Året Å få bygget en ny hovedbrannstasjon er derfor av helt avgjørende betydning for Ålesund brannvesen sin videre utvikling!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Året 2010. Å få bygget en ny hovedbrannstasjon er derfor av helt avgjørende betydning for Ålesund brannvesen sin videre utvikling!"

Transkript

1

2 2

3 Året 2010 ulykkesrisiko som vi må jobbe med. Til tross for godt og langsiktig forebyggende arbeid, samt en effektiv og slagkraftig beredskap, forventes det at vi er i stand til å håndtere store og kompliserte hendelser ifm branner og ulykker. Brannvesenet har derfor også i 2010 lagt ned en betydelig innsats for å styrke organisering, materiell, kompetanse og rutiner innen brann- og redningstjenesten. Ålesund brannvesen KF har som hovedmål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot skader forårsaket av brann, eksplosjoner og farlige stoffer. Når vi ikke har mistet noen liv i branner, antall branner er gått ned, antall unødige utrykninger er gått ned og når vi fortsatt ligger langt under landsgjennomsnittet på antall branner sett i forhold til innbyggertall, da må vi kunne si at vi langt på vei har nådd alle våre overordnede mål. Når vi i tillegg får positive tilbakemeldinger fra innbyggerne i kommunen og vi også klarer å få til et godt driftsresultat, da blir jeg stolt på vegne av alle ansatte i brannvesenet. Også i 2010 har brannvesenet gjentatte ganger fått positiv omtale fra sentrale myndigheter for det initiativ som blir vist. Det at vi blir brukt som høringsorgan mv. i viktige saker innefor fagområdet og er ønsket inn i arbeidsgrupper, tar jeg som et tegn på at vi er der vi bør være. Dette bidrar også til å styrke Ålesund brannvesen sin rolle som et regionalt og nasjonalt kompetansesenter innen brann- og redning. Selv om vi kan oppsummere og si at vi har levert tjenestene har Ålesund brannvesen likevel planer og prosjekter på gang for å videreutvikle tjenestetilbudet til byens innbyggere og regionen. At vi har hatt lave brannskadetall over flere år betyr ikke at kommunen ikke har store branntekniske utfordringer å jobbe med i årene som kommer. Marginene er små og skadepotensialet er stort hvis vi får branner i tett trehusbebyggelse, utleiebygg, jugend-bebyggelsen, sykehjem, sykehus, forsamlings-lokaler, tunneler og kulturhistoriske bygninger. Den store økningen i bruk og transport av farlig gods utgjør også en betydelig brann- og Målrettet satsning på forbyggende arbeid er sentrale myndigheters hovedstrategi for å forhindre og redusere konsekvensene av branner. Forebyggende innsats vil imidlertid aldri helt avverge at branner og andre akutte hendelser inntreffer. Myndighetene ønsker derfor å bedre beredskapen og håndteringsevnen ved slike hendelser jfr Stortingsmelding nr 35 (2009). Ålesund brannvesen sin samlede slagkraft har nok aldri vært bedre en den er i dag, men vi har likevel store oppgaver i å styrke å videreutvikle oss i forhold til fremtidens utfordringer. Den aller største utfordringen er brannvesenet fremtidige arealbehov. Hovedbrannstasjonen på Volsdalsberga ble bygget i 1978, og stasjonen er ikke lenger funksjonelt tilpasset i forhold til verken dagens eller fremtidige behov og oppgaver. Å få bygget en ny hovedbrannstasjon er derfor av helt avgjørende betydning for Ålesund brannvesen sin videre utvikling! For de ansatte ble 2010 et svært arbeidskrevende år, der RITS oppbyggingen og forskjellige omstillingsprosesser naturlig nok krevde svært mye av mange - i mange måneder. Gjennom det arbeidet som ble lagt ned fikk vi lagt et godt grunnlag for fremtidens brann- og redningstjeneste. I tillegg til primæroppgavene var året ellers preget av mange og omfattende prosjekter og en generell høy aktivitet. Ansatte har ved flere anledninger profilert brannvesenet på en svært positiv måte. Bybrannhelg og Åpen brannstasjon er de aktivitetene som har skapt størst oppmerksomhet. I tillegg har ansatte stilt opp frivillig ved ulike arrangementer. Dette bekrefter at dugnadsånda er god - noe som bidrar til et godt omdømme. Jeg ønsker å rette en stor takk til samtlige ansatte i Ålesund brannvesen KF for flott innsats og et godt samarbeid i

4 Styret 2010 Styret for Ålesund brannvesen KF har hatt følgende sammensetning: Leder Øystein Tørlen FRP Nestleder Roar Salen H Medlemmer Bjørg Riksfjord, Ap Randi Kari Asbjørnsen Leif Roger Hjelvik Styret avviklet 5 møter i 2010 og behandlet totalt 22 saker. Sak vedrørende Akutte arealbehov og tilstandsrapport hovedbrannstasjon (sak nr 011/10) og foretakets økonomiske stilling er de sakene som kan gi størst virkning på foretakets fremtidige utvikling. Styret fremlegger årsmeldingen med et mål og en forutsetning om fortsatt drift av foretaket. Foretakets hensikt og kjernevirksomhet Foretakets mål er å ivareta kommunens oppgaver og plikter etter Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig gods og om brannvesenets redningsoppgaver av Foretaket skal videre ivareta de øvrige alarm- og utrykningsoppgaver og ikkelovpålagte oppgaver som ivareta av brann vesenet i dag og kan etter avtale tillegges ytterligere oppgaver som naturlig hører til et brannvesen. TVP Ansatte Vararepres. Stig Hofseth FRP Solveig Basso Kristin Krohn Devold Kjetil Måløy Øyvind Nilsen FRP Foretakets kjernevirksomhet er : 1. Brannforebyggende arbeid. 2. Beredskap, alarm og utrykningsoppgaver. 3. Andre brann- og sikkerhetsrelaterte tjenester som markedet etterspør. H Ap Ansatte Nasjonale mål for brannvernarbeidet Regjeringen fastsatte i St.melding nr 35 (2009) følgende nasjonale mål for brannvernarbeidet i årene fremover: Vår visjon Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier Unngå branner som lammer kritisesamfunnsfunksjoner Styrket beredskap og håndteringsevne Mindre tap av materielle verdier Ålesund brannvesen KF Det gode brannvesenet. Våre verdier Vi skal skape trygghet. Hovedmål Ålesund brannvesen har som mål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot skader forårsaket av brann, eksplosjoner og farlige stoffer. Strategier Ålesund brannvesen KF skal nå sine mål via følgende strategiske hovedlinjer: Interkommunalt samarbeid Lede og videreføre samarbeidet over kommunegrensene på brannvernområdet. Kompetansesenter Videreutvikle øvelses- og opplæringstilbu-det og sørge for at Ålesund blir et naturlig kompetansesenter innen brannvern. Opplæring og videreutdanning Sørge for at kompetansen innen fagområdene er høy, og at alle ansatte har en vedtatt plan for vedlikehold av denne kompetansen og for videreutdanning. Rekruttering Sørge for at arbeidsplassen er attraktiv slik at de beste kandidatene ønsker jobb i organisasjonen. 4

5 IT- og kommunikasjonsstrategi Sørge for at Ålesund brannvesen leder an i arbeidet med å ta i bruk nytt utstyr og nye systemer innen data og sambandsteknologi og samtidig delta aktivt i utviklingsarbeidet på landsplan. Relasjonsbygging Sørge for nært samarbeid med lokale bedrifter og industri og ha god kontakt og samarbeid med sentrale styringsorganer. Organisasjonskart BYSTYRET RÅDMANEN STYRET DAGLIG LEDER Brannsjef STAB ADM. FOREBYGGENDE (Ålesund og samarbeidskommuner) Avd.leder BEREDSKAP (Ålesund og smarbeidskommuner) Avd. leder TILSYN Ålesund FEIING Ålesun d TILSYN ØVINGSLEDER Interkomunalt Materi alforval ter BERE D- SKAP KURSL EDER SPESIAL- FUNKSJ. Røykdykk/ Pulver/ RVR Bedriftsel/. 5

6 Hovedtall fra driftsregnskapet Alle tall i hele tusen kroner Budsjett 2010 Regnskap 2010 Ansvarsområde Brt. Utg. Inntekt Nto. utg. Brt. Utg. Inntekt Nto. utg Administrasjon Beredskap Verksted, biler mv Kurs/opplæring Oljevernberedskap Forebyggende brv Feirervesen Interkom.Brannvesen Årsoppgjørstransaksj Momskomp. fra inv SUM Merknader til driftsbudsjettet Styret har i hele 2010 samarbeidet aktivt med Ålesund brannvesen KF for å oppnå balanse mellom tilgjengelige midler og drift, men av ulike årsaker har vi likevel fått et regnskapsmessig overskudd på kr. Overskuddet på drift kommer hovedsakelig fra vakanse i stillinger, lavere enn beregnet arbeidsgiveravgift, pensjonsinnskudd og refusjoner fra NAV. Overskuddet på avsettes på et disposisjonsfond som styret kan disponere. På ansvar 3007 (DiB) har vi et overskudd på vel kr som skal avsettes på et bundet fond inntil videre. Dette er midler som kommunene i Det Interkommunale Brannvern har disposisjonsrett på. I forbindelse med RITS etabeleringen i 2009 (Rednings Innsats Til Sjøs) overførte staten en del midler til grunnoppbygging av tjenesten. Ubrukte og øremerkede RITS midler på kr overføres til driftsbudsjettet for Hovedtall kapitalbudsjettet Objekt Budsjett Regnskap Saldo 1000 Generell drift Ombygging Kjøp av bil Br.materiell/utstyr Kjøp av aksjer og andeler Merknader til kapitalbudsjettet Kapitalbudsjettet for 2010 viser et overforbruk på i forhold til budsjett, men dette dekkes opp av tidligere ubrukte lånemidler fra Fra 2009 ble det overført kr ubrukte lånemidler og tildelt ramme for 2010 var på kr Investeringsregnskapet for 2010 er gjort opp i balanse. Finansieringsbehovet har vært på 6,6 mill. kroner og er i hovedsak gjort opp ved bruk av lån. Utbetalingene i 2010 har vært høyere enn budsjettert, men skyldes forskyvninger på betalinger fra 2009 til Pr er det fortsatt vel 2,8 mill. kroner i ubrukte lånemidler. Investeringsregnskapet blir beskrevet i et selvstendig dokument 6

7 Ansatte og miljø Endringer i personalet i 2010: Inge Rusten, Lars Johan Andreassen og Svein Dalen gikk av med pensjon. Vidar Bakke ble ansatt som Brigadesjef, Bjørn Harald Rasdal ble ansatt som instruktør. Jacob Vadset, Per Stian Hammer og Geir Egil Haug ble ansatt i 100 % fast stilling som brannkonstabel. Krav til kompetanse innen de forskjellige tjenesteområdene er regulert via sentralt regelverk. Foretaket utarbeider årlige kompetanseplaner innenfor de rammer som er tilgjengelig. Vikarer har kun internopplæring i hht vår HMS - opplæringsplan for vikarer. Grunnutdanningen i brannvesenet er god, men vi har et lite etterslep på lederutdanningen. Årsaken til dette er manglende tildeling av kursplasser hos Norges brannskole. Gjennomsnittsalderen i foretaket er forholdsvis høg. Dette gir oss mye god kompetanse og erfaring men samtidig gir den høye gjennomsnittsalderen en utfordring mht på helseog fysiske krav. HMS systemet er felles for foretaket og Møre og Romsdal 110-sentral KF. HMS arbeidet er integrert i den daglige driften og blir fortløpende dokumentert. Foretakene har også felles AMU/ SAMU utvalg. AMU/SAMU er det formelle utvalget der tillitsvalgte, vernetjenesten og ledelsen møtes og foretar drøftinger på saker som angår arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen. I 2010 er det ikke rapportert skader som kan relateres til aksjoner eller andre tjenester vi leverer. Foretaket har etablert en fast avtale om bedriftshelsetjeneste og denne er igjen regulert i h e n h o ld t i l k r a v e n e t i l h e l s e i kjemikalieforskriften. Avtalen omfatter helsekontroll med varierende hyppighet for de ulike grupper av de ansatte, samt HMS- samtaler som skal sikre en kontinuerlig og uavhengig kartlegging av arbeidsmiljøet. Foretaket har etablert flere verneområder, hvor vernetjenesten påser tilsyn i. Vernerunder er delvis gjennomført i henhold til årsplanen. Foretaket er med i ordningen om et inkluderende arbeidsliv (IA bedrift). Registreringen av sykefraværet for 2010 viser en liten oppgang i forhold til forgående år. Generelt er det et lavt sykefravær og det er ingenting som tyder på at sykefraværet skyldes fysiske eller psykiske forhold på arbeidsplassen. Lite sykefravær og en stabil arbeidstokk tyder på trivsel på arbeidsplassen og dette er positivt. 7,00 % 6,00 % 5,00 % 5,63 % 5,11 % 6,10 % 4,30 % 4,00 % 3,00 % 3,04 % 2,90 % 3,30 % 3,20 % 3,50 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År

8 Arbeidsoppgaver og måloppnåelse Ansvarsområde Administrasjon Arbeidsområde Arbeidsmål for 2010 Måloppnåelse Administrative oppgaver Utvikle avdelingen i samsvar med vedtatte- og eventuelle nye planer. Revidere samtlige administrative rutiner, slik at de er i samsvar med vedtatte organisasjonsplan. Gjennomgang av Acos-rutiner, med spesielt fokus på personalarkiv. Kartlegge behov for nye brukere og opplæring. Opplæring /oppfrikningskurs Acos-rutiner. Gjennomgang av Unique og arena systemene (økonomi, komm.fakt. ansattmodul, fakturabehandling osv.) og kartlegge behov for nye brukere og opplæring. Utarbeide nytt brannordningsdokument for Ålesund kommune. Mål oppnådd, med unntak av brannordningsdokument som er påbegynt. Investert i nytt lederstøtteverktøy GAT, som tas i bruk i løpet av første halvdel av Andre servicefunksjoner HMS Bygninger Kompetanse Interninfo Utarbeide personalpolitiske retningslinjer. Vurdere alternativt telefonsystemer, og foreta en evaluering av felles sentralbord med rådhuset og samarbeidet med servicetorget. Utarbeide en plan for en bedre kundebehandling. Utrede behov for flere stillinger /økning i stillings %. Gjennomføre og videreutvikle HMS-arbeidet. Følge opp resultater fra BHT Revidere BHT retningslinjer Gjennomføre medarbeidersamtale Sluttføre ombyggingen av Spjelkavik brannstasjonen. Utarbeide en plan B over fremtidig arealbehov Kartlegge status på kompetanse/kompetansebehov. Gjennomføre relevante kompetansehevende interneog eksterne kurs. Gjennomføre interninfo via: - Brannposten - Vedlikeholde etablerte møteplasser - Følge møteplanen for 2010 Alternativt telefonsystem er vurdert - et spørsmål om kostnader. Plan for en bedre kundebehandling er ikke utarbeidet og må ses i sammenheng med en økt bemanning. Staben styrkes i

9 Arbeidsmål for beredskapsavdelingen Ansvarsområde 3001, 3002, 3004 Beredskap, verksted/biler, og oljevern Arbeidsområde Arbeidsmål for 2010 Måloppnåelse Beredskap Kompetanse Kvalitetssikring HMS Spesielle prosjekt Div. vedlikeholdsog byggearbeider Materiell Etterleve den godkjente brannordningen på en kostnadseffektiv, livreddende og skadebegrensende måte. Sørge for faste kvalifiserte vikarer. Videreføre oppbyggingen av beredskapen mot akutt forurensning / miljøskader. Redusere bruk av overtid. Forbedre og utvikle rapporteringssystemet. Fortsette opplæring og utvikling av mellomledere. Utdanne 14 operatører på trykkammer. Videreutvikle redningsdykkertjenesten. Utdanning av 18 mann til RITS styrken. Gjennomføre påbegynt organisasjonsutvikling av beredskapsavdelingen. Følge opp deltakelse på Norges Brannskole i hht plan. Fortsette å utvikle beredskapen innen tung redning, med trafikkulykke med tunge kjøretøy som første mål. Kompetanseutvikling gjennom eksterne og interne kurs. Gjennomføre tilpasset medarbeidersamtaler og ledersamtaler. Gjennomføre vernerunder og utbedre mangler. Revidere eksisterende, og utvikle nye, HMS-prosedyrer. Evaluere opplærings- og øvelsesplanene samt etablere et hensiktsmessig avvikssystem for dette. Vedlikeholde sertifiseringsordninger innen alle beredskapsoppgaver. Utarbeidet/vedlikeholde innsatsplaner, samt føre øvelser med bedrifter og institusjoner. Videreutvikle samarbeidet med andre kommuner, offentlige instanser og private organisasjoner. Innsats mot risiko oppdaget gjennom vår ROS analyse. Gjennomføre redningsdykkerkurs i samarbeid med Høyskolen i Bergen. Være med på utarbeiding av ny Brannordning for Ålesund. Sluttføre arbeidet med oppgradering av garasjen på Spjelkavik stasjon. Ombygging av 110 sentralen. Innvendig og utvendig vedlikehold av hovedstasjonen. Skifte ut slitte deler i varme og ventilasjonssystemet ved hovedstasjonen. Få på plass ny stigebil og annet materiell ihht investeringsplanen. Utrede fremtidig behov for lift. Utarbeide kravspesifikasjon mt på ny mannskapsbil/105. Mål oppnådd Mål oppnådd Mål oppnådd Målene med oppussing av hovedstasjone har ikke vært utført i påvente av politisk behandling av brannvesenets fremtidige arealbehov. Mål oppnådd 9

10 Utrykningsstatistikk UTRYKNING TIL Brann i bygning Bilbrann Pipebrann Grasbrann Skogbrann Søppelbrann Brannhindr. Tiltak Blind alarm Falsk alarm Unødig alarm Trafikkulykker Annen småbrann Vannskader Brann i fritidsbåt Brann camp.vogn/ telt Forurensing/oljesøl Uhell farlig gods Trygghetsalarmer Annen assistanse * Redningsdykking SUM ANTALL UTRYKNINGER * En del utrykninger som står i null er ikke registrerte *Annen assistanse utført av alarmsentralen er ikke medregnet

11 Ansvarsområde 3003 Kurs/opplæring Arbeidsområde Arbeidsmål for 2010 Måloppnåelse Salg av kommersielle tjenester. Videreutvikle kursseksjonen til å være en betydelig aktør ved kurs og utdanning innen brannvernområdet og bestemme framtidige satsningsområder. Relasjonsbygging mot næringsliv, kommunale brannvesen og mot andre etater. Legge opp til en kursplan som gjør avviklingen av kursene lettere i et logistikkmessig perspektiv. Oppgraderinger på øvelsesområdet i Gangstøvika. Blant annet container for paller og bedre sikkerhetsutstyret. Utredning av mer miljøvennlige forbrenningsmetoder ved øvelsesanlegget som propan og alkohol. Kompetanseheving på instruktørsiden. Anskaffe ny minibuss. Forbedre nettstedet Nå kr i omsetningen. Redusere bruk av timeinstruktører. Utarbeide kurskatalog. I februar - mars 2010 ble kurset Beredskapsutdanning trinn 1 arrangert her i Ålesund. Kurset ble holdt i regi av Norges brannskole med Ålesund brannvesen som teknisk arrangør. Kurset hadde 18 deltakere som kom fra heile landet. Disse bildene er fra den avsluttende aksjonsøvelsen som ble gjennomført på anlegget til A.M.Liaaen på Kvennaneset. Deltakerne er her i ferd med å planlegge (bildet til venstre) og iverksette røykdykkerinnsats i det gamle plateverkstedet. 11

12 Arbeidsmål for forebyggende avdeling Ansvarsområde 3005 forebyggende brannvern Arbeidsområde Arbeidsmål for 2010 Måloppnåelse Lovbestemt tilsyn. Tilsynsarbeid i hht 13 Gjennomføre tilsyn: 100 % av alle a-objekt 100 % av alle b-objekt 25 % av alle c-objekt Større gjennomgang av listen over 13 bygg. Gjennomføre tilsyn i Haram og Hornindal. Være aktiv ifm samordnet tilsyn med andre tilsynsetater. Lovbestemt informasjon og holdningskapende arbeid. Gjennomføre vårt informasjonsarbeid. Videreføre brannforebyggende arbeid/informasjon til skolene. Hovedmålgruppe 6. klasse, andre klassetrinn etter forespørsel. Starte opp Eldreprosjektet. Brannsikkerhetsprosjekt i samarbeid med hjemmetjenesten. Tilbud til barnehager om brannprosjekt med tilhørende besøk på brannstasjon/ute i barnehage. Tilbud til eldre via eldresenter. Internett generell info til publikum. Brannvernuka åpen brannstasjon for allmennheten Aksjon boligbrann gjennomføre boligkontroll, stands og annen informasjon. Delta aktivt i brannsikker Jugendby med tilsyn og informasjon. Spesielle prosjekter Innsats mot risiko oppdaget i vår ROS analyse. Nattkontroll i Ålesund sentrum. Kontroll av fyrverkeritillatelser Gjennomføre informasjonstiltak i anledning høytider, grillsesongen, båtsesong, fyringssesongen og desemberbranner. Kompetanseutvikling gjennom eksterne og interne kurs Annet Være en pådriver for det brannforebyggende arbeid i regionen. Være med på utarbeiding av ny Brannordning for Ålesund. Fortløpende saksbehandling av innkomne søknader etter brannlovgivningen. Fortsette samarbeid med andre kommuner. Inngå ny DIB avtale med samarbeidskommunene. Samarbeid med andre etater/sektorer/avdelinger. Rådgivning i branntekniske fag videreføres etter forespørsel og kapasitet. Delta sammen med andre tilsynsmyndigheter ved forespørsel. Delta på aktiviteter som er utviklende mht. kompetanse, nytenkning, etc. 12

13 Ansvarsområde 3006 Feiervesen Arbeidsområde Arbeidsmål for 2010 Måloppnåelse Lovbestemt feiing / tilsyn Annet Andre tjenester Sørge for feiing og tilsyn på fyringsanlegg. Vi har slike anlegg i Ålesund. Utføre feie- og tilsynsarbeidet etter vedtatt plan. Feiing hvert 2. år og tilsyn hvert 4. år. Utførelsen av arbeidet skal ha høyt faglig nivå. Utvide arbeidsområde nye kommuner Følge opp kompetanseplanen. Revisjon av HMS feiing. Være aktiv i informasjonsarbeidet rettet mot innbyggerne i Ålesund kommune vedkommende brannforebyggende tiltak Sørge for tilsatte feiere får gjennomført sin fagutdanning. Vi skal gjennomføre kompetanseheving gjennom interne og ekstern opplæring. Arbeide for å få på plass nytt feierverksted, garderobe og kontor. I dag er lokalene ikke tilfredstillende. Gjennomføre opplæring ved Norges brannskole for 2 av våre tilsatte. Vi skal ha en høy kvalitet på materiell og utstyr som blir brukt i tjenesten. Ålesund feiervesen skal tilby andre tjenester relatert til fyringsanlegg. Dette gjøres fortløpende og etter ledig kapasitet. 13

14 Ansvarsområde 3007 Det interkommunale brannvern Arbeidsområde Arbeidsmål for 2010 Måloppnåelse Lovbestemt tilsyn Gjennomføre lovpålagte øvelser Lovbestemt informasjon og holdningskapende arbeid. Tilsynsarbeid i hht 13 Gjennomføre tilsyn i DIB: 100 % av alle a-objekt 100 % av alle b-objekt c-objekter i hht krav Følge opp øvelseaktiviteten i samsvar med gjeldende krav, dvs. minst 6 øvelser og en røykdykkerøvelse i året ved hver brannstasjon. Gjennomføre informasjonstiltak og brannvernopplæring ved skoler, institusjoner etter forespørsel og ønsker fra hver enkelt. Brannteknisk rådgivning etter behov. Befaringer etter forespørsel / behov.. Gjennomføre kurs og opplæring i samsvar med kompetansekravene i brannloven. Gjennomføre tilstrekkelig kontroll mv. av utrykningsmateriellet ved brannstasjonene. Gjennomføre de kurs som det blir tilstrekkelig påmelding til og prioritere grunnleggende opplæring for ansatte i deltidskorpsene. Gjennomføre grunnleggende kurs for røykdykkere. Gjennomføre flere utrykningskjøringskurs Føre oversikt over materiell på brannstasjonene Holde materiellet i tilfredstillende stand. Gi råd og veiledning ved innkjøp materiell i kommunene. Vurdere halvårskontroll av røykdykkerutstyret kan overføres til den enkelte bruker av dette.. 14

15 Foretakets økonomiske stilling Regnskapet blir beskrevet i et selvstendig dokument. Årsmeldingen beskriver imidlertid en del overordnede forhold angående foretakets økonomiske stilling Driftsrammen Styret har i hele 2010 samarbeidet aktivt med Ålesund brannvesen KF for å oppnå balanse mellom tilgjengelige midler og drift, men av ulike årsaker har vi likevel fått et regnskapsmessig overskudd på kr. Overskuddet på drift kommer hovedsakelig fra vakanse i stillinger, lavere enn beregnet arbeidsgiveravgift, pensjonsinnskudd og refusjoner fra NAV. Overskuddet på avsettes på et disposisjonsfond som styret kan disponere. På ansvar 3007 (DiB) har vi et overskudd på vel kr som skal avsettes på et bundet fond inntil videre. Dette er midler som kommunene i Det Interkommunale Brannvern har disposisjonsrett på. I forbindelse med RITS etabeleringen i 2009 (Rednings Innsats Til Sjøs) overførte staten en del midler til grunnoppbygging av tjenesten. Ubrukte og øremerkede RITS midler på kr overføres til driftsbudsjettet for Investeringsrammen Kapitalbudsjettet for 2010 viser et overforbruk på i forhold til budsjett, men dette dekkes opp av tidligere ubrukte lånemidler fra Fra 2009 ble det overført ubrukte lånemidler og tildelt ramme for 2010 var på Investeringsregnskapet for 2010 er gjort opp i balanse. Finansieringsbehovet har vært på 6,6 mill. kroner og er i hovedsak gjort opp ved bruk av lån. Utbetalingene i 2010 har vært høyere enn budsjettert, men skyldes forskyvninger på betalinger fra 2009 til Pr er det fortsatt vel 2,8 mill. kroner i ubrukte lånemidler. Investeringsregnskapet blir beskrevet i et selvstendig dokument. Ålesund 12. april 2011 Øystein Tørlen Roar Salen Bjørg Riksfjord Leder Nestleder Randi K. Asbjørnsen Øivind Nilsen ansattrepresentant 15

16 16

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008. KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 28. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 28... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3 2.1.1. ETTERLEVELSE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Årsmelding 2013 1 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2013... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Regnskap drift... 9 Regnskap

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2003 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende)

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS INNLEDNING: I henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 5-2 skal brannsjefen

Detaljer

Kap. 7. Opplæring og kompetanse

Kap. 7. Opplæring og kompetanse Kap. 7. Opplæring og kompetanse 7-1 Kommunens plikter Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som denne forskrift stiller. Det skal gjennomføres

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS. Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010

Drammensregionens brannvesen IKS. Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010 Drammensregionens brannvesen IKS Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010 AGENDA 1. Om DRBV 2. Regnskap 2009 3. Aktiviteten i 2009 4. Spesielle saker fra siste året 5. Fremtidige utfordringer Drammensregionens

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen

Asker og Bærum brannvesen Asker og Bærum brannvesen Eiermøte med Asker 2013 Årsregnskap 2012 Mindreforbruk drift = 4 149 837 Positivt premieavvik på 2,6 millioner Utsatte prosjekter på til sammen 0,9 millioner «Reelt» mindreforbruk

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Saksfremlegg Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Nøkkeltall ABBV 2010 (2009) Samlede utgifter 115 (120) millioner * Overføringer 67 (67) millioner Salgsinntekter 24 (22) millioner Bruk av fond 8

Detaljer

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2012/5663-22 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Brannvesenet under lupen

Brannvesenet under lupen Brannvesenet under lupen Kvaliteten i brannvesenets forebyggende arbeid Behovet for utdanning i brannvesenet Anne Steen-Hansen og Herbjørg M. Ishol, 1 Vurdering av brannvesenet Et prosjekt på oppdrag fra

Detaljer

Årsmelding 2014. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2014. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2014 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2014... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Regnskap drift... 9 Regnskap

Detaljer

Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen IKS

Asker og Bærum brannvesen IKS Asker og Bærum brannvesen IKS Eier-dag 2012 Asker kommune ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Presentasjon av ABBV Interkommunalt selskap heleid av Asker og Bærum kommuner. Eierandel etter folketall Formål: Utføre

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS VIRKSOMHETSPLAN 2012 Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS Kommunen skal sørge for drift av brannvesen etter Lov om vern mot brann og eksplosjon m.v. av 14. juni 2002 9 Dimensjonering av beredskap

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009 Saksfremlegg Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009 Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Hovedutvalg for drift og miljø Innstilling:

Detaljer

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS DRBV Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011 Drammensregionens brannvesen IKS 1 INNHOLD 1. DRBV i dag 2. Status Organisering Regnskap og balanse 2010 Regnskap 2011, 2. tertial Aktiviteter

Detaljer

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brannkonferanse i Tromsø 13.06.2012 Hans Kristian Madsen avdelingsleder Beredskap, redning og nødalarmering (BRN) 1 2 1 Status juni

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS VIRKSOMHETSPLAN 2011 Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS Kommunen skal sørge for drift av brannvesen etter Lov om vern mot brann og eksplosjon m.v. av 14. juni 2002 9 Dimensjonering av beredskap

Detaljer

Nils-Erik Haagenrud. Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Nils-Erik Haagenrud. Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Nils-Erik Haagenrud Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 1 Vil ny organisering av landets brannvesen sikre bedre vern av kulturarven? Nils-Erik Haagenrud, Midt-Hedmark brann og redningsvesen

Detaljer

21.11.2014 FEIETJENESTEN. Bjørn Kvitnes

21.11.2014 FEIETJENESTEN. Bjørn Kvitnes 21.11.2014 FEIETJENESTEN Bjørn Kvitnes PLAN FOR FEIING OG TILSYN 2015 Innhold 1. Om feietjenesten... 2 1.1. Overordnet mål for feietjenestens virksomhet... 2 1.2. Virksomhet... 2 1.3. Organisasjon... 2

Detaljer

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE 1 BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Skånland kommunes brann og feiervesen og dokumenterer at brann og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS rev4

ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS rev4 ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS rev4 2014 ORGANISASJONSFORM: INTERKOMMUNALT BRANNVESEN FOR KOMMUNENE FROGN, NESODDEN OG ÅS. ORGANISASJONSNR: 974 244 616 REVISOR: FOLLO DISTRIKTSREVISJON -

Detaljer

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks GRUNNKRAV Dimensjonering av Hallingdal brann- og redningsteneste iks A GENERELT Minstekrav til organisering og dimensjonering av brannvesen er sett i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 11/2466 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN FOR KOMMUNENE I FOLLO Saksbeh.: Anita Hekne Arkivkode: M80 Saksnr.: Utvalg Møtedato 93/11 Formannskapet

Detaljer

21.10.2013 FEIETJENESTEN. Bjørn Kvitnes

21.10.2013 FEIETJENESTEN. Bjørn Kvitnes 21.10.2013 FEIETJENESTEN Bjørn Kvitnes PLAN FOR FEIING OG TILSYN 2014 Innhold 1. Om feietjenesten... 2 1.1. Overordnet mål for feietjenestens virksomhet... 2 1.2. Virksomhet... 2 1.3. Organisasjon... 2

Detaljer

Rapport fra tilsyn:

Rapport fra tilsyn: Dokumentdato Vår referanse Tilsynsid 9323 326 Arkivkode Rapport fra tilsyn: 26.10.2016 Informasjon om tilsynsobjekt Klient Foretaksnr (Orgnr 1) Bedriftsnr (Orgnr 2) BALSFJORD KOMMUNE BRANN OG 940208580

Detaljer

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND. Brannstudien. Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND. Brannstudien. Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund Brannstudien Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund 2 Interkommunalt samarbeid 3 Brann og redningstjenesten er dimensjonert etter en: Lokal risiko og sårbarhetsanalyse Minimums standard

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen Fagnotat Saksnr.: 201403003-6 Emnekode: ESARK-650 Saksbeh: JOBR Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Bergen brannvesen Dato: 23. februar

Detaljer

Trøndelag brann og redningstjeneste

Trøndelag brann og redningstjeneste Trøndelag brann og redningstjeneste Torbjørn Mæhlumsveen Brann og redningssjef TBRT Kort om TBRT Problemstillinger knyttet til omsorgboliger Endring av fokus for Brannvesen TBRT - Kort informasjon 195

Detaljer

FEIETJENESTEN. Bjørn Kvitnes

FEIETJENESTEN. Bjørn Kvitnes 26.11.2015 FEIETJENESTEN Bjørn Kvitnes PLAN FOR FEIING OG TILSYN 2016 Innhold 1. Om feietjenesten... 2 1.1. Overordnet mål for feietjenestens virksomhet... 2 1.2. Virksomhet... 2 1.3. Organisasjon... 2

Detaljer

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema:

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: Mandatets pkt. 4: Brannordning Ajourført pr. 29.10.2004. INNHOLD 1. FORMÅL...3 2. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...3

Detaljer

Brannforebyggende Forum 2008

Brannforebyggende Forum 2008 Utviklingen av det forebyggende arbeidet Hvor bør veien videre gå? Bjørn Næs Senioringeniør Administrasjon Plan og økonomi IKT 15 medarbeidere (13+2) Brannforbyggende avdeling Beredskapsavdeling - Prosjekt

Detaljer

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

Vedlegg til Brannordning for FBRT

Vedlegg til Brannordning for FBRT Vedlegg til Brannordning for FBRT Brannordninger pr 1998 (Eget dokument) ROS analysen (Eget dokument) Styringskort/Måldokument Oversikt over særskilte brannobjekter 2014 Oversikt over ildsteder og piper

Detaljer

Ålesund brannvesen KF. Geir Thorsen, brannsjef

Ålesund brannvesen KF. Geir Thorsen, brannsjef Ålesund brannvesen KF Geir Thorsen, brannsjef Beskrivelse av Ålesund kommune 98 kvadratkilometer, hvorav 8 kvadratkilometer er jordbruksareal. Ligger på 5 øyer (Hessa, Aspøya, Nørvøya, Oksnøya og Ellingsøy)

Detaljer

RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN

RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN Nestleder Ole Anders Holmvaag Trondheim 23. mai - 2013 BRANN OG REDNINGSTJENESTENS OPPGAVER Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: M /3642

Ørland kommune Arkiv: M /3642 Ørland kommune Arkiv: M70-2007/3642 Dato: 12.11.2007 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Johan Uthus Saksnr Utvalg Møtedato 08/1 Komite for næring og drift - Ørland kommune 14.01.2008 Kommunestyret - Ørland kommune

Detaljer

Stortingsmelding g nr 35 2008-2009 Brannsikkerhet

Stortingsmelding g nr 35 2008-2009 Brannsikkerhet Stortingsmelding g nr 35 2008-2009 Brannsikkerhet DLE konferansen 2009 Kari Jensen DSB 1 2 Bakgrunn Oppfølging av Soria Moria-erklæringen om styrket samfunnsikkerhet Rapporterer resultater av St.meld.nr

Detaljer

Skoleprosjektet. Gøteborg Brannvesen 22. nov. 2007 1. Skoleprosjektet, Ålesund sept.2008. Brannforebyggende forum 2008. Rica Parken Hotel, Ålesund.

Skoleprosjektet. Gøteborg Brannvesen 22. nov. 2007 1. Skoleprosjektet, Ålesund sept.2008. Brannforebyggende forum 2008. Rica Parken Hotel, Ålesund. Skoleprosjektet, Ålesund sept.28 Brannforebyggende forum 28 Rica Parken Hotel, Ålesund. Skoleprosjektet Ved Dagfinn Ratvik 1 2 2 1 3 4 2 2 Skoleprosjektet, Ålesund sept.28 Bakgrunn: Lov om Brannvern. Bergen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Saksfremlegg Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Næring, drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper

Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper Eldresikkerhetsprosjektet i Troms 29. november 2012 Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper Sjefsingeniør Terje Olav Austerheim 1 Disposisjon DSB og samfunnsoppdraget Brannregelverket Brannstatistikk

Detaljer

Veien videre etter NOU-rapporten Trygg hjemme

Veien videre etter NOU-rapporten Trygg hjemme Veien videre etter NOU-rapporten Trygg hjemme Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 1 Nasjonale mål for brannvernarbeidet Nasjonale mål for brannvernarbeidet

Detaljer

St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver. Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009- Lillehammer

St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver. Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009- Lillehammer St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009- Lillehammer Statssekretær Eirik Øwre Thorshaug (Ap) 2 3 Hovedtrekk i

Detaljer

Formannskapet Drammen kommune. Drammensregionens brannvesen IKS

Formannskapet Drammen kommune. Drammensregionens brannvesen IKS Formannskapet Drammen kommune Drammensregionens brannvesen IKS 07.11.2017 Agenda 1. Kort om DRBV. 2. Kort presentasjon av regnskap og resultater. 3. Angi utfordringer og saker som vil kreve ekstra oppmerksomhet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/17 UTSKIFTING AV BIL I FORBINDELSE MED FEIING OG TILSYN 6/17 UTSKIFTING AV BIL I BEREDSKAPSAVDELINGEN BRUK AV FOND

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/17 UTSKIFTING AV BIL I FORBINDELSE MED FEIING OG TILSYN 6/17 UTSKIFTING AV BIL I BEREDSKAPSAVDELINGEN BRUK AV FOND Lillehammer kommune Brannstyret i Lillehammer Region brannvesen MØTEINNKALLING Utvalg: Brannstyret i Lillehammer Region Møtested: Lillehammer Brannstasjon Møtedato: 20.02.2017 Tid: 14.00-15.30 Eventuelt

Detaljer

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL KURSPLAN INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL Fastsatt av Direktoratet fra samfunnssikkerhet og beredskap xx.xx.2013... INNHOLD INNHOLD 2 1. BAKGRUNN FOR KURSET 3 2. KURSETS PLASS I OPPLÆRINGSSTRUKTUREN

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Forenklet tertialrapport Asker og Bærum brannvesen IKS

Forenklet tertialrapport Asker og Bærum brannvesen IKS Forenklet tertialrapport 1-2016 Asker og Bærum brannvesen IKS Bildet er tatt fra én av beredskaps PLIVO-øvelser i februar 2016. (PLIVO - Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende

Detaljer

Aktuelle saker fra DSB

Aktuelle saker fra DSB Aktuelle saker fra DSB Status på brannområdet Stortingsmelding nr 35 om brannsikkerhet forebygging og brannvesenet redningsoppgaver de nye målene Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske

Detaljer

Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon

Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon Brekstad 19.06.14 Johan Uthus Brannsjef Fosen brann- og redningstjeneste IKS 1. Formål ( 1-1) Denne dokumentasjonen beskriver brannvesenet

Detaljer

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE Revidert: Vedtatt av kommunestyret 17.11.08. Godkjent av DSB 2 INNHOLD: INNHOLD:... 2 BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE... 3 A. FORMÅL... 3 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens brannvesen IKS Drammen kommune Formannskapet 08.04.2014 Drammensregionens brannvesen IKS 1 Temaer Kort om Drammensregionens brannvesen IKS. Presentasjon av regnskap og resultater. Angi

Detaljer

Informasjon til Rælingen kommunestyre

Informasjon til Rælingen kommunestyre Informasjon til Rælingen kommunestyre 03.05.2017 Marit Helene Ekvoll Styreleder Jan Gaute Bjerke Brann- og redningssjef Aktuelle saker Formålet med selskapet Nøkkeltall Tjenesteleveringen Viktige saker

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN BRANNORDNING FOR HÅ KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Hå kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

Deltakelse i prosjekt for mulig samarbeid innen brann- og redningstjenesten i regionen

Deltakelse i prosjekt for mulig samarbeid innen brann- og redningstjenesten i regionen Byrådssak 222/15 Deltakelse i prosjekt for mulig samarbeid innen brann- og redningstjenesten i regionen PÅLB ESARK-6504-201517235-4 Hva saken gjelder: Bergensalliansen, som er en politisk møteplass for

Detaljer

Amta/el Anne Hjort brannsjef

Amta/el Anne Hjort brannsjef Styreleder: 96 41 281 Fredtunveien 5 1386 ASKER Brannsjef: 481 6471 SAK TIL ABBV S STYREMØTE Behandles av Saksbehandler Møtedato Saksnummer St ret Anne H`ort 24.9.215 29/215 TERTIALRAPPORT 2/215 ABBV's

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Innledende bestemmelser 2 1. Formål 2 2. Virkeområde 2 3. Generelle krav til aktsomhet 2 Kapittel 2. Forebyggende plikter for eieren av byggverk 2 4. Kunnskap og informasjon

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K1-033 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Side 1 Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Revidert 08.04.1999 Side 2 BRANNORDNING FOR DEANU GIELDA/TANA KOMMUNE Innholdsfortegnelse: A. FORMÅL 5 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 5 1. Oppgaver 5 2. Grunnlag

Detaljer

i 20I4 er det ålesund fikk kontinuerlig br annberedsk ap. I50 år siden Fra 1864 var det en styrke på 8 mann, hvorav fire

i 20I4 er det ålesund fikk kontinuerlig br annberedsk ap. I50 år siden Fra 1864 var det en styrke på 8 mann, hvorav fire Brannkorpset: Bildet som er tatt like etter bybrannen i I904 viser brannkorpset på trappa til den nedbrente kirka. I midten i fremste rekke brannsjef Johannes Solem. Fra 1864 var det en styrke på 8 mann,

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebygging Dato FOR-2015-12-17-1710 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 15 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2002-06-26-847 Gjelder for

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Virksomhetsplan Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS --- Virksomhetsplan 2016

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Virksomhetsplan Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS --- Virksomhetsplan 2016 1 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS --- 2 Innledning Trøndelag brann- og redningstjeneste er etablert som eget selskap. Prosessen med å få på plass egne drifts- og støttesystemer fortsetter og selskapet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/1657-1 Saksbehandler: Anne Mari Grønseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedverneombudet - årsmelding 2014 Rådmannens forslag

Detaljer

DSBs fokusområder. Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen DSB. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

DSBs fokusområder. Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen DSB. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar DSBs fokusområder Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen DSB 1 Roller og ansvar Forsvaret Politiet Nød- og Samvirkeaktørene Politiet leder redningsressursene Det sivile samfunnets aktører i bred forstand

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4203-1 Arkiv: M80 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: BRANNVESENET ØKONOMISKE SITUASJON

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4203-1 Arkiv: M80 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: BRANNVESENET ØKONOMISKE SITUASJON Saksfremlegg Saksnr.: 08/4203-1 Arkiv: M80 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: BRANNVESENET ØKONOMISKE SITUASJON Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

En brann- og redningstjeneste for vår tid

En brann- og redningstjeneste for vår tid Konferansen i Tromsø En brann- og redningstjeneste for vår tid 13. Juni 2012 Brann- og redningssjef Rolf A. Søtorp 1 14.06.2012 Innhold Initiativ og Motivasjon Fra beslutning til drift Tjenester og forventninger

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Falsk alarm ABA Unødig ABA Unødig Vaktselskap

Falsk alarm ABA Unødig ABA Unødig Vaktselskap Utrykningsstatistikk for Asker og Bærum brannvesen IKS 2014 2014 Brann Bygning Asker Brann Bygning Bærum 4 1 1 0 3 0 3 4 4 3 2 1 26 6 3 3 3 2 4 2 2 2 1 4 3 35 Falsk alarm 0 1 1 2 5 0 1 2 1 0 7 2 22 ABA

Detaljer

FEIETJENESTEN ÅRSMELDING 2013

FEIETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 16.01.2014 FEIETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 Bjørn Kvitnes Innhold 1. Ansatte i feietjenesten... 2 1.1. Ansatte i feietjenesten... 2 1.2. Antall dagsverk... 2 2. Materiell og investeringer... 2 3. Objekter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Fremskutt enhet en ny tanke å organisere beredskap på mer fleksibel organisering av beredskap CTIF Flekkefjord 14.5.2014 Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB 1 Brannstudien levert og hørt Oppfølgingen

Detaljer

TJENESTE / LEVERANSEAVTALE

TJENESTE / LEVERANSEAVTALE TJENESTE / LEVERANSEAVTALE MELLOM FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS OG...KOMMUNE INNHOLD 1.0 Avtalens omfang og formål:... 2 2.0 Grunnlagsdokumenter... 2 3.0 Generell hjemmel... 2 4.0 Ytelser iht lovpålagte

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?

Detaljer

AVLASTNINGSHJEMMET IKS VIRKSOMHETSPLAN KJERNEVIRKSOMHET / FORMÅL

AVLASTNINGSHJEMMET IKS VIRKSOMHETSPLAN KJERNEVIRKSOMHET / FORMÅL 1. STRATEGISKE MÅL Avlastningshjemmet er et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov av 29. januar 1999 nr. 6 (IKS-loven). Selskapet er et selvstendig rettssubjekt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS Møtested: Bekkestua brannstasjon : 09.02.2017 Tid: 18:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til Terje Albinson på

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet,

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet, SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS Anbefalt av nedsatt styringsgruppe 00.00.2005. Vedtatt av representantskapet, 00.00.2005. IKRAFTTREDELSE 01.01.2006 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS PS Kommunestyre

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS PS Kommunestyre Saksframlegg Feie- og gebyrforskrift Spydeberg kommune Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Erik Flobakk FA - M79 17/41 Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS 24.01.2017 PS Kommunestyre

Detaljer

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps.

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Polar brannbefalslag Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Forbundet konsentrerer i første rekke sin virksomhet

Detaljer

KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2

KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 NORGES BRANNSKOLE 2011 KAPITEL 1 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Historikk, utvikling og arbeidsområde Utdanningen av innsatspersonell til de kommunale brannvesen skal

Detaljer

Sel Kommune BRANNORDNING 2016

Sel Kommune BRANNORDNING 2016 Sel Kommune BRANNORDNING 2016 Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål... 3 3. Grunnlag for brannordningen... 3 3.1. Grunnlag for organisering og dimensjonering... 4 Kjernetall fra kommunen(ssb 1.1.2015)...

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller. pr. e-post

Detaljer

Dokumentasjon av brannvesenet

Dokumentasjon av brannvesenet Dokumentasjon av brannvesenet Innledning Kommunen skal overfor sentral tilsynsmyndighet dokumentere at forskriftens krav til organisering, utrustning og bemanning oppfylles alene eller i samarbeid med

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen KTRU /14 Kontrollutvalget Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen GYSP EKTRU-1266-201212887-245 Bakgrunn Kontrollutvalget vedtok høsten 2012 å prioritere forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Virksomhet brann Brannsjef Knut Suhr

Virksomhet brann Brannsjef Knut Suhr Alta brann- og redningskorps 2015 1. Organisasjonskart - organisasjonstilhørighet Virksomhet brann Brannsjef Knut Suhr Beredskap Avdelingsleder Kjell- Erik Thomassen Forebyggende Avdelingsleder Roger Thorsen

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE 01.01.2012 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens brannvesen IKS. Drammen kommune, Krødsherad kommune, Lier kommune, Nedre Eiker

Detaljer

Sandnes kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av bystyret

Sandnes kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av bystyret Sandnes kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Vedtatt av bystyret INNHOLDSLISTE 1. Innledning 3 1.1 Framgangsmåte 3 2. Områder for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 3 2.1 Kommunens virksomhet

Detaljer