Tillatelse til å gjennomføre supplerende tiltak i forurenset grunn i område G ved Gurulia skyte- og øvingsfelt, Rissa kommune, Sør-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillatelse til å gjennomføre supplerende tiltak i forurenset grunn i område G ved Gurulia skyte- og øvingsfelt, Rissa kommune, Sør-Trøndelag"

Transkript

1 Forsvarsbygg Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Oslo, Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4368 Saksbehandler: Karianne Slåtta Haugen Tillatelse til å gjennomføre supplerende tiltak i forurenset grunn i område G ved Gurulia skyte- og øvingsfelt, Rissa kommune, Sør-Trøndelag Miljødirektoratet gir tillatelse til å gjennomføre supplerende tiltak i forurenset grunn i område G ved Gurulia skyte- og øvingsfelt i Rissa kommune i Sør- Trøndelag, i henhold til oversendt tiltaksplan, på visse vilkår. Saken er plassert under gebyrsats 4, som tilsvarer kr Tillatelsen er gyldig i 2 år etter Miljødirektoratet har godkjent tiltaksplanen. Miljødirektoratet viser til oversendelsesbrev og søknad av 18.desember 2015 inkludert Supplerende undersøkelser i område G, Gurulia av 2. november 2015 og Supplerende tiltaksplan for område G, Gurulia SØF, Rissa kommune av 16. desember Vi viser også til innsendte revidert risikovurdering av 29. januar 2014 Gurulia SØF, Rissa kommune, Reviderte risikovurderinger og til tidligere dokumenter i forbindelse med sanering av Bue/Nebb og Gurulia SØF gjennomført i 2013/2014. Bakgrunn Forsvarsbygg Skifte Eiendom (FBSE) søker om tillatelse til å gjennomføre supplerende tiltak i forurenset grunn ved område G ved Gurulia skyte- og øvingsfelt (SØF) i Rissa kommune i Sør- Trøndelag, lokalitetsnummer i vår database grunnforurensning. I 2013/2014 ble Gurulia SØF og Bue/Nebb SØF sanert. Beiteområder ble sanert til nivå 300 mg Pb/kg, området regulert til motorcrossbane ble sanert til nivå 1700 mg Pb/kg, mens tilskuerområdet og øvrige skogsområder ble sanert til nivå 700 mg Pb/kg. Etter saneringen skulle områdene tildekkes med rene masser av en slik karakter at de hindret oppvirvling av forurensning ved bruk av området. I forbindelse med oppryddingstiltak på Gurulia SØF og Bue/Nebb SØF, ble det påvist forurensning i et større delområde, område G, som grenser til Gurulia SØF. Det ble påvist høye konsentrasjoner av bly i myrområdet, og funn indikerte at det har foregått leirdueskyting i området uten Forsvarets eller de to grunneiernes tillatelse. Området ble kartlagt og delvis risikovurdert i januar 2014, men tiltak ble ikke foreslått. FBSE mente på daværende tidspunkt at tiltak og opprydding i området ville føre til større ulemper enn fordeler grunnet store naturinngrep i myrområde og høye kostnader. Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim Telefon: 03400/ Faks: E-post: Internett: Organisasjonsnummer: Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim Grensesvingen 7, 0661 Oslo Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se 1

2 Miljødirektoratet satte krav til overvåkning av spredning av forurensning fra Gurulia SØF, inkludert område G, og mente at tiltak måtte vurderes etter overvåkningen. Område G består av myr med flere mindre bekker og vannsamlinger. Området er i dag preget av avskogingen og kjøring med tunge maskiner etter saneringen i 2013/2014. Grunneier har også meldt ifra at han ønsker å kunne benytte arealet til blant annet beiting. Grunnet endrede forutsetninger har FBSE nå besluttet at de ønsker å sanere område G. I 2015 ble det gjennomført supplerende undersøkelser i område G og i innsendte tiltaksplan er det foreslått tiltak for å rydde opp i området. Siden området ønskes brukt til blant annet beiting av sau, er det foreslått det samme akseptkriteriet, 300 mg Pb/kg, som tidligere brukt ved saneringen av beiteområder på Bue/Nebb SØF. Gjennomførte supplerende undersøkelser Høsten 2015 ble det gjennomført supplerende undersøkelser av område G. Området ble delt inn i flere rutenett på 15x15 meter. Det ble deretter tatt ut 12 delprøver fra hvert rutenett som ble homogenisert og blandet til en blandprøve. Totalt ble det sendt 21 blandprøver til kjemisk analyse, hvorav en blandprøve representerte et område på 225 m². Resultatene fra undersøkelsene viste at området er svært forurenset av spesielt bly (tilstandsklasse 5 eller over jf. veileder TA 2553/2009) og noen områder forurenset med kobber i tilstandsklasse 3. Det ble ikke funnet konsentrasjoner av sink eller antimon som overskred normverdiene. Dette forurensningsbildet forsterker mistanken om at det kan være leirdueskyting som er kilden til forurensningen. Om søknad og innsendte tiltaksplan Miljømål Det er definert fem miljømål for området: 1. Det skal ikke medføre helsefare å utøve friluftsliv eller annen menneskelig aktivitet på området 2. Fugler og større dyr i området skal ikke bli negativ påvirket av forurensning som er påvist. Dette gjelder også beiting. 3. Området skal ha en god økologisk tilstand som tilfredsstiller biologisk mangfold 4. Overflatevann skal ha god økologisk og kjemisk tilstand 5. Forurensning skal ikke spres til resipienter eller til andre mer sensitive arealer og biotoper i et omfang som medfører skadelig belastning Akseptkriterier og foreslåtte tiltak For område G er tiltaksplanen basert på tidligere undersøkelser og risikovurderinger, samt hovedundersøkelsen gjennomført av COWI høsten Det er planlagt at område G skal kunne benyttes til beiting etter saneringen er gjennomført og det er derfor foreslått et akseptkriterium på 300 mg Pb/kg. Det beskrives i tiltaksplanen at området skal tildekkes med dokumentert rene masser etter gjennomført tiltak. Selve tiltaksområdet er på ca. 10 dekar med antatt gravedybde 20 cm. Beskrivelse av foreslåtte tiltak: Overflatevann og bekkeløp i tiltaksområdet skal ledes inn i eksisterende sedimentasjonsbasseng. Røtter og kratt må fjernes fra tiltaksområdet. Jord forurenset med bly over 300 mg/kg TS (TKL 3) skal fjernes. Jord med blykonsentrasjoner mellom 300 og 2500 mg/kg TS skal separeres fra masser med innhold over 2500 mg/kg TS. 2

3 Etter- og sluttkontroll etter utgraving skal gjennomføres for å dokumentere at akseptkriteriene i gjenværende masser ikke overskrides. Gjenværende masser i tiltaksområdene med forurensning skal dekkes med rene masser. Hvis tilgjengelig, kan også stedlige masser bli brukt. Det anses ikke som nødvendig med tildekking hvis gjenværende masser har et forurensningsinnhold under normverdiene. Med tanke på vann og spredning er det anbefalt videre overvåking av resipient. Ved tidligere tiltaksarbeider har en grense på 50 µl Pb/l blitt brukt, og samme verdi er forutsatt benyttet for videre overvåkning. Etter og sluttkontroll Etter utgraving skal det tas prøver av arealene for å undersøke om forurenset jord over akseptkriteriet på 300 mg Pb/kg er fjernet. Det beskrives at etterkontroll og sluttkontroll skal baseres på resultater fra blandprøver (12 delprøver) på henholdsvis 25m² og 100 m². Ved tilbakefylling med rene masser etter tiltak skal massene være dokumentert rene. Stedlige masser kan gjenbrukes dersom de er rene/under normverdi og vurderes som egnet. Etter gjennomført tiltak skal det etableres nye naturlige bekkeløp i området og mindre vannsamlinger langs bekkeløpet. Mellomlagring av masser Det beskrives i tiltaksplanen at det kan bli behov for å mellomlagre masser i området før de kjøres på deponi. Forurensede masser skal holdes adskilt fra underliggende masser med en duk. Det skal lages voller rundt duken for å hindre at vann strømmer inn i massene og at spredning av forurensning skjer. Massene skal dekkes til med presenning til enhver tid og avrenningen skal ledes igjennom sedimentasjonsbassenget som ble laget i forbindelse med tiltak i 2013/2014. Det skal skilles på masser i tilstandsklasse 4 og tilstandsklasse 5 og masser med et høyere forurensingsnivå. Beredskapsplan Tiltaksplanen inneholder en beskrivelse av sikring, beredskap og kontrolltiltak under tiltak. Overvåking Tidligere overvåkningsprogram skal brukes. Kun prøvepunktene ved Gurulia samt prøvepunktene i resipienten er nødvendige å prøveta under tiltaksfasen. Bue/Nebb vil overvåkes i henhold til Bioforsk sitt overvåkningsprogram. Det skal tas prøver ukentlig under tiltak, samt prøver noen uker før og etter tiltak. Grenseverdien i resipient under tiltak er som tidligere 50 µl bly/kg i resipient. Høring Rapporten er sendt på høring til Rissa kommune, Sametinget, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør- Trøndelag fylkeskomme og aktuelle grunneiere. Det er kommet inn høringsinnspill fra Sametinget og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 3

4 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kjenner ikke til automatisk fredede kulturminner i området. Selv om registeret er mangelfullt, vurderer de det til at det er relativt liten risiko for at planen kommer i konflikt med slike. Sametinget og Sør-Trøndelag fylkeskommune minner om den generelle aktsomhetsplikten etter 8 i kulturminneloven. Dersom en under gravearbeidene støter på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne) skal arbeidet stanses og Sametinget og fylkeskommunen varsles. Sametinget hadde ingen særskilte merknader til tiltaket, men minner om i høringsinnspillet at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge kml. 4 annet ledd. Det påpekes også fra Sametinget at det ikke er tillatt å skade eller skiemme freda kulturminne, eller sikrinqssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. 3 og 6. Kommentarer til varsel om tillatelse Varsel på tillatelsen er sendt til Rissa kommune, Sametinget, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør- Trøndelag fylkeskomme, Fosen Naturvernforening og aktuelle grunneiere. Miljødirektoratet har mottatt kommentarer på varslet fra Fosen Naturvernforening og Forsvarsbygg Skifte Eiendom. Fosen Naturvernforening er positive til søknad og tiltaket, og mener at saneringsarbeidet vil påvirke området, Bue-bekken og nærliggende områder positivt. Fosen Naturvernforening påpeker at det bør prøvetas for PAH ettersom det er mistanke om leirdueskyting i området. De mener også at prøvetakingsprosedyre bør følge gjeldende retningslinjer og at det bør beskrives hvilke masser som skal leveres til godkjent mottak (TK IV, V og over V). Forsvarsbygg Skifte Eiendom mener de bør kunne gis tillatelse til en skjønnsmessig vurdering av om deler av feltene etter saneringsarbeidet må tildekkes eller ei. Videre ber de Miljødirektoratet vise til kilde på observasjon av amfibier i området. Videre viser FBSE til punkt 3 under vilkårene hvor det står at det skal undersøkes for PAH før sluttkontrollen. FBSE ønsker å prøveta for PAH som en del av sluttkontrollen og mener at det ikke er nødvendig med to separate undersøkelser av PAH. FBSE kommenterer også prøvetakingsmetoden og påpeker at de vurderer prøvetakingsstrategien beskrevet i TA 2553/2009 som mindre relevant for skytebaner. FBSE sin faglige vurdering er at prøvetakingsmetoden slik den er gjennomført på Gurulia, område G, gir et godt bilde av forurensningssituasjonen og at tiltaksområdet er tydelig avgrenset. FBSE ber også om at krav til overvåkning av grunnvann i området utgår, da dette ikke anses som relevant. Miljødirektoratets vurdering COWI har, på vegne av Skifte Eiendom, gjennomført supplerende undersøkelser av område G høsten 2015 og utarbeidet en tiltaksplan for området. Undersøkelsen bekreftet tidligere resultater og viste svært høye konsentrasjoner av bly (opptil mg Pb/kg) i jord i store deler av myrområdet. Miljødirektoratet mener det er behov for tiltak for å sanere området til et akseptabelt nivå.vi vurderer FBSE sitt forslag til akseptkriterium (300 mg Pb/kg) som tilstrekkelig konservativt for å ivareta beitedyrs helse. Vi mener også at området i ettertid bør tildekkes med dokumentert rene masser, slik det er skissert i tiltaksplanen. Det er tidligere gjort vurderinger av at myrområdet (område G) ikke er egnet til bruk av mennesker. Det ble derfor antatt at mennesker ikke ville bli eksponert for forurensningen i dette område. Ved sanering i området G og endring av arealbruk til blant annet beiteområde, kan man anta at mennesker i større grad vil kunne bruke området og dermed eksponeres for forurensningen i området. Miljødirektoratet mener en grense på 300 mg Pb/kg også vil ivareta menneskers helse. Ved en fremtidig endring i arealbruk, må det tas hensyn til grunnforurensning i planleggingen. 4

5 Foreslåtte tiltak innebærer at det gjennomføres gravearbeider i store deler av området for å fjerne jord over akseptkriteriet på 300 mg Pb/kg. Dette kan virke inn negativt på naturtilstanden i området. Det beskrives i innsendte tiltaksplan av COWI AS av 16.desember 2016 at det er observert amfibier i området. Det bør gjøres vurderinger av tiltak i ettertid av saneringen som på sikt vil bidra positivt for områdets naturtilstand og biologiske mangfold. Det beskrives i innsendte dokumenter at kilden til forurensning antas i første rekke å være hagleskyting, men at det også er funnet blinker i området. Det er kjent at leirdueskyting kan føre til forurensing av polyaromatiske hydrokarboner (PAH). Ettersom det ikke er gjennomført undersøkelser av PAH i innledende undersøkelser, skal det som en del av sluttkontrollen, gjøres undersøkelser for å kartlegge eventuell forurensning av PAH i området. Dersom det viser seg at det er forurensning av PAH i området, vil Miljødirektoratet vurdere behov for ytterligere kartlegging og/eller tiltak. Vurdering av prøvetaking Ved felt G ved Gurulia er forurensingen i myrområdet kartlagt ved bruk av blandprøver. Totalt ble 21 blandprøver sendt til kjemisk analyse, hvorav en blandprøve bestod av 12 delprøver. En blandprøve representerte et område på 225 m² (rutenett på 15m x15m). Det er også foreslått bruk av blandprøver for å avgrense og kartlegge forurensningen i etterkontrollen og sluttkontrollen. Det skal tas representative prøver slik at forurensningstilstanden kartlegges og avgrenses på en tilfredsstillende måte. I vår veileder TA 2553/2009 anbefales bruk av enkeltprøver, men blandprøver kan også være egnet dersom forurensningen i området er homogen og dersom forutsetningene i tabell 6 i veilederen følges. Blandprøver regnes som mindre egnet dersom forurensningen er fordelt i punktkilder. Dersom arealet eller volumet delprøvene er tatt fra, er for stort, vil det føre til mindre representative prøver. Vi ser at prøvetakingen som er utført ikke er i tråd med retningslinjene i veilederen, og er usikre på om prøvetakingen som er gjennomført gir et representativt bilde av forurensningen i området. Vi mener generelt at FBSE allerede i søknad/tiltaksplan bør synliggjøre hvilke vurderinger som er lagt til grunn for valg av prøvetakingsmetode og vise hvorfor denne prøvetakingen regnes som egnet til å gi et representativt bilde av forurensningstilstanden i området. FBSE skriver i innsendte kommentar til vårt varsel at prøvetakingsmetoden er gjennomført etter Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) sin veileder, og mener videre at forurensningssituasjonen og tiltaksområde er tilstrekkelig kartlagt og avgrenset. På bakgrunn av dette, ønsker vi en begrunnelse for valg av prøvetakingsmetode og en vurdering av metodens egnethet som en del av sluttrapporten. Tilslutt vil vi påpeke at i et område på ca. 10 dekar (slik som område G ved Gurulia), skal det ifølge vår veileder tas mellom prøver, og ikke 1000 prøver slik FBSE skriver i sin kommentar. Om tilførsel av dekkmasser og revegetering I innsendte tiltaksplan er det foreslått at sanerte områder med gjenværende forurensning dekkes med dokumentert rene masser. Det er foreslått tilsåing i området for å stimulere tilvekst. I kommentar til vårt varsel opplyser FBSE om at de ønsker å gjøre en skjønnsmessig vurdering av om sanerte områder med gjenværende forurensning skal tildekkes eller ikke. Vurderingene vi gjør når vi utarbeider en tillatelse, er basert på innsendte søknad og tiltaksplan. I tiltaksplanen er det beskrevet at sanerte området med gjenværende forurensning skal tildekkes med rene masser. Dersom FBSE ønsker å gjennomføre tiltakene på en annen måte enn beskrevet i tiltaksplanen, mener vi dette må avklares skriftlig med Miljødirektoratet. 5

6 Dersom myrområdet blir liggende bart etter tiltak, vil dette kunne øke spredningen av gjenværende forurensning fra området. Ved revegetering av området, skal det velges en egnet frøblanding. Det må da tas særlig hensyn til innføring av fremmede arter, jamfør forskrift om fremmede arter. Beredskapsplan under tiltak Når det gjelder spredning av forurensning fra området både under og etter gjennomføring av tiltaket, vil det kunne være behov til å iverksette spredningsreduserende tiltak. SE har tatt utgangspunkt i samme foreslåtte grenseverdi i overflatevann som ved saneringen i 2013/2014, 50 µl/l bly. Det må utarbeides en beredskapsplan som beskriver tiltak dersom denne grenseverdien overskrides. Miljødirektoratet tar FBSE sin kommentar til etterretning og tar vekk krav om overvåkning av grunnvann. Det er lite sannsynlig at tiltak vil berøre grunnvann. Om overvåkning Gjennomføring av tiltak vil kunne medføre en midlertidig fare før økt spredning av miljøfarlige stoffer fra grunnen. Også etter at tiltak er gjennomført, vil noe av forurensningen ligge igjen på området og det er derfor viktig å gjennomføre en overvåkning for å vurdere om tiltakene er tilfredsstillende og det ikke foregår uakseptabel spredning fra området. Det skal gjennomføres overvåkning av spredning under tiltak og etter tiltak er gjennomført. Vi stiller krav om at område G innarbeides i allerede utarbeidet overvåkningsprogram for perioden etter gjennomført tiltak. Overvåkningsprogrammet skal inkludere alle aktuelle spredningsveier. Om sluttkontroll og sluttrapportering Etter at tiltaket er gjennomført skal arbeidene dokumenteres og oversendes Miljødirektoratet i en sluttrapport. Sluttrapporten skal inneholde en beskrivelse av hvordan tiltaksplanen er fulgt opp og hvordan de forurensede massene er prøvetatt og håndtert. Sluttrapporten skal blant annet inneholde: Beskrivelse av tiltak og utført arbeid. Begrunnelse for valg av prøvetakingsstrategi og en vurdering som viser metodens egnethet. Beskrivelse og dokumentasjon på mengder oppgravde masser og hvordan oppgravde masser er håndtert frem til endelig disponeringssted. Dokumentasjon fra ekstern mottaksplass på leverte masser. Resultater fra kjemiske analyser fra sluttkontrollen, inkludert analyser av PAH, og vannprøver i forbindelse med overvåkingen. Omfang og lokalisering av ev. gjenværende forurensning (masser med forurensningsinnhold over normverdiene men under akseptkriteriet). Dersom prøver viser at gjenværende masse i området overskrider akspetkriteriet på 300 mg Pb/kg, skal dette fjernes. Eventuelle spesielle avbøtende tiltak som er gjennomført for å hindre uheldig påvirkning på omgivelsene. Videre oppfølging/overvåkning av forurensning. Avvik. Vedtak Miljødirektoratet gir Forsvarsbygg Skifte Eiendom tillatelse til å gjennomføre supplerende tiltak ved område G ved Gurulia SØF, med hjemmel i forurensningsloven 11, jf. 16. Vi har vurdert søknaden opp mot allmenne og miljømessige hensyn, samt kravene i vannforskriften 4-6 og naturmangfoldloven På bakgrunn av oversendt dokumentasjon gir vi tillatelse på følgende vilkår: 6

7 1. Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i oversendte tiltaksplan av 16.desember 2016 utarbeidet av COWI på vegne av Skifte Eiendom, dersom ikke annet fremgår av tillatelsen, av andre vedtak eller det på annen måte er skriftlig avklart med Miljødirektoratet. 2. FBSE skal gjennomføre undersøkelser av PAH i området som en del av sluttkontrollen for å kartlegge eventuell forurensning av PAH i området. Det må tas et tilstrekkelig antall prøver. Dersom det viser seg at det er forurensning av PAH i området, vil Miljødirektoratet vurdere behov for ytterligere kartlegging og/eller tiltak. 3. Område G skal saneres til nivå 300 mg Pb/kg. Sanerte område med gjenværende forurensning skal tildekkes med dokumentert rene masser, med mindre annet avklares skriftlig med Miljødirektoratet. 4. Det skal gjøres vurderinger av tiltak i ettertid av saneringen som på sikt kan bidra positivt for områdets naturtilstand og biologiske mangfold. 5. FBSE må synliggjøre hvilke vurderinger som er lagt til grunn for valg av prøvetakingsmetode og vurdere om fremgangsmåten på prøvetakingen gir et representativt bilde av forurensningstilstanden i området. Informasjon om dette skal beskrives i sluttrapporten. 6. Spredning av forurensning i overflatevann under tiltaksfasen skal ikke overskride en grenseverdi på 50 µl/l bly. Det må utarbeides en beredskapsplan som beskriver spredningsreduserende tiltak som skal iverksettes dersom denne grenseverdien overskrides. 7. Område G skal overvåkes under og etter gjennomført tiltak slik at spredning av forurensning kan kontrolleres. Overvåkning av område G må implementeres inn i eksisterende overvåkningsprogram. Overvåkningsprogrammet skal sendes Miljødirektoratet til orientering så fort det foreligger. Overvåkning etter tiltak skal som et utgangspunkt pågå i 3 år etter avslutningen av tiltaket og omfatte alle relevante spredningsveier. På bakgrunn av resultatene av overvåkningen, må det vurderes om det er behov for ytterligere tiltak og/eller videreføring av overvåkningen. 8. Det skal leveres inn en sluttrapport etter gjennomført tiltak som beskriver tiltaksarbeidene og hvordan massene er blitt prøvetatt og håndtert. Tiltakene skal utføres på en slik måte at det forårsaker minst mulig spredning av forurensning. Det skal ved behov iverksettes tiltak for å hindre at forurensingen spres til omkringliggende områder (gjennom vann, luft og støv). Eventuell prøvetaking og analyser skal gjennomføres i henhold til relevante norske eller internasjonale standarder. Tillatelsen er gyldig i to år etter at Miljødirektoratet har godkjent tiltaksplanen. Dersom tillatelsen ikke er tatt i bruk før denne tid, faller tillatelsen bort. Gebyr ved behandling av tillatelse Miljødirektoratet viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyrer til statskassen for Miljødirektoratets arbeid med tillatelser. Saken er plassert under gebyrsats 4, kr, jf. forurensningsforskriften 39 3, jf

8 Hilsen Miljødirektoratet Thomas Hartnik seksjonsleder Karianne Slåtta Haugen rådgiver Kopi til: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 Trondheim Rissa kommune Rådhusveien Rissa Fosen Naturvernforening Ytre Ringvei RISSA Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu KARASJOK Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim 8

Forsvarsbygg Postboks OSLO Oslo, Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1181

Forsvarsbygg Postboks OSLO Oslo, Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1181 Forsvarsbygg Postboks 405 0103 OSLO Oslo, 01.03.2015 Deres ref.: 2013/757-5/407 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1181 Saksbehandler: Per Erik Johansen Tillatelse til tiltak i forurenset grunn - Lyngnafeltet

Detaljer

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 23.

Detaljer

Varsel om tillatelse til å gjennomføre tiltak i forurenset grunn på Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt, Ørskog kommune

Varsel om tillatelse til å gjennomføre tiltak i forurenset grunn på Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt, Ørskog kommune Forsvarsbygg Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Oslo, 05.12.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/6547 Saksbehandler: Karianne Slåtta Haugen Varsel om tillatelse

Detaljer

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2.

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2. TEKNISK By- og samfunnsenheten Kristiansand kommune, Bygg og eiendomsavdelingen Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S Att.: Kristiansand Eiendom, Morten Stensrud Vår ref.: 201403530-2 (Bes oppgitt ved

Detaljer

SUPPLERENDE TIL- TAKSPLAN FOR OM- RÅDE G, GURULIA SØF, RISSA KOMMU- NE SKIFTE EIENDOM COWI AS. Tiltaksplan

SUPPLERENDE TIL- TAKSPLAN FOR OM- RÅDE G, GURULIA SØF, RISSA KOMMU- NE SKIFTE EIENDOM COWI AS. Tiltaksplan SUPPLERENDE TIL- TAKSPLAN FOR OM- RÅDE G, GURULIA SØF, RISSA KOMMU- NE Tiltaksplan SKIFTE EIENDOM COWI AS Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum 0103 Oslo Norge Tlf: 815 70 400 www.forsvarsbygg.no DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune til å mudre i Groruddammen og anlegge midlertidig behandlingsanlegg for forurensede masser, Oslo kommune Tillatelsen er gitt i medhold

Detaljer

Steinkjersannan SØF. Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder

Steinkjersannan SØF. Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder Miljøseminar i regi av Forsvarsbygg Skifte Eiendom Oslo, 23. mai 2012 Rolf E. Andersen Golder Associates AS Bakgrunn

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Nygården og Mostadmarka, Malvik kommune opprydding av kreosotforurensning i grunn og i strandsonen

Utslippstillatelse. for. Nygården og Mostadmarka, Malvik kommune opprydding av kreosotforurensning i grunn og i strandsonen Utslippstillatelse for Nygården og Mostadmarka, Malvik kommune opprydding av kreosotforurensning i grunn og i strandsonen gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981,

Detaljer

Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland

Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland Bakgrunn Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Vedtak om tillatelse til aktivitet innen forurenset område ved Njord A

Vedtak om tillatelse til aktivitet innen forurenset område ved Njord A Statoil Petroleum AS Postboks 8500 Forus 4035 Stavanger Oslo, 23.06.2017 Deres ref.: AU-NJO-00060 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1864 Saksbehandler: Håvar Røstad Vedtak om tillatelse til aktivitet

Detaljer

Forurensingsforskriften kapittel 2

Forurensingsforskriften kapittel 2 Forurensingsforskriften kapittel 2 Kommunens myndighet og plikter ved bygge- og gravearbeid i forurenset grunn Forurensingskonferanse for kommunene i Agder, 22. januar 2014 seniorrådgiver Kine Martinsen,

Detaljer

Ørland kampflybase Varsel om endring av tillatelse til graving i forurenset grunn

Ørland kampflybase Varsel om endring av tillatelse til graving i forurenset grunn Forsvarsbygg Kampflybase Pb 405 Sentrum 0103 OSLO Oslo, 04.07.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3356 Saksbehandler: Kine Martinsen Ørland kampflybase Varsel om endring

Detaljer

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Eksempler på grunnforurensningssaker Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Hvor kommer vi fra og hvorfor er vi her? Multiconsult Kontor på Nenset i Skien Totalleverandør av rådgivningstjenester

Detaljer

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3.

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3. FORSVARSBYGG / SKIFTE EIENDOM SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGRAPPORT INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Nordre Holtenfeltet vann- og avløpslag Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato

Detaljer

Ørland kampflybase endrede vilkår for tillatelsen

Ørland kampflybase endrede vilkår for tillatelsen Ørland kampflybase endrede Vilkårene er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknaden til Forsvarsbygg samt tilleggsopplysninger innhentet under behandling av søknaden. Vilkårene forutsetter at andre

Detaljer

Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer. Per Erik Johansen, Klif

Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer. Per Erik Johansen, Klif Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer Per Erik Johansen, Klif Generelt i grunnforurensningssaker Forurensningsloven 7. plikt til å unngå forurensning 8. begrensninger i 7, ikke medfører

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya industripark

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya industripark Herøya Industripark AS Postboks 1007 3905 PORSGRUNN Oslo, 10.03.2015 Deres ref.: T. Rabe Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/530 Saksbehandler: Ellen Margrethe Svinndal Tillatelse til virksomhet etter

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til graving i forurenset grunn - Søndre portal - Foliobanen

Oversendelse av tillatelse til graving i forurenset grunn - Søndre portal - Foliobanen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bane NOR Biskop Gunnerus' gate 14 0185 OSLO Miljøvernavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen. Tillatelse til Christiania Roklubb til å mudre i Bogstadvannet, Oslo og Bærum kommuner

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen. Tillatelse til Christiania Roklubb til å mudre i Bogstadvannet, Oslo og Bærum kommuner Miljøvernavdelingen Tillatelse til Christiania Roklubb til å mudre i Bogstadvannet, Oslo og Bærum kommuner Tillatelsen er gitt i medhold av lov 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

Forurensningsforskriften Kap 2. Louise Engan Fylkesmannen i Nordland

Forurensningsforskriften Kap 2. Louise Engan Fylkesmannen i Nordland Forurensningsforskriften Kap 2 Louise Engan Fylkesmannen i Nordland Henvisninger Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap. 2 - Vedtatt 1. juli 2004, revidert 1. juli 2009

Detaljer

Flytting av sedimenter på Visund

Flytting av sedimenter på Visund Statoil Petroleum AS - Drift Vestlig og Nordlig Nordsjø Postboks 8500 Forus 4035 STAVANGER Oslo, 14.09.2017 Deres ref.: AU-VIS-00059 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/316 Saksbehandler: Marte Braathen

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E C Dahls g 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref (bes oppgittved

Detaljer

Supplerende grunnundersøkelse på kortholdsbane, Bodin leir

Supplerende grunnundersøkelse på kortholdsbane, Bodin leir MEMO TITTEL Supplerende undersøkelser. Kortholdsbane Bodin leir DATO 15. mai 2012 TIL Forsvarsbygg v/camilla Spansvoll KOPI Forsvarsbygg v/arne Eriksen FRA Øystein Løvdal OPPDRAGSNR. 135356 ADRESSE COWI

Detaljer

Pålegg om opprydding i forurenset grunn ved Harstad tankanlegg

Pålegg om opprydding i forurenset grunn ved Harstad tankanlegg ESSO Norge AS Grenseveien 6 4313 SANDNES Oslo, 7.11.2013 Att: Zakariassen, Vidar Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2524 Saksbehandler: Kristoffer Glosli Bergland Pålegg om

Detaljer

Varselet gjelder følgende lokalitet: ABB Brakerøya, Gnr.bnr 113/285 og 113/45 i Drammen kommune.

Varselet gjelder følgende lokalitet: ABB Brakerøya, Gnr.bnr 113/285 og 113/45 i Drammen kommune. ABB AS Eiendom Postboks 94 1375 Billingstad Ved: Knut Hogsnes Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Kurs i forurensningsforskriften kap. 2 og veileder TA-2553/2009 Fylkesmannen i Nordland, Bodø 20. november 2012 Kine Martinsen, seniorrådgiver Seksjon

Detaljer

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune Miljøvernavdelingen Justøygavlen Velforening Anton Brøggers gate 47 4041 HAFRSFJORD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/5005 / FMAACKI 20.04.2015 Tillatelse til mudring av inntil

Detaljer

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan for opprydding på fabrikkeiendommen til Monopol Hempel i Florvågen, Askøy

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan for opprydding på fabrikkeiendommen til Monopol Hempel i Florvågen, Askøy Hempel AS Lundtoftevej 150 DK-2800 Kongens Lyngby Oslo, 14.03.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/499 Saksbehandler: Erik Høygaard Pålegg om å utarbeide tiltaksplan for

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen Tillatelse til mudring ved Frieleneskai for Bergen og Omland havnevesen Fylkesmannen gir Bergen og Omland havnevesen tillatelse med hjemmel i forurensningsforskriften 22-6. Tillatelsen er gitt på grunnlag

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besfaksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besfaksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besfaksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Torill Espedal Miljøvernavdeling Innvalgstelefon

Detaljer

Miljøopprydding Gurulia og Bue Nebb SØF, Rissa kommune Type rapport: Notat om supplerende kartlegging SFT id.nr.: 1624013 22.07.

Miljøopprydding Gurulia og Bue Nebb SØF, Rissa kommune Type rapport: Notat om supplerende kartlegging SFT id.nr.: 1624013 22.07. Miljøopprydding Gurulia og Bue Nebb SØF, Rissa kommune Type rapport: Notat om supplerende kartlegging SFT id.nr.: 1624013 22.07.2010 FBSE-2010/XXX Dokumentinformasjon Tittel: Prosjektnummer: Oppdragsgiver:

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Johannes Abildsnes Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 22 11 01.07.2013 013 01-2 460 Deres dato ere, STAD KUMMUNE f.;011(it: Harstad kommune 03.11111

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER,

Detaljer

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Tidligere Høvding Skipsopphugging - Alstahaug Havnevesen KF

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Tidligere Høvding Skipsopphugging - Alstahaug Havnevesen KF Alstahaug Havnevesen KF Postboks 144 8801 Sandnessjøen Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2007/4703 Deres ref: Vår dato: 28.02.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 23.05.2011 2011/1768-4 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta,

Detaljer

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 27.6.2014 2014/2670-6 461.5 Deres dato Deres ref. Norsk Boligprosjekt AS Postboks 95 9305 FINNSNES Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Larsnes Mek. Verksted. Tiltaksområde er markert med sort omriss. (kilde:

Figur 1 Flyfoto over Larsnes Mek. Verksted. Tiltaksområde er markert med sort omriss. (kilde: 2 Planlagt tiltak Planlagt tiltak vil omfatte etablering av et 0,15 m tykt betongdekke på et ca. 3,3 dekar stort område. For å redusere vanngjennomstrømning i massene under betongdekket, etableres ei ny

Detaljer

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Saksbehandler: Thor Jostein Dahlstrøm Oppdatert avfallsvurdering av anodekull.

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus AF Gruppen Norge AS Pb 6272 Etterstad 0603 Oslo Miljøvernavdel ingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Gurulia og Bue-Nebb SØF, Rissa kommune Resultater fra kartlegging 2013 Notat

Gurulia og Bue-Nebb SØF, Rissa kommune Resultater fra kartlegging 2013 Notat , Gurulia og Bue-Nebb SØF, Rissa kommune Resultater fra kartlegging 2013 Notat 25.10.2013 Dokumentinformasjon Tittel: Prosjektnummer: Oppdragsgiver: Kontaktperson hos oppdragsgiver Konsulentreferanse og

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Håkanes Maskin AS, Herbergåsen - oversendelsesbrev etter kontroll og varsel om kontrollgebyr, kontrollnr I.FMOA

Håkanes Maskin AS, Herbergåsen - oversendelsesbrev etter kontroll og varsel om kontrollgebyr, kontrollnr I.FMOA Miljøvernavdelingen Håkanes Maskin AS Kavringen brygge 6 0252 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

Molde kommune - AF Kleive/Christie DA - Endring av tillatelse til utfylling ved Brunvollkvartalet

Molde kommune - AF Kleive/Christie DA - Endring av tillatelse til utfylling ved Brunvollkvartalet 11.11.2016 2016/3678/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 «REFDATO» «REF» Vår dato Vår ref. «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED»

Detaljer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer RAPPORT SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg Rapport nummer 08 509 13 0064-3 INNHOLDSREGISTER TABELLER... 1 1.0 INNLEDNING... 1 2.0 OPPFØLGING AV TILTAKSPLAN... 2 2.1 Grunnundersøkelser...

Detaljer

Tillatelse til å utføre tiltak i forurenset grunn på Bomoen leir - gnr 92 bnr 5 i Voss kommune i Hordaland

Tillatelse til å utføre tiltak i forurenset grunn på Bomoen leir - gnr 92 bnr 5 i Voss kommune i Hordaland KLIMA- OG FORURENSNINGS- DIREKTORATET Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Att: Harry Hellebust Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon:

Detaljer

Svar på Drammens Sportsfiskeres kommentarer til våre krav til opprydding av NSBs impregneringsverk på Brakerøya (lokalitet )

Svar på Drammens Sportsfiskeres kommentarer til våre krav til opprydding av NSBs impregneringsverk på Brakerøya (lokalitet ) Drammens Sportsfiskere Postboks 335 Bragernes 3001 DRAMMEN Petter Øijord Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FREDRIKSTAD FJERNVARME AS TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY Oppdragsnummer

Detaljer

Vedtak om midlertidig unntak fra krav om bruk av nmvocreduserende teknologi ved lagring av råolje på Heidrun B

Vedtak om midlertidig unntak fra krav om bruk av nmvocreduserende teknologi ved lagring av råolje på Heidrun B Statoil ASA 4035 STAVANGER Trondheim, 27.06.2017 Deres ref.: AU-DPN ON KH-00040 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/502 Saksbehandler: Cecilie Østby Vedtak om midlertidig unntak fra krav om bruk av nmvocreduserende

Detaljer

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Nogva Svolvær AS - Vågan kommune

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Nogva Svolvær AS - Vågan kommune Nogva Svolvær AS H. Chr. Størmersgate 15 8305 Svolvær Saksb.: Anette Pettersen e-post: fmnoanp@fylkesmannen.no Tlf: 75531596 Vår ref: 2007/6583 Deres ref: Vår dato: 1.3.2013 Deres dato: Arkivkode: 461.3

Detaljer

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen Steigen kommune postmottak@steigen.kommune.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2013/8824 Deres ref: Vår dato: 31.03.2014 Deres dato: 06.12.2013 Arkivkode:

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 _! Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler / \ stelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje i gul kategori på Oseberg

Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje i gul kategori på Oseberg Statoil Petroleum AS 4035 Stavanger Oslo, 31.01.2017 Deres ref.: AU-OSE-00123 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/362 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje

Detaljer

Oppryddingstiltak i Puddefjorden i Bergen Tildekking av forurenset sjøbunn

Oppryddingstiltak i Puddefjorden i Bergen Tildekking av forurenset sjøbunn Bergen kommune Boks 7700 5020 Bergen Oslo, 26.05.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4417 Saksbehandler: Henriette Givskud Oppryddingstiltak i Puddefjorden i Bergen Tildekking

Detaljer

Pålegg om gjennomforing av tiltak i forurenset grunn på land for eiendommen gnr. 68, bnr. 14 - Eidsbotn, Karmøy kommune

Pålegg om gjennomforing av tiltak i forurenset grunn på land for eiendommen gnr. 68, bnr. 14 - Eidsbotn, Karmøy kommune Dokid: 16041025 (14/3819-7) Brev fra Fylkesmannen i Rogaland til Kannsund Mantime Eide AS datert 12.082015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Deresref.: Ann Helen HystadVår dato: 12.08.2015 Vårref.: 2010/4211 Arkivnr.:

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune Sjøbadet Småbåthavn Boks 241 7600 LEVANGER Vår dato: 11.02.2015 Deres dato: 25.11.2014 Vår ref.: 2014/7103 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Esso Norge, Slagentangen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Esso Norge, Slagentangen INSPEKSJONSRAPPORT ESSO NORGE AS AVD RAFFINERIENE SLAGEN OG VALLØY Essoveien 100 3153 Tolvsrød Oslo, 27. september 2016 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Øyvind Sundberg 2016/1432 Saksbehandler:

Detaljer

Sak om disponering av avfallsmasser i forbindelse med utbygging av småbåthavn i Havnevågen i Frøya kommune

Sak om disponering av avfallsmasser i forbindelse med utbygging av småbåthavn i Havnevågen i Frøya kommune l i 4..-71:. Måsøval fiskeoppdratt AS g- MILJØ- 7266 KVERVA Oslo, 07.09.2016 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): [Deres ref.] 2013/3236 Saksbehandler: Kristine Mordal Hessen Sak om disponering

Detaljer

Endring av tillatelse

Endring av tillatelse MM Karton FollaCell AS Industrivegen 1 7796 FOLLAFOSS Oslo, 15.01.2016 Deres ref.: Bengt Widegren Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/353 Saksbehandler: Olaug Bjertnæs Endring av tillatelse MM Karton

Detaljer

Nedrebøheia SØF, Bjerkreim kommune Sluttrapport etter gjennomførte tiltak (SFT id.nr.: 1114005-7) 05.10.2012 FBSE-2012/24

Nedrebøheia SØF, Bjerkreim kommune Sluttrapport etter gjennomførte tiltak (SFT id.nr.: 1114005-7) 05.10.2012 FBSE-2012/24 Nedrebøheia SØF, Bjerkreim kommune etter gjennomførte tiltak (SFT id.nr.: 1114005-7) 05.10.2012 FBSE-2012/24 Tittel: Dokumentinformasjon Prosjektnummer: 5193007 Oppdragsgiver: Kontaktperson hos oppdragsgiver

Detaljer

Vedtak om endring av utslippsgrenser til luft for Knarr. Midlertidig unntak fra krav om HOCNF for Therminol 55

Vedtak om endring av utslippsgrenser til luft for Knarr. Midlertidig unntak fra krav om HOCNF for Therminol 55 BG Norge AS Postboks 780 Sentrum 4004 STAVANGER Oslo, 13.10.2015 Deres ref.: BGN-2015-086-HS-MD Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4378 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av utslippsgrenser

Detaljer

Tillatelse til å gjennomføre tiltak i forurenset grunn ved Banemyra skytebane i Levanger kommune i Nord-Trøndelaglokalitetsnummer

Tillatelse til å gjennomføre tiltak i forurenset grunn ved Banemyra skytebane i Levanger kommune i Nord-Trøndelaglokalitetsnummer Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Oslo, 28.01.2014 Deres ref.: 2012/3355-27/474 Vår ref. (bes oppgitt ved svar):saksbehandler: 2014/7188Per Erik Johansen Tillatelse til å gjennomføre tiltak i

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 26.11.2015 2010/2403/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår ref. Ålesundregionens havnevesen

Detaljer

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Fylkesmannen gir Marin Eiendomsutvikling AS tillatelse med hjemmel i forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger

Detaljer

Boring og produksjon på Osebergfeltet

Boring og produksjon på Osebergfeltet Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 23.09.2015 Deres ref.: AU-OSE 00040 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1246 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Boring og produksjon på Osebergfeltet Vedtak om endring

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 01.10.2014 Vår ref.: 2014/1882 Arkivnr.: 461.5 Steinar Aasland Mikkelsmessveien 23 4048 HAFRSFJORD Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune

Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Tillatelsen

Detaljer

Ørland kampflybase Varsel om tillatelse til graving i forurenset grunn

Ørland kampflybase Varsel om tillatelse til graving i forurenset grunn Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Oslo, 12.05.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3356 Saksbehandler: Vanja Alling Ørland kampflybase Varsel om tillatelse til

Detaljer

Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking

Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking Oslo, 08.04.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3431 Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav

Detaljer

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 1 Statens vegvesen Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan September 2011 Oppdrags

Detaljer

Tillatelse til utfylling ved Skværvika, Haakonsvern orlogsstasjon. Forsvarsbygg

Tillatelse til utfylling ved Skværvika, Haakonsvern orlogsstasjon. Forsvarsbygg Tillatelse til utfylling ved Skværvika, Haakonsvern orlogsstasjon for Forsvarsbygg Fylkesmannen gir Forsvarsbygg tillatelse med hjemmel i forurensningsloven 11, jfr. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag

Detaljer

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen N o t a t 4 Oppdrag: NSB-skolen, Sundland Dato: 21. juni 2010 Emne: Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen Oppdr.nr.: 812146 Til: OKK Entreprenør AS Reier Andre Sønju Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

Videreføring av eksisterende snøskuterløyper - krav og veiledning til utredning og prosess

Videreføring av eksisterende snøskuterløyper - krav og veiledning til utredning og prosess Kommuner i Nord-Troms og Finnmark Trondheim, 22.09.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/8803 Saksbehandler: Marit Johanne Birkeland Videreføring av eksisterende snøskuterløyper

Detaljer

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan på land for eiendommen gnr. 68, bnr Eidsbotn, Karmøy kommune

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan på land for eiendommen gnr. 68, bnr Eidsbotn, Karmøy kommune Deres ref.: Vår dato: 14.12.2014 Vår ref.: 2010/4211 Arkivnr.: 472 Karmsund Maritime Eide AS Postboks 484 4291 KOPERVIK Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Vedtak om endring av krav til VOC-utslipp ved lagring på Skarv

Vedtak om endring av krav til VOC-utslipp ved lagring på Skarv Aker BP ASA Postboks 65 1324 LYSAKER Oslo, 13.11.2017 Deres ref.: Aker BP-Ut-2017-0309 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/2945 Saksbehandler: Ingeborg Rønning Vedtak om endring av krav til VOC-utslipp

Detaljer

Endring av tillatelse til utfylling av næringsarealer i Gunneklevfjorden, Porsgrunn kommune

Endring av tillatelse til utfylling av næringsarealer i Gunneklevfjorden, Porsgrunn kommune Hydro Energi AS Drammensveien 264 0283 OSLO Oslo, 11.9.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/98 Saksbehandler: Henriette Givskud Endring av tillatelse til utfylling av næringsarealer

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Aust-Agder Jernmalmgruber AS Postboks 1701 Stoa 4857 ARENDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2011/5229 / FMAAINO 16.12.2013 PÅLEGG

Detaljer

Praktikfall från Fornebu

Praktikfall från Fornebu FAS Asfaltdagar2002 Asfalt och miljö Praktikfall från Fornebu Vidar Ellefsen, Rolv Anders Systad Statsbygg Fornebu 1998 Asfalt og løsmasser skal håndteres slik at miljøhensyn og samfunnsøkonomi blir best

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 20.06.2011 2011/1440/ANML/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Anne Melbø, 71 25 85 15 Vår ref. J. Weiberg Gulliksen AS Magdevågveien

Detaljer

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Lofoten Sveiseindustri AS - Vågan kommune

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Lofoten Sveiseindustri AS - Vågan kommune Lofoten Sveiseindustri AS Postboks 81 8300 Svolvær Saksb.: Anette Pettersen e-post: fmnoanp@fylkesmannen.no Tlf: 75531596 Vår ref: 2007/6581 Deres ref: Vår dato: 1.3.2013 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Pålegg

Detaljer

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven.

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven. Fylkesmannen i Hordaland v/magne Nesse Postboks 7310 5020 BERGEN 08.07.2015 Marin Eiendomsutvikling AS v/asbjørn O. Algrøy Postboks 43 Laksevåg, 5847 Bergen v/ COWI AS Oddmund Soldal Søknad om tiltak i

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Eramet Norway Kvinesdal

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Eramet Norway Kvinesdal INSPEKSJONSRAPPORT ERAMET NORWAY AS AVD KVINESDAL Øyesletta 61 4484 Øyestranda Oslo, 20. september 2016 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Leif Hunsbedt 2016/474 Saksbehandler: Per Antonsen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen Bergen kommune Boks 7700 5020 Bergen Oslo, 12.02.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/9143 Saksbehandler: Nina Landvik Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen Tilbakemelding

Detaljer

Vedtak om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier på Yme

Vedtak om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier på Yme Repsol Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 STAVANGER Oslo, 18.08.2016 Deres ref.: REN-MDIR-2016-0012 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/840 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Wacker Chemicals Norway

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Wacker Chemicals Norway INSPEKSJONSRAPPORT WACKER CHEMICALS NORWAY AS Oslo, 19. mai 2015 7200 Kyrksæterøra Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Marit Bergh 2013/3401 Saksbehandler: Ole Jakob Birkenes Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 30.06.2011 2010/2191-18 472 Deres dato Deres ref. 27.04.2011 Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Tillatelse til mudring

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Elkem Bjølvefossen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Elkem Bjølvefossen INSPEKSJONSRAPPORT ELKEM AS BJØLVEFOSSEN Oslo, 21. april 2015 Ålvikvegen 1055 5614 Ålvik Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Merete Salvesen Wallevik 2013/1090 Saksbehandler: Rune Andersen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Kjersti Aarak Tromøy Kirkevei 199 4818 Færvik Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/4517 / FMAALRA 25.02.2015 TILLATELSE TIL MUDRING

Detaljer

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø Hva er en tiltaksplan? Tiltaksplanen skal beskrive håndtering av forurenset grunn ved terrenginngrep.

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø ved Stakkevollvegen, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø ved Stakkevollvegen, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 15.12.2011 2011/3435-5 461.5 Deres dato Deres ref. AS Jøvik Sildolje & Kraftforfabrik Stakkevollvegen 65 9010 Tillatelse til

Detaljer

Pålegg om gjennomføring av tiltak - Høgedal nedlagte avfallsdeponi

Pålegg om gjennomføring av tiltak - Høgedal nedlagte avfallsdeponi Miljøvernavdelingen Arendal kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/4195 / FMAAINO 19.10.2015 Pålegg om gjennomføring av tiltak - Høgedal nedlagte

Detaljer

Tilsagn om midler til opprydding i forurenset sjøbunn i Lundevågen i Farsund kommune - Avtalenummer

Tilsagn om midler til opprydding i forurenset sjøbunn i Lundevågen i Farsund kommune - Avtalenummer Farsund kommune Boks 100 4550 FARSUND Oslo, 4.12.2015 Deres ref.: 2014/208 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4859 Saksbehandler: Harald Solberg Tilsagn om midler til opprydding i forurenset sjøbunn

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore

Detaljer

1 Tiltaksplan. Bakgrunn. Innledning

1 Tiltaksplan. Bakgrunn. Innledning Tiltaksplan 1 Tiltaksplan 1.1 1.2 Bakgrunn Miljøtekniske undersøkelser av den tidligere avfallsfyllingen Skittippen i Sør Varanger kommune har vist at store deler av denne er forurenset. I en risikovurdering

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer