Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet"

Transkript

1 Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Årsmelding

2 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Regnskap drift... 9 Regnskap investering Regnskap balanse Verdier og etikk Arbeidsmiljø og helse Beredskapsavdeling Forebyggendeavdeling Administrasjonsavdeling IUA - Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing DIB - Det interkommunale brannvernet Foretakets økonomiske stilling

3 Brannsjefens kommentar Året 2013 startet dramatisk, da Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap tidlig i januar ga varsel om vedtak om flytting av Møre og Romsdal 110-sentral til Trondheim. Dette skapte naturlig nok mange reaksjoner og ble en sak som vi måtte ha mye fokus på i hele året også i brannvesenet. Når dette skrives er heldigvis den saken parkert for en god stund fremover og det er gledelig. Tidlig i januar fikk vi også en dramatisk brann på Aspøya som fort kunne ha utviklet seg til en kvartalsbrann eller en bybrann. I denne brannen ble 15 personer husløse og 40 personer ble evakuert og vi fikk igjen sett viktigheten av at Ålesund by har en god og robust brann- og redningsberedskap. Den aller viktigste ressursen i brannvesenet er alle våre ansatte. Men verdiene, servicen, fagkunnskapen og lokalkunnskapen er også viktig. Vår personalpolitikk skal bygge opp under vår visjon, leveregler, etikk og mål. Vi skal tilstrebe en helhetlig personalpolitikk som legger til rette for, og aktivt medvirker til at vi rekrutterer, utvikler og beholder dyktige medarbeidere. Vi har også et overordnet mål om at all aktivitet som drives i Ålesund brannvesen KF, skal gjennomføres uten skade på mennesker eller miljø, og uten tap av materielle verdier. Det er med glede jeg igjen registrerer at all aktivitet har vært utført på en slik måte at vi har unngått større skader på eget personell. Samtidig er vi privilegert med et meget lavt sykefravær og et godt arbeidsmiljø. Også i 2013 har våre medarbeidere reddet liv, begrenset menneskelig lidelse og materielt skadeomfang. Vi har gjennomført et stort volum på feiing og boligtilsyn, en rekke tilsyn i særskilte brannobjekt, informasjons-, og motivasjonstiltak og andre forebyggende prosjekter. Det at vi får så gode resultater, selv med vakanse i stillinger, må vi alle være stolte av! Ålesund har i mange år hatt et svært lavt antall bygningsbranner, antall påsatte branner og antall omkomne i forhold til størrelse på byen. Det er mange faktorer som gjør at Ålesund ligger så lavt i forhold til landsgjennomsnittet, og jeg mener vi her ser resultater av godt og systematisk forebyggende arbeid over tid. Brannvesenet har i alle år hatt flinke fagfolk, og både de som er i arbeid i dag og våre pensjonerte branntjenestemenn utstråler stor yrkesstolthet. Summen av dette har bidratt til at Ålesund gradvis har blitt en tryggere by å bo i. I strategiplanen vår har vi et delmål om at vi skal lede og videreføre samarbeidet innen interkommunalt brannvernsamarbeid i vår region. At vi på slutten av året kunne undertegne en ny samarbeidsavtale om brannvernsamarbeid med våre nærmeste nabokommuner, tror jeg blir viktig for hele regionen i årene som kommer. I mai arrangerte vi Brannsjefskonferansen her i Ålesund. Konferansen som også inkluderte besøk av leverandører ble gjennomført på Waterfront Hotell og må kunne betegnes som en suksess. I løpet av året hadde vi også besøk av 2 ministere. Etter brannen på Aspøya fikk vi besøk av Justis- og beredskapsminister Grethe Faremo og i mars fikk vi, i anledning vårt engasjement rundt 110 saken, besøk av Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. Av større prosjekter i året kan det nevnes forprosjekt på ny hoved brannstasjon, hvor ny hoved brannstasjon skal ligge og kostnader på bygging av en ny stasjon. Til å hjelpe oss med dette prosjektet engasjerte vi Arkitektfirmaet Stein Halvorsen AS i fra Oslo. 3

4 I løpet av året har vi også gjennomført to nasjonale kurs i Tung redning, et nasjonalt Redningsdykkerkurs og et Nasjonalt kurs for superbrukere av skjærslokker. Alle disse kursene har gitt Ålesund en unik posisjon med tanke på vår rolle som et regionalt og nasjonalt ressursbrannvesen. At vi i tillegg klarte å få over 4000 personer gjennom vår kursaktivitet er bare imponerende sett i forhold til størrelsen på brannvesenet. Dette gir også en god forebyggende gevinst både ute i bedriftene og i hjemmene. En annen viktig milepæl for brannvesenet i 2013 var da vi på høsten fikk ansatt vår første kvinnelige redningsdykker i beredskapen. I november fikk vi også en skikkelig solskinnshistorie da hun ble sterkt delaktig i at nødetatene berget 2 damer fra drukning. Alt som er skrevet over er bare bruddstykker av et aktivt år for brannvesenet. I tillegg til de faglige avdelingene så har også administrativt og merkantilt ansatte lagt ned et stort arbeid i å tilpasse brannvesenet`s vekst og endringer. Å få bygget en ny hoved brannstasjon er fremdeles helt avgjørende for Ålesund brannvesen KF sin videre utvikling, men det vil også i de kommende årene være meget viktig at vi tar en aktiv pådriverrolle både lokalt, regionalt og nasjonalt i forhold til den videre oppfølging av Brannstudien. På bakgrunn av nok et allsidig, spennende og positivt år for brannvesenet vil jeg benytte anledningen til å takke gode og dyktige medarbeidere, tillitsvalgte og styret for den innsats som ble lagt ned i løpet av året Ålesund brannvesen KF ser frem mot Vi har mange utfordringer å løse, men jeg er trygg på at vi sammen skal dra lasset, og jobbe mot vår visjon: DIN TRYGGHET VÅRT MÅL! Geir Thorsen Brannsjef 4

5 styret 2013 Styret for Ålesund brannvesen KF har hatt følgende sammensetning: Leder Knut Fylling Vararepresentant Stig Hofseth Nestleder Roar Salen Vararepresentant Kristin Krohn Devold Styremedlem Terri Ann Senior Vararepresentant Svein Rune Johannessen Styremedlem Monica Molvær Vararepresentant Tone Utseth Myklebust Styremedlem Øivind Nilsen Vararepresentant Øystein Bjørkavåg Foretakets mål er å ivareta kommunens oppgaver og plikter etter Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig gods og om brannvesenets redningsoppgaver av Foretaket skal videre ivareta de øvrige alarm- og utrykningsoppgaver og ikke-lovpålagte oppgaver som naturlig hører til et brannvesen. Styret avviklet 6 møter i 2013 og behandlet totalt 25 saker. Saker vedrørende Akutte vedlikeholdsbehov hovedbrannstasjon» (sak 9/13), Ny hovedbrannstasjon for Ålesund kommune (sak 15/13) og foretakets økonomiske stilling er de sakene som kan gi størst virkning på foretakets fremtidige utvikling. Styret fremlegger årsmeldingen med et mål og en forutsetning om fortsatt drift av foretaket. 5

6 Foretakets mål og kjernevirksomhet Foretakets kjernevirksomhet er: 1. Brannforebyggende arbeid. 2. Beredskap, alarm og utrykningsoppgaver. 3. Andre brann- og sikkerhetsrelaterte tjenester som markedet etterspør. Nasjonale mål for brannvernarbeidet Regjeringen fastsatte i St.melding nr 35 (2009) følgende nasjonale mål for brannvernarbeidet i årene fremover: Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner Styrket beredskap og håndteringsevne Mindre tap av materielle verdier 6

7 VÅR visjon Ålesund brannvesen Det gode brannvesenet. Hovedmål Ålesund brannvesen KF har som mål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot skader forårsaket av brann, eksplosjoner og farlige stoffer. Strategiplan Strategiplan for Ålesund brannvesen KF er utarbeidet på grunnlag av gjeldende lovbestemmelser og er i samsvar med vedtektene som ble vedtatt av bystyret ved opprettelsen av foretaket. Planen bygger på ROS analysen for Ålesund brannvesen KF (2010) og dekker både de lovbestemte oppgavene og de ekstraoppgavene som styret finner det riktig å legge til foretaket. Ålesund brannvesen KF skal nå sine mål via følgende strategiske hovedlinjer: Interkommunalt samarbeid: Lede og videreføre samarbeidet over kommunegrensene på brannvernområdet. Kompetansesenter: Videreutvikle øvelses- og opplæringstilbudet og sørge for at Ålesund blir et naturlig kompetansesenter innen brannvern i regionen. Sørge for at Ålesund brannvesen KF ligger i forkant også når det gjelder å ta i bruk nye metoder, teknikker og ny teknologi innen brann- og redning. Opplæring og videreutdanning: Sørge for at kompetansens innen de ulike fagområdene er høy, og at alle ansatte har en vedtatt plan for vedlikehold av denne kompetansen og for videreutdanning. Rekruttering: Sørge for at arbeidsplassen er attraktiv slik at de beste kandidatene ønsker jobb i organisasjonen. IT- og kommunikasjon: Sørge for at Ålesund brannvesen KF leder an i arbeidet med å ta i bruk nytt utstyr og nye systemer innen data og sambandsteknologi og samtidig delta aktivt i utviklingen på landsplan. Relasjonsbygging: Sørge for et nært samarbeid med byens befolkning, lokale bedrifter og industri og ha god kontakt og samarbeid med sentrale styringsorganer. 7

8 organisasjonskart BYSTYRET RÅDMANNEN STYRET DAGLIG LEDER Brannsjef STAB/ADMINISTRASJON Teamleder FOREBYGGENDE Avdelingsleder/varabrannsjef BEREDSKAP Avdelingsleder TILSYN ÅLESUND Teamleder BEREDSKAP Brigadesjef FEIING OG TILSYN Teamleder Teamleder DET INTER- KOMMUNALE BRANNVERN Teamleder SPESIAL FUNKSJONER Koordinatorer Brigade A B C D Brigadeleder KURS OG OPPLÆRING Overbrannmester MILJØBEREDSKAP Overbrannmester 8

9 Hovedtall fra driftsregnskapet Regnskap Drift 2013 Regnskapsskjema - Drift Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter: Andre salgs- og leieinntekter , , , ,50 Overføringer med krav til motytelse , , , ,88 Overføringer uten krav til motytelse , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,38 Driftsutgifter: Lønnsutgifter , , , ,03 Sosiale utgifter , , , ,92 Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro , , , ,98 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod , , , ,00 Overføringer , , , ,52 Avskrivninger , , , ,83 Fordelte utgifter , , , ,27 Sum utgifter , , , ,01 Brutto driftsresultat: , , , ,37 Finansposter: Renteinntekter og utbytte , , , ,45 Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter , , , ,45 Renteutgifter og låneomkostninger , , , ,16 Avdrag på lån , , , ,00 Utlån Sum eksterne finansutgifter , , , ,16 Resultat eksterne finanstransaksjoner: , , , ,71 Motpost avskrivninger , , ,83 Netto driftsresultat: , , , ,49 Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig , , ,44 mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond , ,82 Bruk av bundne fond , , ,21 Sum bruk av avsetninger , , , ,47 Overført til investeringsregnskapet , , , ,77 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessig , , ,82 Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond , , ,44 Avsatt til likviditetsreserve Sum avsetninger , , , ,03 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk , ,93 9

10 Kommentarer til driftregnskapet Styret har i 2013 arbeidet aktivt med administrasjonen for å oppnå balanse mellom tilgjengelige midler og drift og har gitt ett regnskapsmessig mindreforbruk på kroner ,54. Dette mindre forbruket skal dekke resterende merforbruket fra driftsåret 2011 med kroner ,47. Gjennom året har administrasjonen arbeidet aktivt med innkjøpsrutiner og involvering av flere nivå i organisasjonen for å få bedre forståelse for hvordan midlene benyttes. Administrasjonen har også arbeidet aktivt for å få oversikt over hva de ulike tjenestene koster og foretatt noen kost/nytte vurderinger. Ansvarene 3007 Det interkommunale brannvern (Dib) og 3008 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) skal gå regnskapsmessig i balanse og mer/mindreforbruk er i tråd med årsmøtenes vedtak dekket/overført til bundne fond. I 2013 har Dib benyttet kroner ,00 av bundet fond og IUA overførte kroner ,67 til bundet fond som er i henhold til budsjett. Regnskapet blir grundigere beskrevet i et selvstendig dokument Det tas forbehold om godkjenning fra revisjon. 10

11 Hovedtall fra kapitalbudsjettet Regnskap Investering 2013 Regnskapsskjema - Investering Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap i fjor Investeringer: Investeringer i anleggsmidler , , , ,80 Utlån og forskutteringer , , , ,00 Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov , , , ,80 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,03 Inntekter fra salg av anleggsmidler , , ,00 Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering: , , , ,03 Overført fra driftsdelen , , , ,77 Bruk av avsetninger Sum finansiering: , , , ,80 Udekket/udisponert Kommentarer til investeringsregnskapet Investeringene i 2013 medførte låneopptak på kroner ,51 som er kroner ,49 mindre enn budsjettet. I 2013 var det bestilt ny krokløftbil med tank som skulle vært levert i 2013 men ble levert først i Årets investeringsmidler er benyttet til ny kommandobil A.0.1, forprosjekt ny brannstasjon, nytt fjernvarmeanlegg på hovedstasjonen, komplettering av spesialutstyr, rehabilitering Gangstøvika. En utdatert dykkerbil er solgt. Dib har solgt brukt røykdykkerbil og investert i ny røykdykkerbil, dette er finansiert i sin helhet via midler fra fond. 11

12 12

13 Balanse 2013 Regnskapsskjema - BALANSE Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER: Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg , ,01 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,77 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Sum anleggsmidler: , ,78 Omløpsmidler Kortsiktige fordringer , ,44 Kasse, bankinnskudd , ,04 Sum omløpsmidler: , ,48 SUM EIENDELER: , ,26 EGENKAPITAL OG GJELD: Egenkapital Bundne driftsfond , ,48 Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) , ,93 Regnskapsmessig merforbruk (Drift) , ,40 Kapitalkonto , ,09 Sum egenkapital: , ,92 Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser , ,00 Andre lån , ,00 Konsernintern langsiktig gjeld - - Avsetning for forpliktelser - - Sum langsiktig gjeld: , ,00 Kortsiktig gjeld Kassekredittlånt - - Annen kortsiktig gjeld , ,98 Premieavvik , ,36 Sum kortsiktig gjeld: , ,34 SUM EGENKAPITAL OG GJELD: , ,26 Memoriakonti Ubrukte lånemidler , ,41 Motkonto for memoriakontiene , ,41 Kommentarer til balansen Bundne driftsfond er i hovedsak knyttet til IUA og Dib samt rest av midler for RITS som skal benyttes til komplettering av Rits utstyr og utdanning av nye Rits mannskaper. Det er ,90 kroner i ubrukte lånemidler. Dette er midler knyttet til prosjekter som er planlagt og/eller igangsatt, som ny krokløftbil med tank som leveres i 2014, forprosjekt ny brannstasjon, bygningsvedlikehold på begge stasjoner og i Gangstøvika, planer om HMS-tiltak, samt fremskutt enhet (liten brannbil). 13

14 14

15 Verdier og etikk De ansatte er brannvesenets viktigste ressurs. Derfor er vi opptatt av at våre medarbeidere skal trives både i sin daglige jobb og i lag med sine kollegaer. En forutsetning for dette er at man har trygge og ordnede rammer rundt seg, og har muligheter for personlig og faglig utvikling. Vårt verdigrunnlag gir uttrykk for holdninger som vi som ansatte i brannvesenet forplikter oss til å tilstrebe i det daglige arbeidet. Vi ønsker å gjøre kjent hva vi står for når det gjelder verdispørsmål. Verdiene skal gi alle ansatte i brannvesen et felles utgangspunkt og være rettesnor for våre vurderinger, valg og handlinger. Vi ønsker å kjenne oss trygge i samhandlingen internt i virksomheten. Også våre kunder, samarbeidspartnere og myndigheter skal oppleve denne tryggheten. De verdier som er rettesnoren for oss er: Respekt, Redelighet, Initiativ, Humor og arbeidsglede. Verdigrunnlaget avspeiler det som vi ønsker å strekke oss mot, og hvordan brannvesen skal være som arbeidsgiver for sine ansatte, og som leverandør av viktige samfunnstjenester for våre kunder og innbyggere. Vi skal skape tillit og troverdighet slik at vi kan leve opp til vår visjon; Din trygghet - vårt mål! 15

16 Arbeidsmiljø og helse Helse,miljø og sikkerhet og internkontroll HMS systemet er felles for foretaket og Møre og Romsdal 110-sentral KF. HMS arbeidet er integrert i den daglige driften og blir fortløpende dokumentert. Foretakene har også felles AMU/SAMU utvalg. AMU/SAMU er det formelle utvalget der tillitsvalgte, vernetjenesten og ledelsen møtes og foretar drøftinger på saker som angår arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen. I 2013 er det rapportert om 1 skade som kan relateres til aksjoner eller andre tjenester vi leverer. Dette var en redningsdykker som forstuet en tommel under øvelse. Vernetjeneste har en viktig oppgave i brannvesenets HMS-arbeid. Vernetjenesten har sin forankring i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Verneombudets oppgaver er å se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt. Verneombudet har tilsyns- og kontrollfunksjoner vedrørende oppfylling av lov- og regelverkets krav til sikkerhet og arbeidsmiljø, og at dette arbeidet planlegges, organiseres og gjennomføres av virksomheten. Brannvesenet har 5 verneområder; Spjelkavik stasjon, Hovedstasjon 1 og 2 etg, hovedstasjon 3 etg, feierne og 110 sentralen. HMS arbeidet er ett kontinuerlig arbeid som vi driver basert på gjeldende regelverk. Inkluderende arbeidsliv Foretaket er også med i ordningen om et inkluderende arbeidsliv (IA bedrift). Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) er å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil jobbe. Intensjonsavtalens mål er i hovedsak: Å forebygge og redusere sykefravær Bedrifthelsetjeneste Foretaket har etablert en fast avtale med bedriftshelsetjeneste, og den igjen er regulert i henhold til helse i «kjemikalieforskriften». Avtalen omfatter helsekontroll med variert hyppighet for de ulike gruppene av de ansatte. Nye regler om redningsdykking trådte i kraft 1. januar 2013, da ble det krav til årlig helseattest for redningsdykkere. Dette er det tatt hensyn til i revidert Plan for bedriftshelsetjeneste

17 Arbeidsmiljø Bedriften jobber mye med arbeidsmiljø og trivsel. Et av de viktigste målene er at den enkelte deltaker skal føle seg trygg og trives på jobb, og få økt sin livskvalitet ved å delta i arbeidslivet. Sykefraværet for ansatte i begge foretakene er også i år stabilt på henholdsvis 4,21 % for Ålesund Brannvesen og 4,28% for Møre og Romsdal 110-sentral. I 2013 ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse i Ålesund Brannvesen KF og Møre og Romsdal 110-sentral. Undersøkelsen var anonym og besvart på mail. Denne undersøkelsen er basert på en anerkjent standard (QPS Nordic). Det materialet vi nå sitter med, skal vi jobbe videre med sammen med en representant fra personal. Mye av arbeidsmiljøet er relatert til arbeidsplassens lokaler. Hovedstasjonen er ikke tilpasset de oppdrag og gjøremål brannvesenet har. Oppdrag og gjøremål blir stadig flere og mer mangfoldig, samtidig som kravene til rasjonalitet og effektivitet også blir større. Hovedbrannstasjonen ble bygget i 1978, og stasjonen er ikke lenger funksjonelt tilpasset verken i forhold til dagens eller fremtidige behov og oppgaver. Det ble bevilget penger i 2013 til noe rehabilitering, som vil starte i 2014, og vi må påregne og arbeide opp i en rehabiliteringssone i en stund fremover. Miljøfokus Hensynet til miljøet er en viktig rammebetingelse for vår tjenesteproduksjon, og en forutsetning for våre oppgaver. Miljøvurderinger er derfor en integrert del av eksisterende styringssystemer. Miljøbevissthet er en del av vår virksomhetskultur og vi søker kontinuerlig å forbedre vår miljøpåvirkning gjennom å utnytte ny kunnskap og teknologi. Vi skal tilfredsstille konsesjoner gitt av myndigheter i forhold til utslipp fra vårt øvingsanlegg. I vår drift og verdiskapning, skal vi prioritere bruk av fornybare, resirkulerbare og resirkulerte innsatsfaktorer. Vi stiller krav om miljøstandard også til våre leverandører og samarbeidspartnere. Det er et lederansvar å ivareta miljøhensynene i vår organisasjon. Eksempler på vår miljøprofil vi har i 2012 anskaffet 5 hybridbiler. Og i 2013 kjøpte vi ny kroktankbil med miljøvennlig tankpåbygg i 100% gjennvinnbar polyproylen (drikkevannsikker). 17

18 Beredskapsavdelingen 2013 har vært ett år med høyt aktivitetsnivå der alle deler av organisasjonen har fått mulighet til å videreutvikle sine kvaliteter. Administrativt har vi tatt store steg i forhold til å bedre økonomistyringen gjennom å legge om på budsjett og oppfølgingsarbeidet. Det har vært gjort endringer i ledelsesstrukturen i avdelingen, slik at mellomlederne har fått tydeligere ansvar. På begge disse områdene må det fortsatt arbeides målbevisst fremover i årene som kommer. Arbeidet med å redusere overtidsbruken bærer frukter. Gjennom dette arbeidet har avdelingen utviklet ett godt verktøy for å velge ut kvalifiserte vikarer. I forhold til brannordningen som er vedtatt for Ålesund kommune, mangler fortsatt beredskapsavdelingen 4 årsverk for bemanning av høyderedskap ved Spjelkavik brannstasjon. I løpet av andre halvår ble det gjennomført medarbeidersamtaler, det er også gjennomført vernerunder i området. Arbeidet med fornying av rullende materiell går ufortrødent videre. Det er laget anbudsgrunnlag for ny «fremskutt enhet» og bestillingen av ny krokløft/tankbil er utført. Av store øvelser må nevnes deltagelse på det nasjonale prosjektet om samhandling ved aksjoner der «skyting pågår». Internt er endringen på øvelsesorganiseringen godt i gang. Det er formannsnivået som har ansvar for å sette dette i system. I 2013 har 3 av våre ansatte gått over i pensjonistenes rekker, en har skiftet avdeling og to har sluttet for så å bli erstattet med nye unge konstabler. For første gang har Ålesund Brannvesen ansatt kvinnelig Brannkonstabel. De forskjellige koordinatorfunksjonene har tatt utfordringene og leverer gode resultater, både økonomisk og i form av kompetanseheving innad i korpset. Det har vært arrangert koordinatoruker og nasjonale kurs innenfor de enkelt ansvarsområdene, dette i regi av koordinatorene og i samarbeid med eksterne aktører. TUNG REDNING Beredskap: -Vaktlagene har gjennomført interne øvelser (på stasjonene og på øvingsfeltet), gjennom hele året. -Tungredningsmåneden november ble brukt til repitisjon de 3 første ukene, samøvelse med hele brigaden siste uka. -Tungredningsenheten er blitt brukt på flere ulykker og innsatser, men ingen rene tungredningsoppdrag. -Superbrukere og koordinator har hatt 3 fagmøter. -Koordinator har brukt tid på: grunnarbeid ny tungredningsenhet, samarbeid opp mot helse (luftambulanse) og politi. Eksterne kurs: -Det er gjennomført 2 stk nasjonale grunnkurs tung redning i samarbeid med Heavy Rescue Sweden, mye arbeid ligger bak for å få på plass dette. -Beredskap vinner mye på samarbeid med eksterne kurs. Utfordringer: -Kostnader på øvingsobjekt (lastebil) er en stor utfordring for oss. -Nåværende tungrednings-enhet er passert 24 år, og er overmoden for utskifting. Kravspek skal utarbeides og innkjøp planlegges i Kompetanse: -Det har vært noe utskifting av mannskaper og formenn som medfører kompetanseheving via grunnkurs. -Det er også blitt en ny superbruker iløpet av

19 REDNINGSDYKKER 2013 er å regne som ett normalår for tjenesten, der vi gjennomførte 29 dykkeraksjoner, av disse var 19 i andre kommuner. Vi var i tillegg utkalt til 1 sokningsoppdrag i havnebassenget i Ålesund. To spesielle hendelser som er verdt å nevne er drukningen i elven i Stryn, hvor vi var representert med to mann. Dette var en av to saker som hadde stor nasjonal mediadekning. Den andre var aksjonen der to personer kjørte i vannet ved Borgundgavelen, en hendelse der våre mannskaper gjorde en fantastisk innsats og var med på å redde to liv. Dessverre fikk ikke vår innsats her den mediaomtalen den hadde fortjent. Det har også vært avviklet koordinatoruke med fokus på redningsdykking, tema her var ulykke med bil i sjøen, og fokus var å redde personer ut fra bil under vann, samt samarbeid mellom overflate reddere i Spjelkavik og dykkere fra hovedstasjonen. Ett annet viktig moment her var samspillet mellom utrykningslederne og dykkerleder. Ålesund Brannvesen og Høyskolen i Bergen har også samarbeidet og avviklet fagopplæring for redningsdykkere. Dette kurset ble holdt i Ålesund og HiB benyttet seg delvis av våre mannskaper og våre lokaler under kurset. Med deltakere fra hele landet var det totalt 8 personer som bestod utdanningen. Fra 1. januar 2013 fikk vi også en nytt og strengere regelverk å forholde oss til. Dette betyr at vi må være en ekstra mann på jobb for å drive med redningsdykking, noe som gir Ålesund Brannvesen enda større utfordringer med tanke på bemanningen og ansettelser i framtiden. PULVER Gjennomført åpen dag på Spjelkavik Brannstasjon med fokus på kontroll av håndslukkere og informasjon. Koordinatoruke RØYKDYKKERVERKSTED Kartlegging og registrering av utstyr RITS Gjennomført en øvelse med 330 skvadronen Koordinatoruke MILJØBEREDSKAP Fokuset har vært å søke og videreutvikle samarbeidet med andre kommuner, offentlige instanser og private organisasjoner samt å samordne miljøberedskapen og utvikle et administrativt og organisatorisk system innen området, dette har fungert bra. Arbeidet med Farlig Gods må få større oppmerksomhet i fremtiden. 19

20 Arbeidsmål for beredskapsavdelingen Ansvarsområde 3001, 3002, 3004 Beredskap, verksted/biler, og oljevern Arbeidsområde Arbeidsmål for 2013 Ressurs/Årsverk Beredskap l Etterleve den godkjente brannordningen på en kostnadseffektiv, livreddende og skadebegrensende måte. l Sørge for kvalifiserte vikarer og utarbeide en forvaltningsplan for disse. l RVR region 19 Ålesund - Markedsføre tjenesten ut til våre kunder (lokale brannvesen/næringsliv/ privatbolig) i samarbeid med oppdragsgiver FNO. - Kompetanse oppdatering på mannskaper i vertsbrannvesen (ÅBV) og lokale mannskaper i kommunene. l Lokal forurensning/ Ålesund kommune. - Være en bidragsyter til lokal forurensningsmyndighet i kommunen. l Redusere bruk av overtid. l Forbedre og utvikle rapporteringssystemet. 43,6 årsverk 3 Delvis oppnådd l Fortsette opplæring og utvikling av mellomledere. l Utvikle øvelsesplan og etablere samarbeidspartnere for øvelsesobjekt/ arenaer for RITS styrken. Kompetanse l Fortsette organisasjonsutvikling av beredskapsavdelingen. l Følge opp deltakelse på Norges Brannskole i hht plan. l Kompetanseutvikling gjennom eksterne og interne kurs. l Gjennomføre tilpasset medarbeidersamtaler og ledersamtaler. l Kompetanseutvikling gjennom eksterne og interne kurs. l Gjennomføre vernerunder og utbedre mangler. l Revidere eksisterende, og utvikle nye HMS-prosedyrer Delvis oppnådd Delvis oppnådd Kvalitetssikring l Starte etablering av aktivitetsplan for hele beredskapsområdet Enovate. Tatt ut HMS Spesielle prosjekt l Utarbeidet/vedlikeholde innsatsplaner, samt føre øvelser med bedrifter og institusjoner. Herunder objektsyn. l Videreutvikle avvikssystemet. l Videreutvikle samarbeidet med andre kommuner, offentlige instanser og private organisasjoner. l Innsats mot risiko oppdaget gjennom vår ROS analyse. l Utdanne alle mannskaper til grunnkursnivå på tauredning. l Vedlikeholde og følge opp delbudsjett til spesialfunksjonsområde. l Lage konkurransegrunnlag for ny «framskutt enhet». l Lage konkurransegrunnlag for ny brannbåt. l Lage planer for innvendig og utvendig vedlikehold av hovedstasjonen. 3 Delvis oppnådd Ikke oppnådd Tatt ut 3 Delvis oppnådd Materiell l Forberede utskifting av kommandobil. l Utrede fremtidig behov for ny tankbil/krokløftbil. 20

21 Ansvarsområde 3003 Kurs/opplæring Arbeidsområde Arbeidsmål for 2013 Ressurs/Årsverk Salg av kommersielle tjenester l Videreutvikle kursseksjonen til å være en betydelig aktør ved kurs og utdanning innen brannvernområdet og bestemme framtidige satsningsområder. l Relasjonsbygging mot næringsliv, kommunale brannvesen og mot andre etater. l Gjennomføre Cold Cut kurs i skjæreslukker, kombinasjonen IR-kamera/ ventilasjon». l Etablere kurs i «Tung Redning». l Delta i Kompetansenettverk. l Samordne/videreutvikle bruk av fasilitetene med utrykningsseksjonen og aktivitetsplanen. l Fortsette oppgraderinger på øvelsesområdet i Gangstøvika. l Utredning av mer miljøvennlige forbrenningsmetoder ved øvelsesanlegget som propan og alkohol. Kompetanseheving på instruktørsiden. l Redusere bruk av timeinstruktører. l Utarbeide og videreutvikle kurskatalogen. l Videreutvikle salg og markedsføring. 3 årsverk+ timeinstruktører 3 Delvis oppnådd Ikke oppnådd 3 Delvis oppnådd 3 Delvis oppnådd Kurs og opplæring 2013 har vært et år som har bydd på en del utfordringer og nye erfaringer for kursavdelingen til ÅBV. Ny leder og to nye instruktører kom på plass i året som gikk, så avdelingen har gjennomgått en stor omorganisering på personellsiden. Bjørn Rasdal tok over som leder ved årskiftet, mens Aleksander Gill og Per Espen Thorsen begge startet som instruktører i året som gikk. Ålesund brannvesen tilbyr kurs både til private bedrifter og offentlige instanser på hele Sunnmøre. Totalt så hadde vi i 2013 over 4000 kursdeltakere innom vår kursvirksomhet. Nasjonale kurs: I 2013 gjennomførte vi 2 nasjonale grunnkurs i tung redning sammen med Heavy Rescue Sweden, og et kurs på skjærslukker sammen med Cold Cut Systems. Dykkerutdanning for Høyskolen i Bergen ble også gjennomført her i Ålesund. NBSK: For Norges Brannskole starta vi opp et BER-1 kurs/deltid på høsten. Dette kurset blir avsluttet i april I tillegg så avslutta vi 2 grunnkurs deltid og BER-1 kurs for Norges Brannskole, som starta opp på høsten Utrykningsstatistikk UTRYKNING TIL Unødig alarm Annen assistanse Brannhindr. Tiltak Trafikkulykker Vannskader Annen brann Brann i bygning Dykkeroppdrag Akutt forurensning Øvelse Ambulanseoppdrag Falsk alarm Pipebrann Bilbrann Trygghetsalarm Gressbrann Brann i båt Skogbrann Brann i trafostasjon 1 2 Totalt pr år:

22 22

23 Arbeidsmål for forebyggende avdeling Ansvarsområde 3005 forebyggende brannvern Arbeidsområde Arbeidsmål for 2013 Ressurs/Årsverk Hovedmål 2013 Lovbestemt tilsyn Tilsyn andre kommuner. Lovbestemt informasjon og holdningskapende arbeid. Spesielle prosjekter Kompetanseheving gjennom intern og ekstern opplæring. Ajourhold oversikt særskilte brannobjekt. Ny struktur på gjennomføring av tilsyn og prosjekt. Øke personellressursen og kompetansen vedkommende farlig vare og tilsyn. l Tilsynsarbeid i hht 13 Særskilte brannobjekt. l Gjennomføre tilsyn på alle særskilte objekt. l Aktiv samarbeidspartner med andre tilsynsetater. l Variere tilsynsmetodene ut fra risiko og behov. l Ny tilsynsoppgaver etter forskrift om farlige varer. l Gjennomføre tilsyn i andre kommuner etter avtaler. l Gjennomføre tilsyn i Haram, Sandøy og Hornindal. l Gjennomføre vårt informasjonsarbeid. l Brannforebyggende arbeid/informasjon til skolene. Hovedmålgruppe 6. klasse, andre klassetrinn etter forespørsel. l Brannsikkerhetsprosjekt i samarbeid med hjemmetjenesten. l El og brann, samarbeid med El-tilsynet. l Brannvernuka åpen brannstasjon l Aksjon boligbrann gjennomføre boligkontroll, stands og annen informasjon. l Delta aktivt i brannsikker Jugendby med tilsyn og informasjon. l Nattkontroll i restauranter og festivaler. l Kontroll av kjøpesenter med tanke på rømning. l Gjennomføre informasjonstiltak i anledning høytider, grillsesongen, båtsesong, fyringssesongen og desemberbranner. l Sikkerhet ved store arrangement. l Studentinformasjon. l Forebyggende avdeling ressurs i Ålesund brannvesen. 5,5 3 Delvis oppnådd Ikke oppnådd 3 Delvis oppnådd 4 Alle mål oppnådd utenom «Brannsikker Jugendby» 4 Alle mål oppnådd Annet l Være en pådriver for det brannforebyggende arbeid i regionen. l Fortløpende saksbehandling av innkomne søknader etter brannlovgivningen. l Fortsette samarbeid med andre kommuner. l Samarbeid med andre etater/sektorer/avdelinger. l Delta på aktiviteter som er utviklende mht kompetanse, nytenkning, etc. 4 Alle mål oppnådd Forebyggende avdeling 2013 l Tilsyn Ålesund, Haram og Hornindal etter oppsett plan. l Samordnet tilsyn. Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Det Lokale Eltilsyn(DLE). l Kvelds og nattkontroller gjennomført av utesteder Ålesund i lag med politi. l Tilsynsaksjon farlig stoff i boligsameier med fokus på gass. l Observatør storulykketilsyn DSB. l 6. klasse undervisning Ålesund og Haram (totalt 261 elever). l Undervisning for HBO, utsatte grupper. l Div. samlinger seminarer: CTIF farlig vare, Tunnel seminar. l Deltagere på øvelser i regi av Øvingsutvalget, også med markører. l Bistand til Vannverket vedr. ROS-analyse, Kloranlegg. (Ros utarbeidet av ekstern aktør). l Evakueringsøvelser. Rådhuset og Sunnmørsposten. l Undervisning på kursavdelingen. l Oppfølging av bekymringsmeldinger. l Deltagere på Brannforbyggende forum Oslo. 23

24 24

25 Ansvarsområde 3006 Feiervesen Arbeidsområde Arbeidsmål for 2013 Ressurs/ Årsverk Hovedmål 2011 Lovbestemt feiing/tilsyn Ålesund Feiing andre kommuner Annet Vi skal gjennomføre kompetanseheving gjennom intern og ekstern opplæring. Vi skal sørge for at alle tilsatte har eller får fagutdanning, Vi skal starte innføring av ny fagdatabase som også skal kunne benyttes i felt. l Sørge for feiing og tilsyn på fyringsanlegg. Vi har slike anlegg i Ålesund. l Utføre feie- og tilsynsarbeidet etter vedtatt plan. Feiing hvert 2. år og tilsyn hvert 4. år. l Utførelsen av arbeidet skal ha høyt faglig nivå. l Følge opp kompetanseplanen. l Revisjon av HMS feiing og tilsyn. l Være aktiv i informasjonsarbeidet rettet mot innbyggerne i Ålesund kommune vedkommende brannforebyggende tiltak. l Utføre feiing og tilsyn i kommune som vi har avtale med, Norddal, Stordal, Haram, Sandøy, Giske og Sula. l Arbeide mot nye avtaler med Ørskog og Skodje. l Vi skal ha en høy kvalitet på materiell og utstyr som blir brukt i tjenesten. l Ny fagdatabase for planlegging, oppfølging og dokumentasjon av feiing og tilsyn. l Utskifting av biler etter oppsatt plan. l Vi skal sørge for at vi har verktøy og materiell ved avdelingen slik at vi får utført jobb på trygg og god måte. l For 2013 vurdering av bilbehovet til avdelingen og plan for videre bilbruk. l Informasjon og samarbeid med DLE. 9 årsverk 4 Alle mål oppnådd 3 Delvis oppnådd 3 Delvis oppnådd Andre tjenester l Ålesund feiervesen skal tilby andre tjenester relatert til fyringsanlegg. Dette gjøres fortløpende og etter ledig kapasitet. Aktivitet 2013 Hovedmål. Det blir fortsatt gjennomføring av opplæring av tilsette slik at alle på sikt skal være fagutdanning. Siste del av året ble det satt i gang utvikling av ny fagdatabase. Feiing og tilsyn Ålesund Feiing og tilsyn Ålesund gjennomført etter oppsatt plan. Hovedfokus på å feiing dette året. HMS-Ros har startet dette året. Ros-analysen har blitt gjennomført. Vi har vært med på nasjonale og lokale kampanjer bla. Åpen brannstasjon og Aksjon boligbrann. Aksjon boligbrann i samarbeid med Det Lokale Eltilsyn (DLE). Feiing andre kommuner Gjennomført feiing og tilsyn i andre kommuner. Arbeidet er gjennomført etter oppsatt plan. Ny avtale med Skodje som også har fått gjennomført feiing etter oppsatt plan. Vi har også organisert vårt arbeid slik at at hver enkelt feier har fått tildelt en «ansvarskommune» Dette innebærer at nabokommunene nå skal forholde seg til «sin feier» Annet Dette året har vært preget av store utfordringer med personellsituasjonen. En feier ble lagtidssykemeldt på grunn skade på veg til jobb. Vår tidligere teamleder fikk permisjon for å gå over i annen stilling i ÅBV. Det har blitt konstituert ny teamleder og formann på avdelingen. I tillegg fikk vi en oppsigelse på siste del av året. Vi har hatt stort fokus (siden august) på feiing. Vi har på grunn av godt vær høst og vinter fått gjennomført mer feiing enn normalt i denne perioden og ligger tross redusert bemanning rimelig godt an i anledning våre mål. 25

26 Arbeidsmål og måloppnåelse Arbeidsmål for administrasjon Ansvarsområde 3000 administrasjon Arbeidsområde Arbeidsmål for 2013 Administrative oppgaver l Utvikle avdelingen i samsvar med vedtatte og eventuelle nye planer. l Revidere samtlige administrative rutiner, slik at de samsvarer med vedtatt organisasjonsplan. l Gjennomgang av Acos-rutiner med tanke på nye brukere og endringer i forvaltningsloven. l Gjennomgang av Wisma systemene og kartlegge behov for nye brukere og opplæring. l Videreutvikle personal planleggingssystemet GAT i alle avdelinger. l Saksbehandling ifm styremøter i begge foretakene. l Forbedre innkjøpsrutinene. l Videreutvikle hjemmesiden til brannvesenet. l Ajourføre prisliste for salg av tjenester. Pågår Pågår 4 Utført 4 Utført Pågår Kontinuerlig Pågår Pågår 4 Utført Andre service- funksjoner HMS l Utarbeide en plan for en bedre kundebehandling. l Arrangere sosiale tilstelninger. l Utføre flere merkantile oppgaver for Møre og Romsdal 110-sentral KF. l Følge opp og utvikle IK/HMS-systemet. Gjøre HMS systemet til ett tilgjengelig og levende arbeidsverktøy for alle ansatte. l Gjennomføre og videreutvikle HMS-arbeidet. l Følge opp resultater fra BHT. l Revidere BHT retningslinjer. l Gjennomføre medarbeidersamtale. Pågår 4 Utført 4 Utført Pågår Pågår 4 Utført 4 Utført Ikke utført Bygninger l Videreføre forprosjekt til Ny hovedbrannstasjon. Pågår Kompetanse l Kartlegge status på kompetanse/ kompetansebehov. l Kompetanseheving gjennom intern og ekstern opplæring. l Aktiv deltagelse ifm opplæring på kommunale styringssystemer. l Delta på nasjonalt merkantilt seminar. l Delta på HMS seminar. l Delta på GAT brukermøte. 4 Utført 4 Utført 4 Utført 4 Utført Ikke utført 4 Utført Interninfo Gjennomføre interninfo via: l Stasjonsinfo. l Vedlikeholde etablerte møteplasser. l Følge møteplanen for l Vurdere innføring av egen intranettside for ansatte. 4 Utført Ikke utført Det er startet en prosess for å videreutvikle avdelingen og lage planverk for nye oppgaver som kommer til. Arbeidet er i gang med å lage administrative ruiner for å sikre at administrative oppgaver gjennomføres når de skal og slik at de tilfredsstiller vedtatte planer. Det benyttes flere fagsystem i administrasjonen, Wisma til økonomi, fakturering og HRM, GAT til personalplanlegging og dokumentasjon, Acos Websak til arkiv og møtebehandling, egenutviklet digitalt HMS og avvikssystem. Interninfo Planer for intranettside for våre ansatte via kommunenes nettsider legges bort til fordel for andre muligheter som det skal arbeides med fremover. 26

27 27

28 IUA - Interkomunalt utvalg mot akutt forurensning Over hele landet er det opprettet interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA). Disse er fordelt på regioner som skal ivareta beredskaps- og aksjonsplikten. Denne interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere mindre akutte utslipp. Ålesund kommune - ved Ålesund brannvesen KF er vertskommune for IUA samarbeidet for Sunnmøre. Region 19 IUA Sunnmøre I samarbeidet for region nr 19 - IUA Sunnmøre inngår kommunene Giske, Haram, Hareid, Herøy, Norddal, Sande, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Ulstein, Vanylven, Volda, Ørskog, Ørsta og Ålesund. IUA Sunnmøre disponerer utstyr og materiell til bruk mot akutt forurensning på sjø og land. Det er lagt ut flere utstyrsdepot på Sunnmøre og i tillegg skal det samarbeides nært med det lokale Kystverket og havnevesen. Ansvarsområde 3008 IUA Arbeidsområde Arbeidsmål for 2013 Ressurs/Årsverk Beredskap l Farlig gods - Bidra med kompetanse, og erfaringer til beredskapsavdelingen i ÅBV på dette feltet. 0,4 årsverk Kvalitetssikring HMS l Samordne miljøberedskapen og utvikle et administrativt og organisatorisk system innen området. l Videreutvikle samarbeidet med andre kommuner, offentlige instanser og private organisasjoner. 28

29 Det interkommunale brannvernet Det Interkommunale Brannvernet består av kommunane Ålesund, Giske, Sula, Skodje, Ørskog, Stordal og Norddal. Målet for samarbeidet er å betre brannvernet i distriktet og skape eit rikare brannteknisk miljø. Det Interkommunale brannvernet blei oppretta I følgje statistikken var det pr eit folketal på til saman personar i dei seks kommunane. Administrativt er teamleiar og dei to branninspektørane tilknytt brannvernet i Ålesund, men har faste oppgåver og mål regulert gjennom instruks. Ansvarsområde 3007 Det interkommunale brannvern Arbeidsområde Arbeidsmål for 2013 Resultatl Hovedmål 2013 Lovbestemt tilsyn Lovbestemt informasjon og holdningskapende arbeid Spesielle prosjekter Kompetanse Dette året må bli brukt til å få ferdig forhandlet ny samarbeidsavtale med kommunene. Den bør også settes i drift dette året. DIB må også være en pådriver for at en får gjennomført deltidsopplæringen i DIB-kommunene. l Tilsynsarbeid etter 13 Brann- og eksplosjonsvernloven l Sørge for at lovpålagt tilsyn av særskilte brannobjekt blir gjennomført i kommunene. l Gjennomføre tilsynsoppgave med farlig varer. l Fyrverkeritilsyn. l Kommunane har fått nye tilsynsoppgaver innanfor farlege varer, her skal DIB være en ressurs, både innankompetanse og tilsyn. l Gjennomføre informasjonstiltak og brannvernopplæring ved skoler og barnehager. l Være med å iverksette nasjonale kampanjer i kommunene. Herunder aksjon boligbrann. l Tilbyr brannvernopplæring til 6. klassene. l Kontrollere og dokumentere brannbiler og materiellet i kommunene. l Spesielt skal det legges vekt på røykdykkermateriellet. l Delta aktivt i deltidsopplæringen. l Planlegge og gjennomføre lovpålagt opplæring og øvelse til de kommunale brannvesen innenfor DIB. l Kompetanseheving i DIB. Gjennomført Utført 81,5 % Delvis gjennomført Alle utsalg kontrollert Delvis utført Gjennomført Gjennomført Gjennomført Gjennomført Utført med 53 øvinger ca. 350 timer totalt Annet l Økte personellressurser dette året. Trolig resultat etter ny avtale. Satt i drift 29

30 30

31 Foretakets økonomiske stilling Driftsregnskapet, investeringsregnskapet og balanse blir beskrevet i et selvstendig dokument. Årsmeldingen beskriver imidlertid noen overordnede forhold angående foretakets økonomiske stilling. Driftsrammen Driftsrammen gis i hovedsak gjennom budsjettforhandlinger i bystyret og danner grunnlaget for driften av Ålesund brannvesen KF. I 2013 har brannvesenet hatt 1,5 stillinger vakant, med bakgrunn i merforbruket fra 2011 som skulle dekkes inn, samt manglende kontorfasiliteter. Brannordningen vedtatt av bystyret i 2012 danner grunnlaget for hvilke tjenester som skal tilbys Ålesunds innbyggere. Vi mangler 4 årsverk for å oppfylle vedtatte brannordning. Overføringen fra Ålesund kommune utgjør 63,49 % av samlede driftsinntekter. 8 % av inntektene kommer fra feiegebyr, 12 % av inntektene kommer fra salg av tjenester til andre kommuner innen feiing og forebyggende, 6% er refusjon fra andre kommuner til Dib og IUA, 3 % er husleie fra Møre og Romsdal 110-sentral KF. Resterende er salg og refusjoner bl.a. refusjon sykelønn. Det tas forbehold om godkjenning fra revisjonen. Ålesund 22.april 2014 Knut Fylling leder Roar Salen nestleder Terri Ann Senior Monica Molvær Øivind Nilsen 31

32 32 Grafisk design&trykk: Hustrykkeriet/Ålesund kommune 2014

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF. Årsmelding 2014

MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF. Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Innledning Møre og Romsdal 110-sentral KF er ett kommunalt foretak lokalisert i Ålesund. 2014 var det ellevte driftsåret for sentralen siden etableringen som KF. Styret i foretaket er valgt

Detaljer

Årsmelding 2013 MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF. Telefon Telefaks Email. Møre og Romsdal 110-sentral KF Sjømannsvn 1B 6008 Ålesund kommune

Årsmelding 2013 MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF. Telefon Telefaks Email. Møre og Romsdal 110-sentral KF Sjømannsvn 1B 6008 Ålesund kommune MØRE OG ROMSDAL 0-SENTRAL KF Årsmelding 203 Møre og Romsdal 0-sentral KF Sjømannsvn B 70 0 3 20 70 6 32 0 0-sentralen@alesund.kommune.no MØRE OG ROMSDAL 0-SENTRAL KF Innledning Møre og Romsdal 0-sentral

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 NORDRE FOLLO BRANNVESEN IKS 2 Kort presentasjon av Nordre Follo brannvesen IKS Nordre Follo brannvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Enebakk, Ski

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS

ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS INNHOLD 2 BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD 4 STYRET 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2012 6 ORGANISERING 7 ØKONOMI 8 ETIKK 9 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE RESSURS 10

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2012

Årsberetning NRBR IKS 2012 Årsberetning NRBR IKS 212 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Innhold 2 Innhold 4 Nøkkeltall og året som gikk 6 Organisasjon 8 Et fremadrettet jubileumsår 1 Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2013

ÅRSBERETNING FOR 2013 Side 2 Interkommunalt selskap opprettet 1. mars 2011 Foretaksnummer: 997104552 Administrasjon og besøksadresse: Fjæraveien, 7130 Brekstad Eiere: Ansatte pr 31.12.2013 i FBRT Ørland kommune 30 % Bjugn kommune

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS - Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD 4 STYRET 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2014 6 ØKONOMI 8 ORGANISERING 9 FINNØY 10 BRANNÅRET 2014 12 SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET

Detaljer

1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn / generelt om prosjektet... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Organisering og gjennomføring av prosjektet... 4 1.

1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn / generelt om prosjektet... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Organisering og gjennomføring av prosjektet... 4 1. 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn / generelt om prosjektet... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Organisering og gjennomføring av prosjektet... 4 1.4 Revisjonsrutiner... 5 1.5 Grunnlag for ROS-arbeidet... 5 1.6 Kilder...

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens brannvesen IKS Årsrapport 2006 Forord av styreleder Svein L. Alfheim Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) ble etablert 01.01.2002. Selskapet er et eget rettssubjekt og var fra starten

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014

ÅRSBERETNING FOR 2014 Side 2 Interkommunalt selskap opprettet 1. mars 1 Foretaksnummer: 997104552 Administrasjon og besøksadresse: Fjæraveien, 7130 Brekstad Eiere: Ansatte pr 31.12.4 i FBRT Ørland kommune 30 % Bjugn kommune

Detaljer

Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune

Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 4. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 09 2 Årsrapport 2009 Styrets beretning 2009 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

Bergen brannvesen Årsmelding 2007

Bergen brannvesen Årsmelding 2007 Bergen brannvesen Årsmelding 2007 Årsmelding 2007 INNHOLD Brannsjefens kommentarer 2 Dette er Bergen brannvesen 4 Ny hovedbrannstasjon - foto 6 Brannforebyggende avdeling 10 Beredskapsavdelingen 14 Alarmsentral

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling Utvalg: Representantskapet Møtested: Skolerommet, Lørenskog brannstasjon Dato: 30.04.2015 Tid: 16:00 Forfall meldes til sentralbordet, tlf. 67

Detaljer

Årsberetning 2011. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0

Årsberetning 2011. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0 Årsberetning 2011 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0 Innhold Side Brannsjefens forord 2 Styret 3 Styrets årsberetning 5 Økonómi 8 Etikk 9 Medarbeiderne

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2008 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2008 1 Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 1 Innhold 03 Styrets beretning 05 Resultatregnskap 06 Balanse 07 Kontantstrømoppstilling 08 Noter 13 Revisjonsberetning 14 Årets virksomhet 16 Administrasjonen 17 Beredskap

Detaljer

Bergen brannvesen Årsmelding 2010

Bergen brannvesen Årsmelding 2010 Bergen brannvesen Årsmelding 2010 Innhold 2 Brannsjefens kommentar 4 Organisering 6 Brannforebyggende avdeling 12 Beredskapsavdelingen Ressursoversikt Tall og statistikk 20 Alarmsentral brann Hordaland

Detaljer

Årsmelding 2012. Moldebadet KF. Molde kommune

Årsmelding 2012. Moldebadet KF. Molde kommune Årsmelding 2012 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret 04.04.2013 Godkjent av kommunestyret 23.05.2013 2 Årsmelding Moldebadet KF 2012 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 11 2 Årsrapport 2011 Styrets beretning 2011 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1

Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1 Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter 8 Revisjonsberetning 13 Årets virksomhet 14 Kort presentasjon av Midt-Hedmark

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste

Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Rapport 08/2012-S Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste Trondheim kommunerevisjon Publikasjoner fra Trondheim kommunerevisjon: F = Forvaltningsrevisjon,

Detaljer

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..25 Helse- og velferd... 47 Plan- og utvikling

Detaljer

BRANNSJEFENS VIRKSOMHETSRAPPORT 2014 Asker og Bærum brannvesen IKS Revidert etter styremøte 15.04.2015

BRANNSJEFENS VIRKSOMHETSRAPPORT 2014 Asker og Bærum brannvesen IKS Revidert etter styremøte 15.04.2015 BRANNSJEFENS VIRKSOMHETSRAPPORT 2014 Asker og Bærum brannvesen IKS Revidert etter styremøte 15.04.2015 Visjon: Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann!

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2013

Årsberetning NRBR IKS 2013 Årsberetning NRBR IKS 2013 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 2013 Innhold Nøkkeltall og året som gikk s. 4 Året 2013 s. 6 Organisasjon s. 8 Helse, miljø og sikkerhet s. 10 Administrasjonsavdelingen

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FOR GRATANGEN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2011 FOR GRATANGEN KOMMUNE Årsmelding 2011 ÅRSMELDING 2011 FOR GRATANGEN KOMMUNE Vinterbilde. Foto: Karl Fredrik Normann Postadresse: Telefon: 77021816 Bankgiro: 7874 0681086 Postboks 152 Telefax: 77021805 Bankgiro: 4790 0790119

Detaljer

Bergen brannvesen Årsmelding 2011

Bergen brannvesen Årsmelding 2011 Bergen brannvesen Årsmelding 2011 Innhold 2 Brannsjefen har ordet 4 Organisering 6 Brannforebyggende avdeling 12 Beredskapsavdelingen 17 Ressursoversikt 18 Tall og statistikk 20 Alarmsentral brann Hordaland

Detaljer