfylt mykje av det sm er krav i samhandlingsrefrma. Avdelinga har dagarbeidstid g det er beredskaps/kvilande vakt utanm der både verlegar g LIS deltek. Det er plan fr frsking kring alderspsykiatri. Psykisk helsevern tek heile utdanningsløpet fr spesialistar. Ortpedisk avdeling Avdelinga er frdelt på t seksjnar; FSS g LSH. Det er jamt aukande andel øyeblikkeleg hjelp nk sm er frventa utifrå demgrafisk utvikling. Det er gså ein del utfrdringar i høve turisme m smmaren. Avdelinga satsar på gd traumebehandling, inkludert psttraumatisk reknstruksjn. Eldre sm er innlagt har fte andre tilleggssjukdmmar sm gjer behandlinga ressurskrevjande. Ein frventar at større del av pptrening skjer i kmmunane. Det er tredelt vaktsjikt i rtpedisk avdeling med verlege i kvilande vakt, LIS g turnuslege i aktiv vakt. Det er ynskje m auka frskingsaktivitet i avdelinga, så langt har det ikkje vre rm fr det. Avdelinga har høgt tal verlegar i gruppa 50+. Det er fleire LIS i utdanningsstillingar, men ikkje nk til å dekke pp avgang fr verlegar. Det er viktig at ein i framtida satsar på faste stillingar g i mindre grad vikarar. Avdeling fr patlgi Det er frventa pptrapping av ppgåver. Utifrå aukande krefttilfelle g demgrafisk endring kan ein frvente ein auke på 20 % i prøvetal fram mt 2020/ I nær samanheng med utviklinga i kreftmsrga er det aukande krav til utførte undersøkingar fr mange kreftprøver. Det er samtidig aukande krav til klinisk-patlgiske knferansar g kvalitetssikring. I tillegg vil behvet fr mlekylærbilgiske analyser auke både i mfang g i tilbd av testar.

17 17 Innafr det aktuelle tidsrm vil akkreditering av avdelinga kunne bli aktualisert, ein prsess sm vil bety eit større meirarbeid fr avdelinga. Ei målsetjing fr avdelinga er å ta hand m prøver frå alle legekntr i Sng g Fjrdane, jf. meldingsløftet. Ei ny ppgåver fr avdelinga kan bli å undersøke prøver frå andre føretak i Helse Vest, sm stadig har underdekning på patlgitenester. Det er diskutert nasjnal screening av clrectal cancer frå Ei auke av patlg-ressursar er naudsynte fr at avdelinga skal kunne ta på seg slike tilleggsppgåver. Fr å sikre fullstendige g kvalitetssikra patlgitenester er det naudsynt å ha fkus på frtsatt rekruttering av spesialistar til avdelinga. Patlgi er gså på nasjnal basis eit rekrutteringssvakt fagmråde, g avdelinga er sårbar med tanke på liten stab g høg alder. T av verlegane er ver 60 år. Det er viktig å satse på utdanning av LIS fr å dekke pp. Avdelinga er gdkjent sm utdanningsavdeling fr legespesialistar i patlgi (fr 4 av 5 års utdaning). Det kan vere aktuelt å satse på rekruttering frå Eurpa, spesielt dei nrdiske land, Tyskland g Nederland. Det ttale behvet fr legestillingar fram til 2020 vil truleg verte 6 patlgar g 2 LIS-stillingar. Ei abslutt minimumsbemanning vil vere 5 patlgar g 2 LIS, sm ar naudsynt berre på grunnlag av den generelle utviklinga i faget. Skulle avdelinga ta på seg vesentlege tilleggsppgåver - nk sm er venta - (sjå vanfr), er 6 patlgar ein klar føresetnad. Det er viktig å sikre breiddekmpetanse i rekrutteringa, spesielt innan cytlgi der det er arbeidsdeling. Digital patlgi er under utbygging g Helse Førde er pilt fr Helse Vest. Denne utbygginga vil kunne lette tilgangen til arbeidskraft både med tanke på fleksible arbeidsløysingar g rekruttering. Avdelinga har dagarbeidstid. Avdelinga ynskjer meir tid til frsking. Avdelingssjefen har medisinsk dktrgrad g har veilederkmpetanse. Psykiatrisk klinikk Psykiatrisk klinikk vil arbeide meir pliklinisk, døgn til dag, i framtida. Det betyr at ein skal flytte ressursar frå døgn til dag. Reiseaktiviteten vil auke i frhld til kmmunane, det same vil rettleiing g undervisning. Klinikken ynskjer bruk av telemedisin til sin aktivitet. Klinikken vil auke graden fr frsking, har stilling fr dette fr psyklg, ynskjer tilsvarande fr deler av legestilling. Det vil bli auka samhandling med smatikk, meir intern g ekstern samhandling, spesielt innan psykiatri fr eldre. Tverrfaglege tilbd vil i større grad inneha persnar frå psykiatri. Det er ikkje mgeleg å trekkje klåre knklusjnar ut frå figuren åleine.

18 18 Avdeling fr radilgi Radilgisk fagmråde er i endring ved at det skjer ei utvikling innan intervensjnsmrådet, dette vil krevje fleire tilsette. Omfanget at dette vil vere aukande, ikkje minst grunna den demgrafiske utviklinga med fleire sm lever lenger g får fleire g samansette sjukdmmar. I tillegg ser ein behv fr ein MR i tillegg til i dag, fleire av undersøkingane sm i dag er gjrt med CT burde i staden vere undersøkingar i MR. Gjennmlysing vert det mindre av enn før. 60 % av pasientane ved NSH g LSHH til avdeling fr radilgi er eksterne, dvs. tilvist frå kmmunehelsetenesta. Fr FSS er dette 40 %. Det vert behv fr utvida rådgjevartenester når det gjeld utgreiing g klagesaker, ansvar fr gjennmgang av bilete g kntakt til andre legar. Avdeling fr øyre-nase-hals g kjeve ØNH g kjevekirurgi er i hvudsak ein pliklinisk g dagkirurgisk spesialitet. Akutte innleggingar kan skje ved at pasientane vert lagt i anna kirurgisk sengepst. Utviklingsmråder fr faget er at det vert auke innan tnevrlgi med ynskje m meir diagnstisering, nye behandlingstilbd innan hørselsmsrg, tinnitus, teknisk utvikling g ekspandering av faget. Det vert fleire hørselshemma sm knsekvens av demgrafisk utvikling. Det er gså innført hørselscreening av nyfødde, nk sm vil krevje ein del ressursar. Ein ser føre seg at kirurgiske prsedyrar det er få av, i større grad vil bli behandla ved HUS. Det vert frventa meir undervisning g rettleiing til kmmunehelsetenesta. Når det gjeld søvnbehandling deltek ein i den eurpeiske databasen ESADA. Det er lagra mykje data i denne basen sm kan nyttast til frsking. Avdelinga ynskjer å utvide frskingsdelen til å mfatta ein 50 % stilling. Avdelinga tek til rde fr å ha ein stilling i allmennmedisin knytt til avdelinga der allmennlegar kan vere tilsett/hspitere fr ei tid, t.d. eitt år. På denne måten kunne fleire undersøkingar gjerast i kmmunehelsetenesta i staden fr å tilvise fr mindre prblem. (denne type prsjekt har vre frsøkt med gde resultat andre stader). Fr pliklinikken er det viktig med arealplanen vert gjennmført g at utstyret vert ppgradert. Fr kjevekirurgi er tannbehandling i anestesi ein viktig funksjn. Kmpetansen innan kjevekirurgi er viktig vr det samla tilbdet innan ØNH. Døme på dette er ansiktsfrakturar. Dette fagmrådet er gså ein del av traumeteamet fr ansiktsskader. Fr tannbehandling er det fylkeskmmunen sm har «sørgje fr» ansvaret.

19 Legedekning i Helse Førde mt 2020 Tabellen nedanfr viser innmelde ønskje etter gjennmført kartlegging med kvar avdeling. Oversikta nedanfr viser i blå klnnar tildelte legeheimlar i Helse Førde fram til Status 2013, grøne klnnar, viser kr mange av desse stillingane det er tilsett lege i. Melde ønskje frå avdelingane, lilla klnnar, viser tal på spesialistnivå, LIS nivå g turnuslegenivå Helse Førde etter avdelingane sin ppfatning vil trenge. Det er ein tabell fr kvar klinikk. Helse Førde Medisinsk klinikk HEIMLAR 2013 STATUS 2013 Melde ønskje frå avdelingane Spesialitet Overlegar LIS TL Overlegar LIS TL Overlegar LIS TL Medisinsk klinikk ANRR Fysikalsk medisin Nevrlgi Revmatlgi Barneavdelinga FSS NSH 0 0 LSH Hudavdelinga Kreftavdelinga nklgi Hematlgi Palliativt team Medisinsk avdeling FSS Kardilgi Generell indremedisin Gastr Endkrinlgi Nefrlgi Lunge Infeksjn Geriater Hematlg 1 NSH LSH LMBB Medisinsk bikjemi Immunlgi g transfusjnsmedisin Mikrbilgi Patlgi Radilgi FSS Flrø NSH 3 1,7 3 LSH SUM medisinsk klinikk ,

20 20 Kirurgisk klinikk HEIMLAR 2013 STATUS 2013 Melde ønskje frå avdelingane Spesialitet Overlegar LIS TL Overlegar LIS TL Overlegar LIS TL Kirurgisk avdeling Gastrkirurgi Urlgi 3 2,5 4 Karkirurgi Generell kirurg Flrø 1 Generell kirurg Flrø 1 Bryst g endkrinlgi 1 Plastikk kirurgi 1 Ortpedisk avdeling FSS LSH 4 9,8 4 ØNH avdelinga Augeavdelinga AAM FSS NSH LSH LA Redningshelikpteret Kvinneklinikken SUM kirurgisk klinikk , Psykisk helsevern HEIMLAR 2013 STATUS 2013 Melde ønskje frå avdelingane Spesialitet Overlegar LIS TL Overlegar LIS TL Overlegar LIS TL Psykiatrisk klinikk 10, Nrdfjrd psykiatrisenter Indre Sgn psykiatrisenter BUP UPH Førde BUP UPH Nrdfjrd BUP Sgndal BUP SUM psykisk helsevern 21, Helse Førde felles funksjnar HEIMLAR 2013 STATUS 2013 Melde ønskje frå avdelingane Spesialitet Overlegar LIS TL Overlegar LIS TL Overlegar LIS TL Kvalitet/frsking 1 Smittevernlege 0,5 0,5 Bedriftslege 0,5 0,5 1 Fagdirektør Klinikkane ppsummert 146, Helse Førde samla 148, , , Tabell 1: versikt ver legedekning 2013 g avdelingane sine vurderingar fr behv 2020 Turnustenesta fr legar er endra g Helse Førde har i 2012 fastlagt kr mange turnuslegar ein treng. Behvet er såleis dekka g ein ser ikkje føre seg endringar på krt sikt. Ny spesialistutdanning kan endre dette. Når det gjeld LIS (legar i spesialisering) ser ein gså føre seg dette talet stabilt samla sett, likevel slik at det er skilnader mellm enkelte avdelingar/klinikkar. Fr kirurgisk klinikk er det behv fr ein viss auke, det er stabilt i medisinsk klinikk medan psykisk helsevern ynskjer færre LIS g fleire verlegar.

21 Aktivitet ei samanlikning mellm Helse Førde g Helse Fnna Det er samla aktivitetsstatistikk fr første halvår 2013 frå Helse Førde. Tilsvarande tal er henta frå Helse Fnna fr same peride. Tala i tabellane nedanfr viser aktivitet pr. verlege g aktivitet pr. alle legar i avdelinga. Den første tabellen viser aktivitetsnivået i Helse Førde innan smatikk g tilsvarande ved Helse Fnna i tabell 3. Pliklinikk Innlegging Plikliniske Plikliniske knsultasjnar pr. knsultasjnar pr. Liggedagar pr. verlege alle legar i avd. verlege Tabell 2: Aktivitet pr. lege i Helse Førde (HFD) Liggedagar pr. alle legar i avd. Øhj. pr. verlege Øhj. pr. alle legar i avd. Elektive pasientar pr. verlege Elektive pasientar pr. alle legar i avd. Aktivitet pr. lege i Helse Førde HFD Barneavdeling HFD Kirurgisk avdeling HFD Kvinneklinikken HFD Medisinsk avdeling HFD Kreft HFD Nevrlgisk avdeling HFD Ortpedisk avdeling HFD ØNH HFD Augeavdeling HFO Rehabilitering g fys med HFD Revmatlgi Plikliniske Plikliniske knsultasjnar pr. knsultasjnar pr. Liggedagar verlege alle legar i avd. pr. verlege Tabell 3: Aktivitet pr. lege i Helse Fnna (HFO) Liggedagar pr. alle legar i avd. Øhj. pr. verlege Øhj. pr. alle legar i avd. Elektive pasientar pr. verlege OBS.: Smatikk Odda, sm inneheld fleire fagmråder (kirurgi, rtpedi, KK mfl.) er ikkje med i tabellen vanfr frdi statistikken ikkje let seg bryte ned på fag. Elektive pasientar pr. alle legar i avd. Aktivitet pr. lege i Helse Fnna HFO Barneavdeling HFO Kirurgisk avdeling HFO Kvinneavdeling HFO Medisinsk avdeling HFO Nevrlgisk avdeling HFO Ortpedisk avdeling HFO ØNH HFO Augeavdeling HFO Rehabilitering g fys med

22 Samanlikning mellm dei t helseføretaka Diagram sm samanliknar aktiviteten pr. lege i enkeltavdelingar i Helse Førde g Helse Fnna. Grunnlaget er innhenta statistikk frå DIPS begge stader Figurane nedanfr viser avdeling fr avdeling. HFD er Helse Førde g HFO er Helse Fnna. Figur 1: Barneavdeling samanlikning mellm HFO g HFD Pliklinisk aktivitet i barneavdelingane samsvarar i str grad, medan vi ser at liggetida er lenger i HFO enn i HFD rekna pr. lege. Det har vre eit mål fr Helse Førde å redusere liggetida. Av figuren ser ein at liggetida i HFO er dbbelt så lang sm i HFD. Figur 2: Kirurgisk avdeling samanlikning mellm HFO g HFD Kirurgisk avdeling HFD har i snitt høgare aktivitet pr. lege enn HFO

23 23 Figur 3: Gyneklgi g fødselsmsrg samanlikning mellm HFO g HFD Kvinneklinikken HFD har nk lågare aktivitet pr. lege enn HFO. Spørsmålet her er i kva grad ambulering til lkalsjukehusa i HFD har å bety fr resultatet. Det er grunn til å tru at ambulering vil bidra til reduksjn i aktivitet i pliklinikken. Figur 4: Medisinsk avdeling samanlikning mellm HFO g HFD Medisinsk avdeling HFD har i snitt nk lågare aktivitet pr. lege enn HFO når det gjeld pliklinikk. Når det gjeld innlegging ser ein at det er fleire liggedagar pr. verlege i HFO enn i HFD. Frhld sm kan ha betydning her er mål m lågare liggetid g aktiv utskrivingsplitikk i Helse Førde.

24 24 Figur 5: Nevrlgisk avdeling samanlikning mellm HFO g HFD Nevrlgi HFD ligg nk lunde på nivå med HFO med unnatak av pliklinisk aktivitet pr. verlege. Vi ser det jamnar seg ut når ein frdeler aktivitet på «alle legar» Figur 6: Ortpedisk avdeling samanlikning mellm HFO g HFD Ortpedisk avdeling HFO har høgare aktivitet ved pliklinikk pr. verlege, men jamnar seg ut når «alle legar» er med. (turnuskandidatar er ikkje med i tala.) HFD har lenger liggetid i rtpedisk avdeling. Ein har ikkje gått inn i tabellane fr å vurdere evt. frskjell mellm FSS g LSH. Det er likevel grunn til å tru at rehabilitering i LSH etter implantatkirurgi kan ha betydning fr avdelinga si samla liggetid.

25 25 Figur 7: Øyre-nase-hals samanlikning mellm HFO g HFD. ØNH HFO har høgare aktivitet pr. verlege ved pliklinikken enn HFD. Det er vanskeleg å vurdere årsak til dette. Det jamnar seg ut når ein samanliknar alle legar i avdelinga. Det er ikkje mgeleg å trekkje klåre knklusjnar ut frå figuren åleine. Figur 8: Augeavdelinga samanlikning mellm HFO g HFD Det er høgare aktivitet i HFO enn i HFD når det gjeld pliklinikk. Pliklinikk kan ikkje sjåast islert, men må haldast saman med m.a. perasjnsaktivitet, nk vi ikkje har henta tal på. I tillegg kan andel privatpraktiserande spesialistar ha nk å seie fr aktivitet i sjukehusa. Det er mglege å tenkje at Sgn g Fjrdane har frhldsvis mange private sm tek dei «enkle» ppgåvene, medan sjukehuset sin pliklinikk har fleire «tyngre» pasientar sm krev meir tid pr. pasient. Det er ikkje mgeleg å trekkje klåre knklusjnar ut frå figuren åleine.

26 26 Figur 9: Fysikalsk medisin g rehabilitering samanlikning mellm HFO g HFD Fysikalsk medisin HFD har høgare aktivitet fr pliklinikk pr. lege enn i HFO. HFO har imidlertid høg liggetid pr. verlege. Oppsummert: Samla sett viser ikkje denne versikten stre frskjellar i høve aktivitet/prduktivitet mellm Helse Førde g Helse Fnna. Skulle ein få fram meir detaljerte frskjellar g frklare desse, ville ein måtte gå meir grundig inn i rganisering, drift, pasientgrunnlag, kmpetanse sv. Likevel kan versiktene vise ein tendens sm kan vere interessant å gå nærare inn i fr ein grundigare analyse. Samla årsverk ved smatiske sjukehus pr innbyggarar i 2011 g 2012, krrigert fr pasientstraumar (Samdata 2012) Legar Sjukepleiarar Ttal årsverk Bustadmråde Helse Vest 1,9 1,9 4,9 5 12,9 13 Nreg 2,0 2,0 5,4 5,4 13,7 13,6 Helse Førde 2,4 2,5 6,1 6,1 16,1 16,1 Helse Fnna 2,0 2,0 5,7 5,6 14,1 14,1 Helgeland 2,8 2,7 7,2 7 18,5 18,1 Tabell 4: Samdata Årsverk ved smatiske sjukehus pr innbyggjarar, krrigert fr pasientstraumar. Ein har sett på tal frå Samdata 2012 g samanlikna Helse Førde sine tal fr bemanning i frhld til Helse Vest g landet elles, samt mellm Helse Fnna g Helgelandssjukehusa. Samanlikning mellm helseføretak, viser at Helse Fnna ligg lågare i bemanning enn Helse Førde, medan Helgelandssjukehusa ligg ver slik det kjem fram i denne statistikken.

27 27 7 Utdanning g kmpetanse Målet med utdanning av LIS er å delta i generell spesialisering av legar g å sikre rekruttering g ettervekst slik at spesialistbehvet på verlegenivå vert ppretthalde g tildels frsterka. Kartlegginga viser at det største behvet fr vekst kjem når det gjeld verlegenivå. Fr nkre avdelingar handlar det m å ha tilstrekkeleg tilsette legar med msyn til dagens behv. Andre avdelingar har dekka behvet i dag, men høg gjennmsnittsalder gjer at avdelingane framstår sm sårbare med msyn til erstatning. LIS legar er gså sentrale fr avdelingane i den daglege drifta. 7.1 «Fremtidens legespesialister» IS-2079 ny struktur Helsedirektratet har på ppdrag frå Helse- g msrgsdepartementet utarbeidd ein rapprt m framtidig utdanning av legespesialistar. Utgreiinga er basert på analysar knytt til det framtidige behvet fr legespesialistar. Sentrale mment er Samhandlingsrefrma, Lv m kmmunale helseg msrgstenester g Lv m flkehelsearbeid. Utgreiinga inneheld 3 hvudtema: Frslag til ny spesialitetsstruktur g innhald Frslag til frbetring av spesialiseringsløpet Frslag til endra rlle- g ansvarsfrdeling mellm aktørane sm er invlvert i spesialistutdanninga av legar (t.d. nye ppgåver fr universiteta) Arbeidet skal følgjast pp med knsekvensutgreiing både rganisatrisk g øknmisk (denne delen pågår p.t). Det verrdna målet med dei føreslegne endringane er ein høgre kvalitet i diagnstisering, behandling g ppfølging av g samhandlinga mkring pasientane. Omsynet til å betre pasientsikkerheita har stått sentralt. Gd spesialistutdanning g spesialister med høg kmpetanse er eit viktig verkemiddel fr å ppnå desse måla. Fr å ppnå ein meir framtidsretta spesialitetsstruktur g eit betre spesialiseringsløp, freslår Helsedirektratet tre hvudgrep: 1. Ein tredelt fleksibel mdell fr spesialitetsstruktur sm ivaretek både behvet fr breiddekmpetanse g spisskmpetanse, samt ny kmpetanse på mråde sm er nødvendig fr å utføre legerlla på ein ny g ptimal måte. 2. Frbetring g effektivisering av spesialiseringsløpet basert på gd pedaggikk g tilpassa verktøy med hvudfkus på læringsutbyttet fr den einskilde legen i spesialisering 3. Ei ryddig g tydeleg ppgåvefrdeling sm understøttar ei gd implementering av mdellen.

28 28 Den stre gruppa av pasientar i sjukehus med fleire g samansette sjukdmar g ivaretaking av dei utfrdringar sm mindre g mellmstre sjukehus har, tilseier at styrking av breiddekmpetanse er nødvendig. Helsedirektratet legg difr pp til ein frmell spesialistutdanning sm kan påbyggast med frmelle g ufrmelle kmpetansemråde både etter behvet til det enkelte sjukehuset g ønskje til den enkelte spesialisten Den føreslegne 3-delte mdellen fr spesialitetsstruktur Spesialistutdanning del 1 Denne delen startar etter ferdig grunnutdanning, g består av 18 månaders teneste, 12 månader på sjukehus g 6 månader i kmmunehelsetenesta (tilsvarar turnustenesta i dag). Kirurgi, indremedisin g psykiatri/rus- g avhengigheitsmedisin kan veljast i ulike kmbinasjnar. Eit nytt element her er at 3 månader kan tidsmessig telle med i den seinare spesialistutdanninga. ALLMENN- MEDISIN FELLES 6 MÅNADER KOMMUNEHELSE TENESTE INDREMEDISIN PSYKIATRI PSYKIATRI INDREMEDISIN INDREMEDISIN INDREMEDISIN KIRURGI INDREMDISIN KIRURGI KIRURGI KIRURGI KIRURGI Figur 10: Spesialistutdanning del 1

29 Unik fr kvar spesialitet 2-4 år Unik fr kvar spesialitet 2-4 år Unik fr kvar spesialitet 2-4 år Unik fr kvar spesialitet 2-4 år Unik fr kvar spesialitet Unik fr kvar spesialitet Spesialistutdanning del 2 Har felles kmpetanseplattfrm innan følgjande fag: indremedisinske fag, kirurgiske fag g psykiatri/rus- g avhengigheitsmedisin. Dei andre faga vil ikkje ha ein felles kmpetanseplattfrm, men kan eventuelt ta mduler frå del 2 når ein tek del 3. Etter gjennmgått felles kmpetanseplattfrm vil kirurgar g indremedisinarar ha kmpetanse til å ha vaktansvar i akuttmttak g skal kunne handtera livstruande tilstandar. Del 2: Felles plattfrm av grupper av fag: inntil 3 år Del 1: Felles plattfrm fr alle: 1-1,5 år Grunnutdanning - Cand.med.: 6 år Figur 11: Spesialistutdanning del Spesialistutdanning del 3 Dette er den spesialitetsspesifikke utdanninga. Den føreset del 1 g 2 av integrert klinisk teneste g andre bligatriske kmpetansemdular. Innhald, frm g mfang vil variere mellm ulike spesialitetar. Sikring av vaktkmpetanse i eige fag vil være sentralt i spesialistutdanninga sin del 3. Viktige nye mdular: Kmmunikasjn Etikk Kunnskapshandtering Kvalitetsarbeid Systemfrståing Samhandling Organisasjn g leiing Alle greinspesialitetar skal gjerast m til hvudspesialitetar. Sideutdanning i anna spesialitet fell brt. Oppfylling av læringsmål er sentralt.

30 30 E-læring, simulatrtrening g ferdigheitslabratrieundervisning med kmpetansetesting undervegs. Rettleiing g utdanning i rettleiing (Universitet). Obligatrisk etterutdanning. Minimumsramme fr utdanningstid vil bli 6 ½ år sm er ei innkrting i frhld til i dag. Helsedirektratet får verrdna styring av spesialistmrådet på delegasjn frå HOD (råd fr spesialistutdanning). Ny spesialitet i mttaks- g indremedisin er føreslege. Akuttmttaka skal bemannast med meir kmpetanse. Dei yngste legane bør ha teneste i akuttmttak fr læring, men berre saman med meir erfarne legar. Både dei sm har gjennmført del 2, g leger med den nye spesialiteten i mttaks- g indremedisin vil være gdt kvalifisert fr dette. Turnuslegar skal ikkje lenger stå åleine fremst i mttak. I større sjukehus vil dette bli mttaks- g indremedisinaren sitt dmene g det er desse sm skal ha ansvaret fr den første diagnstisering. I dei mindre sjukehusa vil spesialistane bevare g utvikle sin generelle vaktkmpetanse. Fr helseføretaka vil endringane gså bety at dei får spesialistar utdanna raskare g færre leger tilsett i utdanningsstillingar Nverande inndeling i hvud- g greinspesialitetar Hvedspesialitet Greinspesialitet Helse Førde Indremedisin Generell indremedisin Hjartesjukdm Lungesjukdm Endkrinlgi Nyresjukdm Bldsjukdm Gastrenterlgi Infeksjnssjukdm * Geriatri ** Kirurgi Generell kirurgi Karkirurgi *** Thraxkirurgi - Gastrenterlgisk kirurgi Urlgi Barnekirurgi - Bryst- g endkrinkirurgi **** Plastikk kirurgi *

31 31 * Har ikkje i dag, men er ønska ** Har indremedisinar sm planlegg spesialisering i geriatri *** Har karkirurg i dag, men usikkert m det vil være vidare. **** Utdanning av spesialist i bryst- g endkrinkirurgi er føresetnad fr å kunne halde fram med brystkreftkirurgi * Plastikk-kirurg er under utdanning Kmpetanse i høve lkale behv Kva kmpetanse den enkelte lege vil trenge vil i str grad være avhengig av arbeidsstad g arbeidsppgåver. Dei nasjnalt gdkjente spesialitetane bør difr avgrensast til ein «basis» spesialitet sm først g fremst sikrar behva fr dei små g mellmstre sjukehusa der tall leger er avgrensa. Nødvendig påbyggingskmpetanse må sikrast av arbeidsgjevar relatert til dei aktuelle ppgåvene legen skal ha. Slik kmpetansebygging må sjåast i samanheng med den kntinuerlege etter- g vidareutdanning alle spesialister bør ha, der arbeidsgjevar g legen i fellesskap definerer innhald g læringsmål Indremedisinsk spesialistløp (ny mdell) Generell indremedisin 2 år Bldsjukdmmar 2 år Endkrinlgi 2 år Frdøyelses sjukdmma 2 årr Geriatri 2 år Hjartesjukdmmar 2 år Inferkjsnssjukdmmar 2 år Lungesjukdmmar 2 år Nyresjukdmmar 2 år Del 2: Felles indremedisinsk plattfrm 3 år Del 1: Felles plattfrm fr alle 1-1,5 år Grunnutdanning - Cand.med. 6 år Figur 12: Ny mdell fr indremedisinsk spesialistfrløp Fullført del 2 skal gi vaktkmpetanse i generell indremedisin.

32 Plastikkkirurgi 3 år Maxillfacialkirurg 3 åri Urlgi 3 år Gastrenterlgisk kirurgi 3 år Thraxkirurgi 3 år Karkirurgi 3 år Barnekirurgi 3 år Lungesjukdmma 3 årr Bryst- g endkrinkirurgi 3 år Ny spesialitet i mttaks- g indremedisin Dei stre pasientgruppene sm kjem til nrske akuttmttak viser seg å være eldre pasientar med multirgansjukdmmar, gjerne med diffuse symptm av indremedisinsk karakter (ca % av pasientane). I dag er det ved mange sjukehus risik fr at pasientar med kmplisert sjukdmsbilete eller sjukdmmar i fleire rgansystem kan hamne i spesialiserte avdelingar sm knsentrerer seg m flikar av sjukdmsbiletet. Helsedirektratet vektlegg auka behv fr breiddekmpetanse i nrsk helsevesen. Behvet er særleg strt innan det indremedisinske fagfeltet. Spesialiteten mttaks- g indremedisin må ta pp i seg brei kmpetanse frå indremedisinske g tilgrensande fag, g samarbeide med meir spesialisert kmpetanse på eige eller anna sjukehus. Helsedirektratet ynskjer å avgrense mgrepet mttaksmedisin til dei stre gruppene pasientar med uklare g samansette prblemstillingar Kirurgiske spesialitetar (mdell) Del 2: Felles kirurgisk kmpetanseplattfrm 2 år Del 1: Felles plattfrm fr alle 1-1,5 år Grunnutdanning - Cand.med. 6 år Figur 13: Ny mdell fr kirurgiske spesialistfrløp Etter del 2 (2 år) med generell kirurgi skal desse ha generell kirurgisk vaktkmpetanse g kunne utføre livreddande behandling ved kirurgiske lidingar. Spesialistvakt skal være basert på gastrenterlgisk kirurgi.

33 Andre kirurgiske fagmråde (mdell) Del 2: Deler av kirurgisk kmpetanseplattfrm inntil 1 år Del 3: Nevrkirurgi 4 år Del 3: Gyneklgi 4 år Del 1: Felles kmpetanseplattfrm fr alle 1 1,5 år Grunnutdanning cand.med. 6 år Figur 14: Ny mdell fr andre kirurgiske fagmråde (ØNH, auge, anestesi) Spesialitetane vksenpsykiatri, barne- g ungdmspsykiatri g rus g avhengigheitsmedisin (mdell) Også fr desse spesialitetane vert det føreslege ein tredelt utdanning: Del 1 sm er ein felles kmpetanseplattfrm fr alle leger sm skal praktisere i Nrge Del 2 sm er ein felles kmpetanseplattfrm fr desse tre spesialitetane Del 3 sm er ein unik kmpetanseplattfrm fr kvar einskild spesialitet. 7.2 Status fr arbeidet med ny struktur g knsekvensar fr Helse Førde Nasjnalt arbeider ein p.t. med knsekvensutgreiingar (øknmiske g rganisasjnsmessige) av frslaget. Dette arbeidet er pprinneleg planlagt fullført i løpet av 2013, men er så langt ikkje avklart. Deretter skal sjølve rapprtutkastet ut på ei brei høyringsrunde, g det er truleg at det vil kme fram mange ulike synspunkt i denne. Frslaget vil ha vidtrekkande følgjer fr Helse Førde - både psitive g utfrdringar. Nkre av desse er samla i versikten nedanfr. Legegruppe Sjukehus Frdeler Ulemper 1. Turnuslege (sm i dag) Lkalsjukehus (NSH/LSH) Desse har turnuslege i primærvakt g kandidat med 6 månader indremedisin er mest aktuelle. I dag er 3 månader ved LSH kirurgi i frm av rtpedi - usikkert m dette vil bli gdteke i det nye systemet?

34 34 FSS Alle sjukehusa Helse Førde har styrka kmpetansenivået i akuttmttak med LIS legar i frnt. Tidligare spesialisering g muligheit til å «satse» på legar allereie frå turnustida Kirurgisk avdeling vil ikkje være i stand til å ha så mange turnuslegar sm i dag dersm ikkje rtpedi gså kan nyttast i 3 månader. Indremedisin ynskjer fleire LIS fr samanhengande primærvakt. Helse Førde har truleg ikkje bruk fr eller kapasitet til å utdanne så mange turnuslegar sm i dag Legegruppe Sjukehus Frdeler Ulemper 2. LIS legar NSH/LSH Har ikkje LIS-stillingar i dag, men delar av tenesta knytt til del 2 bør kunne skje her. LIS vil gå primærvakt. Det er ikkje pasientgrunnlag fr særskilt akuttmttaksfunksjn ved lkalsjukehusa. Overlegar (greinspesialistar) vil måtte stå fr dette g vil derfr måtte bevare breiddekmpetansen. Det vil truleg bety fleire verlegestillingar. FSS Mellmvaktkmpetanse (LIS i dag) vil være 3 år i del 2. Dette er krtare enn i dag. Alle sjukehusa Lettar g krtare utdanningsløp Tap av kmpetanse i nær Fjerning av gruppe I-teneste kan vere ein føremun. Halvering av kursreiser vil være ein øknmisk frdel. Meir «skreddarsaum» av kmpetansebehv lkalt vil mtverke lekkasje av ferdig utdanna legar i små helseføretak beslekta fagmråde Må ha avtale med stre spesialiserte sjukehus (HUS hvudsakleg) fr å få klinisk praksis på særlege fagmråder (gjeld mest i del 3) Meir teretisk/praktisk utdanning vil skje i regi av universiteta g vil innebere meir reiseverksemd fr dette. Usikkert m nk kmpetanse fr sjølvstendig vakt etter 3 år indremedisin g særleg 2 år kirurgi Legegruppe Sjukehus Frdeler Ulemper 3. Spesialisering NSH/LSH Mttaksfunksjnen vil måtte ivaretakast utan spesialist i mttaks- g indremedisinsfunksjnen. FSS: Nk spisskmpetanse?

35 35 Hvudspesialiteta r framver: Indremedisin: Nverande 8 greinspes. er alle aktuelle (utviding med geriatri g infeksjnsmedisin i høve til i dag) Kirurgi: Her vil det truleg være følgjande spesialitetar framver: gastrkirurgi Urlgimamma/endkrin -plastikk-kirurgi Indremedisin vil både dei sm er i del 3 (2 år) g ferdige spesialistar kunne ha sjølvstendig vakt, dvs. fleire inn i vaktsystemet Spesialistar utanm gastr kan evt. gå inn i vaktsjikt g behalde breiddekmpetanse (?) Krev 2 fleire gastrkirurgar fr å dekke vaktfunksjnen, (samla 6) Nk arbeidsppgåver på dagtid? Legegruppe Sjukehus Frdeler Ulempe LSH/NSH Ikkje rm fr utskilling (spes. må stå fr denne) FSS: Planlagd 15 Styrking av kmpetanse er sengers påbegynt g vil frtsette. bservasjnspst i tilknyting i T vegval: akuttmttak Under medisinsk klinikk med (AKM). AKM ligg i meir dedikerte legar spes. i dag i medisinsk mttaks- g indremedisin g klinikk supplert av andre spes. ved behv. 4. Mttaksfunksjnen 5. Oppsummering Helse Førde Vil føre til endringar der nkre er psitive g andre negative. Vaktfunksjn g mttaksfunksjn er utfrdringane. Fr andre fagmråde er a) b) Akuttmedisin sm eigen sjølvstendig avdeling med breiddekmpetente akuttmedisinarar (felles inngangsprt frå indremedisin, kirurgi, anestesi, barn g allmennmedisin) Overvekt av psitive element fr FSS. Bra fr stre pasientgrupper innan indremedisin, men avhengige av supplering frå andre faggrupper. Usikker rekruttering til spesialiteten (evt. erstattast av andre spes?) Meir fleksibel inngang g kan utvide pasientgrupper meir. Meir reindyrking av mttaksmedisin sm eige fagmråde. Usikker effekt på små lkalsjukehus

36 36 endringane mindre g med færre knsekvensar (rtpedi er kanskje i ei særstilling?) Psykisk helsevern er uversiktleg i frslaget freløpig. 8 Bakgrunnsvariablar fr vurdering/priritering av legestillingar i Helse Førde 8.1 Behv g demgrafisk utvikling i pptaksmrådet Helse Førde skal yte spesialisthelsetenester av gd kvalitet g være lett tilgjengeleg med krte ventetider, høg fkus på pasientsikkerheit g gd pplevd service sett frå pasientane si side. Rundt 70 % av desse tenestene blir utført av institusjnane innan føretaket, medan ein str del av det resterande vert utført på Haukeland Universitetssjukehus (HUS) g i nk grad hs privatpraktiserande spesialistar. Dette gjeld ikkje innan psykisk helsevern. Den faste beflkninga i pptaksmrådet vil i str grad være stabilt framver med rundt menneske. Allereie i dag er andelen eldre i beflkninga høgare enn i dei andre føretaka i Helse Vest g denne utviklinga vil frtsette framver. Ein vil difr få ein auke av pasientgrupper med fleire lidingar samstundes, dette vil i større grad være krniske lidingar g med tilsvarande fleire behandlingar parallelt (t.d. multifarmasi). Fr å møte dette må behandlarane i tillegg til nødvendig spisskmpetanse gså i stadig større grad ha breiddekmpetanse g kunne samarbeide tett på tvers av spesialitetar. Ein tek ikkje sikte på å behandle gjestepasientar av nk større mfang. Men fylket har særleg i smmarmånadane eit betydeleg tal turistar sm vitjar fylket, g sm gså vil ha behv fr behandling skadar g akutte sjukdmstilfelle. Den demgrafiske utviklinga vil særleg bety fleire pasientar innan indremedisin, kreft, nevrlgi, rtpedi g i nk grad kirurgi g meir spesialisert rehabilitering vil auke. Det same vil alderspsykiatri. I høve meir enkle indremedisinske prblemstillingar vil ein frvente at kmmunane sm ledd i Samhandlingsrefrma (t.d. kmmunal akutt behandling) blir med på å redusere veksten i tal pasientar, men likevel slik at gså spesialisthelsetenesta vil møte fleire framver.

37 37 Innanfr rtpedi vil ein få både fleire akutt-tilfelle (t.d. brtskadar) g behv fr elektive inngrep (t.d. leddprtesar). Fagmrådet nevrlgi vil møte fleire pasientar, g særleg har dette samanheng med at fagmrådet n skal ha hvudansvaret fr hjerneslagbehandlinga (ref. plan). Innan kirurgi frventar ein at mfanget av bariatrisk kirurgi (sjukeleg vervekt) vil halde seg på nverande nivå, det same gjeld mindre generellkirurgiske inngrep, g ein viss auke av akutte tilstandar. Kirurgisk behandling av kreft i mage-tarmsystemet vil frtsette i nverande mfang. Når det gjeld brystkreftkirurgi er dette gså planlagt i den grad ein kan greie å rekruttere/utdanne spesialitet i endkrinkirurgi. Større inngrep fr prstatakreft vil i stigande grad bli sentralisert til HUS, medan annan urlgisk verksemd truleg vil auke nk. Gyneklgisk kreftkirurgi vil gså skje i hvudsak ved HUS framver, g samla sett vil nk fleire pasientar enn tidlegare få den kirurgiske delen av behandlinga utført utanfr Sgn g Fjrdane, jf. plan fr kirurgi i Helse Vest Meir behandling vil kunne skje pliklinisk g sm dagbehandling, ein vil sjå auka grad av ambulerande verksemd g vil ta i bruk nye knsultasjnsfrmer (videknsultasjnar/telemedisin/vestlandspasienten). Ambulering mfattar fleire avdelingar i Helse Førde g har auka mnaleg den siste tida. Eit mråde med klar auke vil være rådgjeving g rettleiing ut mt både primærlegar, kmmunehelsetenesta g pasient/pårørande. Her vil innføring g bruk av telemedisin vere eit viktig verktøy. 8.2 Institusjnar g tilbd i Helse Førde framver Spesialisthelsetenesta er delt på 3 sjukehusnivå; reginale, sentrale g lkale funksjnar. Haukeland universitetssjukehus dekkjer funksjnane på reginalsjukehusnivå fr Sgn g Fjrdane. Helse Førde har funksjnar på sentralsjukehus- g lkalsjukehusnivå. Både innanfr smatisk- g psykisk helsevern/rus vil ein frtsette å ha ein struktur med sentralinstitusjnar sm er fylkesdekkande. Dei er i hvudsak lkalisert til Førde, men det er gså slike funksjnar ved NPS g Trnvik. Innan smatikk vil ein i tillegg ha indremedisinske seksjnar på lkalsjukehusa i Eid g Lærdal. Elektiv rtpedi g skadepliklinikk vil gså skje i Lærdal. På Eid er det starta nye g framtidsretta plikliniske tilbd, mellm anna ppretting av ein ny skadepliklinikk. Barseltilbd («Gd Start») er ppretta i Eid g Lærdal. Innan psykisk helsevern har ein DPS på tre lkasjnar frdelt på Førde/Trnvik/Flrø, Sgndal g Eid. Tilsvarande har BUP pliklinikkar på fire stader (Førde, Eid, Sgndal g Flrø). Lkalmedisinske sentera er under planlegging g slik det teiknar seg i dag vil dette bli på Eid, Lærdal, Førde g Flrø. Omfang g innhald i desse er ikkje klare i skrivande stund. Utver desse er det planlagt ein 15-sengers felles akutt g bservasjnspst i tilknyting til Akuttmttaket ved FSS.

38 Ambulering mellm sjukehusa Etter gjennmføring Helse Førde 2020 har tal legar sm ambulerer frå FSS til lkalsjukehusa auka. Ved NSH gjeld dette fleire faggrupper; nevrlg, revmatlg g ØNH-legar er døme på dette. I tillegg reiser gyneklgar, kreftlege, palliativt team, hudlege g nefrlg til både NSH g LSH. Barnelege held fram ambulering til NSH sm tidlegare. Ein frventar at fleire fagmråder vil vere felles rganisert g at legane vert sett på sm ein felles ressurs i helseføretaket. Ambulering av spesialistar mellm sjukehusa i Helse Førde vil sannsynlegvis auke i åra framver. Det kan vere krevjande i eit fylke sm Sgn g Fjrdane å basere seg på str grad av ambulering med lang reisetid. 8.4 Bruk av telemedisinske løysingar Hvudprsjekt fr innføring av telemedisin i Sgn g Fjrdane er i gang. Dette er eit samarbeidsprsjekt mellm Helse Førde g alle dei 26 kmmunane i fylket. Bruk av telemedisin/vide vil kunne ha betydning fr framtidig reisemønster g kan bety ei supplering i tillegg til ambulering. Dette vil kunne bety reduksjn i pasientreiser ved at pasientar kan få behandling nærare heimen, g reduksjn i ambulering/reiseverksemd fr helsepersnell sm kan gjennmføre knsultasjnar/tilsyn via vide. Telemedisin vil vere viktig både fr den interne kmmunikasjn g samarbeid i Helse Førde, men gså kmmunikasjn g samarbeid mellm spesialisthelseteneste g kmmunehelseteneste. Via telemedisin vil ein kunne drive pasientbehandling (fastlege - spesialist), sjukeheim/heimeteneste fastlege/spesialist g ein kan ppnå tettare samarbeid mellm helsepersnell på ulike nivå ved undervisning g møteverksemd. Brei satsing på telemedisin g vide vil bety mykje fr krleis legetenestene vert rganisert, fr kvalitet g pasientsikkerheit g fr reduksjnar i miljøureining g reduserte kstnader. 8.5 Status fr legedekning i Helse Førde Helse Førde har høg dekningsgrad av legeårsverk i høve beflkninga både når ein samanliknar nasjnalt, med Helse Vest g særleg Helse Fnna sm fte har vre brukt til benchmarking (samanlikning) innan Helse Vest. I Nrd-Nreg ligg Helgelandssjukehusa ver Helse Førde i dekningsgrader. Også når vi ser på frhldet mellm tal behandla/inneliggjande pasientar g tal legar finn vi generelt at ein i Helse Førde møter nk færre pasientar enn i Helse Fnna. Helse Førde har gså gjennmgåande lange tenesteplanar i legegruppa slik at ein må søke frklaringar gså i andre frhld. Truleg er dei viktigaste faktrane her knytt til vaktrganisering der tal lkasjnar med vakt, tal vaktsjikt g tal fagmråde med vakt fte vil være avgjerande fr talet legar ein treng i systemet.

39 39 Utviklinga viser gså nye frmer fr måtar å gjennmføre pasientbehandling med mindre direkte pasientkntakt g meir rådgjeving Oppsummering av vaktdekning i Helse Førde i dag Tabell 5: Oversikt ver vaktrdningane i Helse Førde 1 11 Aktiv vakt = lege til stades (avlønning 1:1)

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22.

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22. Reginal plan fr verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING Legge til rette fr nyskaping g vekst leveranse til næringsfrum sitt møte 22. januar 2014 Sekretariatet fr nyskaping 16.01.2014 1 Innhld 1 Innleiande... 3

Detaljer

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE Kjelde: Rettleiar til pplæringslva m spesialpedaggisk hjelp g spesialundervisning (Utd.dir.) Rettleiing m spesialpedaggisk hjelp.pdf

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Prtkll frå styremøte i Helse Fnna HF Tid: 25.02.2011 kl. 09.00-14.00 Møtestad: Htel Amanda, Haugesund Styremøtet var pe fr publikum g presse Deltakarar frå styret Tralv Mikkelsen Kjell Arvid Svendsen Hilde

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE VEST

REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE VEST REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE VEST 1 2 innhald 1 Innleiing...4 2 Samandrag...4 3 organisering av arbeidet... 5 4 Regionale føringar... 5 5 nasjonale føringar...6 5.1

Detaljer

PROSJEKTBOK. Arbeidsgruppe:Klinikk for barn og unge. Leiar for arbeidsgruppa:ove Økland

PROSJEKTBOK. Arbeidsgruppe:Klinikk for barn og unge. Leiar for arbeidsgruppa:ove Økland PROSJEKTBOK Arbeidsgruppe:Klinikk for barn og unge Leiar for arbeidsgruppa:ove Økland Medlemmar Ove Økland Elisabeth Siebke Hilde Kvalsnes Aas Jeanne Hatlem Bente Askestad Anna Owczarz Vibeke Sæther Eva

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE

2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE 2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE Innhald 1 INNLEIING... 3 2 SAMANDRAG... 5 3 NASJONALE, REGIONALE OG LOKALE FØRINGAR... 6 3.1 Brev frå Helse Vest... 6 3.2

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

BØ KOMMUNE HOVUDPLAN FOR VATN, AVLØP OG OVERVATN I BØ KOMMUNE (HERUNDER FLOMTILTAK I BØELVA). 2013-2017. Seljord 5.september 2012.

BØ KOMMUNE HOVUDPLAN FOR VATN, AVLØP OG OVERVATN I BØ KOMMUNE (HERUNDER FLOMTILTAK I BØELVA). 2013-2017. Seljord 5.september 2012. BØ KOMMUNE HOVUDPLAN FOR VATN, AVLØP OG OVERVATN I BØ KOMMUNE (HERUNDER FLOMTILTAK I BØELVA). 2013-2017 Seljrd 5.september 2012. 1 Innhald 2 0 Prsjektbeskrivelse... 5 0.1 Bakgrunn... 5 0.2 Prsjektgjennmføring....

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Langtidsbudsjett og investeringsplan 2016 2020. Arkivsak 2015/2434/ Styresak 036/2015 A Styremøte 29.05.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Langtidsbudsjett og investeringsplan 2016 2020. Arkivsak 2015/2434/ Styresak 036/2015 A Styremøte 29.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 21.05.2015 Sakshandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Langtidsbudsjett og investeringsplan 2016 2020 Arkivsak 2015/2434/ Styresak 036/2015

Detaljer

Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 2017. Stavanger, desember 2012

Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 2017. Stavanger, desember 2012 Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 2017 Stavanger, desember 2012 Innhald 1. Samandrag... 5 1.1. Målsettingar... 5 1.2. Tilrådingar og tiltak... 6 1.2.1. Auke kapasitet og tilgjengelegheit...

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 01.06.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015 Til deltakere NJFFs landsmøte 2015 100/HN 10. sept. 2015 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015 Sm øvrige vedlegg i denne e-pstfrsendelsen følger innkalling g saksdkumenter

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

Årleg melding 2014 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2014 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2014 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Innhald 1 Innleiing 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

HELSE SUNNMØRE HF. Årleg melding 2009. Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg

HELSE SUNNMØRE HF. Årleg melding 2009. Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg HELSE SUNNMØRE HF Årleg melding 2009 Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg 23. februar 2010 Kort om Helse Sunnmøre Helse Sunnmøre HF er organisert under Helse Midt-Norge

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Plan for Spesialisthelsetenester til eldre i HF 2008

Plan for Spesialisthelsetenester til eldre i HF 2008 Plan for Spesialisthelsetenester til eldre i HF 2008 SIDE 1 PLAN FOR SPESIALISTHELSETENESTER 2008 Innhold 1.0 Bakgrunnsdokument og føringar... 4 1.1 Definisjonar... 4 2.o Prosess... 4 3.1 Befolkningsutvikling...

Detaljer

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde STYREMØTE Helse Førde HF 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde 1 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FØRDE HF Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4, Svanehaugvegen 2, Førde Møtetidspunkt:

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase 2 30. juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn

Detaljer

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014 Psykiatri- g rustjenestene Utredning 2013-2014 Høringsutkast 13.03.2014 Innhld 1 SAMMENDRAG... 6 2 INNLEDNING... 8 2.1 Utredning av psykiatri- g rustjenestene i Alta kmmune... 8 2.2 Bakgrunn... 8 2.3 Frutsetning...

Detaljer

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013 Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013 Referanse Sak Mål 2013 Kommentar 3.2.1 Tilgjengelegheit og brukarorientering Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Styringsdokument for Helse Førde HF 2012

Styringsdokument for Helse Førde HF 2012 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Styringsdokument for Helse Førde HF 2012 0 1 Innleiing... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Helse 2020... 3 2 Hovudområde for styring

Detaljer