Nedrebøheia SØF, Bjerkreim kommune Miljøtekniske undersøkelser og tiltaksplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nedrebøheia SØF, Bjerkreim kommune Miljøtekniske undersøkelser og tiltaksplan"

Transkript

1 Målområde Nedrebøheia SØF, Bjerkreim kommune (SFT id.nr.: ) FBSE-2011/11

2 Tittel: Dokumentinformasjon Prosjektnummer: Oppdragsgiver: Kontaktperson hos oppdragsgiver Konsulentreferanse og rapportnr Nedrebøheia SØF. Miljøtekniske undersøkelser og tiltaksplan Forsvarsbygg Skifte Eiendom Pål Skovli Henriksen Dato: Versjon: 3 Totalt antall sider Antall vedlegg: 1 Tilgjengelighet: 27 + vedlegg Åpen Sammendrag: På oppdrag av Forsvarsbygg Skifte Eiendom har COWI gjennomført miljøtekniske undersøkelser ved Nedrebøheia skyte- og øvingsfelt (SØF) i Bjerkreim kommune. Denne tiltaksplanen er basert på resultater fra kartlegging i 2006 og supplerende kartlegging i Planen er utarbeidet iht Kap. 2 i forurensningsforskriften, Klifs helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn og dokumenter utarbeidet av FFI. Det er gjennomført en risikovurdering etter SFT-veileder 99:01 som har gitt følgende føringer for risikovurdering i forhold til fremtidig arealbruk av området: Alt terreng ryddes til en arealbruk som tilsvarer tradisjonell uorganisert utøvelse av friluftsliv Stedsspesifikt akseptkriteriet for bly er beregnet til <1200 mg/kg TS. Da Forsvarsbygg ønsker masseuttak av torvmasser (masser med høyt organisk innhold) for pilotforsøk mht. avfallshåndtering, søkes det på denne bakgrunn, å rydde de forurensede lokalitetene ved Nedrebøheia til 300 mg/kg for bly. Estimat av mengde masser som skal fjernes fra delområde 1 og 2 er ca. 211 m 3. I delområde 3, kortholdsbanen, ble det ikke påvist blyverdier i jord over 125 mg/kg. Det er derfor ikke behov for tiltak utover rydding av skrot fra blinker etc. Emneord: Skytebane, forurenset jord, sanering, tiltaksplan Oppdragsansvarlig Saksbehandler Kvalitetssikrer Pål Skovli Henriksen (Skifte Eiendom) Arve Misund (COWI). Øyvind Weholt (COWI) Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 2

3 Kontaktinformasjon konsulent: COWI v/arve Misund, Strandgata 32, 4400 Flekkefjord, tlf Forside: Foto: Delområde 1 Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 3

4 Forord På oppdrag av Forsvarsbygg Skifte Eiendom har COWI gjennomført miljøtekniske undersøkelser ved Nedrebøheia skyte- og øvingsfelt i Bjerkreim kommune. Arbeidet er utført i perioden mai - november 2010 etter avrop iht. rammeavtalen mellom COWI og Forsvarsbygg Futura Miljø/Skifte Eiendom. Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 4

5 Innhold Innledning... 6 Bakgrunn... 6 Grunnforhold... 7 Sårbare forhold i området... 7 Resultatet av undersøkelsene i Undersøkelser utført i Risikovurdering Helsebasert vurdering...11 Beitedyr Spredningsvurdering Behov for uttak av forsøksmasser Samlet vurdering Delområde 1 Feltbanen Bruk Vegetasjon og grunnforhold undersøkelsen med forslag til tiltak Utført arbeid Diskusjon Revurdering av tidligere foreslåtte tiltak Delområde 2 PV-bane Bruk Vegetasjon og grunnforhold undersøkelsen med forslag til tiltak Utført arbeid Diskusjon Revurdering av tidligere forslåtte tiltak Gjennomføring av tiltaket Massedisponering Kontroll under og etter tiltaket Mellomlagring av masser Tilførsel av dekkmasser Revegetering Referanser Vedlegg : Originale analyserapporter : Tabeller med analyseresultater fra kartleggingen utført av Multiconsult 2006 /1/ Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 5

6 Innledning På oppdrag av Skifte Eiendom har COWI i samarbeid med Magne Bolstad, Forsvarsbygg gjennomført supplerende miljøtekniske undersøkelser ved Nedrebøheia SØF (for lokalisering se figur 1). I 2006 ble det gjennomført miljøtekniske undersøkelser med forslag til tiltak /1 og 2/. Formålet med undersøkelsen i 2010 er å styrke beslutningsgrunnlaget og å evaluere den gjennomførte risikovurderingen opp mot ny kunnskap og endringer i forvaltningen. Denne rapporten beskriver tilleggsundersøkelser utført i 2010 med forslag til tiltak basert på resultater fra begge undersøkelsene. Figur 1: Lokalisering av skytefelt og nedbørsstasjon ved Søyland. Bakgrunn Nedrebøheia skyte- og øvingsfelt ble opprettet på 70- og 80-tallet. Skytefeltet ligger ca. 450 moh. og består av småkupert fjellterreng med myrer og mindre koller. Se figur 2. Skytefeltet har vært lite i bruk og ble nedlagt i Feltet har vært benyttet til en uke årlig Heimeverntrening. Det ble ikke funnet tomhylser, blinker eller annet skytemateriell som indikerer at området benyttes i dag. Det har vært ujevn skytebelastning på området med bruk av handvåpen, 12,7 mm mitraljøse og øvingssystem for 84 mm RFK ved målbanen. Det har pågått skyteøvelser i ca 20 år. Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 6

7 Det har ikke vært egne skyte- eller kulefangervoller, men generelt er det skutt over myrområder mot mål som har vært plassert foran skråninger av naturlige masser. 3 1: Feltbane 2: PV-bane Figur 2: Lokalisering av de tre skytebanene. Grunnforhold Området hvor banene ligger er småkupert. Skytefeltet ligger ved et vannskille og infiltrert nedbør vil renne av mot nord og syd. Grunnen i skyteområdene består av bart fjell, blokk, stein med et tynt lyng- og moselag, eller dalsenkninger med myr og grunne vannpytter (uten fisk). På grunn av relativt tett fjell vil mesteparten av infiltrert nedbør renne av på fjelloverflaten og ledes til små bekker og myrer. I delområder i skytebanene er det myr. Sårbare forhold i området Området er et beitelandskap med beitende sauer og kviger samt andre dyr som mus, fugl, elg og hare. Det er ikke spesielle sårbare områder eller vassdrag i området. Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 7

8 Resultatet av undersøkelsene i 2006 Alle undersøkelser og analyseresultater fra 2006 er gjengitt i undersøkelsesrapporten /1 og 2/. Et sammendrag av undersøkelsesresultatene er vist i tabell 1. Måleresultatene fra 2006 er gjengitt i Vedlegg 2. Resultater fra undersøkelsene i 2010 er presentert i denne rapporten. I skytebanevollene i delområde 1 og 2 ble det påvist mye prosjektiler og analysene viste at jorden er forurenset av bly, kobber og antimon. I områdene ved standplass er det kun påvist jord med svakt forhøyet konsentrasjon av kobber, sink og bly opptil 2-3 ganger normverdi. I delområde 3 ble det ikke påvist blyverdier i jord over 125 mg/kg. Det ble heller ikke påvist prosjektilfragmenter. Vannprøver viser lav avrenning av bly, sink og kobber. Konklusjonen fra undersøkelsen i 2006 var derfor at det ikke var behov for tiltak utover rydding av skrot fra blinker etc. Tabell 1. Sammenstilling av påvist forurensning i forbindelse med kartlegging i Delområde Hvilken forurensing 1 Tungmetallforurensning i en gammel bålplass ved standplass. Det er et område på ca 400 m 2 i sikringsvollen bak der hvor blinkene har stått som er forurenset av tungmetaller. 2 Tungmetallforurensning. Det påvises avrenning av tungmetaller fra standplass. Det observeres 2 mindre områder på til sammen 200 m 2 med mye bart fjell hvor det påvises forhøyede blykonsentrasjoner og fragmenter av prosjektiler. 3 Det påvises ikke blyforurensning > 200 mg/kg TS eller rester av prosjektilfragmenter. Merknad Det er lite løsmasse og mye grov stein i massen i sikringsvollen. Områden har lite løsmasse og ligger som to koller med bart fjell i myra. --- Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 8

9 Undersøkelser utført i 2010 Feltarbeide er utført 31. mai, 2. september og 2. november Under feltarbeidet 31. mai ble det gjort 12 feltmålinger ved bruk av XRF og det ble samlet inn 3 vannprøve. I september og november ble det tatt nye vannprøver fra de samme 3 punktene samt gjort noen videre vurderinger mht forurensingsgraden ved område 2, PV-bane. Feltmålingene med XRF er presentert i tabell 2. Vannanalysene er presentert i tabell 3. Målepunktene er vist i figur 3 (bedre lokalisering av prøvepunktene i figur 6 og 9). Tabell 2: Feltmålinger med bruk av XRF. Målingene er korrigert (multiplisert) med faktor 1,2. Målinger som overskridelse tiltakskriteriet for bly på 300 mg/kg er uthevet. Reading No Område 2 Pb Zn Cu Sb Merknad i.p. i.p i.p. i.p. i.p i.p i.p. i.p. Ny måling pkt i.p i.p. i.p. 11 i.p. i.p. 23 i.p. Målt i myrmose 12 i.p. i.p. i.p. i.p i.p. i.p. i.p i.p i.p. i.p. i.p. Område i.p. 119 i.p. 5 cm dyp i.p. 445 i.p. 10 cm dyp* *: i pkt. 17 er mose/organisk materiale fjernet for å analysere minerogen jord. Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 9

10 Tabell 3. Vannkvalitet i overflatevann ved Nedrebøheia SØF. Vannprøver fra 2006 og Prøver som overstiger LBRL-verdiene er uthevet. En del prøver fra 2006 er utelatt i denne tabellen fordi de ikke kvalitativt beskriver spredning av forurensning. Prøvnr. Dato Pb Cu Zn Sb ph alkalitet μg/l μg/l μg/l μg/l mmol/l Konduk. ms/m V12 31.mai.10 1,02 1,66 4,30 0,20 6,05 2,61 TOC mg/l Ca mg/l " 02.sep.10 1,25 2,30 <10 0,29 6,06 <0,15 2,00 5,02 0,24 0,12 Fe mg/l " 02.nov.10 2,13 1,41 <4 0,18 5,12 <0,15 2,00 2,81 <0,2 0,037 V2 25.aug.06 17,00* 19,00* 100,00* <1 " 31.mai.10 0,94 <1 <4 0,12 6,34 3,65 " 02.sep.10 <0,6 <1 <10 0,14 5,89 <0,15 3,00 1,79 0,35 <0,02 " 02.nov.10 0,81 <1 <4 0,27 5,34 <0,15 2,30 1,25 0,25 <0,02 V3 25.aug.06 1,20 1,20 5,80 <1 " 31.mai.10 <0,6 <1 <4 0,31 6,23 3,55 " 02.sep.10 0,71 1,43 <10 0,56 6,18 <0,15 2,50 2,89 0,47 0,03 " 02.nov.10 0,98 1,17 <4 0,42 5,55 <0,15 2,20 2,01 0,32 <0,02 LBRL /6/ 2,5 3, *: Ikke sammenlignbart med resultatene fra 2010 da Multiconsult beskriver vannet som stillestående Figur 3: Oversiktskart som viser målepunkter ved Nedrebøheia i Blå: målepunkt XRF, Grønn: Målepunkt vannprøver. Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 10

11 Risikovurdering Helsebasert vurdering Undersøkelsen har påvist at det finnes noen små avgrensede områder på Nedrebøheia SØF med jord som overskrider normverdiene i kap. 2 i forurensningsforskriften, dvs. tilstandsklasse 1 /3/. Oversiktskart med måleresultater for bly er vist i figur 5, 6, 8 og 9. Dette innebærer at det er nødvendig å utføre en stedspesifikk risikovurdering i tilknytning til den arealbrukskategorien som er aktuelle for skytefeltet. Risikovurderingen er utført ved å sammenligne resultater av målinger og analyser med aktuelle tilstandsklasser og akseptkriteriene for disse slik de er angitt i Klifs Veileder 2553/2009 /4/, samt kriterier utarbeidet av FFI for skytebaner /5/ for arealbruk i utmarksområder som ikke dekkes av 2553/2009. Det er lagt følgende føringer for risikovurdering i forhold til fremtidig arealbruk av området: Skytebaneområdene ryddes til Friluftsområde I kartene er det brukt tilstandsklasser og fargekode som er angitt i Klifs veileder for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn /4/. Tilstandsklasser for forurenset grunn, TA-2553/2009 Tilstandsklasse Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig Bly (Pb) < Tilstandsklasser og akseptverdier som er relevante for aktuell arealbrukskategori er vist i tabell 4. Tabell 4: Aktuell arealbrukskategori for etterbruk vurdering av tilstandsklasser Arealbrukskategori Tilstandsklasse (< 1m og dypereliggende jord) Friluftsområder Tilstandsklasse 3 eller lavere Tilstandsklasse 4 kan aksepteres dersom risikovurdering av spredning viser akseptabel risiko Tilstandsklasse 5 kan aksepteres dersom risikovurdering av helse og spredning viser akseptabel risiko Følgende generelle miljømål er definert for Friluftsområdet: Det skal ikke medføre helsefare å utøve friluftsliv på området. Fugler og dyr i området skal ikke bli negativt påvirket av forurensning som er påvist. Forurensning skal ikke spres til resipienten eller til andre mer sensitive arealer og biotoper i et omfang som medfører skadelig belastning. I det aktuelle området er det ikke tilrettelagt for friluftsbruk, men det er et naturlig skog, myr og fjellterreng. Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 11

12 Beitedyr Det er gjort en beregning av akseptkriterie for sauer som beiter i området på Nedrebøheia med bakgrunn i prosentandel av året de oppholder seg der og størrelsen på det forurensede arealet i forhold til det totale habitatet. FFI-veilederen oppgir et akseptkriterie på 56 mg/kg bly og dette er benyttet som utgangspunkt for beregningene. Dersom en antar at beitesesongen for sauene er ca. 6 mnd så vil dette gi et akseptkriterium på 102 mg/kg. Det forurensede området (ca m 2 ) utgjør < 1 prosent av det totale habitatet. Beregnet utfra prosentandel forurenset areal i forhold til det totale beiteareal gir et akseptkriterium på rundt 5600 mg/kg. Akseptkriteriet for beitedyr vil derfor være høyere enn for human helse og derfor ikke bestemmende for tiltaksgjennomføringen. Spredningsvurdering Nedbørnormaler ( ) for målestasjoner på Søyland (DNMI stasjon nr ) er 2127 millimeter. Normalt er det mest nedbør i månedene august januar. I figur 4 er det vist nedbørsmengdene for november 2009 til november Totalt i denne perioden er det kommet 2100 mm som er omtrent som normalen. Særlig ved den siste prøvetakingen i november 2010 var det stor vannføring ved prøvepunktene (se bilde 1 og 2). Midlere årsavrenning for skyte- og øvingsfeltet er ca 60 l/sek/km2 (NVE-atlas). Dette tilsvarer en nettoavrenning på ca mm/år. Figur 4: Nedbørsmengder på DNMI stasjon Søyland i perioden fra nov nov2010. dato for vannprøvetaking er merket av. Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 12

13 Bilde 1: Prøvetaking ved V12 2.sep10 Bilde 2: Prøvetaking ved V12 2.nov10 Det totale området som er forurenset av bly over tiltaksgrensen er ca m 2. Dette gir en avrenning på ca. 1 l/s eller ca m 3 /år. Som vist på kartet i Figur 5 og 6 er det 19 målinger av overflatejord i målområde på delområde 1. Gjennomsnittsverdien av bly i dette området er 570 mg/kg. Det er målt > 1200 mg/kg i 4 punkt (8, 9 og 13 i Multiconsults undersøkelse og 17/18 i COWIs undersøkelse) som utgjør et areal på ca. 10m*30m=300 m 2. Som vist på kartet i Figur 8 og 9 er det 19 målinger av overflatejord i målområde på delområde 2. Gjennomsnittsverdien av bly i dette området er 1585 mg/kg. Dersom en tar bort de 2 høyeste er gjennomsnittsverdien 685 mg/kg. Det er målt > 1200 mg/kg i 8 punkt (PR46, PR50, 43, 44, 45 og 46 i Multiconsults undersøkelse og 14 og 15 i COWIs undersøkelse) som utgjør et areal på ca. 200 m 2. I det følgende er det gjort en beregning av spredning til grunnvannet og overflateresipient. Totalt areal hvor det er påvist forurensning I delområde 1 er det beregnet at størrelsen på det forurensede området er ca m 2 med gjennomsnittlig blykonsentrasjon på 570 mg/kg TS. I delområde 2 er det beregnet at størrelsen på det forurensede området er ca. 500 m 2 med gjennomsnittlig blykonsentrasjon på 1585 mg/kg TS. Det samlede arealet med forurenset grunn er da ca m 2 med en gjennomsnittlig blykonsentrasjon på ca. 770 mg/kg TS. Ved bruk av Klifs-regnemodell vil dette gi en blykonsentrasjon på ca. 0,05 µg/l i bekken ut fra delområde 1 1. På grunn av relativt tette masser i myra (siltig sand) vil mye av nedbøren renne av på overflaten og vaske ut overflatenær forurensning. En kan derfor forvente en noe høyere blykonsentrasjon i resipienten enn det som er beregnet her. Målinger i V3 viser at blykonsentrasjonen i resipienten ligger på ca. 0,7 µg/l ved utløpet fra skytefeltet (utløp vann ved bane 2). 1 Dette forutsetter at strømningssjiktet er ca. 0,5 m mektig og at den hydrauliske ledningsevnen er ca. 1*10-6 m/s som kan være en riktig verdi for områder med myrmasser. Hydraulisk gradient er satt til 0,005 Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 13

14 Behov for uttak av forsøksmasser Skytebanemasser med høyt organisk innhold er for tiden utfordrende å få levert til godkjent mottak. Som et ledd i å møte disse utfordringene ønsker Skifte Eiendom å gjennomføre flere forskjellige studier for alternativ håndtering av avfall etter opprydding i skytebaner. Da det p.t. utarbeides utredninger i samsvar med Klif, for å komme til enighet om akseptable oppryddingsnivå, gjennomføres det svært få tiltak. Derav er det også lite myrmasser tilgjengelig for å gjennomføre de nødvendige pilotforsøkene. SE søker derfor på overnevnte grunnlag å utføre tiltak ved Nedrebøheia basert på tiltakskriterier for bly på 300 kg /kg TS. Samlet vurdering De gjennomførte undersøkelsene av overflatejorden har vist at det ikke er overskridelse for akseptkriteriene for kobber, sink og antimon i delområde 1 og 2. Risikovurderingen vil derfor ta utgangspunkt i at det er konsentrasjonene av bly som er bestemmende for oppryddingen. Maksimal verdi som kan aksepteres er beregnet til 1200 mg/kg TS for Friluftsområde. Som nevnt ovenfor ønsker Skifte Eiendom å ta ut forurensede myrmasser i forbindelse med gjennomføring av pilotforsøk og søker derfor om at tiltakskriteriet for bly setts til 300 mg/kg TS. Tabell 5 viser en oppsummering av anbefalte akseptkriterier for ulike risikoobjekter, som helse og vannkvalitet. Tabell 5. Sammenstilling av akseptkriterier i friluftsområdet og i bekken < 8500 < 5000 < 700 Område Akseptkriterie Bly Kobber Sink Antimon Friluftsområde Helse, jordkvalitet mg/kg 1200 TS (1000) 1 Forsøksmasser (Tiltakskriterie) mg/kg TS 300 (250) 1 < 8500 < 5000 < 700 Resipient LBRL/7/ µg/l 2,5/7,2* 3, XRF-verdi for Pb uten justering * Vannforskriften vedlegg 2. Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 14

15 Delområde 1 Feltbanen Bruk Delområdet ligger med standplass på en høyde og det skytes over en grusvei og et myrområde med et grunt vann inn mot en naturlig skråning med stein (steinur dekket av lyng og mose) og bart fjell. Det har ikke vært faste blinker, men det er skutt på tilfeldig plasserte blinker inn mot skråningen (steinura). Det har vært benyttet handvåpen og 12,7 mm MP. Vegetasjon og grunnforhold Det er et tynt vegetasjonsdekket av lyng og mose over fjell og steinur. Det er myr (med et grunt vann, ca 0,5 m dypt). Grunnvannet står omtrenet i terrengnivået og området drenerer ut mot et lite tjern som leder vannet inn i en bekk som fører nordover og forsvinner i en steinur. Man hører tydelig klukk fra rennende vann i steinura. Vannet fører videre ned mot vassdraget Auglend i nord undersøkelsen med forslag til tiltak Som vist i vedlegg 2 (tabell 1) ble det i 2006 påvist tungmetallforurensing ved en bålplass. I tillegg var det et område på ca. 400 m 2 i sikringsvollen som var foruenset med tungmetaller. Basert på undersøkelsene i 2006 ble det da konkludert med følgende behov for tiltak: Forurensning ved bålplassen på standplassen fjernes og området tildekkes med vegetasjonsjord. Oppgraving av steinura som har fungert som kulefangervoll frårådes, men det bør etableres en avskjærende grøft langs tjernet som fylles med skjellsand slik at oppløste tungmetaller i sigevannet felles ut før de sprer seg ut i tjernet og videre i vassdraget nedstrøms. Antatt lengde på grøft ca 50 lm. Det foretas en opprydding i området hvor skrot fra treverk, tomhylser, plastkanner og metall fjernes. Det er mye skrot i tjernet som kan fjernes. Utført arbeid 2010 Resultatene fra feltundersøkelser med XRF er presentert i tabell 2. Her ser en at det i det prøvepunkt 17/18 er funnet overskridelser av tiltakskriteriet for bly på 300 mg/kg. Det er først målt på de øverste 5 cm og funnet blyinnhold på 860 mg/kg. Så ble det organiske topplaget fjernet og det ble målt på den minerogene fasen på 10 cm dyp. Her ble blyinnholdet målt til 2596 mg/kg. Begge målingene er multiplisert med en faktor på 1,2 for å korrigere for vanninnholdet i prøvematerialet. I kartleggingen i 2006 ble det funnet overskridelser av tiltakskriteriet på 300 mg/kg i ni punkter i det samme området inn mot steinura (se tabell 1 og 2, vedlegg 2). Kart over området med måleresultater er vist i figur 5 og 6. Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 15

16 Figur 5: Prøvetakingsplan delområde 1, Feltbanen /1/. Røde X viser XRF-målinger av Pb > 1200 mg/kg. Trekantene viser vannprøvepunkt. Punktene viser til tabell 1 og 2 i vedlegg 2. Følgende prøvepunkter overskrider også Pb > 300 mg/kg: PR 22, 8 (samme som 9), 14, 15, 16, 19, 20 + PR 1 (bålplass) Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 16

17 Figur 6: Feltmålinger med XRF utført i Kartet viser blyverdi for prøvepunkt 17M. Diskusjon Undersøkelsene i 2006 og 2010 viser at små avgrensede områder i myra er forurenset over akseptkriteriet for bly. På grunn av høye blyverdier i målepunkt V2 ble det i 2006 foreslått å lage en avskjærende grøft langs kanten av tjernet å fylle den med skjellsand. Målingen som da ble gjort er imidlertid ikke beskrivende for den reelle utlekkingen. Det er i 2010 foretatt nye målinger av vannet som renner ut i tjernet og nå er blyverdiene lavere enn LBRL på 2,5 µg/l (tabell 3). Ved utløpet av tjernet er det målt lave blyverdier både i 2006 og Med utgangspunkt i 2010-vannprøvene er det derfor ikke lengre så aktuelt å etablere en avskjærende grøft. Graving, dreneringsfare og tilføring av kalkholdig sand medfører risiko for at myra bryter sammen og gir kraftig økt utlekking som følge av nedbrytning av torv. Erfaringer fra Leksdal skytefelt viser at grøfting i myr kan føre til kraftig økning i utlekkingen. Revurdering av tidligere foreslåtte tiltak Som tidligere foreslått anbefales det at forurensning ved bålplassen på standplassen fjernes og området tildekkes med vegetasjonsjord. Mengde samlet forurenset jord utgjør trolig mindre enn 1 m 3. I målområdet på figur 7 er det påvist høye blyverdier i tre delområder med et samlet areal på ca. 450 m 2. Området er myrlendt og en må derfor være varsom mht. hvilke tiltak som planlegges gjennomført. Det bør tas hensyn til grunnforhold og topografi mtp forurensningsspredning, men også ift. unødvendig store terrenginngrep og HMS ved bruk av anleggsmaskiner. Tiltaket kan være en kombinasjon av fjerning av de mest forurensede massene og en tildekking med ca. 25 cm rene masser i områder med lavere forurensningsgrad. En kombinasjon av fjerning av forurensede masser, der mest mulig av forurensningen søkes fjernet så langt det er praktisk mulig og gjennomførbart, og en tildekking av resterende arealer anbefales her for å unngå økt utlekking av metaller til tilstøtende resipient. Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 17

18 Det foretas en opprydding i området hvor skrot fra treverk, tomhylser, plastkanner og metall fjernes. Det er mye skrot i tjernet som kan fjernes. Figur 7: Tiltak område 1 med tiltakskriterie på 300 mg/kg TS. Punktene viser til tabell 1 og 2 i vedlegg 2. Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 18

19 Delområde 2 PV-bane Bruk Delområdet ligger noe (ca 1 km) lenger inn på heia enn delområde 1 (langs med grusveien) og består av en standplass hvor det skytes over et myrområde inn i en steinur i bunn av en fjellskråning. Det har vært benyttet handvåpen, 12,7 mm MP og øvingssystem for 84 mm RFK. Det har også vært skutt mot tre steinknauser som ligger omtrent midt på banen (100 m). Her observeres det fragmenter av prosjektiler. Vegetasjon og grunnforhold Ved standplass er det utfylte steinmasser med et gruslag på toppen. Det er tynt vegetasjonslag av gress. Mellom standplass og målområde er det myr med stedvise vannfylte myrhull. Det er ikke definerte drenerende bekker ut av området, men det er et markert vannsig som følger midt i myra og drenerer ut mot vest i bunn av fjellskråningen ved målområdet. Det fører mindre bekker ned fra fjellskråningen som ender i myra. Det er markerte vannhull i myra som kan skyldes nedslag av prosjektiler. Det er tett fjell slik at mesteparten av infiltrert nedbør vil renne av på overflaten i myr og små bekkesig. Grunnvannet står i terrengnivået og renner av til vest og vil senere føres mot nord og vassdraget Auglend undersøkelsen med forslag til tiltak Som vist i vedlegg 2 (tabell 6) ble det i 2006 påvist avrenning av tungmetall fra standplass. I tillegg var det to mindre områder med mye bart fjell hvor det ble funnet forhøyede blykonsentrasjoner og fragmenter av prosjektiler (vedlegg 2, tabell 4 og 5). Basert på undersøkelsene i 2006 ble det da konkludert med følgende behov for tiltak: Funn av metaller i stillestående sigevann nedstrøms standplassen gjorde at det ble anbefalt å anlegge en avskjærende grøft som fylles med skjellsand for å felle ut oppløste tungmetaller i sigevannet før de sprer seg videre nedover i vassdraget. Ved de to målområdene midt på banen fjernes prosjektilfragmenter og forurenset løsmasse på bergknausene samt at det etableres avskjærende grøfter i myra nedstrøms som fylles med skjellsand. I fjellskråningen ved målene utføres det rensk av skrot som rester av PV-granater. Utført arbeid 2010 Resultatene fra feltundersøkelser med XRF er presentert i tabell 2. Her ser en at det er funnet overskridelser av tiltakskriteriet for bly på 300 mg/kg i tre punkter (8, 14 og 15). I kartleggingen i 2006 ble det funnet overskridelser av tiltakskriteriet i fire punkter innenfor det samme området. Kart over området med måleresultater er vist i figur 8 og 9. Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 19

20 I tillegg til målområdet midt i banen er det observert at det er skutt mot en lav fjellskrent noe nærmere standplass (bilde 3). Det er ikke målt med XRF, men det er observert fragmenter på overflaten (bilde 4 og 5). Tiltak Bilde 3: Oversikt delområde 2 sett fra standplass Figur 8: Prøvetakingsplan delområde 2, PV-bane /1/. Røde X viser XRF-målinger av Pb > 1200 mg/kg (Multiconsult 2006). Punktene viser til tabell 4 og 5 i vedlegg 2. Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 20

21 Figur 9: Supplerende feltmålinger med XRF utført i Kartet viser blyverdier. Diskusjon Undersøkelsene i 2006 og 2010 viser at et område midt på banen hvor det har vært plassert skytemål er til dels sterkt forurenset med tungmetaller. I området er det mye bart fjell og lite løsmasser. I kartleggingen i 2006 ble det påvist høye blyverdier i vannprøver tatt nært det forurensede området. Vannprøvene er her tatt i myrområde med stillestående vann med lite oksygen. Tidligere målinger har vist at ansamlinger av vann i kildeområder kan oppnå svært høye konsentrasjoner uten at det er representativt for det som lekker ut. Målinger foretatt i 2010 av vannet som renner ut av området viser blyverdier lavere enn LBRL-verdien (tabell 3). Revurdering av tidligere forslåtte tiltak Ved de to målområdene midt på banen samt i et område til venstre noe nærmere standplass fjernes prosjektilfragmenter og forurenset løsmasse på bergknausene og myrområdet mellom knausene slik det er vist i figur 10 og bilde 3 og 4, 5. Det går en grusvei frem til området som reduserer faren for uønsket vegetasjonsskade og forurensningsspredning. Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 21

22 I fjellskråningen ved målene utføres det rensk av skrot som rester av PV-granater. Det er opplyst at det kun er brukt øvingsammunisjon som ikke gir blindgjengerrisiko. Dette skal verifiseres. Den tidligere foreslåtte bruken av skjellsand er ikke uproblematisk. Kalking kan resultere i forsert nedbrytning av organisk materiale med påfølgende økt utlekking av tungmetaller. Figur 10: Tiltak område 2 med tiltakskriterie på 300 mg/kg TS. Punktene viser til tabell 4 og 5 i vedlegg 2 og ved siden av de rødmerkede symbolene som overstiger 1200 mg/kg TS, overstiger også punkt 48, 49 og 50 tiltakskriteriet på 300 mg/kg TS for bly. Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 22

23 Bilde 4: Området til venstre Bilde 5: Detalj området til venstre Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 23

24 Gjennomføring av tiltaket Massedisponering Før gravearbeider startes opp vil miljøkonsulent foreta oppmerking i felt av områdene som omfattes av tiltaket. Oppmerkingen vil baseres på tiltaksområdene vist på kartene i denne rapporten. Totale mengder masser som skal fjernes er estimert til ca. 211 m 3 slik det fremgår av tabell 6. Tabell 6: Estimat på mengde masser som skal fjernes fra de enkelte baneområdene (m3) Delområde Overflatejord Myrjord Kulefangervoll SUM Totalt I delområde 1 er området myrlendt og en må derfor være varsom mht. hvilke tiltak som planlegges gjennomført. På grunn av myr er det ikke mulig å komme til området med gravemaskin uten minimum at grunnen er frosset. Gravearbeider i dette delområdet bør derfor skje på vinteren etter at det er frost i bakken. Utgraving og tildekking må skje på en slik måte at eksisterende myrjord i minst mulig grad komprimeres og at det ikke avsettes kjørespor. I delområde 2 går det en grusvei frem mot tiltaksområdet, men det må planlegges nøye for å unngå for store terrengskader i forbindelse med gjennomføringen av tiltaket. Det bør brukes lette beltekjøretøy, og avhengig av hvor mye myrmasser som tas ut kan det også være aktuelt å vurdere frakt med helikopter. De forurensede massene på bergnabbene hvor det er påvist konsentrasjoner > 2500 mg/kg utgjør et relativt lite volum. Fra grusvei ved delområde 1 vil massene bli transportert med lastebil til mottak som har tillatelse til å motta den type masser. Manuell utgraving kan også bli vurdert. NB. Det er ikke gjort analyse av TOC så dette må gjøres før endelig disponering kan bestemmes. Forurensede masser transporteres på en slik måte at spill ikke kan skje under transport. Man må være oppmerksom på at noe av massevolumet vil kunne defineres som farlig avfall. Masser som kommer i kategorien farlig avfall må separeres og lagres for seg. Forurenset masse skal holdes mest mulig tørr under oppgraving og transport. Det må etableres beredskap for tildekking av oppgravde masser dersom det er fare for spredning under nedbør. Ved sterk nedbør stoppes graveaktiviteten. Forurenset masse vil enten bli sendt til et jordstabiliseringsforsøk, j.f. Doffin ref. NOR eller i et kuleseparerings- og forbrenningsforsøk. All massedisponering vil bli dokumentert. Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 24

25 Kontroll under og etter tiltaket Det vil bli benyttet XRF-instrument for løpende å påvise forurensning og for kontroll av resultatet. Dersom det blir påvist konsentrasjoner dypere ned enn først antatt, vil det bli gravd dypere. Kontrollen kan medføre at områdene utvides og omfanget av masser øker. Kontrollen av masser som fraktes bort skal utføres ved at det tas 10 delprøver fra hvert billass, d.v.s. ca. hver 10 m3. Delprøvene blandes til 1 prøve som måles med XRF, eventuelt analyseres, før massene transporteres ut av området. Det forventes ikke at det totale gravevolumet overstiger 10 m 3. Det skal føres logg på følgende: Tidspunkt (dag) når masser blir transporter bort fra gravelokalitet eventuelt mellomlager Mengder (anslag m3) Massenes tilstandsklasse Ekstern mottaksplass, eventuelt entydig definert sted internt på området, fortrinnsvis definert på kart eller med GPS. Veiesedler skal tas vare på fra ekstern mottaksplass og gjelde som dokumentasjon ved sluttkontroll av leverte masser. Hvis uforutsette situasjoner skulle oppstå, hvor det oppdages forurensede masser av en type som ikke tidligere er påvist i kartleggingen, skal massene sjekkes ut i henhold til utarbeidet sjekkliste, gitt i vedlegg A. For å bekrefte utført sjekk vil sjekklisten dateres og signeres av det personell som utførte sjekken. Ansvarlig person for miljøkontroll (COWI) vil i slike situasjoner bli kontaktet umiddelbart. Uttak av supplerende kontrollprøver vil bli vurdert. Det skal også gjennomføres risikovurdering mht. spredning. Ved sluttkontroll skal det innenfor hvert graveområde utføres kontrollmålinger av overflaten med XRF i et rutemønster på 5x 5 m. Hvis sluttkontrollen med XRF ikke påviser konsentrasjoner over tiltaksverdien for bly, skal det i graveplanum tas ut prøver for kjemisk analyse, minst 1 jordprøve pr. 100 m2. dette utføres for å verifisere måleresultater med XRF. Dersom XRF-målingene viser < 60 mgpb/kg er det ikke behov for laboratorieanalyser. Før tiltaket settes i gang skal det tas prøve av bekkevannet ved V12 og V3 og referanseprøve oppstrøms delområde 2. Dette følges opp med prøvetaking under tiltak og etter at tiltaket er gjennomført. Arbeidet skal stanses og miljøkonsulenten kontaktes dersom det skjer tydelig endring av vannkvaliteten ved avrenning ved V3. På anleggsområdet skal det være tilgjengelig fiberduk for å lage en demning i bekkeløpet for å hindre partikkelspredning videre nedover i vassdraget. Tiltaket skal gjennomføres av entreprenør av foretak som kan dokumenter at de har tilstrekkelig faglig kompetanse med tilsvarende opprydding av forurenset grunn. Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 25

26 Kontrollen under og etter tiltaket skal utføres av personell med tilstrekkelig kompetanse. Mellomlagring av masser Selv om det tas sikte på direkte opplasting på lastebil og transport til mottak, vil det kunne være aktuelt å mellomlagre masser før videre transport ut fra området. Mellomlagring vil kunne skje på avsatt område etter nærmere anvisning. For å unngå forurensning skal lagerarealet være tildekket med duk/membran som skiller forurenset masse fra naturlig grunn. Det skal dessuten være beredskap for å tildekke massene ved nedbør. Tilførsel av dekkmasser Myrmaser som er tenkt for tildekking i delområde 1 skal være rene, dvs. at massene skal tilfredsstille normverdiene gitt i Forurensningsforskriften Kap. 2 vedlegg 1. Dersom det er usikkert om massene er helt rene skal de kontrolleres før de kjøres til området. Revegetering Områder som er utsatt for terrenginngrep, enten ved kjøring eller hvor selve oppryddingen skjer vil der det blir påkrevd revegetert med egnede masser. Områder hvor forurenset jord er fjernet skal tildekkes med 0,25 m stedlige masser eller vekstjord. Referanser /1/ Multiconsult 2006: Skifte Eiendom. Nedrebøheia skyte- og øvingsfelt. Miljøtekniske undersøkelser og risikovurdering, datert 1. desember /2/ Multiconsult 2006: Skifte Eiendom. Nedrebøheia skytefelt. Forslag til miljøtekniske tiltak, datert 1. desember /3/ Forurensningsforskriften 2009: /4/ Klif 2009: Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn. Rapport Klima- og forurensningsdirektoratet. TA 2553/2009, 27s. /5/ Voie, Ø et.al. 2010: Veileder for undersøkelse, risikovurdering, opprydding og avhending av skytebaner og øvingsfelt. FFI-rapport 2010/ mars 2010 med senner supplement. Akseptkriterier i LNF-områder. 3s. /6/ Vik, E.A. m.fl. 1999: Risikovurdering av forurenset grunn. Rapport Statens forurensingstilsyn Veileder 99:01. TA 1629/99, 103s Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 26

27 /7/ Lydersen et. al. 2002: Metals in Scandinavian surface waters: Effects of acidification, liming and potential reacidification. Critical reviews in environmental science an technology, 32 (2-3), (Hentet fra FFI 2010) Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 27

28 Vedlegg 1: Originale analyserapporter Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 28

29 Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 29

30 Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 30

31 Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 31

32 Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 32

33 Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 33

34 2: Tabeller med analyseresultater fra kartleggingen utført av Multiconsult 2006 /1/ Delområde 1 Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 34

35 Delområde 2 Skifte_Eiendom_Nedrebøheia_tiltak_2507 Skifte Eiendom 35

Nedrebøheia SØF, Bjerkreim kommune Sluttrapport etter gjennomførte tiltak (SFT id.nr.: 1114005-7) 05.10.2012 FBSE-2012/24

Nedrebøheia SØF, Bjerkreim kommune Sluttrapport etter gjennomførte tiltak (SFT id.nr.: 1114005-7) 05.10.2012 FBSE-2012/24 Nedrebøheia SØF, Bjerkreim kommune etter gjennomførte tiltak (SFT id.nr.: 1114005-7) 05.10.2012 FBSE-2012/24 Tittel: Dokumentinformasjon Prosjektnummer: 5193007 Oppdragsgiver: Kontaktperson hos oppdragsgiver

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Nordre Holtenfeltet vann- og avløpslag Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato

Detaljer

PROSJEKT: 09 509 13 0038

PROSJEKT: 09 509 13 0038 PROSJEKTNOTAT /200 DATO: 28.4.200 (revidert tabell og 3) PROSJEKT: 09 509 3 0038 TIL: Arne Eriksen Forsvarsbygg Skifte Eiendom E-post: arne.eriksen@skifte.no Pål S. Henriksen Forsvarsbygg Skifte Eiendom

Detaljer

Supplerende grunnundersøkelse på kortholdsbane, Bodin leir

Supplerende grunnundersøkelse på kortholdsbane, Bodin leir MEMO TITTEL Supplerende undersøkelser. Kortholdsbane Bodin leir DATO 15. mai 2012 TIL Forsvarsbygg v/camilla Spansvoll KOPI Forsvarsbygg v/arne Eriksen FRA Øystein Løvdal OPPDRAGSNR. 135356 ADRESSE COWI

Detaljer

Miljøopprydding Gurulia og Bue Nebb SØF, Rissa kommune Type rapport: Notat om supplerende kartlegging SFT id.nr.: 1624013 22.07.

Miljøopprydding Gurulia og Bue Nebb SØF, Rissa kommune Type rapport: Notat om supplerende kartlegging SFT id.nr.: 1624013 22.07. Miljøopprydding Gurulia og Bue Nebb SØF, Rissa kommune Type rapport: Notat om supplerende kartlegging SFT id.nr.: 1624013 22.07.2010 FBSE-2010/XXX Dokumentinformasjon Tittel: Prosjektnummer: Oppdragsgiver:

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER,

Detaljer

Overvåking av avrenning fra skyteog øvingsfelt. Grete Rasmussen Seniorrådgiver/Dr Scient

Overvåking av avrenning fra skyteog øvingsfelt. Grete Rasmussen Seniorrådgiver/Dr Scient Overvåking av avrenning fra skyteog øvingsfelt Grete Rasmussen Seniorrådgiver/Dr Scient Innhold Overvåkingsprogram i aktive og passive SØF Lærdom fra overvåkingsprogrammet: hva påvirker utlekking av metaller

Detaljer

Gurulia og Bue-Nebb SØF, Rissa kommune Resultater fra kartlegging 2013 Notat

Gurulia og Bue-Nebb SØF, Rissa kommune Resultater fra kartlegging 2013 Notat , Gurulia og Bue-Nebb SØF, Rissa kommune Resultater fra kartlegging 2013 Notat 25.10.2013 Dokumentinformasjon Tittel: Prosjektnummer: Oppdragsgiver: Kontaktperson hos oppdragsgiver Konsulentreferanse og

Detaljer

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 23.

Detaljer

Steinkjersannan SØF. Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder

Steinkjersannan SØF. Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder Miljøseminar i regi av Forsvarsbygg Skifte Eiendom Oslo, 23. mai 2012 Rolf E. Andersen Golder Associates AS Bakgrunn

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FREDRIKSTAD FJERNVARME AS TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY Oppdragsnummer

Detaljer

Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer. Per Erik Johansen, Klif

Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer. Per Erik Johansen, Klif Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer Per Erik Johansen, Klif Generelt i grunnforurensningssaker Forurensningsloven 7. plikt til å unngå forurensning 8. begrensninger i 7, ikke medfører

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen N o t a t 4 Oppdrag: NSB-skolen, Sundland Dato: 21. juni 2010 Emne: Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen Oppdr.nr.: 812146 Til: OKK Entreprenør AS Reier Andre Sønju Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 1 Statens vegvesen Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan September 2011 Oppdrags

Detaljer

Tiltak mot forurensning i Forsvarets skyte- og øvingsfelt (SØF) Grete Rasmussen Fagleder grunn- og vannforurensning Forsvarsbygg

Tiltak mot forurensning i Forsvarets skyte- og øvingsfelt (SØF) Grete Rasmussen Fagleder grunn- og vannforurensning Forsvarsbygg Tiltak mot forurensning i Forsvarets skyte- og øvingsfelt (SØF) Grete Rasmussen Fagleder grunn- og vannforurensning Forsvarsbygg Basis-skytebane Feltskytebane Skyte- og øvingsfelt Skyte- og øvingsfelt

Detaljer

Nesje SØF. Hyllestad kommune Supplerende miljøteknisk undersø- kelse og tiltaksplan Klif id.:1413004, 1413005 og 1413006 14.7.

Nesje SØF. Hyllestad kommune Supplerende miljøteknisk undersø- kelse og tiltaksplan Klif id.:1413004, 1413005 og 1413006 14.7. Nesje SØF. Hyllestad kommune Supplerende miljøteknisk undersø- kelse og tiltaksplan Klif id.:1413004, 1413005 og 1413006 14.7.2011 FBSE-2010/41 Dokumentinformasjon Tittel: Prosjektnummer: Oppdragsgiver:

Detaljer

Tillatelse til å gjennomføre supplerende tiltak i forurenset grunn i område G ved Gurulia skyte- og øvingsfelt, Rissa kommune, Sør-Trøndelag

Tillatelse til å gjennomføre supplerende tiltak i forurenset grunn i område G ved Gurulia skyte- og øvingsfelt, Rissa kommune, Sør-Trøndelag Forsvarsbygg Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Oslo, 27.05.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4368 Saksbehandler: Karianne Slåtta Haugen Tillatelse til å gjennomføre

Detaljer

Forsvarsbygg Postboks OSLO Oslo, Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1181

Forsvarsbygg Postboks OSLO Oslo, Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1181 Forsvarsbygg Postboks 405 0103 OSLO Oslo, 01.03.2015 Deres ref.: 2013/757-5/407 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1181 Saksbehandler: Per Erik Johansen Tillatelse til tiltak i forurenset grunn - Lyngnafeltet

Detaljer

Gurulia og Bue-Nebb SØF, Rissa kommune Tiltaksplan med risikovurderinger (SFT id.nr.: )

Gurulia og Bue-Nebb SØF, Rissa kommune Tiltaksplan med risikovurderinger (SFT id.nr.: ) (SFT id.nr.:1624013) 27.05.2013 Dokumentinformasjon Tittel: Prosjektnummer: Oppdragsgiver: Kontaktperson hos oppdragsgiver Konsulentreferanse og rapportnr. Dato: Versjon: Totalt antall sider Antall vedlegg:

Detaljer

Ulven Leir, Os kommune Tiltaksplan for forurenset grunn

Ulven Leir, Os kommune Tiltaksplan for forurenset grunn COWI Ulven Leir, Os kommune for forurenset grunn 24.08.2011 FBSE-2011/26 Dokumentinformasjon Tittel: Prosjektnummer: Oppdragsgiver: Kontaktperson hos oppdragsgiver Konsulentreferanse og rapportnr. Dato:

Detaljer

Gurulia og Bue-Nebb SØF, Rissa kommune Supplerende miljøtekniske undersøkelser

Gurulia og Bue-Nebb SØF, Rissa kommune Supplerende miljøtekniske undersøkelser (SFT id.nr.:1624013) 21.01.2011 FBSE-2010/35 Dokumentinformasjon Tittel: Prosjektnummer: Oppdragsgiver: Kontaktperson hos oppdragsgiver Konsulentreferanse og rapportnr. Dato: Versjon: Totalt antall sider

Detaljer

Gimlemoen SØF, Kristiansand kommune Tiltaksplan for leirduebanen, pistolbanen og skoleskytebane Kyrtjønn (Mdir Id 1001114, 1001115, 1001052)

Gimlemoen SØF, Kristiansand kommune Tiltaksplan for leirduebanen, pistolbanen og skoleskytebane Kyrtjønn (Mdir Id 1001114, 1001115, 1001052) Gimlemoen SØF, Kristiansand kommune Tiltaksplan for leirduebanen, pistolbanen og skoleskytebane Kyrtjønn (Mdir Id 1001114, 1001115, 1001052) 10.01.2014 FBSE-2013/22 Tittel: Dokumentinformasjon Prosjektnummer:

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø Hva er en tiltaksplan? Tiltaksplanen skal beskrive håndtering av forurenset grunn ved terrenginngrep.

Detaljer

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Eksempler på grunnforurensningssaker Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Hvor kommer vi fra og hvorfor er vi her? Multiconsult Kontor på Nenset i Skien Totalleverandør av rådgivningstjenester

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Figur 1 Reguleringsplan for Levanger brygge 1.1 Områdebeskrivelse og grunnforhold Planområdet består av utfylt grunn. Utfyllingen av Levanger havn er blitt utført etappevis og over lang tid. Løsmassene

Detaljer

RINGERIKE SKYTTERLAG VÅGÅRD SKYTEBANE MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE MED TILTAKSPLAN

RINGERIKE SKYTTERLAG VÅGÅRD SKYTEBANE MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE MED TILTAKSPLAN RINGERIKE SKYTTERLAG VÅGÅRD SKYTEBANE MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE MED TILTAKSPLAN ADDRESS COWI AS Hasleveien 10 Postboks 6875 Rodeløkka 504 Oslo TEL +47 02694 WWW cowi.no RINGERIKE SKYTTERLAG VÅGÅRD SKYTEBANE

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3.

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3. FORSVARSBYGG / SKIFTE EIENDOM SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGRAPPORT INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer RAPPORT SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg Rapport nummer 08 509 13 0064-3 INNHOLDSREGISTER TABELLER... 1 1.0 INNLEDNING... 1 2.0 OPPFØLGING AV TILTAKSPLAN... 2 2.1 Grunnundersøkelser...

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

Gretnes/Sundløkka. Vurdering av forurensninger i grunnen

Gretnes/Sundløkka. Vurdering av forurensninger i grunnen Gretnes/Sundløkka Vurdering av forurensninger i grunnen COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Dokument nr 1 Revisjonsnr 2 Utgivelsesdato: 18092012

Detaljer

Tillatelse til å utføre tiltak i forurenset grunn på Bomoen leir - gnr 92 bnr 5 i Voss kommune i Hordaland

Tillatelse til å utføre tiltak i forurenset grunn på Bomoen leir - gnr 92 bnr 5 i Voss kommune i Hordaland KLIMA- OG FORURENSNINGS- DIREKTORATET Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Att: Harry Hellebust Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon:

Detaljer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer COWI AS FBSE-2011/33 FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ POSTBOKS 405 SENTRUM 0103 OSLO NORGE TLF: 815 70 400 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Hamar kommune Telefon 02694 wwwcowino Strandsoneplanen Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Detaljer

HØYBUKTMOEN SØF OVERSIKT OVER AREAL MED GRUNN- FORURENSNING OG TILSTAND I VANN- FOREKOMSTER GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN

HØYBUKTMOEN SØF OVERSIKT OVER AREAL MED GRUNN- FORURENSNING OG TILSTAND I VANN- FOREKOMSTER GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN HØYBUKTMOEN SØF OVERSIKT OVER AREAL MED GRUNN- FORURENSNING OG TILSTAND I VANN- FOREKOMSTER GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 2. GJENNOMFØRTE UNDERSØKELSER... 1

Detaljer

Storskardet Skytebane, Ørland kommune Tiltaksplan. Klif id.: , , og FBSE-2011/41

Storskardet Skytebane, Ørland kommune Tiltaksplan. Klif id.: , , og FBSE-2011/41 Storskardet Skytebane, Ørland kommune Klif id.: 1621024, 1621025, 1621026 og 1621027 20.12.2011 FBSE-2011/41 Dokumentinformasjon Tittel: Prosjektnummer: Oppdragsgiver: Kontaktperson hos oppdragsgiver Konsulentreferanse

Detaljer

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av vegetasjonen. Standplass og bilderetning for bildet er vist

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan på land for eiendommen gnr. 68, bnr Eidsbotn, Karmøy kommune

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan på land for eiendommen gnr. 68, bnr Eidsbotn, Karmøy kommune Deres ref.: Vår dato: 14.12.2014 Vår ref.: 2010/4211 Arkivnr.: 472 Karmsund Maritime Eide AS Postboks 484 4291 KOPERVIK Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13 Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13 N o t a t 214758-M01 Oppdrag: Sykkelstamveg Stavanger - Sandnes Dato: 9. desember 2010 Emne: Oppdr.nr.: 214758 Til: Statens vegvesen Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Johannes Abildsnes Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 22 11 01.07.2013 013 01-2 460 Deres dato ere, STAD KUMMUNE f.;011(it: Harstad kommune 03.11111

Detaljer

Hellemyrhallen Kristiansand

Hellemyrhallen Kristiansand Kristiansand kommune Hellemyrhallen Kristiansand Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse Fase 1 2013-05-13 Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Lokalisering, avgrensning av tiltaksområdet og akseptkriterier

Detaljer

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Til: Krøderen Resort as Fra: Per Kraft Kopi: Dato: 2011-06-10 Oppdrag: 527193 FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Innhold 1 Bakrunn... 2 2 Utførte undersøkelser... 2 2.1 Historikk...

Detaljer

Tiltak mot utlekking i Giskås skytefelt

Tiltak mot utlekking i Giskås skytefelt Tiltak mot utlekking i Giskås skytefelt Tiltakene som skal gjennomføres ved Giskås SØF er beskrevet i tabell 1-4 og i de etterfølgende skissene og figurene. De fleste av tiltakene gjennomføres i fase 1

Detaljer

Dialogkonferanse rammeavtale håndtering av skytebanemasser

Dialogkonferanse rammeavtale håndtering av skytebanemasser Dialogkonferanse rammeavtale håndtering av skytebanemasser Oslo, 23.5.2012 Skifte eiendom - et virkemiddel i omstillingen av Forsvaret? Avhendet 2,5 millioner kvm bygningsmasse for forsvarssektoren Solgt

Detaljer

RAPPORT. Tiltaksplan NAMSOS SKYTEBANE Sendt til: Namsos skytterlags avviklingsstyre v/roger Larsen og Svein Knagenhjelm

RAPPORT. Tiltaksplan NAMSOS SKYTEBANE Sendt til: Namsos skytterlags avviklingsstyre v/roger Larsen og Svein Knagenhjelm NAMSOS SKYTEBANE Tiltaksplan Sendt til: Namsos skytterlags avviklingsstyre v/roger Larsen og Svein Knagenhjelm RAPPORT Rapport nummer 10 509 13 0117-2 Innholdsregister 1.0 BESKRIVELSE AV DET AKTUELLE OMRÅDET...

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Larsnes Mek. Verksted. Tiltaksområde er markert med sort omriss. (kilde:

Figur 1 Flyfoto over Larsnes Mek. Verksted. Tiltaksområde er markert med sort omriss. (kilde: 2 Planlagt tiltak Planlagt tiltak vil omfatte etablering av et 0,15 m tykt betongdekke på et ca. 3,3 dekar stort område. For å redusere vanngjennomstrømning i massene under betongdekket, etableres ei ny

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

GSV Grensevaktstasjon Nord

GSV Grensevaktstasjon Nord Rapport Oppdrag: Emne: GSV Grensevaktstasjon Nord Rapport: Fase 1 Oppdragsgiver: Barlindhaug Consult AS Dato: 21. mars 2012 Oppdrag / Rapportnr. 711341 / 1 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Iselin

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Nygården og Mostadmarka, Malvik kommune opprydding av kreosotforurensning i grunn og i strandsonen

Utslippstillatelse. for. Nygården og Mostadmarka, Malvik kommune opprydding av kreosotforurensning i grunn og i strandsonen Utslippstillatelse for Nygården og Mostadmarka, Malvik kommune opprydding av kreosotforurensning i grunn og i strandsonen gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981,

Detaljer

Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland

Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland Bakgrunn Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

Pålegg om gjennomforing av tiltak i forurenset grunn på land for eiendommen gnr. 68, bnr. 14 - Eidsbotn, Karmøy kommune

Pålegg om gjennomforing av tiltak i forurenset grunn på land for eiendommen gnr. 68, bnr. 14 - Eidsbotn, Karmøy kommune Dokid: 16041025 (14/3819-7) Brev fra Fylkesmannen i Rogaland til Kannsund Mantime Eide AS datert 12.082015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Deresref.: Ann Helen HystadVår dato: 12.08.2015 Vårref.: 2010/4211 Arkivnr.:

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

Forurensingsforskriften kapittel 2

Forurensingsforskriften kapittel 2 Forurensingsforskriften kapittel 2 Kommunens myndighet og plikter ved bygge- og gravearbeid i forurenset grunn Forurensingskonferanse for kommunene i Agder, 22. januar 2014 seniorrådgiver Kine Martinsen,

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010. MO-Hålogaland

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010. MO-Hålogaland Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010 MO-Hålogaland Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010 MO-Hålogaland Forfatter(e)/Author(s):

Detaljer

Trondheim fagskole, Byåsen

Trondheim fagskole, Byåsen RAPPORT Trondheim fagskole, Byåsen OPPDRAGSGIVER Sør-Trøndelag fylkeskommune EMNE DATO / REVISJON: 6. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416409-RIGm-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

Forurensningsforskriften Kap 2. Louise Engan Fylkesmannen i Nordland

Forurensningsforskriften Kap 2. Louise Engan Fylkesmannen i Nordland Forurensningsforskriften Kap 2 Louise Engan Fylkesmannen i Nordland Henvisninger Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap. 2 - Vedtatt 1. juli 2004, revidert 1. juli 2009

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Ørland kampflybase endrede vilkår for tillatelsen

Ørland kampflybase endrede vilkår for tillatelsen Ørland kampflybase endrede Vilkårene er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknaden til Forsvarsbygg samt tilleggsopplysninger innhentet under behandling av søknaden. Vilkårene forutsetter at andre

Detaljer

Kjoselvdal skytebane, Tromsø kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse (Klif id.nr.:ikke reg) 20.03.2012 FBSE-2011/24

Kjoselvdal skytebane, Tromsø kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse (Klif id.nr.:ikke reg) 20.03.2012 FBSE-2011/24 Kjoselvdal skytebane, Tromsø kommune (Klif id.nr.:ikke reg) 20.03.2012 FBSE-2011/24 Dokumentinformasjon Tittel: Prosjektnummer: Oppdragsgiver: Kontaktperson hos oppdragsgiver Konsulentreferanse og rapportnr.

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

Varsel om tillatelse til å gjennomføre tiltak i forurenset grunn på Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt, Ørskog kommune

Varsel om tillatelse til å gjennomføre tiltak i forurenset grunn på Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt, Ørskog kommune Forsvarsbygg Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Oslo, 05.12.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/6547 Saksbehandler: Karianne Slåtta Haugen Varsel om tillatelse

Detaljer

5.4 Forsvarsbygg. Miljøvurdering og tiltaksplan for opprydding av forurenset grunn ved Midtsandan leir. NORSAS AS

5.4 Forsvarsbygg. Miljøvurdering og tiltaksplan for opprydding av forurenset grunn ved Midtsandan leir. NORSAS AS Konkurransegrunnlagets, del III F Tekniske spesifikasjoner Vedlegg 54 5196005 Midtsandan leir Miljøtiltak 54 Forsvarsbygg Miljøvurdering og tiltaksplan for opprydding av forurenset grunn ved Midtsandan

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

SUPPLERENDE PRØVETAKI NG PÅ PLANLAGT PARKERI NGSAREAL VED GEI LO SKYTEBANE

SUPPLERENDE PRØVETAKI NG PÅ PLANLAGT PARKERI NGSAREAL VED GEI LO SKYTEBANE NOVEMBER 2016 GEILO 770 AS SUPPLERENDE PRØVETAKI NG PÅ PLANLAGT PARKERI NGSAREAL VED GEI LO SKYTEBANE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norway TLF +47 02694 WWW

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING

TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING MAI 2017 ARENDAL INDUSTRIER AS TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING BEHOV FOR NY TILTAKSPLAN NÅR OMRÅDET OMREGULERES FRA INDUSTRIOMRÅDE TIL BOLIGOMRÅDE ADRESSE COWI AS Tordenskjolds gate 9 4612

Detaljer

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Kurs i forurensningsforskriften kap. 2 og veileder TA-2553/2009 Fylkesmannen i Nordland, Bodø 20. november 2012 Kine Martinsen, seniorrådgiver Seksjon

Detaljer

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2.

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2. TEKNISK By- og samfunnsenheten Kristiansand kommune, Bygg og eiendomsavdelingen Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S Att.: Kristiansand Eiendom, Morten Stensrud Vår ref.: 201403530-2 (Bes oppgitt ved

Detaljer

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Til: Midtre Gauldal kommune v/ Stein Strand Fra: Asplan Viak v/ Bernt Olav Hilmo Kopi: Ståle Fjorden Dato: -4-9 Oppdrag: 523522 Støren vannverk etablering av brønn nr. 3 ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Bakgrunn

Detaljer

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene.

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1.-8. september 2006 Utarbeidet av Arne

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1 Biologge prosjektnummer: B08-05-06 Skrevet av: Pål Abrahamsen Dato: 2010-09-10 Til: Sandefjord kommune v/ole Jakob Hansen Kopi: Bjørnar Christiansen (Havnesjef) Tittel: Kvikksølv (Hg) og tributyltinn (TBT)

Detaljer

Vardåsen skytefelt, Kongsvinger kommune Miljøteknisk kartlegging og tiltaksplan (Klif id.nr.: ) FBSE-2012/01

Vardåsen skytefelt, Kongsvinger kommune Miljøteknisk kartlegging og tiltaksplan (Klif id.nr.: ) FBSE-2012/01 Vardåsen skytefelt, Kongsvinger kommune Miljøteknisk kartlegging og tiltaksplan (Klif id.nr.: 0402014) 05.03.2012 FBSE-2012/01 Dokumentinformasjon Tittel: Prosjektnummer: Oppdragsgiver: Kontaktperson hos

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011. MO-Nord

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011. MO-Nord Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011 MO-Nord 1 Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011 MO-Nord Forfattere (alfabetisk)/authors

Detaljer

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Tidligere Høvding Skipsopphugging - Alstahaug Havnevesen KF

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Tidligere Høvding Skipsopphugging - Alstahaug Havnevesen KF Alstahaug Havnevesen KF Postboks 144 8801 Sandnessjøen Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2007/4703 Deres ref: Vår dato: 28.02.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Sylvi Gaut. Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Sylvi Gaut. Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser OPPDRAG Workinnmarka OPPDRAGSNUMMER 509305 OPPDRAGSLEDER Kjartan Kristoffersen OPPRETTET AV Sylvi Gaut DATO Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser Grunnlag I Workinnmarka

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

MILJØOPPRYDDING BRAKERØYA. Status desember 2011

MILJØOPPRYDDING BRAKERØYA. Status desember 2011 MILJØOPPRYDDING BRAKERØYA Status desember 2011 Kontaktpersoner Rom Eiendom AS v/øyvind Amundsen Tlf 40 20 01 13 Civitas AS v/asbjørg Næss Tlf 95 99 12 89 MILJØOPPRYDDING BRAKERØYA Status desember 2011

Detaljer

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Oppsummering og anbefalinger Flere parametre overskrider drikkevannsforskriftens grenseverdier og vannet anbefales således ikke som drikkevann uten

Detaljer

Rapport_. E18 GSV og rundkjøring Skøyen. Statens vegvesen Region øst. Miljøteknisk tiltaksplan OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. E18 GSV og rundkjøring Skøyen. Statens vegvesen Region øst. Miljøteknisk tiltaksplan OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ E18 GSV og rundkjøring Skøyen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region øst EMNE DATO: 8. NOVEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125230-RIGm-RAP-01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

1 Tomtealternativ Historikk Tomtealternativ Miljøprosjekt Nygården Betydning for alternativ 2...

1 Tomtealternativ Historikk Tomtealternativ Miljøprosjekt Nygården Betydning for alternativ 2... Oppdragsgiver: Malvik kommune Oppdrag: 524528 Prosjekt 4506 Hommelvik RA Dato: 2014-04-03 Skrevet av: Fjorden Kvalitetskontroll: Forbord HOMMELVIK RENSEANLEGG - FORURENSET GRUNN INNHOLD 1 Tomtealternativ

Detaljer

Tiltaksplan for forurenset grunn

Tiltaksplan for forurenset grunn Hå kommune Tiltaksplan for forurenset grunn Hå sjukeheim GNR/BNR 21/264,265 Fjerning av oljetank mm. 2015-03-26 OPPDRAGSNR.: 5151549 E01 2015-02-26 Til godkjenning hos forurensningsmyndighet, Hå kommune

Detaljer

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER Oppdragsgiver: Turufjell AS, ved Jon Erik Wee Oppdrag: 609416-01 Turufjell VA-løsninger Dato: 29.08.2016 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE

Detaljer

FORSVARSBYGG SKIFTE EIENDOM MILJØUTREDNING AV SKYTE- OG ØVINGSFELT AVGRUNNSDALEN SKYTE- OG ØVINGSFELT DEL 1 MILJØKARTLEGGING

FORSVARSBYGG SKIFTE EIENDOM MILJØUTREDNING AV SKYTE- OG ØVINGSFELT AVGRUNNSDALEN SKYTE- OG ØVINGSFELT DEL 1 MILJØKARTLEGGING FORSVARSBYGG SKIFTE EIENDOM MILJØUTREDNING AV SKYTE- OG ØVINGSFELT AVGRUNNSDALEN SKYTE- OG ØVINGSFELT DEL 1 MILJØKARTLEGGING 27.03.2007 Avgrunnsdalen skyte- og øvingsfelt. Del 1 Miljøutredning I DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Veileder for undersøkelse, risikovurdering, opprydning og avhending av skytebaner og øvingsfelt

Veileder for undersøkelse, risikovurdering, opprydning og avhending av skytebaner og øvingsfelt FFI-rapport 2010/00116 Veileder for undersøkelse, risikovurdering, opprydning og avhending av skytebaner og øvingsfelt Øyvind Voie, Arnljot Strømseng, Arnt Johnsen, Helle K. Rossland, Tove Karsrud og Kjetil

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 20.06.2011 2011/1440/ANML/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Anne Melbø, 71 25 85 15 Vår ref. J. Weiberg Gulliksen AS Magdevågveien

Detaljer