HALVÅRSPLAN FOR 1.KLASSE HØSTEN 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HALVÅRSPLAN FOR 1.KLASSE HØSTEN 2015"

Transkript

1 HALVÅRSPLAN FOR 1.KLASSE HØSTEN 2015 Halvårsplanen er laget med utgangspunkt i målene i Kunnskapsløftet. UTESKOLE OG UTETID Klassen har en fast utedag i uka som i år er onsdag. Da er vi ute i 2-4 timer på skolens område eller i nærliggende områder, som skogen, myra, elva og fjæra. Det er viktig å være kledd etter værforholdene alle dager, men spesielt disse dagene. Mål som vi arbeider med på uteskolen/utedagene er hentet fra flere fagområder: - utføre grunnleggjande rørsler som å krype, gå, springe, hinke, satse, lande, vende og rulle i fri utfolding og organisere aktivitetar (kr.øving) - samhandle med andre i ulike aktivitetar (kr.øving) - bruke klede, utstyr og enkle bruksreiskapar for å opphalde seg i naturen på ein trygg og funksjonell måte (kr.øving) - leike og vere med i aktivitetar i varierte miljø der sansar, motorikk og koordinasjon blir utfordra (kr.øving) - samtale om reglar som gjeld for opphald i naturen og praktisere sporlaus ferdsel (kr.øving) - følgje trafikkreglar for fotgjengarar og syklistar (kr.øving) - gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig (naturfag) NORSK I norskfaget benytter vi læreverket ZEPPELIN i arbeidet med bokstavinnlæringen. Det består av lesebok og arbeidsbok. I tillegg har vi ei grønn tegne-/skrivebok som benyttes til tegning og skriving rundt tema, tekstskaping fra turdager m.m. Vi lærer 1-2 bokstaver i uka. DATA Ved å la elevene skrive på data (lekeskrive til å begynne med), lærer de store og små bokstaver som etter hvert blir til ord og setninger. Elevene vil også benytte digital pedagogisk programvare i norsk og matematikk. MATEMATIKK I matematikk benytter vi læreverket GRUNNTALL. Det legges stor vekt på praktiske aktiviteter, spill og lignende. Vi oppfordrer også heimen til å ta i bruk terningspill/brettspill som oppøver tallforståelsen. MUSIKK Følgende mål arbeides det med gjennom hele året, samt når vi deltar på kultursamling: - delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser (musikk) - delta i framføring med sang, samspill og dans (musikk)

2 KUNST OG HÅNDVERK / VERKSTED Tirsdager har vi verksteddag hvor elevene jobber i grupper og rullerer mellom stasjonene harde materialer (sløyd), myke materialer og klosser. (Se verksted) Noen ganger vil vi jobbe i samlet klasse med andre formingsaktiviteter. Mål i kunst og håndverk: - lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette (k&h) - bygge med enkle geometriske grunnformer (k&h) - lage enkle gjenstander i leire (k&h) - bruke dekorative elementer fra kunst og håndverk i egne arbeider (k&h) KROPPSØVING Kroppsøvingsaktivitetene ivaretas i form av leke- og uteaktiviteter, turer og ulike aktiviteter i hallen. (Se UTESKOLE/UTETID) Bassenget blir benyttet de fleste fredagene i tidsrommet oktober-april. TRIVSEL OG KLASSEMILJØ Vi ønsker at alle skal trives og utvikle sine sosiale ferdigheter. Trivsel er en forutsetning for læring. Vi skal være høflige mot hverandre, inkludere og godta hverandre som forskjellige individ. Alle skal kunne si fra når noe ikke er bra, om det gjelder en selv eller medelever. Elvetun skole er en ZERO-skole; det betyr at det er nulltoleranse når det gjelder mobbing. ZIPPYS VENNER og DET ER MITT VALG er undervisningsopplegg som skolen benytter i arbeidet med elevmiljøet. Målet er å forbedre barns evner til å takle vanskeligheter, utvikle barns selvfølelse og sosiale ferdigheter, og gjøre dem rustet til å hjelpe andre i vanskeligheter. Mål fra Kunnskapsløftet som vi kommer innom her er: - sette ord på egne følelser og meninger (norsk) - gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis (KRLE) - samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis (KRLE) - samtale om tema knytte til grensesetting, vold og respekt (samfunnsfag) - drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd (samfunnsfag) - uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker (KRLE) - føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier (KRLE) ALDERSBLANDING I løpet av året har skolen en rekke aldersblandete aktiviteter. Som eksempel kan nevnes fjelltur, aktivitetsdag, FN-arrangement, juleverksted klasse har også fagdager i lesing, matematikk og forskning. Foresatte er til enhver tid hjertelig velkomne på besøk i klassen og på arrangement i skolens regi. Elvetun skole, 11.september 2015 Karin Storvoll, kontaktlærer

3 UKE DATO AKTIVITETER SKOLERUTE Skolestart tir Foreldremøte man Heldagstur Finnl.vik 1-4 ons.2.9. Rikskonsert Valkyrien Allstars i Sørreisa fre.4.9. Aktivitetsdag 1-4 fre Forestilling Klovnen Knut 1-4, tor Høsttakkefest 1-7 fre TEMA (naturf., samfunnsf., musikk, kr.øving, kunst&håndverk, mat&helse, engelsk) Ny på skolen - utforme og praktisere reglar for samspel med andre og delta i demokratiske avgjersler i skolesamfunnet (samf.) - gje døme på korleis menneske meiner ulikt, at møte mellom ulike menneske kan vere både gjevande og konfliktfylte, og samtale om empati og menneskeverd (samf.) - hilse, stille og svare på enkle spørsmål og bruke noen høflighetsuttrykk (engelsk) - lytte til og forstå enkle instruksjoner på engelsk (engelsk) - lytte til og forstå ord og uttrykk i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger (engelsk) Naturen om høsten - stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen (naturfag) - bruke observasjoner til å beskrive kjennetegn ved årstidene (naturfag) - gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområder og sortere dem i grupper (naturfag) -blande og bruke primærfarger i eget skapende arbeid (k&h) -eksperimentere med form, farge og rytme i border (k&h) Hjemmet og familien min - bruke omgrepa fortid, notid og framtid om seg sjølv og familien sin (samf.) -samtale om variasjonar i familieformer og relasjon og oppgåver i familien (samf.) - lage enkle modeller av hus i naturmaterialer (k&h) KRLE Rett og galt - gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis Mitt og ditt - føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier Vi deler - uttrykke tanker om godt og ondt og gi respons på andres tanker Å tilgi Gud skapte - fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2.Mosebok i Det gamle testamente I kirken - samtale om kristendom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, dåp, gudstjeneste og høytider NORSK Gjennomgående mål gjennom hele 1.skoleår: Muntlig kommunikasjon - lytte og ta ordet etter tur - leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord - fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer - sette ord på egne følelser og meninger - uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk Skriftlig kommunikasjon - vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav - trekke lyder sammen til ord - arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing - skrive etter mønster MATEMATIKK Likt og ulikt Form og størrelse - kjenne att og beskrive trekk ved to- og tredimensjonale figurar i samband med hjørne, kantar og flater Plassering Like mange, flere eller færre En, to, tre - bruke tallinja til berekningar og til å vise talstorleikar

4 Høstferie tor.1.- fre Kultursamling 1-7 fre Frist elevsamtaler FN-arr. lør Frist utviklingssamtaler Kultursamling 1-7 fre Forskerdag 1-4 ons Skolefri tor.19.- fre FN og skoleaksjonen HEI - gje døme på korleis menneske meiner ulikt, at møte mellom ulike menneske kan vere både gjevande og konfliktfylte, og samtale om empati og menneskeverd (samf.) - drøfte oppfatningar av likeverd og rettferd (samf.) - samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (samf.) - vere med i songleikar og enkle dansar frå ulike kulturar (kr.øving) Sansene - beskrive og samtale om sansene og bruke dem bevisst i observasjoner i aktiviteter ute og inne (naturfag) - bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder (musikk) - lytte til og fortelle om lyder i dagliglivet (musikk) - gjenkjenne lyden av og kunne navnet på noen instrumenter(musikk) - undersøkje ulike matvarer med tanke på smaksopplevingar (mat og helse) - lage enkle gjenstander i leire (k&h) Mørketid, trafikk og refleks - bruke observasjoner til å beskrive kjennetegn ved årstidene (naturfag) - følgje trafikkreglar for fotgjengarar og syklistar (kr.øving) - lage gjenstander som bruker refleksjon av lys, og samtale om hvordan de virker (naturfag) FN-dagen Barns rettigheter - bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene ved bruk av internett Jesus i tempelet - fortelle om innholdet i sentrale tekster fra evangelienes framstilling av Jesu liv og virke i Det nye testamente Jesus og barna Jødedommen - samtale om St. Nikolaus - lytte til og samtale om noen apostel- og helgenfortellinger fra enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for skriving Språk, litteratur og kultur - samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker - samtale om innhold og form i regler og dikt - samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger - finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing Samle og sortere - samle, sortere, notere og illustrere data med teljestrekar, tabellar og søylediagram, samtale om prosessen og kva illustrasjonane fortel om datamaterialet Fire, fem, seks Mønster - lage og utforske geometriske mønster både med og utan digitale verktøy, og beskrive dei munnleg Sju, åtte, ni

5 Juleverksted 1-4 tir Julegrøt og julegudstjeneste ons Felles juleavslutning/ kultursamling fre Advent og jul - fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer (norsk) - samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger (norsk) - lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette (k&h) - delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser (musikk) Jomfru Maria Advent og jul - fortelle om innholdet i sentrale tekster fra evangelienes framstilling av Jesu liv i Det nye testamente - kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger, også samiske Vi måler - måle og samanlikne storleikar som gjeld lengd og areal, ved hjelp av ikkjestandardiserte og standardiserte måleiningar, beskrive korleis og samtale om resultata VERKSTEDPEDAGOGIKK Verkstedpedagogikk er lek eller arbeid med ulike materialer som lar seg forme tredimensjonalt. Vi har tre forskjellige stasjoner: harde materialer/sløyd, klosser og myke materialer(stoff, garn, papp, plastillina m.m.). Små barn lærer best gjennom konkret handling. De må bearbeide sine forestillinger og begreper i et tre- og to-dimensjonalt formspråk før de kan fatte abstrakte begreper som tall og skriftsymboler. Gjennom verkstedaktiviteter ivaretas flere sider ved elevens utvikling og behov: - Kravet om tilpasset opplæring er ivaretatt ved at utgangspunktet er den enkelte elevs erfaringsbakgrunn og modningsnivå. - Eleven utfordres ved å ta i bruk sin kreativitet. - Det muntlige språket stimuleres. Dette er utgangspunktet for å utvikle et godt skriftspråk. - Elevene lærer å samarbeide, ta hensyn og lytte til hverandre. - De lærer å ta ansvar for at arbeidet og samarbeidet går slik det skal. - De lærer å rydde etter seg. Noen ganger vil vi bruke andre typer verksted eller stasjonsaktiviteter som passer til tema. Elevene jobber med forskjellige materialer i rulleringssystem, men de er sammen i de faste gruppene. SLIK ORGANISERER VI VERKSTEDDAGEN: 1. Noen ganger oppfordres elevene til å arbeide ut fra det tema vi holder på med, men det kan like gjerne være ut fra ting som opptar dem. Vi snakker gjerne om hva vi kan lage og hvordan vi skal gjøre det. 2. Gruppa samarbeider om det de har bestemt. Noen leker sammen mens de lager ting, mens andre lager hver sine ting. Det avhenger ofte av materialet. Læreren går rundt og snakker med elevene om det de gjør og det de lager. Der det er naturlig snakker vi om begrep som størrelse, form, antall, hva de forskjellige figurene gjør osv. Et viktig mål er at elevene skal bruke språket. 3. Når arbeidet er avsluttet, går vi rundt og ser hva de andre har laget. Elevene forteller og forklarer for hverandre om sine prosesser og produkter. 4. Alle hjelper til med oppryddingen. Noen ganger kan elevene ta vare på det de har laget. Andre ganger er det prosessen som er viktig. 5. Etter utetida tegner og skriver elevene i verkstedboka si om det de har laget. Noen lekeskriver, andre kan selv skrive enkle ord eller setninger, mens atter andre bruker læreren som sekretær. Halve klassen skriver på data, mens andre halvparten får gjøre det neste gang. Ut fra verkstedboka kan elevene fortelle heime hva de har laget på skolen. Tegninger og tekst kan eventuelt gjøres ferdig.

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE RYGGE KOMMU RYGGE KOMMUNE 05.03.13 I N N L E D N I N G. Formålet med denne planen er å sikre god overgang mellom barnehage og skole og styrke sammenhengen i opplæringen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2013 / 2014

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2013 / 2014 ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2013 / 2014 2. klasse BBU Anne Lise Skånseng Laila H. Hallvig Mette Skottnes Tøgersen Brønnøysund barne- og ungdomsskole 2013-2014 FAG OG TIMEFORDELING PR UKE Norsk: 8 t Matematikk:

Detaljer

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Du skal lære om Menneskerettigheter o for barn (artikkel 1) o og et godt miljø (artikkel 27) VANN er det viktigste for at barn skal

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

Planer for integrering av IKT i fagene

Planer for integrering av IKT i fagene Planer for integrering av IKT i fagene Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011 Lindesnes kommune Integrering av IKT i fagene. Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011, Lindesnes kommune 1/18

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN

PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN HØSTEN 2014 Et barn som får mye kritikk lærer å fordøme. Et barn som opplever fiendtlighet lærer å slåss. Et barn som blir latterliggjort utvikler sjenanse. Et barn som bestandig

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage

Årsplan 2014-2015. Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage Årsplan 2014-2015 Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING PRESENTASJON AV IMI- KIRKENS ÅPEN BARNEHAGE

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker det kan be om en papirutgave eller låne fra barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen:

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Barn født i 2007 Einar Sebastian Robin Barn født i 2008 Lelany Mads Emilie Karen Iris Theodor Barn født i 2009 Tobias Sverre Troy

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole av sven oscar lindbäck og patrick glavin Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse

Detaljer

Filmstudieark - Maur i rompa

Filmstudieark - Maur i rompa Sida 1 av 5 Maur i rompa Innhold: Handlingen Om filmen Oppgaver til filmen Hva læreplanen sier Handlingen Bram skal begynne i første klasse. Han gleder seg veldig fordi han er en nysgjerrig gutt som elsker

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER...

KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER... KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Barnehagens

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Filmstudieark - Hokus Pokus Albert Åberg

Filmstudieark - Hokus Pokus Albert Åberg Sida 1 av 6 Hokus Pokus Albert Åberg Innhold: Handlingen Om filmen Oppgaver til filmen Hva rammeplanen og læreplanen sier Handlingen Albert Åberg bor alene sammen med sin pappa i en blokkleilighet. Han

Detaljer

Kristiansund kommune Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13, jfr. Fvl. 13

Kristiansund kommune Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13, jfr. Fvl. 13 Individuell opplæringsplan for skoleåret 2013-2014 Navn og fødselsdato Olaus Olsen Gutt Jente Adresse Skole og trinn Utarbeidet på bakgrunn av sakkyndig vurdering, datert: Grip skole, 4. trinn 15. 05.

Detaljer

Årsplan for Enger barnehage.

Årsplan for Enger barnehage. Årsplan for Enger barnehage. VI VIL SETTE GODE SPOR, OG SKAPE GODE BARNDOMSMINNER. Aug 2015 aug 2016. Den som lurer, den lærer.. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE. * Forord v/ daglig leder side 3 * Dagsrytme og rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer