Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller?"

Transkript

1 Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? 27.Januar 2012 Trygve Meidell Kongshavn Leder Praksiskonsulentordningen Vestre Viken HF Drammen sykehus

2 Litt om meg: Fastelege Fjell legesenter fra 1990 Leder av praksiskonsulentordningen Vestre Viken HF (start fra mars % stilling) Tidligere leder av Buskerud legeforening 2 barn, 1 barnebarn, snart to barnebarn til,, musikk, revy ski..

3

4 Praksiskonsulentordningen - PKO Hva er det? Nettverk av fastleger/sykepleiere i konsulentstillinger på sykehusavdelinger % stillingsstørrelse NB: min 20%

5 Praksiskonsulentordningen PKO Fra Danmark % av sykehus har PKO. 10% av fastleger har bistilling som praksiskonsulent I Norge fra Nå på de fleste helseforetak 115 praksiskonsulenter i Norge Rammeavtale om praksiskonsulenter mellom RHF-ene og Legeforeningen fra 2005

6 Bærum Kongsberg Drammen Ringerike Vestre Viken helseforetak 21 praksiskonsulenter i 10 til 40% stillinger Praksiskoordinator - leder av PKO ved hvert sykehus 1 avdelingssjef.

7 Praksiskonsulentordningen PKO Oppgaver: Bedre samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehus/hf. Skape helhetlige og godt koordinerte pasientforløp innenfor enkeltnivåer og mellom første- og andrelinjetjenesten Bidra til optimal arbeids- og ansvarsfordeling når flere parter har behandlingsansvar, samtidig eller i faser av forløpet. Forbedre kvalitet av behandling, logistikk og prioritering, og minske variasjoner i praksis og overforbruk av helsetjenester.

8 PKO oppgaver Henvisnings- og innleggelsespraksis Epikrise og utskrivelsespraksis Spesielle pasientgrupper: Kronikere og pasienter som trenger koordinerte tjenester Utvikling av behandlingslinjer i sykehuset Informasjonsflyten mellom primærhelsetjenesten og speisalisthelsetjenesten Bistå ledelsen i saker der det er hensiktsmessig å gjøre bruk av praksiskonsulentenes kompetanse

9 PKO hva gjør vi? Informasjon til fastlegene Hemmelige tlf nr Møtearenaer, kurs Henvisningskvalitet/Epikrisekvalitet Behandlingslinjer Pasientsikkerhetskampanjen Lokale samarbeidsutvalg LSU sykehus

10 Informasjon til fastlegene Informasjon fra helseforetaket til fastlegene helst gjennom oss Legerådsmøter, LSU (lokale samarbeidsutvalg) PKO nytt (papir og mail) 4 utgivelser/år Praksisnytt (mail) så ofte det er behov

11

12

13 PKO hva gjør vi? Informasjon til fastlegene Hemmelige tlf nr Møtearenaer, kurs Henvisningskvalitet/Epikrisekvalitet Behandlingslinjer Pasientsikkerhetskampanjen Lokale samarbeidsutvalg LSU sykehus

14 PKO hva gjør vi? Informasjon til fastlegene Hemmelige tlf nr Møtearenaer, kurs Henvisningskvalitet/Epikrisekvalitet Behandlingslinjer Pasientsikkerhetskampanjen Lokale samarbeidsutvalg LSU sykehus

15 Møtearenaer - kurs Faste møter samhandlingsledelse, stabsmøter, møter div avdelinger, møte med kommunene (samhandlingsreformen) Meldingsløftet helse Sør-Øst «Møteplassen» Emnekurs Nasjonal konferanse

16 Møtearenaer - kurs Faste møter samhandlingsledelse, stabsmøter, møter div avdelinger, møte med kommunene (samhandlingsreformen) Meldingsløftet helse Sør-Øst

17 Meldingsløftet Elektronisk samhandling Må være fornuftige for alle parter Pasienten i fokus!! Viktig å kjenne hverandres hverdag og behov Så få systemer som mulig

18 Meldingsløftet IHR Interaktiv Henvisning og Rekvisisjon Helse Sør-Øst prosjekt - inngått kontrakt med EDB ErgoGroup for systemløsning for IHR Interaktiv rekvirering for alle laboratoriefag, kliniske og billeddiagnostiske henvisninger. Skal integreres i allmennlege-epj for optimal brukervennlighet Pilot 1. halvår

19 Møtearenaer - kurs «Møteplassen» Emnekurs (2012: Akuttmedisin, IKT) Nasjonal konferanse

20 PKO nasjonal konferanse Drammen 2011

21 PKO hva gjør vi? Informasjon til fastlegene Hemmelige tlf nr Møtearenaer, kurs Henvisningskvalitet/Epikrisekvalitet Behandlingslinjer Pasientsikkerhetskampanjen Lokale samarbeidsutvalg LSU sykehus

22 Henvisninger/epikriser Ikke synse - må kunne dokumentere

23 Prosjekt henvisninger Registrering av kvalitet henvisninger til medisinsk poliklinikk, psykiatrisk poliklinikk (DPS) og pediatrisk poliklinikk i uke Resultater: - Ikke så mange som man trodde - Ikke så mange dårlige som man trodde (65% bra) - Mange kontroller. 84/16 Artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening «Huskeliste»

24 Huskeliste Trygve Kongshavn Stiklestad

25 Epikrisekvalitet Randomisert utvalg av epikriser fra diverse avdelinger i 2009 (med, kir, DPS, BUP, nevrolog, En del ganske bra! (eks. nevrolog avd 84% god kvalitet) MEN. Medisinoversikt Oppfølging og funksjonsvurderinger mer tydeliggjort Bruk mal er ønskelig Kvalitet viktigere enn tid

26 PKO hva gjør vi? Informasjon til fastlegene Hemmelige tlf nr Møtearenaer, kurs Henvisningskvalitet/Epikrisekvalitet Behandlingslinjer Pasientsikkerhetskampanjen Lokale samarbeidsutvalg LSU sykehus

27 PKO hva gjør vi? Informasjon til fastlegene Hemmelige tlf nr Møtearenaer, kurs Henvisningskvalitet/Epikrisekvalitet Behandlingslinjer Pasientsikkerhetskampanjen Lokale samarbeidsutvalg LSU sykehus

28 Pasientsikkerhetskampanjen Initiert av HOD «I trygge hender» gjennomføres i spesialist- og primærhelsetjenesten i perioden Kampanjen har tre hovedmål: Redusere antall pasientskader Bygge varige systemer og strukturer for pasientsikkerhet Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjeneste

29 Innsatsområder Kampanjens mål skal nås ved å innføre forbedringstiltak på utvalgte innsatsområder. I første omgang er det fire innsatsområder: Trygg kirurgi, innføring av sjekkliste Slagbehandling Oppstart 2012 Psykisk helse Oppstart 2012 Legemiddelskader Samstemming av legemiddellister på tvers av helsetjenesten Legemiddelgjennomgang på sykehjem

30 Samstemming av legemiddellister Spørreundersøkelse fastleger Legemiddelliste ved akuttinnleggelser Legemiddelhåndtering sykehus Legemiddel epikrise. Inn=ut +- endringer retrospektiv undersøkelse epikriser Alle har ansvar!

31 PKO hva gjør vi? Informasjon til fastlegene Hemmelige tlf nr Møtearenaer, kurs Henvisningskvalitet/Epikrisekvalitet Behandlingslinjer Pasientsikkerhetskampanjen Lokale samarbeidsutvalg LSU sykehus

32 Samhandlingsreformen Samhandling og pasientsikkerhet høyt prioritert Samhandlingsreformen er helt avhengig av en godt fungerende primærhelsetjeneste Setter nye krav til samarbeid kommune helseforetak

33 Samhandlingsreformen - gjennomføres gradvis fra 1. januar Reguleres av bl.a helse- og omsorgstjenesteloven Overordnede samarbeidsavtaler Lokale samarbeidsavtaler Utfordring hvem setter premisser? Hvem bestemmer? Hvem bør med i lokalt samarbeidsutvalg?

34 Lokale samarbeidsutvalg Foretaksledelsen Samhandlingssjef Avdelingssjefer klinikk Repr kommunene v/ kommunalsjef/direktør nivå Kommuneoverlege Praksiskonsulent Fastlege Brukerrepresntant Repr fra kommunehelsesamarbeidets brukerreferansegruppe

35 Fastlegenes rolle Ikke del av avtale med kommunene Rammeavtalen sier ingen ting om at fastleger skal følge avtaler kommunen gjør med foretaket Fastlegeforskriften PKO er ikke fastlege i denne sammenheng

36 Praksiskonsulentordningen Populær ordning? Helseforetak: Ja Kommunene: Ja, men ikke deres ordning Fastleger:?

37 PKO nasjonal konferanse Drammen 2011

38 Mentometerundersøkelse Nasjonal konferanse aug/sept 2011 Praksiskonsulenter Samhandlingsledere foretak/kommune Helsesjefer kommune Kommuneoverleger

39 Hvor godt kjenner du innholdet i samhandlingsreformen? 1. Svært godt 21% 2. Rimelig godt 37% 3. Kun delvis 26% 4. Kun litt 13% 5. Ikke i det hele tatt 4%

40 Hvilken arena er viktigst for å fremme samhandling? 1. LSU 45% 2. ALU 3. Lederforum/kvalitetsutvalg 17% 17% 4. Vet ikke 21%

41 Hvilken samarbeidsarena er viktigst for samarbeid mellom kommune og foretak? 1. Legevakta 11% 2. Pleie og omsorg 52% 3. Rådmannen 4. Vet ikke 17% 20%

42 Har du som praksiskonsulent vært trukket inn i arbeidet med å utvikle samarbeidsavtaler mellom sykehuset og kommunene? 1. Ja 51% 2. Nei 49%

43 Deltar du som praksiskonsulent i møtene i samarbeidsutvalget mellom sykehus og kommunene? 1. Ja, i stor grad 27% 2. Ja, men i liten grad 3. I ubetydelig grad 11% 11% 4. Nei, slett ikke 52%

44 Hva kan PKO bidra med? Ser utfordringene fra to sider Informasjon ut basert på løsninger om fornuftig samhandling Være konsulenter både for helseforetaket og for kommunene Være med på å få Samhandlingsreformen implementert som en reform til beste for pasientene og fornuftig.. - sett fra både helseforetaket og kommunenes side

45 Norge er vi gode? Norge høyest helseutgifter per innbygger, samt høyest lege- og pleierdekning, og antall årsverk somatikk Et av landene med lavest produktivitet innenfor de fleste indikatorene Kilde: Deloitte-analyse 2008, Makroanalyse av bemanning og produktivitet i somatisk spesialisthelsetjeneste - En sammenligning av Norge, Danmark, Finland, Tyskland og Skottland. Flere land ble vurdert men valgt bort av manglende helhetlig datatilgjengelighet, rapporteringsformat eller lav kvalitet på data.

46 Utfordringer i Norge Flere eldre Antall mennesker med innvandrerbakgrunn øker Flere med flere diagnoser Høye helseutgifter lav produktivitet

47 Utfordringer Hvorfor lav produktivitet og høye kostnader kan noe gjøres? Riktig pasient på riktig sted Samhandlingsreformen Samarbeid kommunehelsetjenesten og helseforetaket Tilgjengelighet og Kvalitet - nærhet for enhver pris? Lokalsykehusenes funksjon?

48 MÅL Likverdige helsetjenester Gode pasientforløp God (elektronisk)kommunikasjon Korte ventetider Høy kvalitet på tjenestene Fornøyde pasienter Fornøyde behandlere PASIENTEN I FOKUS

49 OG LØSNINGEN ER:

50

- 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst

- 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst - 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst Rapporter 2008 1 - 2 - Innhold Innledning Side 3 Aker Universitetssykehus HF Side 4 Blefjell Sykehus HF Side 7 Diakonhjemmet Sykehus Side 9 Ringerike

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 119. årgang mars 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA pasient sikkerhet UNN APOTEKET DITT SKADE- OPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE Det aller viktigste med en forsikring er det

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen

Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen ved Sykehuset Telemark HF Rapport fra koordinator Bjørnar Nyen Koordinator har 20% stilling, de fleste konsulentene har 10% stillinger, bortsett fra konsulenten

Detaljer

3-2012. Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager

3-2012. Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager Tema: Laboratoriemedisin PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaksjon: PKO-Drammen, Trygve Kongshavn E-post: trkong@vestreviken.no PKO-nytt 3-2012 LABORATORIEMEDISIN All laboratoriemedisin i

Detaljer

Samhandlingsreformen Hvorfor - Hva skal vi oppnå? Elisabeth Alstad Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling

Samhandlingsreformen Hvorfor - Hva skal vi oppnå? Elisabeth Alstad Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling Samhandlingsreformen Hvorfor - Hva skal vi oppnå? Elisabeth Alstad Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling St.meld.nr.47 2008-2009 Rett behandling på rett sted til rett tid Framtidas

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS STRATEGIPLAN 2013-2016 1. Innledning 1.1. Klinikk for psykisk helse og rus Etableringen av Vestre Viken HF har medført at området psykisk helse og rus er organisert i én

Detaljer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestilling 2014 ble behandlet i styret 5. mars 2014, som sak 17 /14. Oppfølging av oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av de ordinære måneds- og

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010

RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010 Samarbeidsorgan for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes VESTERÅLEN RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010 Helse Nord RHF 8038 Bodø Uttalelse til «Forslag til

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering med tiltaksplaner etter 1.tertial 2015 2. Utvalgte områder

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene KARTLEGGING AV STATUS FOR KOMMUNER SOM IKKE HAR SØKT OM TILSKUDD TIL ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD PER

Detaljer

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Styrk Video Videokonsultasjon for en tryggere pasient Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Bård Kulseng, spesialist endokrinologi, St. Olavs Hospital bard.kulseng@stolavs.no Gunhild Foss Heggem,

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Helse Nords overordnede strategi har vært virksom siden 2002/2003. I perioden

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV.

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Brukerne, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV gjør så godt de

Detaljer