HALVÅRSPLAN FOR 3. KLASSE HØSTEN 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HALVÅRSPLAN FOR 3. KLASSE HØSTEN 2015"

Transkript

1 HALVÅRSPLAN FOR 3. KLASSE HØSTEN 2015 Halvårsplan og tema Halvårsplanen er laget ut fra lokal læreplan. Det er målene i Kunnskapsløftet som ligger til grunn for denne. I temaene som er satt opp inngår fagene samfunnsfag, naturfag, musikk, kunst og håndverk og i enkelte emner også RLE. Trivsel, klassemiljø og Zero Vi jobber med dette hver dag hvordan vi er med hverandre hvordan vise at vi alle er godtatt og inkludert på tross av våre ulikheter. Målet er at alle skal trives og utvikle sine sosiale ferdigheter. Vi jobber for at alle skal være høflige mot hverandre og alle skal tørre å si fra når noe er dumt. På Elvetun skole er det nulltoleranse når det gjelder mobbing. Viser til handlingsplan til mobbing som ligger på skolens nettside. «Det er mitt valg» er et undervisningsopplegg vi kommer til å arbeide med. Det har som mål å utvikle barns sosiale ferdigheter slik at de klarer å inngå i relasjon til andre på en positiv måte. De må reflektere over de valgene de tar. Alle valg får konsekvenser for oss selv og andre «våg og ta et lurt valg» Uteskole og utetid I 3.klasse har vi ingen fast utedag lengre. Men vi kommer til å legge opp til både dager og økter ute når det passer med ulike tema. Tur har gevinst av både sosial og faglig karakter. Kunst og håndverk Har vi nå på eget klasserom. Av og til booker vi oss inn på spesialrom(sløyd/tekstil) Aldersblanding I løpet av året har skolen er rekke aldersblandede aktiviteter. Som eksempel kan nevnes fjelltur, aktivitetsdag, høsttakkefest, FN-arrangement, juleverksted. Norsk I norsk bruker vi ZEPPELIN læreverk. Og har egen bok i lesing og egen i språkregler + arbeidsbøker. Vi jobber med lesing, skriftforming(stavskrift), ulike språktemaer og data. Bruk av data I 3.klasse kommer vi til å arbeide med følgende: Word: skrive tekster, formattere tekst, sette inn bilder, tabeller og wordart. Excel: lage tabeller og diagrammer. Paint: utforske paint og bruke enkle funskjoner. E-post: Lære og sende og motta e-post. Internett: informasjonssøk. Matematikk: I matematikk bruker vi fortsatt læreverket ABAKUS. Kunnskap i faget er som byggesteiner. Alt bygger på hverandre. Viktig at vi jobber godt. Det legges stor vekt på praktiske aktiviteter, spill og lignende. Jeg oppfordrer dere til å følge godt med på hva vi til enhver tid jobber med i faget og støtte ditt barn i arbeidet Engelsk. I 3.klasse intensiverer vi engelsk læringen Nå får vi både lese og arbeidsbok i læreverket «stairs». Vi vil også få hyppige lekser i engelsk Kroppsøving Kroppsøvingsaktivitetene ivaretas i form av leke- og uteaktiviteter, turer og ulike aktiviteter i hallen. Bassenget blir benyttet de fleste torsdagene i tidsrommet oktober-april. I kroppsøving kommer 2. og 3.klasse til å bli slått sammen i år. Til sammen utgjør disse 2 klassene ikke mer enn 19 elever. Foresatte er hjertelig velkommen på besøk i klassen uansett dag. Og har noen av dere ønsker om å bidra med noe ekstra knyttet til et fag f.eks ta kontakt Mvh Tanja

2 Halvårsplan 3.klasse høsten 2015 Uke Matte(Abakus 3A) Sidetall Kompetansemål i faget matematikk eter 3.trinn 34 Kap.1.Tallkombinasjoner opp til Tiere og enere, dobbelt, halvpartall. Oddetall, partall. Kap. 1.s.5-11 Bruke regne med tall opp til 18. Kunne finne det dobbelte/halvparten. Kap. 1. s Kunne forklare oddetall og partall. Kunne fortsette tallmønster. 36 Test + fargevalg Kap. 1. s Kunne forklare tierplass og enerplass. 37 Fargevalg kap. 1. Kap.1. s Kap.2.Måling liter og desiliter Kap. 2 s Kjenne måleenhetene liter og desiliter og kunne regne om. 39 Klokka på halv time Kap. 2. s Måling med kg og hg + test kap. 2 Kap. 2 s Fargevalg kap.2 Kap. 2. s Kunne lese av klokka på hel og halv time. Kunne regne med klokka på halv time. Vite at 1 time er 60 min og en halv time 30 minutter. Kunne vite forskjell på hekto og kilo. Og hvor mange hekto i en kilo. 42 Kap. 3. Regnemåter tall til 100 Kap.3. s Kunne regne med tall opp til 100. Kunne trekke fra og legge til og med flersifra tall Kap. 3. s Regne med tiere Kap. 3. s Regne med to tosifra tall Kap. 3. s Test kap.3 + fargevalg Kap 3. s Fargevalg Kap. 3. s Overføre tallkjennskap til større tall. Videreføre kunnskap om tier. Kunne finne ut og forklare hvilken regnemåte/strategi du liker best. Kunne addere/subtrahere med tosifra tall 48 Kap. 4. Geometri Kap. 4 s Kunne sammenlikne to og tredimensjonale figurer. Kunne beskrive en figur med kanter, 49 Kap.4 test + fargevalg Kap. 4.s hjørner og sider 50 Individuell plan Intensivere tallkunnskapen der det trengs. 51 Individuell plan 52

3 Uke Norsk.Zeppelin språkbok(+ tilhørende oppgaver i arb.b) Lilla bøker Zeppelin lesebok(+ tilhørende oppgaver i arb.b) Oransje bøker Kompetansemål i faget norsk etter 3.trinn. 34 Opphold mellom ord s Setning, stor forbokstav, punktum s. 8-9 les s Les s.9-11 Kunne lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innhold i muntlige tekster. Bruke egnet ordforråd til samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger. 36 Samme som over Les s Spørreord og utrop s Les s Kunne samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon. Lese tekster med ulikt målføre. 38 Stor forbokstav i navn s Les s Finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjoner i tekster på skjerm og papir. 39 Stedsnavn s Les s Alfabetet s Les s Vokaler/konsonanter s Alfabetisk rekkefølge s Oppbygging historie s Rekkefølge historie s les s Les s Les s Les s Jeg-fortelling s Les fagtekst Lese og reflektere og samtale om egne og andres tekster. Variere ordvalg og setningsbygning i skriving. Bruke internett og bibliotek til å finne stoff til egen skriving. Samtale om innhold og form i sammensatte tekster. Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og tvprogram. Samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger på nynorsk, bokmål og samisk oversettelse. 46 Beskjeder/huskelapper s Les fagtekst Kunne utvikle ei god og funksjonell håndskrift som er lesbar. 47 Brev s Les. fagtekst 48 Lure ord med e og æ s Les s

4 49 Lure ord med de og det s.41 Les s Rim s Les s Rim tøyseord s.45 Julehistorier 52 Utover Zeppelin språkbok + arbeidsbok og Zeppelin lesebok + arbeidsbok, så vil vi bruke en egen skrifttreningsbok i stavskrift samt lær deg å lære som er et selvinstruerende oppgavehefte.

5 Uke Temafag (samfunn, natur) I tillegg: Musikk og Kunst/Handverk. Læreverk: Terrella og Gaia Vi henter lærdom fra ulike kilder Kompetansemål i faget etter 3.trinn Klasseregler Vi merker oss et tre vi skal Kunne stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen. observere gjennom året Bruke sansene til å utforske nærmiljøet. 36 Ordensregler 37 Medbestemmelse, Kommune 38 Samme som over 39 Kart og globus 40 Kart og globus 41 Barnas rettigheter 42 Toleranse mellom kulturer 43 Flyvende gjenstander 44 Fly som fuglen 45 Vær og vind 46 Forsøk med luft og lyd 47 Kroppen - skjelettet 48 Kroppen - musklene 49 Kroppens utvikling 50 Advent og jul 51 Advent og jul Gjenkjenne noen plantearter og sortere dem. Observere og beskrive årstidene i naturen. Sette navn på og forklare noen av kroppens funksjoner. Bli bevisst de 5 sansene dine. Kunne drøfte oppfatninger av urettferdighet. Utforske og praktisere regler for samspill - klasseregler. Sette seg inn i elevdemokratiet(elevråd). Samtale om toleranse mellom ulike kulturer. Sette seg inn i ulikheter mellom kulturer. Uttrykke egne opplevelser gjennom tegning. Lage enkle gjenstander av ulike materialer Blande og bruke primærfargene. Bruke stemmen på ulik måte. Kunne improvisere og delta i ulike leker, sanger, dans og delta i fremføring av dette Lytte til og fortelle om lyder i dagliglivet. Kunne samtale om egen bruk av musikk og egen musikksmak. 52

6 Uke Engelsk Stairs 3 TB = textbook(les) Side i WB Arb.bok Kompetansemål i engelsk etter 3.trinn Repetisjon Repetisjon Gi eksempler på når det kan være nyttig å kunne engelsk. Finne ord/uttrykk som er lik på norsk og engelsk. 36 Numbers TB s. 4-9 s Numbers TB s.4-9 s. 4-8 Gi eksempler på engelske ord knyttet til egne interesser. 38 Colors TB s s Seasons(vær og ukedager) TB s Seasons(årstider ++) TB s s s Test kap.1-3 Test 42 Fruit and berries TB s Fruit and berries TB s s s Vegetables TB s s Forstå og en del engelske ord og fraser. Hilse, stille spørsmål og svare muntlig. Forstå enkle instruksjoner på engelsk. Gjenkjenne en del ord/uttrykk i skriftlig tekst og muntlig tale. Ta del i engelsk barnekultur gjennom ulike uttrykk. Samtale om barns dagligliv i noen engelskspråklige land. Flere mål se: udir.no 45 Vegetables TB s s Clothes TB. s s Clothes TB s s Clothes TB s Test 49 Christmas TB s s Christmas TB s s Christmas TB s

7 Uke KRLE(kristendom, religion, livssyn og etikk) Vi i verden. Side Kompetansemål i faget KRLE etter 4.trinn 34 Klasseregler Vi henter lærdom fra 35 Ordensreglement ulike kilder. 36 Respekt/Toleranse 37 Samvittighet s Løgn s Mobbing s Sokrates s Sokrates om å være klok 42 FN og Menneskerettigheter s s Jesus og hans liv s Jesus blir døpt s Jesus og disiplene s Jesus gjør under s Fortellinger om Jesus s Peter s Kunne fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. mosebok det gamle testamentet. Kunne fortelle om innholdet i sentrale tekster om Jesus liv og virke fra det nye testamentet. Samtale om kristendom og religiøs praksis knyttet til høytider. Kunne fortelle om Hinduismens guder og gudinner. Kunne samtale om hinduismen og religiøs praksis. Kunne samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis. Kunne føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier. Kunne gjengi «den gyldne regel» og vise evne til bruk av den i praksis. Kunne bruke Fns barnekonvesjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i medier og ved bruk av internett. Flere mål for opplæring se: se udir.no 49 Paulus s Julens budskap Samtale 51 Julens budskap Samtale

8 Uke Side Kompetansemål i faget Kroppsøving etter 4.trinn 34 Jeg får ukentlig 35 faglig opplegg fra 36 faglærer 37 Jan åge. Fra oktober 38 starter svømming 39 Mål for opplæring se: udir.no og faget kroppsøving

9 Uke Kunst og håndverk Kompetansemål i faget etter 4.trinn Overlapping hus Kunst i naturen Visualisere og formidle egne inntrykk i ulke teknikker og materialer. 37 Overlapping folk Benytte overlapping i arbeid med tegning og maling. 38 Symbolfarge Identifisere og samtale om bruk av symbolfarge. 39 Symbolfarge vi Lage enkle utstillinger av egne arbeider. studerer. Planlegge og lage enkle bruksgjenstander. 40 FN-salg idemyldring 41 FN-salg materialer 42 FN-salg produksjon 43 Kan søppel bli kunst? 44 Egne skulpturer søppel 45 Utstilling eget arbeid søppel 46 Vi planlegger julegaver 47 Arbeid med enkle gjenstander - gaver 48 Samme som over 49 Samme som over 50 Samme som over 51 Juleverksted 52 Lage enkle gjenstander av strikking, veving, filting, spikring, skruing. Bruke enkle hensiktsmessig håndverktøy i arbeid med leire, tekstil, skinn og tre. Eksperimentere med enkel geometriske former i konstruksjon og som dekorasjon. Undersøke, visualisere og presentere og presentere hvordan enkle bruksgjenstander har fått sin form fra ide til ferdig produkt. Bruke originalkunst som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer. Bruke helleristninger som utgangspunkt for eget arbeid. Samtale om hvordan kunstnere fra ulike kulturer har brukt natur i sine bilder. Planlegge og bygge modeller av hus og rom ved hjelp av digitale verktøy og enkle håndverksteknikker. Tegne hus og rom sett ovenfra, rett forfra og fra siden. Samtale om gater, plasser og bygninger i nærmiljøet med tanke på funksjon for bruk.

10 Uke Aktiviteter for 3.klasse ift skoleruta 34 Skolestart Tur småtrinn +DKS «Valkyrien allstars» 37 DKS «Upa Challupa» Foreldremøte 24/9 klokka Høstferie 1. og 2. okt 41 Kultursamling Fn-dag lørdag 24.okt Foreldremøte 22/10 klokka Kultursamling 47 Elever fri 19 og 20.nov Julegrøt 16/12 Kultursamling 18/12 52 JULEFERIE Vi har per nu ikke datofestet alle aktiviteter og temadager. Disse blir føyd på så snart jeg vet. Dette er nå et utgangspunkt

HALVÅRSPLAN FOR 1.KLASSE HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR 1.KLASSE HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR 1.KLASSE HØSTEN 2015 Halvårsplanen er laget med utgangspunkt i målene i Kunnskapsløftet. UTESKOLE OG UTETID Klassen har en fast utedag i uka som i år er onsdag. Da er vi ute i 2-4 timer

Detaljer

KOMPETANSEMÅL 2.KLASSE FAG: Norsk Hovedlæreverk: Zeppelin B lesebok og arbeidsbok

KOMPETANSEMÅL 2.KLASSE FAG: Norsk Hovedlæreverk: Zeppelin B lesebok og arbeidsbok KOMPETANSE 2.KLASSE FAG: Norsk Hovedlæreverk: Zeppelin B lesebok og arbeidsbok Bokstavene Skriftforming Lesetrening: - ulike sjangere - innholdsforståelse Tekstskaping Ordklasser Muntlig bruk av språket

Detaljer

Året rundt på Setskog!

Året rundt på Setskog! Året rundt på Setskog! Tverrfaglige aktiviteter Januar Desember - Julefeiring - Nobels fredspris - - Felles vinteridrettsdag - Lesekampanje Februar - Samenes dag - Matematikkens dag Karneval Fastelaven

Detaljer

Kompetansemål etter Kunnskapsløftet. Rømskog skole

Kompetansemål etter Kunnskapsløftet. Rømskog skole Kompetansemål etter Kunnskapsløftet Rømskog skole Navn: F.dato: 1 Om heftet Dette heftet inneholder alle kompetansemål for 1.-. klasse i Læreplanverket for kunnskapsløftet. Heftet gir en oversikt over

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE RYGGE KOMMU RYGGE KOMMUNE 05.03.13 I N N L E D N I N G. Formålet med denne planen er å sikre god overgang mellom barnehage og skole og styrke sammenhengen i opplæringen

Detaljer

Årsplan i norsk for 1. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009.

Årsplan i norsk for 1. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009. Læreverk som følges dette skoleåret er: ABC en lesebok skrevet av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok A, laget av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok 1 og 2 til ABC

Detaljer

TEMAPLAN FOR 1.TRINN

TEMAPLAN FOR 1.TRINN Forkortelser: FLL: Felles Lokalt Lærestoff, DV: Digitale Verktøy TEMAPLAN FOR 1.TRINN SKOLEÅRET 2011/2012 Tema: KONG VINTER (uke 1-4) FAG Emne Innhold Kompetansemål i MATEMATIKK Dag, dato og måned Repetere

Detaljer

Halva rsplaner 4. trinn, høst 2014.

Halva rsplaner 4. trinn, høst 2014. Halva rsplaner 4. trinn, høst 2014. Sørskogbygda skole Her finner du alle halvårsplaner for høstsemesteret for 4. trinn skoleåret 2014. 22.09.2014 Innhold FAG: Matte... 2 FAG: Norsk... 5 FAG: Engelsk...

Detaljer

Vennesla kommune. Plan for sprak- og. 4-8ar. - et levende redskap for arbeidet i barnehage og skole

Vennesla kommune. Plan for sprak- og. 4-8ar. - et levende redskap for arbeidet i barnehage og skole Vennesla kommune Plan for sprak- og leseutvikling 4-8ar Følg den røde tråden - et levende redskap for arbeidet i barnehage og skole FORORD I 2008 ble det satt i gang et 3 årig prosjekt i Vennesla kommune

Detaljer

Jødene som nasjonal minoritet

Jødene som nasjonal minoritet Jødene som nasjonal minoritet Opplegg for barnehage og skole Forankring Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.1.Barnehagens verdigrunnlag Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap,

Detaljer

KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE

KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE Forpliktende helhetlig leseplan for Trysilbarnehagen og Trysilskolen 1 Innholdsfortegnelse 1. Mål for leseplanen... 3 1.1 Presisering av mål for leseplanen... 3 2.

Detaljer

Undervisningsopplegg for grunnskolen

Undervisningsopplegg for grunnskolen Bokmål Kulturarven Undervisningsopplegg for grunnskolen Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet - Vern gjennom bruk - KULTURARVEN Undervisningsopplegg for grunnskolen Utarbeidet av

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer

Filmstudieark - Hokus Pokus Albert Åberg

Filmstudieark - Hokus Pokus Albert Åberg Sida 1 av 6 Hokus Pokus Albert Åberg Innhold: Handlingen Om filmen Oppgaver til filmen Hva rammeplanen og læreplanen sier Handlingen Albert Åberg bor alene sammen med sin pappa i en blokkleilighet. Han

Detaljer

KOMMUNAL LESEPLAN FOR ELVERUM KOMMUNE

KOMMUNAL LESEPLAN FOR ELVERUM KOMMUNE KOMMUNAL LESEPLAN FOR ELVERUM KOMMUNE Forpliktende helhetlig leseplan for Elverumbarnehagen og Elverumskolen Versjon 1- juni 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Mål for leseplanen... 3 1.1 Presisering av mål

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2013 / 2014

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2013 / 2014 ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2013 / 2014 2. klasse BBU Anne Lise Skånseng Laila H. Hallvig Mette Skottnes Tøgersen Brønnøysund barne- og ungdomsskole 2013-2014 FAG OG TIMEFORDELING PR UKE Norsk: 8 t Matematikk:

Detaljer

1 Periodeplan 1. Lokal Læreplan i norsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 2013-14. Trinn 1-7

1 Periodeplan 1. Lokal Læreplan i norsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 2013-14. Trinn 1-7 1 Periodeplan 1 Lokal læreplan 2013-14 1 1-7 1 Periodeplan 1 1 Periodeplan 1 Kompetansemål Læringsmål Muntlig kommunikasjon samtale om teksters innhold og betydningen av ord fortelle i en gruppe leke og

Detaljer

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144 side 1 av 19 Energi og miljø Dette er et forslag til et rikt undervisningsopplegg hvor elevene får mange varierte oppgaver underveis. Elevene kan for eksempel arbeide med tekster, produsere tekster og

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk 2007 Utdanningsdirektoratet Design og produksjon: Magnolia design as Illustrasjoner: xxxxxxxxx Innledning Læreplan i grunnleggende norsk for

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Innhold 1.klasse:... 2 Når elevene er ferdige med 1. klasse, skal de ha lært følgende:... 2... 2... 2 2.klasse... 3 Når elevene er ferdige med 2. klasse,

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Du skal lære om Menneskerettigheter o for barn (artikkel 1) o og et godt miljø (artikkel 27) VANN er det viktigste for at barn skal

Detaljer