20Jubileum. års. Noklus startet opp for 20 år siden. Sverre Sandberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "20Jubileum. års. Noklus startet opp for 20 år siden. Sverre Sandberg"

Transkript

1 Aktuelt fra Profilmagasin fra Noklus Noklus startet opp for 20 år siden (s2) Erfaring fra laboratorieansvarlige på sykehjem (s4) Noklus Diabetesskjema eit verktøy for strukturert diabeteskontroll! (s9) Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus års Jubileum kurs forskning praksisvurdering veiledning registre instrumentevaluering rådgivning formidlingegenmåling ekstern kvalitetsvurdering

2 Sverre Sandberg Noklus startet opp for 20 år siden Noklus startet opp for 20 år siden fordi det i flere publikasjoner ble påvist at laboratorieundersøkelser i primærhelsetjenesten ble utført med dårlig kvalitet. Staten ville ikke lenger betale for dette, og Legeforeningen tok initiativ til å opprette et fond for å sikre at kvaliteten på laboratorievirksomheten i legepraksis utenfor sykehus skulle bli bedre. Takket være entusiasme og innspill fra våre deltakere, har Noklus etablert seg som en viktig bidragsyter i kvalitetssikringen av legers og andre enheters virksomhet. Vi tror en av grunnene til at Noklus har vært en suksess (sier andre), er at det er en desentralisert organisasjon, med personer som jobber nært til de enkelte legekontor og sykehjem og dermed kan ta med seg konkrete inntrykk av hvilke behov disse har. I tillegg er det viktig at utsendelser av kontrollmateriale og tilbakemeldingene på resultatene fra disse har vært forståelige og meningsfulle for deltakerne. Som det fremgår av dette Profilmagasinet utvider Noklus hele tiden sine satsningsområder innenfor laboratorievirksomhet både vedrørende type deltakere og tjenester. I forbindelse med jubileet får Noklus ny logo og profil, men innholdet skal være det samme! Vi håper at Noklus kan spille en sentral rolle også de neste 20 år og bidra med kvalitetssikring, både av laboratorievirksomhet, men også på tilgrensende områder. Til det trenger vi hjelp og innspill fra våre deltakere. Foto: Scanpix års Jubileum 2

3 Profilmagasin fra Noklus Kort om Noklus Noklus sitt mål er at laboratorieanalyser utenfor sykehus rekvireres, utføres og tolkes i samsvar med pasientenes behov for utredning, behandling og oppfølging. For å bidra til dette, er laboratoriekonsulenter og legespesialister tilknyttet lokale helseforetak i hele Norge. Laboratoriekonsulentene gir veiledning og opplæring i laboratoriearbeid ved hjelp av prosedyrer, besøk, telefonkontakt og kurs. Noklus gjennomfører eksterne kvalitetsvurderingsprogram for de fleste analyser som gjøres i primærhelsetjenesten. Kontroller sendes fra Noklus sitt senter i Bergen, og resultatene bearbeides statistisk. Andre aktiviteter er instrumentutprøvinger, opplæring i egenmåling og egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling, forskning, samt kvalitetsforbedring av både rekvireringsrutiner og tolkning av analysesvar. Innen diabetes har Noklus ansvaret for den daglige driften av Norsk Diabetesregister for Voksne, samt at Noklus forvalter en ordning med kvalitetskrav for blodsukkerstrimler. I dette magasinet vil vi gi et innblikk i flere av våre ulike tilbud. Noklus tilbyr tjenester til laboratorier ved legekontor, sykehus, sykehjem, oljeplattformer, hjemmetjenester, helsestasjoner og andre. Aktiviteten mot legekontor finansieres av Legeforeningens Kvalitetsforbedringsfond III, mens Staten ved Helsedepartementet har bevilget penger til tjenester rettet mot sykehjem. Andre deltakere er med til selvkost. I feirer Noklus 20 år. Fra den spede begynnelse i 1992, har Noklus vokst til cirka 2900 deltakere i. Det har vært en stor utvikling i disse 20 årene, og dette forventes å fortsette i årene framover. For utfyllende opplysninger om våre aktiviteter, besøk vår hjemmeside: 3

4 Erfaring fra laboratorieansvarlige på sykehjem Prestrudsenteret på Hamar har vært med i Noklus siden midten av nittitallet. Det er veldig godt å ha fagfolk å støtte seg til i hverdagen. Laboratoriekonsulentene er positive, lett tilgjengelige og har alltid svar på våre spørsmål. Vi har blant annet fått råd om hvilke metoder vi skulle velge til de analysene vi har behov for å gjøre her. Når vi ønsker det holder de kurs bare for oss. For at prøvesvarene skal bli riktige har vi lært at vi bør ta veneprøve på hemoglobin, at stasen ikke skal sitte på for lenge og at det ikke må gå for lang tid før serumprøvene sentrifugeres. Nå analyserer vi kontrollmaterialer jevnlig på de analysene vi gjør selv. Vi får i tillegg meget gode resultater på kontrollutsendelsene fra Noklus og føler oss derfor trygge på prøvesvarene til pasientene. Noklus stimulerer sykehjemmene til å ha mer fokus på laboratoriet og kvalitet. Det gjør at vi nå føler oss tryggere på at vi gjør en god jobb, avslutter Evelyn Frøyshov laboratorieansvarlig ved sykehjemmet. Kvalitet på arbeidet gjør det trivelig å jobbe! sier sykepleierne Evelyn Frøyshov og Ida Sletten på Prestrudsenteret 4

5 Profilmagasin fra Noklus Samhandlingsreformen og Noklus Fakta om samhandlingsreformen Startskudd 1. januar. Oppbygging av helsetilbud i kommunene skal skje over tid. Kommunene får penger og flere oppgaver. Kommuner og sykehus er pliktig til å samarbeide. Kommunene må raskt ta ansvar for sine utskrivingsklare pasienter, og etablere døgntilbud for pasienter som har behov for akutt hjelp og observasjon. Pasientene skal få bedre tilbud der de bor. Kvalitet på helsetjenesten skal måles. Behov for flere laboratorieanalyser i kommunene Som følge av samhandlingsreformen vil sykere pasienter tidligere tilbakeføres til kommunene fra sykehus. Med disse pasientene vil det også følge økt rekvirering av laboratorietjenester og behov for analysering av blodprøver som tradisjonelt har vært forbundet med større sykehuslaboratorier. Blodgass, elektrolytter og hjertemarkører kan være eksempler på aktuelle analyser. Kvalitet Noklus er klar på at det må stilles klare kvalitetskrav til laboratorievirksomheten uavhengig om den utføres ved sykehus eller i primærhelsetjenesten. For å kunne ta riktige medisinske beslutninger må legene kunne stole på laboratoriesvarene. Kompetanse Nødvendig kunnskap til å kunne ta, behandle og analysere pasientprøver riktig blir enda viktigere. Noklus har stor aktivitet innen kurs og veiledning og opplever et stort opplæringsbehov. Kommunene må sørge for nødvendig laboratorieutstyr og kompetanse til å bruke dette. Et godt fagmiljø vil være viktig, og det må vurderes om det er nok ressurser til stede i form av riktig utstyr, tid og kompetanse. Rådgiving Noklus kan hjelpe kommunene i deres vurderinger vedrørende laboratorievirksomheten. Våre anbefalinger er basert på erfaring fra kurs og veiledning, resultater fra eksternt kvalitetsvurderingsprogram og instrumentutprøving gjennom 20 år. Vi kan si noe om hvilket utstyr som er best egnet og hvor det bør plasseres, hvilke rutiner som må følges og hvilken kompetanse som er nødvendig. Noklus vil møte samhandlingsreformen med utvidet tilbud som veiledning, e-læring og prosedyrer. 5

6 Vellykket produksjon av nytt kontrollmateriale Noklus har mange års erfaring med produksjon, og i mai 2010 ble det bestemt at Noklus skulle overta produksjon av kontrollmaterialer også for våre to største utsendelser: CRP/ Glukose/Hemoglobin og Urinstrimmel/Graviditetstest. Etter noen testproduksjoner, ble egenprodusert materiale benyttet for første gang våren Resultatet var vellykket! Egen produksjon gir oss mer kontroll over prosessen, og det er kostnadsbesparende. Noklus produserer nå de aller fleste kontrollmaterialene selv. Til kontrollmateriale for CRP/ Glukose/Hemoglobin tappes 10 poser blod i blodbanken. Pipetteringsmaskinen ved Noklus har kapasitet til automatisk fylling og kapsling av 1200 rør pr. time. Dette gjør det mulig å klargjøre kontrollmateriale, og pipettere 6000 rør på en produksjonsdag. På bildet til venstre er Gro Gidske, Wenche Vie og Berit Riksheim klare for produksjon. På bildet til høyre vises 20 liter urin som er nok til den ene kontrollen i en urinutsendelse. Kristin Moberg Aakre Tolking av laboratorieprøver ved nyresykdom Kristin Moberg Aakre disputerte i oktober for PhD.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Use and Interpretation of Urinary Albumin and Estimated Glomerular Filtration Rate Findings in Primary Health Care Kronisk nyresykdom finnes i Norge hos ca.10 % av den voksne befolkning. En tidlig diagnose kan forebygge følgetilstander. Nyresykdom diagnostiseres ved hjelp av blod- og urinprøver. Avhandlingen bygger på tre studier fra nasjonale og internasjonale spørreundersøkelser gjort blant allmennpraktikere og laboratoriespesialister. Spørreundersøkelsene viste at i enkelte europeiske land ble unødvendig kompliserte metoder brukt for urinundersøkelse. Analyseresultatene ga konsekvenser for pasientbehandlingen, men hvilke svar som ble oppfattet som uttrykk for sykdom varierte. En stor del av pasientene var utredet med urinprøver og behandlet med medikamenter slik de burde, men mange ble sannsynligvis henvist andrelinjetjenesten senere enn det som er anbefalt internasjonalt. Tidvis ble det også gitt råd som ikke var i tråd med internasjonale retningslinjer for oppfølging av nyreprøver. For å sikre best mulig pasientbehandling ved endringer av laboratorierutiner i fremtiden trenger både allmennpraktikere og laboratoriespesialister bedre og mer enhetlig informasjon enn det som blir gitt i dag. 6

7 Profilmagasin fra Noklus Opplæring i egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling Noklus fikk i 2011 midler fra RHF Helse Nord til et forskningsprosjekt hvor pasienter skulle måle PT-INR og deretter dosere Marevan selv. 69 pasienter fullførte kurs ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø, 67 pasienter ved Nordlandssykehuset i Bodø. og Bodø. Prosjektleder var avdelingsingeniør Elisabeth Sellevoll Løkkebø. Tilbudet om opplæring er videreført i med 100 pasienter fordelt mellom Tromsø og Bodø. Opplæringen går over 21 uker. Det er en teoretisk del med bakgrunnskunnskap om Marevan, bivirkninger og påvirkninger, og en praktisk del der deltakerne lærer å måle PT-INR på eget instrument. I prosjektet ble egne INR verdier sammenlignet med venøs prøve hver 3.uke. Etter endt kurs er det fastlegen som har ansvar for pasienten. Målet med prosjektet er å vise at egenkontroll gir mer stabile verdier og færre komplikasjoner. Laboratoriekonsulentene Grete Johnsen og Rigmor Lind var prosjektmedarbeidere i henholdsvis Tromsø Å oppleve deltakernes glede over å kunne gjøre dette selv, har vært en stor og rik opplevelse, sier Grete Johnsen Ulrikke Grønberg, 22 år. Fra Båtsfjord, nå student ved Handelshøyskolen i Tromsø Ulrikke går på livslang behandling med Marevan. Hun har hatt dyp venetrombose DVT to ganger og er arvelig disponert. Før kunne det være et tiltak å komme seg til lege for å måle PT-INR, og doseringer ble gjort litt på følelsen. Det var også fint å lære mer om hva som påvirker PT-INR verdien. Hun mener at kurs også er viktig for erfaringsutveksling med andre Marevanbrukere. Ulrikke planlegger en tur til Kilimanjaro i løpet av året. Foruten gode råd fra lege, har også muligheten for egenmåling og egendosering gitt den tryggheten som skal til for at dette skal være et realistisk prosjekt, sier Ulrikke Grønberg. Hun tilføyer at hun har lært om begrensninger for bruk av apparatet i stor høyde. Kurset har vært viktig for å kunne ta bedre vare på meg selv og egen helse, sier Ulrikke. Det gir en frihetsfølelse å ikke være avhengig av stadige legebesøk. 7

8 Noklus arrangerer kurs Spesialist i allmennmedisin Anne Mathilde Hanstad, deler her sine opplevelser fra kurs arrangert i Region Vest: Noklus-kurs, et begrep! Kontoret vårt med to leger og tre medarbeidere, har flere ganger hatt gleden av å delta på Noklus-kurs på Solstrand, stedet der Noklus Helse Vest arrangerer kurs. Når er neste kurs?, er en gjenganger på jobben. Leger og medarbeidere gleder seg til og over kursene. Nå tror du kan hende det er fordi vi får bo på hotell, spise god mat og ha det hyggelig- og komme oss bort fra hverdagstravelheten? Ja det også! Nokluskursene på Solstrand har truffet spikeren på hodet; Som sosial happening er de en vinner. Det er ikke negativt for læringseffekten. Kurskvaliteten sikres ved at kurskomiteen bygger opp et kurs som tilfredsstiller alle de kriterier jeg vil stille til et kurs: Utsending av program i god tid. Et program som kommer i papir og som er spennende å lese og lett synlig i posten vår. Vi liker å holde i programmet. Program med nye tema og oppdatering av kjente tema. Informasjon om hva som skjer av utvikling og forskning på laboratoriefronten (Hva kommer og hva skal vi legge bort?). Fag for både leger og medarbeidere. Gode forelesere som (for det meste) behersker formidlingskunsten: å se på publikum, å kunne sitt foredrag uten å lese høyt fra overfylte powerpoints, å vite at i salen sitter tilhørere fra mange yrkesgrupper og med ulike problemstillinger og ansvar i sin kliniske hverdag- og ikke minst; med en fot i klinisk hverdag der kursdeltakerne hører hjemme og kan nikke gjenkjennende. Kursmapper med handouts som er laget i forkantog som kan brukes både under forelesningene og finnes fram når vi er kommet hjem. Forberedte kursledere som kan kunsten å presentere foredragsholdere. Gode sosiale rammer som gir oss alle følelsen av å være inkludert i den store Noklus-familien. Evne til å formidle begeistring for faget, videreutvikling av Noklus og lyst til nye kurs. Noklus-kursene godkjennes som emnekurs for legene. Spesialister i allmennmedisin må resertifisere seg, unge kolleger er i videreutdanning, så tellende kurstimer er viktig for å dra legene på kurs. Kursene holder kostnader som gjør at ethvert legekontor bør kunne sende sine medarbeidere av gårde med stort utbytte. Det koster mindre enn vi samlet får igjen, er min påstand. Betyr Noklus-kurset noe for hverdagene våre? Det faglige er viktig. Noklus-kurset påvirker fellesskapet på kontoret og virker som en faglig og sosial opptur for både legene og medarbeiderne. Kurset bygger broer, både mellom oss som jobber på samme kontor; og mellom kontorene. Noklus pause 2007: Hans Kristian Bakke og Brigt Bovim i god passiar 2009: God stemning ved middagen. Lars Johan Tveit og Linda Ø. Rørtveit(Rådhusgaten legegruppe og Jørpeland legesenter) Hjem fra Noklus-kurs 2011: Rådhusgaten legegruppe. Lars Johan Tveit, Else Aarhaug, Anne Mathilde Hanstad, Tonje Jones og Anne Siri Ødegård 8

9 Profilmagasin fra Noklus Kurskomiteen holder en uanstrengt likeverdig tone; som bygger det å jobbe på lag og ikke i pyramide. Sammen kan leger og medarbeidere være dynamitt i forhold til å drive god allmennmedisin. Noklus-kursene på Solstrand bidrar til det. Påfyllet varer ikke bare i uka etterpå men for framtida. Felles opplevelser som dette er en reise i fag og sosiale rammer og utfordrer oss til å arbeide i prosess mot å bli stadig bedre faglig, men også i forhold til kontorets ansikt utad. Allmennlegekontorene har bruk for felles faglige og sosiale opplevelser. Vi gleder oss allerede til neste kurs! Noklus Diabetesskjema eit verktøy for strukturert diabeteskontroll! Norsk diabetesregister for voksne tilbyr gratis programvare med Noklus Diabetesskjema for allmennpraksis (WinMed2, Vision, SystemX og Infodoc). Det er takst for bruk av skjemaet (takst 109). Omkring 250 allmennlegar har tatt diabetesskjemaet i bruk. Ein av dei er Normund Svoen ved Legegruppa SMS i Florø. Eg oppfattar verktøyet som godt og tenleg i det å kunne skaffe meg oversikt over status for diabetespasientane mine. Programmet er svært nyttig i årskontrollen - både som ei sjekkliste og for å finne ut korleis måloppnåinga for den enkelte pasienten er i forhold til nasjonale kliniske retningslinjer, seier Svoen. Skjemaet er sjølvinstruerande og etter eit par utfyllingar gjekk det veldig greitt. Det at data automatisk blir henta inn i skjemaet, har forenkla utfyllinga ytterlegare. Ved første gangs undersøking skriv pasienten under på samtykkeerklæringa etter ei kort orientering. Han får med informasjon heim og får høve til å trekke seg i etterkant. Pasientsamtykket blir liggande ei god tid hos meg før det blir sendt til Noklus. Eg har aldri opplevd at nokon har sagt nei til å vere med eller trekt seg i etterkant, seier han. Når det gjeld rapportane som kjem frå registeret, er det nyttig å sjå korleis praksisen min er samanlikna med andre praksisar. Positiv tilbakemelding på det som er bra hos meg, stadfestar at det nyttar å jobbe strukturert. Tilbakemeldinga motiverer til skjerpa innsats der eg ser at andre er betre. Etter kvart som fleire legar ved kontoret mitt no er i gang med registrering, blir rapportane nyttige i kollegagrupper og internundervisning, avsluttar Normund Svoen. Ønskjer du tilsendt programvare? Kontakt oss på Sjå også under Hva tilbyr vi for meir informasjon. Normund Svoen 9

10 HbA1c som diagnostisk verktøy og som årets analyse i Noklus Over 220 millioner mennesker har pr diagnosen Diabetes Mellitus, og det forventes en sterk økning av antallet. Det er viktig at vi har praktisk nyttige verktøy for å stille diagnosen og i januar 2011 aksepterte World Health Organization (WHO) at også analysesvar på HbA1c kan benyttes til dette. Kravet er at god analysekvalitet kan dokumenteres med intern og ekstern kvalitetskontroll. Av mangel på slik kontroll ekskluderes småinstrumenter i allmennpraksis i USA. De siste utsendelsene av «Noklus-kontroller» viser at resultatene fra Afinion og DCA er på grensen av det akseptable. De som kontrollerer metoden nøye og følger prosedyren godt, vil kunne analysere med god nok analysekvalitet til å stille diagnosen Diabetes Mellitus. Resultater fra NycoCard varierer mye. Det er få deltakere med denne metoden, så resultatene er usikre, men generelt kan det sies at NycoCard ikke er god nok i forhold til kravene til analysekvalitet. I Norge kan Noklus dokumentere at visse instrumenter i allmennpraksis har like god analysekvalitet som flere av instrumentene/metodene som benyttes på sykehus. Arbeidsgruppen for HbA1c, nedsatt av Norsk Selskap for Endokrinologi og Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi, går derfor inn for at diagnosen kan stilles både i allmennpraksis og på sykehus ved hjelp av HbA1c, gitt at analysekvaliteten kan dokumenteres til å tilfredsstille følgende krav: CV (%) Vurdering av Totalfeil og Presisjon Afinion NycoCard DCA 1) Upresishet dag-til-dag-variasjon (med samme lotnr) skal gi CV 2 %. Dette skal dokumenteres ved intern kvalitetskontroll. 2) Ved aksjonsgrensen, som er 6,5 HbA1c%, er akseptabelt avvik 7 %, litt høyere for lavere verdier og litt snevrere ved høyere verdier. Dette skal dokumenteres ved ekstern kvalitetsvurdering («Noklus-kontroller»). Noklus får en sentral rolle for dokumentering av analysekvaliteten, både på legekontor og på sykehus, og det var derfor naturlig at HbA1c ble valgt til årets analyse. Vi skal øke vår kunnskap slik at vi kan bidra til ytterligere bedring av analysekvaliteten og til at resultatene tolkes i henhold til aktuelle retningslinjer. På sykehusene beregnes upresisheten jevnlig ut fra verdier på intern kvalitetskontroll. Noklus vil lage oppsett for at dette enkelt kan gjøres også i allmennpraksis. Allmennpraktikeren skal få et verktøy til å dokumentere analysekvaliteten hvis man ønsker å kunne stille diagnosen Diabetes Mellitus ut fra HbA1c-verdier fra eget laboratorium % avvik Figuren illustrerer den gjennomsnittlige analysekvaliteten for de tre metodene som benyttes i allmennpraksis; Afinion og NycoCard (Axis-Shield) og DCA (Siemens). Punktene viser resultatene fra de tre siste Noklus utsendelsene. Hvert punkt indikerer metodens presisjon (y-aksen) og avvik fra tillagt verdi (x-aksen). Den stiplete linjen indikerer krav til presisjon, heltrukket kurve indikerer krav til totalfeil. Punkter som ligger nedenfor den stiplete linjen, viser at gjennomsnittlig bruker av instrumentet har tilfredsstillende presisjon. Punkter som ligger innenfor buen, viser at den gjennomsnittlige bruker tilfredsstiller totalkravene. 10

11 Profilmagasin fra Noklus E-læring for sykehjem Noklus ønsker å styrke grunnopplæringen på sykehjem ved å tilby elektroniske kurs i blodprøvetaking, prøvebehandling og kvalitetsarbeid. E-læring er en tids- og ressursbesparende læringsform. Kurset er alltid tilgjengelig og kan tas når det passer! Bruk av bilder, film og spørsmål/svar gjør læringen variert og spennende. Innhold i kurset Kurset består av tre moduler. De to første modulene er for alle sykehjemsansatte som tar, behandler og analyserer blodprøver. Siste modul er tilrettelagt for den som har ansvar for laboratoriet. Alle modulene starter med læringsmål og avsluttes med kontrollspørsmål. Vi vil anbefale at sykehjemmene inkluderer kurset i opplæringsplanen for ansatte som tar, behandler og analyserer blodprøver. E-læringskurset planlegges ferdigstilt i løpet av. Ansvarlig for e-læringskurset er laboratoriekonsulent Thea Krogvig Bjørnstad (bilde). Oljeindustrien 48 helsekontorer i oljeindustrien deltar i Noklus, 34 offshore og 14 på land. Statoil har flest, etterfulgt av BP og Total. Sykepleierne i oljeindustrien skal gjennom et 4-timers innføringskurs i laboratoriearbeid der innholdet er tilpasset denne gruppen. I tillegg får de tilbud om veiledning via telefon og videokonferanser. En viktig jobb for helsekontorene har vært å standardisere laboratorieutstyret som benyttes. Dette gjøres i samarbeid med ledelsen for helseavdelingen. Etter forespørsel fra Statoil, utviklet laboratoriekonsulentene et elektronisk kontrollskjema. Dette benyttes for registrering av intern analytisk kvalitetskontroll som utføres på hvert skift. Skjemaet sendes også til ansvarlig laboratoriekonsulent. Tre laboratoriekonsulenter i Noklus har fast ansvar for oljeindustriens deltakere. Det er Stein Binder, Anne Marie Aarrestad og Line Nilsen Nygård. Nornefeltet. Kilde: Statoil ASA 11

12 års Jubileum Profilmagasin fra Noklus CRP - årets analyse i Noklus i 2011 Valg av metoder til CRP-analyse Det finnes mange metoder til CRP - bestemmelse. Viktige momenter ved valg av metode er: antall analyser per uke, hvem og hvor mange som skal bruke utstyret, brukervennlighet, tid fra prøven tas og til den må analyseres, pris og ikke minst analysekvalitet. Vurdering av analysekvalitet Noklus sender ut kontrollmateriale til CRP to ganger per år til ca deltakere. Resultatene fra disse, i tillegg til SKUP-utprøvinger, gir god informasjon om apparatenes egnethet og analysekvalitet. Deltakere som benytter QuikRead, Afinion AS100 Analyzer eller ABX-modeller, analyserer med bedre presisjon enn de som benytter NycoCard Single Test og I-CHROMA. Deltakere fra sykehjem oppnår like god kvalitet på CRPanalysene som deltakere på legekontor når de benytter de beste og mest brukervennlige metodene. Vi anbefaler at det benyttes kontrollmateriale med kjent fasitverdi til intern kvalitetskontroll, i tillegg til at man deltar på ekstern kvalitetskontroll. Stort overforbruk av SR CRP kan langt på vei erstatte SR, men SR bør likevel brukes ved mistanke om spesielle tilstander. Fordelen med CRP, sammenliknet med SR, er at stigningen kommer tidligere og at konsentrasjonen endrer seg mye raskere når den kliniske tilstanden til pasienten endres. Ved hjelp av data fra Noklus praksisprofil er bl. a. norske fastlegers bruk av CRP og SR undersøkt. På bakgrunn av vurderingen av klinisk nytteverdi, feilkilder og tolkningsproblematikk, kan det se ut til at det er stort overforbruk av SR i primærhelsetjenesten. Kontakt din lokale laboratoriekonsulent for råd ved valg av metode. Noklus Boks Bergen E-post: Tlf: design Artgarden, foto Noklus

Aktuelt fra. satser på web. Ny utsendelse med fokus på preanalyse (s6) Samhandlingsreformen kontakt Noklus for råd (s8)

Aktuelt fra. satser på web. Ny utsendelse med fokus på preanalyse (s6) Samhandlingsreformen kontakt Noklus for råd (s8) Aktuelt fra Profilmagasin fra Noklus 1-2013 Ny utsendelse med fokus på preanalyse (s6) Samhandlingsreformen kontakt Noklus for råd (s8) Populært laboratoriecruise (s11) Noklus (s2) satser på web Noklus

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin

Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin Prosjektleder: Randi Kasin, allmennpraktiker, medlem av KUP Veileder: Signe Flottorp, allmennpraktiker, forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Detaljer

Utgave 4 - Vinter 2010. Aktiviteter. Brukermøter, kurs og utstillinger. Tema. Hurtig diagnose av hjertepasienter. Innblikk

Utgave 4 - Vinter 2010. Aktiviteter. Brukermøter, kurs og utstillinger. Tema. Hurtig diagnose av hjertepasienter. Innblikk Vitenskapelig artikkel Vitenskapelig artikkel Siemens Hovedkontor Internasjonalt Siemens AG Wittelsbacherplatz 2 D-80333 Munich Germany Siemens Healthcare Hovedkontor Internasjonalt Siemens AG Healthcare

Detaljer

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Laboratoriemedisin

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Laboratoriemedisin Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Laboratoriemedisin Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 1.1 Om arbeidsgruppen og mandat... 1 1.2 Det verdimessige og faglige grunnlaget

Detaljer

H ertebarnet. Les mer om:

H ertebarnet. Les mer om: Nr. 2 2012 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn H ertebarnet Les mer om: Å flytte egne grenser og prøve nye ting side 6-8 Munnhelse og medfødt hjertefeil side 25-27 Mosjon og sunt kosthold ekstra viktig

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

Farmasøytiske tjenester på apotek

Farmasøytiske tjenester på apotek Farmasøytiske tjenester på apotek Kommunikasjon mellom farmasøyt og lege Bjørg Merete Grønseth Bacheloroppgave i farmas:i 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkjent: VT 2014 Veiledere: Andy Wallman,

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS... 3 STØTTEAPPARATET I AFS NORGE... 6 LOKALKONTAKTENS ROLLE...

Detaljer

Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer

Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer 1 Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer Rapport om erfaringene fra ni læringsnettverk gjennomført i prosjektet SAK-Innhold 2010/2012 Februar 2013 2 Tittel Praksisnær kvalitetsforbedring ved

Detaljer

Fürst 1.04. magasin 100 000 RUSMIDDELANALYSER ÅRLIG UT AV MARERITTET MED MOT OVER GRØNLAND REVOLUSJONERENDE NETTSTED FORNØYDE BRUKERE

Fürst 1.04. magasin 100 000 RUSMIDDELANALYSER ÅRLIG UT AV MARERITTET MED MOT OVER GRØNLAND REVOLUSJONERENDE NETTSTED FORNØYDE BRUKERE Fürst 1.04 magasin 100 000 RUSMIDDELANALYSER ÅRLIG UT AV MARERITTET MED MOT OVER GRØNLAND REVOLUSJONERENDE NETTSTED FORNØYDE BRUKERE #1-2004 INNHOLD 6 03 MIN MENING Adm. dir. Kjell Torgeir Stokke er opptatt

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING

AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING En evaluering av prosjekt FORORD Rapporten oppsummerer prosjektet «Audiograf i interkommunal rehabilitering» som ble gjennomført i perioden fra september 2011 til

Detaljer

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Postboks 7004, St.

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. NorArtritt er i gang Har det blitt flere overlegestillinger siden 2011? Revmatologisk avdelning på Nordlandssjukhuset i Bodø

Norsk Rheumabulletin. NorArtritt er i gang Har det blitt flere overlegestillinger siden 2011? Revmatologisk avdelning på Nordlandssjukhuset i Bodø Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 2 2014 NorArtritt er i gang Har det blitt flere overlegestillinger siden 2011? Revmatologisk avdelning

Detaljer

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 1 Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 Bruker Spør Bruker St. Olavs Hospital Revmatologisk avdeling: Heidi Westerlund 1 Margareth Berg Vårvik Dagfinn Bjørgen

Detaljer

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD DELOITTE PÅ OPPDRAG FRA HELSEDIREKTORATET OKTOBER 2014 Sammendrag I denne rapporten beskrives

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Legemiddelsamtaler i apotek Medicines use reviews in pharmacies I hvilken grad ønsker farmasøytene denne tjenesten? To what extent do pharmacists want this service? Hanne Holmen R-BACH

Detaljer

En evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken

En evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken Notat 2008 5 Ole Kristian Stornes Tittel Forfatter Prosjekt Utgiver Utgiversted Utgivelsesår 2008 Antall sider 25 ISBN 978-82-7077-704-4 Ole Kristian Stornes Evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken

Detaljer

RocheDialog. Test early. Treat right. Save lives.

RocheDialog. Test early. Treat right. Save lives. RocheDialog magasin fra Roche Diagnostics Norge AS // juni 2014 Test early. Treat right. Save lives. Når hvert minutt teller Ved akutt koronarsyndrom er pålitelige og raske testresultater helt avgjørende

Detaljer

ÅRETS LEGEFEST. Anestesilegene inviterer til: Kl 19.00. De Røde Sjøhus. Fredag 23.01.15. Middag - tapas Stand up - Dr. Jonas Bergland Dj - RoHan

ÅRETS LEGEFEST. Anestesilegene inviterer til: Kl 19.00. De Røde Sjøhus. Fredag 23.01.15. Middag - tapas Stand up - Dr. Jonas Bergland Dj - RoHan MEDLEMSBLAD FOR ROGALAND LEGEFORENING NR. 4 ÅRG. 20. 2014 Foto: Heidunn S. Nordtveit. Syd-Vesten 10 år som Stavanger Universitetssykehus Intervju med Davor Baros Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer