Årsmelding Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet"

Transkript

1 Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012

2 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet... 9 Hovedtall fra kapitalbudsjettet Verdier og etikk Arbeidsmiljø og helse Arbeidsmål for administrasjonen Arbeidsmål for beredskapsavdelingen Arbeidsmål for forebyggende avdeling Foretakets økonomiske stilling

3 Brannsjefens kommentar Enda et år er gått i Ålesund brannvesen si lange historie. Helt siden 1864, da de første brannmennene ble ansatt har Ålesund brannvesen rykket ut til branner og ulykker. Mye er selvsagt forandret siden oppstarten av brannvesenet, ikke minst har byen blitt større og brannvesenets arbeidsoppgaver har gjennomgått store forandringer spesielt i de senere årene. Hovedoppgaven er likevel den samme, nemlig å forebygge, begrense og aksjonere mot skade på personer, eiendommer og miljøet. Året 2012 var ikke noe unntak i så måte, Ålesund brannvesen rykket ut på til sammen 870 hendelser. Når vi ikke har mistet noen liv i branner, antall branner fortsatt ligger langt under landsgjennomsnittet, antall unødige utrykninger ligger stabilt, da må vi kunne si at vi langt på vei har nådd alle våre overordnede mål. Våre dyktige ansatte har også i 2012 flere ganger reddet liv og løst krevende oppgaver. Vårt hovedfokus er å forebygge ulykker og branner gjennom et systematisk forebyggende arbeid og da spesielt rettet mot utsatte grupper vil inngå som et år med stort fokus på omstilling til fremtidens brann- og redningstjeneste i Ålesund og omegn. Dette med hensyn til faglig utvikling, nye organisatoriske løsninger, nyansettelser, nye tjenester, nytt brann- og redningsmateriell og god dialog med våre nabokommuner. Brannordningen skal sikre og dokumentere at brannvesenet og feiervesenet er bemannet, organisert, utstyrt, utdannet og øvet på en slik måte at alle forebyggende og beredskapsmessige oppgaver kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Brannordningen skal baseres på den risiko- og sårbarhetsanalyse som foreligger i kommunen og i 2012 gjennomførte vi en større revisjon av dette dokumentet. Brannordningen ble godkjent i bystyret i desember 2012 og blir det viktigste styringsdokumentet for brannvesenet i årene fremover. Den største utfordringen brannvesenet står overfor er de fremtidige arealbehov vi har og at vi har en gammel hovedstasjon. Hovedbrannstasjonen på Volsdalsberga ble bygget i 1978, og stasjonen er ikke lenger funksjonelt tilpasset i forhold til verken dagens eller fremtidige behov og oppgaver. Å få bygget en ny hovedbrannstasjon er derfor av helt avgjørende betydning for Ålesund brannvesen si videre utvikling. Til tross for høyt internt fokus, har det som vanlig også vært et høyt aktivitetsnivå for brannvesenets eksterne tjenester, og våre årsmål er i det vesentlige innfridd. Når vi i tillegg får positive tilbakemeldinger fra innbyggerne i kommunen, nasjonale myndigheter og vi også klarer å få til et godt driftsresultat, da blir jeg stolt på vegne av alle ansatte i brannvesenet. På bakgrunn av nok et allsidig, spennende og positivt år for brannvesenet vil jeg benytte anledningen til å takke gode og dyktige medarbeidere, tillitsvalgte og styret for den innsats som ble lagt ned i løpet av Geir Thorsen Brannsjef 3

4 4

5 styret 2012 Styret for Ålesund brannvesen KF har hatt følgende sammensetning: Leder Knut Fylling Valgt av bystyret Nestleder Roar Salen Valgt av bystyret Medlemmer Terri Ann Senior Valgt av bystyret Monica Molvær Valgt av bystyret Øivind Nilsen Valgt av de ansatte Vararepresentanter Stig Hofseth Valgt av bystyret Kristin Krohn Devold Valgt av bystyret Svein Rune Johannessen Valgt av bystyret Tone Utseth Myklebust Valgt av bystyret Øystein Bjørkavåg Valgt av de ansatte Foretakets mål er å ivareta kommunens oppgaver og plikter etter Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig gods og om brannvesenets redningsoppgaver av Foretaket skal videre ivareta de øvrige alarm- og utrykningsoppgaver og ikke-lovpålagte oppgaver som naturlig hører til et brannvesen. Styret avviklet 5 møter i 2012 og behandlet totalt 23 saker. Saker vedrørende Strategiplan (sak 04/12), Profilmanual for Ålesund brannvesen KF (sak 07/12), Brannordning for Ålesund kommune (sak 1/10 og i bystyresak 13/12) og foretakets økonomiske stilling er de sakene som kan gi størst virkning på foretakets fremtidige utvikling. Styret fremlegger årsmeldingen med et mål og en forutsetning om fortsatt drift av foretaket. 5

6 Foretakets mål og kjernevirksomhet Foretakets kjernevirksomhet er: 1. Brannforebyggende arbeid. 2. Beredskap, alarm og utrykningsoppgaver. 3. Andre brann- og sikkerhetsrelaterte tjenester som markedet etterspør. Nasjonale mål for brannvernarbeidet Regjeringen fastsatte i St.melding nr 35 (2009) følgende nasjonale mål for brannvernarbeidet i årene fremover: Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner Styrket beredskap og håndteringsevne Mindre tap av materielle verdier 6

7 VÅR visjon Ålesund brannvesen Det gode brannvesenet. Hovedmål Ålesund brannvesen KF har som mål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot skader forårsaket av brann, eksplosjoner og farlige stoffer. Strategiplan Strategiplan for Ålesund brannvesen KF er utarbeidet på grunnlag av gjeldende lovbestemmelser og er i samsvar med vedtektene som ble vedtatt av bystyret ved opprettelsen av foretaket. Planen bygger på ROS analysen for Ålesund brannvesen KF (2010) og dekker både de lovbestemte oppgavene og de ekstraoppgavene som styret finner det riktig å legge til foretaket. Ålesund brannvesen KF skal nå sine mål via følgende strategiske hovedlinjer: Interkommunalt samarbeid: Lede og videreføre samarbeidet over kommunegrensene på brannvernområdet. Kompetansesenter: Videreutvikle øvelses- og opplæringstilbudet og sørge for at Ålesund blir et naturlig kompetansesenter innen brannvern i regionen. Sørge for at Ålesund brannvesen KF ligger i forkant også når det gjelder å ta i bruk nye metoder, teknikker og ny teknologi innen brann- og redning. Opplæring og videreutdanning: Sørge for at kompetansens innen de ulike fagområdene er høy, og at alle ansatte har en vedtatt plan for vedlikehold av denne kompetansen og for videreutdanning. Rekruttering: Sørge for at arbeidsplassen er attraktiv slik at de beste kandidatene ønsker jobb i organisasjonen. IT- og kommunikasjon: Sørge for at Ålesund brannvesen KF leder an i arbeidet med å ta i bruk nytt utstyr og nye systemer innen data og sambandsteknologi og samtidig delta aktivt i utviklingen på landsplan. Relasjonsbygging: Sørge for et nært samarbeid med byens befolkning, lokale bedrifter og industri og ha god kontakt og samarbeid med sentrale styringsorganer. 7

8 organisasjonskart Organisasjonskart BYSTYRET RÅDMANNEN STYRET DAGLIG LEDER Brannsjef STAB ADM. FOREBYGGENDE Avdelingsleder/varabrannsjef BEREDSKAP Avdelingsleder Brigadesjef Tilsyn Ålesund og nabokommuner Feiing Ålesund og nabokommuner Det Interkommunale Brannvern (DIB) Brigade A-B-C-D Kurs og opplæring Spesialfunksjoner/koordinatorer 8

9 Hovedtall fra driftsregnskapet Regnskap Drift 2012 Regnskapsskjema - Drift Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap 2011 Driftsinntekter: Andre salgs- og leieinntekter , , , ,76 Overføringer med krav til motytelse , , , ,88 Overføringer uten krav til motytelse , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,64 Driftsutgifter: Lønnsutgifter , , , ,69 Sosiale utgifter , , , ,12 Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets t , , , ,66 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj , , , ,00 Overføringer , , , ,20 Avskrivninger , , , ,00 Fordelte utgifter , ,00 0, ,82 Sum utgifter , , , ,85 Brutto driftsresultat: , , , ,21 Finansposter: Renteinntekter og utbytte , , , ,65 Sum eksterne finansinntekter , , , ,65 Renteutgifter og låneomkostninger , , , ,93 Avdrag på lån , , , ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,93 Resultat eksterne finanstransaksjon , , , ,28 Motpost avskrivninger , ,00 0, ,00 Netto driftsresultat: , , , ,49 Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig min , ,00 0, ,64 Bruk av disposisjonsfond , , ,00 0,00 Bruk av bundne fond , ,00 0, ,00 Sum bruk av avsetninger , , , ,64 Overført til investeringsregnskapet , , , ,93 Avsatt til dekning av tidligere års regnskap , ,00 0,00 0,00 Avsatt til bundne fond , ,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,93 Regnskapsmessig merforbruk/mindr ,93 0,00 0, ,78 9

10 Merknader til driftregnskapet Styret har i 2012 arbeidet aktivt med administrasjonen for å oppnå balanse mellom tilgjengelige midler og drift og har gitt ett regnskapsmessig mindreforbruk på kroner ,93. Dette mindreforbruket skal gå til å dekke merforbruk fra driftsåret Fra 1.mars ble interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA) en del av regnskapet til Ålesund brannvesen med eget ansvar. Dette for å forenkle det administrative arbeidet rundt regnskapsmessige forhold. Ansvarene 3007 DIB og 3008 IUA skal regnskapsmessig gå i balanse og mer/mindreforbruk på disse an-svarene er i tråd med årsmøtenes vedtak dekket ved bruk av fond. I 2012 hadde DIB merforbruk på kroner ,66 og IUA hadde merforbruk på kroner ,55. Disse midlene er overført og ansvar 3007 DIB og 3008 IUA er i balanse. Regnskapet blir grundigere beskrevet i et selvstendig dokument. Det tas forbehold om godkjenning fra revisjon. 10

11 Hovedtall fra kapitalbudsjettet Regnskap Investering 2012 Regnskapsskjema - Investering Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap 2011 Investeringer: Investeringer i anleggsmidler , , , ,87 Utlån og forskutteringer , , , ,00 Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Årets finansieringsbehov , , , ,87 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,94 Inntekter fra salg av anleggsmidler ,00 0,00 0, ,00 Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering: , , , ,94 Overført fra driftsdelen , , , ,93 Bruk av avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering: , , , ,87 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 11

12 Balanse 2012 Regnskapsskjema - BALANSE Regnskap 2012 Regnskap 2011 EIENDELER: Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg , ,43 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,94 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Sum anleggsmidler: , ,37 Omløpsmidler Kortsiktige fordringer , ,68 Kasse, bankinnskudd , ,47 Sum omløpsmidler: , ,15 SUM EIENDELER: , ,52 EGENKAPITAL OG GJELD: Egenkapital Disposisjonsfond 0, ,82 Bundne driftsfond , ,75 Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) ,93 0,00 Regnskapsmessig merforbruk (Drift) , ,78 Kapitalkonto , ,03 Sum egenkapital: , ,24 Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser , ,00 Andre lån , ,00 Sum langsiktig gjeld: , ,00 Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld , ,40 Premieavvik , ,36 Sum kortsiktig gjeld: , ,76 SUM EGENKAPITAL OG GJELD: , ,52 Memoriakonti Ubrukte lånemidler , ,44 Motkonto for memoriakontiene , ,44 Merknader til investeringsregnskapet og balansen Investeringene i 2012 medførte låneopptak på kroner ,03 som er kroner ,03 mer enn budsjett. Dette dekkes ved bruk av ubrukte lånemidler fra tidligere år. Ved utgang av 2012 har Ålesund brannvesen kroner ,36 i ubrukte lånemidler som i hovedsak er knyttet opp til igangsatte prosjekter som forprosjekt brannstasjon, krokløft med tank, ny kommandobil og oppgradering av bygningsmasse. 12

13 Verdier og etikk De ansatte er brannvesenets viktigste ressurs. Derfor er vi opptatt av at våre medarbeidere skal trives både i sin daglige jobb og i lag med sine kollegaer. En forutsetning for dette er at man har trygge og ordnede rammer rundt seg, og har muligheter for personlig og faglig utvikling. Vårt verdigrunnlag gir uttrykk for holdninger som vi som ansatte i brannvesenet forplikter oss til å tilstrebe i det daglige arbeidet. Vi ønsker å gjøre kjent hva vi står for når det gjelder verdispørsmål. Verdiene skal gi alle ansatte i brannvesen et felles utgangspunkt og være rettesnor for våre vurderinger, valg og handlinger. Vi ønsker å kjenne oss trygge i samhandlingen internt i virksomheten. Også våre kunder, samarbeidspartnere og myndigheter skal oppleve denne tryggheten. De verdier som er rettesnoren for oss er: Respekt, Redelighet, Initiativ, Humor og arbeidsglede. Verdigrunnlaget avspeiler det som vi ønsker å strekke oss mot, og hvordan brannvesen skal være som arbeidsgiver for sine ansatte, og som leverandør av viktige samfunnstjenester for våre kunder og innbyggere. Vi skal skape tillit og være troverdighet slik at vi kan leve opp til vår visjon; Ålesund brannvesen - Det gode brannvesen 13

14 Arbeidsmiljø og helse HMS og Internkontroll HMS systemet er felles for foretaket og Møre og Romsdal 110-sentral KF. HMS arbeidet er integrert i den daglige driften og blir fortløpende dokumentert. Foretakene har også felles AMU/SAMU utvalg. AMU/SAMU er det formelle utvalget der tillitsvalgte, vernetjenesten og ledelsen møtes og foretar drøftinger på saker som angår arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen. I 2012 er det rapportert om 1 skade som kan relateres til aksjoner eller andre tjenester vi leverer. Dette var en feier som ble bitt av en hund. Vernetjeneste har en viktig oppgave i brannvesenets HMS-arbeid. Vernetjenesten har sin forankring i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Verneombudet er arbeidstakernes representant i sikkerhets- og arbeidsmiljøspørsmål, og skal ivareta deres interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet har tilsyns- og kontrollfunksjoner vedr oppfylling av lov- og regelverkets krav til sikkerhet og arbeidsmiljø, og at dette arbeidet planlegges, organiseres og gjennomføres av virksomheten. Brannvesenet har 5 verneområder; Spjelkavik stasjon, Hovedstasjon 1 og 2 etg, hovedstasjon 3 etg, feierne og 110 sentralen. HMS arbeidet er ett kontinuerlig arbeid som vi driver basert på gjeldende regelverk. Foretaket har etablert en fast avtale om bedriftshelsetjeneste og denne er igjen regulert i henhold til kravene til helse i kjemikalieforskriften. Avtalen omfatter helsekontroll med varierende hyppighet for de ulike grupper av de ansatte, samt HMS- samtaler som skal sikre en kontinuerlig og uavhengig kartlegging av arbeidsmiljøet. Foretaket er også med i ordningen om et inkluderende arbeidsliv (IA bedrift). Miljøfokus Hensynet til miljøet er en viktig rammebetingelse for vår tjenesteproduksjon, og en forutsetning for våre oppgaver. Miljøvurderinger er derfor en integrert del av eksisterende styringssystemer. Miljøbevissthet er en del av vår virksomhetskultur og vi søker kontinuerlig å forbedre vår miljøpåvirkning gjennom å utnytte ny kunnskap og teknologi. Vi skal tilfredsstille konsesjoner gitt av myndigheter i forhold til utslipp fra vårt øvingsanlegg. I vår drift og verdiskapning, skal vi prioritere bruk av fornybare, resirkulerbare og resirkulerte innsatsfaktorer. Vi stiller krav om miljøstandard også til våre leverandører og samarbeidspartnere. Det er et lederansvar å ivareta miljø hensynene i vår organisasjon. Som eksempler på vår miljøprofil har vi i 2012 anskaffet 5 hybridbiler. 14

15 Rekruttering og kompetanse Ålesund brannvesen KF har som overordna mål å skape trygge og gode arbeidsplasser som gjør oss i stand til å løse de oppgaver som samfunnet og myndighetene forventer av oss. Disse målene skal nås gjennom en arbeidsgiverpolitikk med to helt klare overordna mål og disse er: 1. Evne til utvikling og nyskaping. 2. Tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft. Krav til kompetanse innen de forskjellige tjenesteområdene er regulert via sentralt regelverk. Foretaket utarbeider årlige kompetanseplaner innenfor de rammer som er tilgjengelig. Vikarer har kun internopplæring i hht vår HMS - opplæringsplan for vikarer. Grunnutdanningen i brannvesenet er god, men vi har et lite etterslep på lederutdanningen. Årsaken til dette er manglende tildeling av kursplasser hos Norges brannskole. Beredskapsoppgavene og strukturen innen redningstjenesten har den senere tiden endret seg og redningsbegrepet har blitt utvidet. Samtidig opplever vi en stadig størrelse anerkjennelse av brannvesenet som ressurs og beredskapsorganisasjon. Stortingsmelding nr 35 (2009) beskriver at brannetatene i Norge bør ha et bredere og større beredskapsansvar med tanke på uønskede hendelser lokalt og regionalt og denne utviklingen må vi henge med på. Det er viktig å være i forkant med tanke på mulige tilpasninger av eksisterende og fremtidige beredskaps- og tilsynsoppgaver. Dette vil berøre organisatoriske strukturer som stillingsbeskrivelser, rekrutteringskriterier, karrierestiger og ikke minst ansvarsforhold både operativt og i det daglige. For å klare å rekruttere de beste, for å få en størst mulig forutsigbarhet for alle parter, og gjøre oss i stand til å løse de oppgaver som samfunnet og myndighetene forventer av oss har foretaket utarbeidet egne Ansettelseskriterier for Ålesund brannvesen KF. 15

16 Sykefravær er en faktor for å måle trivsel, trygghet og sikkerhet i arbeidet. Ved gode og riktige arbeidsrutiner, bevissthet omkring ergonomiske utforminger av arbeidsplassen og riktig utførelse av arbeidet unngår vi uhell og ulykker i arbeidet. Registreringen av sykefraværet for 2012 viser Sykefravær en liten oppgang i forhold til forgående år. Det totale sykefraværet endte på 4,26 %. Generelt er Sykefravær det et lavt er en sykefravær faktor for å og måle det trivsel, er ingenting trygghet og som sikkerhet tyder på i arbeidet. at sykefraværet Ved gode skyldes og riktige fysiske arbeidsrutiner, eller psykiske forhold på arbeidsplassen. Lite sykefravær og en stabil arbeidstokk tyder på trivsel på ar- bevissthet omkring ergonomiske utforminger av arbeidsplassen og riktig utførelse av arbeidet unngår vi uhell og ulykker i arbeidet. beidsplassen og det er positivt. Registreringen av sykefraværet for 2012 viser en liten oppgang i forhold til forgående år. Det totale sykefraværet endte på 4,26 %. Generelt er det et lavt sykefravær og det er ingenting som tyder på at sykefraværet skyldes fysiske eller psykiske forhold på arbeidsplassen. Lite sykefravær og en stabil arbeidstokk tyder på trivsel på arbeidsplassen og det er positivt. Tabell over sykefravær fra 2004 og til og med 2012 Tabell over sykefravær fra 2004 og til og med ,00 % 6,00 % 6,10 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 3,04 % 2,90 % 3,30 % 3,20 % 3,50 % 4,30 % 4,12 % 4,26 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År av 26 16

17 Ålesund brannvesen KF leier ut lokaler til Møre og Romsdal 110 sentral KF RITS øvelse på hurtigruta 17

18 Arbeidsmål og måloppnåelse Arbeidsmål for administrasjon Ansvarsområde 3000 administrasjon Arbeidsområde Arbeidsmål for 2012 Ressurs/Årsverk Administrative oppgaver l Utvikle avdelingen i samsvar med vedtatte og eventuelle nye planer. l Revidere samtlige administrative rutiner, slik at de samsvarer med vedtatt organisasjonsplan. l Gjennomgang av Acos-rutiner med tanke på nye brukere og endringer i forvaltningsloven. l Opplæring/oppfriskningskurs Acos-rutiner. l Gjennomgang av Wisma systemene og kartlegge behov for nye brukere og opplæring. l Videreutvikle personal planleggingssystemet GAT i alle avdelinger. Gjennomføre nødvendig opplæring. l Innføre registrering av fleksibel arbeidstid for dagtidsansatte i GAT. l Utarbeide nytt brannordnings dokument for Ålesund kommune. l Saksbehandling ifm styremøter i begge foretakene. l Revidere stillingsinstruksene for adm. l Forbedre innkjøpsrutinene. l Innføre papirløst arkiv. l Forbedre hjemmesiden til brannvesenet. l Ajourføre prisliste for salg av tjenester. 4 Andre service- funksjoner HMS l Utarbeide en plan for en bedre kundebehandling. l Utføre flere merkantile oppgaver for Møre og Romsdal 110-sentral KF. l Følge opp og utvikle IK/HMS-systemet. Gjøre HMS systemet til ett tilgjengelig og levende arbeidsverktøy for alle ansatte. l Gjennomføre og videreutvikle HMS-arbeidet. l Følge opp resultater fra BHT. l Revidere BHT retningslinjer. l Gjennomføre medarbeidersamtale. Bygninger l Igangsette forprosjekt til Ny hovedbrannstasjon. Kompetanse l Kartlegge status på kompetanse/ kompetansebehov. l Kompetanseheving gjennom intern og ekstern opplæring. l Aktiv deltagelse ifm opplæring på kommunale styringssystemer. 3 Delvis oppnådd Interninfo l Gjennomføre interninfo via: l Brannposten l Vedlikeholde etablerte møteplasser l Følge møteplanen for Brannpost erstatta med stasjonsinfo 18

19 Arbeidsmål for beredskapsavdelingen Ansvarsområde 3001, 3002, 3004 Beredskap, verksted/biler, og oljevern Arbeidsområde Arbeidsmål for 2012 Ressurs/Årsverk Beredskap l Etterleve den godkjente brannordningen på en kostnadseffektiv, livreddende og skadebegrensende måte l Sørge for kvalifiserte vikarer og utarbeide en forvalt-ningsplan for disse. l RVR region 19 Ålesund - Markedsføre tjenesten ut til våre kunder (lokale brannvesen/næringsliv/ privatbolig) i samarbeid med oppdragsgiver FNO. - Kompetanse oppdatering på mannskaper i vertsbrannvesen (ÅBV) og lokale mannskaper i kommune-ne. l Farlig gods - Bidra med kompetanse, og erfaringer til beredskapsavdelingen i ÅBV på dette feltet. l Lokal forurensning/ Ålesund kommune. - Være en bidragsyter til lokal forurensningsmyndighet i kommunen. l Samordne miljøberedskapen og utvikle et administrativt og organisatorisk system innen området. l Redusere bruk av overtid. 43,6 årsverk 3 Mål oppnådd l Forbedre og utvikle rapporteringssystemet 3 Delvis oppnådd Kompetanse l Fortsette opplæring og utvikling av mellomledere l Videreutvikle redningsdykkertjenesten ved å gjennomføre dykkerlederkurs og uteksaminering av trykkkammeroperatører. l Utvikle øvelsesplan og etablere samarbeidspartnere for øvelsesobjekt/ arenaer for RITS styrken. l Gjennomføre påbegynt organisasjonsutvikling av beredskapsavdelingen. l Følge opp deltakelse på Norges Brannskole i hht plan Ikke gjennomført, pga kapasitet hos Høyskolen i Bergen l Kompetanseutvikling gjennom eksterne og interne kurs Kvalitetssikring l Gjennomføre tilpasset medarbeidersamtaler og ledersamtaler. 3 Delvis oppnådd HMS l Gjennomføre vernerunder og utbedre mangler 3 Delvis oppnådd Spesielle prosjekt l Revidere eksisterende, og utvikle nye HMS-prosedyrer l Revidere og utarbeide stillingsbeskrivelser samt utvikle brukerhåndbok for brigadeledere l Iverksette aktivitetsplan for hele beredskapsområdet Enovate l Gjennomføre kurs/sertifiseringer for båtførerbevis l Utarbeidet/vedlikeholde innsatsplaner, samt føre øvelser med bedrifter og institusjoner. Herunder objektsyn. l Videreutvikle avvikssystemet. l Videreutvikle samarbeidet med andre kommuner, offentlige instanser og private organisasjoner. l Innsats mot risikooppdaget gjennom vår ROS analyse l Lage delbudsjett til spesialfunksjonsområde 4 Delvis oppnådd Mål ikke oppnådd l Være med på utarbeiding av ny Brannordning for Ålesund. Div. vedlikeholds- og byggearbeider l Innvendig og utvendig vedlikehold av hovedstasjonen Materiell l Forberede utskifting av kommandobil l Utrede fremtidig behov for ny tankbil/krokløftbil 19

20 20

21 Ansvarsområde 3003 Kurs/opplæring Arbeidsområde Arbeidsmål for 2012 Ressurs/Årsverk Salg av kommersielle tjenester l Videreutvikle kursseksjonen til å være en betydelig aktør ved kurs og utdanning innen brannvernområdet og bestemme framtidige satsningsområder. l Relasjonsbygging mot næringsliv, kommunale brannvesen og mot andre etater. l Delta på forprosjekt - «Cobra kurs i skjæreslukker, kombinasjonen IR-kamera/ventilasjon». l Samordne/videreutvikle bruk av fasilitetene med utrykningsseksjonen og aktivitetsplanen l Fortsette oppgraderinger på øvelsesområdet i Gangstøvika. l Medlem i tverretatlig øvelsesutvalg l Utredning av mer miljøvennlige forbrenningsmetoder ved øvelsesanlegget som propan og alkohol. Kompetanseheving på instruktørsiden. l Nå kr i omsetningen. l Redusere bruk av timeinstruktører l Utarbeide og videreutvikle kurskatalogen 3 årsverk+ timeinstruktører Utrykningsstatistikk UTRYKNING TIL Brann i bygning Bilbrann Pipebrann Grasbrann Skogbrann Søppelbrann Brannhindr. Tiltak Falsk alarm Unødig alarm Trafikkulykker Annen småbrann Vannskader Brann i fritidsbåt Brann camp.vogn/ telt Forurensing/oljesøl Uhell farlig gods Trygghetsalarmer Annen assistanse * Redningsdykking SUM ANTALL UTRYKNINGER *

22 22

23 Arbeidsmål for forebyggende avdeling Ansvarsområde 3005 forebyggende brannvern Arbeidsområde Arbeidsmål for 2012 Ressurs/Årsverk Hovedmål 2012 Kompetanseheving gjennom intern og ekstern opplæring. Ha spesielt fokus på farlig vare. Øke personellressursen vedkommende farlig vare og tilsyn. 5,5 årsverk Lovbestemt tilsyn Tilsyn andre kommuner. Lovbestemt informasjon og holdningskapende arbeid. Spesielle prosjekter l Tilsynsarbeid i hht 13 Særskilte brannobjekt l Gjennomføre tilsyn på alle særskilte objekt. l Aktiv samarbeidspartner med andre tilsynsetater. l Variere tilsynsmetodene ut fra risiko og behov. l Ny tilsynsoppgaver etter forskrift om farlige varer. l Gjennomføre tilsyn i andre kommuner etter avtaler. l Gjennomføre tilsyn i Haram, Sandøy og Hornindal. l Gjennomføre vårt informasjonsarbeid. l Videreføre brannforebyggende arbeid/informasjon til skolene. Hovedmålgruppe 6. klasse, andre klassetrinn etter forespørsel. l Brannsikkerhetsprosjekt i samarbeid med hjemmetjenesten. l Åbv.no generell info til publikum. l Brannvernuka åpen brannstasjon for allmennheten l Aksjon boligbrann gjennomføre boligkontroll, stands og annen informasjon. l Delta aktivt i brannsikker Jugendby med tilsyn og informasjon. l Innsats mot risiko oppdaget i vår ROS analyse. l Nattkontroll i restauranter og festivaler. l Kontroll av fyrverkeriutsalg. l Gjennomføre informasjonstiltak i anledning høytider, grillsesongen, båtsesong, fyringssesongen og desemberbranner. l Sikkerhet ved store arrangement. l Studentinformasjon. l Forebyggende opplæring i Ålesund brannvesen 3 Delvis oppnådd 3 Delvis oppnådd 3 Delvis oppnådd Annet l Være en pådriver for det brannforebyggende arbeid i regionen. l Være med på utarbeiding av ny Brannordning for Ålesund. l Fortløpende saksbehandling av innkomne søknader etter brannlovgivningen. l Fortsette samarbeid med andre kommuner. l Samarbeid med andre etater/sektorer/avdelinger. l Delta på aktiviteter som er utviklende mht kompetanse, nytenkning, etc. 23

24 24

25 Ansvarsområde 3006 Feiervesen Arbeidsområde Arbeidsmål for 2012 Ressurs/Årsverk Hovedmål 2012 Lovbestemt feiing/tilsyn Ålesund Feiing andre kommuner Annet Andre tjenester Vi skal gjennomføre kompetanseheving gjennom intern og ekstern opplæring. Vi skal sørge for at tilsatte får avsluttet sin fagutdanning, andre fortsetter og de sist tilsatte starter sin fagutdanning. l Sørge for feiing og tilsyn på fyringsanlegg. Vi har slike anlegg i Ålesund. l Utføre feie- og tilsynsarbeidet etter vedtatt plan. Feiing hvert 2. år og tilsyn hvert 4. år. l Utførelsen av arbeidet skal ha høyt faglig nivå. l Følge opp kompetanseplanen. l Revisjon av HMS feiing og tilsyn. l Være aktiv i informasjonsarbeidet rettet mot innbyggerne i Ålesund kommune vedkommende brannforebyggende tiltak l Utføre feiing og tilsyn i kommune som vi har avtale med, Norddal, Stordal, Haram, Sandøy, Giske og Sula. l Vi skal ha en høy kvalitet på materiell og utstyr som blir brukt i tjenesten. l Nytt oppdatert dataverktøy for planlegging, oppfølging og dokumentasjon av feiing og tilsyn. l Utskifting av biler etter oppsatt plan. l Vi skal sørge for at vi har verktøy og materiell ved avdelingen slik at vi får utført jobb på trygg og god måte. l For 2012 vurdering av bilbehovet til avdelingen og plan for videre bilbruk. l Informasjon og samarbeid med DLE. l Ålesund feiervesen skal tilby andre tjenester relatert til fyringsanlegg. Dette gjøres fortløpende og etter ledig kapasitet årsverk 3 Mål oppnådd 6 Revisjon er starta opp 3 Delvis oppnådd Ikke oppnådd