Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen"

Transkript

1 Protokoll frå styremøtet i Helse Tid: 3. mars 2015 kl Møtestad: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland, styreleiar Signy Midtbø Riisnes, nestleiar Ivar Eriksen Sveinung Hole Bjørn Østbø Anne-Margrete Bollmann Arvid Langeland Irene Hopsdal Karen-Anne Stordalen Forfall Geir Arne Sunde Vara Linda Karin Gangstøe Deltakarar frå administrasjonen: Administrerande direktør Stener Kvinnsland Viseadministrerande direktør Anne Sissel Faugstad Økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli Referent Nina Kandal

2 Sakliste 12/15 A Godkjenning av innkalling og dagsorden 13/15 A Protokoll frå styremøtet i Helse HF /15 O Administrerande direktør si orientering 15/15 O Rapportering frå verksemda for januar /15 A Investeringsbudsjett /15 O Årsmelding internkontroll for tryggare helsetenester /15 A Igangsetjing av arbeid med ny overordna strategi for føretaket 19/15 A Møteplan 2015 for styret i Helse 20/15 O Eventuelt Skriv og meldingar 12/15 A Godkjenning av innkalling og dagsorden for styremøtet Irene Hopsdal, Karen-Anne Stordalen og Linda Karin Gangstøe vart ynskte velkomne til styret i Helse, og Arvid Langeland vart gratulert som attvald styremedlem. Det var ingen merknader til innkalling eller dagsorden. 13/15 A Protokoll frå styremøtet i Helse Protokollen vart godkjend og underskriven. 14/15 O Administrerande direktør si orientering 1. Orientering om relevante lover, forskrifter og styresmaktskrav 2. Orientering om relevante lover, forskrifter og styresmaktskrav 3. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker 4. Oversikt over aktuelle høyringar 5. Oppfylgjing medieoppslag 6. Status utskrivingsklåre pasientar frå psykisk helsevern Styret i Helse vart i møtet orientert om oppfylgjing av overføring av Bosenter til Kommune. Styret er nøgde med at overføringa er gjennomført som planlagt. Styret er samstundes uroa over at Helse synest å måtta betala ein relativt stor del av kostanden for drift av senteret også i Det vert her særleg vist til at Kommune også vil få statlege tilskot til drift når dei no har overteke drifta. Styret ber om at saka vert fylgd opp vidare. 7. Flytting av tenestetilbod for Gulen kommune 8. Status pakkeforløp og pasientsikkerheit 9. Status ebola-oppdrag i Sierra Leone Styret i Helse tek meldingane til orientering.

3 15/15 O Rapportering frå verksemda for januar 2015 Den økonomiske utviklinga i januar har vore dårlegare enn budsjettert. Aktiviteten i somatikken har vore litt lågare enn budsjettert i januar 2015, og litt lågare enn i januar I psykisk helsevern og rusmedisin er aktiviteten marginalt lågare enn planlagt. Styret i Helse tek rapporten til orientering. 16/15 A Investeringsbudsjett 2015 Det vart vist til budsjett for 2015 vedteke i styret for Helse , og eit notat som gjorde greie for framlegget til endringar i investeringsbudsjettet og finansieringsplanen for Det vert årleg gjort ein gjennomgang av investeringsbudsjettet etter at årsregnskapet er avslutta og avvik frå budsjettert resultat er kjent. For 2015 er det i tillegg trong for ein gjennomgang for å sikre betre samanheng mellom finansielt grunnlag og investeringsbudsjettet. 1. Styret i Helse vedtek revidert investeringsbudsjett for Helse HF for 2015 i samsvar med framlegg frå administrerande direktør. 2. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere naudsynte justeringar/endringar innanfor ramma av vedteke budsjett. 3. Styret bed administrerande direktør fylgje opp den økonomiske styringa i høve til budsjett og rapportere til styret på same formatet som i Styret vedtek å søkje Helse Vest RHF om kr. 100 millionar i langsiktig lån for gjennomføring av prosjekt mottaksklinikken. Røysteforklaring frå Irene Hopsdal og Arvid Langeland: Me viser til mindretalsframlegget i sak 77/14 og gjer for ordens skuld merksam på at me ikkje har endra syn, men me ser ikkje nokon grunn til å fremja det på nytt no. 17/15 O Årsmelding internkontroll for tryggare helsetenester 2014 Meldinga inneheld viktige sider ved kvalitetsarbeid, pasienttryggleik og internkontroll frå arbeidet i Helse Styret i Helse tek meldinga Internkontroll for tryggare helsetenester Årsmelding 2014 til orientering. 18/15 A Igangsetjing av arbeid med ny overordna strategi for føretaket Den gjeldande strategiplanen for Helse vart vedteken av styret 21. desember Den gjeld for perioden Den gjeldande arealplanen gjeld også ut 2016, sjølv om fleire av tiltaka i denne planen har ein lengre tidshorisont. Regjeringa har varsla at ho vil leggje fram ein Nasjonal helse- og sjukehusplan til handsaming i Stortinget hausten Innhaldet i denne planen vil kunne få direkte innverknad både på ny strategiplan for føretaket og for ny arealplan. Større endringar i funksjonsfordeling eller opptaksområde vil til dømes kunne føre til behov for større tilpassingar i føretaket sitt planverk.

4 Styret i Helse Vest RHF bad før jul 2014 om at arbeidet med Helse 2030 vart sett i gang. Dette skal vere overordna strategiplan for regionen og skal erstatte Helse 2020, som var grunnlaget for Helse sin gjeldande strategi. Planen for arbeidet med Helse 2030 er ikkje kjent endå, men det vert venta at strategiplanen skal til slutthandsaming våren Styret i Helse bed administrasjonen utarbeide ein framdriftsplan for utvikling av ny strategiplan og ny arealplan til handsaming vinteren /15 A Møteplan 2015 for styret i Helse Møteplan 2014 for styret i Helse vart lagd fram for nytt styre i Helse på styremøtet den 3. mars Månad Dag Aktivitet Stad Helse Vest RHF Januar Onsdag 28. Februar 4. februar Mars Tysdag middag 03. og seminar 04. Samling RHF og HF-styra Føretaksmøte HF-a Stavanger Mars Tysdag 03. kl Stavanger 3. mars Mars Fredag 27. April Tysdag april Mai Tysdag 26.- Onsdag 27. Seminar/ Sjukehuset Østfold 6. mai Juni Torsdag 18. kl Seminar/ styremøte Nordhordland 18. juni September Onsdag september Oktober Fredag 30. kl Seminar/ styremøte 15. oktober November Tysdag 10. (Tid vert sett opp seinare) Fellesmøte/ synfaring m/helse Vest 10. november

5 Onsdag 11. ikkje styremedlem Samling RHFstyret/AD og styreleiarar i helseføretaka Desember Måndag 14. kl desember Det nye styret i Helse godkjende møteplanen for /15 O Eventuelt Neste styremøte er 27. mars 2015, kl i Haukelandsbakken 45. Styreseminar frå kl Skriv og meldingar Fylgjande skriv og meldingar er sende ut til styret: Årshjul for styret i Helse Protokoll frå styremøte i Helse Vest

6 27. mars 2015 Ranveig Frøiland Styreleiar Signy Midtbø Riisnes Nestleiar Ivar Eriksen Bjørn Østbø Sveinung Hole Anne-Margrete Bollmann Arvid Langeland Irene Hopsdal Karen-Anne Stordalen Sett: Geir Arne Sunde Linda Karin Gangstøe

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN RÅDMANNEN Vedteke i Aukra kommunestyre 18. oktober 2012, sak nr. 105/12. ephorte 12/420-3. 2 Dei kommunale barnehagane i Aukra skal drivast i samsvar

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 Desse møtte: Ordførar Renate Klepsvik, Austevoll kommune (frå sak 18/14) Liv Bente Storebø,

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Styresak. Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest. Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005

Styresak. Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest. Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 06.12.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005 PRINSIPPSKISSE

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statssekretæren Oppland fylkeskommune Kirkeg. 76 2626 Lillehammer Dykkar ref Vår ref Dato 13/542-20 04.07. 2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM Tid: 7. november 2014 kl. 09.30-12.00 Stad: Samarbeidsrådet sitt møterom Tilstades: Renate Klepsvik Odd Harald Hovland Sigve Sørheim Siri Klokkerstuen

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

RETTLEIING. til betre utgreiingar om likestilling

RETTLEIING. til betre utgreiingar om likestilling til betre utgreiingar om likestilling Likestillingsloven 1a tredje ledd: «Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske tilstanden når det

Detaljer

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane Plan for det psykososiale skulemiljøet til elevane Tellnes, januar 2015 FORORD Visjonen til Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Trivsel og tryggleik

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral Kåre Lilleholt og Jens Kihl Rapport om reforma frå Askvoll til Åseral Innhald Innleiing 5 Kva er reforma? 7 Språkspørsmål i reforma 8 Framdrift 9 Reformstøtte 10 Det regionale nivået 10 Førre reform 11

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12.

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12. SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal Arkivkode: FA-M16 Arkivsaksnr: 11/149 Løpenr: 14/6899 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen Økonomihåndboka del 2 av 2 Siste hovedoppdatering: 18.01.2008 Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomiseksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomihandboka del 2 FORORD Økonomihandboka er eit hjelpemiddel

Detaljer