Aktuelt fra. Laboratorieprosedyrer i ny drakt (s10-11) Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktuelt fra. Laboratorieprosedyrer i ny drakt (s10-11) Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus"

Transkript

1 Aktuelt fra Profilmagasin fra Noklus 2015 Kan primærhelsetjenesten i Norge bli bedre på pasientidentifikasjon? (s5) Kontrollutsendelse fra A til Å (s6-7) Besøk i nord og sør (s8-9) Laboratorieprosedyrer i ny drakt (s10-11) Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus noklus.no

2 Noklus utvider tilbudet på «Min side» I årets utgave av «Aktuelt fra Noklus» får du blant annet vite mer om elektroniske laboratorieprosedyrer på «Min side», nasjonal dugnad for å bedre preanalytiske forhold og samlokalisering av Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) med Noklus. Sverre Sandberg, leder i Noklus. Noe av det første Noklus startet opp med for over tjue år siden, var å gi hver deltaker to permer som blant annet inneholdt laboratorieprosedyrer tilpasset den enkelte deltaker. Disse prosedyrene har blitt regelmessig oppdatert. I løpet av de siste årene har det vært arbeidet med å få disse inn som elektroniske laboratorieprosedyrer på «Min side» på Vi er veldig glade for at dette arbeidet nå er fullført, og for at vi kan tilby våre deltakere et bedre produkt. I løpet av 2015 vil også de fleste programmene for ekstern analytisk kvalitetskontroll være nettbaserte. Dette skal resultere i hurtigere tilbakemelding og bedre oversikt for deltakerne. Vi oppfordrer alle deltakere til å bruke denne muligheten når de svarer på eksterne kvalitetskontrollutsendelser. Undersøkelser viser at de fleste feil ved en laboratorieprøve oppstår i den preanalytiske fasen, og Noklus ønsker å gjøre en innsats for å redusere disse feilene. Høsten 2014 deltok de fleste av landets sykehuslaboratorier på en nasjonal dugnad der fire preanalytiske feil skulle registreres på alle innsendte prøver fra primærhelsetjenesten. Resultatene fra registreringen kan du lese om i denne utgaven av «Aktuelt fra Noklus». Prosjektet vil gå over tre år for å se om kvaliteten på prøver som sendes inn blir bedre. Da SKIL ble stiftet i starten av januar 2014, sendte det allmennmedisinske miljøet i Bergen en søknad om å få lagt senteret til Bergen og få det samlokalisert med Noklus. Dette er blitt en realitet. Samlokaliseringen var også et ønske fra vår side fordi vi har stor tro på gode synergieffekter mellom Noklus og SKIL, spesielt når det gjelder den klinisk rettede delen av Noklus sin aktivitet. Vi håper dere finner noe av interesse i årets utgave av «Aktuelt fra Noklus». 2

3 Profilmagasin fra Noklus 2015 Kort om Noklus Noklus sitt mål er at laboratorieanalyser utenfor sykehus rekvireres, utføres og tolkes riktig i samsvar med pasientens behov for utredning, behandling og oppfølging. For å bidra til dette har Noklus laboratoriekonsulenter og legespesialister tilknyttet lokale helseforetak i hele Norge. Noklus tilbyr tjenester til laboratorier ved legekontor, sykehus, sykehjem, oljeplattformer, hjemmetjenester, helsestasjoner, bedriftshelsetjenester og andre. Laboratoriekonsulentene gir veiledning i prøvetaking, prøvebehandling og analysering ved besøk, kurs, telefonkontakt og e-post. Noklus tilbyr eksterne kvalitetsvurderingsprogram for de fleste analyser som gjøres i primærhelsetjenesten. Andre aktiviteter er instrumentutprøvinger, egenkontroll antikoagulasjonsbehandling, forskning, samt kvalitetsforbedring av både rekvireringsrutiner og tolkning av analysesvar. Noklus har også ansvaret for den daglige driften av Norsk diabetesregister for voksne. Aktiviteten mot legekontor finansieres av Legeforeningens Kvalitetsforbedringsfond III, mens andre deltakere betaler for å være med. Noklus har rundt 3000 deltakere. Noklus er en av de største kursarrangørene for helsepersonell i Norge, og arrangerer hvert år kurs for flere tusen helsearbeidere. I 2014 ble det arrangert 330 kurs med cirka 5000 deltakere fra legekontor, sykehjem og andre. I tillegg fikk 207 pasienter opplæring i egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling, INR-måling og dosering ved ni helseforetak. Rundt 800 pasienter har fått opplæring i egenkontroll siden oppstart i I 2014 ble det gjennomført 37 utsendelser av kontrollmateriale, der 29 var med egenprodusert materiale. I tillegg hadde vi fem utsendelser uten kontrollmateriale: Vurdering av bakterietype og -mengde ut fra et bilde av en urin dyppekultur, spørreskjema for kartlegging av preanalytiske rutiner, parallellanalysering for to typer INR-instrumenter og to kasuistikkutsendelser (pasienthistorier). Tema for den første kasuistikkutsendelsen var bruk av INR i sykehjem, og denne ble sendt elektronisk til sykehjemsleger. Den andre utsendelsen ble sendt til både sykehjemsleger og fastleger, og tema var bruk av laboratorieprøver ved diabetes i sykehjem og allmennpraksis. For utfyllende opplysninger om våre aktiviteter, besøk vår hjemmeside 3

4 Nasjonal dugnad For andre år på rad er preanalyse årets tema i Noklus. Undersøkelser viser at de fleste feil ved en laboratorieprøve oppstår i den preanalytiske fasen, det vil si før prøven analyseres. Noklus ønsker å gjøre en innsats for å redusere disse feilene. Vi kan bli mye bedre på pasientidentifikasjon, utfylling av rekvisisjon og merking av prøver. Høsten 2014 ble det satt i gang et samarbeidsprosjekt mellom Noklus og Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring (NKK). Hensikten var å finne ut om det er mange feil Tabell s. 4, Nasjonal dugnad på prøver sendt inn til samarbeidende laboratorier fra primærhelsetjenesten. På bakgrunn av resultatene vil vi informere og jobbe lokalt for å redusere feilene. Prosjektet går over tre år og er kalt Nasjonal dugnad for å registrere preanalytiske feil. Det var nesten 100 % oppslutning om dugnaden. Den første registreringen ble gjennomført i september 2014, og laboratoriene har fått en tilbakemelding om resultatene. Fordeling av medianverdi for de fire feilene registrert ved ulike typer prøvemottak i laboratoriene 2,5 2 Prosent 1,5 1 0,5 0 Feil I. Feil II. Feil III. Feil IV. Følgende feil ble registrert ved 94 laboratorier i Norge: I. Feil/manglende identifikasjon av pasienten II. Opplysninger om prøvens rekvirent eller kopimottaker mangler eller er ufullstendige III. Prøvetakingstidspunkt er ikke påført prøverør/rekvisisjon der det er påkrevd IV. Prøvematerialet er feil eller mangler / ikke tilstrekkelig mengde Figuren viser fordelingen av medianverdi for de fire feilene registrert ved de ulike typer prøvemottak i laboratoriene. Antall (n) er oppgitt i parentesen. Preanalytiske feil kan gå ut over pasientsikkerheten Selv om det prosentvis ikke ble registrert så mange feil, gjelder dette totalt mange pasientprøver. Hvis man ser alle laboratoriespesialitetene under ett, er det manglende prøvetakingstidspunkt som er den feilen som er registrert oftest. Deretter følger manglende eller for lite prøvemateriale. Feil eller manglende opplysninger om pasientidentifikasjon forekommer oftere enn det som er akseptabelt, sett i forhold til nasjonale kvalitetsindikatorer. Preanalytiske feil kan føre til at svaret blir feil eller forsinket, og kan i verste fall føre til feilbehandling av pasienten. Dersom prøven må tas på nytt, blir det merarbeid og merkostnad både for pasienten, laboratoriet og rekvirenten. I september 2015 og 2016 gjøres tilsvarende registrering. Vi håper at slike registreringer kan føre til mer oppmerksomhet på preanalytiske feil både i primærhelsetjenesten og på de medisinske laboratoriene, slik at vi sammen over tid får redusert slike feil til beste for pasientene. 4

5 Profilmagasin fra Noklus 2015 Kan primærhelsetjenesten i Norge bli bedre på pasientidentifikasjon? Noklus startet i 2013 med årlige preanalytiske utsendelser, og pasientidentifikasjon går igjen som en rød tråd i alle utsendelsene. Feil pasientidentifikasjon eller feilmerking av prøver er den alvorligste preanalytiske feilen som gjøres. Utsendelsene viser at fokus på pasientidentifikasjon nytter. Ved siste utsendelse, som omhandlet veneprøvetaking, svarer 91 % av allmennpraksiser, legevakter, spesialistpraksiser og bedriftshelsetjenester at de spør etter navn og fødselsdato eller -nummer hvis pasienten er ukjent. Hvis pasienten er kjent, er det 61 % som spør etter dette. Spørsmålstillingen var ikke helt lik som ved tidligere utsendelser, men i 2014 svarte bare 34 % av samme gruppe at de alltid spør etter navn og fødselsdato eller -nummer ved prøvetaking. Sykehjem, hjemmetjeneste og rehabilitering har stort sett kjente beboere, og har lavere prosentandel som spør etter navn og fødselsdato eller -nummer. Men også her er det stor forbedring. Tidligere oppga 16 % at de alltid spør etter navn og fødselsdato eller -nummer. Nå oppgir 65 % at de spør om dette hvis pasienten er ukjent, og 27 % dersom pasienten er kjent. Dette viser at primærhelsetjenesten i Norge kan bli bedre på pasientidentifikasjon! Vil sikre god kvalitet på legemiddelgjennomgang Nyetablerte Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) har som mål å skreddersy et opplegg for kvalitetsarbeid i legekontor, og har valgt legemiddelgjennomgang i allmennpraksis som sitt første satsningsområde. SKIL har kommet godt i gang med arbeidet siden starten i januar 2015, og ifølge daglig leder, Nicolas Øyane, er temaet for det første satsningsområdet et resultat av ulike hensyn. «Temaet er valgt ut fra viktigheten for pasienten, faglig nytte for legen, og en generell interesse for emnet blant annet gjennom Pasientsikkerhetsprogrammet.» SKILs strategi fremover er å tilby nettkurs, gode IT-verktøy og veiledede kollegagrupper. «Deltakelse i SKILs aktiviteter vil gi tellende poeng i etter- og videreutdanningen for leger», sier Øyane, og forteller videre at forskningsmiljøet i Bergen er invitert fra starten. Første pilotprosjekt er beregnet å starte i løpet av høsten 2015, og vil deretter tilbys legekontor i resten av landet. SKIL er samlokalisert med Noklus hovedkontor i Bergen, noe Nicolas Øyane ser på som en stor fordel. «Noklus har jobbet med systematisk kvalitetsarbeid i flere tiår og opparbeidet bred kontaktflate mot norsk allmennpraksis. I tillegg har Noklus viktig kompetanse på datauttrekk fra legens praksis for lærings- og kvalitetsformål.» SKIL ønsker svært gjerne kontakt med personer som har faglige eller praktiske innspill, og kan kontaktes per e-post Administrasjonskonsulent Grethe Cecilie Bjørnestad og daglig leder Nicolas Øyane. Foto: SKIL Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) ble stiftet i starten av januar 2014 og har som formål å støtte og veilede forbedringsarbeid i fastlegeordningen og for avtalespesialister. SKIL er resultatet av et samarbeid mellom Den norske legeforening, Norsk forening for allmennmedisin, Norsk samfunnsmedisinsk forening, Praktiserende spesialisters landsforening og Allmennlegeforeningen. 5

6 Kontrollutsendelse fra A til Å Noklus sender ut kontroller til de fleste laboratorieanalyser som utføres i primærhelsetjenesten. Det er mye arbeid som ligger bak dette, og her får du et innblikk i hvordan en kontrollutsendelse fra Noklus foregår. De eksterne kvalitetskontrollene bør være så like pasientprøver som mulig. Der det er mulig lager Noklus kontrollmaterialet selv, og til dette trenger vi mange blodog uringivere. Vi samler for eksempel inn litervis av urin når ca 2700 deltakere skal kontrollere urinstrimmelanalysen sin. Fire ganger årlig får vi besøk av hyggelige og velvillige personer med diabetes, slik at vi kan tappe blod med naturlig forekomst av litt høy HbA1c. Om bekjente får mononukleose, undersøker vi muligheten for å få tappet litt blod når de er friske nok. På denne måten får Noklus blod med naturlig innhold av heterofile antistoffer til mononukleosetester. Vi er også en god kunde i Blodbanken i Bergen, og kjøper blod av blodtyper de har nok av. Noen kontrollmaterialer lager vi imidlertid ikke selv, for eksempel materiale til D-dimer, INR og streptokokker. I RUTE MED NOKLUS: Noklus tapper... og samler i litervis. Urin samles i dunker på 20 liter. «Pippi» pipetterer (fyller) i glass og skrur på korker. Kontroller fordeles i kurver og legges i konvolutter. Her må alt stemme! 6

7 Profilmagasin fra Noklus 2015 Under produksjonen blir kontrollmaterialet justert til ulike konsentrasjonsnivå, og vår fantastiske maskin «Pippi» hjelper oss med å pipettere (fylle) i glass og skru på korker. «Pippi» kan lett takle 40 rør i minuttet. Kontrollene pakkes i konvolutter sammen med svarskjema og følgebrev. På legekontor, oljeplattformer, i sykehjem, hjemmetjenester, fengsler, forsvarsenheter og andre mindre laboratorier, analyseres kontrollene, og resultatene registreres på «Min side» på Når resultatene er kommet til Noklus hovedkontor i Bergen, bearbeides disse statistisk. Resultatene vurderes mot fasit fra referanselaboratorium eller beregnet fasit. Noklus ser også om en instrumentgruppe har tendens til å gi for høye eller for lave svar, eller om noen lot.nr. gir avvikende resultater. I så fall får produsenten beskjed og eventuelle feil kan rettes. Noklus kan også beregne hvor mye resultatene varierer innad i laboratoriet og mellom laboratoriene. Deltakerne i Noklus får vurdering av egen analysekvalitet og bidrar samtidig med informasjon om hvor godt instrumentet fungerer i daglig praksis. Posten henter opptil 30 sekker med kontroller som skal sendes til cirka 3000 deltakere. Deltaker mottar fullblod, serum, plasma, fæces eller urin, avhengig av hva som skal analyseres og hvilken metode som benyttes. Og deltaker analyserer. Resultatene registreres..og bearbeides statistisk. Vurderingsbrevet legges ut på «Min side». 7

8 Besøk i nord og sør Noklus har laboratoriekonsulenter i alle landets fylker. Arbeidsoppgavene er de samme, men arbeidshverdagen er likevel forskjellig. Først og fremst på grunn av geografi, avstander og ikke minst vær! Marit Holm Sølsnes i Nordland og Camilla Aker i Oslo forteller her litt om sine jobbhverdager. I nord: Som laboratoriekonsulent i Nordland har jeg kanskje en av verdens vakreste arbeidsplasser. Vakker, men også ofte veldig utfordrende. God planlegging er avgjørende. Vi reiser langt og prøver å nå så mange deltakere som mulig på samme reise. Første utfordring er å få tak i rette vedkommende for å avtale et besøk. Noen legekontor har åpent kun visse dager i uken. På mindre steder må de fleste sykepleierne på sykehjem delta i turnusordninger, så det kan ta tid før rette vedkommende har dagvakt. Først til mølla får velge tidspunkt først, og så håper vi det siste alternativet passer for sistemann. Noen ganger må vi omrokere, men det ordner seg! Været er en faktor vi ikke styrer over, men som vi har lært oss å kalkulere med. Morgentåken i Rana er et kjent fenomen, så her gjelder det å komme seg nedover dagen før besøket. Kuling og storm spør ikke om reiseplanene våre og er en del av hverdagen både på fly- og båtturer. Som han sa på Andøy lufthavn da vi landet passe kvalm etter en heftig tur med Widerøe: Det her nei, det e jo bære så pass at ikkje mygga sætt sæ! Ja, været endrer seg fort, og på bare noen timer kan de flotteste naturopplevelsene observeres på ny, mens leiebilen legger bak seg mil etter mil til verdifulle møter med våre deltakere i nord. Overnatting på Tranøy fyr. Både fly og båt er viktige fremkomstmidler for laboratoriekonsulentene i nord. Foto side 8: Marit Holm Sølsnes Mil etter mil i all slags vær. 8

9 Profilmagasin fra Noklus 2015 og sør: I Oslo er det korte avstander, men vi har andre utfordringer enn våre kolleger i nord. På grunn av kø og mangel på parkeringsplasser, må vi beregne litt ekstra tid. En strekning på et par kilometer kan ta en time hvis man er skikkelig uheldig, men det er heldigvis ikke ofte. Vi trenger ikke å planlegge noen reiserute. Vi avtaler besøk når det passer for deltakerne. Hektiske dager og stramme tidsplaner hos deltakerne kan innimellom gjøre det vanskelig å finne rom for besøk. Både trikk og sykkel er aktuelle fremkomstmidler for laboratoriekonsulentene i Oslo. Å reise rundt i Oslo by er ikke å forakte. Det er mange flotte steder, parker og bygninger å se, og jeg møter mange spennende mennesker med ulike kulturer. Jeg tar gjerne buss, T-bane eller trikk til deltakere der det egner seg. En app på mobiltelefonen gjør det enkelt å finne ut når neste buss eller trikk går. Og dersom jeg ikke rekker den, tar det sjelden mer enn ti minutter til neste kommer. I vår tok jeg i bruk bysykkel som fremkomstmiddel enkelt og miljøvennlig! Det blir ofte korte besøk i Oslo, men til gjengjeld så har vi muligheten til å komme oftere, siden hvert besøk ikke krever så mye tid eller organisering. Fine omgivelser i urbane strøk. Noen ganger tar det tid å komme frem. Arbeidshverdagen fortoner seg på mange måter ulikt for laboratoriekonsulentene rundt om i Norge, men vel fremme og innomhus hos den enkelte deltaker, vil innholdet og budskapet i store trekk være det samme. Vi gir veiledning i laboratoriearbeid, slik at analyseresultatene blir riktige og pasientene får god behandling og oppfølging. Riktig svar er viktig! Foto side 9: Camilla Aker 9

10 Laboratorieprosedyrer i ny drakt Noklus tilbyr nå et mer brukervennlig og til enhver tid faglig oppdatert verktøy til våre deltakere. Laboratorieprosedyrene ligger nå i en elektronisk katalog på «Min side» på og er blitt betydelig redigert og faglig oppdatert i overgangen fra papir- til digitalversjon. Laboratorieprosedyrene ligger under en egen fane på «Min side» sammen med ekstern kvalitetsvurdering og e-læring. Økt brukervennlighet Det nye web-formatet gir bedre oversikt og er mer leservennlig. Alle laboratorieprosedyrene kan åpnes i enten fullversjon eller kortversjon. I fullversjonen er all informasjon knyttet til kvalitetsmessig bruk og utførelse av laboratorieanalysen beskrevet. I kortversjonen er det fokusert mer direkte på praktisk utførelse av analysen. Alle laboratorieprosedyrene har en «Gi kommentar-funksjon», hvor leserne kan gi kommentarer direkte til prosedyreforfatter. Snarveier til egne analyseprosedyrer Under fanen «Alle laboratorieprosedyrer» ligger den fullstendige prosedyrekatalogen. Under fanen «Mine laboratorieprosedyrer» finner deltakerne i Noklus snarveier til analyseprosedyrer for egen virksomhet. 10

11 Profilmagasin fra Noklus 2015 Alltid oppdaterte prosedyrer Oppdatering av laboratorieprosedyrene vil bli utført fortløpende ved behov. Oppdaterte prosedyrer blir merket, og informasjon om oppdateringen vil ligge tilgjengelig under fanen «Siste endringer». Prosedyrer til de mest vanlige laboratorieanalysene som blir utført utenfor sykehus, ligger samlet under analysenavn. Noklus har også utarbeidet prosedyrer i prøvetaking og prøvebehandling. Veiledende anbefalinger og informasjon knyttet til laboratoriearbeid, som «Bruk av laboratorieutstyr», «Analytisk kvalitetskontroll» og «Smittevern/Hygiene» er samlet i egne teorikapitler. Prosedyrekatalogen har en egen søkefunksjon, hvor leser kan søke etter prosedyrer eller informasjon om laboratoriearbeid. Nytt kapittel tilpasset sykehjem Samhandlingsreformen har medført økt behov for laboratoriemedisin i primærhelsetjenesten. Noklus har derfor innlemmet et nytt kapittel i prosedyrekatalogen, «Laboratoriearbeid på sykehjem». Her er spesielle forhold knyttet til laboratoriemedisin på sykehjem omtalt, og de vanligste analysene som utføres på sykehjem er spesielt beskrevet. 11

12 Profilmagasin fra Noklus 2015 Lokale rutiner for bruk av laboratorieprøver i sykehjem Kasuistikkutsendelse (pasienthistorie) fra Noklus høsten 2014, viser at mange sykehjem mangler lokale rutiner for bruk og tolkning av kapillær glukosemåling i sykehjem. Det er grunn til å anta at dette også gjelder for andre laboratorieprøver. Medisinsk vurdering av prøvesvar er vanligvis en oppgave for leger. I mange sykehjem arbeider lege i bistilling, og er sjelden tilgjengelig på lørdager, søndager og på kveldstid. Når skal det utføres laboratorieprøve? Hvem skal ha ansvaret for tolkning av prøvesvaret? Dette er spørsmål som best avklares lokalt og bør nedfelles i lokale rutiner. Dersom slike rutiner mangler, kan ansvar for medisinske vurderinger knyttet til bruk og tolkning av prøvesvar, bli overført til pleiepersonell. Dette kan medføre usikker pasientbehandling og overforbruk av laboratorieprøver. Noklus ønsker å gi bistand til sykehjem som mangler slike lokale rutiner. Skjema til utarbeiding av lokalt tilpassede rutiner finnes i Noklus sin nye prosedyrekatalog. Eksempel på lokale rutiner vises i tabellen under. Vurdering av avvikende prøveresultat fra laboratorium i sykehjem Når det påvises prøvesvar som er spesifisert i tabellen, må de angitte tiltak iverksettes. Analyse Prøveresultat Klinisk situasjon Glukose Glukose <4,0 mmol/l <4,0 mmol/l Med ingen eller milde symptom på hypoglykemi som bedres med mat og drikke Med alvorlige symptom på hypoglykemi Hastegrad for kontakt med lege Før neste dose med antidiabetika Raskt Høsten 2015 sender Noklus ut nye pasienthistorier til sykehjem, hjemmetjeneste og legekontor. Tema er bruk av urinprøver ved diagnostikk av urinveisinfeksjon hos eldre, og målgruppe er alle grupper helsepersonell. Alle deltakere får tilbakemelding med informasjon om hvordan en lokalt kan forbedre det tverrfaglige samarbeidet om urinprøver. Tabell: Eksempel på lokale rutiner for bruk av kapillær glukosemåling i sykehjem. Henvendelser om artiklene i profilmagasinet rettes til Noklus Boks Bergen E-post: Tlf: design Artgarden, foto Noklus

Preanalyse og primærhelsetjenesten

Preanalyse og primærhelsetjenesten Preanalyse og primærhelsetjenesten Bioingeniørkongressen 2016 Anne Lise Ramsvig, faglig leder Kurs og veiledning Noklus Kari van den Berg, laboratoriekonsulent Noklus Hedmark www.noklus.no Norsk kvalitetsforbedring

Detaljer

Nasjonal dugnad for preanalyse -Oppsummering og erfaring. Fagmøte 2017 Wenche Iren Bjelkarøy Noklus

Nasjonal dugnad for preanalyse -Oppsummering og erfaring. Fagmøte 2017 Wenche Iren Bjelkarøy Noklus Nasjonal dugnad for preanalyse -Oppsummering og erfaring Fagmøte 2017 Wenche Iren Bjelkarøy Noklus Jeg vil snakke om: Bakgrunn for Nasjonal dugnad Hva gjorde vi? Resultater Hva har det lært oss? Bakgrunn:

Detaljer

Aktuelt fra. preanalyse. Årets tema er. (s4) Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus. Noklus med nye satsingsområder (s2)

Aktuelt fra. preanalyse. Årets tema er. (s4) Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus. Noklus med nye satsingsområder (s2) Aktuelt fra 2014 Noklus med nye satsingsområder (s2) Preanalytisk utsendelse med fokus på pasientidentifikasjon og hygiene (s5) Kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten (s6-7) Årets

Detaljer

Preanalyse -den viktigste analysen? PMU 2014 Kari van den Berg Noklus Hedmark

Preanalyse -den viktigste analysen? PMU 2014 Kari van den Berg Noklus Hedmark Preanalyse -den viktigste analysen? PMU 2014 Kari van den Berg Noklus Hedmark Preanalyse? Før analyse Etter analyse Hva er preanalyse? Preanalyse Analyse Postanalyse ÅRSAK TIL FEIL LABORATORIE- SVAR Betyr

Detaljer

Noklus i 24 år. Hva har vi oppnådd og hva gjør vi nå? Antall ansatte: ca. 15 90. Antall kontrollutsendelser: 1 37. Antall deltakere: 835 2906

Noklus i 24 år. Hva har vi oppnådd og hva gjør vi nå? Antall ansatte: ca. 15 90. Antall kontrollutsendelser: 1 37. Antall deltakere: 835 2906 Noklus i 24 år Hva har vi oppnådd og hva gjør vi nå? 1992 2015 Antall ansatte: ca. 15 90 Antall kontrollutsendelser: 1 37 Antall deltakere: 835 2906 Antall seksjoner: 2 6 1 Pasientnær analysering (PNA)

Detaljer

NITO BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT. Pasientnær analysering

NITO BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT. Pasientnær analysering NITO BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT Pasientnær analysering 2 DEFINISJON Definisjon Pasientnær analysering (PNA) er prøvetaking og biomedisinske laboratorieundersøkelser som utføres nær pasienten. PNA utføres

Detaljer

Ekstern kvalitetssikring og målrettet undervisning forbedrer pre-analytisk kvalitet på legekontor og sykehjem

Ekstern kvalitetssikring og målrettet undervisning forbedrer pre-analytisk kvalitet på legekontor og sykehjem Ekstern kvalitetssikring og målrettet undervisning forbedrer pre-analytisk kvalitet på legekontor og sykehjem Una Ø. Sølvik Førsteamanuensis Universitetet i Bergen/Noklus Vårmøte Oslo, 4. april 2017 Den

Detaljer

KOMMUNEBIOINGENIØR HVA ER NÅ DET?

KOMMUNEBIOINGENIØR HVA ER NÅ DET? KOMMUNEBIOINGENIØR HVA ER NÅ DET? HVA ER EN KOMMUNEBIONGENIØR? Uttalelse fra fagstyret i Bioingeniørfaglig Institutt: I kommuner hvor det ikke er ansatt bioingeniører på laboratoriene, vil det være behov

Detaljer

Nasjonal dugnad registrering av preanalytiske feil. NKK-møte 12. mars 2015 Kari van den Berg Noklus Hedmark

Nasjonal dugnad registrering av preanalytiske feil. NKK-møte 12. mars 2015 Kari van den Berg Noklus Hedmark Nasjonal dugnad registrering av preanalytiske feil NKK-møte 12. mars 2015 Kari van den Berg Noklus Hedmark bakgrunn 2014/2015 Preanalyse er årets tema i Noklus Gunn Tone Bjørgen, Hegra legekontor Anne

Detaljer

Utsendelse som omhandler; Pasientidentifikasjon, merking av prøver og registrering av prøvesvar (PREA117)

Utsendelse som omhandler; Pasientidentifikasjon, merking av prøver og registrering av prøvesvar (PREA117) Utsendelse som omhandler; Pasientidentifikasjon, merking av prøver og registrering av prøvesvar (PREA117) Utsendelsen tar 5-10 minutter å besvare. Det er viktig at dere svarer på hvordan dere gjør i praksis

Detaljer

EGENKONTROLL AV ANTIKOAGULASJONSBEHANDLING

EGENKONTROLL AV ANTIKOAGULASJONSBEHANDLING Elisabeth Sellevoll Løkkebø 13. mai 2011 EGENKONTROLL AV ANTIKOAGULASJONSBEHANDLING - ØKT BEHANDLINGSKVALITET, ELLER "KJEKT Å HA"? 1 Presentasjon Om Noklus Bakgrunn egenkontroll og marevanbehandling NOKLUS

Detaljer

Kunsten å velge riktig laboratorieutstyr

Kunsten å velge riktig laboratorieutstyr Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten Kunsten å velge riktig laboratorieutstyr Grete Monsen SKUP i Norge Noklus Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor

Detaljer

Bare en urinprøve. Karina Hill Bjerkestrand, Noklus Sør-Trøndelag

Bare en urinprøve. Karina Hill Bjerkestrand, Noklus Sør-Trøndelag Bare en urinprøve. Karina Hill Bjerkestrand, Noklus Sør-Trøndelag Årets tema i Noklus 2016-2017 Urinveisinfeksjon - med fokus på urinprøven Karina H. Bjerkestrand, Eva Rønneseth, Yngvar Tveten, Siri Fauli,

Detaljer

Bare en urinprøve. Karina Hill Bjerkestrand, Noklus Sør-Trøndelag

Bare en urinprøve. Karina Hill Bjerkestrand, Noklus Sør-Trøndelag Bare en urinprøve. Karina Hill Bjerkestrand, Noklus Sør-Trøndelag Årets tema i Noklus 2016-2017 Urinveisinfeksjon - med fokus på urinprøven Karina H. Bjerkestrand, Eva Rønneseth, Yngvar Tveten, Siri Fauli,

Detaljer

Aktuelt fra. God opplæring en forutsetning for god laboratoriekvalitet (s8) Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus

Aktuelt fra. God opplæring en forutsetning for god laboratoriekvalitet (s8) Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus Aktuelt fra Profilmagasin fra Noklus 2016 Urinveisinfeksjon årets tema i Noklus (s4) Skal du kjøpe nytt analyseutstyr til laboratoriet? (s5) «Stemmen fra Bergen» (s9) God opplæring en forutsetning for

Detaljer

Registrering av preanalytiske feil Informasjon om nasjonal dugnad

Registrering av preanalytiske feil Informasjon om nasjonal dugnad Registrering av preanalytiske feil Informasjon om nasjonal dugnad Nasjonal/lokal preanalytisk kvalitetsindikator Helle B. Hager Ansvarlig spesialist i Noklus Vestfold og avdelingsoverlege Sentrallaboratoriet,

Detaljer

Aktuelt fra. satser på web. Ny utsendelse med fokus på preanalyse (s6) Samhandlingsreformen kontakt Noklus for råd (s8)

Aktuelt fra. satser på web. Ny utsendelse med fokus på preanalyse (s6) Samhandlingsreformen kontakt Noklus for råd (s8) Aktuelt fra Profilmagasin fra Noklus 1-2013 Ny utsendelse med fokus på preanalyse (s6) Samhandlingsreformen kontakt Noklus for råd (s8) Populært laboratoriecruise (s11) Noklus (s2) satser på web Noklus

Detaljer

Utsendelse som omhandler; Pasientidentifikasjon, merking av prøver og registrering av prøvesvar (PREA117)

Utsendelse som omhandler; Pasientidentifikasjon, merking av prøver og registrering av prøvesvar (PREA117) Utsendelse som omhandler; Pasientidentifikasjon, merking av prøver og registrering av prøvesvar (PREA117) Utsendelsen tar 5-10 minutter å besvare. Det er viktig at dere svarer på hvordan dere gjør i praksis

Detaljer

NOKLUS Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus

NOKLUS Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus NOKLUS Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus Glukose / Blodsukker - 1987 14 12 10 8 6 4 2 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Glukose 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 16 11 9 9 7 7 6 1,8 1993

Detaljer

Årsrapport for 2012 Sammendrag 2012

Årsrapport for 2012 Sammendrag 2012 Årsrapport for 2012 Sammendrag 2012 Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus) arbeider for at laboratorieanalyser utenfor sykehus blir rekvirert, utført og tolket riktig

Detaljer

Laboratorietilbud i sykehjem. Veileder for utvidelse og vurdering av laboratorietilbud i sykehjem

Laboratorietilbud i sykehjem. Veileder for utvidelse og vurdering av laboratorietilbud i sykehjem Laboratorietilbud i sykehjem Veileder for utvidelse og vurdering av laboratorietilbud i sykehjem 1 Innhold 1. Sammendrag Laboratorietilbud i sykehjem... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Generelt om utvidelse av laboratorietilbudet

Detaljer

Noklus håper at dere vil bruker denne svarrapporten som grunnlag for kollegabaserte diskusjoner og til eventuelt å forbedre egen praksis.

Noklus håper at dere vil bruker denne svarrapporten som grunnlag for kollegabaserte diskusjoner og til eventuelt å forbedre egen praksis. NN Noklus ID: labxxxx Bergen, 10. februar 2014 Resultater fra preanalytisk utsendelse 18.11.2013 (PRE113) Kjære deltaker. Dette var første utsendelse i en serie for å bedre kunnskap og ferdigheter for

Detaljer

20Jubileum. års. Noklus startet opp for 20 år siden. Sverre Sandberg

20Jubileum. års. Noklus startet opp for 20 år siden. Sverre Sandberg Aktuelt fra Profilmagasin fra Noklus Noklus startet opp for 20 år siden (s2) Erfaring fra laboratorieansvarlige på sykehjem (s4) Noklus Diabetesskjema eit verktøy for strukturert diabeteskontroll! (s9)

Detaljer

Nytt fra NKK siste år

Nytt fra NKK siste år Nytt fra NKK siste år Gunn B B Kristensen - NKK møte 2015 Allerede presentert: Nasjonale kvalitetsindikatorer Nasjonal Dugnad Vil bli presentert: Holdbarhetsdatabase Nytt hjertemarkørprogram EQAnord interferensstudie

Detaljer

Det viktigste for et riktig svar er kvaliteten på prøven

Det viktigste for et riktig svar er kvaliteten på prøven Det viktigste for et riktig svar er kvaliteten på prøven Kari van den Berg Laboratoriekonsulent Noklus Hedmark www.noklus.no Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus Noklus sin

Detaljer

Høydepunkter 2010 NOKLUS. www.noklus.no

Høydepunkter 2010 NOKLUS. www.noklus.no Høydepunkter 2010 NOKLUS www.noklus.no Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus Forord NOKLUS har hatt et spennende år i 2010 der vi blant annet ble resertifisert etter IS0 9001:2008.

Detaljer

Laboratorietilbud i sykehjem. Veileder for utvidelse og vurdering av laboratorietilbud i sykehjem

Laboratorietilbud i sykehjem. Veileder for utvidelse og vurdering av laboratorietilbud i sykehjem Laboratorietilbud i sykehjem Veileder for utvidelse og vurdering av laboratorietilbud i sykehjem 1 Innhold 1. Sammendrag Laboratorietilbud i sykehjem... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Generelt om utvidelse av laboratorietilbudet

Detaljer

Kvalitetsindikatorer i preanalyse

Kvalitetsindikatorer i preanalyse Kvalitetsindikatorer i preanalyse BFI s kurs i preanalyse 10 11.mai 2017 Gunn B B Kristensen Nasjonal arbeidsgruppe for etablering av nasjonale kvalitetsindikatorer Gruppen etablert i februar 2014 6 medlemmer

Detaljer

Preanalytiske forhold ved urinprøver kan forårsake unødvendig antibiotikabehandling hos eldre

Preanalytiske forhold ved urinprøver kan forårsake unødvendig antibiotikabehandling hos eldre Preanalytiske forhold ved urinprøver kan forårsake unødvendig antibiotikabehandling hos eldre Kari van den Berg Bioingeniør/laboratoriekonsulent Noklus Rekvirering av prøven Preanalytisk fase Forberedelse

Detaljer

Nytt fra NKK siste år. Gunn B B Kristensen Anne Elisabeth Solsvik Sverre Sandberg

Nytt fra NKK siste år. Gunn B B Kristensen Anne Elisabeth Solsvik Sverre Sandberg Nytt fra NKK siste år Gunn B B Kristensen Anne Elisabeth Solsvik Sverre Sandberg Hva skal vi snakke om? Organisering av NKK Kontinuerlig påmelding Norske vurderingsbrev Nasjonale kvalitetsindikatorer Preanalyse

Detaljer

om en nasjonal dugnad for å registrere

om en nasjonal dugnad for å registrere Nasjonal dugnad for å registrere på innsendte prøver I september 214 registrerte nesten alle prøvemottak i medisinske laboratorier i Norge fire utvalgte på tilsendte prøver. Alle fikk en tilbakemeldingsrapport

Detaljer

NITO. Blodprøvetaking i sykehus mer enn bare et stikk BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT. Blodprøvetaking er mer enn bare et stikk.

NITO. Blodprøvetaking i sykehus mer enn bare et stikk BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT. Blodprøvetaking er mer enn bare et stikk. NITO BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT Blodprøvetaking i sykehus mer enn bare et stikk Blodprøvetaking er mer enn bare et stikk. En god blodprøvetaker må kunne og anerkjenne nødvendigheten av å følge riktig

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Hjemmetjenesten driver omfattende laboratorievirksomhet

Hjemmetjenesten driver omfattende laboratorievirksomhet FAGFELLEVURDERT FORSKNING Hjemmetjenesten driver omfattende laboratorievirksomhet De fleste hjemmetjenestene i Nordland, Sogn og Fjordane og Østfold utfører mange ulike laboratorietjenester, viser en kartlegging.

Detaljer

NKK INFORMERER Nr Oktober 2016

NKK INFORMERER Nr Oktober 2016 NKK INFORMERER Nr. 21 - Oktober 2016 Innhold Sammenslåing av NKK og Noklus NKK møtet videreføres i «nye Noklus» Møtet 2016 Møtet 2017 Påmelding til EKV-programmer for 2017 NKKs hjemmeside (www.nkk-ekv.com)

Detaljer

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09.

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09. Prosjekt - Sammen Om Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen Sammen Om - 50 minutter Bakgrunn om prosjektet Prosjekt Sammen Om Legevisitt for hjemmeboende Gevinstrealisering

Detaljer

Målrettet bruk av kvalitetsindikatorer

Målrettet bruk av kvalitetsindikatorer Målrettet bruk av kvalitetsindikatorer Innhold Hva er kvalitetsindikatorer? Hvorfor bruke kvalitetsindikatorer? Kriterier for kvalitetsindikatorer Hvilke kvalitetsindikatorer har vi, nasjonalt og lokalt?

Detaljer

NORSK KVALITETSFORBEDRING AV LABORATORIEVIRKSOMHET UTENFOR SYKEHUS

NORSK KVALITETSFORBEDRING AV LABORATORIEVIRKSOMHET UTENFOR SYKEHUS NORSK KVALITETSFORBEDRING AV LABORATORIEVIRKSOMHET UTENFOR SYKEHUS Helsedirektoratet Bergen 19. september 2011 Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Deres ref: 2008002457 Rapport 9 vedr. prosjektet:

Detaljer

Preanalytiske forhold ved analyse av glukose

Preanalytiske forhold ved analyse av glukose Preanalytiske forhold ved analyse av glukose Kristin Moberg Aakre Norsk Klinisk-kjemisk kvalitetssikring Haukeland universitetsjukehus 45 (46) laboratorier besvarte undersøkelsen 43 laboratorier hadde

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

Lykke til med lesingen. Geir Riise Leder av styringsgruppen

Lykke til med lesingen. Geir Riise Leder av styringsgruppen FORORD NOKLUS har hatt et spennende år i 2010 der vi blant annet ble resertifisert etter IS0 9001:2008. Det har spesielt vært fokus på aktivitet overfor nye deltakere, egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling

Detaljer

Faglig forsvarlig blodprøvetaking

Faglig forsvarlig blodprøvetaking BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT Fire nivåer for kunnskap og nødvendige ferdigheter i blodprøvetaking Beskrivelse av krav til kunnskap for at blodprøvetaking skal kunne gjennomføres forsvarlig 1 NITO Bioingeniørfaglig

Detaljer

Kompetanseoverføring og samarbeid mellom helseforetakene og fastlegene. Tor Claudi

Kompetanseoverføring og samarbeid mellom helseforetakene og fastlegene. Tor Claudi Kompetanseoverføring og samarbeid mellom helseforetakene og fastlegene Tor Claudi Økonomisk ramme 8 mill/år Tiltak diabetesansvarlig overlege på alle sykehus diabetessykepleiere på alle sykehus diabetesteam

Detaljer

Praktisk blodsukkermåling på legekontor. Kristian J. Høines Fastlege Tananger Legesenter

Praktisk blodsukkermåling på legekontor. Kristian J. Høines Fastlege Tananger Legesenter Praktisk blodsukkermåling på legekontor Kristian J. Høines Fastlege Tananger Legesenter Er dette noe problem da? Hva er utfordringene? Tekniske utfordringer Praktiske utfordringer Faglige utfordringer

Detaljer

Laboratorietilbud i sykehjem med bakgrunn i samhandlingsreformen Veileder for sykehjem som skal utvide laboratorietilbudet til nye pasientgrupper

Laboratorietilbud i sykehjem med bakgrunn i samhandlingsreformen Veileder for sykehjem som skal utvide laboratorietilbudet til nye pasientgrupper Laboratorietilbud i sykehjem med bakgrunn i samhandlingsreformen Veileder for sykehjem som skal utvide laboratorietilbudet til nye pasientgrupper Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor

Detaljer

HbA1c. Kvalitetskontroll og kva som er viktig for oss ved legekontorene når HbA1c skal brukast til å stille diagnosen diabetes

HbA1c. Kvalitetskontroll og kva som er viktig for oss ved legekontorene når HbA1c skal brukast til å stille diagnosen diabetes HbA1c Kvalitetskontroll og kva som er viktig for oss ved legekontorene når HbA1c skal brukast til å stille diagnosen diabetes Nina Gade Christensen Daglig leder Noklus Senter . og svaret er. at dere har

Detaljer

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten Pasientsikkerhet handler om å forebygge unødvendige pasientskader. Hvert år

Detaljer

Rett pasient på rett sted til rett tid

Rett pasient på rett sted til rett tid Rett pasient på rett sted til rett tid Hvordan forebygge unødige innleggelser og uverdige pasientforflytninger internt i kommunen og fra Drammen kommune til Drammen sykehus? Samarbeidsprosjekt mellom:

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

Forord. Lykke til med lesingen. Geir Riise Leder av styringsgruppen

Forord. Lykke til med lesingen. Geir Riise Leder av styringsgruppen Forord NOKLUS har befestet sin posisjon som en viktig aktør i norsk helsetjeneste. Arbeidet som utføres nyter stor respekt i alle deler av helsevesenet og hos helsemyndighetene. Alle landets sykehjem som

Detaljer

Diagnostikk av diabetes og bruk av Hba1c i Allmennpraksis. Kristian J. Høines Fastlege og Kristina Ravnås Sunde Sykepleier Tananger Legesetnter DA

Diagnostikk av diabetes og bruk av Hba1c i Allmennpraksis. Kristian J. Høines Fastlege og Kristina Ravnås Sunde Sykepleier Tananger Legesetnter DA Diagnostikk av diabetes og bruk av Hba1c i Allmennpraksis Kristian J. Høines Fastlege og Kristina Ravnås Sunde Sykepleier Tananger Legesetnter DA Litt om oss Fastlegekontor med 4 fastleger og turnuslege-

Detaljer

Kvalitetssikring av Glukosemålere i ambulansetjenesten i Helse Sør- Øst. Fagbioingeniørene Elin S. Christensen Kirsti Holden

Kvalitetssikring av Glukosemålere i ambulansetjenesten i Helse Sør- Øst. Fagbioingeniørene Elin S. Christensen Kirsti Holden Kvalitetssikring av Glukosemålere i ambulansetjenesten i Helse Sør- Øst Fagbioingeniørene Elin S. Christensen Kirsti Holden Hvem er vi? Elin S Christensen Fagbioingeniør Sørlandet sykehus, Kristiansand

Detaljer

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune Vedlegg 1 BÆRUM KOMMUNE Kravspesifikasjon Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune Websaknr. 15/60720 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Mine erfaringer som kommunebioingeniør

Mine erfaringer som kommunebioingeniør Mine erfaringer som kommunebioingeniør Fakta om Sandnes Sandnes er en by og en kommune innerst i Gandsfjorden i Rogaland Variert næringsliv med industri, handel og jordbruk Norges 8. største by med ca.

Detaljer

Nye rutiner for svangerskapsprøver. Line Nilsen Nygård Laboratoriekonsulent, Noklus Sør-Trøndelag

Nye rutiner for svangerskapsprøver. Line Nilsen Nygård Laboratoriekonsulent, Noklus Sør-Trøndelag Nye rutiner for svangerskapsprøver Line Nilsen Nygård Laboratoriekonsulent, Noklus Sør-Trøndelag Hva er nytt? Nye rutiner for påvisning av Rh(D) Nye rutiner for påvisning av svangerskapsdiabetes Nye rutiner

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi. Kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier Nettverkstreff 2015 Gunn B B Kristensen

Nasjonale kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi. Kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier Nettverkstreff 2015 Gunn B B Kristensen Nasjonale kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi Kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier Nettverkstreff 2015 Gunn B B Kristensen Nasjonal arbeidsgruppe for etablering av nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Pasientnære analyser i sykehjem hva, hvorfor, hvordan?

Pasientnære analyser i sykehjem hva, hvorfor, hvordan? Pasientnære analyser i sykehjem hva, hvorfor, hvordan? Ann Helen Kristoffersen Laboratorielege/PhD Noklus og Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus Hva 1 http://www.noklus.no/aktuelt/tabid/132/id/292/skal

Detaljer

Erfaringer med elektronisk rekvirering fra primærhelsetjenesten

Erfaringer med elektronisk rekvirering fra primærhelsetjenesten Erfaringer med elektronisk rekvirering fra primærhelsetjenesten Nettverkstreff 2016 mandag 7. november Toril Holmøy Svendsen, Laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten IHR = Interaktiv Henvisning og

Detaljer

Variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten. ELFs høstmøte 2016

Variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten. ELFs høstmøte 2016 Variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten ELFs høstmøte 2016 Arbeidsgruppe Kari Sollien (leder) Petter Brelin Christian Hagen Jon Olav Drogset Sverre Dølvik Jan Ole Frantzen Hege Ihle Hansen Siri

Detaljer

Akkreditering sertifisering

Akkreditering sertifisering Akkreditering sertifisering Tromsø, 11. 12. februar 2015 Kari Iversen Dyrdal Kvalitetsleder Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Sertifisering ISO 9001:2008 (kvalitetsledelse) Akkreditering ISO

Detaljer

LEGEVAKTORGANISERING I NORGE

LEGEVAKTORGANISERING I NORGE LEGEVAKTORGANISERING I NORGE RAPPORT FRA EN REGISTERSTUDIE Sammendrag Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. Det har så langt ikke eksistert

Detaljer

HbA1c. Resultater fra ekstern kvalitetskontroll/noklus. Diabetesforum Oslo, 22.04.2015

HbA1c. Resultater fra ekstern kvalitetskontroll/noklus. Diabetesforum Oslo, 22.04.2015 HbA1c Resultater fra ekstern kvalitetskontroll/noklus Diabetesforum Oslo, 22.04.2015 Una Ørvim Sølvik Førsteamanuensis Universitetet i Bergen/Noklus Krav til analysekvalitet til HbA1c Metoden må være standardisert

Detaljer

Samhandling. Hvordan gjør vi det i Nordland? Helse Nords Diabetesstrategi. Tor Claudi overlege Nordlandssykehuse

Samhandling. Hvordan gjør vi det i Nordland? Helse Nords Diabetesstrategi. Tor Claudi overlege Nordlandssykehuse Samhandling. Hvordan gjør vi det i Nordland? Helse Nords Diabetesstrategi Tor Claudi overlege Nordlandssykehuse Utviklingstrekk diabetes Økningen av forekomsten av type 2-diabetes er dramatisk Behandlingen

Detaljer

Innføring av Nasjonale Kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi

Innføring av Nasjonale Kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi Innføring av Nasjonale Kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi Resultater pilottesting Fagmøte 2017 Gunn B B Kristensen Nasjonal arbeidsgruppe for etablering av nasjonale kvalitetsindikatorer Gruppen

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

PLASMA ELLER SERUM KVA SKAL VI VELGE?

PLASMA ELLER SERUM KVA SKAL VI VELGE? PLASMA ELLER SERUM KVA SKAL VI VELGE? KRISTIN M AAKRE AVDELINGSOVERLEGE LABORATORIUM FOR KLINISK BIOKJEMI Plasma Tilset eit stoff til fullblod som hindrar koagulasjon EDTA og citrat: bind kalsiumioner

Detaljer

Årsrapport 2014. Et bedre liv med diabetes

Årsrapport 2014. Et bedre liv med diabetes Til Seksjonsoverlege Diabetespoliklinikk nn Årsrapport 2014 Til Allmennlege Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister. Hensikten er først og fremst å forbedre diabetesbehandlingen.

Detaljer

Årsrapport 2013. Et bedre liv med diabetes

Årsrapport 2013. Et bedre liv med diabetes Til Seksjonsoverlege Diabetespoliklinikk nn Årsrapport 2013 Til Allmennlege Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister. Hensikten er først og fremst å forbedre diabetesbehandlingen.

Detaljer

Ekstern kvalitetsvurdering

Ekstern kvalitetsvurdering Side 1 av 5 Ekstern kvalitetsvurdering NKK i samarbeid med Labquality, Noklus, DEKS, EQUALIS, ECAT, Instand, RfB-dgkl og UKNEQAS Kjære kollegaer! PROGRAM OG PÅMELDING FOR 2016 Året 2015 nærmer seg slutten,

Detaljer

om en nasjonal dugnad for å registrere

om en nasjonal dugnad for å registrere Nasjonal dugnad for å registrere på innsendte prøver I september 24 registrerte nesten alle prøvemottak i medisinske laboratorier i Norge fire utvalgte på tilsendte prøver. Alle fikk en tilbakemeldingsrapport

Detaljer

Analysekvalitet HbA1c.

Analysekvalitet HbA1c. Analysekvalitet HbA1c. Noklus rolle når analysen skal benyttes til diagnostikk. Nina Gade Christensen Krav til analysekvalitet ved diagnose Presisjon CV Innen-lot 2 % Dokumenteres vha intern kvalitetskontroll

Detaljer

PÅMELDING EQA-PROGRAM 2018 i samarbeid med

PÅMELDING EQA-PROGRAM 2018 i samarbeid med Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser Side 1 av 5 PÅMELDING EQA-PROGRAM 2018 i samarbeid med Kjære kollegaer! Året 2017 nærmer seg slutten, og det er tid for å planlegge 2018. Noklus fortsetter

Detaljer

Uønskede hendelser og pasientskader i norsk allmennmedisin?

Uønskede hendelser og pasientskader i norsk allmennmedisin? Uønskede hendelser og pasientskader i norsk allmennmedisin? Praktisk forbedringsarbeid Nidaroskongressen, Frie foredrag 22.oktober 2015 Inger Lyngstad, fastlege Trigger tool metoden kan synliggjøre pasientskader

Detaljer

HelsIT 2013 IKT FASTLEGENS BESTE VENN! Torsdag 19. september

HelsIT 2013 IKT FASTLEGENS BESTE VENN! Torsdag 19. september HelsIT 2013 Torsdag 19. september IKT FASTLEGENS BESTE VENN! Susanne Monica Prøsch Fastlege, spes. i allmennmedisin Annen etasje legesenter DA Sandefjord IKT-FASTLEGENS BESTE VENN! Fastlegevirksomheten

Detaljer

Norsk laboratoriekodeverk (NLK) Formål, bruksområde, kodeoppbygning

Norsk laboratoriekodeverk (NLK) Formål, bruksområde, kodeoppbygning Norsk laboratoriekodeverk (NLK) Formål, bruksområde, kodeoppbygning Formålet med Norsk laboratoriekodeverk Understøtte overordnede mål for IT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten, definert i Meld.

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Spørsmål 1 Generelt syn på helsevesenet Zealand Sveits Alt i alt ganske bra 62,0 45,1 40,3 37,4 55,4 53,1 46,3 22,6 46,1 14,8 Grunnleggende endringer nødvendig

Detaljer

Side 1 Versjon

Side 1 Versjon Side 1 BEHANDLING AV AVVIKENDE EKV-RESULTAT Ekstern kvalitetsvurdering (EKV) er en viktig del av kvalitetssikringen ved medisinske laboratorier fordi resultatene herfra kontinuerlig forteller noe om kvaliteten

Detaljer

Ekstern kvalitetsvurdering NKK i samarbeid med Labquality, Noklus, DEKS, EQUALIS, ECAT, Instand, RfB-dgkl og UKNEQAS PROGRAM OG PÅMELDING FOR 2017

Ekstern kvalitetsvurdering NKK i samarbeid med Labquality, Noklus, DEKS, EQUALIS, ECAT, Instand, RfB-dgkl og UKNEQAS PROGRAM OG PÅMELDING FOR 2017 Side 1 av 5 Kjære kollegaer! Ekstern kvalitetsvurdering NKK i samarbeid med Labquality, Noklus, DEKS, EQUALIS, ECAT, Instand, RfB-dgkl og UKNEQAS PROGRAM OG PÅMELDING FOR 2017 Året 2016 nærmer seg slutten,

Detaljer

Kvalitetskrav og utprøvningsprotokoll for blodsukkertester på blå resept

Kvalitetskrav og utprøvningsprotokoll for blodsukkertester på blå resept Kvalitetskrav og utprøvningsprotokoll for blodsukkertester på blå resept Innhold 1 Kvalitetskrav... 3 1.1 Analytiske kvalitetskrav... 3 2 Utprøvning av «uavhengig instans»... 3 3 Deltagere (personer med

Detaljer

Stikkskade og blodsøl Side 1 av 5 Godkjent dato: 14.08.2014

Stikkskade og blodsøl Side 1 av 5 Godkjent dato: 14.08.2014 F o r e t a k s n i v å Retningslinje Dokument ID: Side 1 av 5 Gyldig til: 14.08.2016 1. Hensikt Forebygge smitte via blod og kroppsvæsker. 2. Omfang Gjelder personer som blir utsatt for stikkskade blodsøl/sprut

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

HVORDAN KAN MÅLINGER BIDRA TIL FORBEDRING? ved Maria Fornes

HVORDAN KAN MÅLINGER BIDRA TIL FORBEDRING? ved Maria Fornes HVORDAN KAN MÅLINGER BIDRA TIL FORBEDRING? ved Maria Fornes 1 Agenda Hvorfor måle? Analysere data - statistisk prosesskontroll Hva skal måles, og hvordan? 2 Hva er en måling? -temperatur -blodtrykk -puls

Detaljer

Læringsnettverk Riktig legemiddelbruk i sykehjem

Læringsnettverk Riktig legemiddelbruk i sykehjem Læringsnettverk Riktig legemiddelbruk i sykehjem Hva vet vi? Pasienter på langtidsplass i sykehjem; mange diagnoser, høyt antall medikamenter, 80 % har en kognitiv svikt. Helsetilsynet har funnet alvorlige

Detaljer

Årsrapport Et bedre liv med diabetes

Årsrapport Et bedre liv med diabetes Til nn Årsrapport 2016 Til Allmennlege Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister. Hensikten er først og fremst å forbedre diabetesbehandlingen. Registeret vil også være viktig

Detaljer

Legemiddelgjennomgang: tips, råd og verktøy

Legemiddelgjennomgang: tips, råd og verktøy Legemiddelgjennomgang: tips, råd og verktøy Ved farmasøyt og seniorrådgiver Solrun Elvik, Pasientsikkerhetsprogrammet Legemiddelgjennomgang v/solrun Elvik 1 Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenestene Læringsnettverk

Detaljer

Preanalytisk EKV-program resultater

Preanalytisk EKV-program resultater 9.3.211 EN ISO 15189 Medical laboratories Particular requirements for quality and competence resultater 5.6. The laboratory shall participate in interlaboratory comparisons such as those organized by external

Detaljer

Kva var gjort på forhånd?

Kva var gjort på forhånd? Varsling av patologiske analyseresultat - ringegrenser Kristin M Aakre Overlege, Haukeland universitetssjukehus Kvalitetskonsulent, Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring Kva var gjort på forhånd? Ringegrenser

Detaljer

LabSI a. Fra avdeling for Medisinsk biokjemi: Intern, juni 2016 fra Laboratoriemedisin

LabSI a. Fra avdeling for Medisinsk biokjemi: Intern, juni 2016 fra Laboratoriemedisin Fra avdeling for Medisinsk biokjemi: Sykehuset Innlandets laboratoriehåndbok er nå tilgjengelig på Intranett og Internett. I første omgang gjelder dette analyser som utføres ved Medisinsk biokjemi i SI.

Detaljer

Preanalytisk EKV-program resultater

Preanalytisk EKV-program resultater Preanalytisk EKV-program resultater EN ISO 15189 Medical laboratories Particular requirements for quality and competence 5.6.4 The laboratory shall participate in interlaboratory comparisons such as those

Detaljer

Organisering av PNA på Ahus:

Organisering av PNA på Ahus: Organisering av PNA på Ahus 14.04.15 Seksjonsleder Trude Flatås Organisering av PNA på Ahus: Menneskelig nær faglig sterk 1 Organisering av PNA på Ahus: I forbindelse med omorganisering i 2007 (før innflytting

Detaljer

Bedre helsetjeneste Kommune og fastlegene

Bedre helsetjeneste Kommune og fastlegene Fastlege Bedre helsetjeneste Kommune og fastlegene 20% Kvalitetsbistilling Tromsø kommune 21 år Nordbyen Legesenter Struktur Kvalitetsarbeid, internkontroll PKO, lektor, veileder allmennmedisin NFA styre

Detaljer

Evaluering av Sundvoldenseminaret

Evaluering av Sundvoldenseminaret Evaluering av Sundvoldenseminaret Seminaret er oppsummert/evaluert ved bruk av tre forskjellige metoder: 1. Oppsummering workshop En oppsummering av arbeid som ble gjort i samlingen. Denne omfatter praktisk

Detaljer

Organisering av PasientNær Analysering (PNA) Kurs april 2015. Spesialbioingeniør Ingrid Horgen Avdeling for medisinsk biokjemi Rikshospitalet

Organisering av PasientNær Analysering (PNA) Kurs april 2015. Spesialbioingeniør Ingrid Horgen Avdeling for medisinsk biokjemi Rikshospitalet Organisering av PasientNær Analysering (PNA) på RH/OUS Kurs april 2015 Spesialbioingeniør Ingrid Horgen Avdeling for medisinsk biokjemi Rikshospitalet Rikshospitalet 1 Glassgata Tema Definisjon PNA / Fordeler

Detaljer

Hva er pasientsikkerhet? Skade på pasient som kan unngås 11.03.2012

Hva er pasientsikkerhet? Skade på pasient som kan unngås 11.03.2012 3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen Hva er pasientsikkerhet? Skade på pasient som kan unngås Definisjon Vern motunødig skade som følge av helsetjenestens

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Nasjonale føringer og tilsynserfaringer v/fagansvarlig Lena Nordås

Nasjonale føringer og tilsynserfaringer v/fagansvarlig Lena Nordås Nasjonale føringer og tilsynserfaringer v/fagansvarlig Lena Nordås Nasjonale føringer og publikasjoner Tilsynserfaringer Oppsummering Spørsmål? Stortingsmeldinger Legemiddelmeldingen (St.meld.nr.18, 2004-2005)

Detaljer

Innhold. NKK-møtet. Møtet Møtet Påmelding til EKV-programmer for 2013 NKKs hjemmeside (www.nkk-ekv.com) Årsrapport 2011.

Innhold. NKK-møtet. Møtet Møtet Påmelding til EKV-programmer for 2013 NKKs hjemmeside (www.nkk-ekv.com) Årsrapport 2011. NKK INFORMERER Nr. 17 - Oktober 2012 Innhold NKK-møtet Møtet 2012 Møtet 2013 Påmelding til EKV-programmer for 2013 NKKs hjemmeside (www.nkk-ekv.com) Årsrapport 2011 Labquality Metodevalidering og kontroll

Detaljer