Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet"

Transkript

1 Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Årsmelding

2 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Regnskap drift... 9 Regnskap investering Regnskap balanse Verdier og etikk Arbeidsmiljø og helse Beredskapsavdeling Forebyggendeavdeling Administrasjonsavdeling IUA - Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing DIB - Det interkommunale brannvernet Foretakets økonomiske stilling

3 Brannsjefens kommentar Året 2013 startet dramatisk, da Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap tidlig i januar ga varsel om vedtak om flytting av Møre og Romsdal 110-sentral til Trondheim. Dette skapte naturlig nok mange reaksjoner og ble en sak som vi måtte ha mye fokus på i hele året også i brannvesenet. Når dette skrives er heldigvis den saken parkert for en god stund fremover og det er gledelig. Tidlig i januar fikk vi også en dramatisk brann på Aspøya som fort kunne ha utviklet seg til en kvartalsbrann eller en bybrann. I denne brannen ble 15 personer husløse og 40 personer ble evakuert og vi fikk igjen sett viktigheten av at Ålesund by har en god og robust brann- og redningsberedskap. Den aller viktigste ressursen i brannvesenet er alle våre ansatte. Men verdiene, servicen, fagkunnskapen og lokalkunnskapen er også viktig. Vår personalpolitikk skal bygge opp under vår visjon, leveregler, etikk og mål. Vi skal tilstrebe en helhetlig personalpolitikk som legger til rette for, og aktivt medvirker til at vi rekrutterer, utvikler og beholder dyktige medarbeidere. Vi har også et overordnet mål om at all aktivitet som drives i Ålesund brannvesen KF, skal gjennomføres uten skade på mennesker eller miljø, og uten tap av materielle verdier. Det er med glede jeg igjen registrerer at all aktivitet har vært utført på en slik måte at vi har unngått større skader på eget personell. Samtidig er vi privilegert med et meget lavt sykefravær og et godt arbeidsmiljø. Også i 2013 har våre medarbeidere reddet liv, begrenset menneskelig lidelse og materielt skadeomfang. Vi har gjennomført et stort volum på feiing og boligtilsyn, en rekke tilsyn i særskilte brannobjekt, informasjons-, og motivasjonstiltak og andre forebyggende prosjekter. Det at vi får så gode resultater, selv med vakanse i stillinger, må vi alle være stolte av! Ålesund har i mange år hatt et svært lavt antall bygningsbranner, antall påsatte branner og antall omkomne i forhold til størrelse på byen. Det er mange faktorer som gjør at Ålesund ligger så lavt i forhold til landsgjennomsnittet, og jeg mener vi her ser resultater av godt og systematisk forebyggende arbeid over tid. Brannvesenet har i alle år hatt flinke fagfolk, og både de som er i arbeid i dag og våre pensjonerte branntjenestemenn utstråler stor yrkesstolthet. Summen av dette har bidratt til at Ålesund gradvis har blitt en tryggere by å bo i. I strategiplanen vår har vi et delmål om at vi skal lede og videreføre samarbeidet innen interkommunalt brannvernsamarbeid i vår region. At vi på slutten av året kunne undertegne en ny samarbeidsavtale om brannvernsamarbeid med våre nærmeste nabokommuner, tror jeg blir viktig for hele regionen i årene som kommer. I mai arrangerte vi Brannsjefskonferansen her i Ålesund. Konferansen som også inkluderte besøk av leverandører ble gjennomført på Waterfront Hotell og må kunne betegnes som en suksess. I løpet av året hadde vi også besøk av 2 ministere. Etter brannen på Aspøya fikk vi besøk av Justis- og beredskapsminister Grethe Faremo og i mars fikk vi, i anledning vårt engasjement rundt 110 saken, besøk av Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. Av større prosjekter i året kan det nevnes forprosjekt på ny hoved brannstasjon, hvor ny hoved brannstasjon skal ligge og kostnader på bygging av en ny stasjon. Til å hjelpe oss med dette prosjektet engasjerte vi Arkitektfirmaet Stein Halvorsen AS i fra Oslo. 3

4 I løpet av året har vi også gjennomført to nasjonale kurs i Tung redning, et nasjonalt Redningsdykkerkurs og et Nasjonalt kurs for superbrukere av skjærslokker. Alle disse kursene har gitt Ålesund en unik posisjon med tanke på vår rolle som et regionalt og nasjonalt ressursbrannvesen. At vi i tillegg klarte å få over 4000 personer gjennom vår kursaktivitet er bare imponerende sett i forhold til størrelsen på brannvesenet. Dette gir også en god forebyggende gevinst både ute i bedriftene og i hjemmene. En annen viktig milepæl for brannvesenet i 2013 var da vi på høsten fikk ansatt vår første kvinnelige redningsdykker i beredskapen. I november fikk vi også en skikkelig solskinnshistorie da hun ble sterkt delaktig i at nødetatene berget 2 damer fra drukning. Alt som er skrevet over er bare bruddstykker av et aktivt år for brannvesenet. I tillegg til de faglige avdelingene så har også administrativt og merkantilt ansatte lagt ned et stort arbeid i å tilpasse brannvesenet`s vekst og endringer. Å få bygget en ny hoved brannstasjon er fremdeles helt avgjørende for Ålesund brannvesen KF sin videre utvikling, men det vil også i de kommende årene være meget viktig at vi tar en aktiv pådriverrolle både lokalt, regionalt og nasjonalt i forhold til den videre oppfølging av Brannstudien. På bakgrunn av nok et allsidig, spennende og positivt år for brannvesenet vil jeg benytte anledningen til å takke gode og dyktige medarbeidere, tillitsvalgte og styret for den innsats som ble lagt ned i løpet av året Ålesund brannvesen KF ser frem mot Vi har mange utfordringer å løse, men jeg er trygg på at vi sammen skal dra lasset, og jobbe mot vår visjon: DIN TRYGGHET VÅRT MÅL! Geir Thorsen Brannsjef 4

5 styret 2013 Styret for Ålesund brannvesen KF har hatt følgende sammensetning: Leder Knut Fylling Vararepresentant Stig Hofseth Nestleder Roar Salen Vararepresentant Kristin Krohn Devold Styremedlem Terri Ann Senior Vararepresentant Svein Rune Johannessen Styremedlem Monica Molvær Vararepresentant Tone Utseth Myklebust Styremedlem Øivind Nilsen Vararepresentant Øystein Bjørkavåg Foretakets mål er å ivareta kommunens oppgaver og plikter etter Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig gods og om brannvesenets redningsoppgaver av Foretaket skal videre ivareta de øvrige alarm- og utrykningsoppgaver og ikke-lovpålagte oppgaver som naturlig hører til et brannvesen. Styret avviklet 6 møter i 2013 og behandlet totalt 25 saker. Saker vedrørende Akutte vedlikeholdsbehov hovedbrannstasjon» (sak 9/13), Ny hovedbrannstasjon for Ålesund kommune (sak 15/13) og foretakets økonomiske stilling er de sakene som kan gi størst virkning på foretakets fremtidige utvikling. Styret fremlegger årsmeldingen med et mål og en forutsetning om fortsatt drift av foretaket. 5

6 Foretakets mål og kjernevirksomhet Foretakets kjernevirksomhet er: 1. Brannforebyggende arbeid. 2. Beredskap, alarm og utrykningsoppgaver. 3. Andre brann- og sikkerhetsrelaterte tjenester som markedet etterspør. Nasjonale mål for brannvernarbeidet Regjeringen fastsatte i St.melding nr 35 (2009) følgende nasjonale mål for brannvernarbeidet i årene fremover: Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner Styrket beredskap og håndteringsevne Mindre tap av materielle verdier 6

7 VÅR visjon Ålesund brannvesen Det gode brannvesenet. Hovedmål Ålesund brannvesen KF har som mål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot skader forårsaket av brann, eksplosjoner og farlige stoffer. Strategiplan Strategiplan for Ålesund brannvesen KF er utarbeidet på grunnlag av gjeldende lovbestemmelser og er i samsvar med vedtektene som ble vedtatt av bystyret ved opprettelsen av foretaket. Planen bygger på ROS analysen for Ålesund brannvesen KF (2010) og dekker både de lovbestemte oppgavene og de ekstraoppgavene som styret finner det riktig å legge til foretaket. Ålesund brannvesen KF skal nå sine mål via følgende strategiske hovedlinjer: Interkommunalt samarbeid: Lede og videreføre samarbeidet over kommunegrensene på brannvernområdet. Kompetansesenter: Videreutvikle øvelses- og opplæringstilbudet og sørge for at Ålesund blir et naturlig kompetansesenter innen brannvern i regionen. Sørge for at Ålesund brannvesen KF ligger i forkant også når det gjelder å ta i bruk nye metoder, teknikker og ny teknologi innen brann- og redning. Opplæring og videreutdanning: Sørge for at kompetansens innen de ulike fagområdene er høy, og at alle ansatte har en vedtatt plan for vedlikehold av denne kompetansen og for videreutdanning. Rekruttering: Sørge for at arbeidsplassen er attraktiv slik at de beste kandidatene ønsker jobb i organisasjonen. IT- og kommunikasjon: Sørge for at Ålesund brannvesen KF leder an i arbeidet med å ta i bruk nytt utstyr og nye systemer innen data og sambandsteknologi og samtidig delta aktivt i utviklingen på landsplan. Relasjonsbygging: Sørge for et nært samarbeid med byens befolkning, lokale bedrifter og industri og ha god kontakt og samarbeid med sentrale styringsorganer. 7

8 organisasjonskart BYSTYRET RÅDMANNEN STYRET DAGLIG LEDER Brannsjef STAB/ADMINISTRASJON Teamleder FOREBYGGENDE Avdelingsleder/varabrannsjef BEREDSKAP Avdelingsleder TILSYN ÅLESUND Teamleder BEREDSKAP Brigadesjef FEIING OG TILSYN Teamleder Teamleder DET INTER- KOMMUNALE BRANNVERN Teamleder SPESIAL FUNKSJONER Koordinatorer Brigade A B C D Brigadeleder KURS OG OPPLÆRING Overbrannmester MILJØBEREDSKAP Overbrannmester 8

9 Hovedtall fra driftsregnskapet Regnskap Drift 2013 Regnskapsskjema - Drift Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter: Andre salgs- og leieinntekter , , , ,50 Overføringer med krav til motytelse , , , ,88 Overføringer uten krav til motytelse , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,38 Driftsutgifter: Lønnsutgifter , , , ,03 Sosiale utgifter , , , ,92 Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro , , , ,98 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod , , , ,00 Overføringer , , , ,52 Avskrivninger , , , ,83 Fordelte utgifter , , , ,27 Sum utgifter , , , ,01 Brutto driftsresultat: , , , ,37 Finansposter: Renteinntekter og utbytte , , , ,45 Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter , , , ,45 Renteutgifter og låneomkostninger , , , ,16 Avdrag på lån , , , ,00 Utlån Sum eksterne finansutgifter , , , ,16 Resultat eksterne finanstransaksjoner: , , , ,71 Motpost avskrivninger , , ,83 Netto driftsresultat: , , , ,49 Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig , , ,44 mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond , ,82 Bruk av bundne fond , , ,21 Sum bruk av avsetninger , , , ,47 Overført til investeringsregnskapet , , , ,77 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessig , , ,82 Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond , , ,44 Avsatt til likviditetsreserve Sum avsetninger , , , ,03 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk , ,93 9

10 Kommentarer til driftregnskapet Styret har i 2013 arbeidet aktivt med administrasjonen for å oppnå balanse mellom tilgjengelige midler og drift og har gitt ett regnskapsmessig mindreforbruk på kroner ,54. Dette mindre forbruket skal dekke resterende merforbruket fra driftsåret 2011 med kroner ,47. Gjennom året har administrasjonen arbeidet aktivt med innkjøpsrutiner og involvering av flere nivå i organisasjonen for å få bedre forståelse for hvordan midlene benyttes. Administrasjonen har også arbeidet aktivt for å få oversikt over hva de ulike tjenestene koster og foretatt noen kost/nytte vurderinger. Ansvarene 3007 Det interkommunale brannvern (Dib) og 3008 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) skal gå regnskapsmessig i balanse og mer/mindreforbruk er i tråd med årsmøtenes vedtak dekket/overført til bundne fond. I 2013 har Dib benyttet kroner ,00 av bundet fond og IUA overførte kroner ,67 til bundet fond som er i henhold til budsjett. Regnskapet blir grundigere beskrevet i et selvstendig dokument Det tas forbehold om godkjenning fra revisjon. 10

11 Hovedtall fra kapitalbudsjettet Regnskap Investering 2013 Regnskapsskjema - Investering Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap i fjor Investeringer: Investeringer i anleggsmidler , , , ,80 Utlån og forskutteringer , , , ,00 Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov , , , ,80 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,03 Inntekter fra salg av anleggsmidler , , ,00 Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering: , , , ,03 Overført fra driftsdelen , , , ,77 Bruk av avsetninger Sum finansiering: , , , ,80 Udekket/udisponert Kommentarer til investeringsregnskapet Investeringene i 2013 medførte låneopptak på kroner ,51 som er kroner ,49 mindre enn budsjettet. I 2013 var det bestilt ny krokløftbil med tank som skulle vært levert i 2013 men ble levert først i Årets investeringsmidler er benyttet til ny kommandobil A.0.1, forprosjekt ny brannstasjon, nytt fjernvarmeanlegg på hovedstasjonen, komplettering av spesialutstyr, rehabilitering Gangstøvika. En utdatert dykkerbil er solgt. Dib har solgt brukt røykdykkerbil og investert i ny røykdykkerbil, dette er finansiert i sin helhet via midler fra fond. 11

12 12

13 Balanse 2013 Regnskapsskjema - BALANSE Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER: Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg , ,01 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,77 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Sum anleggsmidler: , ,78 Omløpsmidler Kortsiktige fordringer , ,44 Kasse, bankinnskudd , ,04 Sum omløpsmidler: , ,48 SUM EIENDELER: , ,26 EGENKAPITAL OG GJELD: Egenkapital Bundne driftsfond , ,48 Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) , ,93 Regnskapsmessig merforbruk (Drift) , ,40 Kapitalkonto , ,09 Sum egenkapital: , ,92 Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser , ,00 Andre lån , ,00 Konsernintern langsiktig gjeld - - Avsetning for forpliktelser - - Sum langsiktig gjeld: , ,00 Kortsiktig gjeld Kassekredittlånt - - Annen kortsiktig gjeld , ,98 Premieavvik , ,36 Sum kortsiktig gjeld: , ,34 SUM EGENKAPITAL OG GJELD: , ,26 Memoriakonti Ubrukte lånemidler , ,41 Motkonto for memoriakontiene , ,41 Kommentarer til balansen Bundne driftsfond er i hovedsak knyttet til IUA og Dib samt rest av midler for RITS som skal benyttes til komplettering av Rits utstyr og utdanning av nye Rits mannskaper. Det er ,90 kroner i ubrukte lånemidler. Dette er midler knyttet til prosjekter som er planlagt og/eller igangsatt, som ny krokløftbil med tank som leveres i 2014, forprosjekt ny brannstasjon, bygningsvedlikehold på begge stasjoner og i Gangstøvika, planer om HMS-tiltak, samt fremskutt enhet (liten brannbil). 13

14 14

15 Verdier og etikk De ansatte er brannvesenets viktigste ressurs. Derfor er vi opptatt av at våre medarbeidere skal trives både i sin daglige jobb og i lag med sine kollegaer. En forutsetning for dette er at man har trygge og ordnede rammer rundt seg, og har muligheter for personlig og faglig utvikling. Vårt verdigrunnlag gir uttrykk for holdninger som vi som ansatte i brannvesenet forplikter oss til å tilstrebe i det daglige arbeidet. Vi ønsker å gjøre kjent hva vi står for når det gjelder verdispørsmål. Verdiene skal gi alle ansatte i brannvesen et felles utgangspunkt og være rettesnor for våre vurderinger, valg og handlinger. Vi ønsker å kjenne oss trygge i samhandlingen internt i virksomheten. Også våre kunder, samarbeidspartnere og myndigheter skal oppleve denne tryggheten. De verdier som er rettesnoren for oss er: Respekt, Redelighet, Initiativ, Humor og arbeidsglede. Verdigrunnlaget avspeiler det som vi ønsker å strekke oss mot, og hvordan brannvesen skal være som arbeidsgiver for sine ansatte, og som leverandør av viktige samfunnstjenester for våre kunder og innbyggere. Vi skal skape tillit og troverdighet slik at vi kan leve opp til vår visjon; Din trygghet - vårt mål! 15

16 Arbeidsmiljø og helse Helse,miljø og sikkerhet og internkontroll HMS systemet er felles for foretaket og Møre og Romsdal 110-sentral KF. HMS arbeidet er integrert i den daglige driften og blir fortløpende dokumentert. Foretakene har også felles AMU/SAMU utvalg. AMU/SAMU er det formelle utvalget der tillitsvalgte, vernetjenesten og ledelsen møtes og foretar drøftinger på saker som angår arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen. I 2013 er det rapportert om 1 skade som kan relateres til aksjoner eller andre tjenester vi leverer. Dette var en redningsdykker som forstuet en tommel under øvelse. Vernetjeneste har en viktig oppgave i brannvesenets HMS-arbeid. Vernetjenesten har sin forankring i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Verneombudets oppgaver er å se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt. Verneombudet har tilsyns- og kontrollfunksjoner vedrørende oppfylling av lov- og regelverkets krav til sikkerhet og arbeidsmiljø, og at dette arbeidet planlegges, organiseres og gjennomføres av virksomheten. Brannvesenet har 5 verneområder; Spjelkavik stasjon, Hovedstasjon 1 og 2 etg, hovedstasjon 3 etg, feierne og 110 sentralen. HMS arbeidet er ett kontinuerlig arbeid som vi driver basert på gjeldende regelverk. Inkluderende arbeidsliv Foretaket er også med i ordningen om et inkluderende arbeidsliv (IA bedrift). Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) er å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil jobbe. Intensjonsavtalens mål er i hovedsak: Å forebygge og redusere sykefravær Bedrifthelsetjeneste Foretaket har etablert en fast avtale med bedriftshelsetjeneste, og den igjen er regulert i henhold til helse i «kjemikalieforskriften». Avtalen omfatter helsekontroll med variert hyppighet for de ulike gruppene av de ansatte. Nye regler om redningsdykking trådte i kraft 1. januar 2013, da ble det krav til årlig helseattest for redningsdykkere. Dette er det tatt hensyn til i revidert Plan for bedriftshelsetjeneste

17 Arbeidsmiljø Bedriften jobber mye med arbeidsmiljø og trivsel. Et av de viktigste målene er at den enkelte deltaker skal føle seg trygg og trives på jobb, og få økt sin livskvalitet ved å delta i arbeidslivet. Sykefraværet for ansatte i begge foretakene er også i år stabilt på henholdsvis 4,21 % for Ålesund Brannvesen og 4,28% for Møre og Romsdal 110-sentral. I 2013 ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse i Ålesund Brannvesen KF og Møre og Romsdal 110-sentral. Undersøkelsen var anonym og besvart på mail. Denne undersøkelsen er basert på en anerkjent standard (QPS Nordic). Det materialet vi nå sitter med, skal vi jobbe videre med sammen med en representant fra personal. Mye av arbeidsmiljøet er relatert til arbeidsplassens lokaler. Hovedstasjonen er ikke tilpasset de oppdrag og gjøremål brannvesenet har. Oppdrag og gjøremål blir stadig flere og mer mangfoldig, samtidig som kravene til rasjonalitet og effektivitet også blir større. Hovedbrannstasjonen ble bygget i 1978, og stasjonen er ikke lenger funksjonelt tilpasset verken i forhold til dagens eller fremtidige behov og oppgaver. Det ble bevilget penger i 2013 til noe rehabilitering, som vil starte i 2014, og vi må påregne og arbeide opp i en rehabiliteringssone i en stund fremover. Miljøfokus Hensynet til miljøet er en viktig rammebetingelse for vår tjenesteproduksjon, og en forutsetning for våre oppgaver. Miljøvurderinger er derfor en integrert del av eksisterende styringssystemer. Miljøbevissthet er en del av vår virksomhetskultur og vi søker kontinuerlig å forbedre vår miljøpåvirkning gjennom å utnytte ny kunnskap og teknologi. Vi skal tilfredsstille konsesjoner gitt av myndigheter i forhold til utslipp fra vårt øvingsanlegg. I vår drift og verdiskapning, skal vi prioritere bruk av fornybare, resirkulerbare og resirkulerte innsatsfaktorer. Vi stiller krav om miljøstandard også til våre leverandører og samarbeidspartnere. Det er et lederansvar å ivareta miljøhensynene i vår organisasjon. Eksempler på vår miljøprofil vi har i 2012 anskaffet 5 hybridbiler. Og i 2013 kjøpte vi ny kroktankbil med miljøvennlig tankpåbygg i 100% gjennvinnbar polyproylen (drikkevannsikker). 17

18 Beredskapsavdelingen 2013 har vært ett år med høyt aktivitetsnivå der alle deler av organisasjonen har fått mulighet til å videreutvikle sine kvaliteter. Administrativt har vi tatt store steg i forhold til å bedre økonomistyringen gjennom å legge om på budsjett og oppfølgingsarbeidet. Det har vært gjort endringer i ledelsesstrukturen i avdelingen, slik at mellomlederne har fått tydeligere ansvar. På begge disse områdene må det fortsatt arbeides målbevisst fremover i årene som kommer. Arbeidet med å redusere overtidsbruken bærer frukter. Gjennom dette arbeidet har avdelingen utviklet ett godt verktøy for å velge ut kvalifiserte vikarer. I forhold til brannordningen som er vedtatt for Ålesund kommune, mangler fortsatt beredskapsavdelingen 4 årsverk for bemanning av høyderedskap ved Spjelkavik brannstasjon. I løpet av andre halvår ble det gjennomført medarbeidersamtaler, det er også gjennomført vernerunder i området. Arbeidet med fornying av rullende materiell går ufortrødent videre. Det er laget anbudsgrunnlag for ny «fremskutt enhet» og bestillingen av ny krokløft/tankbil er utført. Av store øvelser må nevnes deltagelse på det nasjonale prosjektet om samhandling ved aksjoner der «skyting pågår». Internt er endringen på øvelsesorganiseringen godt i gang. Det er formannsnivået som har ansvar for å sette dette i system. I 2013 har 3 av våre ansatte gått over i pensjonistenes rekker, en har skiftet avdeling og to har sluttet for så å bli erstattet med nye unge konstabler. For første gang har Ålesund Brannvesen ansatt kvinnelig Brannkonstabel. De forskjellige koordinatorfunksjonene har tatt utfordringene og leverer gode resultater, både økonomisk og i form av kompetanseheving innad i korpset. Det har vært arrangert koordinatoruker og nasjonale kurs innenfor de enkelt ansvarsområdene, dette i regi av koordinatorene og i samarbeid med eksterne aktører. TUNG REDNING Beredskap: -Vaktlagene har gjennomført interne øvelser (på stasjonene og på øvingsfeltet), gjennom hele året. -Tungredningsmåneden november ble brukt til repitisjon de 3 første ukene, samøvelse med hele brigaden siste uka. -Tungredningsenheten er blitt brukt på flere ulykker og innsatser, men ingen rene tungredningsoppdrag. -Superbrukere og koordinator har hatt 3 fagmøter. -Koordinator har brukt tid på: grunnarbeid ny tungredningsenhet, samarbeid opp mot helse (luftambulanse) og politi. Eksterne kurs: -Det er gjennomført 2 stk nasjonale grunnkurs tung redning i samarbeid med Heavy Rescue Sweden, mye arbeid ligger bak for å få på plass dette. -Beredskap vinner mye på samarbeid med eksterne kurs. Utfordringer: -Kostnader på øvingsobjekt (lastebil) er en stor utfordring for oss. -Nåværende tungrednings-enhet er passert 24 år, og er overmoden for utskifting. Kravspek skal utarbeides og innkjøp planlegges i Kompetanse: -Det har vært noe utskifting av mannskaper og formenn som medfører kompetanseheving via grunnkurs. -Det er også blitt en ny superbruker iløpet av

19 REDNINGSDYKKER 2013 er å regne som ett normalår for tjenesten, der vi gjennomførte 29 dykkeraksjoner, av disse var 19 i andre kommuner. Vi var i tillegg utkalt til 1 sokningsoppdrag i havnebassenget i Ålesund. To spesielle hendelser som er verdt å nevne er drukningen i elven i Stryn, hvor vi var representert med to mann. Dette var en av to saker som hadde stor nasjonal mediadekning. Den andre var aksjonen der to personer kjørte i vannet ved Borgundgavelen, en hendelse der våre mannskaper gjorde en fantastisk innsats og var med på å redde to liv. Dessverre fikk ikke vår innsats her den mediaomtalen den hadde fortjent. Det har også vært avviklet koordinatoruke med fokus på redningsdykking, tema her var ulykke med bil i sjøen, og fokus var å redde personer ut fra bil under vann, samt samarbeid mellom overflate reddere i Spjelkavik og dykkere fra hovedstasjonen. Ett annet viktig moment her var samspillet mellom utrykningslederne og dykkerleder. Ålesund Brannvesen og Høyskolen i Bergen har også samarbeidet og avviklet fagopplæring for redningsdykkere. Dette kurset ble holdt i Ålesund og HiB benyttet seg delvis av våre mannskaper og våre lokaler under kurset. Med deltakere fra hele landet var det totalt 8 personer som bestod utdanningen. Fra 1. januar 2013 fikk vi også en nytt og strengere regelverk å forholde oss til. Dette betyr at vi må være en ekstra mann på jobb for å drive med redningsdykking, noe som gir Ålesund Brannvesen enda større utfordringer med tanke på bemanningen og ansettelser i framtiden. PULVER Gjennomført åpen dag på Spjelkavik Brannstasjon med fokus på kontroll av håndslukkere og informasjon. Koordinatoruke RØYKDYKKERVERKSTED Kartlegging og registrering av utstyr RITS Gjennomført en øvelse med 330 skvadronen Koordinatoruke MILJØBEREDSKAP Fokuset har vært å søke og videreutvikle samarbeidet med andre kommuner, offentlige instanser og private organisasjoner samt å samordne miljøberedskapen og utvikle et administrativt og organisatorisk system innen området, dette har fungert bra. Arbeidet med Farlig Gods må få større oppmerksomhet i fremtiden. 19

20 Arbeidsmål for beredskapsavdelingen Ansvarsområde 3001, 3002, 3004 Beredskap, verksted/biler, og oljevern Arbeidsområde Arbeidsmål for 2013 Ressurs/Årsverk Beredskap l Etterleve den godkjente brannordningen på en kostnadseffektiv, livreddende og skadebegrensende måte. l Sørge for kvalifiserte vikarer og utarbeide en forvaltningsplan for disse. l RVR region 19 Ålesund - Markedsføre tjenesten ut til våre kunder (lokale brannvesen/næringsliv/ privatbolig) i samarbeid med oppdragsgiver FNO. - Kompetanse oppdatering på mannskaper i vertsbrannvesen (ÅBV) og lokale mannskaper i kommunene. l Lokal forurensning/ Ålesund kommune. - Være en bidragsyter til lokal forurensningsmyndighet i kommunen. l Redusere bruk av overtid. l Forbedre og utvikle rapporteringssystemet. 43,6 årsverk 3 Delvis oppnådd l Fortsette opplæring og utvikling av mellomledere. l Utvikle øvelsesplan og etablere samarbeidspartnere for øvelsesobjekt/ arenaer for RITS styrken. Kompetanse l Fortsette organisasjonsutvikling av beredskapsavdelingen. l Følge opp deltakelse på Norges Brannskole i hht plan. l Kompetanseutvikling gjennom eksterne og interne kurs. l Gjennomføre tilpasset medarbeidersamtaler og ledersamtaler. l Kompetanseutvikling gjennom eksterne og interne kurs. l Gjennomføre vernerunder og utbedre mangler. l Revidere eksisterende, og utvikle nye HMS-prosedyrer Delvis oppnådd Delvis oppnådd Kvalitetssikring l Starte etablering av aktivitetsplan for hele beredskapsområdet Enovate. Tatt ut HMS Spesielle prosjekt l Utarbeidet/vedlikeholde innsatsplaner, samt føre øvelser med bedrifter og institusjoner. Herunder objektsyn. l Videreutvikle avvikssystemet. l Videreutvikle samarbeidet med andre kommuner, offentlige instanser og private organisasjoner. l Innsats mot risiko oppdaget gjennom vår ROS analyse. l Utdanne alle mannskaper til grunnkursnivå på tauredning. l Vedlikeholde og følge opp delbudsjett til spesialfunksjonsområde. l Lage konkurransegrunnlag for ny «framskutt enhet». l Lage konkurransegrunnlag for ny brannbåt. l Lage planer for innvendig og utvendig vedlikehold av hovedstasjonen. 3 Delvis oppnådd Ikke oppnådd Tatt ut 3 Delvis oppnådd Materiell l Forberede utskifting av kommandobil. l Utrede fremtidig behov for ny tankbil/krokløftbil. 20

21 Ansvarsområde 3003 Kurs/opplæring Arbeidsområde Arbeidsmål for 2013 Ressurs/Årsverk Salg av kommersielle tjenester l Videreutvikle kursseksjonen til å være en betydelig aktør ved kurs og utdanning innen brannvernområdet og bestemme framtidige satsningsområder. l Relasjonsbygging mot næringsliv, kommunale brannvesen og mot andre etater. l Gjennomføre Cold Cut kurs i skjæreslukker, kombinasjonen IR-kamera/ ventilasjon». l Etablere kurs i «Tung Redning». l Delta i Kompetansenettverk. l Samordne/videreutvikle bruk av fasilitetene med utrykningsseksjonen og aktivitetsplanen. l Fortsette oppgraderinger på øvelsesområdet i Gangstøvika. l Utredning av mer miljøvennlige forbrenningsmetoder ved øvelsesanlegget som propan og alkohol. Kompetanseheving på instruktørsiden. l Redusere bruk av timeinstruktører. l Utarbeide og videreutvikle kurskatalogen. l Videreutvikle salg og markedsføring. 3 årsverk+ timeinstruktører 3 Delvis oppnådd Ikke oppnådd 3 Delvis oppnådd 3 Delvis oppnådd Kurs og opplæring 2013 har vært et år som har bydd på en del utfordringer og nye erfaringer for kursavdelingen til ÅBV. Ny leder og to nye instruktører kom på plass i året som gikk, så avdelingen har gjennomgått en stor omorganisering på personellsiden. Bjørn Rasdal tok over som leder ved årskiftet, mens Aleksander Gill og Per Espen Thorsen begge startet som instruktører i året som gikk. Ålesund brannvesen tilbyr kurs både til private bedrifter og offentlige instanser på hele Sunnmøre. Totalt så hadde vi i 2013 over 4000 kursdeltakere innom vår kursvirksomhet. Nasjonale kurs: I 2013 gjennomførte vi 2 nasjonale grunnkurs i tung redning sammen med Heavy Rescue Sweden, og et kurs på skjærslukker sammen med Cold Cut Systems. Dykkerutdanning for Høyskolen i Bergen ble også gjennomført her i Ålesund. NBSK: For Norges Brannskole starta vi opp et BER-1 kurs/deltid på høsten. Dette kurset blir avsluttet i april I tillegg så avslutta vi 2 grunnkurs deltid og BER-1 kurs for Norges Brannskole, som starta opp på høsten Utrykningsstatistikk UTRYKNING TIL Unødig alarm Annen assistanse Brannhindr. Tiltak Trafikkulykker Vannskader Annen brann Brann i bygning Dykkeroppdrag Akutt forurensning Øvelse Ambulanseoppdrag Falsk alarm Pipebrann Bilbrann Trygghetsalarm Gressbrann Brann i båt Skogbrann Brann i trafostasjon 1 2 Totalt pr år:

22 22

23 Arbeidsmål for forebyggende avdeling Ansvarsområde 3005 forebyggende brannvern Arbeidsområde Arbeidsmål for 2013 Ressurs/Årsverk Hovedmål 2013 Lovbestemt tilsyn Tilsyn andre kommuner. Lovbestemt informasjon og holdningskapende arbeid. Spesielle prosjekter Kompetanseheving gjennom intern og ekstern opplæring. Ajourhold oversikt særskilte brannobjekt. Ny struktur på gjennomføring av tilsyn og prosjekt. Øke personellressursen og kompetansen vedkommende farlig vare og tilsyn. l Tilsynsarbeid i hht 13 Særskilte brannobjekt. l Gjennomføre tilsyn på alle særskilte objekt. l Aktiv samarbeidspartner med andre tilsynsetater. l Variere tilsynsmetodene ut fra risiko og behov. l Ny tilsynsoppgaver etter forskrift om farlige varer. l Gjennomføre tilsyn i andre kommuner etter avtaler. l Gjennomføre tilsyn i Haram, Sandøy og Hornindal. l Gjennomføre vårt informasjonsarbeid. l Brannforebyggende arbeid/informasjon til skolene. Hovedmålgruppe 6. klasse, andre klassetrinn etter forespørsel. l Brannsikkerhetsprosjekt i samarbeid med hjemmetjenesten. l El og brann, samarbeid med El-tilsynet. l Brannvernuka åpen brannstasjon l Aksjon boligbrann gjennomføre boligkontroll, stands og annen informasjon. l Delta aktivt i brannsikker Jugendby med tilsyn og informasjon. l Nattkontroll i restauranter og festivaler. l Kontroll av kjøpesenter med tanke på rømning. l Gjennomføre informasjonstiltak i anledning høytider, grillsesongen, båtsesong, fyringssesongen og desemberbranner. l Sikkerhet ved store arrangement. l Studentinformasjon. l Forebyggende avdeling ressurs i Ålesund brannvesen. 5,5 3 Delvis oppnådd Ikke oppnådd 3 Delvis oppnådd 4 Alle mål oppnådd utenom «Brannsikker Jugendby» 4 Alle mål oppnådd Annet l Være en pådriver for det brannforebyggende arbeid i regionen. l Fortløpende saksbehandling av innkomne søknader etter brannlovgivningen. l Fortsette samarbeid med andre kommuner. l Samarbeid med andre etater/sektorer/avdelinger. l Delta på aktiviteter som er utviklende mht kompetanse, nytenkning, etc. 4 Alle mål oppnådd Forebyggende avdeling 2013 l Tilsyn Ålesund, Haram og Hornindal etter oppsett plan. l Samordnet tilsyn. Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Det Lokale Eltilsyn(DLE). l Kvelds og nattkontroller gjennomført av utesteder Ålesund i lag med politi. l Tilsynsaksjon farlig stoff i boligsameier med fokus på gass. l Observatør storulykketilsyn DSB. l 6. klasse undervisning Ålesund og Haram (totalt 261 elever). l Undervisning for HBO, utsatte grupper. l Div. samlinger seminarer: CTIF farlig vare, Tunnel seminar. l Deltagere på øvelser i regi av Øvingsutvalget, også med markører. l Bistand til Vannverket vedr. ROS-analyse, Kloranlegg. (Ros utarbeidet av ekstern aktør). l Evakueringsøvelser. Rådhuset og Sunnmørsposten. l Undervisning på kursavdelingen. l Oppfølging av bekymringsmeldinger. l Deltagere på Brannforbyggende forum Oslo. 23

24 24

25 Ansvarsområde 3006 Feiervesen Arbeidsområde Arbeidsmål for 2013 Ressurs/ Årsverk Hovedmål 2011 Lovbestemt feiing/tilsyn Ålesund Feiing andre kommuner Annet Vi skal gjennomføre kompetanseheving gjennom intern og ekstern opplæring. Vi skal sørge for at alle tilsatte har eller får fagutdanning, Vi skal starte innføring av ny fagdatabase som også skal kunne benyttes i felt. l Sørge for feiing og tilsyn på fyringsanlegg. Vi har slike anlegg i Ålesund. l Utføre feie- og tilsynsarbeidet etter vedtatt plan. Feiing hvert 2. år og tilsyn hvert 4. år. l Utførelsen av arbeidet skal ha høyt faglig nivå. l Følge opp kompetanseplanen. l Revisjon av HMS feiing og tilsyn. l Være aktiv i informasjonsarbeidet rettet mot innbyggerne i Ålesund kommune vedkommende brannforebyggende tiltak. l Utføre feiing og tilsyn i kommune som vi har avtale med, Norddal, Stordal, Haram, Sandøy, Giske og Sula. l Arbeide mot nye avtaler med Ørskog og Skodje. l Vi skal ha en høy kvalitet på materiell og utstyr som blir brukt i tjenesten. l Ny fagdatabase for planlegging, oppfølging og dokumentasjon av feiing og tilsyn. l Utskifting av biler etter oppsatt plan. l Vi skal sørge for at vi har verktøy og materiell ved avdelingen slik at vi får utført jobb på trygg og god måte. l For 2013 vurdering av bilbehovet til avdelingen og plan for videre bilbruk. l Informasjon og samarbeid med DLE. 9 årsverk 4 Alle mål oppnådd 3 Delvis oppnådd 3 Delvis oppnådd Andre tjenester l Ålesund feiervesen skal tilby andre tjenester relatert til fyringsanlegg. Dette gjøres fortløpende og etter ledig kapasitet. Aktivitet 2013 Hovedmål. Det blir fortsatt gjennomføring av opplæring av tilsette slik at alle på sikt skal være fagutdanning. Siste del av året ble det satt i gang utvikling av ny fagdatabase. Feiing og tilsyn Ålesund Feiing og tilsyn Ålesund gjennomført etter oppsatt plan. Hovedfokus på å feiing dette året. HMS-Ros har startet dette året. Ros-analysen har blitt gjennomført. Vi har vært med på nasjonale og lokale kampanjer bla. Åpen brannstasjon og Aksjon boligbrann. Aksjon boligbrann i samarbeid med Det Lokale Eltilsyn (DLE). Feiing andre kommuner Gjennomført feiing og tilsyn i andre kommuner. Arbeidet er gjennomført etter oppsatt plan. Ny avtale med Skodje som også har fått gjennomført feiing etter oppsatt plan. Vi har også organisert vårt arbeid slik at at hver enkelt feier har fått tildelt en «ansvarskommune» Dette innebærer at nabokommunene nå skal forholde seg til «sin feier» Annet Dette året har vært preget av store utfordringer med personellsituasjonen. En feier ble lagtidssykemeldt på grunn skade på veg til jobb. Vår tidligere teamleder fikk permisjon for å gå over i annen stilling i ÅBV. Det har blitt konstituert ny teamleder og formann på avdelingen. I tillegg fikk vi en oppsigelse på siste del av året. Vi har hatt stort fokus (siden august) på feiing. Vi har på grunn av godt vær høst og vinter fått gjennomført mer feiing enn normalt i denne perioden og ligger tross redusert bemanning rimelig godt an i anledning våre mål. 25

26 Arbeidsmål og måloppnåelse Arbeidsmål for administrasjon Ansvarsområde 3000 administrasjon Arbeidsområde Arbeidsmål for 2013 Administrative oppgaver l Utvikle avdelingen i samsvar med vedtatte og eventuelle nye planer. l Revidere samtlige administrative rutiner, slik at de samsvarer med vedtatt organisasjonsplan. l Gjennomgang av Acos-rutiner med tanke på nye brukere og endringer i forvaltningsloven. l Gjennomgang av Wisma systemene og kartlegge behov for nye brukere og opplæring. l Videreutvikle personal planleggingssystemet GAT i alle avdelinger. l Saksbehandling ifm styremøter i begge foretakene. l Forbedre innkjøpsrutinene. l Videreutvikle hjemmesiden til brannvesenet. l Ajourføre prisliste for salg av tjenester. Pågår Pågår 4 Utført 4 Utført Pågår Kontinuerlig Pågår Pågår 4 Utført Andre service- funksjoner HMS l Utarbeide en plan for en bedre kundebehandling. l Arrangere sosiale tilstelninger. l Utføre flere merkantile oppgaver for Møre og Romsdal 110-sentral KF. l Følge opp og utvikle IK/HMS-systemet. Gjøre HMS systemet til ett tilgjengelig og levende arbeidsverktøy for alle ansatte. l Gjennomføre og videreutvikle HMS-arbeidet. l Følge opp resultater fra BHT. l Revidere BHT retningslinjer. l Gjennomføre medarbeidersamtale. Pågår 4 Utført 4 Utført Pågår Pågår 4 Utført 4 Utført Ikke utført Bygninger l Videreføre forprosjekt til Ny hovedbrannstasjon. Pågår Kompetanse l Kartlegge status på kompetanse/ kompetansebehov. l Kompetanseheving gjennom intern og ekstern opplæring. l Aktiv deltagelse ifm opplæring på kommunale styringssystemer. l Delta på nasjonalt merkantilt seminar. l Delta på HMS seminar. l Delta på GAT brukermøte. 4 Utført 4 Utført 4 Utført 4 Utført Ikke utført 4 Utført Interninfo Gjennomføre interninfo via: l Stasjonsinfo. l Vedlikeholde etablerte møteplasser. l Følge møteplanen for l Vurdere innføring av egen intranettside for ansatte. 4 Utført Ikke utført Det er startet en prosess for å videreutvikle avdelingen og lage planverk for nye oppgaver som kommer til. Arbeidet er i gang med å lage administrative ruiner for å sikre at administrative oppgaver gjennomføres når de skal og slik at de tilfredsstiller vedtatte planer. Det benyttes flere fagsystem i administrasjonen, Wisma til økonomi, fakturering og HRM, GAT til personalplanlegging og dokumentasjon, Acos Websak til arkiv og møtebehandling, egenutviklet digitalt HMS og avvikssystem. Interninfo Planer for intranettside for våre ansatte via kommunenes nettsider legges bort til fordel for andre muligheter som det skal arbeides med fremover. 26

27 27

28 IUA - Interkomunalt utvalg mot akutt forurensning Over hele landet er det opprettet interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA). Disse er fordelt på regioner som skal ivareta beredskaps- og aksjonsplikten. Denne interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere mindre akutte utslipp. Ålesund kommune - ved Ålesund brannvesen KF er vertskommune for IUA samarbeidet for Sunnmøre. Region 19 IUA Sunnmøre I samarbeidet for region nr 19 - IUA Sunnmøre inngår kommunene Giske, Haram, Hareid, Herøy, Norddal, Sande, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Ulstein, Vanylven, Volda, Ørskog, Ørsta og Ålesund. IUA Sunnmøre disponerer utstyr og materiell til bruk mot akutt forurensning på sjø og land. Det er lagt ut flere utstyrsdepot på Sunnmøre og i tillegg skal det samarbeides nært med det lokale Kystverket og havnevesen. Ansvarsområde 3008 IUA Arbeidsområde Arbeidsmål for 2013 Ressurs/Årsverk Beredskap l Farlig gods - Bidra med kompetanse, og erfaringer til beredskapsavdelingen i ÅBV på dette feltet. 0,4 årsverk Kvalitetssikring HMS l Samordne miljøberedskapen og utvikle et administrativt og organisatorisk system innen området. l Videreutvikle samarbeidet med andre kommuner, offentlige instanser og private organisasjoner. 28

29 Det interkommunale brannvernet Det Interkommunale Brannvernet består av kommunane Ålesund, Giske, Sula, Skodje, Ørskog, Stordal og Norddal. Målet for samarbeidet er å betre brannvernet i distriktet og skape eit rikare brannteknisk miljø. Det Interkommunale brannvernet blei oppretta I følgje statistikken var det pr eit folketal på til saman personar i dei seks kommunane. Administrativt er teamleiar og dei to branninspektørane tilknytt brannvernet i Ålesund, men har faste oppgåver og mål regulert gjennom instruks. Ansvarsområde 3007 Det interkommunale brannvern Arbeidsområde Arbeidsmål for 2013 Resultatl Hovedmål 2013 Lovbestemt tilsyn Lovbestemt informasjon og holdningskapende arbeid Spesielle prosjekter Kompetanse Dette året må bli brukt til å få ferdig forhandlet ny samarbeidsavtale med kommunene. Den bør også settes i drift dette året. DIB må også være en pådriver for at en får gjennomført deltidsopplæringen i DIB-kommunene. l Tilsynsarbeid etter 13 Brann- og eksplosjonsvernloven l Sørge for at lovpålagt tilsyn av særskilte brannobjekt blir gjennomført i kommunene. l Gjennomføre tilsynsoppgave med farlig varer. l Fyrverkeritilsyn. l Kommunane har fått nye tilsynsoppgaver innanfor farlege varer, her skal DIB være en ressurs, både innankompetanse og tilsyn. l Gjennomføre informasjonstiltak og brannvernopplæring ved skoler og barnehager. l Være med å iverksette nasjonale kampanjer i kommunene. Herunder aksjon boligbrann. l Tilbyr brannvernopplæring til 6. klassene. l Kontrollere og dokumentere brannbiler og materiellet i kommunene. l Spesielt skal det legges vekt på røykdykkermateriellet. l Delta aktivt i deltidsopplæringen. l Planlegge og gjennomføre lovpålagt opplæring og øvelse til de kommunale brannvesen innenfor DIB. l Kompetanseheving i DIB. Gjennomført Utført 81,5 % Delvis gjennomført Alle utsalg kontrollert Delvis utført Gjennomført Gjennomført Gjennomført Gjennomført Utført med 53 øvinger ca. 350 timer totalt Annet l Økte personellressurser dette året. Trolig resultat etter ny avtale. Satt i drift 29

30 30

31 Foretakets økonomiske stilling Driftsregnskapet, investeringsregnskapet og balanse blir beskrevet i et selvstendig dokument. Årsmeldingen beskriver imidlertid noen overordnede forhold angående foretakets økonomiske stilling. Driftsrammen Driftsrammen gis i hovedsak gjennom budsjettforhandlinger i bystyret og danner grunnlaget for driften av Ålesund brannvesen KF. I 2013 har brannvesenet hatt 1,5 stillinger vakant, med bakgrunn i merforbruket fra 2011 som skulle dekkes inn, samt manglende kontorfasiliteter. Brannordningen vedtatt av bystyret i 2012 danner grunnlaget for hvilke tjenester som skal tilbys Ålesunds innbyggere. Vi mangler 4 årsverk for å oppfylle vedtatte brannordning. Overføringen fra Ålesund kommune utgjør 63,49 % av samlede driftsinntekter. 8 % av inntektene kommer fra feiegebyr, 12 % av inntektene kommer fra salg av tjenester til andre kommuner innen feiing og forebyggende, 6% er refusjon fra andre kommuner til Dib og IUA, 3 % er husleie fra Møre og Romsdal 110-sentral KF. Resterende er salg og refusjoner bl.a. refusjon sykelønn. Det tas forbehold om godkjenning fra revisjonen. Ålesund 22.april 2014 Knut Fylling leder Roar Salen nestleder Terri Ann Senior Monica Molvær Øivind Nilsen 31

32 32 Grafisk design&trykk: Hustrykkeriet/Ålesund kommune 2014

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Året 2010. Å få bygget en ny hovedbrannstasjon er derfor av helt avgjørende betydning for Ålesund brannvesen sin videre utvikling!

Året 2010. Å få bygget en ny hovedbrannstasjon er derfor av helt avgjørende betydning for Ålesund brannvesen sin videre utvikling! 2 Året 2010 ulykkesrisiko som vi må jobbe med. Til tross for godt og langsiktig forebyggende arbeid, samt en effektiv og slagkraftig beredskap, forventes det at vi er i stand til å håndtere store og kompliserte

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Årsmelding 2014. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2014. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2014 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2014... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Regnskap drift... 9 Regnskap

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Nøkkeltall ABBV 2010 (2009) Samlede utgifter 115 (120) millioner * Overføringer 67 (67) millioner Salgsinntekter 24 (22) millioner Bruk av fond 8

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2003 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Saksfremlegg Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen

Asker og Bærum brannvesen Asker og Bærum brannvesen Eiermøte med Asker 2013 Årsregnskap 2012 Mindreforbruk drift = 4 149 837 Positivt premieavvik på 2,6 millioner Utsatte prosjekter på til sammen 0,9 millioner «Reelt» mindreforbruk

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 3. kv 2014 Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 3. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 5 6 Klagebehandling og HC behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål

Detaljer

Ålesund brannvesen KF. Geir Thorsen, brannsjef

Ålesund brannvesen KF. Geir Thorsen, brannsjef Ålesund brannvesen KF Geir Thorsen, brannsjef Beskrivelse av Ålesund kommune 98 kvadratkilometer, hvorav 8 kvadratkilometer er jordbruksareal. Ligger på 5 øyer (Hessa, Aspøya, Nørvøya, Oksnøya og Ellingsøy)

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008. KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 28. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 28... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3 2.1.1. ETTERLEVELSE

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS. Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010

Drammensregionens brannvesen IKS. Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010 Drammensregionens brannvesen IKS Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010 AGENDA 1. Om DRBV 2. Regnskap 2009 3. Aktiviteten i 2009 4. Spesielle saker fra siste året 5. Fremtidige utfordringer Drammensregionens

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS DRBV Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011 Drammensregionens brannvesen IKS 1 INNHOLD 1. DRBV i dag 2. Status Organisering Regnskap og balanse 2010 Regnskap 2011, 2. tertial Aktiviteter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende)

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS INNLEDNING: I henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 5-2 skal brannsjefen

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009 Saksfremlegg Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009 Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Hovedutvalg for drift og miljø Innstilling:

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS rev4

ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS rev4 ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS rev4 2014 ORGANISASJONSFORM: INTERKOMMUNALT BRANNVESEN FOR KOMMUNENE FROGN, NESODDEN OG ÅS. ORGANISASJONSNR: 974 244 616 REVISOR: FOLLO DISTRIKTSREVISJON -

Detaljer

En brann- og redningstjeneste for vår tid

En brann- og redningstjeneste for vår tid Konferansen i Tromsø En brann- og redningstjeneste for vår tid 13. Juni 2012 Brann- og redningssjef Rolf A. Søtorp 1 14.06.2012 Innhold Initiativ og Motivasjon Fra beslutning til drift Tjenester og forventninger

Detaljer

Nils-Erik Haagenrud. Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Nils-Erik Haagenrud. Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Nils-Erik Haagenrud Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 1 Vil ny organisering av landets brannvesen sikre bedre vern av kulturarven? Nils-Erik Haagenrud, Midt-Hedmark brann og redningsvesen

Detaljer

Brannvesenet under lupen

Brannvesenet under lupen Brannvesenet under lupen Kvaliteten i brannvesenets forebyggende arbeid Behovet for utdanning i brannvesenet Anne Steen-Hansen og Herbjørg M. Ishol, 1 Vurdering av brannvesenet Et prosjekt på oppdrag fra

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

MØTEINNKALLING Representantskapet - NFB

MØTEINNKALLING Representantskapet - NFB MØTEINNKALLING Representantskapet NFB Møtetid: 27.4.215 kl. 15: Møtested: Formannskapssalen Oppegård rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer