PROSJEKT:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKT: 09 509 13 0038"

Transkript

1 PROSJEKTNOTAT /200 DATO: (revidert tabell og 3) PROSJEKT: TIL: Arne Eriksen Forsvarsbygg Skifte Eiendom E-post: Pål S. Henriksen Forsvarsbygg Skifte Eiendom E-post: FRA: Golder Associates AS E-post: POST: E-POST: X FAKS: Prosjektnavn: Sak: SKIFTE EIENDOM GURULIA OG BUE-NEBB SKYTE- OG ØVINGSFELT Referat fra befaring og prøvetaking , Gurulia og Bue- Nebb skytebaner, Rissa kommune (Klif id.nr.: og 62403) Innledning Golder Associates AS har bistått Skifte Eiendom med vannprøvetaking og miljøfaglige vurderinger i forbindelse med Skifte Eiendoms prosjekt , Gurulia og Bue-Nebb skyte- og øvingsfelt (gnr. 32 og bnr. og gnr. 33 og bnr., 2, 3, 4, 9 og 5) i Rissa kommune, Sør-Trøndelag. Feltet består av to skytebaner, Bue-Nebb (Klif id. nr.: 62402) og Gurulia (Klif id. nr.: 62403). Bue-Nebb ble opprettet på slutten av 800-tallet i forbindelse med opprettelsen av Hysnes fort, og har bestått av en enkelt bane med skyteavstander fra 700 m til 00 m. Banen ble lagt ned i 975, og Gurulia ble da etablert som erstatning. Hovedstandplass med hus var på 300 m, og det var her vanlig å flytte skivene til de ulike avstandene fra 00 til 300 m og beholde samme standplass. Målområdet på banen var en vertikal fjellvegg med strøk 45 grader mot vest i forhold til skyteretning. En stor andel av prosjektilene har derfor rikosjettert bort fra målområdet i vestlig retning, men det ligger også fremdeles mye prosjektiler i målområdet. Målområdet ligger på kote innunder fjellveggen, og består av urmasser over fjell. Øvrig skytebaneareal består av torvjord. Målområdet ligger i et lite nedbørsfelt som dreneres nordover via veigrøft og en liten bekk som renner inn i samme bekk som avrenningen fra Gurulia skytebane. Denne større bekken renner vestover og munner ut i sjøen ved Hasselvika (Asplan Viak 2007). Gurulia ble som nevnt opprettet i 975, og er fremdeles i bruk av HV 3. Banen består av en enkel 300 m skytebane, med 2 målarrangementer og til sammen 7 standplasser, hvor det er standplasshus på 300 og 200 m. Banen har også blitt benyttet som kortholdsbane, og det har vært plassert selvanvisere rundt på banen. Målområdet består av en nedre og øvre kulefangervoll, og skytegrav med målarrangement. Skytebanen ligger i utmarksterreng bestående av myr og blandingsskog, og er anlagt vinkelrett på et nord-sørgående myrdrag. Skytebanearealet drenerer ut syd/sydvest i en bekk som krysser baneområdet, og det er gravd ut drensgrøfter nord og delvis syd for hele skytebanen. Golder Associates AS Vebjørns vei 5, 3400 LIER Telefon Telefaks Org. nr MVA

2 Prosjektnotat: /200 Det går også en liten bekk på baksiden av den øverste kulefangervollen, som renner sydover og gjennom baneområdet, for så å renne ut i en større bekk som går vestover, og inn i Budalsbekken hvor også avrenningen fra Bue-Nebb renner inn (Asplan Viak 2007). Asplan Viak AS gjennomførte i 2006 og 2007 miljøkartlegginger og risiko- og tiltaksvurderinger av skyte- og øvingsfeltet på Gurulia og Bue-Nebb (Asplan Viak 2007). Det ble da påvist høyt innhold av tungmetallet bly i jordsmonnet på omtrent hele banearealet på Gurulia, og det ble også påvist kobber og sinkverdier over normverdi, samt antimon over 00 mg/kg på deler av banearealet. På Bue-Nebb ble det hovedsakelig gjennomført undersøkelser i målområdet, og det ble her påvist høyt innhold av bly. Det ble også påvist kobber over normverdi, og antimon over 00 mg/kg i flere av målingene, og sink over normverdi i to av målingene. Det ble i tillegg gjennomført undersøkelser ved mål/skiveområde 200m og ved standplass 300m. Det ble her kun påvist bly i prøven tatt ut på mål/skiveområde 200m (375 mg/kg). Det ble ikke tatt ut vannprøver oppstrøms og nedstrøms skytebanene i 2007, da det var svært tørt på prøvetakingstidspunktet og i lengre periode før prøvetakingen. Da det ikke ble tatt ut vannprøver i 2007 ønsket Skifte Eiendom å gjennomføre en vannprøvetaking i Prøvetakingen ble gjennomført , med liten til normal vannføring, og uttak av til sammen ti vannprøver fra de to banene som blei sendt akkreditert laboratorium for analyse. To av vannprøvene ble tatt ut som referanseprøver, mens åtte av prøvene ble tatt ut nedstrøms banearealene (jf. Figur, Figur 2, Figur 3 og vedlegg og 2). Det ble i tillegg tatt ut fem kjerneprøver av myra på banearealet på Gurulia, og fire prøver på Bue-Nebb for XRF-analyse (jf. Figur, Figur 2 og vedlegg og 2). Prøvetaking Gurulia Gurulia skytebane er som nevnt lokalisert vinkelrett på et nord-sørgående myrdrag, og det er en bekk som krysser baneområdet, og renner sørover. Både standplasser og målområdet ligger innenfor nedslagsfeltet til denne bekken. Det er i tillegg gravd ut avskjærende drensgrøfter nord og delvis syd for baneområdet, og det går en liten bekk på baksiden av den øverste kulefangervollen som renner inn i drensgrøften som går på sørsiden av baneområdet. Bekken som krysser baneområdet har et nedbørsfelt på ca. 360 dekar, og en gjennomsnittlig avrenning på 4,6 l/s, basert på nedbørsnormaler for området (Asplan Viak, 2007). Overvann og myrvann fra storparten av nedslagsfeltet oppstrøms og rundt banen vil drenere via de avskjærende grøftene til bekken som krysser baneområdet, uten å være i kontakt med arealene på skytebanen. Det vil derfor i all hovedsak være nedbør som faller direkte på de forurensede arealene som vil bidra med utvasking av forurensing fra skytebanen. I følge Asplan Viak er det i alt ca. 3 dekar som er forurenset med bly (>60 mg/kg Pb) ved Gurulia skytebane. I tillegg viser målinger i lia øst for målområdet blyinnhold på >000 mg/kg. Vann fra dette området på ca. 03 dekar vil drenere ut via bekken som kommer ned rett bak målområdet, til søndre avskjærende drensgrøft, og videre ut av området i bekken som krysser baneområdet, og går sydover (jf. figur 2). Totalt forurenset areal med avrenning til bekken vil da være ca. 6 dekar. Dette tilsvarer en midlere avrenning av størrelsesorden 4,6 l/s, og sett i forhold til delnedbørfeltet som drenerer skytebaneområdet (360 dekar) medfører dette en fortynning 3 ganger (Asplan Viak, 2007). Golder Associates AS 2

3 Prosjektnotat: /200 Da det under Asplan Viaks kartlegging i 2007 hadde det vært ekstremt lite nedbør i en periode på seks uker før feltarbeidet, var det ingen vannføring i grøfter og bekker på Gurulia. Det ble derfor ikke tatt ut vannprøver i Under prøvetakingen sommeren 2009 ble det tatt ut til sammen fem vannprøver (jf Figur ). Det ble tatt ut en vannprøve oppstrøms skytebanen (V) og en vannprøve i bekken ut av skytebaneområdet nedstrøms (V2). Det ble også tatt ut en vannprøve nedstrøms 00 m standplass (V3) og en prøve nedstrøms 200 og 300 meter standplass (V4), i den søndre drensgrøften. Det ble i tillegg tatt ut en prøve i bekken som kommer ned rett bak målområdet (V5), som fanger opp vann fra lia øst for skytebanen. Det ble også tatt ut en referanseprøve for både Gurulia og Bue-Nebb (REF) i Budalsbekken, oppstrøms utløpet til bekken som kommer fra Gurulia (jf. Figur 3). Prøvene ble sendt akkreditert laboratorium for analyse på tungmetaller, TOC, ph og ledningsevne. Det var liten til normal vannføring ved prøvetakingen i Det ble også tatt ut fem kjerneprøver av myra på baneområdet (jf. Figur ). Det ble tatt til sammen fire prøver innenfor baneområdet, og en prøve i myra nedstrøms skytebanen. Prøvene ble analysert med XRF-feltinstrument etter tørking av prøvematerialet. Figur Oversiktskart over Gurulia skytebane, med arealer med forurenset jord og delnedbørfelt iht. Asplan Viak sine undersøkelser i Kjerneprøvepunkt (P til P5) og vannprøvepunkt (V til V5) fra prøvetakingen i 2009 er tegnet inn (Asplan Viak 2007). Golder Associates AS 3

4 Prosjektnotat: /200 Prøvetaking Bue-Nebb Skytebanen på Bue-Nebb er lokalisert i et lite nedslagsfelt som drenerer nordover via veigrøft og en liten bekk som går gjennom baneområdet. Bekken drenerer inn i bekken som kommer fra Gurulia skytebane og renner videre nordover. Grøfta langs vestsiden av veien forbi målområdet avskjærer vann fra delnedbørfeltet vest for veien. Grøfta på østsiden av veien har gått tett, og drenerer derfor østover mot bekken som går ut av området (Asplan Viak 2007). I selve målområdet er det nedbør som faller direkte på det forurensede arealet som bidrar til utvasking av forurensning fra skytebanen, samt nedbør fra feltet bak/øst for berghammeren. Avrenning/utvasking fra forurensede masser i målområdet vil drenere til bekken som renner nordover fra området. Arealer forurenset med bly i målområdet utgjør ca. 7 dekar (>60 mgpb/kg). Tar en med nedbørsfeltet øst for berghammeren blir arealet 8,6 dekar. Vann fra rikosjettområdet vest for målområdet vil drenere nordover via grøfta langs veien. Arealet av dette delnedbørfeltet er ca. 6,4 dekar, så totalt areal med forurenset jord, og delnedbørfelt vil være av størrelsesorden 25 dekar, som gir en midlere avrenning på ca. l/s. Sett i forhold til delnedbørfeltet som drenerer hele målområdet medfører dette en fortynning på :,4 (Asplan Viak 2007). Da det under Asplan Viaks kartlegging i 2007 hadde det vært ekstremt lite nedbør i en periode på seks uker før feltarbeidet, var det ingen vannføring i grøfter og bekker på Bue-Nebb. Det ble derfor ikke tatt ut vannprøver i Under prøvetakingen sommeren 2009 ble det tatt ut til sammen fire vannprøver (jf. Figur 2). Det ble ikke tatt ut vannprøve oppstrøms skytebanen, da det ikke var vann i grøfta langsmed veien sydvest for målområdet. Vannprøve V ble tatt ut i bekken som drenerer nordover i skytebaneområdet ved skivevoll i målområdet 300m, mens prøve V2 ble tatt ut av området nedstrøms nedbørfeltet til skytebanen. Det ble også tatt ut en vannprøve midt mellom 00 og 200 m mål/skiveområde (V3) og en prøve nedstrøms 300 m standplass (V4). Det ble også tatt ut en referanseprøve for både Gurulia og Bue-Nebb (REF) i Budalsbekken, oppstrøms utløpet til bekken som kommer fra Gurulia (jf. Figur 3). Prøvene ble sendt akkreditert laboratorium for analyse på tungmetaller, TOC, ph og ledningsevne. Det var liten til normal vannføring ved prøvetakingen i Det ble også tatt ut tre kjerneprøver av myra på baneområdet, og en prøve av rikosjettområdet sydvest for målområdet (jf. Figur 2). Prøvene ble analysert med XRF-feltinstrument etter tørking av prøvematerialet. Golder Associates AS 4

5 Prosjektnotat: /200 Figur 2 Oversiktskart over Bue-Nebb skytebane, med arealer med forurenset jord og delnedbørfelt iht. Asplan Viak sine undersøkelser i Kjerneprøvepunkt (P til P4) og vannprøvepunkt (V, V3 og V4) fra prøvetakingen i 2009 er tegnet inn (Asplan Viak 2007). Figur 3 Oversiktskart over Gurulia og Bue-Nebb skytebaner, med nedbørfelt og delnedbørfelt iht. Asplan Viak sine undersøkelser i Vannprøvepunkt (V2, Bue-Nebb) og referanseprøvepunkt (REF) fra prøvetakingen i 2009 er tegnet inn (Asplan Viak 2007). Golder Associates AS 5

6 Prosjektnotat: /200 Resultater og vurderinger Gurulia Vannprøveresultatene fra 2009 (jf Tabell ) viser en tydelig forskjell i tungmetallinnholdet i prøven tatt ut oppstrøms skytebanearealet (V), i forhold til samleprøven tatt ut nedstrøms skytebanen (V2). Dette viser at det skjer en avrenning fra de forurensede arealene på skytebaneområdet. Bekken fra Gurulia samløper med en bekk som kommer fra syd, og renner ut i Budalsbekken, rett nedstrøms referanse prøvepunktet (jf. Figur 3). Resultatene viser også at prøven som ble tatt ut nedstrøms 00 m standplass og nærmere målområdet og skivevoll (V3), har høyere konsentrasjoner av tungmetaller enn øvrige vannprøver. Dette samsvarer med undersøkelsen Asplan Viak gjorde av jordmonnet i 2007, hvor det er en økning i tungmetallinnholdet i jordsmonnet nærmere målområdet og skivevoll. Prøve V4, som ble tatt ut fra drensgrøfta nedstrøms 200 og 300 m standplass viser også at det at det skjer en avrenning fra områdene mellom de to vestre standplassene. Prøven tatt ut av bekken som kommer ned rett bak målområdet (V5), viser at det også skjer en avrenning fra lia øst for skytebanen. Dette samsvarer med undersøkelsene til Asplan Viak fra 2007, som viser blyverdier opp mot mg/kg i lia bak målområdet. Referanseprøven tatt ut i 2009 (REF) viser lavere tungmetallkonsentrasjoner enn LBRL-verdien (Lowest Biological Risk Limit) og drikkevannsforskriften. LBRL er en verdi som er forventet å ha ingen eller meget lav risiko for eventuell flora og fauna i resipienten (FFI 2006). FFI har derfor foreslått å benytte LBRL verdien som et kvalitetskriterium for overflatevann, mens kriteriene satt i drikkevannsforskriften benyttes for grunnvann. Sammenlignet med tilstandsklasser for ferskvann (SFT 97.04), viser imidlertid referanseprøven at vannet er moderat forurenset mht. bly og kobber, og ubetydelig forurenset mht. sink. Prøvene tatt ut nedstrøms skytebanen, V2 til V4, og i lia bak målområdet, V5, viser at vannet blir påvirket av avrenning fra de forurensede områdene på skytebanen (jf. Figur og Tabell ). Resultatene viser en overskridelse for ett eller flere stoff i forhold til LBRL-verdiene, og grenseverdiene satt for bly, kobber og antimon i drikkevannsforskriften. Sammenlignet med tilstandsklasser for ferskvann viser resultatene at bly- og kobberverdiene ligger i tilstandsklasse II, moderat forurenset, til klasse V, meget sterkt forurenset. For sink ligger resultatene i tilstandsklasse I, ubetydelig forurenset, og II, moderat forurenset. Resultatene i prøve V2, tatt ut som en samleprøve nedstrøms skytebanearealet, viser også at det skjer en fortynning, da samleprøven har lavere tungmetallverdier enn prøve V3, som er tatt ut nærmere de forurensede arealene på skytebanen (jf. Tabell ). Prøvene viser også et relativt høyt innhold av TOC (total organisk karbon) en høy ph. Dette kan føre til at metallene i resipienten er mindre biotilgjengelige, og en eventuell høyere kvalitetskriterium for resipienten enn LBRL, kan derfor vurderes (Asplan Viak, 2007). Ingen av resultatene i prøve V2 overskrider de beregnede konsentrasjoner i resipienten. Dette kan sees i sammenheng med at beregningen er gjort på et generelt grunnlag, med utgangspunkt i SFTs beregningsverktøy 99.0, som benytter en generell Kd-faktor, som er lite stedspesifikk. Beregningen vil da overestimere konsentrasjonene i resipienten. Golder Associates AS 6

7 Prosjektnotat: /200 Tabell Sammenstilling av analyseresultater for tungmetaller i vannprøver sammenlignet med LBRL, grenseverdier i drikkevannsforskriften og beregnede konsentrasjoner i resipient og SFTs tilstandsklasser for miljøkvalitet i ferskvann for Gurulia (SFT 97.04). Stoff Prøve V V2 V3 V4 V5 REF LBRL (drikkevannsforskriften) Beregnet i resipient (***) Cu µg/l,4 3,2 45,3 7,89 0,6,43 3 (00*) 4 Pb µg/l 3,6 20,2 62,7 3,22 4,2 <0.6 2,5 (0*) 645 Zn µg/l <4 3,5 6,2 9,55 <4 <4 50 (*) 577 Sb µg/l 0,45 2,84 9,56 0,857,25 <0. - (5**) 764 TOC mg/l 6,9 7 4,4 8,9 0,6 4 - (5*) ph 5,25 5,86 6, 6,7 5,93 6,9 - (6,5 9,5*) Ledningsevne (konduktivitet) ms/m 5,65 5,79 6,27 6,32 6,33 7,3 - (250*) - = Det er ikke utviklet egne LBRL-verdier for antimon, TOC, ph og konduktivitet * = Iht. drikkevannsforskriften, det er ikke stilt krav til sink i drikkevannsforskriften (drikkevannsforskriften) ** = Tappevann *** = Beregninger basert på standardverdier og likninger i 99.0, med utgangspunkt i gjennomsnittsverdier av jordkonsentrasjoner målt på baneområdet, og et forurenset areal på 6 dekar av et totalt areal på nedbørsfelt på 360 dekar, for bekk ut av området. I "Ubetydelig forurenset Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann, SFT 97:04, II "Moderat forurenset III "Markert forurenset" Tilstandsklasser IV "Sterkt forurenset" V "Meget sterkt forurenset" XRF-resultatene av kjerneprøvene Skifte Eiendom og Golder Associates tok ut sommeren 2009 fra baneområdet (jf. Tabell 2 og Figur ) viser alle overskridelser i forhold til SFTs normverdi for Pb for en eller flere dybder. Resultatene viser også at prøve P, 0-0 cm, og prøve P3, 0-0 cm og cm, overskrider normverdien for Cu med henholdsvis 83 mg/kg, 03 mg/kg og 05 mg/kg. De høyeste blyverdiene er påvist i kjerneprøve P. Prøven ble tatt ut på myra mellom 300 og 200 meter standplass, og det ble i dybden 0-0 cm påvist 59 mg/kg Pb. I dybden 0-20 cm ble det påvist 65 mg/kg Pb, og i dybden cm ble det påvist 6 mg/kg. Dette viser at tungmetallinnholdet i torva avtar nedover i myra, som også gjenspeiles i kjerneprøve P2, P3 og P4, (jf. Tabell 2). Prøve P5 som ble tatt ut av myra nedstrøms skytebaneområdet viser ingen tegn til forurensning over SFTs normverdi. Sammenlignet med Asplan Viak sine undersøkelser fra 2007, er det store forskjeller i tungmetallverdier i kjerneprøvene tatt ut av Skifte Eiendom og Golder i Det er i alle prøvene utenom prøve P målt lavere verdier i 2009 enn i Årsaken til variasjonen og forskjellene kan være at Asplan Viak sine prøver er tatt ut som blandprøver av tolv enkeltprøver i en dybde fra 0-5 cm, mens kjerneprøvene er tatt ut som en enkeltprøve per prøvepunkt. Ved uttak av blandprøver fra 0-5 cm vil en få et mer representativt bilde av den generelle forurensningssituasjonen i det øverste laget av myra, enn ved uttak av kjerneprøver. Kjerneprøver vil gi et svar på den vertikale Golder Associates AS 7

8 Prosjektnotat: /200 utbredelsen av forurensningen, og som nevnt over er det en tydelig avtagning i forurensning i kjerneprøvene med dybden. Så en kombinasjon av blandprøver og kjerneprøver vil derfor kunne gi et bedre bilde av forurensningssituasjonen enn ved kun bruk av den ene eller andre metoden. Tabell 2 XRF-resultater fra kjerneprøver tatt ut ved Gurulia skytebane Prøvematerialet er tørket før analyse med XRF-instrumentet. Der hvor det er satt 0 i tabellen, er avviket enten tilnærmet likt, eller høyere enn den målte verdien. Uthevede resultater overskrider SFTs normverdi. Prøve Stoff Sb (mg/kg) Pb (mg/kg) Zn (mg/kg) Cu (mg/kg) Normverdi 20 mg/kg* 60 mg/kg 00 mg/kg 00 mg/kg 0 0cm Gurulia P 0 20cm cm cm cm cm cm Gurulia P cm cm cm cm cm cm cm Gurulia P cm cm cm cm cm cm cm Gurulia P cm cm cm cm cm Gurulia P5 0 20cm cm cm * = Normverdi for antimon er hentet fra FFI rapport 2008/xxxx Golder Associates AS 8

9 Prosjektnotat: /200 Resultater og vurderinger Bue-Nebb Vannprøveresultatene fra 2009 (jf Tabell 3 og Figur 2) prøve V viser at det skjer en avrenning fra målområdet til bekken som går gjennom baneområdet på Bue-Nebb. Resultatene viser også at prøvene som ble tatt ut nedstrøms målområdet på det tidligere baneområdet, prøve V3 og V4, er påvirket av avrenningen, men som for prøve V2 tatt ut nedstrøms baneområdet, viser resultatene at det skjer en tydelig fortynning jo lengre nedstrøms målområdet en kommer. Referanseprøven tatt ut i 2009 (REF) viser lavere tungmetallkonsentrasjoner enn LBRL-verdien (Lowest Biological Risk Limit) og drikkevannsforskriften. LBRL er som tidligere nevnt, en verdi som er forventet å ha ingen eller meget lav risiko for eventuell flora og fauna i resipienten (FFI 2006). FFI har derfor foreslått å benytte LBRL verdien som et kvalitetskriterium for overflatevann, mens kriteriene satt i drikkevannsforskriften benyttes for grunnvann. Sammenlignet med tilstandsklasser for ferskvann (SFT 97.04), viser imidlertid prøve REF at vannet er moderat forurenset mht. bly og kobber, og ubetydelig forurenset mht. sink. Resultatene viser også en overskridelse for ett eller flere stoff i forhold til LBRL-verdiene, og grenseverdiene satt i drikkevannsforskriften (jf. Tabell 3). Sammenlignet med tilstandsklasser for ferskvann viser resultatene at bly- og kobberverdiene ligger i tilstandsklasse IV, sterkt forurenset, til klasse V, meget sterkt forurenset. For sink ligger resultatene i tilstandsklasse I, ubetydelig forurenset, til klasse III, markert forurenset. Prøvene viser også et relativt høyt innhold av TOC en høy ph. Dette kan føre til at metallene i resipienten er mindre biotilgjengelige, og en eventuell høyere kvalitetskriterium for resipienten enn LBRL, kan derfor vurderes (Asplan Viak, 2007). Ingen av resultatene i prøve V2 overskrider de beregnede konsentrasjoner i resipienten. Dette kan sees i sammenheng med at beregningen er gjort på et generelt grunnlag, med utgangspunkt i SFTs beregningsverktøy 99.0, som er lite stedspesifikk, og som overestimerer konsentrasjonene i resipienten. Golder Associates AS 9

10 Prosjektnotat: /200 Tabell 3 Sammenstilling av analyseresultater for tungmetaller i vannprøver, sammenlignet med LBRL, grenseverdier i drikkevannsforskriften og beregnede konsentrasjoner i resipient og SFTs tilstandsklasser for miljøkvalitet i ferskvann for Bue-Nebb (SFT 97.04). Stoff Prøve V V2 V3 V4 REF LBRL (drikkevannsforskriften) Beregnet i resipient (***) Cu µg/l 20,7 5,42 0,7 8,98,43 3 (00*) 5 Pb µg/l 39,6 5,46 23,4 2 <0.6 2,5 (0*) 35 Zn µg/l 22,6 4,35 5,28 6,52 <4 50 (*) 5,4 Sb µg/l 5,54 0,493,22 0,867 <0. - (5**) 23 TOC mg/l 3, 25,9 22, (5*) ph 5,4 6,2 6,33 6,43 6,9 - (6,5 9,5*) Ledningsevne (konduktivitet) ms/m 9,26 6,87 7,57 7,28 7,3 - (250*) - = Det er ikke utviklet egne LBRL-verdier for antimon, TOC, ph og konduktivitet * = Iht. drikkevannsforskriften, det er ikke stilt krav til sink i drikkevannsforskriften (drikkevannsforskriften) ** = Tappevann *** = Beregninger basert på standardverdier og likninger i 99.0, med utgangspunkt i gjennomsnittsverdier av jordkonsentrasjoner målt på baneområdet, og et forurenset areal på 25 dekar av et totalt areal på nedbørsfelt på 450 dekar, for bekk ut av området. I "Ubetydelig forurenset Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann, SFT 97:04, II "Moderat forurenset III "Markert forurenset" Tilstandsklasser IV "Sterkt forurenset" V "Meget sterkt forurenset" XRF-resultatene av kjerneprøvene Skifte Eiendom og Golder Associates tok ut sommeren 2009 fra baneområdet (jf. Tabell 4 og Figur 2) viser alle overskridelser i forhold til SFTs normverdi for Pb for en eller flere dybder. Resultatene viser også at prøve P2 overskrider normverdien for Sb, Zn og Cu for en eller flere dybder. De høyeste blyverdiene er påvist i kjerneprøve P2. Prøven ble tatt ut på myra rett foran målområdet, og det ble i dybden 0-0 cm påvist 7468 mg/kg Pb. I dybden 0-20 cm ble det påvist 4 6 mg/kg Pb, i dybden cm ble det påvist 0 74 mg/kg Pb, og i dybden cm ble det påvist 92 mg/kg Pb. Dette viser at tungmetallinnholdet i torva avtar nedover i myra, som også gjenspeiles i kjerneprøve P, P3 og P4 (jf. Tabell 4). Golder Associates AS 0

11 Prosjektnotat: /200 Tabell 4 XRF-resultater fra kjerneprøver tatt ut ved Bue-Nebb skytebane Prøvematerialet er tørket før analyse med XRF instrumentet. Der hvor det er satt 0 i tabellen, er avviket enten tilnærmet likt, eller høyere enn den målte verdien. Uthevede resultater overskrider SFTs normverdi. Stoff Sb (mg/kg) Pb (mg/kg) Zn (mg/kg) Cu (mg/kg) Prøve Normverdi 20 mg/kg* 60 mg/kg 00 mg/kg 00 mg/kg Bue Nebb P Bue Nebb P2 Bue Nebb P3 Bue Nebb P * = Normverdi for antimon er hentet fra FFI rapport 2008/xxxx En sammenligning av XRF-resultatene av kjerneprøvene tatt ut Skifte Eiendom og Golder i 2009 med Asplan Viak sine resultater fra 2007, viser godt samsvar. Det ble i begge undersøkelsene målt høyest verdier nær målområdet, og relativt lave verdier på de øvrige baneområdene. Undersøkelsene i 2007 og 2009 viste også en betydelig reduksjon i tungmetallverdiene fra en dybde på 30 cm og nedover i torva foran målområdet. Men det er i P2 i dybden cm påvist 824 mg/kg Pb. Prøve P2 er tatt ut like foran målområdet, og den påviste blyverdien kan indikere at det skjer en nedvasking av forurensning i området. Men dette må verifiseres med uttak av flere jordprøver i området. For den påviste forurensningen kan også skyldes krysskontaminering, da det er påvist svært høye blyverdier i toppsjiktet i prøvepunktet, og kjerneprøven kan derfor ha blitt kontaminert på vei opp. Golder Associates AS

12 Prosjektnotat: /200 Konklusjon Sett i forhold til naturlige bakgrunnskonsentrasjoner av tungmetaller i vann ved Gurulia og Bue- Nebb, viser vannet nedstrøms skytebanene at det skjer en avrenning av tungmetaller fra banearealene. Resultatene fra samleprøvene nedstrøms skytebanene (Gurulia V2 og Bue-Nebb V2), viser overskridelse for tungmetallene bly og kobber i forhold til LBRL-verdiene som FFI har satt som kriterium for overflatevann. I forhold til sink er det påvist lavere konsentrasjoner enn LBRL-verdien i prøvene. Det er også påvist lave konsentrasjoner av antimon. Ingen av resultatene overskrider de beregnede konsentrasjoner i resipienten basert på påviste jordkonsentrasjoner. Dette kan sees i sammenheng med at beregningen er gjort på et generelt grunnlag, med utgangspunkt i SFTs beregningsverktøy 99.0 og en blanding av målte og antatte stedspesifikke forhold. Det kan se ut til at beregningene overestimerer konsentrasjonene i resipienten. Men det kan også skyldes forhold i nedbørfeltet som reduserer utlekkingspotensialet til tungmetallene. På bakgrunn av foreliggende resultater fra vannprøvetakingen i 2009 anbefaler Golder at det foretas supplerende vannprøvetakinger på Gurulia og Bue-Nebb, for å fange opp årstidsvariasjoner og verifisere påviste konsentrasjoner i Flere måleserier vil også gi et bedre grunnlag for å dokumentere påvirkning på resipienten og effekten av et eventuelt opprydningstiltak. Det anbefales også en ytterligere undersøkelse av jordsmonnet, og en bedre kartlegging av utbredelsen av forurensningen ved de to skytebanene før eventuelle opprydningstiltak iverksettes. Rolf E. Andersen Prosjektleder Saksbehandler Vedlegg:. Analyserapport 2. Feltlogg Golder Associates AS 2

13 Prosjektnotat: /200 Referanser Asplan Viak Forsvarsbygg Skifte Eiendom, miljøutredninger av skyte- og øvingsfelt. Gurulia og Bue Nebb skytebaner, del miljøkartlegging ( ) og del 2 risiko og tiltaksvurdering ( ). FFI 2006/034. Veileder for avhending av skytebaner og øvingsfelt del tungmetaller. FFI 2008/xxxxx. Forslag til Veileder for risikovurdering, opprydning og avhending av skytebaner og øvingsfelt. SFT 997. Veileder 97:04. Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann. SFT 999. Veileder 99:0 Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn. Golder Associates AS 3

14 Vedlegg From: ALS Scandinavia NUF, Drammensveien 73, N-0277 Oslo. Tlf Faks To: Forsvarsbygg v/skifte Eiendom Ref: Arne Eriksen Program: VANN Ordernumber: N ( ; ) Report created: by inger.alfsen ELEMENT SAMPLE Guruliabue-nebb.ref. Overflatevann Gurulia V Overflatevann Gurulia V2 Overflatevann Gurulia V3 Overflatevann Gurulia V4 Overflatevann Gurulia V5 Overflatevann Cu µg/l,43,4 3,2 45,3 7,89 0,6 Pb µg/l <0.6 3,6 20,2 62,7 3,22 4,2 Zn µg/l <4 <4 3,5 6,2 9,55 <4 Sb µg/l <0. 0,45 2,84 9,56 0,857,25 TOC mg/l 4 6,9 7 4,4 8,9 0,6 ph 6,9 5,25 5,86 6, 6,7 5,93 Ledningsevne (konduktivitet) ms/m 7,3 5,65 5,79 6,27 6,32 6,33 ELEMENT SAMPLE Bue-Nebb V OverflatevannBue-Nebb V2 OverflatevannBue-Nebb V3 OverflatevannBue-Nebb V4 Overflatevann Cu µg/l 20,7 5,42 0,7 8,98 Pb µg/l 39,6 5,46 23,4 2 Zn µg/l 22,6 4,35 5,28 6,52 Sb µg/l 5,54 0,493,22 0,867 TOC mg/l 3, 25,9 22, 22 ph 5,4 6,2 6,33 6,43 Ledningsevne (konduktivitet) ms/m 9,26 6,87 7,57 7,28 Please note: This report is preliminary and does not contain all relevant information For the definitive and complete reporting of the results, reference is made to th corresponding written and signed report from ALS Scandinavia

15 Måle-/prøvepunkt: V, Gurulia Prøvedato: UTM-ref: 32 V Oppstrøms er: Liten til normal vannføring

16 Måle-/prøvepunkt: V2, Gurulia Prøvedato: UTM-ref: 32 V Nedstrøms er: Liten til normal vannføring

17 Måle-/prøvepunkt: V3, Gurulia Prøvedato: UTM-ref: 32 V Nedstrøms 00 meter standplass er: Liten til normal vannføring

18 Måle-/prøvepunkt: V4, Gurulia Prøvedato: UTM-ref: 32 V Nedstrøms 300 og 200 meter standplass er: Liten til normal vannføring

19 Måle-/prøvepunkt: V5, Gurulia Prøvedato: UTM-ref: 32 V Nedstrøms lia øst for målområdet er: Liten til normal vannføring

20 Måle-/prøvepunkt: P, Gurulia Prøvedato: UTM-ref: 32 V Mellom 300 og 200 meter standsplass 0-50cm er: Middels godt omdannet i hele profilet

21 Måle-/prøvepunkt: P2, Gurulia Prøvedato: UTM-ref: 32 V Øst for 200 meter standplass 0-60cm er: Middels godt omdannet i hele profilet

22 Måle-/prøvepunkt: P3, Gurulia Prøvedato: UTM-ref: 32 V Rett vest for 00 meter strandplass 0-80cm er: Middels godt omdannet i hele profilet

23 Måle-/prøvepunkt: P4, Gurulia Prøvedato: UTM-ref: 32 V Rett vest for 50 meter standplass 0-60cm er: Middels godt omdannet i hele profilet

24 Måle-/prøvepunkt: P5, Gurulia Prøvedato: UTM-ref: 32 V Nedstrøms skytebanen 0-40cm er: Middels godt omdannet i hele profilet

25 Måle-/prøvepunkt: V, Bue-Nebb Prøvedato: UTM-ref: 32 V Rett nedstrøms målområdet 300m er: Liten til normal vannføring

Miljøopprydding Gurulia og Bue Nebb SØF, Rissa kommune Type rapport: Notat om supplerende kartlegging SFT id.nr.: 1624013 22.07.

Miljøopprydding Gurulia og Bue Nebb SØF, Rissa kommune Type rapport: Notat om supplerende kartlegging SFT id.nr.: 1624013 22.07. Miljøopprydding Gurulia og Bue Nebb SØF, Rissa kommune Type rapport: Notat om supplerende kartlegging SFT id.nr.: 1624013 22.07.2010 FBSE-2010/XXX Dokumentinformasjon Tittel: Prosjektnummer: Oppdragsgiver:

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Overvåking av avrenning fra skyteog øvingsfelt. Grete Rasmussen Seniorrådgiver/Dr Scient

Overvåking av avrenning fra skyteog øvingsfelt. Grete Rasmussen Seniorrådgiver/Dr Scient Overvåking av avrenning fra skyteog øvingsfelt Grete Rasmussen Seniorrådgiver/Dr Scient Innhold Overvåkingsprogram i aktive og passive SØF Lærdom fra overvåkingsprogrammet: hva påvirker utlekking av metaller

Detaljer

Gurulia og Bue-Nebb SØF, Rissa kommune Supplerende miljøtekniske undersøkelser

Gurulia og Bue-Nebb SØF, Rissa kommune Supplerende miljøtekniske undersøkelser (SFT id.nr.:1624013) 21.01.2011 FBSE-2010/35 Dokumentinformasjon Tittel: Prosjektnummer: Oppdragsgiver: Kontaktperson hos oppdragsgiver Konsulentreferanse og rapportnr. Dato: Versjon: Totalt antall sider

Detaljer

Supplerende grunnundersøkelse på kortholdsbane, Bodin leir

Supplerende grunnundersøkelse på kortholdsbane, Bodin leir MEMO TITTEL Supplerende undersøkelser. Kortholdsbane Bodin leir DATO 15. mai 2012 TIL Forsvarsbygg v/camilla Spansvoll KOPI Forsvarsbygg v/arne Eriksen FRA Øystein Løvdal OPPDRAGSNR. 135356 ADRESSE COWI

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010. MO-Hålogaland

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010. MO-Hålogaland Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010 MO-Hålogaland Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010 MO-Hålogaland Forfatter(e)/Author(s):

Detaljer

FORSVARSBYGG SKIFTE EIENDOM MILJØUTREDNING AV SKYTE- OG ØVINGSFELT GURULIA OG BUE-NEBB SKYTEBANER DEL 1 MILJØKARTLEGGING

FORSVARSBYGG SKIFTE EIENDOM MILJØUTREDNING AV SKYTE- OG ØVINGSFELT GURULIA OG BUE-NEBB SKYTEBANER DEL 1 MILJØKARTLEGGING FORSVARSBYGG SKIFTE EIENDOM MILJØUTREDNING AV SKYTE- OG ØVINGSFELT GURULIA OG BUE-NEBB SKYTEBANER DEL 1 MILJØKARTLEGGING 22.12.2006 Gurulia og Bue-Nebb skytebaner. Del 1 Miljøkartlegging I DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Nedrebøheia SØF, Bjerkreim kommune Sluttrapport etter gjennomførte tiltak (SFT id.nr.: 1114005-7) 05.10.2012 FBSE-2012/24

Nedrebøheia SØF, Bjerkreim kommune Sluttrapport etter gjennomførte tiltak (SFT id.nr.: 1114005-7) 05.10.2012 FBSE-2012/24 Nedrebøheia SØF, Bjerkreim kommune etter gjennomførte tiltak (SFT id.nr.: 1114005-7) 05.10.2012 FBSE-2012/24 Tittel: Dokumentinformasjon Prosjektnummer: 5193007 Oppdragsgiver: Kontaktperson hos oppdragsgiver

Detaljer

Steinkjersannan SØF. Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder

Steinkjersannan SØF. Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder Miljøseminar i regi av Forsvarsbygg Skifte Eiendom Oslo, 23. mai 2012 Rolf E. Andersen Golder Associates AS Bakgrunn

Detaljer

RAPPORT. Tiltaksplan NAMSOS SKYTEBANE Sendt til: Namsos skytterlags avviklingsstyre v/roger Larsen og Svein Knagenhjelm

RAPPORT. Tiltaksplan NAMSOS SKYTEBANE Sendt til: Namsos skytterlags avviklingsstyre v/roger Larsen og Svein Knagenhjelm NAMSOS SKYTEBANE Tiltaksplan Sendt til: Namsos skytterlags avviklingsstyre v/roger Larsen og Svein Knagenhjelm RAPPORT Rapport nummer 10 509 13 0117-2 Innholdsregister 1.0 BESKRIVELSE AV DET AKTUELLE OMRÅDET...

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011. MO-Nord

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011. MO-Nord Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011 MO-Nord 1 Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011 MO-Nord Forfattere (alfabetisk)/authors

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011. MO-Oslofjord

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011. MO-Oslofjord Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011 MO-Oslofjord 1 Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011 MO-Oslofjord Forfattere (alfabetisk)/authors

Detaljer

Nesje SØF. Hyllestad kommune Supplerende miljøteknisk undersø- kelse og tiltaksplan Klif id.:1413004, 1413005 og 1413006 14.7.

Nesje SØF. Hyllestad kommune Supplerende miljøteknisk undersø- kelse og tiltaksplan Klif id.:1413004, 1413005 og 1413006 14.7. Nesje SØF. Hyllestad kommune Supplerende miljøteknisk undersø- kelse og tiltaksplan Klif id.:1413004, 1413005 og 1413006 14.7.2011 FBSE-2010/41 Dokumentinformasjon Tittel: Prosjektnummer: Oppdragsgiver:

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Gimlemoen SØF, Kristiansand kommune Tiltaksplan for leirduebanen, pistolbanen og skoleskytebane Kyrtjønn (Mdir Id 1001114, 1001115, 1001052)

Gimlemoen SØF, Kristiansand kommune Tiltaksplan for leirduebanen, pistolbanen og skoleskytebane Kyrtjønn (Mdir Id 1001114, 1001115, 1001052) Gimlemoen SØF, Kristiansand kommune Tiltaksplan for leirduebanen, pistolbanen og skoleskytebane Kyrtjønn (Mdir Id 1001114, 1001115, 1001052) 10.01.2014 FBSE-2013/22 Tittel: Dokumentinformasjon Prosjektnummer:

Detaljer

Gurulia og Bue-Nebb SØF, Rissa kommune Tiltaksplan med risikovurderinger (SFT id.nr.: )

Gurulia og Bue-Nebb SØF, Rissa kommune Tiltaksplan med risikovurderinger (SFT id.nr.: ) (SFT id.nr.:1624013) 27.05.2013 Dokumentinformasjon Tittel: Prosjektnummer: Oppdragsgiver: Kontaktperson hos oppdragsgiver Konsulentreferanse og rapportnr. Dato: Versjon: Totalt antall sider Antall vedlegg:

Detaljer

Nedrebøheia SØF, Bjerkreim kommune Miljøtekniske undersøkelser og tiltaksplan

Nedrebøheia SØF, Bjerkreim kommune Miljøtekniske undersøkelser og tiltaksplan Målområde Nedrebøheia SØF, Bjerkreim kommune (SFT id.nr.: 1114005-007) 25.07.2011 FBSE-2011/11 Tittel: Dokumentinformasjon Prosjektnummer: 5193007 Oppdragsgiver: Kontaktperson hos oppdragsgiver Konsulentreferanse

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

KVAMSVEGEN 11, GAUPÅS - VANNPRØVETAKING Analyseresultater og vurderinger

KVAMSVEGEN 11, GAUPÅS - VANNPRØVETAKING Analyseresultater og vurderinger Rivenes Eiendom AS Att.: Bjørn Rivenes Kvamsvegen 11 5265 YTRE ARNA DERES REF: VÅR REF: evb Bergen, 9. april 2014 DOKUMENTKODE: 615217-RIGm-BREV-140404 TILGJENGELIGHET: Åpen KVAMSVEGEN 11, GAUPÅS - VANNPRØVETAKING

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Nordre Holtenfeltet vann- og avløpslag Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato

Detaljer

Tiltak mot forurensning i Forsvarets skyte- og øvingsfelt (SØF) Grete Rasmussen Fagleder grunn- og vannforurensning Forsvarsbygg

Tiltak mot forurensning i Forsvarets skyte- og øvingsfelt (SØF) Grete Rasmussen Fagleder grunn- og vannforurensning Forsvarsbygg Tiltak mot forurensning i Forsvarets skyte- og øvingsfelt (SØF) Grete Rasmussen Fagleder grunn- og vannforurensning Forsvarsbygg Basis-skytebane Feltskytebane Skyte- og øvingsfelt Skyte- og øvingsfelt

Detaljer

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3.

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3. FORSVARSBYGG / SKIFTE EIENDOM SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGRAPPORT INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir DR14.1 Måleprogram - utslipp til vann Måleprogrammet gjelder både for oljeutskiller i verksted og oljeutskiller for resten av området. Komponenter Frekvens Vurdering/usikkerhet Volum Usikkerhet Prøvetaking

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT

WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT 17. mars 2016 Siv.ing. Bjarne Slyngstad 1.Sammendrag I 2015 og 2016 ble det gjennomført 3 sedimentundersøkelser i Waagedammen, hhv august 2015, oktober 2015

Detaljer

Forsvarsbygg Postboks OSLO Oslo, Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1181

Forsvarsbygg Postboks OSLO Oslo, Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1181 Forsvarsbygg Postboks 405 0103 OSLO Oslo, 01.03.2015 Deres ref.: 2013/757-5/407 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1181 Saksbehandler: Per Erik Johansen Tillatelse til tiltak i forurenset grunn - Lyngnafeltet

Detaljer

Overvåking av tungmetallforurensning ved Forsvarets destruksjonsanlegg for ammunisjon i Lærdal kommune resultater for 2011

Overvåking av tungmetallforurensning ved Forsvarets destruksjonsanlegg for ammunisjon i Lærdal kommune resultater for 2011 FFI-rapport 2012/01308 Overvåking av tungmetallforurensning ved Forsvarets destruksjonsanlegg for ammunisjon i Lærdal kommune resultater for 2011 Arnt Johnsen Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian

Detaljer

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Oppsummering og anbefalinger Flere parametre overskrider drikkevannsforskriftens grenseverdier og vannet anbefales således ikke som drikkevann uten

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

FORSVARSBYGG SKIFTE EIENDOM MILJØUTREDNING AV SKYTE- OG ØVINGSFELT AVGRUNNSDALEN SKYTE- OG ØVINGSFELT DEL 1 MILJØKARTLEGGING

FORSVARSBYGG SKIFTE EIENDOM MILJØUTREDNING AV SKYTE- OG ØVINGSFELT AVGRUNNSDALEN SKYTE- OG ØVINGSFELT DEL 1 MILJØKARTLEGGING FORSVARSBYGG SKIFTE EIENDOM MILJØUTREDNING AV SKYTE- OG ØVINGSFELT AVGRUNNSDALEN SKYTE- OG ØVINGSFELT DEL 1 MILJØKARTLEGGING 27.03.2007 Avgrunnsdalen skyte- og øvingsfelt. Del 1 Miljøutredning I DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering HAMMERFEST ENERGI Miljøteknisk rapport og Risikovurdering 1.oktober 2010 Hammerfest Energi TITTEL HAMMERFEST ENERGI MILJØTEKNISK RAPPORT OG RISIKOVURDERING RÅDGIVER OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Jon Eirik

Detaljer

Gurulia og Bue-Nebb SØF, Rissa kommune Resultater fra kartlegging 2013 Notat

Gurulia og Bue-Nebb SØF, Rissa kommune Resultater fra kartlegging 2013 Notat , Gurulia og Bue-Nebb SØF, Rissa kommune Resultater fra kartlegging 2013 Notat 25.10.2013 Dokumentinformasjon Tittel: Prosjektnummer: Oppdragsgiver: Kontaktperson hos oppdragsgiver Konsulentreferanse og

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

Utredning av tungmetallforurensing på bane c i Avgrunnsdalen i Hurum Kommune

Utredning av tungmetallforurensing på bane c i Avgrunnsdalen i Hurum Kommune FFI-rapport 2013/00071 Utredning av tungmetallforurensing på bane c i Avgrunnsdalen i Hurum Kommune Espen Mariussen og Arnljot Strømseng Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 8. januar 2013 FFI-rapport

Detaljer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer COWI AS FBSE-2011/33 FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ POSTBOKS 405 SENTRUM 0103 OSLO NORGE TLF: 815 70 400 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Til: Krøderen Resort as Fra: Per Kraft Kopi: Dato: 2011-06-10 Oppdrag: 527193 FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Innhold 1 Bakrunn... 2 2 Utførte undersøkelser... 2 2.1 Historikk...

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Kjoselvdal skytebane, Tromsø kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse (Klif id.nr.:ikke reg) 20.03.2012 FBSE-2011/24

Kjoselvdal skytebane, Tromsø kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse (Klif id.nr.:ikke reg) 20.03.2012 FBSE-2011/24 Kjoselvdal skytebane, Tromsø kommune (Klif id.nr.:ikke reg) 20.03.2012 FBSE-2011/24 Dokumentinformasjon Tittel: Prosjektnummer: Oppdragsgiver: Kontaktperson hos oppdragsgiver Konsulentreferanse og rapportnr.

Detaljer

HØYBUKTMOEN SØF OVERSIKT OVER AREAL MED GRUNN- FORURENSNING OG TILSTAND I VANN- FOREKOMSTER GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN

HØYBUKTMOEN SØF OVERSIKT OVER AREAL MED GRUNN- FORURENSNING OG TILSTAND I VANN- FOREKOMSTER GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN HØYBUKTMOEN SØF OVERSIKT OVER AREAL MED GRUNN- FORURENSNING OG TILSTAND I VANN- FOREKOMSTER GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 2. GJENNOMFØRTE UNDERSØKELSER... 1

Detaljer

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006 HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 25-26 Stavanger, mai 26 Handeland renseanlegg overvåkingsresultater 25-26 AS Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2012. MO-Vest

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2012. MO-Vest Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2012 MO-Vest Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2012 MO-Vest Forfatter(e)/Author(s) (alphabetical

Detaljer

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Forskningsprogrammet Black Shale Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Roger Roseth Bioforsk Amund Gaut Sweco Norge AS Tore Frogner Dokken AS Kim Rudolph-Lund - NGI Regjeringskvartalet?

Detaljer

Risikovurdering Slora, søndre del Skedsmo kommune

Risikovurdering Slora, søndre del Skedsmo kommune ipark, Prof. O. Hanssensvei 7A, 4021 Stavanger Postboks 8034 Postterminalen, 4068 Stavanger Tlf. 51 87 44 90 Fax. 51 87 43 81 www.smigruppen.no Org.nr. NO 992 152 265 Risikovurdering Slora, søndre del

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011. MO-Vest

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011. MO-Vest Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011 MO-Vest 1 Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011 MO-Vest Forfattere (alfabetisk)/authors

Detaljer

Dialogkonferanse rammeavtale håndtering av skytebanemasser

Dialogkonferanse rammeavtale håndtering av skytebanemasser Dialogkonferanse rammeavtale håndtering av skytebanemasser Oslo, 23.5.2012 Skifte eiendom - et virkemiddel i omstillingen av Forsvaret? Avhendet 2,5 millioner kvm bygningsmasse for forsvarssektoren Solgt

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til Månedsrapport Oppdrag Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ Tema April 2006 Notat nr. 4 Engebrets vei 5 Pb 427 Skøyen N-0213 OSLO Tlf +47 22 51 80 00 Fax +47 22 51 80 01 www.ramboll.no Dato:

Detaljer

Overvåking av tungmetallforurensning ved Forsvarets destruksjonsanlegg for ammunisjon i Lærdal kommune resultater for 2012

Overvåking av tungmetallforurensning ved Forsvarets destruksjonsanlegg for ammunisjon i Lærdal kommune resultater for 2012 FFI-rapport 2013/02362 Overvåking av tungmetallforurensning ved Forsvarets destruksjonsanlegg for ammunisjon i Lærdal kommune resultater for 2012 Ida Vaa Johnsen Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian

Detaljer

Veileder for undersøkelse, risikovurdering, opprydning og avhending av skytebaner og øvingsfelt

Veileder for undersøkelse, risikovurdering, opprydning og avhending av skytebaner og øvingsfelt FFI-rapport 2010/00116 Veileder for undersøkelse, risikovurdering, opprydning og avhending av skytebaner og øvingsfelt Øyvind Voie, Arnljot Strømseng, Arnt Johnsen, Helle K. Rossland, Tove Karsrud og Kjetil

Detaljer

MADLA SKYTE- OG ØVINGSFELT. Supplerende miljøkartlegging, risikovurdering og tiltaksplan

MADLA SKYTE- OG ØVINGSFELT. Supplerende miljøkartlegging, risikovurdering og tiltaksplan MADLA SKYTE- OG ØVINGSFELT Supplerende miljøkartlegging, risikovurdering og tiltaksplan RAPPORT NR. 795/2015 Forside: Madla tatt høst 2013 FORORD På oppdrag fra Skifte Eiendom har Forsvarsbygg futura

Detaljer

Overvåking av avrenning til Nessielva

Overvåking av avrenning til Nessielva NOTAT Til: Fra: Bodø kommune Tor-Jørgen Aandahl Dato 2016-06-08 Overvåking av avrenning til Nessielva Dette notatet er et foreløpig notat og er laget for å vise at prøvetakingsprogrammet har kommet i gang.

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Sjiktning og vannkvalitet i Kvitebergsvatnet høsten 00 FORFATTERE: Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: Stolt Sea Farm AS, ved Endre Jenssen, Welhavensgt. 1/17, Bergen

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Kartlegging av vannkvalitet ved Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Sluttrapport Program Grunnforurensning 2006-2008

Kartlegging av vannkvalitet ved Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Sluttrapport Program Grunnforurensning 2006-2008 Kartlegging av vannkvalitet ved Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Sluttrapport Program Grunnforurensning 2006-2008 Rapport H RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 152030-4 152030 18.12.2009 Oppdragsnavn:

Detaljer

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1 Biologge prosjektnummer: B08-05-06 Skrevet av: Pål Abrahamsen Dato: 2010-09-10 Til: Sandefjord kommune v/ole Jakob Hansen Kopi: Bjørnar Christiansen (Havnesjef) Tittel: Kvikksølv (Hg) og tributyltinn (TBT)

Detaljer

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune Undersøkelser av en gammel fylling ved Ebbesvik på Lillesotra i Fjell kommune Forord På oppdrag fra Norwegian Talc A/S har NIVAs Vestlandsavdeling gjennomført prøvetaking og analyser av vann ved et avfallsdeponi

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010. MO-Bergen

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010. MO-Bergen Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010 MO-Bergen Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010 MO-Bergen Forfatter(e)/Author(s):

Detaljer

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER Oppdragsgiver: Turufjell AS, ved Jon Erik Wee Oppdrag: 609416-01 Turufjell VA-løsninger Dato: 29.08.2016 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning MO-Hålogaland

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning MO-Hålogaland Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011 MO-Hålogaland 1 Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011 MO-Hålogaland Forfattere (alfabetisk)/authors

Detaljer

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene.

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1.-8. september 2006 Utarbeidet av Arne

Detaljer

RAPPORT L.NR Bradalsmyra testsenter Overvåkning av metallkonsentrasjoner i bekker og grunnvannsig

RAPPORT L.NR Bradalsmyra testsenter Overvåkning av metallkonsentrasjoner i bekker og grunnvannsig RAPPORT L.NR. 6455-212 Bradalsmyra testsenter Overvåkning av metallkonsentrasjoner i bekker og grunnvannsig Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

Foto: Forsvarsbygg. Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2013. MO-Hålogaland

Foto: Forsvarsbygg. Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2013. MO-Hålogaland Foto: Forsvarsbygg Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2013 MO-Hålogaland Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2013 MO-Hålogaland

Detaljer

Undersøkelse av tungmetaller, PAH- og PCB-forbindelser i sediment i elva Leira

Undersøkelse av tungmetaller, PAH- og PCB-forbindelser i sediment i elva Leira Undersøkelse av tungmetaller, PAH- og PCB-forbindelser i sediment i elva Leira Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 08-009 Prosjekt nr: O-07117 Prosjektleder: Mona Weideborg Medarbeidere:

Detaljer

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Johannes Abildsnes Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 22 11 01.07.2013 013 01-2 460 Deres dato ere, STAD KUMMUNE f.;011(it: Harstad kommune 03.11111

Detaljer

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 23.

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning MO-Hålogaland

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning MO-Hålogaland Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2012 MO-Hålogaland Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2012 MO-Hålogaland Forfatter(e)/Author(s)

Detaljer

SUPPLERENDE PRØVETAKI NG PÅ PLANLAGT PARKERI NGSAREAL VED GEI LO SKYTEBANE

SUPPLERENDE PRØVETAKI NG PÅ PLANLAGT PARKERI NGSAREAL VED GEI LO SKYTEBANE NOVEMBER 2016 GEILO 770 AS SUPPLERENDE PRØVETAKI NG PÅ PLANLAGT PARKERI NGSAREAL VED GEI LO SKYTEBANE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norway TLF +47 02694 WWW

Detaljer

Kruttverket i Nittedal Riving av Waagedammen. Sedimentkvalitet Fare for erosjon og forurensning av Ørfiskebekken.

Kruttverket i Nittedal Riving av Waagedammen. Sedimentkvalitet Fare for erosjon og forurensning av Ørfiskebekken. 1 Siv.ing. Bjarne Slyngstad Ellingsrudlia 57 Fagnotat Org.nr. 979 289 065 1400 Ski NG-Krutt.814rev2 Mobil: 976 88 926 E-post: bslyng@online.no Kruttverket i Nittedal Riving av dammen. Sedimentkvalitet

Detaljer

Målet med dette notatet er å dokumentere at det er funnet løsmasser ved grunnen og å dokumentere miljøgiftkonsentrasjonen i sedimentene.

Målet med dette notatet er å dokumentere at det er funnet løsmasser ved grunnen og å dokumentere miljøgiftkonsentrasjonen i sedimentene. NOTAT Oppdrag 1110630 Grunner Indre Oslofjord Kunde Kystverket Notat nr. 001 Dato 07.01.2015 Til Fra Kopi Kristine Pedersen-Rise Tom Øyvind Jahren [Navn] Sedimentundersøkelse ved Belgskjærbåen Kystverket

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning MO-Oslofjord

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning MO-Oslofjord Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2012 MO-Oslofjord Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2012 MO-Oslofjord Forfatter(e)/Author(s)

Detaljer

5.2 Bømoen skyte- og øvingsfelt, felt B Skjerve. Voss kommune. Tiltaksplan for forurenset grunn (NGI )

5.2 Bømoen skyte- og øvingsfelt, felt B Skjerve. Voss kommune. Tiltaksplan for forurenset grunn (NGI ) Konkurransegrunnlagets, del III F Tekniske spesifikasjoner Vedlegg 5.2 5174252 Bømoen skyte- og øvningsfelt, felt B Skjerve Miljøarbeider 5.2 Bømoen skyte- og øvingsfelt, felt B Skjerve. Voss kommune.

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

FFI RAPPORT. MILJØKARTLEGGING AV ÅTTE SKYTEBANER - Vurdering av potensialet for mobilisering av tungmetaller. STRØMSENG Arnljot, LJØNES Marita

FFI RAPPORT. MILJØKARTLEGGING AV ÅTTE SKYTEBANER - Vurdering av potensialet for mobilisering av tungmetaller. STRØMSENG Arnljot, LJØNES Marita FFI RAPPORT MILJØKARTLEGGING AV ÅTTE SKYTEBANER - Vurdering av potensialet for mobilisering av tungmetaller STRØMSENG Arnljot, LJØNES Marita FFI/RAPPORT-2002/03877 FFIBM/FFIBM/813/138.2 Godkjent Kjeller

Detaljer

Beregningsverktøy SFT veiledning 99:01 vers.1.0 - Fil: Deponi_LNF - Ark:Konsentrasjon Vedlegg 3 Antall prøver Beregnet Max C s, max (mg/kg) Middel C s, middel (mg/kg) INPUT: Målt jordkonsentrasjon P1-1

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø)

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) Vannprøver og Vanndirektivet v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) FROKOSTMØTE 24 APRIL 2015 1 Disposisjon Kort om bakgrunn for undersøkelsene Drammensfjorden Feltarbeid vannprøver Resultater 2014

Detaljer

NGU Rapport 2007.010. Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet

NGU Rapport 2007.010. Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet NGU Rapport 2007.010 Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. JERNBANENETTET... 4 1.2. JERNBANEVERKETS PUKKLEVERANDØRER... 5 1.3. FLOMSEDIMENTDATABASEN...

Detaljer

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Publisert 10.02.2014 av Miljødirektoratet ja Elvevannet i Troms

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2012. MO-Nord

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2012. MO-Nord Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2012 MO-Nord Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2012 MO-Nord Forfatter(e)/Author(s) (alphabetical

Detaljer

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet.

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg A Kart 1:50 0000 Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg B Kart 1:1000 Ilandføringspunkter Ilandføringspunkt A. Ilandføringspunkt B. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Detaljer

RINGERIKE SKYTTERLAG VÅGÅRD SKYTEBANE MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE MED TILTAKSPLAN

RINGERIKE SKYTTERLAG VÅGÅRD SKYTEBANE MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE MED TILTAKSPLAN RINGERIKE SKYTTERLAG VÅGÅRD SKYTEBANE MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE MED TILTAKSPLAN ADDRESS COWI AS Hasleveien 10 Postboks 6875 Rodeløkka 504 Oslo TEL +47 02694 WWW cowi.no RINGERIKE SKYTTERLAG VÅGÅRD SKYTEBANE

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006.

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 29. juli - 4. august 2006 Overvåkning

Detaljer

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Til: Midtre Gauldal kommune v/ Stein Strand Fra: Asplan Viak v/ Bernt Olav Hilmo Kopi: Ståle Fjorden Dato: -4-9 Oppdrag: 523522 Støren vannverk etablering av brønn nr. 3 ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Bakgrunn

Detaljer

Vardåsen skytefelt, Kongsvinger kommune Miljøteknisk kartlegging og tiltaksplan (Klif id.nr.: ) FBSE-2012/01

Vardåsen skytefelt, Kongsvinger kommune Miljøteknisk kartlegging og tiltaksplan (Klif id.nr.: ) FBSE-2012/01 Vardåsen skytefelt, Kongsvinger kommune Miljøteknisk kartlegging og tiltaksplan (Klif id.nr.: 0402014) 05.03.2012 FBSE-2012/01 Dokumentinformasjon Tittel: Prosjektnummer: Oppdragsgiver: Kontaktperson hos

Detaljer

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Eksempler på grunnforurensningssaker Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Hvor kommer vi fra og hvorfor er vi her? Multiconsult Kontor på Nenset i Skien Totalleverandør av rådgivningstjenester

Detaljer

Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer. Per Erik Johansen, Klif

Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer. Per Erik Johansen, Klif Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer Per Erik Johansen, Klif Generelt i grunnforurensningssaker Forurensningsloven 7. plikt til å unngå forurensning 8. begrensninger i 7, ikke medfører

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405.

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405. Kunde: Din Labpartner Einar Øgrey Industrisand AS Att: Paul Brandsdal Box 1121 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

6 Oppsummering av sulfid og miljøpåvirkning 15

6 Oppsummering av sulfid og miljøpåvirkning 15 NTI EIENDOM AS MILJØBISTAND VED REGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE LANGÅSEN ØST FELT N1 ADRESSE COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no SULFIDHÅNDTERING OG MILJØOVERVKING INNHOLD

Detaljer