Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:"

Transkript

1 1 Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF Haldis Økland Lier Norsk Pasientskadeerstatning årsrapport for Helse Fonna 2014 Styresak 50/15 O Styremøte Forslag til vedtak: Styret tek saka til orientering.

2 2 Bakgrunn for saka Om NPE NPE er eit uavhengig statleg forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandlar erstatningskrav frå pasientar som meiner dei er blitt påført skade i helsetenesta, avgjer om pasienten har krav på erstatning og storleiken på erstatninga. For å ha rett til erstatning må helsehjelpa som er gitt, vera årsak til skaden. I tillegg må skaden som hovudregel skuldast svikt ved helsehjelpa. Med svikt meiner ein at helsehjelpa ikkje har vore i tråd med gjeldande medisinske retningslinjer og prinsipp på behandlingstidspunktet. Det er ikkje krav om at nokon skal kunne lastast for slik svikt. Unntaksvis vert det gitt erstatning sjølv om det ikkje føreligg behandlingssvikt. Dette gjeld særleg dersom skaden er spesielt stor eller uventa og ikkje er eit utslag av risiko som pasienten må akseptere. Vidare må skaden som hovudregel ha ført til økonomisk tap og skaden må ikkje vera for gammal. Erstatningssummen vert sett fast etter allmenne erstatningsrettslege reglar. Erstatningsutmålinga er individuell, og skal først og fremst dekke direkte tap eller utgifter ein har fått som følgje av skaden. Dersom skaden er varig og omfattande, kan ein i tillegg ha rett til meinerstatning. Føretaka har plikt til å informere pasientar/ pårørande om høvet til å søkje erstatning i NPE når skade etter behandlingssvikt kan ha eller har førekome. Saksbehandlinga er gratis. Nærare opplysningar er å finne på NPE ynskjer å vera ein aktiv bidragsytar til helsesektoren sitt kvalitetsforbetringsarbeid, gjennom formidling av kunnskap om pasientskader. NPE har utvikla ein nettbasert statistikkportal til bruk for helseføretaka. Her kan ein hente oppdaterte tal for sitt sjukehus, helseføretak og regionalt føretak. I Helse Vest er det tre regionale prosjekt innafor ortopedi, trygge fødslar og gastroenterologisk kirurgi som baserer seg på NPE-materiale. NPE-sakene er vidare utgangspunkt for læring og kvalitetsforbetring internt i einingar og føretaka og mellom føretak. Årstala frå NPE for 2014 Årstala frå NPE for 2014 viser ein auke i erstatningsutbetalingane. I 2014 blei det utbetalt 757 millionar kroner, som er det høgaste beløpet utbetalt i eit år. For alle dei regionale helseføretaka sett under eitt, var det ein auke i utbetalingane på seks prosent frå 2013 til Talet på mottekne (nye) saker i NPE , Helse Vest og Helse Fonna Kor mange pasientar som søkjer erstatning, vil vera avhengig av kor godt tenesta er kjend, kor stor grad tilsette i helsetenesta informerer aktuelle pasientar om at dei kan søkje erstatning ved skade, og direkte og indirekte informasjon gjennom media. Det er likevel grunn til å tru at personale, pasientar og pårørande i aukande grad kjenner til ordninga.

3 3 Talet på mottatte saker til NPE frå Helse Vest har minka frå 2012, frå 2013 til 2014 var reduksjonen på fire prosent. I Helse Fonna var det reduksjonen frå 2013 til 2014 på 14 prosent Helse Fonna sakene utgjorde 15 prosent av det totale talet på mottatte saker frå Helse Vest. Vedtak og medhald Helse Vest RHF og Helse Fonna Gjennomsnittleg saksbehandlingstid i NPE var 245 dagar for ansvarsvurderinga og 315 dagar erstatningsberegning.

4 4 I 2013 er medhaldsprosenten nasjonalt 29 % og i %. Til samanlikning var medhaldsprosenten 30% i Helse Vest i 2013 og 32% i I Helse Fonna var andel medhald 27% i 2013 og 39 % i Det er små tal når ein ser på medhaldsaker fordelt på sjukehus. Det var ein nedgang i talet på medhaldsaker frå 2012 til 2013, men ein auke frå 2013 til Med så små tal skal ein vera varsam med å trekkje slutningar. Medisinsk område På nasjonalt nivå utgjer dei ti største områda 84% på alle vedtaka frå perioden 2010 til Flest saker gjeld ortopedi, med 37% av det totale talet på vedtak, svulstar og kreftsjukdom er nest størst med 15%. Gastroenterologisk kirurgi har den høgaste medhaldsandelen, psykiatri har lavast andel medhald. Medhaldsprosenten i 2014 var 40% for ortopedi og 43% for gastroenterologisk kirurgi. I Helse Fonna er medhaldsprosenten var 41 % for ortopedi og 38 % for gastroenterologisk kirurgi i 2014.

5 5 Vedtak fordelt på fagområde, Helse Fonna, Medhald Avslag Avvist Medhald Avslag Avvist Anestesiologi Anna Blodsjukdommar Endokrinologi og metabolske sjukdommar Fordøyelsessjukdommar Føde Fødsels- og kvinnesjukdommar Gastroenterologisk kirurgi Generell indremedisin Generell kirurgi Hjartesjukdom Hudsjukdom Infeksjonssjukdom og venerologi Karsjukdom Lungesjukdom Nevrokirurgi Nevrologi Nyfødtmedisin Nyresjukdom Odontologi Ortopedi Ortopedisk kirurgi Plastikk kirurgi Psykiatri/psykologi Revmatologi Svulstar og kreftsjukdom Urologi ØNH Augesjukdom Medhaldssaker per år for dei fire største gruppene: Fagområde Ortopedi, ortopedisk kirurgi Svulstar/kreft Gastrokirurgi Føde/kvinnesjukdom Sum Tala er små, og det er viktig å understreke at når ein bryt tala ned i små einingar, vil tilfeldige variasjonar gje store utslag. Svikt i behandling (55% av sakene) og svikt i diagnostikk/forseinka diagnostikk (27 % av sakene) er dei hyppigaste årsakene til medhald. Dette gjeld nasjonalt, regionalt og i Helse Fonna. Smitte og infeksjon er også blant årsaker som gjentek seg.

6 6 Utbetaling av erstatningar Det kan gå fleire år mellom innmeldt sak og erstatningsutbetaling særleg i tilfelle der det er naudsynt å fylgje pasienten over tid for å kunne bedømme kor stor skaden er og kva fylgjer den får. Vi ser særleg eksempel på dette innan fødselshjelp med skade på barnet. Forseinking i erstatningsutmåling og tilfeldige opphopningar av saker som medfører store utbetalingar fører til store variasjonar frå år til år. NPE har aldri før utbetalt så mykje i erstatningar som i Helse Fonna, erstatningsutbetalingar NPE : Skadevaldar Helse Fonna HF Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus 503 Helse Fonna HF, Klinikk for psykisk helsevern Helse Fonna, Odda sjukehus Helse Fonna, Stord sjukehus Helse Fonna, utbetaling av eigenandelar ved NPE- erstatningssaker, : Skadevaldar Helse Fonna HF Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus Helse Fonna HF, Klinikk for psykisk helsevern Helse Fonna, Odda sjukehus Helse Fonna, Stord sjukehus

7 7 Helse Fonna erstatningsutbetalingar fordelt på fagområde: Fagområde Anestesiologi Anna Blodsjukdommar Endokrinologi og metabolske sjukdommar Fordøyelsessjukdommar Føde Fødsel- og kvinnesjukdommar Gastroent. kirurgi (Mage-tarm-kirurgi) Generell indremedisin Generell kirurgi Hjartesjukdom Hudsjukdom Infeksjonssjukdom og venerologi Karsjukdom Lungesjukdom Nevrokirurgi Nevrologi Nyfødtmedisin Nyresjukdom Odontologi (tannsjukdom) Ortopedi Ortopedisk kirurgi Plastikkirurgi Psykiatri/psykologi Revmatologi Svulstar og kreftsjukdommar Urologi ØNH Øye Totalt Oppsummering/konklusjon Det er viktig å lære av NPE-sakene. Sakene vert utgreia og handsama internt i linja, og vert gjennomgått i Kvalitetsutvalet med etterspurnad etter tiltak for å redusere risiko for gjentaking. Klinikkane brukar NPE-sakene aktivt i sitt kvalitetsforbetringsarbeid. Materiale frå NPE vert også nytta i det regionale Pasientsikkerheitsprogrammet. Talet på nye saker frå Helse Fonna har vore nokså stabilt dei tre siste åra. Helse Fonna skil seg ikkje ut med omsyn til kva pasientgrupper/fagområde som hyppigast får medhald (ortopedi, svulstar og kreftsjukdommar, fødselshjelp og kvinnesjukdommar, mage/tarmkirurgi), ei heller når det gjeld årsak til skade (behandlingssvikt, diagnosesvikt/forseinka diagnose, infeksjonar). Når det gjeld utbetalingar av erstatningsbeløp, er det viktig å vere klar over at utbetalingane er korrelert til og rekna ut frå tapt arbeidsforteneste. Har skaden medført arbeidsuførhet, skal erstatninga dekke inntektstap. Naudsynte og rimelege utgifter som følgjer av skaden skal også dekkast av erstatninga. I tillegg har pasienten rett til meinerstatning dersom skaden har ført til varig mein på minst 15 % medisinsk invaliditet. Utbetalingane vil kunne svinge betydeleg frå år til år, avhengig av typen skader og tilfeldig opphoping av avslutta saker som gjer store utbetalingar. (Data er henta ut frå NPE-databasen mai 2015 og ved gjennomgang av årsrapport for 2014).

Styresak. Sak 30/12 O Styremøte 28.03.2012

Styresak. Sak 30/12 O Styremøte 28.03.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.03.2012 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland, fagsjef Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) - rapport, Helse Fonna HF Sak 30/12

Detaljer

1. halvår 2006. Statistikk for regionale helseforetak

1. halvår 2006. Statistikk for regionale helseforetak 1. halvår 2006 Statistikk for regionale helseforetak Norsk pasientskadeerstatning, NPE NPEs halvårsstatistikk er ment som et hjelpemiddel til helseforetakenes interne kvalitetsarbeid med skadesaker. Vi

Detaljer

Årsmelding 2012 Hordaland

Årsmelding 2012 Hordaland Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Hordaland Austrheim Fedje Radøy Øygarden Meland Masfjorden Lindås Modalen Vaksdal Askøy Fjell Sund Austevoll Osterøy Bergen Samnanger Kvam Os Fusa Jondal Voss

Detaljer

WWW.NPE.NO. Telefon privat helsetjeneste: 22 99 37 70 Servicesenteret: 22 99 45 00. Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo

WWW.NPE.NO. Telefon privat helsetjeneste: 22 99 37 70 Servicesenteret: 22 99 45 00. Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo WWW.NPE.NO Telefon privat helsetjeneste: 22 99 37 70 Servicesenteret: 22 99 45 00 E-post: npepost@npe.no Adresse: Wergelandsveien 1 Postboks 3 St. Olavs plass 0130 Oslo NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATISTIKK

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Bidrag til kvalitetsarbeid

Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for regionale helseforetak 2011 Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatnings statistikkrapport er et bidrag til helseforetakenes eget arbeid med pasientsikkerhet

Detaljer

Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF 2010-2020

Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF 2010-2020 Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF 2010-2020 Vedtatt av styret i Helse Fonna HF 29. september 2010 å r l e g m e l d i n g 2 0 0 9 h e l s e f o n n a Helse Fonna HF fram mot 2020

Detaljer

INNHOLD. for offentlig helsetjeneste 35. Oversikt over kostnadene knyttet til pasientskadeordningen

INNHOLD. for offentlig helsetjeneste 35. Oversikt over kostnadene knyttet til pasientskadeordningen ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Et produktivt og aktivt år 3 Styrets arbeid i 2014 5 Om NPE 6 Slik er saksbehandlingen 7 Årets aktiviteter og hovedtall 8 Styring og kontroll i virksomheten 10 Vurdering av framtidsutsikter

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak 122/10 B Styremøte 01.12. 2010 Forslag

Detaljer

Statistikk for regionale helseforetak 2007

Statistikk for regionale helseforetak 2007 Statistikk for regionale helseforetak 2007 Norsk Pasientskadeerstatning, NPE Denne statistikkrapporten ser vi på som et hjelpemiddel for helseforetakenes eget skadeforebyggende arbeid. Vi håper den er

Detaljer

kolumnetittel årsmelding 2009

kolumnetittel årsmelding 2009 kolumnetittel årsmelding 2009 Dette er Norsk pasientskadeerstatning Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er et statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav

Detaljer

Privat helsetjeneste. Rolf Gunnar Jørstad. rapport for de fire første årene i NPE ordningen

Privat helsetjeneste. Rolf Gunnar Jørstad. rapport for de fire første årene i NPE ordningen Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for privat Helsetjeneste 2009-2012 Privat helsetjeneste rapport for de fire første årene i NPE ordningen For at alle pasienter skal ha den samme tryggheten ved eventuell

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 02.06.2014 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Serigstad og Anne Grimstvedt Kvalvik SAKA GJELD: Orientering om program for pasienttryggleik i Helse Vest

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.01.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Kjell-Einar Bjørklund, Gunnhild Haslerud og Hans K. Stenby Konseptrapport for nytt senter for Barn, Unge

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. august 2014

- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 18. august 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 19. august 5.2014 Saksnummer 65/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær

Detaljer

Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 25. september 2014

Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 25. september 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 17. august 5.2014 Saksnummer 81/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

Privat helsetjeneste. Erling B. Breivik. rapport fra de første tre årene i NPE ordningen

Privat helsetjeneste. Erling B. Breivik. rapport fra de første tre årene i NPE ordningen Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for privat Helsetjeneste 2009-2011 Privat helsetjeneste rapport fra de første tre årene i NPE ordningen Fra 1. januar 2009 ble privat helsetjeneste innlemmet i pasientskadeordningen.

Detaljer

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008.

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.11.2008 Sakhandsamar: Synnøve Serigstad Saka gjeld: Risikostyring i Helse Vest - status og rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Notat. Administrerande direktør Herlof Nilssen. Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 26.10.06-30.11.

Notat. Administrerande direktør Herlof Nilssen. Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 26.10.06-30.11. Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 03.12.2006 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring

Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring Saksframlegg Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring Saksnr Utvalsnamn Møtedato 28/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06.mai 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/Heidi Nilsen

Detaljer