Til praksiskonsulenter og ledere ved DPS og BUP, prosjekt praksiskonsulentordningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til praksiskonsulenter og ledere ved DPS og BUP, prosjekt praksiskonsulentordningen"

Transkript

1 Til praksiskonsulenter og ledere ved DPS og BUP, prosjekt praksiskonsulentordningen Forslag over mulige fokusområder for praksiskonsulentarbeidet ved DPS og BUP Dette prosjektet med avlønning av praksiskonsulent ved DPS/BUP samt oppfølging av praksiskonsulentens arbeid skal vare til nyttår Vi ønsker at flest mulig av praksiskonsulentene sammen med sin ledelse finner et hovedfokusområde og at det gjøres enkle registreringer nå høsten 2010 og igjen høsten 2011 for å kunne tallfeste eventuell endring etter enkle tiltak /intervensjoner. Ved nasjonal praksiskonsulent i Kirkenes fikk vi blant annet høre at det beste virkemiddelet i endringsarbeid var refleksjon i fellesskap over egen praksis samt å bruke tall for å se hvordan ting faktisk er. Jeg utfordrer dere derfor til å tenke sammen om det er mulig å finne et hovedfokus og gjøre enkle registreringer av noe av det jeg forslår nedenfor. f. eks følgende i to bolker med pasienter hver gang? Tallmaterialet kan samles i f. eks Excel eller i SPC hvis praksiskonsulenten kan tenke seg å lære dette dataprogrammet for å følge dette videre. Det er heller ikke noen selvfølge at det er praksiskonsulenten som skal samle tallene. Eventuelt kan man undersøke om sekretærtjenesten/annen ansatt ved DPS/BUP Her en noen forslag til områder. Disse er beskrevet i varierende grad, men går alle ut på det samme med basisregistrering, et eller flere tiltak for å skape endring og deretter nye registreringer. Tiltakene er ikke utfyllende beskrevet da disse må vurderes individuelt ved det enkelte helseforetak/kommune. 1. Måling: Henvisningskvalitet: Hvordan er kvaliteten på henvisningen og hvor mange av henvisningene er mangelfulle kontra gode nok til å vurderes? Det kan kanskje være en fordel om de vurderes av både praksiskonsulenten og inntaksteamets leder? ( se eksempel på scoringsskjema på under IDE BANK) Henvisningene kan for eksempel deles inn i 4 grupper: Meget god henvisning. Kan vurderes/prioriteres God nok henvisning. Kan vurderes /prioriteres Dårlig henvisning. Kan vurderes/p under tvil For dårlig henvisning: Kan ikke vurderes/p systematisk sende ut mangelskjema til gruppe 3 og 4 over en periode på 6-12 måneder. Det er viktig at fastlegene informeres på forhånd om tiltaket og at dette er en ledd i forbedret samhandling og hjelp til egenlæring) 1

2 2. Måling: Relevante henvisninger? Er pasientens problematikk av en slik art at pasientene har rett til og bør ha behandling i 2 linjen? Tiltak 1: Dette kan f. eks vurderes ved at alle pasienter tas inn etter henvisning i en periode. Alle vurderes/diagnostiseres og etter 1-3 vurderingssamtaler gjør man en beslutning om disse skal fortsettes i 2 linjen eller tilbakeføres til 1 linjen. Alt dette tallfestet for en periode. Tiltak 2: Fastlegene får tilbakemelding på henvisningene, eventuelt som tiltak over. Tiltak 3: Generell veiledning ved kurs og møter på hvilke pasientgrupper som skal henvises og hvem 1 linjen må ta seg av. Tiltak 4: Økt grad av felleskonsultasjoner 3. Måling: Epikrise-kvalitet Hvordan er kvaliteten på disse: Score en 30 epikriser i høst og neste høst og vurdere og tallfeste en score. Se PKO hjemmesider under IDE BANK Erfaringsmessig er det de 3 punktene som er mangelfulle og man kan velge å kun fokusere og score på disse hvis man ønsker det. a)hvor mange av epikrisene inneholder råd til fastlege /1 linjen om støttende/oppfølgende tiltak av pasienten etter behandling b)hvor mange innholdt medikamentopplysninger /råd c)inneholder epikrisen god informasjon om diagnostisk vurdering: Står det noe hvordan diagnose er sikret og med hvilke verktøy? (momenter: av spesialist/i team, kartlegging mht diagnose, hvilke diagnostiske verktøy, resultater med forklaring?) a) Tilbakemelding til aktuell behandler via leder etter gjennomgang av epikriser b) Kontinuerlig fokus på epikrisekvalitet av leder som kontrasignerer c) Oppfordre allmennlegen å gi tilbakemelding når epikriser er mangelfulle a) Dialog/fokus i møter rundt epikrise innhold med terapeutene? b) Mal for epikriseskrivning oppdatert? Papir eller elektronisk? 4 Måling: Kontaktpunkter med fastlege Man kan gjøre en avtale om at alle terapeuter ved en eller flere enheter ved DPS/BUP skriver ned alle telefoner og møter de har med fastlege (eventuelt også andre i 1 linjen) over en periode og se på det samme igjen om ett år. Hvor mange av disse er initiert ved DPS og hvor mange av fastlege/kommunalt ansatt? a)lage liste over telefonnummer/hotline begge veier som letter telefonkontakt. Gjøre den lett tilgjengelig c)eventuelt eget mobiltelefonnummer ved DPS/BUP for rådgivning av fastlege 2

3 b)møter hvor deler av samtalen er fokus på kommunikasjon og om når det er naturlig og viktig å ringe hverandre. Møter om dette både i hos fastleger og 2 linjen. 5 Måling: Felleskonsultasjoner Hvor mange felleskonsultasjoner med pasient er det gjennomført i en periode ved ditt DPS/BUP. Holdes disse ved DPS/BUP eller hos fastlege? a)dps/bup bestemmer at det fra helseforetaket skal tas mer initiativ til felleskonsultasjoner generelt og ved spesielle problemstillinger som f. eks rehenvisninger av kjent pasient eller ved telefon kontakt fra fastlege rundt vanskelig problemstilling før inntak. b)dps/bup kan gå ut med tilbud om at det kan søkes spesielt om dette i en henvisning slik at terapeut kommer ut til fastlege og pasienten evt at pasient og fastlege kommer til DPS/BUP. ( NB Dette kan gi takst til DPS ved at det er terapeut ved DPS som skriver notatet som da blir epikrise) b) Eventuelt kan dette føles opp med en pasienttilfredsundersøkelse. 6. Måling: Antall skriftlige kontaktpunkter Hvor mange notater, - som ikke er inntaksnotat eller epikrise -, går det ut fra en enhet ved ditt DPS en periode? Kan sekretærene hente ut disse tallene? Dialog /møter rundt viktighet av informasjon til fastlege underveis i behandlingen og enighet fra DPS /BUP om hvilke notat som bør sendes ut til fastlege og lage nye retningslinjer på dette? 7. Måling: Årlig/midlertidig epikrise( ved langvarige terapier) Registrering mht om midlertidig epikrise sendes ut til fastlege sammen med formelt brev med krav om rehenvisning etter ett år pga takst til DPS/BUP. Er det forskjell på enhetene? a)vurdere rutiner rundt dette og lage felles retningslinjer? b)fastleger sende avviksmeldinger ved manglende midlertidig epikrise 8. Måling: Antall felleskonsultasjoner ved overføring av pasient. Antall overføringsmøter med fastlege ved endt behandling i to perioder Nytten av dette kan måles ved et enkelt spørreskjema til fastlege, terapeut og pasient om opplevd nytte av dette kontra kun epikrise og ikke noe møte. Mulig å øke antall overføringsmøter? 3

4 9 Måling: Ansvarsgruppemøter: Antall i en periode og avholdt på DPS/BUP eller på fastlegekontor/kommune? Kan man drøfte noe ut fra disse tallene i forhold til hvordan det kan gjøres bedre? a)sammenheng innkallingstidspunkt og oppmøte av fastlege? Mulig å endre rutiner på dette? b)er det for eksempel bedre oppmøte hvis møtene holdes i allmennpraksis? c) Kan møtene endres mhp innhold og om legen kun kan møte på start eller slutten av møte evt annet hvert møte? 10 Måling: Fast veiledning til legekontor? Gis det fra DPS/BUP fast veiledning ved legekontor? Kan man øke dette tilbudet og tallfeste dette f. eks i form av antall møter, forberedte kasus? Eventuell kvalitativ undersøkelse i form av spørreskjema mot fastlegene mht nytte og det samme mot DPS/BUP? Gir fast veiledning til fastleger noen effekter mht bedring av samhandling og oppfølging av pasienter? Kan dette måles og sammenlignes mot andre legekontor For eksempel mht henvisningskvaliteten og oppmøte møter rundt pasienter? a) styrke tilbudet om veiledning og rekruttere flere legesenter til slik veiledning fra høsten 2010 til høsten Måling: Rutiner rundt medikamentinformasjon og medikamentavstemning Hvordan gjøres det og fungerer det? a) Sengeposter b) poliklinikker Sendes det medikament informasjon til fastlegen ved oppstart og endring av medikament ved poliklinikken? Hvordan gjøre det ved utskrivelse på sengepost? Kan rutinene gjøres bedre for å sikre god medikamentinformasjon til pasient og fastlege, apotek og hjemmesykepleie? Målinger på dette området er mulig, men komplisert Tiltak. Sikre enhetlige og gode rutiner 4

5 Listen kan sikkert være mye lenger. Det er viktig å kjenne på lokale forhold og hva som oppleves viktig i både 1 og 2 linjen med hensyn på fokusområdet og det å skape en vinn vinn situasjon. Jeg ønsker dere lykke til og håper at dette kan være til hjelp og inspirasjon. Med vennlig hilsen Astrid Emhjellen, prosjektleder og praksiskonsulent/fastlege i Telemark 5

Samhandling. sett med pårørendes øyne

Samhandling. sett med pårørendes øyne Samhandling sett med pårørendes øyne astrid emhjellen fastlege, praksiskonsulent og prosjektleder GRUK/kunnskapssenteret Som del av et nasjonalt prosjekt med fokus på samhandling ble det gjennomført fokusgruppeintervju

Detaljer

Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen

Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen ved Sykehuset Telemark HF Rapport fra koordinator Bjørnar Nyen Koordinator har 20% stilling, de fleste konsulentene har 10% stillinger, bortsett fra konsulenten

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen

Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen ved Sykehuset Telemark HF Rapport fra koordinator Bjørnar Nyen Koordinator har 20% stilling, konsulentene har 10% stillinger, bortsett fra konsulenten ved Rjukan

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer

Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer 1 Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer Rapport om erfaringene fra ni læringsnettverk gjennomført i prosjektet SAK-Innhold 2010/2012 Februar 2013 2 Tittel Praksisnær kvalitetsforbedring ved

Detaljer

Forundersøkelse ernæring

Forundersøkelse ernæring Rapport publisert 16.12.2011 Forundersøkelse ernæring Ålesund kommune Innhold: Side Innledning 2 1 Hvorfor var dette arbeidet nødvendig? 2 2 Hensikten med forundersøkelsen 3 3 Metode 3 3.3 Innsamling av

Detaljer

Egenstyrte innleggelser - en evaluering etter 3 års drift av tilbudet Klinikk for psykisk helse, avdeling DPS Strømme

Egenstyrte innleggelser - en evaluering etter 3 års drift av tilbudet Klinikk for psykisk helse, avdeling DPS Strømme Egenstyrte innleggelser - en evaluering etter 3 års drift av tilbudet Klinikk for psykisk helse, avdeling DPS Strømme Jeg har ikke vært dypt deprimert etter at jeg fikk egenstyrt seng. Har hatt litt angst

Detaljer

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 1 Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 Bruker Spør Bruker St. Olavs Hospital Revmatologisk avdeling: Heidi Westerlund 1 Margareth Berg Vårvik Dagfinn Bjørgen

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF. Lytt og lær. Pasientstyrt forbedringsarbeid ved Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Namsos

Helse Nord-Trøndelag HF. Lytt og lær. Pasientstyrt forbedringsarbeid ved Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Namsos Helse Nord-Trøndelag HF Lytt og lær Pasientstyrt forbedringsarbeid ved Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Namsos Sykehuset Namsos Namsos 2002 1 FORORD Psykiatrisk klinikk sykehuset Namsos, har gjort et bevisst

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD DELOITTE PÅ OPPDRAG FRA HELSEDIREKTORATET OKTOBER 2014 Sammendrag I denne rapporten beskrives

Detaljer

Tilpasset norske forhold: Spesialister i allmennmedisin og praksiskoordinatorer Olav Thorsen og Odd Jarle Kvamme

Tilpasset norske forhold: Spesialister i allmennmedisin og praksiskoordinatorer Olav Thorsen og Odd Jarle Kvamme PKO-håndboka Håndbok for praksiskonsulenter og praksiskoordinatorer (utskrift fra legeforeningen.no.) Innhold: 1. Formålet med håndboken 2. PKO - ideologi, definisjon, målsetning og overordnete oppgaver

Detaljer

Program for kurs i bruk av Smarttelefon for unge med ADHD

Program for kurs i bruk av Smarttelefon for unge med ADHD Program for kurs i bruk av Smarttelefon for unge med ADHD Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Innledning Smarttelefon programmet for barn og unge

Detaljer

Tidlig intervensjon. ungdom med rusrelatert problematikk

Tidlig intervensjon. ungdom med rusrelatert problematikk Et utviklingsprosjekt i samarbeid mellom barneverntjeneste og sosialtjeneste Tidlig intervensjon ungdom med rusrelatert problematikk Kartleggingsverktøy, brukermedvirkning, systematisk tiltaksplanarbeid

Detaljer

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn 1 Illustrasjonsfoto forside: IMDI Design: 07 Gruppen AS - 08.09 ISBN

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for bibliotektjenesten

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for bibliotektjenesten Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for bibliotektjenesten Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av brukerundersøkelsen... 6 5

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for kulturskolen

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for kulturskolen Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for kulturskolen Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og

Detaljer

Engstelige barn og unge

Engstelige barn og unge Engstelige barn og unge En enkel veileder dersom du opplever eller har noen i din nærhet som du syns bekymrer og engster seg unødvendig mye Enkle tips til barn, unge, foreldre og fagpersoner om hvor og

Detaljer

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem»

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Rapport publisert 26. juni 2014 Ved prosjektleder Mona Pedersen, LØKTA og USH Troms «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Sluttrapport for prosjekt i Bardu, Dyrøy, Kvæfjord, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Torsken,

Detaljer

Bygging av ungdomsskoleelevers psykiske helse Lister, en kartlegging for å finne viktige innfallsvinkler. 1.0 Sammendrag:... 3

Bygging av ungdomsskoleelevers psykiske helse Lister, en kartlegging for å finne viktige innfallsvinkler. 1.0 Sammendrag:... 3 Kartleggingsrapport fra På TVERS Tverrfaglig samarbeid for forebygging av psykiske lidelser hos barn og unge et forprosjekt i ungdomsskolene i Lister, 2013/14. Bygging av ungdomsskoleelevers psykiske helse

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

Avtalespesialister i det psykiske helsevernet i Midt-Norge: kartlegging av helsetilbudet, samhandling og tilgjengelighet

Avtalespesialister i det psykiske helsevernet i Midt-Norge: kartlegging av helsetilbudet, samhandling og tilgjengelighet STF78 A045022 RAPPORT Avtalespesialister i det psykiske helsevernet i Midt-Norge: kartlegging av helsetilbudet, samhandling og tilgjengelighet Tonje Lossius Husum, Rolf W. Gråwe og Johan Håkon Bjørngaard

Detaljer

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR Koordinerende enhet 2013 Veileder Koordinatorrollen og individuell plan Innledning Denne veilederen er laget for å gjøre din rolle som koordinator litt enklere,

Detaljer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer

Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg. Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Torleif Ruud, Bengt Karlsson, Trude Klevan, Nina Hasselberg Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer Akershus universitetssykehus HF i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud Innledning Pasient- og brukerombudene er regulert i Pasientog brukerrettighetsloven kapittel 8. Vi skal arbeide for å ivareta pasientene og brukernes

Detaljer

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Anbefalinger etter erfaringskonferanse i Helse Øst 20. oktober 2006 Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Spesialrådgiver Martha Østbye Spesialrådgiver Bjørg Høie Kap.1. Anbefalinger

Detaljer