Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF"

Transkript

1 Prtkll frå styremøte i Helse Fnna HF Tid: kl Møtestad: Htel Amanda, Haugesund Styremøtet var pe fr publikum g presse Deltakarar frå styret Tralv Mikkelsen Kjell Arvid Svendsen Hilde Christiansen Gunnar Birkeland Pål Midbøe Anne Margrethe Haukås Anna Rød Nyland Aud Lisa Kjøl Laila Thrsen Leiar Nestleiar Frfall Inge Reidar Kallevåg Else Berit Støle Deltakarar frå administrasjnen: Kari Ugland, administrerande direktør Helge Jørgensen, øknmidirektør Lucie Christensen Berge, administrasjnssjef, møtesekretær Stina Steingildra, kmmunikasjnsrådgivar Marianne Lund Andersen, knstituert klinikkdirektør klinikk fr psykisk helsevern.

2 Sakliste Underlag 06/11 B Gdkjenning av innkalling g dagsrden Vedlagt 07/11 B Prtkll frå styremøte i Helse Fnna HF Vedlagt 08/11 O Administrerande direktør si rientering Vedlagt 09/11 O Rapprtering frå verksemda fr januar 2011 Vedlagt 10/11 O Helsetrgmdell Vedlagt 11/11 B Status g rapprtering, Klinikk fr psykisk helsevern Vedlagt 12/11 O Årsmelding Pasientmbdet Vedlagt 13/11 O Nrsk Pasientskadeerstatning (NPE Vedlagt 14/11 Eventuelt Skriv g meldingar Vedlagt 06/11 B Gdkjenning av innkalling g dagsrden fr Eventuelt: Det blei ikkje meldt saker til eventuelt. Styret gdkjente innkalling g dagsrden. 07/11 B Prtkll frå styremøtet i Helse Fnna HF den Styret gdkjende g signerte prtkllen frå styremøte etter rettingar av vedtak sak Årleg melding. 08/11 O Administrerande direktør si rientering 1. Viseadministrerande direktør Overlege Olav Klausen er tilsett sm viseadministrerande direktør. Klausen kjem frå stilling sm seksjnsleiar ved seksjn fr øyre, nase g hals i klinikk fr kirurgi g akuttmedisin Helse Fnna HF. 2. BUP- Strd Fr å sikre fagleg frsvarlegheit i diagnstikk g behandling i Klinikk fr psykisk helsevern blei inntaket til ungdmspsten ved Barne- g ungdmspsykiatrien på Strd førebels stansa i januar. Helseføretaket har sett i verk ulike tiltak g strategiar fr å løyse situasjnen. Det er n signert avtale sm gjeld innleige av barnepsykiater ut Endra tenestetilbd innan spisefrstyrring

3 Døgntilbdet fr pasientar med spisefrstyrring bli avvikla. Pasientar med spisefrstyrring sm treng døgnbehandling i spesialisthelsetenesta vil få tilbd m dette ved allmennpstane på Haugaland DPS. Fr særs kmpliserte tilfelle vil det høgspesialiserte Kmpetansesenteret i Bergen bli nytta. Det plikliniske tilbdet til pasientar med spisefrstyrring vil framleis gå føre seg i eining fr spisefrstyrringar ved Haugesund sjukehus, tilbdet vil bli styrka med psyklgspesialist i 50 prsent stilling. 4. Tiltak fr å redusera talet på krridrpasientar I januar har det vre særs mange krridrpasientar i Helse Fnna. I januar låg 6,5 prsent av pasientane i krridr. Ved Haugesund sjukehus har fleire pasientrm i 4. g 5. etasje vre avstengd på grunn av installasjn av vannbåren varme, arbeidet vil vedvare gjennm heile året. Administrerande direktør har difr sett i verk strakstiltak. Geriatrisk eining har åtte senger g er lkalisert til femte etasje ved Haugesund sjukehus. Dette tilbdet er flytta til pasienthtellet. Endringa medførar at åtte av 15 rm på pasienthtellet vil bli brukt av geriatrisk eining til eldre med samansette lidingar. 5. Pasientsikkerheitskampanjen I trygge hender Alle sjukehus g legekntr i Nreg er n med i ein 3-årig nasjnal kampanje fr pasientsikkerheit kalla I trygge hender. Det inneber at primær- g spesialisthelsetenesta gjennm felles satsing skal betre vern mt unødig skade på pasientar sm følgje av feil i behandlinga. Kampanjen blei sett i gang av Helse- g msrgsministeren 27. januar 2011 under eit arrangement ved Haukeland Universitetssjukehus. Kampanjen tar sikte på å nå tre mål: redusere tal pasientskadar bygge varige strukturar g system fr pasientsikkerheit betre kulturen fr pasientsikkerheit i helsetenesta. 6. DIPS harmnisering Harmnisering av DIPS i vaksenpsykiatrien var vellukka g 7. februar var ny versjn av DIPS klar til bruk i vaksenpsykiatrien. Smatikken, BUP knverterer frå dagens system til DIPS 9. mai MR på Strd Det er n installert ny MR-maskin ved Strd sjukehus g dei første undersøkingane er gjennmført. T radilgar er tilsett g ein planlegg å tilsetje éin tredje radilg. Maskinen fungerar i tråd med plan g tilbdet er psitivt mtteke. Denne første fasen av MR-etablering på Strd vil innebere innkøyring g utprøving av utstyr, g det vil derfr ta nk tid før radilgane kan nytta kmpetansen sin fullt ut g kapasiteten når planlagd nivå. 8. Orientering m relevante lver, frskrifter g myndigheitskrav Administrasjnen viste til utsendt ntat. 9. Oversikt ver tilsyns-, kntrll- g klagesaker Administrerande direktør viste til utsendt matrise g gjrde greie fr prsess fr tilsynssaker g at føretaket jbbar aktivt med g har særleg fkus på ppfølging av tilsyn. Styret viste til at det må framkmme klart av rapprteringa m avvika er lukka. I tillegg ville styret til neste styremøte ha framlagt eige sak m ppføljing av arbeidstilsynet sitt tilsyn Gd Vakt. 10. Oversikt ver høyringar Administrasjnen viste til utsendt ntat. Styret ønskte at styret skulle infrmerast i dei tilfelle det vart send høyringsuttale frå føretaket.

4 Styret drøfta prblema rundt krridrpasientar inngåande g bad administrerande direktør m å gå i dialg med dei kmmunane sm ikkje tek i mt ferdigbehandla pasientar i tråd med gjeldane avtalar m utskriving. Styret viste til at det ville ha ei eige sak m utnytting av kapasitet innan radilgi g særleg fr kapasitetsutnyttinga fr MR. Styret tk meldingane til rientering. 09/11 O Rapprtering frå verksemda fr januar 2011 Kvalitet Gjennmsnittleg ventetid fr pasientar med rett til nødvendig helsehjelp samla fr alle fagmråda var i januar 54 dagar, fr pasientar med rett til helsehjelp var ventetida på 101 dagar. Fristbrt fr alle fagmråda var på 132 pasientar, dvs. 4 %. Samla epikrisetid var på 72 %. Krridrpasientar fr smatikk var på 6,5 % g det er sett inn strakstiltak. Innan psykisk helsevern er det ikkje krridrpasientar. Aktivitet Aktiviteten innan smatikk var i januar ver budsjett både fr sjukehuspphald g DRG prduksjn, medan plikliniske knsultasjnar ligg lågare enn budsjett. Klinikk fr psykisk helsevern ligg under budsjett fr liggjedøgn g plikliniske knsultasjnar. Øknmi Føretaket har den første månaden i 2011 eit øknmisk resultat på psitive 0,249 millinar krner. Administrerande direktør viste til utfrdringa ved BUP Strd med manglande kapasitet g dertil mange fristbrt. Det er n utarbeidd ein handlingsplan der ei av dei viktigaste føresetnadane er å rekruttera nødvendig fagkmpetanse. Vidare er det ei utfrdring av mange pasientar ikkje møter til avtalt time. Øknmidirektør presenterte tal fr januar g viste til at føretaket har ei særleg utfrdring innan lønsmrådet. Føretaket har ein høg kstnadsvekst g budsjettet fr 2011 er stramt. Målppnåing på vedtatt tiltakspakke er lågare enn planlagd. Styret viste til at det skal være eit sterkt fkus på ventetider g fristbrt. Styret drøfta utfrdringane innan aktivitet klinikk fr psykisk helsevern g særleg barne- g ungdmspsykiatri der det er ein str grad av unytta kapasitet frdi mange pasientar ikkje møter til time. Styret vil ha ein versikt ver m desse ikkje møtt pasientane er gjengangerar g m der er rutine fr melding til barneverntenesta. Styret var sterk ura ver signala frå administrasjnen m høg kstnadsvekst g manglande målppnåing fr tiltakspakke Styret ville til neste styremøte ha framlagd årsverksutvikling på alle einigane. 1. Styret tek rapprteringa fr januar 2011 til rientering. 2. Styret er svært ura ver at det per. januar 2011 ser ut til å være fr høg kstnadsvekst i frhld til budsjett g aktivitet. 3. Styret ber administrasjnen ha auka fkus på gjeldande tiltakspakke, risik i frhld til ppnåing av denne g eventuelt nye tiltak fr å bremse kstnadsveksten.

5 Sak 10 / 11 O Helsetrgmdellen Sentrale styresmakter har dei siste t åra hatt eit sterkt fkus på samhandling i helsetenesta. Dette har mellm anna kme til uttrykk gjennm St.meld. nr 47 Samhandlingsrefrmen g dei ny lvfrslaga sm var på høyring i haust g vinter (Lv m kmmunale helse- g msrgstenester g Flkehelselva). Helse Fnna har i fleire år arbeida systematisk med samhandling g avtalar med samarbeidande kmmunar. Utfrdringane sm kjem til uttrykk i desse nye ffentlege dkumenta viser at vi g treng å gjere grep i vår regin. Hvudstrategien fr å møte desse utfrdringane er etableringa av Helsetrgmdellen, sm er eit samhandlingsprsjekt mellm Helse Fnna, Høgsklen Strd/Haugesund (HSH) g sju kmmunar i Helse Fnna sitt pptaksmråde. Styret tar saka til rientering. Sak 11 / 11 B Status g rapprtering, Klinikk fr psykisk helsevern Styret vedtk i styresak 92/10, handlingsplan fr ppfølgjing av gjennmgangen sm er gjrt av verksemda i klinikk fr psykisk helsevern. Administrerande direktør har valt å prgramrganisera klinikken i 2011 g det er tilsett klinikkdirektør fr eitt år. Styret har gså bedt m ein ein versikt ver ressursutnytting, struktur av tenestetilbd g kmpetansesamansetjing i Klinikk fr psykisk helsevern sm kan frigjere midlar. Administrerande direktør ser det ikkje mgeleg å legge fram knkrete frslag til endring sm kan frigjere midlar på nverande tidspunkt i frbetringsarbeidet. Dette med grunn i grad av alvr i saka, g mfanget av arbeidet med å sikre fagleg kvalitet g ved det gjenreise tilliten til tenesta. Marianne Lund Andersen, knstituert klinikkdirektør klinikk fr psykisk helsevern vart presentert fr styret. Styret tar saka til rientering g ber administrasjnen kme tilbake med ny sak til neste styremøte. Sak 12 / 11 O Årsmelding Pasientmbdet Pasientmbdet i Hrdaland Grethe Bruntland g Pasientmbdet i Rgaland Gr Snrtheimsmen Bergfjrd presenterte mbda sitt arbeid i føretaket framlagt ved mbåda sine årsrapprtar Ombda er pasientane sitt talerøyr g ivaretek pasientane sine interesser g deira rettstryggleik i høve til helsetenesta. Dette gjeld både den enkelte pasient g pasientgruppe. Pasientmbda skal ikkje berre pptre på vegne av pasientane, men skal g på eige initiativ ta tak i kritikkverdige frhld, utan at nkn har gjrt dei spesielt merksame på dette. Styret viste til at pasientmbda gjer ein særs viktig jbb g at det er viktig at den faglege g administrative leiinga nyttar den kunnskapen pasientmbda har m tenesta. Styret tek saka til rientering.

6 Sak 13 / 11 O Nrsk Pasientskadeertatning (NPE) NPE er eit uavhengig statleg frvaltningsrgan underlagt Helse- g msrgsdepartementet. NPE behandlar erstatningskrav frå pasientar sm har blitt påført skade etter behandlingssvikt innan helsetenesta. Saka er en gjennmgang av NPE saker fr Styret tar saka til rientering. Sak 14 / 11 Eventuelt Ingen saker blei behandla under eventuelt Skriv g meldingar Føljande skriv g meldingar var sendt ut til styret: Miljø- g klimaknferansen fr spesialisthelsetenesten Fristar fr tertialvis rapprtering til Helse Vest i 2011 Tilsynsrapprter sm grunnlag fr læring Brev frå Strd kmmune. Samhandling m rehabilitering Nasjnale mål g pririterte mråder fr 2011 Rundskriv IS-1/2011

7 Referent: Lucie Christensen Berge Tralv Mikkelsen Styreleiar Kjell Arvid Svendsen Nestleiar Inge Reidar Kallevåg Laila Thrsen Anne Margrethe Haukås Hilde Christiansen Gunnar Birkeland Pål Midbøe Anna Rød Nyland Else Berit Støle Laura Lill Haavik (vara) Aud Lisa Kjøl, sett:

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund

STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Hotel, Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.13 kl. 10.00 14.00 Styremøtet

Detaljer

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE Kjelde: Rettleiar til pplæringslva m spesialpedaggisk hjelp g spesialundervisning (Utd.dir.) Rettleiing m spesialpedaggisk hjelp.pdf

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 07.12.2011 Møtestad: Helse Vest RHF, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Torill Selsvold Nyborg Reidun

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB vedteke på årsmøte 05.03.2013 Dkument nr.: 01-002 side 2 av 22 REVISJONAR OG TILLEGG Revisjn Dat Beskriving A0 05.03.2013 Ny Tekst merka gult er endra sidan årsmøtet

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 14. desember 2005, kl 0830 kl 1600 Stad: SAS Bryggen Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Presentasjon av Apoteka Vest HF

Detaljer

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22.

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22. Reginal plan fr verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING Legge til rette fr nyskaping g vekst leveranse til næringsfrum sitt møte 22. januar 2014 Sekretariatet fr nyskaping 16.01.2014 1 Innhld 1 Innleiande... 3

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag

Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag Tid g dat: Stad: Merknader: trsdag 28. februar 2013, klkka 19:30 Hjelmelandshallen Før årsmøtet tek til frtel Åsmund Tuntland, frå sjukebiltenesta til Hjelmeland

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 12.06.12 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte

Detaljer

Sogndal kommune. STRATEGI for arbeid med Minoritetsspråklege barn i barnehagen 2011-2014

Sogndal kommune. STRATEGI for arbeid med Minoritetsspråklege barn i barnehagen 2011-2014 Implementering Fr at planen skal føre til endra praksis, må det skje ei gradvis innføring av tiltaka i dei ulike tenestemråda. Strategien g sjekklistene sm er utarbeida, må inn i planane i barnehagane,

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF

Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF Føretaksmøte 7. januar 2015 Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF www.helse-vest.no Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF Krav og rammer m.v. for 2015 Innhald Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert...

Detaljer

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012.

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012. Interimsstyret fr kunstbygda Balestrand Balestrand kmmune Balestrand, 21.11.2012 Søknad m øknmisk støtte frå næringsfndet Vedlagt følgjer prsjektrapprt fr frprsjektet «Kunstbygda Balestrand» sm var ferdig

Detaljer

Årsmelding 2012 Hordaland

Årsmelding 2012 Hordaland Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Hordaland Austrheim Fedje Radøy Øygarden Meland Masfjorden Lindås Modalen Vaksdal Askøy Fjell Sund Austevoll Osterøy Bergen Samnanger Kvam Os Fusa Jondal Voss

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

Program 2011-2015. Gje stemma di til SAMFUNNSDEMOKRATANE - SD. Å sitje heime på valdagen er å gje ei stemme til den politikken du likar minst!

Program 2011-2015. Gje stemma di til SAMFUNNSDEMOKRATANE - SD. Å sitje heime på valdagen er å gje ei stemme til den politikken du likar minst! Prgram 2011-2015 Gje stemma di til SAMFUNNSDEMOKRATANE - SD Å sitje heime på valdagen er å gje ei stemme til den plitikken du likar minst! Føremål Partiet Samfunnsdemkratane er grunnlagt på kristne/humanistiske

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD Stad: Stort møterom, Helse Vest RHF Tid: Tysdag 24. februar 2009, kl 1300 kl 1600 Deltakarar: Aslaug Husa, Leif Johnsen, Reidun Mattingsdal, Janet

Detaljer

Notat. Administrerande direktør Herlof Nilssen. Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 26.10.06-30.11.

Notat. Administrerande direktør Herlof Nilssen. Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 26.10.06-30.11. Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 03.12.2006 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: 2007-08-23 Møtestad: Haugesund Tilstede: Magnus Skaaden, Toralv Mikkelsen, Bjørg Sandal, Else Berit Støle Aud Lisa Kjøl, Arne Christian Mohn, Anne Margrete

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen Protokoll frå styremøtet i Helse Tid: 3. mars 2015 kl. 12.00 16.00 Møtestad: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland,

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer