20Jubileum. års. Noklus startet opp for 20 år siden. Sverre Sandberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "20Jubileum. års. Noklus startet opp for 20 år siden. Sverre Sandberg"

Transkript

1 Aktuelt fra Profilmagasin fra Noklus Noklus startet opp for 20 år siden (s2) Erfaring fra laboratorieansvarlige på sykehjem (s4) Noklus Diabetesskjema eit verktøy for strukturert diabeteskontroll! (s9) Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus års Jubileum kurs forskning praksisvurdering veiledning registre instrumentevaluering rådgivning formidlingegenmåling ekstern kvalitetsvurdering

2 Sverre Sandberg Noklus startet opp for 20 år siden Noklus startet opp for 20 år siden fordi det i flere publikasjoner ble påvist at laboratorieundersøkelser i primærhelsetjenesten ble utført med dårlig kvalitet. Staten ville ikke lenger betale for dette, og Legeforeningen tok initiativ til å opprette et fond for å sikre at kvaliteten på laboratorievirksomheten i legepraksis utenfor sykehus skulle bli bedre. Takket være entusiasme og innspill fra våre deltakere, har Noklus etablert seg som en viktig bidragsyter i kvalitetssikringen av legers og andre enheters virksomhet. Vi tror en av grunnene til at Noklus har vært en suksess (sier andre), er at det er en desentralisert organisasjon, med personer som jobber nært til de enkelte legekontor og sykehjem og dermed kan ta med seg konkrete inntrykk av hvilke behov disse har. I tillegg er det viktig at utsendelser av kontrollmateriale og tilbakemeldingene på resultatene fra disse har vært forståelige og meningsfulle for deltakerne. Som det fremgår av dette Profilmagasinet utvider Noklus hele tiden sine satsningsområder innenfor laboratorievirksomhet både vedrørende type deltakere og tjenester. I forbindelse med jubileet får Noklus ny logo og profil, men innholdet skal være det samme! Vi håper at Noklus kan spille en sentral rolle også de neste 20 år og bidra med kvalitetssikring, både av laboratorievirksomhet, men også på tilgrensende områder. Til det trenger vi hjelp og innspill fra våre deltakere. Foto: Scanpix års Jubileum 2

3 Profilmagasin fra Noklus Kort om Noklus Noklus sitt mål er at laboratorieanalyser utenfor sykehus rekvireres, utføres og tolkes i samsvar med pasientenes behov for utredning, behandling og oppfølging. For å bidra til dette, er laboratoriekonsulenter og legespesialister tilknyttet lokale helseforetak i hele Norge. Laboratoriekonsulentene gir veiledning og opplæring i laboratoriearbeid ved hjelp av prosedyrer, besøk, telefonkontakt og kurs. Noklus gjennomfører eksterne kvalitetsvurderingsprogram for de fleste analyser som gjøres i primærhelsetjenesten. Kontroller sendes fra Noklus sitt senter i Bergen, og resultatene bearbeides statistisk. Andre aktiviteter er instrumentutprøvinger, opplæring i egenmåling og egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling, forskning, samt kvalitetsforbedring av både rekvireringsrutiner og tolkning av analysesvar. Innen diabetes har Noklus ansvaret for den daglige driften av Norsk Diabetesregister for Voksne, samt at Noklus forvalter en ordning med kvalitetskrav for blodsukkerstrimler. I dette magasinet vil vi gi et innblikk i flere av våre ulike tilbud. Noklus tilbyr tjenester til laboratorier ved legekontor, sykehus, sykehjem, oljeplattformer, hjemmetjenester, helsestasjoner og andre. Aktiviteten mot legekontor finansieres av Legeforeningens Kvalitetsforbedringsfond III, mens Staten ved Helsedepartementet har bevilget penger til tjenester rettet mot sykehjem. Andre deltakere er med til selvkost. I feirer Noklus 20 år. Fra den spede begynnelse i 1992, har Noklus vokst til cirka 2900 deltakere i. Det har vært en stor utvikling i disse 20 årene, og dette forventes å fortsette i årene framover. For utfyllende opplysninger om våre aktiviteter, besøk vår hjemmeside: 3

4 Erfaring fra laboratorieansvarlige på sykehjem Prestrudsenteret på Hamar har vært med i Noklus siden midten av nittitallet. Det er veldig godt å ha fagfolk å støtte seg til i hverdagen. Laboratoriekonsulentene er positive, lett tilgjengelige og har alltid svar på våre spørsmål. Vi har blant annet fått råd om hvilke metoder vi skulle velge til de analysene vi har behov for å gjøre her. Når vi ønsker det holder de kurs bare for oss. For at prøvesvarene skal bli riktige har vi lært at vi bør ta veneprøve på hemoglobin, at stasen ikke skal sitte på for lenge og at det ikke må gå for lang tid før serumprøvene sentrifugeres. Nå analyserer vi kontrollmaterialer jevnlig på de analysene vi gjør selv. Vi får i tillegg meget gode resultater på kontrollutsendelsene fra Noklus og føler oss derfor trygge på prøvesvarene til pasientene. Noklus stimulerer sykehjemmene til å ha mer fokus på laboratoriet og kvalitet. Det gjør at vi nå føler oss tryggere på at vi gjør en god jobb, avslutter Evelyn Frøyshov laboratorieansvarlig ved sykehjemmet. Kvalitet på arbeidet gjør det trivelig å jobbe! sier sykepleierne Evelyn Frøyshov og Ida Sletten på Prestrudsenteret 4

5 Profilmagasin fra Noklus Samhandlingsreformen og Noklus Fakta om samhandlingsreformen Startskudd 1. januar. Oppbygging av helsetilbud i kommunene skal skje over tid. Kommunene får penger og flere oppgaver. Kommuner og sykehus er pliktig til å samarbeide. Kommunene må raskt ta ansvar for sine utskrivingsklare pasienter, og etablere døgntilbud for pasienter som har behov for akutt hjelp og observasjon. Pasientene skal få bedre tilbud der de bor. Kvalitet på helsetjenesten skal måles. Behov for flere laboratorieanalyser i kommunene Som følge av samhandlingsreformen vil sykere pasienter tidligere tilbakeføres til kommunene fra sykehus. Med disse pasientene vil det også følge økt rekvirering av laboratorietjenester og behov for analysering av blodprøver som tradisjonelt har vært forbundet med større sykehuslaboratorier. Blodgass, elektrolytter og hjertemarkører kan være eksempler på aktuelle analyser. Kvalitet Noklus er klar på at det må stilles klare kvalitetskrav til laboratorievirksomheten uavhengig om den utføres ved sykehus eller i primærhelsetjenesten. For å kunne ta riktige medisinske beslutninger må legene kunne stole på laboratoriesvarene. Kompetanse Nødvendig kunnskap til å kunne ta, behandle og analysere pasientprøver riktig blir enda viktigere. Noklus har stor aktivitet innen kurs og veiledning og opplever et stort opplæringsbehov. Kommunene må sørge for nødvendig laboratorieutstyr og kompetanse til å bruke dette. Et godt fagmiljø vil være viktig, og det må vurderes om det er nok ressurser til stede i form av riktig utstyr, tid og kompetanse. Rådgiving Noklus kan hjelpe kommunene i deres vurderinger vedrørende laboratorievirksomheten. Våre anbefalinger er basert på erfaring fra kurs og veiledning, resultater fra eksternt kvalitetsvurderingsprogram og instrumentutprøving gjennom 20 år. Vi kan si noe om hvilket utstyr som er best egnet og hvor det bør plasseres, hvilke rutiner som må følges og hvilken kompetanse som er nødvendig. Noklus vil møte samhandlingsreformen med utvidet tilbud som veiledning, e-læring og prosedyrer. 5

6 Vellykket produksjon av nytt kontrollmateriale Noklus har mange års erfaring med produksjon, og i mai 2010 ble det bestemt at Noklus skulle overta produksjon av kontrollmaterialer også for våre to største utsendelser: CRP/ Glukose/Hemoglobin og Urinstrimmel/Graviditetstest. Etter noen testproduksjoner, ble egenprodusert materiale benyttet for første gang våren Resultatet var vellykket! Egen produksjon gir oss mer kontroll over prosessen, og det er kostnadsbesparende. Noklus produserer nå de aller fleste kontrollmaterialene selv. Til kontrollmateriale for CRP/ Glukose/Hemoglobin tappes 10 poser blod i blodbanken. Pipetteringsmaskinen ved Noklus har kapasitet til automatisk fylling og kapsling av 1200 rør pr. time. Dette gjør det mulig å klargjøre kontrollmateriale, og pipettere 6000 rør på en produksjonsdag. På bildet til venstre er Gro Gidske, Wenche Vie og Berit Riksheim klare for produksjon. På bildet til høyre vises 20 liter urin som er nok til den ene kontrollen i en urinutsendelse. Kristin Moberg Aakre Tolking av laboratorieprøver ved nyresykdom Kristin Moberg Aakre disputerte i oktober for PhD.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Use and Interpretation of Urinary Albumin and Estimated Glomerular Filtration Rate Findings in Primary Health Care Kronisk nyresykdom finnes i Norge hos ca.10 % av den voksne befolkning. En tidlig diagnose kan forebygge følgetilstander. Nyresykdom diagnostiseres ved hjelp av blod- og urinprøver. Avhandlingen bygger på tre studier fra nasjonale og internasjonale spørreundersøkelser gjort blant allmennpraktikere og laboratoriespesialister. Spørreundersøkelsene viste at i enkelte europeiske land ble unødvendig kompliserte metoder brukt for urinundersøkelse. Analyseresultatene ga konsekvenser for pasientbehandlingen, men hvilke svar som ble oppfattet som uttrykk for sykdom varierte. En stor del av pasientene var utredet med urinprøver og behandlet med medikamenter slik de burde, men mange ble sannsynligvis henvist andrelinjetjenesten senere enn det som er anbefalt internasjonalt. Tidvis ble det også gitt råd som ikke var i tråd med internasjonale retningslinjer for oppfølging av nyreprøver. For å sikre best mulig pasientbehandling ved endringer av laboratorierutiner i fremtiden trenger både allmennpraktikere og laboratoriespesialister bedre og mer enhetlig informasjon enn det som blir gitt i dag. 6

7 Profilmagasin fra Noklus Opplæring i egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling Noklus fikk i 2011 midler fra RHF Helse Nord til et forskningsprosjekt hvor pasienter skulle måle PT-INR og deretter dosere Marevan selv. 69 pasienter fullførte kurs ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø, 67 pasienter ved Nordlandssykehuset i Bodø. og Bodø. Prosjektleder var avdelingsingeniør Elisabeth Sellevoll Løkkebø. Tilbudet om opplæring er videreført i med 100 pasienter fordelt mellom Tromsø og Bodø. Opplæringen går over 21 uker. Det er en teoretisk del med bakgrunnskunnskap om Marevan, bivirkninger og påvirkninger, og en praktisk del der deltakerne lærer å måle PT-INR på eget instrument. I prosjektet ble egne INR verdier sammenlignet med venøs prøve hver 3.uke. Etter endt kurs er det fastlegen som har ansvar for pasienten. Målet med prosjektet er å vise at egenkontroll gir mer stabile verdier og færre komplikasjoner. Laboratoriekonsulentene Grete Johnsen og Rigmor Lind var prosjektmedarbeidere i henholdsvis Tromsø Å oppleve deltakernes glede over å kunne gjøre dette selv, har vært en stor og rik opplevelse, sier Grete Johnsen Ulrikke Grønberg, 22 år. Fra Båtsfjord, nå student ved Handelshøyskolen i Tromsø Ulrikke går på livslang behandling med Marevan. Hun har hatt dyp venetrombose DVT to ganger og er arvelig disponert. Før kunne det være et tiltak å komme seg til lege for å måle PT-INR, og doseringer ble gjort litt på følelsen. Det var også fint å lære mer om hva som påvirker PT-INR verdien. Hun mener at kurs også er viktig for erfaringsutveksling med andre Marevanbrukere. Ulrikke planlegger en tur til Kilimanjaro i løpet av året. Foruten gode råd fra lege, har også muligheten for egenmåling og egendosering gitt den tryggheten som skal til for at dette skal være et realistisk prosjekt, sier Ulrikke Grønberg. Hun tilføyer at hun har lært om begrensninger for bruk av apparatet i stor høyde. Kurset har vært viktig for å kunne ta bedre vare på meg selv og egen helse, sier Ulrikke. Det gir en frihetsfølelse å ikke være avhengig av stadige legebesøk. 7

8 Noklus arrangerer kurs Spesialist i allmennmedisin Anne Mathilde Hanstad, deler her sine opplevelser fra kurs arrangert i Region Vest: Noklus-kurs, et begrep! Kontoret vårt med to leger og tre medarbeidere, har flere ganger hatt gleden av å delta på Noklus-kurs på Solstrand, stedet der Noklus Helse Vest arrangerer kurs. Når er neste kurs?, er en gjenganger på jobben. Leger og medarbeidere gleder seg til og over kursene. Nå tror du kan hende det er fordi vi får bo på hotell, spise god mat og ha det hyggelig- og komme oss bort fra hverdagstravelheten? Ja det også! Nokluskursene på Solstrand har truffet spikeren på hodet; Som sosial happening er de en vinner. Det er ikke negativt for læringseffekten. Kurskvaliteten sikres ved at kurskomiteen bygger opp et kurs som tilfredsstiller alle de kriterier jeg vil stille til et kurs: Utsending av program i god tid. Et program som kommer i papir og som er spennende å lese og lett synlig i posten vår. Vi liker å holde i programmet. Program med nye tema og oppdatering av kjente tema. Informasjon om hva som skjer av utvikling og forskning på laboratoriefronten (Hva kommer og hva skal vi legge bort?). Fag for både leger og medarbeidere. Gode forelesere som (for det meste) behersker formidlingskunsten: å se på publikum, å kunne sitt foredrag uten å lese høyt fra overfylte powerpoints, å vite at i salen sitter tilhørere fra mange yrkesgrupper og med ulike problemstillinger og ansvar i sin kliniske hverdag- og ikke minst; med en fot i klinisk hverdag der kursdeltakerne hører hjemme og kan nikke gjenkjennende. Kursmapper med handouts som er laget i forkantog som kan brukes både under forelesningene og finnes fram når vi er kommet hjem. Forberedte kursledere som kan kunsten å presentere foredragsholdere. Gode sosiale rammer som gir oss alle følelsen av å være inkludert i den store Noklus-familien. Evne til å formidle begeistring for faget, videreutvikling av Noklus og lyst til nye kurs. Noklus-kursene godkjennes som emnekurs for legene. Spesialister i allmennmedisin må resertifisere seg, unge kolleger er i videreutdanning, så tellende kurstimer er viktig for å dra legene på kurs. Kursene holder kostnader som gjør at ethvert legekontor bør kunne sende sine medarbeidere av gårde med stort utbytte. Det koster mindre enn vi samlet får igjen, er min påstand. Betyr Noklus-kurset noe for hverdagene våre? Det faglige er viktig. Noklus-kurset påvirker fellesskapet på kontoret og virker som en faglig og sosial opptur for både legene og medarbeiderne. Kurset bygger broer, både mellom oss som jobber på samme kontor; og mellom kontorene. Noklus pause 2007: Hans Kristian Bakke og Brigt Bovim i god passiar 2009: God stemning ved middagen. Lars Johan Tveit og Linda Ø. Rørtveit(Rådhusgaten legegruppe og Jørpeland legesenter) Hjem fra Noklus-kurs 2011: Rådhusgaten legegruppe. Lars Johan Tveit, Else Aarhaug, Anne Mathilde Hanstad, Tonje Jones og Anne Siri Ødegård 8

9 Profilmagasin fra Noklus Kurskomiteen holder en uanstrengt likeverdig tone; som bygger det å jobbe på lag og ikke i pyramide. Sammen kan leger og medarbeidere være dynamitt i forhold til å drive god allmennmedisin. Noklus-kursene på Solstrand bidrar til det. Påfyllet varer ikke bare i uka etterpå men for framtida. Felles opplevelser som dette er en reise i fag og sosiale rammer og utfordrer oss til å arbeide i prosess mot å bli stadig bedre faglig, men også i forhold til kontorets ansikt utad. Allmennlegekontorene har bruk for felles faglige og sosiale opplevelser. Vi gleder oss allerede til neste kurs! Noklus Diabetesskjema eit verktøy for strukturert diabeteskontroll! Norsk diabetesregister for voksne tilbyr gratis programvare med Noklus Diabetesskjema for allmennpraksis (WinMed2, Vision, SystemX og Infodoc). Det er takst for bruk av skjemaet (takst 109). Omkring 250 allmennlegar har tatt diabetesskjemaet i bruk. Ein av dei er Normund Svoen ved Legegruppa SMS i Florø. Eg oppfattar verktøyet som godt og tenleg i det å kunne skaffe meg oversikt over status for diabetespasientane mine. Programmet er svært nyttig i årskontrollen - både som ei sjekkliste og for å finne ut korleis måloppnåinga for den enkelte pasienten er i forhold til nasjonale kliniske retningslinjer, seier Svoen. Skjemaet er sjølvinstruerande og etter eit par utfyllingar gjekk det veldig greitt. Det at data automatisk blir henta inn i skjemaet, har forenkla utfyllinga ytterlegare. Ved første gangs undersøking skriv pasienten under på samtykkeerklæringa etter ei kort orientering. Han får med informasjon heim og får høve til å trekke seg i etterkant. Pasientsamtykket blir liggande ei god tid hos meg før det blir sendt til Noklus. Eg har aldri opplevd at nokon har sagt nei til å vere med eller trekt seg i etterkant, seier han. Når det gjeld rapportane som kjem frå registeret, er det nyttig å sjå korleis praksisen min er samanlikna med andre praksisar. Positiv tilbakemelding på det som er bra hos meg, stadfestar at det nyttar å jobbe strukturert. Tilbakemeldinga motiverer til skjerpa innsats der eg ser at andre er betre. Etter kvart som fleire legar ved kontoret mitt no er i gang med registrering, blir rapportane nyttige i kollegagrupper og internundervisning, avsluttar Normund Svoen. Ønskjer du tilsendt programvare? Kontakt oss på Sjå også under Hva tilbyr vi for meir informasjon. Normund Svoen 9

10 HbA1c som diagnostisk verktøy og som årets analyse i Noklus Over 220 millioner mennesker har pr diagnosen Diabetes Mellitus, og det forventes en sterk økning av antallet. Det er viktig at vi har praktisk nyttige verktøy for å stille diagnosen og i januar 2011 aksepterte World Health Organization (WHO) at også analysesvar på HbA1c kan benyttes til dette. Kravet er at god analysekvalitet kan dokumenteres med intern og ekstern kvalitetskontroll. Av mangel på slik kontroll ekskluderes småinstrumenter i allmennpraksis i USA. De siste utsendelsene av «Noklus-kontroller» viser at resultatene fra Afinion og DCA er på grensen av det akseptable. De som kontrollerer metoden nøye og følger prosedyren godt, vil kunne analysere med god nok analysekvalitet til å stille diagnosen Diabetes Mellitus. Resultater fra NycoCard varierer mye. Det er få deltakere med denne metoden, så resultatene er usikre, men generelt kan det sies at NycoCard ikke er god nok i forhold til kravene til analysekvalitet. I Norge kan Noklus dokumentere at visse instrumenter i allmennpraksis har like god analysekvalitet som flere av instrumentene/metodene som benyttes på sykehus. Arbeidsgruppen for HbA1c, nedsatt av Norsk Selskap for Endokrinologi og Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi, går derfor inn for at diagnosen kan stilles både i allmennpraksis og på sykehus ved hjelp av HbA1c, gitt at analysekvaliteten kan dokumenteres til å tilfredsstille følgende krav: CV (%) Vurdering av Totalfeil og Presisjon Afinion NycoCard DCA 1) Upresishet dag-til-dag-variasjon (med samme lotnr) skal gi CV 2 %. Dette skal dokumenteres ved intern kvalitetskontroll. 2) Ved aksjonsgrensen, som er 6,5 HbA1c%, er akseptabelt avvik 7 %, litt høyere for lavere verdier og litt snevrere ved høyere verdier. Dette skal dokumenteres ved ekstern kvalitetsvurdering («Noklus-kontroller»). Noklus får en sentral rolle for dokumentering av analysekvaliteten, både på legekontor og på sykehus, og det var derfor naturlig at HbA1c ble valgt til årets analyse. Vi skal øke vår kunnskap slik at vi kan bidra til ytterligere bedring av analysekvaliteten og til at resultatene tolkes i henhold til aktuelle retningslinjer. På sykehusene beregnes upresisheten jevnlig ut fra verdier på intern kvalitetskontroll. Noklus vil lage oppsett for at dette enkelt kan gjøres også i allmennpraksis. Allmennpraktikeren skal få et verktøy til å dokumentere analysekvaliteten hvis man ønsker å kunne stille diagnosen Diabetes Mellitus ut fra HbA1c-verdier fra eget laboratorium % avvik Figuren illustrerer den gjennomsnittlige analysekvaliteten for de tre metodene som benyttes i allmennpraksis; Afinion og NycoCard (Axis-Shield) og DCA (Siemens). Punktene viser resultatene fra de tre siste Noklus utsendelsene. Hvert punkt indikerer metodens presisjon (y-aksen) og avvik fra tillagt verdi (x-aksen). Den stiplete linjen indikerer krav til presisjon, heltrukket kurve indikerer krav til totalfeil. Punkter som ligger nedenfor den stiplete linjen, viser at gjennomsnittlig bruker av instrumentet har tilfredsstillende presisjon. Punkter som ligger innenfor buen, viser at den gjennomsnittlige bruker tilfredsstiller totalkravene. 10

11 Profilmagasin fra Noklus E-læring for sykehjem Noklus ønsker å styrke grunnopplæringen på sykehjem ved å tilby elektroniske kurs i blodprøvetaking, prøvebehandling og kvalitetsarbeid. E-læring er en tids- og ressursbesparende læringsform. Kurset er alltid tilgjengelig og kan tas når det passer! Bruk av bilder, film og spørsmål/svar gjør læringen variert og spennende. Innhold i kurset Kurset består av tre moduler. De to første modulene er for alle sykehjemsansatte som tar, behandler og analyserer blodprøver. Siste modul er tilrettelagt for den som har ansvar for laboratoriet. Alle modulene starter med læringsmål og avsluttes med kontrollspørsmål. Vi vil anbefale at sykehjemmene inkluderer kurset i opplæringsplanen for ansatte som tar, behandler og analyserer blodprøver. E-læringskurset planlegges ferdigstilt i løpet av. Ansvarlig for e-læringskurset er laboratoriekonsulent Thea Krogvig Bjørnstad (bilde). Oljeindustrien 48 helsekontorer i oljeindustrien deltar i Noklus, 34 offshore og 14 på land. Statoil har flest, etterfulgt av BP og Total. Sykepleierne i oljeindustrien skal gjennom et 4-timers innføringskurs i laboratoriearbeid der innholdet er tilpasset denne gruppen. I tillegg får de tilbud om veiledning via telefon og videokonferanser. En viktig jobb for helsekontorene har vært å standardisere laboratorieutstyret som benyttes. Dette gjøres i samarbeid med ledelsen for helseavdelingen. Etter forespørsel fra Statoil, utviklet laboratoriekonsulentene et elektronisk kontrollskjema. Dette benyttes for registrering av intern analytisk kvalitetskontroll som utføres på hvert skift. Skjemaet sendes også til ansvarlig laboratoriekonsulent. Tre laboratoriekonsulenter i Noklus har fast ansvar for oljeindustriens deltakere. Det er Stein Binder, Anne Marie Aarrestad og Line Nilsen Nygård. Nornefeltet. Kilde: Statoil ASA 11

12 års Jubileum Profilmagasin fra Noklus CRP - årets analyse i Noklus i 2011 Valg av metoder til CRP-analyse Det finnes mange metoder til CRP - bestemmelse. Viktige momenter ved valg av metode er: antall analyser per uke, hvem og hvor mange som skal bruke utstyret, brukervennlighet, tid fra prøven tas og til den må analyseres, pris og ikke minst analysekvalitet. Vurdering av analysekvalitet Noklus sender ut kontrollmateriale til CRP to ganger per år til ca deltakere. Resultatene fra disse, i tillegg til SKUP-utprøvinger, gir god informasjon om apparatenes egnethet og analysekvalitet. Deltakere som benytter QuikRead, Afinion AS100 Analyzer eller ABX-modeller, analyserer med bedre presisjon enn de som benytter NycoCard Single Test og I-CHROMA. Deltakere fra sykehjem oppnår like god kvalitet på CRPanalysene som deltakere på legekontor når de benytter de beste og mest brukervennlige metodene. Vi anbefaler at det benyttes kontrollmateriale med kjent fasitverdi til intern kvalitetskontroll, i tillegg til at man deltar på ekstern kvalitetskontroll. Stort overforbruk av SR CRP kan langt på vei erstatte SR, men SR bør likevel brukes ved mistanke om spesielle tilstander. Fordelen med CRP, sammenliknet med SR, er at stigningen kommer tidligere og at konsentrasjonen endrer seg mye raskere når den kliniske tilstanden til pasienten endres. Ved hjelp av data fra Noklus praksisprofil er bl. a. norske fastlegers bruk av CRP og SR undersøkt. På bakgrunn av vurderingen av klinisk nytteverdi, feilkilder og tolkningsproblematikk, kan det se ut til at det er stort overforbruk av SR i primærhelsetjenesten. Kontakt din lokale laboratoriekonsulent for råd ved valg av metode. Noklus Boks Bergen E-post: Tlf: design Artgarden, foto Noklus

EGENKONTROLL AV ANTIKOAGULASJONSBEHANDLING

EGENKONTROLL AV ANTIKOAGULASJONSBEHANDLING Elisabeth Sellevoll Løkkebø 13. mai 2011 EGENKONTROLL AV ANTIKOAGULASJONSBEHANDLING - ØKT BEHANDLINGSKVALITET, ELLER "KJEKT Å HA"? 1 Presentasjon Om Noklus Bakgrunn egenkontroll og marevanbehandling NOKLUS

Detaljer

Kunsten å velge riktig laboratorieutstyr

Kunsten å velge riktig laboratorieutstyr Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten Kunsten å velge riktig laboratorieutstyr Grete Monsen SKUP i Norge Noklus Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor

Detaljer

NITO BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT. Pasientnær analysering

NITO BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT. Pasientnær analysering NITO BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT Pasientnær analysering 2 DEFINISJON Definisjon Pasientnær analysering (PNA) er prøvetaking og biomedisinske laboratorieundersøkelser som utføres nær pasienten. PNA utføres

Detaljer

Høydepunkter 2010 NOKLUS. www.noklus.no

Høydepunkter 2010 NOKLUS. www.noklus.no Høydepunkter 2010 NOKLUS www.noklus.no Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus Forord NOKLUS har hatt et spennende år i 2010 der vi blant annet ble resertifisert etter IS0 9001:2008.

Detaljer

Preanalyse og primærhelsetjenesten

Preanalyse og primærhelsetjenesten Preanalyse og primærhelsetjenesten Bioingeniørkongressen 2016 Anne Lise Ramsvig, faglig leder Kurs og veiledning Noklus Kari van den Berg, laboratoriekonsulent Noklus Hedmark www.noklus.no Norsk kvalitetsforbedring

Detaljer

Aktuelt fra. preanalyse. Årets tema er. (s4) Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus. Noklus med nye satsingsområder (s2)

Aktuelt fra. preanalyse. Årets tema er. (s4) Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus. Noklus med nye satsingsområder (s2) Aktuelt fra 2014 Noklus med nye satsingsområder (s2) Preanalytisk utsendelse med fokus på pasientidentifikasjon og hygiene (s5) Kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten (s6-7) Årets

Detaljer

Aktuelt fra. Laboratorieprosedyrer i ny drakt (s10-11) Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus

Aktuelt fra. Laboratorieprosedyrer i ny drakt (s10-11) Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus Aktuelt fra Profilmagasin fra Noklus 2015 Kan primærhelsetjenesten i Norge bli bedre på pasientidentifikasjon? (s5) Kontrollutsendelse fra A til Å (s6-7) Besøk i nord og sør (s8-9) Laboratorieprosedyrer

Detaljer

KOMMUNEBIOINGENIØR HVA ER NÅ DET?

KOMMUNEBIOINGENIØR HVA ER NÅ DET? KOMMUNEBIOINGENIØR HVA ER NÅ DET? HVA ER EN KOMMUNEBIONGENIØR? Uttalelse fra fagstyret i Bioingeniørfaglig Institutt: I kommuner hvor det ikke er ansatt bioingeniører på laboratoriene, vil det være behov

Detaljer

Noklus i 24 år. Hva har vi oppnådd og hva gjør vi nå? Antall ansatte: ca. 15 90. Antall kontrollutsendelser: 1 37. Antall deltakere: 835 2906

Noklus i 24 år. Hva har vi oppnådd og hva gjør vi nå? Antall ansatte: ca. 15 90. Antall kontrollutsendelser: 1 37. Antall deltakere: 835 2906 Noklus i 24 år Hva har vi oppnådd og hva gjør vi nå? 1992 2015 Antall ansatte: ca. 15 90 Antall kontrollutsendelser: 1 37 Antall deltakere: 835 2906 Antall seksjoner: 2 6 1 Pasientnær analysering (PNA)

Detaljer

Aktuelt fra. satser på web. Ny utsendelse med fokus på preanalyse (s6) Samhandlingsreformen kontakt Noklus for råd (s8)

Aktuelt fra. satser på web. Ny utsendelse med fokus på preanalyse (s6) Samhandlingsreformen kontakt Noklus for råd (s8) Aktuelt fra Profilmagasin fra Noklus 1-2013 Ny utsendelse med fokus på preanalyse (s6) Samhandlingsreformen kontakt Noklus for råd (s8) Populært laboratoriecruise (s11) Noklus (s2) satser på web Noklus

Detaljer

HbA1c. Resultater fra ekstern kvalitetskontroll/noklus. Diabetesforum Oslo, 22.04.2015

HbA1c. Resultater fra ekstern kvalitetskontroll/noklus. Diabetesforum Oslo, 22.04.2015 HbA1c Resultater fra ekstern kvalitetskontroll/noklus Diabetesforum Oslo, 22.04.2015 Una Ørvim Sølvik Førsteamanuensis Universitetet i Bergen/Noklus Krav til analysekvalitet til HbA1c Metoden må være standardisert

Detaljer

Forord. Lykke til med lesingen. Geir Riise Leder av styringsgruppen

Forord. Lykke til med lesingen. Geir Riise Leder av styringsgruppen Forord NOKLUS har befestet sin posisjon som en viktig aktør i norsk helsetjeneste. Arbeidet som utføres nyter stor respekt i alle deler av helsevesenet og hos helsemyndighetene. Alle landets sykehjem som

Detaljer

Årsrapport for 2012 Sammendrag 2012

Årsrapport for 2012 Sammendrag 2012 Årsrapport for 2012 Sammendrag 2012 Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus) arbeider for at laboratorieanalyser utenfor sykehus blir rekvirert, utført og tolket riktig

Detaljer

HbA1c. Kvalitetskontroll og kva som er viktig for oss ved legekontorene når HbA1c skal brukast til å stille diagnosen diabetes

HbA1c. Kvalitetskontroll og kva som er viktig for oss ved legekontorene når HbA1c skal brukast til å stille diagnosen diabetes HbA1c Kvalitetskontroll og kva som er viktig for oss ved legekontorene når HbA1c skal brukast til å stille diagnosen diabetes Nina Gade Christensen Daglig leder Noklus Senter . og svaret er. at dere har

Detaljer

Pasientnære analyser i sykehjem hva, hvorfor, hvordan?

Pasientnære analyser i sykehjem hva, hvorfor, hvordan? Pasientnære analyser i sykehjem hva, hvorfor, hvordan? Ann Helen Kristoffersen Laboratorielege/PhD Noklus og Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus Hva 1 http://www.noklus.no/aktuelt/tabid/132/id/292/skal

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Hvilken nytte kan vi ha av det? Tor Claudi Nordlandssykehuset Bodø

Norsk diabetesregister for voksne. Hvilken nytte kan vi ha av det? Tor Claudi Nordlandssykehuset Bodø Norsk diabetesregister for voksne. Hvilken nytte kan vi ha av det? Tor Claudi Nordlandssykehuset Bodø Organisering og drift Daglige drift lagt til Noklus (lokalisert på HDS) Registeret finansieres i sin

Detaljer

Laboratorietilbud i sykehjem. Veileder for utvidelse og vurdering av laboratorietilbud i sykehjem

Laboratorietilbud i sykehjem. Veileder for utvidelse og vurdering av laboratorietilbud i sykehjem Laboratorietilbud i sykehjem Veileder for utvidelse og vurdering av laboratorietilbud i sykehjem 1 Innhold 1. Sammendrag Laboratorietilbud i sykehjem... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Generelt om utvidelse av laboratorietilbudet

Detaljer

Lykke til med lesingen. Geir Riise Leder av styringsgruppen

Lykke til med lesingen. Geir Riise Leder av styringsgruppen FORORD NOKLUS har hatt et spennende år i 2010 der vi blant annet ble resertifisert etter IS0 9001:2008. Det har spesielt vært fokus på aktivitet overfor nye deltakere, egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling

Detaljer

Aktuelt fra. God opplæring en forutsetning for god laboratoriekvalitet (s8) Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus

Aktuelt fra. God opplæring en forutsetning for god laboratoriekvalitet (s8) Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus Aktuelt fra Profilmagasin fra Noklus 2016 Urinveisinfeksjon årets tema i Noklus (s4) Skal du kjøpe nytt analyseutstyr til laboratoriet? (s5) «Stemmen fra Bergen» (s9) God opplæring en forutsetning for

Detaljer

Analysekvalitet HbA1c.

Analysekvalitet HbA1c. Analysekvalitet HbA1c. Noklus rolle når analysen skal benyttes til diagnostikk. Nina Gade Christensen Krav til analysekvalitet ved diagnose Presisjon CV Innen-lot 2 % Dokumenteres vha intern kvalitetskontroll

Detaljer

Laboratorietilbud i sykehjem. Veileder for utvidelse og vurdering av laboratorietilbud i sykehjem

Laboratorietilbud i sykehjem. Veileder for utvidelse og vurdering av laboratorietilbud i sykehjem Laboratorietilbud i sykehjem Veileder for utvidelse og vurdering av laboratorietilbud i sykehjem 1 Innhold 1. Sammendrag Laboratorietilbud i sykehjem... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Generelt om utvidelse av laboratorietilbudet

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Analysekvalitet på urinalbuminanalysen

Analysekvalitet på urinalbuminanalysen Analysekvalitet på urinalbuminanalysen EKV-resultater fra primærhelsetjenesten og sykehuslaboratorier Diabetesforum 2013 - Gunn B B Kristensen Hva skal jeg snakke om? 2 ulike EKV-program Design Antall

Detaljer

HbA1c Kvalitetskrav. Diabetesforum 2015 Oslo, den 22. april 2015

HbA1c Kvalitetskrav. Diabetesforum 2015 Oslo, den 22. april 2015 HbA1c Kvalitetskrav Diabetesforum 2015 Oslo, den 22. april 2015 Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Institutt for klinisk medisin, UiO og Oslo Universitetssykehus Hvordan sikre god diabetesdiagnostikk

Detaljer

Barnediabetesregisteret

Barnediabetesregisteret Forespørsel om deltakelse i Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes og forskningsprosjektet Studier av diabetes hos barn og unge: Betydning av arvemessige

Detaljer

HbA1c Standardisering og bruk Høstmøtet 2011 Norsk indremedisinsk forening

HbA1c Standardisering og bruk Høstmøtet 2011 Norsk indremedisinsk forening HbA1c Standardisering og bruk Høstmøtet 2011 Norsk indremedisinsk forening Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Institutt for klinisk medisin, UiO og Oslo Universitetssykehus Behovet for standardisering

Detaljer

Samhandling. Hvordan gjør vi det i Nordland? Helse Nords Diabetesstrategi. Tor Claudi overlege Nordlandssykehuse

Samhandling. Hvordan gjør vi det i Nordland? Helse Nords Diabetesstrategi. Tor Claudi overlege Nordlandssykehuse Samhandling. Hvordan gjør vi det i Nordland? Helse Nords Diabetesstrategi Tor Claudi overlege Nordlandssykehuse Utviklingstrekk diabetes Økningen av forekomsten av type 2-diabetes er dramatisk Behandlingen

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

HbA1c Kvalitetskrav og enheter - hva skjer?

HbA1c Kvalitetskrav og enheter - hva skjer? HbA1c Kvalitetskrav og enheter - hva skjer? NKK-møtet Solstrand, den 13. mars 2014 Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Klinikk for diagnostikk og intervensjon Institutt for klinisk medisin, UiO

Detaljer

NKK INFORMERER Nr Oktober 2016

NKK INFORMERER Nr Oktober 2016 NKK INFORMERER Nr. 21 - Oktober 2016 Innhold Sammenslåing av NKK og Noklus NKK møtet videreføres i «nye Noklus» Møtet 2016 Møtet 2017 Påmelding til EKV-programmer for 2017 NKKs hjemmeside (www.nkk-ekv.com)

Detaljer

Diagnostikk av diabetes og bruk av Hba1c i Allmennpraksis. Kristian J. Høines Fastlege og Kristina Ravnås Sunde Sykepleier Tananger Legesetnter DA

Diagnostikk av diabetes og bruk av Hba1c i Allmennpraksis. Kristian J. Høines Fastlege og Kristina Ravnås Sunde Sykepleier Tananger Legesetnter DA Diagnostikk av diabetes og bruk av Hba1c i Allmennpraksis Kristian J. Høines Fastlege og Kristina Ravnås Sunde Sykepleier Tananger Legesetnter DA Litt om oss Fastlegekontor med 4 fastleger og turnuslege-

Detaljer

Kompetanseoverføring og samarbeid mellom helseforetakene og fastlegene. Tor Claudi

Kompetanseoverføring og samarbeid mellom helseforetakene og fastlegene. Tor Claudi Kompetanseoverføring og samarbeid mellom helseforetakene og fastlegene Tor Claudi Økonomisk ramme 8 mill/år Tiltak diabetesansvarlig overlege på alle sykehus diabetessykepleiere på alle sykehus diabetesteam

Detaljer

HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys

HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Institutt for klinisk medisin, UiO og Oslo Universitetssykehus

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09.

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09. Prosjekt - Sammen Om Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen Sammen Om - 50 minutter Bakgrunn om prosjektet Prosjekt Sammen Om Legevisitt for hjemmeboende Gevinstrealisering

Detaljer

Til praksiskonsulenter og ledere ved DPS og BUP, prosjekt praksiskonsulentordningen

Til praksiskonsulenter og ledere ved DPS og BUP, prosjekt praksiskonsulentordningen Til praksiskonsulenter og ledere ved DPS og BUP, prosjekt praksiskonsulentordningen Forslag over mulige fokusområder for praksiskonsulentarbeidet ved DPS og BUP Dette prosjektet med avlønning av praksiskonsulent

Detaljer

Uønskede hendelser og pasientskader i norsk allmennmedisin?

Uønskede hendelser og pasientskader i norsk allmennmedisin? Uønskede hendelser og pasientskader i norsk allmennmedisin? Praktisk forbedringsarbeid Nidaroskongressen, Frie foredrag 22.oktober 2015 Inger Lyngstad, fastlege Trigger tool metoden kan synliggjøre pasientskader

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi. Kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier Nettverkstreff 2015 Gunn B B Kristensen

Nasjonale kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi. Kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier Nettverkstreff 2015 Gunn B B Kristensen Nasjonale kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi Kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier Nettverkstreff 2015 Gunn B B Kristensen Nasjonal arbeidsgruppe for etablering av nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

NITO. Blodprøvetaking i sykehus mer enn bare et stikk BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT. Blodprøvetaking er mer enn bare et stikk.

NITO. Blodprøvetaking i sykehus mer enn bare et stikk BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT. Blodprøvetaking er mer enn bare et stikk. NITO BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT Blodprøvetaking i sykehus mer enn bare et stikk Blodprøvetaking er mer enn bare et stikk. En god blodprøvetaker må kunne og anerkjenne nødvendigheten av å følge riktig

Detaljer

Registrering av preanalytiske feil Informasjon om nasjonal dugnad

Registrering av preanalytiske feil Informasjon om nasjonal dugnad Registrering av preanalytiske feil Informasjon om nasjonal dugnad Nasjonal/lokal preanalytisk kvalitetsindikator Helle B. Hager Ansvarlig spesialist i Noklus Vestfold og avdelingsoverlege Sentrallaboratoriet,

Detaljer

Preanalytiske forhold ved analyse av glukose

Preanalytiske forhold ved analyse av glukose Preanalytiske forhold ved analyse av glukose Kristin Moberg Aakre Norsk Klinisk-kjemisk kvalitetssikring Haukeland universitetsjukehus 45 (46) laboratorier besvarte undersøkelsen 43 laboratorier hadde

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Skiftarbeid og helseplager

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Skiftarbeid og helseplager Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Skiftarbeid og helseplager Bakgrunn og hensikt Hvilke konsekvenser kan skiftarbeid ha for helsa? Dette spørsmålet forsøker Statens Arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Kvalitetsregisterkonferanse 2008 Tromsø 22-23. september Torild Skrivarhaug, overlege, dr.med Leder, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Sverre Sandberg. sverre.sandberg@isf.uib.no. Helse Bergen HF. Noklus, Boks 6165, 5892 Bergen. www.noklus.

Norsk diabetesregister for voksne. Sverre Sandberg. sverre.sandberg@isf.uib.no. Helse Bergen HF. Noklus, Boks 6165, 5892 Bergen. www.noklus. Rapportering nasjonale kvalitetsregistre 2012 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Norsk diabetesregister for voksne Registeransvarlig Sverre Sandberg Telefon 97092674 E-post sverre.sandberg@isf.uib.no

Detaljer

Hva er diabetes? Diagnostisk bruk av HbA1c NKK-møtet 2011, Trondheim. Type 1 diabetes. Type 2 diabetes. Diabetiske senkomplikasjoner 08.03.

Hva er diabetes? Diagnostisk bruk av HbA1c NKK-møtet 2011, Trondheim. Type 1 diabetes. Type 2 diabetes. Diabetiske senkomplikasjoner 08.03. 08.03.2011 Diagnostisk bruk av HbA1c NKK-møtet 2011, Trondheim Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Institutt for klinisk medisin, UiO og Oslo Universitetssykehus Hva er diabetes? Kronisk sykdom

Detaljer

Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena

Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena Finn Wisløff, dekanus Undervisning ved lokalsykehus og i allmennpraksis Studieplanen for

Detaljer

Kvalitetssikring av Glukosemålere i ambulansetjenesten i Helse Sør- Øst. Fagbioingeniørene Elin S. Christensen Kirsti Holden

Kvalitetssikring av Glukosemålere i ambulansetjenesten i Helse Sør- Øst. Fagbioingeniørene Elin S. Christensen Kirsti Holden Kvalitetssikring av Glukosemålere i ambulansetjenesten i Helse Sør- Øst Fagbioingeniørene Elin S. Christensen Kirsti Holden Hvem er vi? Elin S Christensen Fagbioingeniør Sørlandet sykehus, Kristiansand

Detaljer

NKK møtet 2011, Trondheim

NKK møtet 2011, Trondheim Diagnostisk bruk av HbA1c NKK møtet 2011, Trondheim Jens P Berg Avdeling dli for medisinsk i biokjemi i Institutt for klinisk medisin, UiO og Oslo Universitetssykehus Hva er diabetes? Kronisk sykdom karakterisert

Detaljer

Bedre helsetjeneste Kommune og fastlegene

Bedre helsetjeneste Kommune og fastlegene Fastlege Bedre helsetjeneste Kommune og fastlegene 20% Kvalitetsbistilling Tromsø kommune 21 år Nordbyen Legesenter Struktur Kvalitetsarbeid, internkontroll PKO, lektor, veileder allmennmedisin NFA styre

Detaljer

Krav til analysekvalitet sett i sammenheng med Ekstern Kvalitetsvurdering (EKV)

Krav til analysekvalitet sett i sammenheng med Ekstern Kvalitetsvurdering (EKV) Krav til analysekvalitet sett i sammenheng med Ekstern Kvalitetsvurdering (EKV) Vårmøte NSMB 2015 Gunn B B Kristensen Hva vil jeg snakke om? EKV og nytteverdi Kvalitetsmål og EKV Utfordringer Eksempler

Detaljer

Utredning av nyrefunksjon i allmennpraksis. Trine Nyberg Avdeling for medisinsk biokjemi Stavanger Universitetssjukehus

Utredning av nyrefunksjon i allmennpraksis. Trine Nyberg Avdeling for medisinsk biokjemi Stavanger Universitetssjukehus Utredning av nyrefunksjon i allmennpraksis Trine Nyberg Avdeling for medisinsk biokjemi Stavanger Universitetssjukehus Fredag 13. mars 2015 12:45 13:00 Bakgrunn Spørreundersøkelse til leger i primærhelsetjenesten

Detaljer

Mine erfaringer som kommunebioingeniør

Mine erfaringer som kommunebioingeniør Mine erfaringer som kommunebioingeniør Fakta om Sandnes Sandnes er en by og en kommune innerst i Gandsfjorden i Rogaland Variert næringsliv med industri, handel og jordbruk Norges 8. største by med ca.

Detaljer

Utvidet helsekontroll

Utvidet helsekontroll Utvidet helsekontroll Utvidet helsekontroll er utviklet i M3 Helse på basis av vår tverrfaglige kompetanse og mange års erfaring fra systematiske helsekontroller. Dette er en meget omfattende helsjekk

Detaljer

Høringssvar forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Høringssvar forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO postmottak@hod.dep.no Vår ref. 268791/v2 Deres ref. 200903950-/ATG 18. januar 2011 Høringssvar forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006

Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006 Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006 Kjære Kunnskapssenteret! På vegne av Norsk psykiatrisk forening: Takk for invitasjonen, og takk for initiativet til denne undersøkelsen!

Detaljer

Egen prøverekvireringspraksis Hva har vi som beslutningsgrunnlag for å bestille en supplerende undersøkelse?

Egen prøverekvireringspraksis Hva har vi som beslutningsgrunnlag for å bestille en supplerende undersøkelse? Egen prøverekvireringspraksis Hva har vi som beslutningsgrunnlag for å bestille en supplerende undersøkelse? Ketil Arne Espnes Spesialist i allmennmedisin Spesialist i klinisk farmakologi Seksjonsoverlege

Detaljer

Hvem er dette heftet beregnet på?

Hvem er dette heftet beregnet på? Kronisk nyresvikt Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre til barn med kronisk nyresvikt.

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Enhetlig koding på tvers av sykehus og foretak, en utfordring. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Helse Bergen

Enhetlig koding på tvers av sykehus og foretak, en utfordring. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Helse Bergen Enhetlig koding på tvers av sykehus og foretak, en utfordring Sidsel Aardal overlege, dr.med. Helse Bergen Enhetlig koding - hvorfor det? -Felles forståelse av kodeverket er viktig. -Sammenlikne aktivitet

Detaljer

Mann 50 år ringer legekontoret

Mann 50 år ringer legekontoret HVA ER DIABETES? Ingrid Nermoen avdelingssjef, ph.d Endokrinologisk avdeling 1 Mann 50 år ringer legekontoret Han tror han har fått diabetes for han er så tørst og tisser mye Hva spør dere om for å vurdere

Detaljer

FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET

FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET TARMFLORA, KOST OG URINSYRE Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt for å teste ut ny diagnostisk tilnærming ved høy urinsyre som

Detaljer

Maturity Matrix Hvor velorganisert er legekontoret ditt?

Maturity Matrix Hvor velorganisert er legekontoret ditt? Maturity Matrix Hvor velorganisert er legekontoret ditt? Janecke Thesen Janecke.thesen@isf.uib.no Kristin Prestegaard prestegaardk@gmail.com med bidrag fra Bente Aschim, Jannik Lückou Falhof, Edvard Løchen,

Detaljer

Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim

Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim Mandag 13.06.2016 11.00-17.30 Faget Allmennmedisin MANDAG 13 JUNI 2016 11.00-11.15 Velkommen. 11.15-12.00 Hjelp jeg har blitt fastlege Rapport fra 35 år

Detaljer

Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ

Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ Vårmøte for leger 14/3-15 Elektronisk rekvirering og svar Nytt Lab-system i SØ Anne Eide Saratha Uthayakumar Nytt labdatasystem i SØ Vellykket oppstart av LVMS på SØHF 28/2 Medisinsk biokjemi, allergi

Detaljer

PROSEDYRE FOR INNKJØPSRUTINER FOR PASIENTNÆRT ANALYSEUTSTYR I SYKEHUS TILBAKEBLIKK

PROSEDYRE FOR INNKJØPSRUTINER FOR PASIENTNÆRT ANALYSEUTSTYR I SYKEHUS TILBAKEBLIKK PROSEDYRE FOR INNKJØPSRUTINER FOR PASIENTNÆRT ANALYSEUTSTYR I SYKEHUS Fagansvarlig Bioingeniør Veronica Sommer Seksjon for Prøvetaking og pasientnær analyse Avdeling for Medisinsk Biokjemi St.Olavs Hospital

Detaljer

Kvalitetssikring av medisinbestilling i samarbeidet mellom fastlege og heimesjukepleie i Flora kommune

Kvalitetssikring av medisinbestilling i samarbeidet mellom fastlege og heimesjukepleie i Flora kommune 16 Kvalitetssikring av medisinbestilling i samarbeidet mellom fastlege og heimesjukepleie i Flora kommune Sunnfjord Medisinske Senter Legegruppa Sunnfjord Medisinske Senter AS er eit privat legekontor

Detaljer

Hvordan skal vi sikre god diabetesdiagnostikk ved hjelp av HbA1c?

Hvordan skal vi sikre god diabetesdiagnostikk ved hjelp av HbA1c? Hvordan skal vi sikre god diabetesdiagnostikk ved hjelp av HbA1c? NFMBs og NSMBs Høstmøte 2012 Trondheim, den 8-10. oktober 2012 Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Institutt for klinisk medisin,

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Årsrapport 2014. Et bedre liv med diabetes

Årsrapport 2014. Et bedre liv med diabetes Til Seksjonsoverlege Diabetespoliklinikk nn Årsrapport 2014 Til Allmennlege Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister. Hensikten er først og fremst å forbedre diabetesbehandlingen.

Detaljer

Årsrapport 2013. Et bedre liv med diabetes

Årsrapport 2013. Et bedre liv med diabetes Til Seksjonsoverlege Diabetespoliklinikk nn Årsrapport 2013 Til Allmennlege Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister. Hensikten er først og fremst å forbedre diabetesbehandlingen.

Detaljer

Organisering av PasientNær Analysering (PNA) Kurs april 2015. Spesialbioingeniør Ingrid Horgen Avdeling for medisinsk biokjemi Rikshospitalet

Organisering av PasientNær Analysering (PNA) Kurs april 2015. Spesialbioingeniør Ingrid Horgen Avdeling for medisinsk biokjemi Rikshospitalet Organisering av PasientNær Analysering (PNA) på RH/OUS Kurs april 2015 Spesialbioingeniør Ingrid Horgen Avdeling for medisinsk biokjemi Rikshospitalet Rikshospitalet 1 Glassgata Tema Definisjon PNA / Fordeler

Detaljer

et umulig arbeid fullt av muligheter

et umulig arbeid fullt av muligheter 28 KOMMUNEL et umulig arbeid fullt av muligheter Anders Svensson arbeider som kommunelege 1 i en liten fiskerikommune i Vesterålen. Fotograf Mic Calvert har fulgt ham i ei uke. Her er deres beskrivelse

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Ellen Renate Oord Diabetessykepleier

Norsk diabetesregister for voksne. Ellen Renate Oord Diabetessykepleier Norsk diabetesregister for voksne Ellen Renate Oord Diabetessykepleier Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innherred medisinske forum Foredragene fra Innherred medisinske forum Nettadresse

Detaljer

Årsrapport 2010. Et bedre liv med diabetes

Årsrapport 2010. Et bedre liv med diabetes Til NN Årsrapport 2010 Til Allmennlege Diabetes mellitus rammer 3-4 % av den norske befolkningen, og forekomsten er økende, særlig av diabetes type 2. Helsedirektoratet har for 2009 estimert kostnadene

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

DM Arena type 2-diabetes 10.10.2013 Regionale forskjeller: Helse-Nords handlingsplan for diabetes 2008-2013

DM Arena type 2-diabetes 10.10.2013 Regionale forskjeller: Helse-Nords handlingsplan for diabetes 2008-2013 DM Arena type 2-diabetes 10.10.2013 Regionale forskjeller: Helse-Nords handlingsplan for diabetes 2008-2013 Tor Claudi Medisinsk klinikk Nordlandssykehuset Bodø Interessekonflikter. Ansatt ved Nordlandssykehuset

Detaljer

Blodsukkerteststrimmel og apparat beregnet til egenmåling hos personer med diabetes

Blodsukkerteststrimmel og apparat beregnet til egenmåling hos personer med diabetes Blodsukkerteststrimmel og apparat beregnet til egenmåling hos personer med diabetes Protokoll for utprøving av ny blodsukkerteststrimmel Utprøving i bruk av laboratorieutdannet helsepersonell og av personer

Detaljer

Forespørsel om deltagelse i Register og biobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer

Forespørsel om deltagelse i Register og biobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer Forespørsel om deltagelse i Register og biobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer Dette skrivet er en forespørsel om du vil delta i Register for organ-spesifikke autoimmune sykdommer (ROAS) og

Detaljer

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Brendberg, 75 51 29 00 Bodø, 25.3.2014 Styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes

Detaljer

Laboratorietilbud på legevakt. Svein Ivar Fylkesnes Sykehjemslege

Laboratorietilbud på legevakt. Svein Ivar Fylkesnes Sykehjemslege Laboratorietilbud på legevakt Svein Ivar Fylkesnes Sykehjemslege 1 2 Laboratorietilbud 1. Analyserepertoar 2. Svartid 3. Usikkerhet i prøvesvaret 3 1. Analyserepertoar Legevakt BASISREPERTOAR (Ref. legevakthåndboken)

Detaljer

Utplassering» i allmennpraksis

Utplassering» i allmennpraksis Utplassering» i allmennpraksis look to Oslo? PRAKSIS-PLASS Oslo 96 Integrering: mellom ulike fagområder, spesielt mellom basalfag og kliniske fag, som et mottrekk mot en tiltakende fragmentering og spesialisering

Detaljer

Ledelse over fjord og fjell

Ledelse over fjord og fjell Ledelse over fjord og fjell Klinikksjef Svanhild Tranvåg Helse Møre og Romsdal frå 1. juli 2011 Ny klinikkstruktur frå hausten 2012 Rusføretaket inn i HMR 1. januar 2014 Ambulanseføretaket inn i HMR 1.

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Evaluering av Sundvoldenseminaret

Evaluering av Sundvoldenseminaret Evaluering av Sundvoldenseminaret Seminaret er oppsummert/evaluert ved bruk av tre forskjellige metoder: 1. Oppsummering workshop En oppsummering av arbeid som ble gjort i samlingen. Denne omfatter praktisk

Detaljer

LØSNINGER FINNES 2 3

LØSNINGER FINNES 2 3 BLI KJENT MED OSS LØSNINGER FINNES 2 3 BLI EN AV OSS NÅR DU SKAL VELGE ARBEIDSSTED, ER DET MYE SOM ER VIKTIG. Advokatfirmaet Haavind er ett av Norges ledende advokatfirmaer, og vi er stadig i vekst. Vi

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis.

Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis. Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis. Rett behandling på rett sted til rett tid Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Rett behandling på rett sted til rett tid Hva er utfordringene

Detaljer

Tidlig diagnostikk og behandling

Tidlig diagnostikk og behandling Tidlig diagnostikk og behandling Nye muligheter for samarbeid mellom nivå i helsetjenesten Fastlege og prakiskonsulent Sirin Johansen Min bakgrunn Fastlege Nordbyen Legesenter 18 år Spesialist i allmennmedisin,

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

Preanalyse -den viktigste analysen? PMU 2014 Kari van den Berg Noklus Hedmark

Preanalyse -den viktigste analysen? PMU 2014 Kari van den Berg Noklus Hedmark Preanalyse -den viktigste analysen? PMU 2014 Kari van den Berg Noklus Hedmark Preanalyse? Før analyse Etter analyse Hva er preanalyse? Preanalyse Analyse Postanalyse ÅRSAK TIL FEIL LABORATORIE- SVAR Betyr

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Medisinskfagleg vurdering og behandling av pasientar med trong for ø.hj.-tenester på dagtid

Medisinskfagleg vurdering og behandling av pasientar med trong for ø.hj.-tenester på dagtid 28 Medisinskfagleg vurdering og behandling av pasientar med trong for ø.hj.-tenester på dagtid Stryn helsesenter Stryn helsesenter er eit kommunalt legekontor, med fire legar og ein turnuslege, alle med

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer