slladelege bal«teriar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "slladelege bal«teriar"

Transkript

1 Terap og behandlng Optma ph Gjer lvet surt for slladelege bal«terar Veternær Magne Skjervhem har utvkla en sere produkt som pleer huda etter økologske prnspp og motverkar hudplager. Stadg flere legar og andre fagfolk har fått augo opp for de speselle hudpleemdla og det Skjervhem kallar Optmakonseptet. Tgxsr Joxur.ry Laupse-Bonce Foro Jonuruy Lnupsn-Bonoe oo Oplun Pnoourren AS Flosofen bak dette konseptet samanfattar Skjervhem med et stat som skal stamma frå legekunstens far, Hppokrates: "Naturen skal berre hjelpast for at hennar ega kraft skal verka". Optmakonseptet angrp årsakene tl at hudproblem oppstår. Prnsppet er å bruka organske syrer som gr 1åg ph. Det hemmar de sjukdomsframkallande bakterane og favorserer den gode floraen. Dessutan nneheld produkta andre naturlege stoff som har gunstg effekt på hud og slmhnner. Dermed forsterkar v hudas forsvarserme og kan redusera bruken av desnfeksj onsmddel, antbotka o g kortson, seer han. Gjennom ulke forsøk har veternæren dokumentert at hudpleemdla verkar postvt på bakterefloraen og reduserer eller lækjer ulke hudplager. Dagleg lear Ingunn Bjørke lngunn Bjørke har vore dagleg lear Optma ph Produkter AS frå aprl Ho har vore med helt frå starten av verksemda. B1ørke er utdanna nærngsmddelteknolog frå Statens nærngsmddelteknske skule, der ho var ferdg Deretter arbedde ho 11 år på Haugesund meer før '1997. famlen flytta tlbake tl Hardanger I HelsemagasnetVOF I MAl20'13 Organske syrer Produktseren kallast Optma ph, som står for optmal ph (surlek), og nkluderer mddel for både folk og dyr. Tl menneske tlbyr de mellom anna hudvask, hudplee, sjampo, deodorant, munnspray og mageregulator, medan tl dyr kan en kj øpa hudvask, hudspray, Øyrerens, spenespray og mageregulator. Det er også utvkla produkt for renhald av hus og utstyr. - Produkta nneheld ngen urenande stoffog har dermed en god mljøprofl. Æle ngredensane hudpleemdla er godkjente tl bruk mat, understrekar han. Optma ph nneheld flere organske syrer. Den vktgaste er eddksyr, og dfor har produkta e svak, naturleg lukt av eddk. - Eddksyre er kjent for sne antbakterelle egenskapar og postve effektar på hud og hår. Helt sdan oldtda har vneddk vore brukt matlagng og som en vktg ngredens ulke kroppspleemddel, fortel Skjervhem. Andre organske syrer hudpleeprodukta skal forsterka eddksyras postve egenskapar og hemma veksten av sopp. Naturlege ngredensar Andre vktge råstoff er glyserol og algnat. Glyserol er e fargelaus, tjuktflytande væske med søt smak. - Stoffet held på fukta og er såles

2 vktg for å bevara e mjuk og elastsk hud. pro_ dukta nneheld kkje fett ford det kan forstyrra hudas egen fettproduksjon, forklarer han. Ægnat er et gel6dannande karbohydrat (polysakkard) som blr utvunne frå tang og tare. - Stoffet hndrar uttørkng av hud og slm_ hnner, absorberer sårsekret og stmuleer det uspesfkke mmunsystemet, fortel veternæren. Dette stoffet blr også brukt spesalbandasjar Optma Produkter AS Fabrkkutsal: Gamle Dalaveg 96, 5600 Norhem_ sund Tlf.: Mobl: E-post: no Nettsde og nettbutkk: tl sårlækng. - Enkelte lker kkje lukta av eddk. For å eller -bad. - Hudvaskmdla nneheld berre halv dempa dette har v tlsett naturleg aroma mengde tensd, det vl sea vaskestoff, saman_ form av stronolje og stkkelsbæressens. Stron- lkna med mange andre produkt. Resten er olja stammar frå stron utan skal for å unngå hudpleestoff. Dermed tørkar kkje huda ut ved allergen frå stronskalet. produkta er kkje hyppg vaskng og dusjng, hevde han. Ltt vas_ parfymerte ford en del reagerer på slke stof. kestoff er nødvendg for å redusera overflateeffekt er vktgare enn lukt! seer han bestemt. spennnga huda, slk at det er lettare å bl ren. Æle produkta har en grønfarge, og de nneheld Etter vask kan en på ta hudplee etter behov. ngen mljøgfter eller hormonforstyrrarar, slk som sloksan, trklosan eller paraben. Mot tørr hud, sår og eksem Skjervhem fortel at hudvaskprodukta kan V har fått mange gode tlbakemeldngar brukast både som såpe og sjampo ved dusjng, ved ulke hudplager som kløe, flass, eksemlg tl barberng, ntmvask, handvask og fo&ask psorass. Produkta har også god effekt ved sol_

3 Terap og behandlng Hstora bal«optmal«onseptet Som så mykje anna vnn v ny nnskt gjennom erfarngar med dyr. Optmakonseptet er kkje noko unntak. Hstora begynte 1984 då en fskar Austevoll lanserte et nytt for tl grs basert på oppmale kolmule (fskeart) tlsett maursyre. Magne Skjervhem arbedde då som veternær det lokale (no Mattlsynet). Det nye foret gjorde at grsekjøtet Nærngsmddeltlsynet lukta fsk, og dermed måtte de slutta med den aktuelle blandnga. Forsøket var lkevel kkje helt bortkasta, og de hausta en del nyttge erfarngar. Mellom anna rapportefte en grsebonde at han aldr hadde vore bort maken tl for når det gjeld å halda magen orden på grsane. Magne mente at det truleg skuldast maursyra. Dermed gjekk han gong med.r..-,lqr- lt- et nytt forsøk. Han lagde blandngar av vatn, kraftfor, maursyre og grsegjødsel for å sjå kor mykje organsk syre som skulle tl for å drepa uheldge bakterar blandnga. Etter kvart kom han fram tl en aktuell resept. Dyra som fekk for med organsk syre, voks mykje raskare og fekk kkje dare, noko som var vanleg hjå grs som ble fora for fullt med vanleg kraftfor. Nyhenda spredde seg, men først etter n år fekk Skjervhem fagleg gjennomslag for prnsppet. I 1990-åra kom så de første forngsforsøka som vste at hans forblandng hadde effekt, og dag blr nesten alt kraftfor tl grs tlsett maursyre eller et maursyresalt. Dosernga som Skjervhem fann alleree 1985, har senare vst seg å vera den rette. Resultatet er betre tlvekst hjå dyra, mndre sjukdom )t L ff hud og slmhnner. Han begynte så på hudproblem hjå hund. smått åprøvaorganske syrer mot ulke bakterar og utvkla produkt basert på utvkla han hudplee tl menneske før for bonden. denne kunnskapen. Etter kvart fann han at effektve hudpleeprodukt skal mage- og tarmsystemet, redusert bruk av antbotka og betre økonom Dette var samstundes starten på arbedet med å utvkla Optmakonseptet. Skjervhem lærte av denne hstora kva betydng organske syrer og den naturlege mkrofloraen har, kkje berre når det gjeld husdyrfor, men også for I HesenraqasnetVOF I f\4ai 2013 ha en ph-verd på rundt 4. Arbedet verka lovande, og han såg mer og mer potensalet produkta. Spenespray tl mjølekyr var det første mddelet han utvkla. Så kom hudspray for dyr, særleg med tanke Deretter han begynte å tenka på hudvenlege vaskemddel, Skjervhem arbedde tre år med hudvasken Iør han lukkast. I åras løp har frmaet lansert e rekkje nye produkt, mellom anna en mage- regulator, munnspray, deodorant og vaskemddel for nærngsmddelndustr og prvathus.

4 forbrennng, skrubb-, overflate- og brannsår, hevdar veternæren. Sjølv fkk han et alvorleg brannsår som grodde raskt etter behandlng med Optma ph Hudspray. - Bakter en Staphylococcus oureus er vanleg samband med hudproblem, og den trvst god sår. Prøver eg tok frå brannsåret vste at talet på S. elffeus ble kraftg redusert for kvar dag, og bakteren var helt borte etter B-9 daga. *.d bruk av hudsprayen, fortel han. Hud som er fr for sår og sprekkar, er mndre egna tl å overføra smtte enn hud med slke problem. En god og skker handhygene krev at en får kontroll med hudkvalteten på hendene. Dette er mellom anna prøvd ut ved nærngsmddelverksemder. Tl dømes var en slaktar så plaga med hendene at han kkje kunne stå vanleg arbed. Ved å bruka hudvak og hudplee frå Optma bedra symptoma seg på kort td, og han kom raskt tlbake vanle[ arbed, fortel veternæren. Skjervhem nemner også en bonde som Hudlege med postve erfarngar Hudlege Erlend rolaas (46) Bergen gr optma ph god attest. at optma ph-seren vaskar hud og hår på en skånsam måte]og seren kan utgangspunktet anbefalast tl alle. Eg har gode erfarngar med produkta hjå personar med ulke typar eksem, tl dømes atopsk eksem. Flere pasentar med kronsk hårsekkbetennelse (follkulltt) rapporlerer betrng. som hudlege lkar eg at produkta har få og trygge ngredensar, og er rmeregl, seer Tåraas, som påpekar at det er ønskjeleg at produkta blr studert mer systematsk på landets hudavdelngar. Erlend rolaas drv dag klnkken Hudtegen på vestfun (www.hudlegenesttun,no), men byrlnga av jun flytår han prakssen og opnar Asane hudlegeklnkk. hadde så store plager med hendene at han vurderte å slutta med gardsdrfta. problemet var oppsprekkng av hud med blødngar og nfeksjonar. Tlstanden var svært smertefull. Behandlng hjå lege og hudlege over lang td E U]HN Hff Ørusr<rR DU A HJELPE ANDRE TIL BEDRE HELSE? Hos oss kan du studere på deltd og v har undervsnng både på nett og som en kombnasjon av nett og samlnger. Som leser av VOF vl speselt dsse studene være av nteresse for deg: Ernærngsterap, samlngernett, 2 år Kostholdsveleder, nett I2 måneder Optmal trenng og ernaerng, nett 4 måneder Tunsberg Medsnske skole er en av Norges største prvate skoler nnen helse og ernærng og ble etablert Hovedstudene våre er ernærngsterap, bopat og soneterap. V har også mange andre trbud, blant annet grunnmedsn med 30 studepoeng, VEKS-fag, naturmed s nsk gru n n utdan n ng, kl n kkd rft og Øreaku pu n ktu r. - telefon 33 6l l \'! ;:t4 r rttlr - Generelt dusjar folk dag for ofte og lenge. Kombnasjon"n av såpe, sampo og varmt vatn avfettar huda, som då lett blr lørr og kløande, Den normale hudbakterefloraen kjem lett ubalanse. M år.farng er

5 Terap og behandlng Optma ph Optma ph står for optmal ph (surlek). Produkt for menneske: Optma ph Deodorant Optma ph Hudvask Optma ph Hudvask Pluss Optma ph Hudbalsam Optma ph Hudplee Pluss Optma ph Sjampo Optma ph Munnspray Optma ph Mageregulator \ Produkt for dyr: hjelpte kkje. Då bonden begynte å bruka Optma-produkta, ble plagene raskt borte. - En mann hadde et leggsår som var ca. 10 cm dameter. Slk hadde det vore 6 månader. Han var under behandlng hjå hudlege, men det var ngen tekn tl at såret vlle gro. Då begynte han å pltføra Optma ph Hudplee hyppg kvar dag. Etter to veker var såret halvert, og etter e ny veke var det helt borte, seer Skjervhem, og forklarer det med at låg ph og nnhaldet av organske syrer styrer baktereveksten rktg retnng. Den gunstge, syt etolerante normalfloraen overlever, medan problembakterar som S. aureus og Pseudomonas-artar etter kvart vl forsvnna. Låg ph såret reduserer også proteaseaktvteten (sjå egen sak om dette), stmulerer aktvteten bndevevsceller (fbroblastaktvtet) og aukar tlgangen på oksygen. Dermed gror sår raskare. - Mødrer fortel også at mdla verkar godt mot bleeutslett og sopp eller svetteutslett hudfoldar, og her kommunen blr produkta anbefalt av legar og anna helsepersonell. Ved sårklnkken på Stord sjukehus testar de no produkta tl behandlng av sår og har så langt gtt gode tlbakemeldngar. I tllegg tl helsesektoren, nærngsmddelndustren og landbruket har også flere frå restaurantbransjen, barnehagar og skular meldt s nteresse, avsluttar Magne Skjervhem. KelQ.er, t. åushton l. Understandng the role of proteases and ph n wound healng. Nursng Standard 2007; http: www. ncb. nlm.nh.govpubmed Greener B, Hughes AA, Bannster NP et al. Proteases '14: and ph n chronc wounds. Journal of W.C. 2005; http www. n cb. n m. n h. govpubm ed Yospovtch G, Hu J. The mportance of skn ph. Skn & : I HelsemagasnetVOF I MAI 2013 I Optma ph Hudvask for dyr Optma ph HudsPraY for dyr Optma ph Øyrerens Optma ph Forhudrens Optma ph Spenevask Optma ph Spenespray Optma ph Mageregulator for dyr Optma ph Gel Produkt tl renhald: Optma ph Unversalvask PH 4 Optma ph Organske syrer PH 3,3 lnnhald: Produkta nneheld stort sett de sarne råstoffa varerande mengder tlpassa de ulke bruksområda. Hudvaskprodukt: Tensd (vaskestoffer), organske syrer, algnat, glyserol, aroma, farge og vatn. Hudpleeprodukt: Organske syrer, algnat, glyserol, aroma, farge og vatn. Handvask: 1. Ta på Optma ph Hudvast<Hudvask Pluss. 2. Gn dette godt nn hendene. 3. Skyl med vatn etter 5-10 sekund. 4Tørk hendene. 5. Ta på Optma ph Hudbalsam etter behov. Haldbarhet: Produkta har særs god haldbarhet romtemperatur. Sal: Nettbutkk på Oppdatert forhandlarlste fnst på nettsda agng 2003; 11: BB-93. DA, Vaslopoulos Y mfl' New perspectves on epdermal barrer dysfuncton n atopc dermatts: Gene-envronment nteractons. Journal of Allergy and Clncal 4. Cork MJ, Robnson. lmmunology 2006; 1 1 B: ncb. nlm. pubmed nh. gov

Optima hudpleie - Naturleg balanse

Optima hudpleie - Naturleg balanse Optima hudpleie - Naturleg balanse OPTIMAKONSEPTET Nedanfor finn du dei viktigaste årsakene til at Optima har så god effekt på mange hudplager (kløe, tørr hud, sprekker, overflate sår etc). Alle Optimaprodukta

Detaljer

TermoRens AS med suksess offshore

TermoRens AS med suksess offshore Rent vann - rene rør - ren energ - en ren kundes TermoRens AS med suksess offshore Les mer på sde: 6 Det nye Østfold Sykehuset valgte Anodx Les mer på sde: 4 Anodsk oksdasjon Kjemsk rens + = Rene rør!

Detaljer

Det er mitt val Sjå. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Lions Tulipanaksjonen. 25. april 2015. Annonseavisa 25 år INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2015

Det er mitt val Sjå. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Lions Tulipanaksjonen. 25. april 2015. Annonseavisa 25 år INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2015 Ftjar aprl 2015, 25. rgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2015 I N N H A L D Annonsesa 25 r De rgangen annonsesa den 25. Et lte jubleum kor LC Ftjar vl nytte høvet tl e de støtta annons de t tl redaksjonelt

Detaljer

Budsjett 2014 -572 000 -266 000 -533 000 -401 000 -177 000 -185 000 -80 000 -50 000 -5 089 000. Likviditetsuttak frà BHAS

Budsjett 2014 -572 000 -266 000 -533 000 -401 000 -177 000 -185 000 -80 000 -50 000 -5 089 000. Likviditetsuttak frà BHAS Bondeungdomsaget BUL HOVUDLAGET RESULTAT Inntekter: Rekneskap 214 Budsjett 214 Rekneskap 213 Framlegg budsjett 215 Medlemskontngent 243 425 23 244 85 23 Andre egne nntekter 2 66 25 129 25 15 Momskompensasjon

Detaljer

Underholder vi oss til døde?

Underholder vi oss til døde? sste SKUP 19. -21. mars 2010 skup.no På jobb krgen Nye meder, nye klder Psykologsk gravng som metode MGPs mest eksklusve reporter Dette koster avslørngene 05 19 22 42 49 Underholder v oss tl døde? 1 Takk

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39 efen for 00000 mljøvernere meren jeg fylte seks, og faren mn med «skrårute». Sort med tak sommeren. Det vn tryktlg spnle. fylte bensn på den gamle Angl hvor v måtte

Detaljer

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det!

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det! OD 09 temahefte f OR VIDe R e GÅe NDe Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 1 Lær om årets prosjekt 2 Forstå hva OD dreer seg om 3 Jobb om du ønsker det! Innhold ansvarlig

Detaljer

YRKESMED is INS K/YRKESHYG len is K UNDERSØKELSE VED A/S KONGSBERG ELITE ASBJØRN KVERNELAND - HÅKON LASSE LEIRA SYVERT THORUD HD 716/770810

YRKESMED is INS K/YRKESHYG len is K UNDERSØKELSE VED A/S KONGSBERG ELITE ASBJØRN KVERNELAND - HÅKON LASSE LEIRA SYVERT THORUD HD 716/770810 o'.'.,_'h' 000 o.~...,.. _~-o'.'o'...._... Coo." YRKESMED s NS K/YRKESHYG len s K UNDERSØKELSE VED A/S KONGSBERG ELTE ASBJØRN KVERNELAND - HÅKON LASSE LERA SYVERT THORUD HD 716/770810 ARBEDSFO RS KNN G

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

Norge gror igjen. jt!!ib

Norge gror igjen. jt!!ib 17 / g-.7 - f 4..1 form - tl 7 v Leder Norge gror gjen fr P H.,ta he1 âr du ortemærng ftrpåfyll av Snart sommer, vordan er fereplan ene? Tl fjells etter dger ørret? 111cr late dager nede bygda, med sju

Detaljer

SI STEFAN VODA ER CHARTRET

SI STEFAN VODA ER CHARTRET krst Guttormen er valgt tl vår nye unonspresdent fra oktober år. Hun kommer fra Oslo II-klubben og er Sorords gjesteskrbent! Les og bl nsprert! Sde 26 og 27 else Karlsson, strålende bldt chartermedlem

Detaljer

LEDER. inn i det ulonn

LEDER. inn i det ulonn .1 0. 0 td r *.1 z D j b. 0 td (D 4 11 VDVDKtzÆFr LEDER 1 O& væwvx/zæfr,çr,wves Dr Et lokalt energselskap tllegg tl energproduksjon har NTE lang erfarng med nstallasjon og oppbyggng av elektrske anlep

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

Analyse av strukturerte spareprodukt

Analyse av strukturerte spareprodukt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2007 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe Veleder: Professor Petter Bjerksund Utrednng fordypnngs-/spesalområdet: Fnansell

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens atur.. Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39 På fugle jakt kongens elva e EN HELT VANLG ETTER- MDDAG NATUREN Fast-food gjør oss fete og dumme, Hvordan vrker det Serenget: Sjraffmoren og ungen beter et akasetre.

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

GRATULERER VELKOMMEN TIL BARSEL

GRATULERER VELKOMMEN TIL BARSEL GRATULERER VELKOMMEN TIL BARSEL INNHALD side tema 4 BARNET FRÅ TOPP TIL TÅ 11 STELL OG BADESTELL 16 AMMESTART 26 MOR Foto: colourbox DET ER EI STOR OMVELTING I LIVET Å FÅ BARN Særleg i den første da kan

Detaljer

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét Åpent polhav og endret klma PÅ - 4 TYNN S - Mljøagentene Leder Klmaendrngenes prs Kjøp av kvoter skal g statsansatte ltt bedre samvttghet når de set ter seg

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon!

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon! Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World Norges 1. Bygdekvnnelag nvterer alle medlemmer September fellesskap 09 På Tl kjøl studelearar gjen KØBENHAVN lokallaga! denne gang:

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

Rune Belsvik. Ho som var så søt. Roman

Rune Belsvik. Ho som var så søt. Roman Rune Belsvik Ho som var så søt Roman Det meste som hender denne morgonen har hendt mange morgonar før. Likevel er det alltid annleis, med ei anna lukt i rommet, eit anna lys gjennom vindauga, eit anna

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG 50-årsdag Brkeland Bjarne julebord Lyngdals-Ford uten bakaksel Julemøte Froland Godt nytt år, alle sammen! Så skrv

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 20 37. ÅRGANG Englsh Pe Froland Folkevn Mo D Gyldne Tændplug utdelt Hupmoble Krstansand REDAKTØREN Tmnlste 20 He alle samm! I alle

Detaljer