Årsmelding Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet"

Transkript

1 Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2014

2 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Regnskap drift... 9 Regnskap investering Regnskap balanse Verdier og etikk Arbeidsmiljø og helse Beredskapsavdeling Forebyggendeavdeling Administrasjonsavdeling IUA - Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing DIB - Det interkommunale brannvernet Foretakets økonomiske stilling

3 BRANNSJEFENS KOMMENTAR Året 2014 ble et begivenhetsrikt år med markering av brannvesenets 150- årsjubileum og der jubileumsprofilen ble en rød tråd i mange av brannvesenets aktiviteter gjennom året. Jubileumsåret startet med å markere brannvesenet med deltakelse i bybrannvandringen 23.januar. 9 mai var det boklansering av jubileumsboken «I fyr og flamme» av Harald Grytten og Jan Olav Flatmark. Ålesund brannvesen lånte gamle brannvogner fra Aalesund Museum og deltok i 17-mai toget med disse. Under jubileums-bylørdagen 14. juni prydet mange veteranbiler fra distriktene byens gater og gjorde jubileumsdagen minneverdig. 150 års-jubileet ble avsluttet med en flott jubileumsfest på Fiskerimuseet i oktober. Ålesund brannvesen KF har i året som har gått arrangert RVR-konferanse (Restverdiredning), NM i fotball for brannmenn i regi av Ålesund Brannkorpsforening, administrasjons-seminar samt Nasjonal RITS-konferanse (RedningsInnsatsTilSjøs). Beredskap Beredskap øver ukentlig på de forskjellige oppgaver de skal utføre. Det kan være dykker- eller røykdykkerøvelser, frigjøring fra bilvrak eller tung redningsøvelse. Frekvensen på øvelser er økende. I alt ble det rykket ut til 849 hendelser i 2014, mot 928 i Av disse var det 23 branner i bygninger og totalt 67 brannhindrende tiltak. Av de 849 hendelsene utgjør unødige alarmer hele 381 utrykninger mot 452 i 2013, noe som viser en positiv nedgang fra året før. Når vi ikke har mistet noen liv i branner, når antall branner fortsatt ligger langt under landsgjennomsnittet, når antall unødige utrykninger er nedadgående, da må vi kunne si at vi langt på vei har nådd alle våre overordnede mål. Den tørre våren medførte en del gress- og krattbranner i Ålesundregionen og undertegnede måtte innføre totalforbud mot bruk av åpen ild i skog og mark i store deler av januar, februar og mars. Men takket være en godt fungerende forebyggende avdeling og beredskaps avdeling, har vi ikke hatt de store branner i Ålesund i Forebyggende Avdelingen jobber etter planlagte mål som i hovedsak ble nådd i Det ble gjennomført lovbestemte tilsyn i særskilte objekt. Informasjon og opplæring av 6. klassingene i Ålesund ble gjennomført. Det samme ble Åpen brannstasjon og Aksjon boligbrann. Brannvesenet har hatt et særskilt fokus rettet mot farlig vare, borettslag og arbeid mot risikogrupper. Det interkommunale brannvern, er en avdeling i Ålesund brannvesen KF som arbeider mot seks nabokommuner, de har gjennomført særskilt tilsyn av brannobjektene. De har også gjennomført opplæring og øvelser i disse nabokommunene etter oppsatt plan for Feiing og tilsyn Ålesund Brannvesen KF har et stort og robust tilsyn og feievesen. Ålesund Brannvesen KF samarbeider med Norddal, Stordal, Haram, Giske, Sula, Skodje og Sandøy kommuner om utførelse av både feiing og tilsyn. Feiing- og tilsyns avdeling i Ålesund har gjennomført sine arbeidsoppgaver etter planen og avdelingen har høy grad av måloppnåelse. 3

4 Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) Den aller viktigste ressursen i brannvesenet er de ansatte, og Ålesund Brannvesen KF tar HMS-arbeidet på alvor. HMSarbeidet er integrert i den daglige driften, og blir fortløpende dokumentert. I 2014 kom Arbeidstilsynet på tilsyn hos Ålesund brannvesen KF både ved hovedbrannstasjonen og brannstasjonen i Spjelkavik. Det ble avdekket asbest i boligdelen, vognhallen og i gymsalen og flere avvik på mangelfulle lokaliteter. For å forebygge kreft blant mannskapene ble arbeidet med å få etablert et klart skille mellom Skitten- og Ren sone iverksatt umiddelbart. Flere av avvikene vil kunne lukkes av rehabiliteringen som allerede er igang, men dette arbeidet vil fortsette utover både i 2015 og i årene fremover. Fremtidsrettet brannvesen I løpet av de siste 20 årene har folketallet i Ålesund hatt en økning på 24 % og kommunene rundt øker enda mer, og i tillegg får brannvesenet stadig flere oppgaver å utføre. Kombinasjonen av dette medfører at ny brannstasjon må prioriteres. I tråd med regjeringens rapporter som gir anbefalinger i retning av større og mer robuste enheter, må dette prioriteres for å kunne håndtere store og mer komplekse hendelser i fremtiden. Ålesund brannvesen KF ser positivt på en slik utvikling og vil jobbe aktivt for å bidra til gode og fremtidsrettete løsninger. På bakgrunn av nok et allsidig, spennende og positivt år for brannvesenet vil jeg benytte anledningen til å takke gode og dyktige medarbeidere, tillitsvalgte og styret for den innsats som ble lagt ned i løpet av året Ålesund brannvesen KF ser frem mot Vi har mange utfordringer å løse, men jeg er trygg på at vi sammen skal dra lasset, og jobbe mot vår visjon: DIN TRYGGHET VÅRT MÅL! Geir Thorsen Brannsjef Veteranbil fra jubileums bylørdag 14.juni

5 STYRET 2014 Styret for Ålesund brannvesen KF har hatt følgende sammensetning: Leder Knut Fylling Vararepresentant Stig Hofseth Nestleder Roar Salen Vararepresentant Kristin Krohn Devold Styremedlem Terri Ann Senior Vararepresentant Svein Rune Johannessen Styremedlem Monica Molvær Vararepresentant Tone Utseth Myklebust Styremedlem Øivind Nilsen Vararepresentant Øystein Bjørkavåg Foretakets mål er å ivareta kommunens oppgaver og plikter etter Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig gods og om brannvesenets redningsoppgaver av Foretaket skal videre ivareta de øvrige alarm- og utrykningsoppgaver og ikke-lovpålagte oppgaver som naturlig hører til et brannvesen. Styret avviklet 7 møter i 2014 og behandlet 25 saker. Sakene 3/14 Plan for bygnings vedlikehold og 13/4 Status rehabilitering Hovedbrannstasjon og ren/skitten sone med de påfølgende sakene 21/14 Asbestkartlegging på Hovedbrannstasjon Ålesund og 24/14 Kartlegging og vurdering av asbestforekomster Ålesund brannvesen har gjennom året vært viktige saker som vil gi stor virkning for de ansatte og for foretakets fremtidige utvikling. Styret fremlegger årsmeldingen med et mål og en forutsetning om fortsatt drift av foretaket. 5

6 FORETAKETS MÅL OG KJERNEVIRKSOMHET Foretakets kjernevirksomhet er: 1. Brannforebyggende arbeid. 2. Beredskap, alarm og utrykningsoppgaver. 3. Andre brann- og sikkerhetsrelaterte tjenester som markedet etterspør. Nasjonale mål for brannvernarbeidet Regjeringen fastsatte i St.melding nr 35 (2009) følgende nasjonale mål for brannvernarbeidet i årene fremover: Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner Styrket beredskap og håndteringsevne Mindre tap av materielle verdier 6

7 VÅR VISJON Ålesund brannvesen Det gode brannvesenet. Hovedmål Ålesund brannvesen KF har som mål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot skader forårsaket av brann, eksplosjoner og farlige stoffer. Strategiplan Strategiplan for Ålesund brannvesen KF er utarbeidet på grunnlag av gjeldende lovbestemmelser og er i samsvar med vedtektene som ble vedtatt av bystyret ved opprettelsen av foretaket. Planen bygger på ROS analysen for Ålesund brannvesen KF (2010) og dekker både de lovbestemte oppgavene og de ekstraoppgavene som styret finner det riktig å legge til foretaket. Ålesund brannvesen KF skal nå sine mål via følgende strategiske hovedlinjer: Interkommunalt samarbeid: Lede og videreføre samarbeidet over kommunegrensene på brannvernområdet. Kompetansesenter: Videreutvikle øvelses- og opplæringstilbudet og sørge for at Ålesund blir et naturlig kompetansesenter innen brannvern i regionen. Sørge for at Ålesund brannvesen KF ligger i forkant også når det gjelder å ta i bruk nye metoder, teknikker og ny teknologi innen brann- og redning. Opplæring og videreutdanning: Sørge for at kompetanse innen de ulike fagområdene er høy, og at alle ansatte har en vedtatt plan for vedlikehold av denne kompetansen og for videreutdanning. Rekruttering: Sørge for at arbeidsplassen er attraktiv slik at de beste kandidatene ønsker jobb i organisasjonen. IT- og kommunikasjon: Sørge for at Ålesund brannvesen KF leder an i arbeidet med å ta i bruk nytt utstyr og nye systemer innen data og sambandsteknologi og samtidig delta aktivt i utviklingen på landsplan. Relasjonsbygging: Sørge for et nært samarbeid med byens befolkning, lokale bedrifter og industri og ha god kontakt og samarbeid med sentrale styringsorganer. 7

8 ORGANISASJONSKART BYSTYRET RÅDMANNEN STYRET DAGLIG LEDER Brannsjef STAB/ADMINISTRASJON Teamleder FOREBYGGENDE Avdelingsleder/varabrannsjef BEREDSKAP Avdelingsleder TILSYN ÅLESUND Teamleder BEREDSKAP Brigadesjef FEIING OG TILSYN Teamleder Teamleder DET INTER- KOMMUNALE BRANNVERN Teamleder SPESIAL FUNKSJONER Koordinatorer Brigade A B C D Brigadeleder KURS OG OPPLÆRING Overbrannmester MILJØBEREDSKAP Overbrannmester 8

9 HOVEDTALL FRA DRIFTSREGNSKAPET Regnskap Drift 2014 Regnskapsskjema - Drift Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter: Andre salgs- og leieinntekter , , , ,33 Overføringer med krav til motytelse , , , ,85 Overføringer uten krav til motytelse , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,18 Driftsutgifter: Lønnsutgifter , , , ,56 Sosiale utgifter , , , ,79 Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro , , , ,55 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod 0,00 0,00 0, ,00 Overføringer , , , ,47 Avskrivninger , ,00 0, ,48 Fordelte utgifter , , , ,01 Sum utgifter , , , ,84 Brutto driftsresultat: , , , ,34 Finansposter: Renteinntekter og utbytte , , , ,18 Sum eksterne finansinntekter , , , ,18 Renteutgifter og låneomkostninger , , , ,02 Avdrag på lån , , , ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,02 Resultat eksterne finanstransaksjoner: , , , ,84 Motpost avskrivninger , ,00 0, ,48 Netto driftsresultat: , , , ,98 Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig , ,00 0, ,93 mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond , , ,00 0,00 Bruk av bundne fond , , , ,00 Sum bruk av avsetninger , , , ,93 Overført til investeringsregnskapet , , , ,77 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi , ,00 0, ,93 Avsatt til disposisjonsfond , ,00 0,00 0,00 Avsatt til bundne fond ,34 0,00 0, ,67 Sum avsetninger , , , ,37 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk ,67 0,00 0, ,54 9

10 Kommentarer til driftregnskapet Styret har i 2014 arbeidet aktivt sammen med administrasjonen for å oppnå balanse mellom tilgjengelige midler og drift som har gitt ett regnskapsmessig mindreforbruk på kroner ,67. I 2013 holdt vi stillinger vakant for å sikre inndekking av resterende merforbruk fra Sommeren 2014 startet vi prosessen med å tilsette i 2 av de 2,5 årsverkene som har vært vakant. Det har gitt oss ett mindreforbruk i 2014 på lønn og sosiale utgifter på 1,4 mill. I tillegg er pensjonsinnskuddet 0,7 mill lavere enn budsjettert. Ålesund brannvesen KF markerte 150-års jubileum i 2014 med utgivelse av bok, jubileumsmarkering i Ålesund sentrum i juni samt en jubileumsmarkering for ansatte og inviterte i oktober. Vi har også arrangert RITS-seminar og Administrasjonskonferanse som er dekket inn igjen via deltakeravgifter. Arbeidstilsynet hadde tilsyn på begge brannstasjonene i oktober der de bl.a. avdekket asbest på hovedstasjonen. Det har foreløpig påført oss ekstra utgifter til sanering av asbest i 2014 på kr ,- Ansvarene 3007 Det interkommunale brannvern (DIB) og 3008 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) skal gå regnskapsmessig i balanse og mer/mindreforbruk er i tråd med årsmøtenes vedtak dekket/overført til bundne fond. I 2014 har DIB overført kroner ,34 til bundet fond og IUA overførte kroner ,68 fra bundet fond som er i henhold til budsjett. Det tas forbehold om godkjenning av regnskapet fra revisjonen. 10

11 HOVEDTALL FRA KAPITALBUDSJETTET Regnskap Investering 2014 Regnskapsskjema - Investering Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap i fjor Investeringer: Investeringer i anleggsmidler , , , ,28 Kjøp av aksjer og andeler , , , ,00 Årets finansieringsbehov , , , ,28 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,51 Inntekter fra salg av anleggsmidler ,00 0,00 0, ,00 Kompensasjon for merverdiavgift , , ,00 0,00 Sum ekstern finansiering: , , , ,51 Overført fra driftsdelen , , , ,77 Sum finansiering: , , , ,28 Udekket/udisponert Kommentarer til investeringsregnskapet I 2014 har vi kjøpt ny krokløftbil som ble delfinansiert ved bruk av midler fra IUA. Til bilen er det også kjøpt tank med tilhørende utstyr. Det store økonomiske løftet for Ålesund brannvesen KF er bygging av nytt vaskeri med tilhørende verksteder og arbeidsrom for å kunne skille skitten og ren sone. Det har vært stor fokus på kreftfare for brannmenn siste årene, dette tar vi på alvor og utbedrer dagens stasjoner for å gi tilfredstillende arbeidslokaler for de ansatte. Fra april 2014 har det vært fokus på arbeidet med renovering og nybygg. Selve renoveringen/byggingen starter i januar i Mye av mindreforbruket fra 2013 er benyttet til HMS-tiltak som investering i røykdykkerutstyr og vernebekledning. Det å kunne ha rent utstyr til enhver tid er viktig for mannskapene, og er nødvendig for å kunne benytte nytt vaskeri og barriereløsningene på god måte. Gammel tank som er erstattet med ny, og en eldre mannskapsbil ble solgt i

12 Boklansering i vognhallen av boken I Fyr og flamme, skevet av Jan Olav Flatmark og Harald Grytten. 12

13 Balanse 2014 Regnskapsskjema - BALANSE Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER: Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg , ,31 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,15 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Sum anleggsmidler: , ,46 Omløpsmidler Kortsiktige fordringer , ,49 Kasse, bankinnskudd , ,78 Sum omløpsmidler: , ,27 SUM EIENDELER: , ,73 EGENKAPITAL OG GJELD: Egenkapital Bundne driftsfond , ,15 Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) , ,54 Regnskapsmessig merforbruk (Drift) 0, ,47 Kapitalkonto , ,92 Sum egenkapital: , ,30 Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser , ,00 Andre lån , ,00 Sum langsiktig gjeld: , ,00 Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld , ,07 Premieavvik , ,36 Sum kortsiktig gjeld: , ,43 SUM EGENKAPITAL OG GJELD: , ,73 Memoriakonti Ubrukte lånemidler , ,90 Motkonto for memoriakontiene , ,90 Kommentarer til balansen Ubrukte lånemidler vil bli benyttet til nybygg/renovering i Kontrakt inngått og arbeid er igangsatt. Bundne fond er i hovedsak knyttet til IUA og Dib. 13

14 14

15 VERDIER OG ETIKK De ansatte er brannvesenets viktigste ressurs. Derfor er vi opptatt av at våre medarbeidere skal trives både i sin daglige jobb og i lag med sine kollegaer. En forutsetning for dette er at man har trygge og ordnede rammer rundt seg, og har muligheter for personlig og faglig utvikling. Vårt verdigrunnlag gir uttrykk for holdninger som vi som ansatte i brannvesenet forplikter oss til å tilstrebe i det daglige arbeidet. Vi ønsker å gjøre kjent hva vi står for når det gjelder verdispørsmål. Verdiene skal gi alle ansatte i brannvesen et felles utgangspunkt og være rettesnor for våre vurderinger, valg og handlinger. Vi ønsker å kjenne oss trygge i samhandlingen internt i virksomheten. Også våre kunder, samarbeidspartnere og myndigheter skal oppleve denne tryggheten. De verdier som er rettesnoren for oss er: Respekt, Redelighet, Initiativ, Humor og arbeidsglede. Verdigrunnlaget avspeiler det som vi ønsker å strekke oss mot, og hvordan brannvesen skal være som arbeidsgiver for sine ansatte, og som leverandør av viktige samfunnstjenester for våre kunder og innbyggere. Vi skal skape tillit og troverdighet slik at vi kan leve opp til vår visjon; Din trygghet - vårt mål! 15

16 ARBEIDSMILJØ OG HELSE Helse / miljø / sikkerhet og internkontroll Helse, miljø og sikkerhet skal være et prioritert område for Ålesund brannvesen KF, og virksomheten skal drives i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende regelverk på dette området. Vi skal ta vare på og videreutvikle vårt gode fysiske arbeidsmiljø, samtidig som vi skal tilstrebe forbedringer i vårt psykososiale arbeidsmiljø. Et målrettet arbeid for å ivareta et godt arbeidsmiljø og de ansattes helse og sikkerhet skal legge grunnlaget for at brannvesenet skal kunne løse sine allsidige oppgaver innenfor beredskap, og brannforebyggende tjenester på en effektiv og faglig god måte til innbyggernes beste. HMS systemet er felles for foretaket og Møre og Romsdal 110-sentral KF. HMS arbeidet er integrert i den daglige driften og blir fortløpende dokumentert. Foretakene har også felles AMU/SAMU utvalg. AMU/SAMU er det formelle utvalget der tillitsvalgte, vernetjenesten og ledelsen møtes og foretar drøftinger på saker som angår arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen. Det blir også gjennomført månedlige dialogmøte mellom ledelsen og de tillitsvalgte. I 2014 er det registrert 2 arbeidsuhell. Det ene uhellet skjedde under en dykkeøvelse og det andre uhellet var en feier som ble bitt av en hund. Vernetjenesten Et av våre overordnede mål er å ha en god og sikker arbeidsplass, hvor alle skal trives og hvor alle har de nødvendige kunnskaper og ferdigheter de trenger for å gjøre jobben sin. Vernetjenesten er i så måte en viktig samarbeidspartner for etaten. Den har som oppgave å overvåke og følge opp det ansvaret brannvesenet/110-sentralen har overfor alle sine ansatte. Vernetjeneste har også en viktig oppgave i brannvesenets HMS-arbeid. Vernetjenesten har sin forankring i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. I 2014 var det valg av verneombud og disse skal i februar 2015 på 40 timers HMSgrunnkurs. Verneombudets oppgaver er å se til at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt. Verneombudet har tilsyns- og kontrollfunksjoner vedrørende oppfylling av lov- og regelverkets krav til sikkerhet og arbeidsmiljø, og at dette arbeidet planlegges, organiseres og gjennomføres av virksomheten. Brannvesenet har 5 verneområder; Spjelkavik stasjon, Hovedstasjon 1 og 2 etg +kursavd, hovedstasjon 3 etg, feierne og 110-sentralen. HMS arbeidet er ett kontinuerlig arbeid som vi driver basert på gjeldende regelverk. Inkluderende arbeidsliv Foretaket er også med i ordningen om et inkluderende arbeidsliv (IA bedrift). Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) er å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil jobbe. Intensjonsavtalens mål er i hovedsak å forebygge og redusere sykefravær. 16

17 Bedrifthelsetjeneste Foretaket har, via Ålesund kommune etablert en fast avtale med bedriftshelsetjeneste, og den igjen regulert i henhold til helse i «kjemikalieforskriften». Avtalen omfatter helsekontroll med variert hyppighet for de ulike gruppene av de ansatte. Arbeidsmiljø Et godt arbeidsmiljø kommer ikke av seg selv. Alle som jobber i brannvesenet og 110-sentralen har et ansvar for arbeidsmiljøet, både gjennom holdninger og adferd på arbeidsplassen. Organisasjonen legger de viktige rammene, men medvirkning fra ansatte er en forutsetning for å lykkes med å forberede og utvikle arbeidsmiljøet. Det er lagt stor vekt på medvirkning fra de ansatte i arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet. Vi har i 2014 planlagt og jobber fortsatt med å etablere en kollegastøtteordning. Målet er at kollegastøtteordningen vil bli ferdig etablert og satt i funksjon i løpet av Bedriften jobber mye med arbeidsmiljø og trivsel. Sykefraværet for ansatte i foretaket er på 2,83%. Mye av arbeidsmiljøet er relatert til arbeidsplassens lokaler. Hovedstasjonen er ikke tilpasset de oppdrag og gjøremål brannvesenet har. Oppdrag og gjøremål blir stadig flere og mer mangfoldig, samtidig som kravene til rasjonalitet og effektivitet også blir større. Hovedbrannstasjonen ble bygget i 1978, og stasjonen er ikke lenger funksjonelt tilpasset verken i forhold til dagens eller fremtidige behov og oppgaver. I 2014 hadde Arbeidstilsynet tilsyn hos Ålesund brannvesen KF både ved hovedbrannstasjonen og brannstasjonen i Spjelkavik. Det ble avdekket asbest i boligdelen, vognhallen og i gymsalen og flere avvik på mangelfulle lokaliteter. For å forebygge kreft blant mannskapene er det iverksatt arbeid med å få etablert et klart skille mellom Skitten- og Ren sone. Flere av avvikene vil kunne lukkes av rehabiliteringen som allerede er påbegynt, men dette arbeidet vil fortsette utover både i 2015 og i årene fremover. Miljøfokus Miljøbevissthet er en del av vår virksomhetskultur og vi søker kontinuerlig å forbedre vår miljøpåvirkning gjennom å utnytte ny kunnskap og teknologi. I vår drift og verdiskapning, skal vi prioritere bruk av fornybare, resirkulerbare og resirkulerte innsatsfaktorer. Vi stiller krav om miljøstandard også til våre leverandører og samarbeidspartnere. Det er et lederansvar å ivareta miljø hensynene i vår organisasjon. I 2014 kjøpte vi ny kroktankbil med miljøvennlig tankpåbygg i 100% gjenvinnbar polypropylen (drikkevannsikker). Ålesund Brannstasjon har som mål å produsere minst mulig avfall, gjennom å legge til rette for gjenbruk og gjenvinning. Vi har i 2014 påbegynt en prosess med kildesortering som også bidrar til vern av miljøet rundt oss. 17

18 BEREDSKAPSAVDELINGEN 2014 var nok ett år med høyt aktivitetsnivå der alle deler av organisasjonen har fått mulighet til å videreutvikle sine kvaliteter. Arbeidet med å videreutvikle økonomistyringen er videreført. Våre mellomledere tar mer og mer ansvar for sine ansvarsområder. Fortsatt må vi ha fokus på utvikling. Kompetanseheving gjennom øvelser er forsterket. Planverket for øvelser er under stadig revisjon. Fokuset på kreftfaren i vårt yrke ble vesentlig forsterket i Arbeidet med å etablere rein/skitten sone på brannstasjonene ble startet opp. Dette arbeidet resulterte i nye og bedre rutiner, ekstra vernebekledning og ikke minst planer om å utvide begge brannstasjoner med nye garderober ved Spjelkavik brannstasjon og nytt vaskeri og garderober ved Hovedbrannstasjonen på Volsdalsberga samt forsterket ventilasjon på begge stasjonene. Samhandlingen med Helse og Politi ble styrket gjennom flere operative ledersamlinger. Dette arbeidet er viktig for å bedre samhandlingen mellom de forskjellige etatene har vært ett år uten utskiftinger av mannskaper. Våre tilkallingsvikarer har vært stabile bidragsytere for å avvikle ferier og kurs. De forskjellige koordinatorfunksjonene leverer gode resultater, både økonomisk og i form av kompetanseheving innad i korpset. Det har vært arrangert koordinatoruker og nasjonale kurs innenfor de enkelte ansvarsområdene, dette i regi av koordinatorene og i samarbeid med eksterne aktører. Kurs og opplæring Ålesund Brannvesen KF tilbyr kurs og opplæring til både private bedrifter og offentlige institusjoner. Vår kursvirksomhet spenner seg over et vidt spekter, og treffer målgrupper fra de fleste yrkesgrupper. Vi tilbyr bl.a. kurs innen: Generell brannvern Brannvernleder Varme arbeider Slukkeøvelse Industrivern Røykdykking Kjemikaliedykking Innsatsledelse Tung redning Servicekurs på brannslukkerutstyr I tillegg så kjører vi kurs og opplæring i regi av Norges Brannskole, og på forespørsel fra ulike bedrifter. Året 2014 har vært preget av stor kursaktivitet og til tider svært hektiske perioder. Totalt sett har over 4500 personer vært innom vår kursvirksomhet på ulike måter. Dette må sies å være meget bra tatt i betraktning størrelsen på brannvesenet i Ålesund, og det gir uten tvil en meget god forebyggende gevinst både ute i bedriftene og i hjemmene. Regionalt opplæringssenter: Ålesund Brannvesen KF har påtatt seg et ansvar som en regional opplæringsinstans for alle de kommunale brannvesen på Sunnmøre. Dette innebærer at brannmannskapene kommer hit til Ålesund for å få nødvendig kurs og opplæring innen områder som f.eks. røykdykking, kjemikalie-dykking og årlige påkrevde varme røykdykkerøvelser. Det innebærer også at brannvesenet tar ansvar for at de lokale brannvesen får en mulighet til å gi sitt mannskap nødvendig utdanning i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer. Dette er kurs som blir gjennomført i regi av Norges brannskole. Norges Brannskole: I året som gikk ble det både startet opp, og avsluttet pågående deltidskurs for Norges Brannskole. 18

19 Beredskapsutdanning trinn 1: Dette kurset startet opp høsten 2013, ble gjennomført gjennom vinteren og avsluttet med praksisuke og påfølgende eksamen i april Grunnkurs brannkonstabel: To nye kurs startet opp høsten Et kurs ble avholdt lokalt her i Ålesund, representert med 10 ulike brannvesen og totalt 23 deltakere. Et kurs ble også avholdt for Sandøy kommune, og blir gjennomført lokalt ute på Harøya. Begge disse kursene skal avsluttes med praksisuke og eksamen i mars/april Tung redning: To nasjonale kurs innen tung redning ble gjennomført dette året. Grunnleggende kurs ble gjennomført i juni, samt et videregående kurs i september. Videregående kurs innen tung redning var et nytt konsept som ble gjennomført for første gang her hos oss. Begge kursene blir gjennomført i samarbeid med Heavy Rescue Sweden. Ålesund Brannvesen KF sin visjon er å være innovativ når det gjelder nye metoder, teknikker og teknologi innen brann og redning. Vår målsetningen da vi startet med kurs innen tung redning, var å heve kompetansenivået til redningstjenesten lokalt, men også bidra til å heve nivået på et regionalt/nasjonalt plan på dette fagfeltet. Dette må vi kunne si at vi har lykkes med, og flere brannvesen har nå begynt å etterspørre egne kurs lokalt. Bergen brannvesen bestilte eget kurs for sitt mannskap, og som skal avholdes første uken i januar Oljevern: I 2014 kunne kursavdelingen for aller første gang tilby eksterne kunder kurs og opplæring innen oljevern. Pilot kurset ble gjennomført hos Vard Langstein i Tomrefjorden i oktober, og ble gjennomført i samarbeid med IUA Sunnmøre. Kompetanse: - En instruktør har gjennomført grunnkurs for brannkonstabel i Tjeldsund - Lokalt instruktørkurs ble gjennomført i mars med 8 deltakere fra flere avdelinger i brannvesent. 19

20 HMS: Kursavdeling har ansvar for gjennomføring av fysisk test for røykdykkerne til Ålesund og Giske brannvesen. Kompetansenettverket for store brannvesen. Leder for kursavdelingen sitter som Ålesund Brannvesen KF sin representant i kompetansenettverket for store brannvesen. Her sitter det representanter fra Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Asker og Bærum. Formålet til nettverket er å være med å påvirke DSB og brannskolen når beslutninger som berører brannvesenene i Norge skal tas. Kompetansenettverket var bl.a. sterkt representert ved revisjon av ny utdanningsmodell for beredskapsutdanning trinn 1,2,3. Tung redning Beredskap: -Vaktlagene har gjennomført interne øvelser (på stasjonene og på øvingsfeltet), gjennom hele året. -3 dagers fagsamling (teori og praksis) for superbrukere gjennomført i oktober. -Superbrukere og koordinator har hatt 3 fagmøter. -Koordinator har brukt tid på: fremme tungredningsfaget i beredskap gjennom/sammen med superbrukere ny tungredningsenhet samarbeid opp mot helse (luftambulanse) og politi kontakt med leverandører, kollegaer i ulike brannvesen og tidligere kurselever utarbeidelse av kompetansemål for beredskapspersonell internt I tillegg har vi hatt besøk fra flere brannvesen som ønsker kompetanseheving og/eller materiell-info på tung redning. -Det er blitt innkjøpt noe nytt tungredningsmateriell. -Tungredningsenheten er blitt brukt på flere ulykker og innsatser. Eksterne kurs: -Det er gjennomført 1 stk nasjonalt grunnkurs tung redning og 1 stk (det første) nasjonalt videregående kurs tung redning. Samarbeid med Heavy Rescue Sweden fungerer veldig bra. Mye arbeid ligger bak for å få på plass dette, spesielt oversetting av videregående kompendie/-presentasjoner og anskaffelse/rigging av nye øvingsobjekter. Begge kurs ble gjennomført med veldig gode tilbakemeldinger. 20

21 Redningsdykker Ålesund Brannvesen KF s redningsdykkertjeneste består av 20 fast ansatte og 4 vikarer som har fått sin utdanning gjennom Høyskolen i Bergen. I tillegg til disse har vi 12 linemenn som også inngår som en del av dykkerlagene. I løpet av 2014 har vi gjennomført en solid kompetanseheving med dykkelederkurs. Avdelingen har nå 8 redningsdykkerledere. Denne utdanningen ble holdt her i Ålesund og det var Høyskolen i Bergen som stod som kursarrangør. I 2014 har vi hatt 23 dykkeroppdrag rundt om i Møre og Romsdal. Det som er litt spesielt er at hele 23 personer er reddet opp av vannet i forbindelse med våre utkjøringer, dette er personer som faktisk har vært i vannet og har stått i fare for å drukne, et ganske høyt antall. I løpet av året bidrog også redningsdykkertjenesten i forbindelse med politiets etterforskning av en kriminalsak. Det har vært gjennomført over 200 øvelse dykk i løpet av året. Pulveravdeling Pulveravdelingen til Ålesund Brannvesen KF teller i dag 10 personer som har grønt kompetansebevis for kontroll og service av håndslokkere og brannslangetromler. I 2014 ble 2 nye sertifisert. Avdelingen oppfyller da ønsket om 2 kompetente personer pr. vaktlag på Spjelkavik Brannstasjon. Avdelingen har i 2014 avholdt 2 kurs i kategori Grønn og 1 kurs i kategori Rød (sertifisering/salg/service), og er en viktig bidragsyter med tanke på fylling av apparater til kursavdelingen. 2. desember ble det arrangert åpen dag på Spjelkavik Brannstasjon. Da kunne alle som ville, komme innom å få kontrollert sitt brannslokningsapparat gratis.forebyggende avdeling med tilsynspersonell og feierne deltok også på denne dagen for informasjon til publikum. Dette ble en positiv dag som publikum satte stor pris på. 21

22 Røykdykkerverksted Utførte oppgaver: Årlig kontroll/service brannvesenets eget røykdykkerutstyr. Årlig kontroll/service IUA kjemikaliedrakter og kjemikaliedykkerutstyr. Årlig kontroll/service DIB røykdykkerutstyr. Trykktesting av ca. 50 stk. trykkluftflasker. Koordinatoruke. Vi har tilført og fornyet mye av vårt utstyr som røykdykkerutstyr, røykdykkermasker, nye meiser, komplette røykdykkermeiser til RVR bilen, trykkluftflasker og røykdykkermeiser med fallseletøy til vårt høydemateriell. Vi har vært med på å planlegge og utforme det nye røykdykkerverkstedet som er under oppføring. Økonomisk så er vi innenfor det gitte budsjett i RITS Det ble gjennomført fullskala RITS øvelse for to av Ålesund Brannvesen KF sine brigader. Denne øvelsen ble avholdt i Hjørundfjorden sammen med Hurtigruta ASA. Det ble utført bording via redningsskøyte og evakuering av skadde med DNV II. RITS Ålesund arrangerte nasjonalt RITS forum for alle 7 RITS enhetene i Norge, DSB, Redningsselskapet, 330 skvadronen og representanter fra MIRG Sverige. Det var i 2014 ingen hendelser der RITS Ålesund var i aksjon. Materiell/Miljøberedskap Av nytt tyngre materiell er den nye krok/tankbilen ankommet og satt i beredskap i februar Etter anbudsprosess i 2013 var det tilbudet fra Egenes brannteknikk AS som var det mest fordelaktige tilbudet for Ålesund brannvesen sitt behov. Det ble lagt ned et grundig arbeid med kravspesifikasjon til denne anskaffelsen, der fokuset var på et fremtidsrettet flerbruks kjøretøy m/utstyr. Kjøretøyet er en Scania 6x4 med krokpåbygg m/vanntank og vannkanon. Vanntanken med utstyr kan settes på bakken og brukes uavhengig av kjøretøyet. Kjøretøyet kan brukes til andre oppdrag i brannvesenets tjeneste. Dette konseptet har vært fremvist for andre brannvesen, som har ønsket våre spesifikasjoner ved anskaffelse. Til denne anskaffelsen har Ålesund brannvesen KF fått et engangstilskudd fra IUA Sunnmøre på kr ,- for bruk av kjøretøyet ved behov

23 Innrapporterte RVR oppdrag Region og brannvesen Ålesund kommune Andre kommuner Ålesund kommune Andre kommuner Ålesund kommune Andre kommuner Årsak brann/røyk brann/røyk vannskade vannskade annen annen utrykning reddet bistand bistand (minimum) Ålesund region kr totalt antatt Ålesund region kr Restverdiredning (RVR)Ålesund Restverdiredning (RVR) er et samarbeid mellom brannvesenet og forsikringsnæringen om å redde mest mulig av verdi etter branner, vannlekkasjer eller andre skader. Tjenesten startet forsiktig opp i 1986 og har vært en suksesshistorie både for de skadelidte og for de som står bak tjenesten. Brannvesenet og forsikringsselskapene kan her framvise et godt fungerende samarbeid til alles beste. RVR-tjenesten er i beredskap 24 timer i døgnet, hele året, og rekvireres fra det lokale brannvesen. Ved tidlig varsling til RVR er det gode sjanser for at uerstattelige verdier kan reddes. Brannvesenet vil være på stedet før skadebegrensningsfirma er fremme. RVR avslutter når skadebegrensningsfirma kan overta skaden. Tjenesten er organisert ved at FNO Skadedrift har investert i spesialinnredede biler som er plassert på 23 brannstasjoner rundt om i landet. RVR bilen for region 19 Ålesund, er stasjonert på Spjelkavik stasjon, som er et trafikknutepunkt for denne felles tjenesten på Sunnmøre. Fra denne stasjonen dekker vi alle 17 kommunene på Sunnmøre i tillegg til Vestnes i Romsdal. RVR-bilen er godt utstyrt. Blant annet har de pumper for å fjerne vann, vifter for å fjerne røyk, strømaggregat for nødstrømsforsyning, med mer. 23

24 Arbeidsmål for beredskapsavdelingen Ansvarsområde 3001, 3002, 3004 Beredskap, verksted/biler, og oljevern Arbeidsområde Arbeidsmål for 2014 Ressurs/Årsverk Beredskap l Etterleve den godkjente brannordningen på en kostnadseffektiv, livreddende og skadebegrensende måte. l Sørge for kvalifiserte vikarer og utarbeide en forvaltningsplan for disse. l RVR region 19 Ålesund - Markedsføre tjenesten ut til våre kunder (lokale brannvesen/næringsliv/ privatbolig) i samarbeid med oppdragsgiver FNO. - Kompetanse oppdatering på mannskaper i vertsbrannvesen (ÅBV) og lokale mannskaper i kommunene. l Lokal forurensning/ Ålesund kommune. - Være en bidragsyter til lokal forurensningsmyndighet i kommunen. l Farlig Gods Kompetanseoppdatering/overføring til Berdskapsavdeling i ÅBV l Redusere bruk av overtid. l Forbedre og utvikle rapporteringssystemet. 43,6 årsverk Ikke utført Pågår l Fortsette opplæring og utvikling av mellomledere. Pågår Kompetanse l Fortsette organisasjonsutvikling av beredskapsavdelingen. Pågår l Følge opp deltakelse på Norges Brannskole i hht plan. l Kompetanseutvikling gjennom eksterne og interne kurs. Pågår l Arrangere fagdag for beredskapsavdelingens ledere Kvalitetssikring l Lage aktivitetsplan for hele beredskapsområdet Bruke GAT som Pågår hovedverktøy HMS l Gjennomføre tilpasset medarbeidersamtaler og ledersamtaler. Ikke utført Spesielle prosjekt Div. vedlikeholds- og byggearbeider l Gjennomføre vernerunder og utbedre mangler. l Revidere eksisterende, og utvikle nye HMS-prosedyrer l Utarbeidet/vedlikeholde innsatsplaner, samt føre øvelser med bedrifter og institusjoner. Herunder objektsyn. l Delta på pilotprosjekt sammen med BliksundWeb l Videreutvikle samarbeidet med andre kommuner, offentlige instanser og private organisasjoner. l Innsats mot risiko oppdaget gjennom vår ROS analyse l Opplæring av alle mannskaper til grunnkursnivå på tauredning l Vedlikeholde og følge opp delbudsjett til spesialfunksjonsområde. l Lage konkurransegrunnlag for ny «Tung Redning» l Samarbeidsavtale med Redningsselskapet på bruk av båt l Lage planer og igangsette arbeidet med innvendig og utvendig renovering av hovedstasjonen. l Avklare prosjektet «Vaskehall ved Spjelkavik stasjon» Pågår Pågår Pågår Pågår Pågår Ikke utført Delvis utført Ikke utført Materiell l Utskifting av beredskapsutstyr l Innkjøp av ekstra sett brannbekledning 24

25 Ansvarsområde 3003 Kurs/opplæring Arbeidsområde Arbeidsmål for 2014 Ressurs/Årsverk Salg av kommersielle tjenester l Videreutvikle kursseksjonen til å være en betydelig aktør ved kurs og utdanning innen brannvernområdet og bestemme framtidige satsningsområder. l Relasjonsbygging mot næringsliv, kommunale brannvesen og mot andre etater. l Arrangere instruktør kurs for egne mannskaper l Videreføre kurs i «Tung Redning» l Delta i Kompetansenettverk l Samordne/videreutvikle bruk av fasilitetene med utrykningsseksjonen og aktivitetsplanen. l Fortsette oppgraderinger på øvelsesområdet i Gangstøvika. l Utredning av mer miljøvennlige forbrenningsmetoder ved øvelsesanlegget som propan og alkohol. Kompetanseheving på instruktørsiden. l Redusere bruk av timeinstruktører. l Utarbeide og videreutvikle kurskatalogen. l Videreutvikle salg og markedsføring. 3 årsverk+ timeinstruktører Pågår Pågår Utrykningsstatistikk Antall hendelser siste 6 år holder seg jevn år for år. Av spesielle hendelser i 2014 kan nevnes gress og krattbranner i januar og februar, noe som må anses som uvanlig for vår landsdel. Frekvensen på øvelser er økende. Arbeidet med å begrense unødige utrykninger bærer frukter og vil fortsette i årene som kommer. Utrykningsstatistikk UTRYKNING TIL Unødig alarm Annen assistanse Brannhindr. Tiltak Trafikkulykker Annen brann Akutt forurensning Øvelse Brann i bygning Vannskade Dykkeroppdrag Ambulanseoppdrag Falsk alarm Pipebrann Bilbrann Trygghetsalarm Gressbrann Skogbrann Brann i båt Brann i trafostasjon Totalt pr år:

26 26

27 Arbeidsmål for forebyggende avdeling Ansvarsområde 3005 forebyggende brannvern Arbeidsområde Arbeidsmål for 2014 Ressurs/Årsverk Hovedmål 2014 Lovbestemt tilsyn Tilsyn andre kommuner. Lovbestemt informasjon og holdningskapende arbeid. Spesielle prosjekter Annet Kompetanseheving gjennom intern og ekstern opplæring. Ajourhold oversikt særskilte brannobjekt. Ny struktur på gjennomføring av tilsyn og prosjekt. Lukke avvik fra DSB i forhold til bemanningskrav. Øke personellressursen og kompetansen vedkommende farlig vare og tilsyn. l Tilsynsarbeid i hht 13 Særskilte brannobjekt. l Gjennomføre tilsyn på alle særskilte objekt. l Aktiv samarbeidspartner med andre tilsynsetater. l Variere tilsynsmetodene ut fra risiko og behov. l Ny tilsynsoppgaver etter forskrift om farlige varer. l Gjennomføre tilsyn i andre kommuner etter avtaler. l Gjennomføre tilsyn i Haram, Sandøy og Hornindal. l Gjennomføre vårt informasjonsarbeid. l Brannforebyggende arbeid/informasjon til skolene. Hovedmålgruppe 6. klasse, andre klassetrinn etter forespørsel. l Brannsikkerhetsprosjekt i samarbeid med hjemmetjenesten. l El og brann, samarbeid med El-tilsynet. l Brannvernuka åpen brannstasjon l Aksjon boligbrann gjennomføre boligkontroll, stands og annen informasjon. l Nattkontroll i restauranter og festivaler. l Jubileum Ålesund brannvesen 150 år l Kontroll av kjøpesenter med tanke på rømning. l Gjennomføre informasjonstiltak i anledning høytider, grillsesongen, båtsesong, fyringssesongen og desemberbranner. l Sikkerhet ved store arrangement. l Studentinformasjon. l Forebyggende avdeling ressurs i Ålesund brannvesen. l Være en pådriver for det brannforebyggende arbeid i regionen. l Fortløpende saksbehandling av innkomne søknader etter brannlovgivningen. l Fortsette samarbeid med andre kommuner. l Samarbeid med andre etater/sektorer/avdelinger. l Delta på aktiviteter som er utviklende mht kompetanse, nytenkning, etc. l Aktiv part etter vertskommunesamarbeidet i tidligere DIB-kommuner. Ålesund brannvesen har nå ansvar og mynde for det brannforebyggende arbeidet i Giske, Sula, Skodje, Ørskog, Stordal og Norddal 5,5 3 Delvis oppnådd Midler bevilget 2015 Delvis oppnådd 4 Alle mål oppnådd 4 Alle mål oppnådd 4 Alle mål oppnådd Forebyggende avdeling 2014 Hovedmålene for 2014 er oppnådd. Intern og ekstern opplæring gjennomført. Ajourhold av 13 objektene. Midler kom på plass i budsjett for 2015 for å lukke avvik fra DSB. Forebyggende avdeling har gjennomført opplæring i brannvern med alle 6.klassingene dette året. Vi har samarbeidet med Det Lokale El-tilsynet i denne undervisningen. Arbeid mot risikogrupper har blitt gjennomført med opplæring av tilsatte og brukere av HBO, Flyktningmottak og psykisk helse. Det har også blitt gjennomført kontroll, informasjon og opplæring til borettslag og sameier ved mange anledninger. Avdelingen har bidratt til flere nasjonale kampanjer Åpen brannstasjon og aksjon boligbrann. Hele forebyggende avdeling var også med i arrangementene dette året som markerte 150 års jubileum for Ålesund brannvesen. Vi samarbeider med flere av tilsynsetatene. De som vi i hovedsak samarbeider med er fylkesmannen, mattilsynet, Eltilsynet og arbeidstilsynet. Forebyggende avdeling har gjennomført ekstern og intern opplæring dette året. Farlig vare er tema som har hatt fokus i Det har også blitt gjort fler tilsyn innenfor dette området og vi kan liste opp lager og omtapping av LPG, ammoniakkanlegg og boligsameier med LPG. 27

28 28

29 Ansvarsområde 3006 Feieravdelingen Arbeidsområde Arbeidsmål for 2014 Ressurs/ Årsverk Hovedmål 2014 Lovbestemt feiing/tilsyn Ålesund Feiing andre kommuner Annet Vi skal gjennomføre kompetanseheving gjennom intern og ekstern opplæring. Vi skal sørge for at alle tilsatte har eller får fagutdanning, Vi skal utvikle og innføre fagdatabase. Fylle ledige stillinger l Sørge for feiing og tilsyn på fyringsanlegg. Vi har slike anlegg i Ålesund. l Utføre feie- og tilsynsarbeidet etter vedtatt plan. Feiing hvert 2. år og tilsyn hvert 4. år. l Utførelsen av arbeidet skal ha høyt faglig nivå. l Følge opp kompetanseplanen. l Revisjon av HMS feiing og tilsyn. l Være aktiv i informasjonsarbeidet rettet mot innbyggerne i Ålesund kommune vedkommende brannforebyggende tiltak. l Utføre feiing og tilsyn i kommune som vi har avtale med, Norddal, Stordal, Haram, Sandøy, Giske og Sula. l Vi skal ha en høy kvalitet på materiell og utstyr som blir brukt i tjenesten. l Ny fagdatabase for planlegging, oppfølging og dokumentasjon av feiing og tilsyn. l Utskifting av biler etter oppsatt plan. l Vi skal sørge for at vi har verktøy og materiell ved avdelingen slik at vi får utført jobb på trygg og god måte. l Informasjon og samarbeid med DLE. l Være en aktiv part i det brannforebyggende arbeid i Ålesund brannvesen l Organisere arbeidet i ansvarsområder. 9 årsverk 4 Alle mål oppnådd 4 Alle mål oppnådd 4 Alle mål oppnådd Andre tjenester l Ålesund feiervesen skal tilby andre tjenester relatert til fyringsanlegg. Dette gjøres fortløpende og etter ledig kapasitet. Feiing og tilsyn Hovedmålene er nådd med kompetanseheving. Det har blitt gjennomført interne kurs på gass i bolig, slokkemateriell og røykvarsler i bolig. Det blir fortsatt gjennomført opplæring av tilsatte slik at alle på sikt skal være fagutdannet. Nils Marius Havnen gjennomførte og besto svenneprøve som feier i Dette året ble nytt program for kundedatabase installert og tatt i bruk for Ålesund kommune. Det ble også gjennomført opplæring i program og database som andre kommuner bruker. Feiing og tilsyn Ålesund. Feiing og tilsyn Ålesund har gjennomført etter oppsatt plan. Økning på gjennomførte tilsyn i Ålesund. HMS arbeid 2014 var å lage rutiner etter tidligere gjennomført ROS-analyse. Vi har vært med på nasjonale og lokale kampanjer bla. Åpen brannstasjon og Aksjon boligbrann. I aksjon boligbrann i samarbeid med Det Lokale Eltilsyn(DLE). Feiing andre kommuner. Gjennomført feiing og tilsyn i andre kommuner. Dette arbeidet ble utført etter oppsatt plan. Vi har også organisert vårt arbeid slik at hver enkelt feier har fått tildelt en «ansvarskommune». Dette innebærer at nabokommunene nå skal forholde seg til «sin feier». Annet. Dette året har vært preget at store utfordringer med personellsituasjonen. Vakanse en stilling på grunn av permisjon. Vi har på grunn av godt vær høst og vinter fått gjennomført mer feiing enn normalt i denne perioden og ligger tross redusert bemanning rimelig godt ann i anledning våre mål. Gjennomført anbudsrunde for nye biler. Disse kommer på plass første del

30 Arbeidsmål for administrasjon Ansvarsområde 3000 administrasjon Arbeidsområde Arbeidsmål for 2014 Administrative oppgaver l Utvikle avdelingen i samsvar med vedtatte og eventuelle nye planer. l Utarbeide administrative rutiner som samsvarer med vedtatt organisasjonsplan. l Gjennomgang av Acos-rutiner med tanke på nye brukere og endringer i forvaltningsloven. l Gjennomgang av Acos-rutiner og skriveregler. l Opplæring /oppfriskningskurs Acos. l Internopplæring av brukere i Wisma systemene. l Videreutvikle GAT i alle avdelinger. l Saksbehandling ifm styremøter i begge foretakene samt årsmøtene IUA og DIB l Revidere stillingsinstruksene for adm. l Forbedre innkjøpsrutiner og innføre E-handel så snart som praktisk mulig. l Ajourhold av hjemmesidene til brannvesenet og 110. l Ajourføre prisliste for salg av tjenester. Pågår Pågår Kontinuerlig Kontinuerlig Ikke utført Kontinuerlig Andre service- funksjoner HMS l Fokus på god kundebehandling. l Arrangere sosiale interne tilstelninger. l Utføre merkantile oppgaver for Møre og Romsdal 110-sentral KF. l Jubileum Ålesund brannvesen 150 år. l Nasjonal RVR samling i Ålesund mai. l Følge opp og utvikle IK/HMS-systemet. l Følge opp resultater fra BHT. l Revidere BHT retningslinjer. l Gjennomføre medarbeidersamtale. Kontinuerlig Kontinuerlig Bygninger l Videreføre forprosjekt til Ny hovedbrannstasjon. l Iverksette strakstiltak på dagens hovedbrannstasjon. Kompetanse l Kompetanseheving gjennom intern og ekstern opplæring. l Aktiv deltagelse ifm opplæring på kommunale styringssystemer. l Arrangere nasjonalt merkantilt seminar. l Delta på IA/HMS seminar. l Delta på GAT brukermøte. Interninfo Gjennomføre interninfo via: l Stasjonsinfo ved behov. l Følge møteplanen for Pågår Pågår Kontinuerlig Kontinuerlig Det er startet en prosess for å videreutvikle avdelingen og lage planverk for nye oppgaver som kommer til. Arbeidet er i gang med å lage administrative ruiner for å sikre at administrative oppgaver gjennomføres når de skal og slik at de tilfredsstiller vedtatte planer. Det benyttes flere fagsystem i administrasjonen, Wisma til økonomi, fakturering og HRM, GAT til personalplanlegging og dokumentasjon, Acos Websak til arkiv og møtebehandling, egenutviklet digitalt HMS og avvikssystem. 30

31 31

32 IUA - Interkomunalt utvalg mot akutt forurensning Over hele landet er det opprettet interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA). Disse er fordelt på regioner som skal ivareta beredskaps- og aksjonsplikten. Denne interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere mindre akutte utslipp. Ålesund kommune - ved Ålesund brannvesen KF er vertskommune for IUA samarbeidet for Sunnmøre. Region 19 IUA Sunnmøre I samarbeidet for region nr 19 - IUA Sunnmøre inngår kommunene Giske, Haram, Hareid, Herøy, Norddal, Sande, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Ulstein, Vanylven, Volda, Ørskog, Ørsta og Ålesund. IUA Sunnmøre disponerer utstyr og materiell til bruk mot akutt forurensning på sjø og land. Det er lagt ut flere utstyrsdepot på Sunnmøre og i tillegg skal det samarbeides nært med det lokale Kystverket og havnevesen. Ansvarsområde 3008 IUA Arbeidsområde Arbeidsmål for 2014 Ressurs/Årsverk Beredskap l Bidragsyter/ støttefunksjon til medlemskommunene i akuttforurensing. 0,6 årsverk Kompetanse Kvalitetssikring HMS l Løpende kontakt med andre IUA, kystverket og private beredskapsaktører. l Samordne miljøberedskapen og utvikle et administrativt og organisatorisk system innen området. l Legge til rette for kompetanseheving til medlemskommunene l Revisjon av IUA Sunnmøre sin beredskapsplan etter ELS modell. (Enhetlig ledelsessystem) l Videreutvikle samarbeidet med andre kommuner, offentlige instanser og private organisasjoner. 32

33 Det interkommunale brannvernet Det interkommunale brannvernet (DIB) består av kommunene Ålesund, Giske, Sula, Skodje, Ørskog, Stordal og Norddal. Formålet med vertskommunesamarbeidet er å få et robust og kompetent brannvesen i kommunene. Det skal gjennomføres forebyggende arbeid i kommunene slik at en reduserer risikoen for at uheldige situasjoner oppstår. DIB har i 2014 gjennomført de fleste av øvelsene for mannskapene i kommunene selv. De blir gjennomført med 2 instruktører for at de skal være effektive. Noen av øvelsene har blitt gjennomført med bistand av instruktører fra ÅBV. Røykdykkerverkstedet ved Ålesund brannvesen KF har gjennomført kontroll og vedlikehold for røykdykkerutstyret i kommunene. For særskilt tilsyn 13 har A-objektene blitt prioritert. Det har blitt gjennomført tilsyn på 7 campingplasser i Norddal. DIB deltok i samordnet tilsyn med flere etater på landbruk og byggeplasser. DIB har for 2014 hatt stor fokus på HMS ute på brannstasjonene for mannskapene. De er utsatt siden de arbeider i et miljø som er preget av røyk og farlige stoffer. DIB gjennomførte vernerunder på alle brannstasjonene for å få oversikt på situasjonen og for å kunne lære opp mannskap og ledere om farene. DIB har i 2014 hatt et aktivt år når det gjeld opplæring av 6. klassingene med ca, 350 elever som har deltatt. DIB samarbeidet vil i 2015 feire 30 års jubileum. 33

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

Året 2010. Å få bygget en ny hovedbrannstasjon er derfor av helt avgjørende betydning for Ålesund brannvesen sin videre utvikling!

Året 2010. Å få bygget en ny hovedbrannstasjon er derfor av helt avgjørende betydning for Ålesund brannvesen sin videre utvikling! 2 Året 2010 ulykkesrisiko som vi må jobbe med. Til tross for godt og langsiktig forebyggende arbeid, samt en effektiv og slagkraftig beredskap, forventes det at vi er i stand til å håndtere store og kompliserte

Detaljer

Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Årsmelding 2013 1 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2013... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Regnskap drift... 9 Regnskap

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Nøkkeltall ABBV 2010 (2009) Samlede utgifter 115 (120) millioner * Overføringer 67 (67) millioner Salgsinntekter 24 (22) millioner Bruk av fond 8

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2003 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen

Asker og Bærum brannvesen Asker og Bærum brannvesen Eiermøte med Asker 2013 Årsregnskap 2012 Mindreforbruk drift = 4 149 837 Positivt premieavvik på 2,6 millioner Utsatte prosjekter på til sammen 0,9 millioner «Reelt» mindreforbruk

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009 Saksfremlegg Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009 Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Hovedutvalg for drift og miljø Innstilling:

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 3. kv 2014 Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 3. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 5 6 Klagebehandling og HC behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008. KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 28. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 28... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3 2.1.1. ETTERLEVELSE

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Saksfremlegg Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Brannvesenet under lupen

Brannvesenet under lupen Brannvesenet under lupen Kvaliteten i brannvesenets forebyggende arbeid Behovet for utdanning i brannvesenet Anne Steen-Hansen og Herbjørg M. Ishol, 1 Vurdering av brannvesenet Et prosjekt på oppdrag fra

Detaljer

Ålesund brannvesen KF. Geir Thorsen, brannsjef

Ålesund brannvesen KF. Geir Thorsen, brannsjef Ålesund brannvesen KF Geir Thorsen, brannsjef Beskrivelse av Ålesund kommune 98 kvadratkilometer, hvorav 8 kvadratkilometer er jordbruksareal. Ligger på 5 øyer (Hessa, Aspøya, Nørvøya, Oksnøya og Ellingsøy)

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Amta/el Anne Hjort brannsjef

Amta/el Anne Hjort brannsjef Styreleder: 96 41 281 Fredtunveien 5 1386 ASKER Brannsjef: 481 6471 SAK TIL ABBV S STYREMØTE Behandles av Saksbehandler Møtedato Saksnummer St ret Anne H`ort 24.9.215 29/215 TERTIALRAPPORT 2/215 ABBV's

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 Medlemskommunene IUA Vestfold INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brannkonferanse i Tromsø 13.06.2012 Hans Kristian Madsen avdelingsleder Beredskap, redning og nødalarmering (BRN) 1 2 1 Status juni

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS. Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010

Drammensregionens brannvesen IKS. Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010 Drammensregionens brannvesen IKS Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010 AGENDA 1. Om DRBV 2. Regnskap 2009 3. Aktiviteten i 2009 4. Spesielle saker fra siste året 5. Fremtidige utfordringer Drammensregionens

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Rapport fra tilsyn:

Rapport fra tilsyn: Dokumentdato Vår referanse Tilsynsid 9323 326 Arkivkode Rapport fra tilsyn: 26.10.2016 Informasjon om tilsynsobjekt Klient Foretaksnr (Orgnr 1) Bedriftsnr (Orgnr 2) BALSFJORD KOMMUNE BRANN OG 940208580

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS rev4

ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS rev4 ÅRSBERETNING FOR SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS rev4 2014 ORGANISASJONSFORM: INTERKOMMUNALT BRANNVESEN FOR KOMMUNENE FROGN, NESODDEN OG ÅS. ORGANISASJONSNR: 974 244 616 REVISOR: FOLLO DISTRIKTSREVISJON -

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Brannforebyggende Forum 2008

Brannforebyggende Forum 2008 Utviklingen av det forebyggende arbeidet Hvor bør veien videre gå? Bjørn Næs Senioringeniør Administrasjon Plan og økonomi IKT 15 medarbeidere (13+2) Brannforbyggende avdeling Beredskapsavdeling - Prosjekt

Detaljer

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS DRBV Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011 Drammensregionens brannvesen IKS 1 INNHOLD 1. DRBV i dag 2. Status Organisering Regnskap og balanse 2010 Regnskap 2011, 2. tertial Aktiviteter

Detaljer

i 20I4 er det ålesund fikk kontinuerlig br annberedsk ap. I50 år siden Fra 1864 var det en styrke på 8 mann, hvorav fire

i 20I4 er det ålesund fikk kontinuerlig br annberedsk ap. I50 år siden Fra 1864 var det en styrke på 8 mann, hvorav fire Brannkorpset: Bildet som er tatt like etter bybrannen i I904 viser brannkorpset på trappa til den nedbrente kirka. I midten i fremste rekke brannsjef Johannes Solem. Fra 1864 var det en styrke på 8 mann,

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper

Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper Eldresikkerhetsprosjektet i Troms 29. november 2012 Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper Sjefsingeniør Terje Olav Austerheim 1 Disposisjon DSB og samfunnsoppdraget Brannregelverket Brannstatistikk

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for Havnestyresak nr.: 11 /2015 Vardø havnestyre: 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2016 2019 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer