Årsmelding Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet"

Transkript

1 Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2014

2 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Regnskap drift... 9 Regnskap investering Regnskap balanse Verdier og etikk Arbeidsmiljø og helse Beredskapsavdeling Forebyggendeavdeling Administrasjonsavdeling IUA - Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing DIB - Det interkommunale brannvernet Foretakets økonomiske stilling

3 BRANNSJEFENS KOMMENTAR Året 2014 ble et begivenhetsrikt år med markering av brannvesenets 150- årsjubileum og der jubileumsprofilen ble en rød tråd i mange av brannvesenets aktiviteter gjennom året. Jubileumsåret startet med å markere brannvesenet med deltakelse i bybrannvandringen 23.januar. 9 mai var det boklansering av jubileumsboken «I fyr og flamme» av Harald Grytten og Jan Olav Flatmark. Ålesund brannvesen lånte gamle brannvogner fra Aalesund Museum og deltok i 17-mai toget med disse. Under jubileums-bylørdagen 14. juni prydet mange veteranbiler fra distriktene byens gater og gjorde jubileumsdagen minneverdig. 150 års-jubileet ble avsluttet med en flott jubileumsfest på Fiskerimuseet i oktober. Ålesund brannvesen KF har i året som har gått arrangert RVR-konferanse (Restverdiredning), NM i fotball for brannmenn i regi av Ålesund Brannkorpsforening, administrasjons-seminar samt Nasjonal RITS-konferanse (RedningsInnsatsTilSjøs). Beredskap Beredskap øver ukentlig på de forskjellige oppgaver de skal utføre. Det kan være dykker- eller røykdykkerøvelser, frigjøring fra bilvrak eller tung redningsøvelse. Frekvensen på øvelser er økende. I alt ble det rykket ut til 849 hendelser i 2014, mot 928 i Av disse var det 23 branner i bygninger og totalt 67 brannhindrende tiltak. Av de 849 hendelsene utgjør unødige alarmer hele 381 utrykninger mot 452 i 2013, noe som viser en positiv nedgang fra året før. Når vi ikke har mistet noen liv i branner, når antall branner fortsatt ligger langt under landsgjennomsnittet, når antall unødige utrykninger er nedadgående, da må vi kunne si at vi langt på vei har nådd alle våre overordnede mål. Den tørre våren medførte en del gress- og krattbranner i Ålesundregionen og undertegnede måtte innføre totalforbud mot bruk av åpen ild i skog og mark i store deler av januar, februar og mars. Men takket være en godt fungerende forebyggende avdeling og beredskaps avdeling, har vi ikke hatt de store branner i Ålesund i Forebyggende Avdelingen jobber etter planlagte mål som i hovedsak ble nådd i Det ble gjennomført lovbestemte tilsyn i særskilte objekt. Informasjon og opplæring av 6. klassingene i Ålesund ble gjennomført. Det samme ble Åpen brannstasjon og Aksjon boligbrann. Brannvesenet har hatt et særskilt fokus rettet mot farlig vare, borettslag og arbeid mot risikogrupper. Det interkommunale brannvern, er en avdeling i Ålesund brannvesen KF som arbeider mot seks nabokommuner, de har gjennomført særskilt tilsyn av brannobjektene. De har også gjennomført opplæring og øvelser i disse nabokommunene etter oppsatt plan for Feiing og tilsyn Ålesund Brannvesen KF har et stort og robust tilsyn og feievesen. Ålesund Brannvesen KF samarbeider med Norddal, Stordal, Haram, Giske, Sula, Skodje og Sandøy kommuner om utførelse av både feiing og tilsyn. Feiing- og tilsyns avdeling i Ålesund har gjennomført sine arbeidsoppgaver etter planen og avdelingen har høy grad av måloppnåelse. 3

4 Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) Den aller viktigste ressursen i brannvesenet er de ansatte, og Ålesund Brannvesen KF tar HMS-arbeidet på alvor. HMSarbeidet er integrert i den daglige driften, og blir fortløpende dokumentert. I 2014 kom Arbeidstilsynet på tilsyn hos Ålesund brannvesen KF både ved hovedbrannstasjonen og brannstasjonen i Spjelkavik. Det ble avdekket asbest i boligdelen, vognhallen og i gymsalen og flere avvik på mangelfulle lokaliteter. For å forebygge kreft blant mannskapene ble arbeidet med å få etablert et klart skille mellom Skitten- og Ren sone iverksatt umiddelbart. Flere av avvikene vil kunne lukkes av rehabiliteringen som allerede er igang, men dette arbeidet vil fortsette utover både i 2015 og i årene fremover. Fremtidsrettet brannvesen I løpet av de siste 20 årene har folketallet i Ålesund hatt en økning på 24 % og kommunene rundt øker enda mer, og i tillegg får brannvesenet stadig flere oppgaver å utføre. Kombinasjonen av dette medfører at ny brannstasjon må prioriteres. I tråd med regjeringens rapporter som gir anbefalinger i retning av større og mer robuste enheter, må dette prioriteres for å kunne håndtere store og mer komplekse hendelser i fremtiden. Ålesund brannvesen KF ser positivt på en slik utvikling og vil jobbe aktivt for å bidra til gode og fremtidsrettete løsninger. På bakgrunn av nok et allsidig, spennende og positivt år for brannvesenet vil jeg benytte anledningen til å takke gode og dyktige medarbeidere, tillitsvalgte og styret for den innsats som ble lagt ned i løpet av året Ålesund brannvesen KF ser frem mot Vi har mange utfordringer å løse, men jeg er trygg på at vi sammen skal dra lasset, og jobbe mot vår visjon: DIN TRYGGHET VÅRT MÅL! Geir Thorsen Brannsjef Veteranbil fra jubileums bylørdag 14.juni

5 STYRET 2014 Styret for Ålesund brannvesen KF har hatt følgende sammensetning: Leder Knut Fylling Vararepresentant Stig Hofseth Nestleder Roar Salen Vararepresentant Kristin Krohn Devold Styremedlem Terri Ann Senior Vararepresentant Svein Rune Johannessen Styremedlem Monica Molvær Vararepresentant Tone Utseth Myklebust Styremedlem Øivind Nilsen Vararepresentant Øystein Bjørkavåg Foretakets mål er å ivareta kommunens oppgaver og plikter etter Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig gods og om brannvesenets redningsoppgaver av Foretaket skal videre ivareta de øvrige alarm- og utrykningsoppgaver og ikke-lovpålagte oppgaver som naturlig hører til et brannvesen. Styret avviklet 7 møter i 2014 og behandlet 25 saker. Sakene 3/14 Plan for bygnings vedlikehold og 13/4 Status rehabilitering Hovedbrannstasjon og ren/skitten sone med de påfølgende sakene 21/14 Asbestkartlegging på Hovedbrannstasjon Ålesund og 24/14 Kartlegging og vurdering av asbestforekomster Ålesund brannvesen har gjennom året vært viktige saker som vil gi stor virkning for de ansatte og for foretakets fremtidige utvikling. Styret fremlegger årsmeldingen med et mål og en forutsetning om fortsatt drift av foretaket. 5

6 FORETAKETS MÅL OG KJERNEVIRKSOMHET Foretakets kjernevirksomhet er: 1. Brannforebyggende arbeid. 2. Beredskap, alarm og utrykningsoppgaver. 3. Andre brann- og sikkerhetsrelaterte tjenester som markedet etterspør. Nasjonale mål for brannvernarbeidet Regjeringen fastsatte i St.melding nr 35 (2009) følgende nasjonale mål for brannvernarbeidet i årene fremover: Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner Styrket beredskap og håndteringsevne Mindre tap av materielle verdier 6

7 VÅR VISJON Ålesund brannvesen Det gode brannvesenet. Hovedmål Ålesund brannvesen KF har som mål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot skader forårsaket av brann, eksplosjoner og farlige stoffer. Strategiplan Strategiplan for Ålesund brannvesen KF er utarbeidet på grunnlag av gjeldende lovbestemmelser og er i samsvar med vedtektene som ble vedtatt av bystyret ved opprettelsen av foretaket. Planen bygger på ROS analysen for Ålesund brannvesen KF (2010) og dekker både de lovbestemte oppgavene og de ekstraoppgavene som styret finner det riktig å legge til foretaket. Ålesund brannvesen KF skal nå sine mål via følgende strategiske hovedlinjer: Interkommunalt samarbeid: Lede og videreføre samarbeidet over kommunegrensene på brannvernområdet. Kompetansesenter: Videreutvikle øvelses- og opplæringstilbudet og sørge for at Ålesund blir et naturlig kompetansesenter innen brannvern i regionen. Sørge for at Ålesund brannvesen KF ligger i forkant også når det gjelder å ta i bruk nye metoder, teknikker og ny teknologi innen brann- og redning. Opplæring og videreutdanning: Sørge for at kompetanse innen de ulike fagområdene er høy, og at alle ansatte har en vedtatt plan for vedlikehold av denne kompetansen og for videreutdanning. Rekruttering: Sørge for at arbeidsplassen er attraktiv slik at de beste kandidatene ønsker jobb i organisasjonen. IT- og kommunikasjon: Sørge for at Ålesund brannvesen KF leder an i arbeidet med å ta i bruk nytt utstyr og nye systemer innen data og sambandsteknologi og samtidig delta aktivt i utviklingen på landsplan. Relasjonsbygging: Sørge for et nært samarbeid med byens befolkning, lokale bedrifter og industri og ha god kontakt og samarbeid med sentrale styringsorganer. 7

8 ORGANISASJONSKART BYSTYRET RÅDMANNEN STYRET DAGLIG LEDER Brannsjef STAB/ADMINISTRASJON Teamleder FOREBYGGENDE Avdelingsleder/varabrannsjef BEREDSKAP Avdelingsleder TILSYN ÅLESUND Teamleder BEREDSKAP Brigadesjef FEIING OG TILSYN Teamleder Teamleder DET INTER- KOMMUNALE BRANNVERN Teamleder SPESIAL FUNKSJONER Koordinatorer Brigade A B C D Brigadeleder KURS OG OPPLÆRING Overbrannmester MILJØBEREDSKAP Overbrannmester 8

9 HOVEDTALL FRA DRIFTSREGNSKAPET Regnskap Drift 2014 Regnskapsskjema - Drift Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter: Andre salgs- og leieinntekter , , , ,33 Overføringer med krav til motytelse , , , ,85 Overføringer uten krav til motytelse , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,18 Driftsutgifter: Lønnsutgifter , , , ,56 Sosiale utgifter , , , ,79 Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro , , , ,55 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod 0,00 0,00 0, ,00 Overføringer , , , ,47 Avskrivninger , ,00 0, ,48 Fordelte utgifter , , , ,01 Sum utgifter , , , ,84 Brutto driftsresultat: , , , ,34 Finansposter: Renteinntekter og utbytte , , , ,18 Sum eksterne finansinntekter , , , ,18 Renteutgifter og låneomkostninger , , , ,02 Avdrag på lån , , , ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,02 Resultat eksterne finanstransaksjoner: , , , ,84 Motpost avskrivninger , ,00 0, ,48 Netto driftsresultat: , , , ,98 Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig , ,00 0, ,93 mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond , , ,00 0,00 Bruk av bundne fond , , , ,00 Sum bruk av avsetninger , , , ,93 Overført til investeringsregnskapet , , , ,77 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi , ,00 0, ,93 Avsatt til disposisjonsfond , ,00 0,00 0,00 Avsatt til bundne fond ,34 0,00 0, ,67 Sum avsetninger , , , ,37 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk ,67 0,00 0, ,54 9

10 Kommentarer til driftregnskapet Styret har i 2014 arbeidet aktivt sammen med administrasjonen for å oppnå balanse mellom tilgjengelige midler og drift som har gitt ett regnskapsmessig mindreforbruk på kroner ,67. I 2013 holdt vi stillinger vakant for å sikre inndekking av resterende merforbruk fra Sommeren 2014 startet vi prosessen med å tilsette i 2 av de 2,5 årsverkene som har vært vakant. Det har gitt oss ett mindreforbruk i 2014 på lønn og sosiale utgifter på 1,4 mill. I tillegg er pensjonsinnskuddet 0,7 mill lavere enn budsjettert. Ålesund brannvesen KF markerte 150-års jubileum i 2014 med utgivelse av bok, jubileumsmarkering i Ålesund sentrum i juni samt en jubileumsmarkering for ansatte og inviterte i oktober. Vi har også arrangert RITS-seminar og Administrasjonskonferanse som er dekket inn igjen via deltakeravgifter. Arbeidstilsynet hadde tilsyn på begge brannstasjonene i oktober der de bl.a. avdekket asbest på hovedstasjonen. Det har foreløpig påført oss ekstra utgifter til sanering av asbest i 2014 på kr ,- Ansvarene 3007 Det interkommunale brannvern (DIB) og 3008 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) skal gå regnskapsmessig i balanse og mer/mindreforbruk er i tråd med årsmøtenes vedtak dekket/overført til bundne fond. I 2014 har DIB overført kroner ,34 til bundet fond og IUA overførte kroner ,68 fra bundet fond som er i henhold til budsjett. Det tas forbehold om godkjenning av regnskapet fra revisjonen. 10

11 HOVEDTALL FRA KAPITALBUDSJETTET Regnskap Investering 2014 Regnskapsskjema - Investering Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap i fjor Investeringer: Investeringer i anleggsmidler , , , ,28 Kjøp av aksjer og andeler , , , ,00 Årets finansieringsbehov , , , ,28 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,51 Inntekter fra salg av anleggsmidler ,00 0,00 0, ,00 Kompensasjon for merverdiavgift , , ,00 0,00 Sum ekstern finansiering: , , , ,51 Overført fra driftsdelen , , , ,77 Sum finansiering: , , , ,28 Udekket/udisponert Kommentarer til investeringsregnskapet I 2014 har vi kjøpt ny krokløftbil som ble delfinansiert ved bruk av midler fra IUA. Til bilen er det også kjøpt tank med tilhørende utstyr. Det store økonomiske løftet for Ålesund brannvesen KF er bygging av nytt vaskeri med tilhørende verksteder og arbeidsrom for å kunne skille skitten og ren sone. Det har vært stor fokus på kreftfare for brannmenn siste årene, dette tar vi på alvor og utbedrer dagens stasjoner for å gi tilfredstillende arbeidslokaler for de ansatte. Fra april 2014 har det vært fokus på arbeidet med renovering og nybygg. Selve renoveringen/byggingen starter i januar i Mye av mindreforbruket fra 2013 er benyttet til HMS-tiltak som investering i røykdykkerutstyr og vernebekledning. Det å kunne ha rent utstyr til enhver tid er viktig for mannskapene, og er nødvendig for å kunne benytte nytt vaskeri og barriereløsningene på god måte. Gammel tank som er erstattet med ny, og en eldre mannskapsbil ble solgt i

12 Boklansering i vognhallen av boken I Fyr og flamme, skevet av Jan Olav Flatmark og Harald Grytten. 12

13 Balanse 2014 Regnskapsskjema - BALANSE Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER: Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg , ,31 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,15 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Sum anleggsmidler: , ,46 Omløpsmidler Kortsiktige fordringer , ,49 Kasse, bankinnskudd , ,78 Sum omløpsmidler: , ,27 SUM EIENDELER: , ,73 EGENKAPITAL OG GJELD: Egenkapital Bundne driftsfond , ,15 Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) , ,54 Regnskapsmessig merforbruk (Drift) 0, ,47 Kapitalkonto , ,92 Sum egenkapital: , ,30 Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser , ,00 Andre lån , ,00 Sum langsiktig gjeld: , ,00 Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld , ,07 Premieavvik , ,36 Sum kortsiktig gjeld: , ,43 SUM EGENKAPITAL OG GJELD: , ,73 Memoriakonti Ubrukte lånemidler , ,90 Motkonto for memoriakontiene , ,90 Kommentarer til balansen Ubrukte lånemidler vil bli benyttet til nybygg/renovering i Kontrakt inngått og arbeid er igangsatt. Bundne fond er i hovedsak knyttet til IUA og Dib. 13

14 14

15 VERDIER OG ETIKK De ansatte er brannvesenets viktigste ressurs. Derfor er vi opptatt av at våre medarbeidere skal trives både i sin daglige jobb og i lag med sine kollegaer. En forutsetning for dette er at man har trygge og ordnede rammer rundt seg, og har muligheter for personlig og faglig utvikling. Vårt verdigrunnlag gir uttrykk for holdninger som vi som ansatte i brannvesenet forplikter oss til å tilstrebe i det daglige arbeidet. Vi ønsker å gjøre kjent hva vi står for når det gjelder verdispørsmål. Verdiene skal gi alle ansatte i brannvesen et felles utgangspunkt og være rettesnor for våre vurderinger, valg og handlinger. Vi ønsker å kjenne oss trygge i samhandlingen internt i virksomheten. Også våre kunder, samarbeidspartnere og myndigheter skal oppleve denne tryggheten. De verdier som er rettesnoren for oss er: Respekt, Redelighet, Initiativ, Humor og arbeidsglede. Verdigrunnlaget avspeiler det som vi ønsker å strekke oss mot, og hvordan brannvesen skal være som arbeidsgiver for sine ansatte, og som leverandør av viktige samfunnstjenester for våre kunder og innbyggere. Vi skal skape tillit og troverdighet slik at vi kan leve opp til vår visjon; Din trygghet - vårt mål! 15

16 ARBEIDSMILJØ OG HELSE Helse / miljø / sikkerhet og internkontroll Helse, miljø og sikkerhet skal være et prioritert område for Ålesund brannvesen KF, og virksomheten skal drives i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende regelverk på dette området. Vi skal ta vare på og videreutvikle vårt gode fysiske arbeidsmiljø, samtidig som vi skal tilstrebe forbedringer i vårt psykososiale arbeidsmiljø. Et målrettet arbeid for å ivareta et godt arbeidsmiljø og de ansattes helse og sikkerhet skal legge grunnlaget for at brannvesenet skal kunne løse sine allsidige oppgaver innenfor beredskap, og brannforebyggende tjenester på en effektiv og faglig god måte til innbyggernes beste. HMS systemet er felles for foretaket og Møre og Romsdal 110-sentral KF. HMS arbeidet er integrert i den daglige driften og blir fortløpende dokumentert. Foretakene har også felles AMU/SAMU utvalg. AMU/SAMU er det formelle utvalget der tillitsvalgte, vernetjenesten og ledelsen møtes og foretar drøftinger på saker som angår arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen. Det blir også gjennomført månedlige dialogmøte mellom ledelsen og de tillitsvalgte. I 2014 er det registrert 2 arbeidsuhell. Det ene uhellet skjedde under en dykkeøvelse og det andre uhellet var en feier som ble bitt av en hund. Vernetjenesten Et av våre overordnede mål er å ha en god og sikker arbeidsplass, hvor alle skal trives og hvor alle har de nødvendige kunnskaper og ferdigheter de trenger for å gjøre jobben sin. Vernetjenesten er i så måte en viktig samarbeidspartner for etaten. Den har som oppgave å overvåke og følge opp det ansvaret brannvesenet/110-sentralen har overfor alle sine ansatte. Vernetjeneste har også en viktig oppgave i brannvesenets HMS-arbeid. Vernetjenesten har sin forankring i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. I 2014 var det valg av verneombud og disse skal i februar 2015 på 40 timers HMSgrunnkurs. Verneombudets oppgaver er å se til at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt. Verneombudet har tilsyns- og kontrollfunksjoner vedrørende oppfylling av lov- og regelverkets krav til sikkerhet og arbeidsmiljø, og at dette arbeidet planlegges, organiseres og gjennomføres av virksomheten. Brannvesenet har 5 verneområder; Spjelkavik stasjon, Hovedstasjon 1 og 2 etg +kursavd, hovedstasjon 3 etg, feierne og 110-sentralen. HMS arbeidet er ett kontinuerlig arbeid som vi driver basert på gjeldende regelverk. Inkluderende arbeidsliv Foretaket er også med i ordningen om et inkluderende arbeidsliv (IA bedrift). Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) er å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil jobbe. Intensjonsavtalens mål er i hovedsak å forebygge og redusere sykefravær. 16

17 Bedrifthelsetjeneste Foretaket har, via Ålesund kommune etablert en fast avtale med bedriftshelsetjeneste, og den igjen regulert i henhold til helse i «kjemikalieforskriften». Avtalen omfatter helsekontroll med variert hyppighet for de ulike gruppene av de ansatte. Arbeidsmiljø Et godt arbeidsmiljø kommer ikke av seg selv. Alle som jobber i brannvesenet og 110-sentralen har et ansvar for arbeidsmiljøet, både gjennom holdninger og adferd på arbeidsplassen. Organisasjonen legger de viktige rammene, men medvirkning fra ansatte er en forutsetning for å lykkes med å forberede og utvikle arbeidsmiljøet. Det er lagt stor vekt på medvirkning fra de ansatte i arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet. Vi har i 2014 planlagt og jobber fortsatt med å etablere en kollegastøtteordning. Målet er at kollegastøtteordningen vil bli ferdig etablert og satt i funksjon i løpet av Bedriften jobber mye med arbeidsmiljø og trivsel. Sykefraværet for ansatte i foretaket er på 2,83%. Mye av arbeidsmiljøet er relatert til arbeidsplassens lokaler. Hovedstasjonen er ikke tilpasset de oppdrag og gjøremål brannvesenet har. Oppdrag og gjøremål blir stadig flere og mer mangfoldig, samtidig som kravene til rasjonalitet og effektivitet også blir større. Hovedbrannstasjonen ble bygget i 1978, og stasjonen er ikke lenger funksjonelt tilpasset verken i forhold til dagens eller fremtidige behov og oppgaver. I 2014 hadde Arbeidstilsynet tilsyn hos Ålesund brannvesen KF både ved hovedbrannstasjonen og brannstasjonen i Spjelkavik. Det ble avdekket asbest i boligdelen, vognhallen og i gymsalen og flere avvik på mangelfulle lokaliteter. For å forebygge kreft blant mannskapene er det iverksatt arbeid med å få etablert et klart skille mellom Skitten- og Ren sone. Flere av avvikene vil kunne lukkes av rehabiliteringen som allerede er påbegynt, men dette arbeidet vil fortsette utover både i 2015 og i årene fremover. Miljøfokus Miljøbevissthet er en del av vår virksomhetskultur og vi søker kontinuerlig å forbedre vår miljøpåvirkning gjennom å utnytte ny kunnskap og teknologi. I vår drift og verdiskapning, skal vi prioritere bruk av fornybare, resirkulerbare og resirkulerte innsatsfaktorer. Vi stiller krav om miljøstandard også til våre leverandører og samarbeidspartnere. Det er et lederansvar å ivareta miljø hensynene i vår organisasjon. I 2014 kjøpte vi ny kroktankbil med miljøvennlig tankpåbygg i 100% gjenvinnbar polypropylen (drikkevannsikker). Ålesund Brannstasjon har som mål å produsere minst mulig avfall, gjennom å legge til rette for gjenbruk og gjenvinning. Vi har i 2014 påbegynt en prosess med kildesortering som også bidrar til vern av miljøet rundt oss. 17

18 BEREDSKAPSAVDELINGEN 2014 var nok ett år med høyt aktivitetsnivå der alle deler av organisasjonen har fått mulighet til å videreutvikle sine kvaliteter. Arbeidet med å videreutvikle økonomistyringen er videreført. Våre mellomledere tar mer og mer ansvar for sine ansvarsområder. Fortsatt må vi ha fokus på utvikling. Kompetanseheving gjennom øvelser er forsterket. Planverket for øvelser er under stadig revisjon. Fokuset på kreftfaren i vårt yrke ble vesentlig forsterket i Arbeidet med å etablere rein/skitten sone på brannstasjonene ble startet opp. Dette arbeidet resulterte i nye og bedre rutiner, ekstra vernebekledning og ikke minst planer om å utvide begge brannstasjoner med nye garderober ved Spjelkavik brannstasjon og nytt vaskeri og garderober ved Hovedbrannstasjonen på Volsdalsberga samt forsterket ventilasjon på begge stasjonene. Samhandlingen med Helse og Politi ble styrket gjennom flere operative ledersamlinger. Dette arbeidet er viktig for å bedre samhandlingen mellom de forskjellige etatene har vært ett år uten utskiftinger av mannskaper. Våre tilkallingsvikarer har vært stabile bidragsytere for å avvikle ferier og kurs. De forskjellige koordinatorfunksjonene leverer gode resultater, både økonomisk og i form av kompetanseheving innad i korpset. Det har vært arrangert koordinatoruker og nasjonale kurs innenfor de enkelte ansvarsområdene, dette i regi av koordinatorene og i samarbeid med eksterne aktører. Kurs og opplæring Ålesund Brannvesen KF tilbyr kurs og opplæring til både private bedrifter og offentlige institusjoner. Vår kursvirksomhet spenner seg over et vidt spekter, og treffer målgrupper fra de fleste yrkesgrupper. Vi tilbyr bl.a. kurs innen: Generell brannvern Brannvernleder Varme arbeider Slukkeøvelse Industrivern Røykdykking Kjemikaliedykking Innsatsledelse Tung redning Servicekurs på brannslukkerutstyr I tillegg så kjører vi kurs og opplæring i regi av Norges Brannskole, og på forespørsel fra ulike bedrifter. Året 2014 har vært preget av stor kursaktivitet og til tider svært hektiske perioder. Totalt sett har over 4500 personer vært innom vår kursvirksomhet på ulike måter. Dette må sies å være meget bra tatt i betraktning størrelsen på brannvesenet i Ålesund, og det gir uten tvil en meget god forebyggende gevinst både ute i bedriftene og i hjemmene. Regionalt opplæringssenter: Ålesund Brannvesen KF har påtatt seg et ansvar som en regional opplæringsinstans for alle de kommunale brannvesen på Sunnmøre. Dette innebærer at brannmannskapene kommer hit til Ålesund for å få nødvendig kurs og opplæring innen områder som f.eks. røykdykking, kjemikalie-dykking og årlige påkrevde varme røykdykkerøvelser. Det innebærer også at brannvesenet tar ansvar for at de lokale brannvesen får en mulighet til å gi sitt mannskap nødvendig utdanning i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer. Dette er kurs som blir gjennomført i regi av Norges brannskole. Norges Brannskole: I året som gikk ble det både startet opp, og avsluttet pågående deltidskurs for Norges Brannskole. 18

19 Beredskapsutdanning trinn 1: Dette kurset startet opp høsten 2013, ble gjennomført gjennom vinteren og avsluttet med praksisuke og påfølgende eksamen i april Grunnkurs brannkonstabel: To nye kurs startet opp høsten Et kurs ble avholdt lokalt her i Ålesund, representert med 10 ulike brannvesen og totalt 23 deltakere. Et kurs ble også avholdt for Sandøy kommune, og blir gjennomført lokalt ute på Harøya. Begge disse kursene skal avsluttes med praksisuke og eksamen i mars/april Tung redning: To nasjonale kurs innen tung redning ble gjennomført dette året. Grunnleggende kurs ble gjennomført i juni, samt et videregående kurs i september. Videregående kurs innen tung redning var et nytt konsept som ble gjennomført for første gang her hos oss. Begge kursene blir gjennomført i samarbeid med Heavy Rescue Sweden. Ålesund Brannvesen KF sin visjon er å være innovativ når det gjelder nye metoder, teknikker og teknologi innen brann og redning. Vår målsetningen da vi startet med kurs innen tung redning, var å heve kompetansenivået til redningstjenesten lokalt, men også bidra til å heve nivået på et regionalt/nasjonalt plan på dette fagfeltet. Dette må vi kunne si at vi har lykkes med, og flere brannvesen har nå begynt å etterspørre egne kurs lokalt. Bergen brannvesen bestilte eget kurs for sitt mannskap, og som skal avholdes første uken i januar Oljevern: I 2014 kunne kursavdelingen for aller første gang tilby eksterne kunder kurs og opplæring innen oljevern. Pilot kurset ble gjennomført hos Vard Langstein i Tomrefjorden i oktober, og ble gjennomført i samarbeid med IUA Sunnmøre. Kompetanse: - En instruktør har gjennomført grunnkurs for brannkonstabel i Tjeldsund - Lokalt instruktørkurs ble gjennomført i mars med 8 deltakere fra flere avdelinger i brannvesent. 19

20 HMS: Kursavdeling har ansvar for gjennomføring av fysisk test for røykdykkerne til Ålesund og Giske brannvesen. Kompetansenettverket for store brannvesen. Leder for kursavdelingen sitter som Ålesund Brannvesen KF sin representant i kompetansenettverket for store brannvesen. Her sitter det representanter fra Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Asker og Bærum. Formålet til nettverket er å være med å påvirke DSB og brannskolen når beslutninger som berører brannvesenene i Norge skal tas. Kompetansenettverket var bl.a. sterkt representert ved revisjon av ny utdanningsmodell for beredskapsutdanning trinn 1,2,3. Tung redning Beredskap: -Vaktlagene har gjennomført interne øvelser (på stasjonene og på øvingsfeltet), gjennom hele året. -3 dagers fagsamling (teori og praksis) for superbrukere gjennomført i oktober. -Superbrukere og koordinator har hatt 3 fagmøter. -Koordinator har brukt tid på: fremme tungredningsfaget i beredskap gjennom/sammen med superbrukere ny tungredningsenhet samarbeid opp mot helse (luftambulanse) og politi kontakt med leverandører, kollegaer i ulike brannvesen og tidligere kurselever utarbeidelse av kompetansemål for beredskapspersonell internt I tillegg har vi hatt besøk fra flere brannvesen som ønsker kompetanseheving og/eller materiell-info på tung redning. -Det er blitt innkjøpt noe nytt tungredningsmateriell. -Tungredningsenheten er blitt brukt på flere ulykker og innsatser. Eksterne kurs: -Det er gjennomført 1 stk nasjonalt grunnkurs tung redning og 1 stk (det første) nasjonalt videregående kurs tung redning. Samarbeid med Heavy Rescue Sweden fungerer veldig bra. Mye arbeid ligger bak for å få på plass dette, spesielt oversetting av videregående kompendie/-presentasjoner og anskaffelse/rigging av nye øvingsobjekter. Begge kurs ble gjennomført med veldig gode tilbakemeldinger. 20

21 Redningsdykker Ålesund Brannvesen KF s redningsdykkertjeneste består av 20 fast ansatte og 4 vikarer som har fått sin utdanning gjennom Høyskolen i Bergen. I tillegg til disse har vi 12 linemenn som også inngår som en del av dykkerlagene. I løpet av 2014 har vi gjennomført en solid kompetanseheving med dykkelederkurs. Avdelingen har nå 8 redningsdykkerledere. Denne utdanningen ble holdt her i Ålesund og det var Høyskolen i Bergen som stod som kursarrangør. I 2014 har vi hatt 23 dykkeroppdrag rundt om i Møre og Romsdal. Det som er litt spesielt er at hele 23 personer er reddet opp av vannet i forbindelse med våre utkjøringer, dette er personer som faktisk har vært i vannet og har stått i fare for å drukne, et ganske høyt antall. I løpet av året bidrog også redningsdykkertjenesten i forbindelse med politiets etterforskning av en kriminalsak. Det har vært gjennomført over 200 øvelse dykk i løpet av året. Pulveravdeling Pulveravdelingen til Ålesund Brannvesen KF teller i dag 10 personer som har grønt kompetansebevis for kontroll og service av håndslokkere og brannslangetromler. I 2014 ble 2 nye sertifisert. Avdelingen oppfyller da ønsket om 2 kompetente personer pr. vaktlag på Spjelkavik Brannstasjon. Avdelingen har i 2014 avholdt 2 kurs i kategori Grønn og 1 kurs i kategori Rød (sertifisering/salg/service), og er en viktig bidragsyter med tanke på fylling av apparater til kursavdelingen. 2. desember ble det arrangert åpen dag på Spjelkavik Brannstasjon. Da kunne alle som ville, komme innom å få kontrollert sitt brannslokningsapparat gratis.forebyggende avdeling med tilsynspersonell og feierne deltok også på denne dagen for informasjon til publikum. Dette ble en positiv dag som publikum satte stor pris på. 21

22 Røykdykkerverksted Utførte oppgaver: Årlig kontroll/service brannvesenets eget røykdykkerutstyr. Årlig kontroll/service IUA kjemikaliedrakter og kjemikaliedykkerutstyr. Årlig kontroll/service DIB røykdykkerutstyr. Trykktesting av ca. 50 stk. trykkluftflasker. Koordinatoruke. Vi har tilført og fornyet mye av vårt utstyr som røykdykkerutstyr, røykdykkermasker, nye meiser, komplette røykdykkermeiser til RVR bilen, trykkluftflasker og røykdykkermeiser med fallseletøy til vårt høydemateriell. Vi har vært med på å planlegge og utforme det nye røykdykkerverkstedet som er under oppføring. Økonomisk så er vi innenfor det gitte budsjett i RITS Det ble gjennomført fullskala RITS øvelse for to av Ålesund Brannvesen KF sine brigader. Denne øvelsen ble avholdt i Hjørundfjorden sammen med Hurtigruta ASA. Det ble utført bording via redningsskøyte og evakuering av skadde med DNV II. RITS Ålesund arrangerte nasjonalt RITS forum for alle 7 RITS enhetene i Norge, DSB, Redningsselskapet, 330 skvadronen og representanter fra MIRG Sverige. Det var i 2014 ingen hendelser der RITS Ålesund var i aksjon. Materiell/Miljøberedskap Av nytt tyngre materiell er den nye krok/tankbilen ankommet og satt i beredskap i februar Etter anbudsprosess i 2013 var det tilbudet fra Egenes brannteknikk AS som var det mest fordelaktige tilbudet for Ålesund brannvesen sitt behov. Det ble lagt ned et grundig arbeid med kravspesifikasjon til denne anskaffelsen, der fokuset var på et fremtidsrettet flerbruks kjøretøy m/utstyr. Kjøretøyet er en Scania 6x4 med krokpåbygg m/vanntank og vannkanon. Vanntanken med utstyr kan settes på bakken og brukes uavhengig av kjøretøyet. Kjøretøyet kan brukes til andre oppdrag i brannvesenets tjeneste. Dette konseptet har vært fremvist for andre brannvesen, som har ønsket våre spesifikasjoner ved anskaffelse. Til denne anskaffelsen har Ålesund brannvesen KF fått et engangstilskudd fra IUA Sunnmøre på kr ,- for bruk av kjøretøyet ved behov

23 Innrapporterte RVR oppdrag Region og brannvesen Ålesund kommune Andre kommuner Ålesund kommune Andre kommuner Ålesund kommune Andre kommuner Årsak brann/røyk brann/røyk vannskade vannskade annen annen utrykning reddet bistand bistand (minimum) Ålesund region kr totalt antatt Ålesund region kr Restverdiredning (RVR)Ålesund Restverdiredning (RVR) er et samarbeid mellom brannvesenet og forsikringsnæringen om å redde mest mulig av verdi etter branner, vannlekkasjer eller andre skader. Tjenesten startet forsiktig opp i 1986 og har vært en suksesshistorie både for de skadelidte og for de som står bak tjenesten. Brannvesenet og forsikringsselskapene kan her framvise et godt fungerende samarbeid til alles beste. RVR-tjenesten er i beredskap 24 timer i døgnet, hele året, og rekvireres fra det lokale brannvesen. Ved tidlig varsling til RVR er det gode sjanser for at uerstattelige verdier kan reddes. Brannvesenet vil være på stedet før skadebegrensningsfirma er fremme. RVR avslutter når skadebegrensningsfirma kan overta skaden. Tjenesten er organisert ved at FNO Skadedrift har investert i spesialinnredede biler som er plassert på 23 brannstasjoner rundt om i landet. RVR bilen for region 19 Ålesund, er stasjonert på Spjelkavik stasjon, som er et trafikknutepunkt for denne felles tjenesten på Sunnmøre. Fra denne stasjonen dekker vi alle 17 kommunene på Sunnmøre i tillegg til Vestnes i Romsdal. RVR-bilen er godt utstyrt. Blant annet har de pumper for å fjerne vann, vifter for å fjerne røyk, strømaggregat for nødstrømsforsyning, med mer. 23

24 Arbeidsmål for beredskapsavdelingen Ansvarsområde 3001, 3002, 3004 Beredskap, verksted/biler, og oljevern Arbeidsområde Arbeidsmål for 2014 Ressurs/Årsverk Beredskap l Etterleve den godkjente brannordningen på en kostnadseffektiv, livreddende og skadebegrensende måte. l Sørge for kvalifiserte vikarer og utarbeide en forvaltningsplan for disse. l RVR region 19 Ålesund - Markedsføre tjenesten ut til våre kunder (lokale brannvesen/næringsliv/ privatbolig) i samarbeid med oppdragsgiver FNO. - Kompetanse oppdatering på mannskaper i vertsbrannvesen (ÅBV) og lokale mannskaper i kommunene. l Lokal forurensning/ Ålesund kommune. - Være en bidragsyter til lokal forurensningsmyndighet i kommunen. l Farlig Gods Kompetanseoppdatering/overføring til Berdskapsavdeling i ÅBV l Redusere bruk av overtid. l Forbedre og utvikle rapporteringssystemet. 43,6 årsverk Ikke utført Pågår l Fortsette opplæring og utvikling av mellomledere. Pågår Kompetanse l Fortsette organisasjonsutvikling av beredskapsavdelingen. Pågår l Følge opp deltakelse på Norges Brannskole i hht plan. l Kompetanseutvikling gjennom eksterne og interne kurs. Pågår l Arrangere fagdag for beredskapsavdelingens ledere Kvalitetssikring l Lage aktivitetsplan for hele beredskapsområdet Bruke GAT som Pågår hovedverktøy HMS l Gjennomføre tilpasset medarbeidersamtaler og ledersamtaler. Ikke utført Spesielle prosjekt Div. vedlikeholds- og byggearbeider l Gjennomføre vernerunder og utbedre mangler. l Revidere eksisterende, og utvikle nye HMS-prosedyrer l Utarbeidet/vedlikeholde innsatsplaner, samt føre øvelser med bedrifter og institusjoner. Herunder objektsyn. l Delta på pilotprosjekt sammen med BliksundWeb l Videreutvikle samarbeidet med andre kommuner, offentlige instanser og private organisasjoner. l Innsats mot risiko oppdaget gjennom vår ROS analyse l Opplæring av alle mannskaper til grunnkursnivå på tauredning l Vedlikeholde og følge opp delbudsjett til spesialfunksjonsområde. l Lage konkurransegrunnlag for ny «Tung Redning» l Samarbeidsavtale med Redningsselskapet på bruk av båt l Lage planer og igangsette arbeidet med innvendig og utvendig renovering av hovedstasjonen. l Avklare prosjektet «Vaskehall ved Spjelkavik stasjon» Pågår Pågår Pågår Pågår Pågår Ikke utført Delvis utført Ikke utført Materiell l Utskifting av beredskapsutstyr l Innkjøp av ekstra sett brannbekledning 24

25 Ansvarsområde 3003 Kurs/opplæring Arbeidsområde Arbeidsmål for 2014 Ressurs/Årsverk Salg av kommersielle tjenester l Videreutvikle kursseksjonen til å være en betydelig aktør ved kurs og utdanning innen brannvernområdet og bestemme framtidige satsningsområder. l Relasjonsbygging mot næringsliv, kommunale brannvesen og mot andre etater. l Arrangere instruktør kurs for egne mannskaper l Videreføre kurs i «Tung Redning» l Delta i Kompetansenettverk l Samordne/videreutvikle bruk av fasilitetene med utrykningsseksjonen og aktivitetsplanen. l Fortsette oppgraderinger på øvelsesområdet i Gangstøvika. l Utredning av mer miljøvennlige forbrenningsmetoder ved øvelsesanlegget som propan og alkohol. Kompetanseheving på instruktørsiden. l Redusere bruk av timeinstruktører. l Utarbeide og videreutvikle kurskatalogen. l Videreutvikle salg og markedsføring. 3 årsverk+ timeinstruktører Pågår Pågår Utrykningsstatistikk Antall hendelser siste 6 år holder seg jevn år for år. Av spesielle hendelser i 2014 kan nevnes gress og krattbranner i januar og februar, noe som må anses som uvanlig for vår landsdel. Frekvensen på øvelser er økende. Arbeidet med å begrense unødige utrykninger bærer frukter og vil fortsette i årene som kommer. Utrykningsstatistikk UTRYKNING TIL Unødig alarm Annen assistanse Brannhindr. Tiltak Trafikkulykker Annen brann Akutt forurensning Øvelse Brann i bygning Vannskade Dykkeroppdrag Ambulanseoppdrag Falsk alarm Pipebrann Bilbrann Trygghetsalarm Gressbrann Skogbrann Brann i båt Brann i trafostasjon Totalt pr år:

26 26

27 Arbeidsmål for forebyggende avdeling Ansvarsområde 3005 forebyggende brannvern Arbeidsområde Arbeidsmål for 2014 Ressurs/Årsverk Hovedmål 2014 Lovbestemt tilsyn Tilsyn andre kommuner. Lovbestemt informasjon og holdningskapende arbeid. Spesielle prosjekter Annet Kompetanseheving gjennom intern og ekstern opplæring. Ajourhold oversikt særskilte brannobjekt. Ny struktur på gjennomføring av tilsyn og prosjekt. Lukke avvik fra DSB i forhold til bemanningskrav. Øke personellressursen og kompetansen vedkommende farlig vare og tilsyn. l Tilsynsarbeid i hht 13 Særskilte brannobjekt. l Gjennomføre tilsyn på alle særskilte objekt. l Aktiv samarbeidspartner med andre tilsynsetater. l Variere tilsynsmetodene ut fra risiko og behov. l Ny tilsynsoppgaver etter forskrift om farlige varer. l Gjennomføre tilsyn i andre kommuner etter avtaler. l Gjennomføre tilsyn i Haram, Sandøy og Hornindal. l Gjennomføre vårt informasjonsarbeid. l Brannforebyggende arbeid/informasjon til skolene. Hovedmålgruppe 6. klasse, andre klassetrinn etter forespørsel. l Brannsikkerhetsprosjekt i samarbeid med hjemmetjenesten. l El og brann, samarbeid med El-tilsynet. l Brannvernuka åpen brannstasjon l Aksjon boligbrann gjennomføre boligkontroll, stands og annen informasjon. l Nattkontroll i restauranter og festivaler. l Jubileum Ålesund brannvesen 150 år l Kontroll av kjøpesenter med tanke på rømning. l Gjennomføre informasjonstiltak i anledning høytider, grillsesongen, båtsesong, fyringssesongen og desemberbranner. l Sikkerhet ved store arrangement. l Studentinformasjon. l Forebyggende avdeling ressurs i Ålesund brannvesen. l Være en pådriver for det brannforebyggende arbeid i regionen. l Fortløpende saksbehandling av innkomne søknader etter brannlovgivningen. l Fortsette samarbeid med andre kommuner. l Samarbeid med andre etater/sektorer/avdelinger. l Delta på aktiviteter som er utviklende mht kompetanse, nytenkning, etc. l Aktiv part etter vertskommunesamarbeidet i tidligere DIB-kommuner. Ålesund brannvesen har nå ansvar og mynde for det brannforebyggende arbeidet i Giske, Sula, Skodje, Ørskog, Stordal og Norddal 5,5 3 Delvis oppnådd Midler bevilget 2015 Delvis oppnådd 4 Alle mål oppnådd 4 Alle mål oppnådd 4 Alle mål oppnådd Forebyggende avdeling 2014 Hovedmålene for 2014 er oppnådd. Intern og ekstern opplæring gjennomført. Ajourhold av 13 objektene. Midler kom på plass i budsjett for 2015 for å lukke avvik fra DSB. Forebyggende avdeling har gjennomført opplæring i brannvern med alle 6.klassingene dette året. Vi har samarbeidet med Det Lokale El-tilsynet i denne undervisningen. Arbeid mot risikogrupper har blitt gjennomført med opplæring av tilsatte og brukere av HBO, Flyktningmottak og psykisk helse. Det har også blitt gjennomført kontroll, informasjon og opplæring til borettslag og sameier ved mange anledninger. Avdelingen har bidratt til flere nasjonale kampanjer Åpen brannstasjon og aksjon boligbrann. Hele forebyggende avdeling var også med i arrangementene dette året som markerte 150 års jubileum for Ålesund brannvesen. Vi samarbeider med flere av tilsynsetatene. De som vi i hovedsak samarbeider med er fylkesmannen, mattilsynet, Eltilsynet og arbeidstilsynet. Forebyggende avdeling har gjennomført ekstern og intern opplæring dette året. Farlig vare er tema som har hatt fokus i Det har også blitt gjort fler tilsyn innenfor dette området og vi kan liste opp lager og omtapping av LPG, ammoniakkanlegg og boligsameier med LPG. 27

28 28

29 Ansvarsområde 3006 Feieravdelingen Arbeidsområde Arbeidsmål for 2014 Ressurs/ Årsverk Hovedmål 2014 Lovbestemt feiing/tilsyn Ålesund Feiing andre kommuner Annet Vi skal gjennomføre kompetanseheving gjennom intern og ekstern opplæring. Vi skal sørge for at alle tilsatte har eller får fagutdanning, Vi skal utvikle og innføre fagdatabase. Fylle ledige stillinger l Sørge for feiing og tilsyn på fyringsanlegg. Vi har slike anlegg i Ålesund. l Utføre feie- og tilsynsarbeidet etter vedtatt plan. Feiing hvert 2. år og tilsyn hvert 4. år. l Utførelsen av arbeidet skal ha høyt faglig nivå. l Følge opp kompetanseplanen. l Revisjon av HMS feiing og tilsyn. l Være aktiv i informasjonsarbeidet rettet mot innbyggerne i Ålesund kommune vedkommende brannforebyggende tiltak. l Utføre feiing og tilsyn i kommune som vi har avtale med, Norddal, Stordal, Haram, Sandøy, Giske og Sula. l Vi skal ha en høy kvalitet på materiell og utstyr som blir brukt i tjenesten. l Ny fagdatabase for planlegging, oppfølging og dokumentasjon av feiing og tilsyn. l Utskifting av biler etter oppsatt plan. l Vi skal sørge for at vi har verktøy og materiell ved avdelingen slik at vi får utført jobb på trygg og god måte. l Informasjon og samarbeid med DLE. l Være en aktiv part i det brannforebyggende arbeid i Ålesund brannvesen l Organisere arbeidet i ansvarsområder. 9 årsverk 4 Alle mål oppnådd 4 Alle mål oppnådd 4 Alle mål oppnådd Andre tjenester l Ålesund feiervesen skal tilby andre tjenester relatert til fyringsanlegg. Dette gjøres fortløpende og etter ledig kapasitet. Feiing og tilsyn Hovedmålene er nådd med kompetanseheving. Det har blitt gjennomført interne kurs på gass i bolig, slokkemateriell og røykvarsler i bolig. Det blir fortsatt gjennomført opplæring av tilsatte slik at alle på sikt skal være fagutdannet. Nils Marius Havnen gjennomførte og besto svenneprøve som feier i Dette året ble nytt program for kundedatabase installert og tatt i bruk for Ålesund kommune. Det ble også gjennomført opplæring i program og database som andre kommuner bruker. Feiing og tilsyn Ålesund. Feiing og tilsyn Ålesund har gjennomført etter oppsatt plan. Økning på gjennomførte tilsyn i Ålesund. HMS arbeid 2014 var å lage rutiner etter tidligere gjennomført ROS-analyse. Vi har vært med på nasjonale og lokale kampanjer bla. Åpen brannstasjon og Aksjon boligbrann. I aksjon boligbrann i samarbeid med Det Lokale Eltilsyn(DLE). Feiing andre kommuner. Gjennomført feiing og tilsyn i andre kommuner. Dette arbeidet ble utført etter oppsatt plan. Vi har også organisert vårt arbeid slik at hver enkelt feier har fått tildelt en «ansvarskommune». Dette innebærer at nabokommunene nå skal forholde seg til «sin feier». Annet. Dette året har vært preget at store utfordringer med personellsituasjonen. Vakanse en stilling på grunn av permisjon. Vi har på grunn av godt vær høst og vinter fått gjennomført mer feiing enn normalt i denne perioden og ligger tross redusert bemanning rimelig godt ann i anledning våre mål. Gjennomført anbudsrunde for nye biler. Disse kommer på plass første del

30 Arbeidsmål for administrasjon Ansvarsområde 3000 administrasjon Arbeidsområde Arbeidsmål for 2014 Administrative oppgaver l Utvikle avdelingen i samsvar med vedtatte og eventuelle nye planer. l Utarbeide administrative rutiner som samsvarer med vedtatt organisasjonsplan. l Gjennomgang av Acos-rutiner med tanke på nye brukere og endringer i forvaltningsloven. l Gjennomgang av Acos-rutiner og skriveregler. l Opplæring /oppfriskningskurs Acos. l Internopplæring av brukere i Wisma systemene. l Videreutvikle GAT i alle avdelinger. l Saksbehandling ifm styremøter i begge foretakene samt årsmøtene IUA og DIB l Revidere stillingsinstruksene for adm. l Forbedre innkjøpsrutiner og innføre E-handel så snart som praktisk mulig. l Ajourhold av hjemmesidene til brannvesenet og 110. l Ajourføre prisliste for salg av tjenester. Pågår Pågår Kontinuerlig Kontinuerlig Ikke utført Kontinuerlig Andre service- funksjoner HMS l Fokus på god kundebehandling. l Arrangere sosiale interne tilstelninger. l Utføre merkantile oppgaver for Møre og Romsdal 110-sentral KF. l Jubileum Ålesund brannvesen 150 år. l Nasjonal RVR samling i Ålesund mai. l Følge opp og utvikle IK/HMS-systemet. l Følge opp resultater fra BHT. l Revidere BHT retningslinjer. l Gjennomføre medarbeidersamtale. Kontinuerlig Kontinuerlig Bygninger l Videreføre forprosjekt til Ny hovedbrannstasjon. l Iverksette strakstiltak på dagens hovedbrannstasjon. Kompetanse l Kompetanseheving gjennom intern og ekstern opplæring. l Aktiv deltagelse ifm opplæring på kommunale styringssystemer. l Arrangere nasjonalt merkantilt seminar. l Delta på IA/HMS seminar. l Delta på GAT brukermøte. Interninfo Gjennomføre interninfo via: l Stasjonsinfo ved behov. l Følge møteplanen for Pågår Pågår Kontinuerlig Kontinuerlig Det er startet en prosess for å videreutvikle avdelingen og lage planverk for nye oppgaver som kommer til. Arbeidet er i gang med å lage administrative ruiner for å sikre at administrative oppgaver gjennomføres når de skal og slik at de tilfredsstiller vedtatte planer. Det benyttes flere fagsystem i administrasjonen, Wisma til økonomi, fakturering og HRM, GAT til personalplanlegging og dokumentasjon, Acos Websak til arkiv og møtebehandling, egenutviklet digitalt HMS og avvikssystem. 30

31 31

32 IUA - Interkomunalt utvalg mot akutt forurensning Over hele landet er det opprettet interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA). Disse er fordelt på regioner som skal ivareta beredskaps- og aksjonsplikten. Denne interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere mindre akutte utslipp. Ålesund kommune - ved Ålesund brannvesen KF er vertskommune for IUA samarbeidet for Sunnmøre. Region 19 IUA Sunnmøre I samarbeidet for region nr 19 - IUA Sunnmøre inngår kommunene Giske, Haram, Hareid, Herøy, Norddal, Sande, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Ulstein, Vanylven, Volda, Ørskog, Ørsta og Ålesund. IUA Sunnmøre disponerer utstyr og materiell til bruk mot akutt forurensning på sjø og land. Det er lagt ut flere utstyrsdepot på Sunnmøre og i tillegg skal det samarbeides nært med det lokale Kystverket og havnevesen. Ansvarsområde 3008 IUA Arbeidsområde Arbeidsmål for 2014 Ressurs/Årsverk Beredskap l Bidragsyter/ støttefunksjon til medlemskommunene i akuttforurensing. 0,6 årsverk Kompetanse Kvalitetssikring HMS l Løpende kontakt med andre IUA, kystverket og private beredskapsaktører. l Samordne miljøberedskapen og utvikle et administrativt og organisatorisk system innen området. l Legge til rette for kompetanseheving til medlemskommunene l Revisjon av IUA Sunnmøre sin beredskapsplan etter ELS modell. (Enhetlig ledelsessystem) l Videreutvikle samarbeidet med andre kommuner, offentlige instanser og private organisasjoner. 32

33 Det interkommunale brannvernet Det interkommunale brannvernet (DIB) består av kommunene Ålesund, Giske, Sula, Skodje, Ørskog, Stordal og Norddal. Formålet med vertskommunesamarbeidet er å få et robust og kompetent brannvesen i kommunene. Det skal gjennomføres forebyggende arbeid i kommunene slik at en reduserer risikoen for at uheldige situasjoner oppstår. DIB har i 2014 gjennomført de fleste av øvelsene for mannskapene i kommunene selv. De blir gjennomført med 2 instruktører for at de skal være effektive. Noen av øvelsene har blitt gjennomført med bistand av instruktører fra ÅBV. Røykdykkerverkstedet ved Ålesund brannvesen KF har gjennomført kontroll og vedlikehold for røykdykkerutstyret i kommunene. For særskilt tilsyn 13 har A-objektene blitt prioritert. Det har blitt gjennomført tilsyn på 7 campingplasser i Norddal. DIB deltok i samordnet tilsyn med flere etater på landbruk og byggeplasser. DIB har for 2014 hatt stor fokus på HMS ute på brannstasjonene for mannskapene. De er utsatt siden de arbeider i et miljø som er preget av røyk og farlige stoffer. DIB gjennomførte vernerunder på alle brannstasjonene for å få oversikt på situasjonen og for å kunne lære opp mannskap og ledere om farene. DIB har i 2014 hatt et aktivt år når det gjeld opplæring av 6. klassingene med ca, 350 elever som har deltatt. DIB samarbeidet vil i 2015 feire 30 års jubileum. 33

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF. Årsmelding 2014

MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF. Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Innledning Møre og Romsdal 110-sentral KF er ett kommunalt foretak lokalisert i Ålesund. 2014 var det ellevte driftsåret for sentralen siden etableringen som KF. Styret i foretaket er valgt

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 NORDRE FOLLO BRANNVESEN IKS 2 Kort presentasjon av Nordre Follo brannvesen IKS Nordre Follo brannvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Enebakk, Ski

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2013

ÅRSBERETNING FOR 2013 Side 2 Interkommunalt selskap opprettet 1. mars 2011 Foretaksnummer: 997104552 Administrasjon og besøksadresse: Fjæraveien, 7130 Brekstad Eiere: Ansatte pr 31.12.2013 i FBRT Ørland kommune 30 % Bjugn kommune

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2012

Årsberetning NRBR IKS 2012 Årsberetning NRBR IKS 212 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Innhold 2 Innhold 4 Nøkkeltall og året som gikk 6 Organisasjon 8 Et fremadrettet jubileumsår 1 Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS

ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS INNHOLD 2 BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD 4 STYRET 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2012 6 ORGANISERING 7 ØKONOMI 8 ETIKK 9 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE RESSURS 10

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS - Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD 4 STYRET 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2014 6 ØKONOMI 8 ORGANISERING 9 FINNØY 10 BRANNÅRET 2014 12 SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

Bergen brannvesen Årsmelding 2007

Bergen brannvesen Årsmelding 2007 Bergen brannvesen Årsmelding 2007 Årsmelding 2007 INNHOLD Brannsjefens kommentarer 2 Dette er Bergen brannvesen 4 Ny hovedbrannstasjon - foto 6 Brannforebyggende avdeling 10 Beredskapsavdelingen 14 Alarmsentral

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014

ÅRSBERETNING FOR 2014 Side 2 Interkommunalt selskap opprettet 1. mars 1 Foretaksnummer: 997104552 Administrasjon og besøksadresse: Fjæraveien, 7130 Brekstad Eiere: Ansatte pr 31.12.4 i FBRT Ørland kommune 30 % Bjugn kommune

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling Utvalg: Representantskapet Møtested: Skolerommet, Lørenskog brannstasjon Dato: 30.04.2015 Tid: 16:00 Forfall meldes til sentralbordet, tlf. 67

Detaljer

1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn / generelt om prosjektet... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Organisering og gjennomføring av prosjektet... 4 1.

1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn / generelt om prosjektet... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Organisering og gjennomføring av prosjektet... 4 1. 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn / generelt om prosjektet... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Organisering og gjennomføring av prosjektet... 4 1.4 Revisjonsrutiner... 5 1.5 Grunnlag for ROS-arbeidet... 5 1.6 Kilder...

Detaljer

BRANNSJEFENS VIRKSOMHETSRAPPORT 2014 Asker og Bærum brannvesen IKS Revidert etter styremøte 15.04.2015

BRANNSJEFENS VIRKSOMHETSRAPPORT 2014 Asker og Bærum brannvesen IKS Revidert etter styremøte 15.04.2015 BRANNSJEFENS VIRKSOMHETSRAPPORT 2014 Asker og Bærum brannvesen IKS Revidert etter styremøte 15.04.2015 Visjon: Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann!

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2013

Årsberetning NRBR IKS 2013 Årsberetning NRBR IKS 2013 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 2013 Innhold Nøkkeltall og året som gikk s. 4 Året 2013 s. 6 Organisasjon s. 8 Helse, miljø og sikkerhet s. 10 Administrasjonsavdelingen

Detaljer

Bergen brannvesen Årsmelding 2010

Bergen brannvesen Årsmelding 2010 Bergen brannvesen Årsmelding 2010 Innhold 2 Brannsjefens kommentar 4 Organisering 6 Brannforebyggende avdeling 12 Beredskapsavdelingen Ressursoversikt Tall og statistikk 20 Alarmsentral brann Hordaland

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens brannvesen IKS Årsrapport 2006 Forord av styreleder Svein L. Alfheim Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) ble etablert 01.01.2002. Selskapet er et eget rettssubjekt og var fra starten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 09 2 Årsrapport 2009 Styrets beretning 2009 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste

Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Rapport 08/2012-S Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste Trondheim kommunerevisjon Publikasjoner fra Trondheim kommunerevisjon: F = Forvaltningsrevisjon,

Detaljer

Bergen brannvesen Årsmelding 2011

Bergen brannvesen Årsmelding 2011 Bergen brannvesen Årsmelding 2011 Innhold 2 Brannsjefen har ordet 4 Organisering 6 Brannforebyggende avdeling 12 Beredskapsavdelingen 17 Ressursoversikt 18 Tall og statistikk 20 Alarmsentral brann Hordaland

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 11 2 Årsrapport 2011 Styrets beretning 2011 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1

Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1 Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter 8 Revisjonsberetning 13 Årets virksomhet 14 Kort presentasjon av Midt-Hedmark

Detaljer

Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune

Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 4. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

Årsmelding 2013 Alstahaug kommune

Årsmelding 2013 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..26 Helse- og velferd... 48 Plan- og utvikling

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2008 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2008 1 Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 1 Innhold 03 Styrets beretning 05 Resultatregnskap 06 Balanse 07 Kontantstrømoppstilling 08 Noter 13 Revisjonsberetning 14 Årets virksomhet 16 Administrasjonen 17 Beredskap

Detaljer

Årsmelding 2012. Moldebadet KF. Molde kommune

Årsmelding 2012. Moldebadet KF. Molde kommune Årsmelding 2012 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret 04.04.2013 Godkjent av kommunestyret 23.05.2013 2 Årsmelding Moldebadet KF 2012 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt

Detaljer

Salten Brann IKS. Årsmelding 2011

Salten Brann IKS. Årsmelding 2011 Salten Brann IKS Årsmelding 2011 Forord Driftsåret 2011 Salten Brann IKS sin positive utvikling har hatt god fremdrift også i 2011. Ved overgang til normal drift i årene 2009/2010 er også økonomien stabilisert

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

Årsberetning 2011. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0

Årsberetning 2011. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0 Årsberetning 2011 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0 Innhold Side Brannsjefens forord 2 Styret 3 Styrets årsberetning 5 Økonómi 8 Etikk 9 Medarbeiderne

Detaljer

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..25 Helse- og velferd... 47 Plan- og utvikling

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011 Forord Selskapet dekker et geografisk område som omfatter 7 kommuner i midtre og nedre Buskerud; Drammen, Lier, Sande, Svelvik, Nedre og

Detaljer