'flli. Takst over næringseiendom. Høversjøvegen 13, Hurdal Markedsverdi: IAKSERINGSTORBUND. Skolebygning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "'flli. Takst over næringseiendom. Høversjøvegen 13, 15 2090 Hurdal Markedsverdi: 4 300 000 IAKSERINGSTORBUND. Skolebygning"

Transkript

1 T- IAKSERINGSTORUND Takst over næringseiendom ttorsveen Wilfy WS YGG.OG TAKSERING Øysteinsgt. 7 A 2004 Lillestrøm Tlf: Mobil: Willy, com 'flli ygningstype Gårdsnummer ruksnummer Seksjonsnummer Festenummer Hjemmelshaver Skolebygning 14 9 Hurdal kommune Høversjøvegen 13, Hurdal Markedsverdi: Vedlegg: Spesifikasjon eldre skolebygning Spesifi kasjon SFO-bygning

2 @ililr' Genercll infæmasjon Takst over trlæringseiendorn Denne rapprten er tdarbe*ki av en *ittståerde cg uavfengig iåksfnarat $ofr ikke har rnen l*nd*rger til ardre aktører i eiendonsbrørsien, Verditaksten er utført iht. NTF'sregler, NS 3451 og NS Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger, Merk at en veditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. fintieøåitiirenten skal teiå gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feiymangler som bør rettes opp. Egne premisser Taksten er u&rt med ba*gnrnrr i befaring, ftemlagts dokum nbr og opplysninger git av eier. Tatrsten er kun basert på visuell befaring!!n inngrcp-i byggverket ilelk at en vetditakst ikke er en tlsbrdsrapport sol l-b -kriysr byggverkets &kniske tilsta;d Kunden/rekvirenten skal lese $ennom dokuentet føriruk,og gi tilbaemedliing hvios det fin;å6 teil månller som oøi rettes opp. Da dette er et spesiellt takstobiekt dvs' en skoleeiendom med flere bygninger på er vedlagt tekniske opplysningeiom de bygninger foruæn hovedbygning om vedlegg. Arealer er angitt i hh til opplysninger gifi av kommunen og delvis fremhgte tegninger. Her kan forekomme awik.

3 ThrsnzuNcsFonsuND SKJEMA TAKST OVER NÆRINGSEIENDOM Willy WS YGG -OG TAKSFRING Øysteinsgt. 7 A 2004 Lillestrøm Tlf: Mobil: EIENDOMIHEN Eiendornmens betegnelse: Skmmen skole Gnr:14 lnr:9 lfnr: lsnr, Postadresse: Høversjøvegen 13, t) Hurdal Kommune: Hurdal Hjemmelshaver(e): Hurdal kommune Kommunenummer: ESIKTIGELSE - KILDEOPPLYSNINGER Dato: 03.t1.20'11 Oppdragsgivel-- EiendomslUlegler 1 Oslo AS Til stede ved besiktigelsen: Vaktmester som viste rundt og ga opplysninger samt takstmennene Willy Storsveen og Vidar Jahr OPPLYSNINGSKILDER I ygningsvesenet I Tinglysning/grunnbok n Reguleringsvesenet fl Sameiestyret n Vanniavløpsvesenet EI Fieren E n Eiendomsdata.no DOKUMENTER I utst<rift fra Grunnbok I sqøte f] Festekontrakt n Sekslonsdokumenter Dato: Dato: Dato: Dato: n Kjøpekontrakt n Leiekontrakt n Tinglyste avt./servitutter n Forsikringsdokumenter n fl Mårubreu El Situasjonskart El Tegninger flfoto. n LJ Ferd ig attest/brukstillatelse I Skytdo"tingsfonetning fl Xopi av panteattest n Reguleringsplan El Utredn. vedr. rehablitering nybygg skoler av TOMTEN Areal; Andel av fellesareal: m' Utvidelsespotensiale innenfor gjetdende reguleringsplan mt TERRENGIOPPAREIDELSE n Spesielle grunnforhotd E Opparbeidet grøntareal I Asfalterte trafikkarealer I Fort"u n ADKOMST I Offentlig vei / gate n Fettes privat vei D fgen privat vei fl Privat vei, ikke opparbeidet tr VANN OG AVLØP, EL - ANLEGG El Offenttig vanntitførsel f] Annen vanntitførsel El Oftenttig ktoakkanlegg n Annet avløpssystem El Otfentlig Et-forsyning n Utendørs varmekabelanlegg n n PARKERING UTENDØRS: Antall normalbilplasser Parkeringsareal for spesialkjøretøylmaskiner i m2 Øvrige anlegg påitil tomten: På tomten står foruten hovedbygning et eldre skolebygning, SFO-bygning og et uthus. Tomten har svak helning mot vest er åpen med gode lysforhold med utsik mot vesl Her er stort utearealmed getomten har gode lysforhold og utsikt på alle kanter. Her er stort uteareal med grøntareal for lek og ballspill. Utvendig trafikk/gangareal er oppsingleugrusether er megåt gode parkeringsforhold. Normalpris tomt kr.: I JUSTERT TEKNISK ToMTEVERDI (+ 12 L) KR.: El Eiendomstomt I Festetomt n Annet: t.t 9 tfø\t,, , Hurdal Side 2 av 7 lnitialer: \ I

4 ær IAKSERINGS.hORUND Arlig festeavgift kr.: Neste regulering av festeavgift: Festekontrakt opprettet år: Festekontrakt sist fomyet år: Festekontrakt utiøper år: Avstand til: Jembane Kai Forretningssentrum Holdeplass kollektiv transport 3 km (ca) 0.1 krn (ca) 4. HOVEDEYGGELSE: HOVEDSPESTFTKASJON ygningstype: Skolebygning æ erasjeroygnmgssnrttype: 1. etasje pluss del kjeller. yggeår rutlo Areal Kostpris yggeår rutto Areal Kostpris ygget Tilbygget 1990 Ombygget Modemisert Kjøpsår: rutto Areal 1286 m' Siste kjøpesum kr. Fullverdiforsikret hos: lkke opplyst Forsikringsbevisnr: 5. HOVEDEYGGELSE: AREALER - R0MF0RDELTNG - TEKN SK NwERDt AREALER TA rutto areal EA Eksklusivt areal AREALANVENDELSE Kieller u1 ul Svømmebasseng, garderober, toaletter og tekniske rom. U.etg etg etg 0 0 Klasserom, læreværelse, toaletter, kontorer, gymsal og relevante rom tit skolebruk Loft 0 0 SUM Stedsbetinget normal teknisk nyverdi pr. m2 TA kr.: NORMAL TEKNISK NWERDI, STEDSETTNGET () 12 A) KR.: HOVEDEYGGELSE: TEKNTSK SPES F KASJON Grunntornolcl/tundamentering: Efter opptysninggy fra eier er-her reirhordig grunn som regnes som fast byggegrunn uten at her er foretatt geoteknsike undersøkelser. Deter av byss(sym dål) er fundamenåjd pnarer. por sviig antås betongsåler. Kjellervegger: plasstøpt betong. etong og trekonstruksjon. Yltervegger: Vinduer: Innervegger: Trebindingsverk med ytterkledning av murt tegl og trepanel, Vinduer av typen 2-lg.glass i trerammer. ingingsverk med kledninger av trepanel, og malt strie og glatte flater samt at her er også tegl. tsiasjeskiler(e): etong, gulvkledning av flsier, terrasso og belegg. Yftertak: 'anttæranlegg: Tekket med betong takstein Apne rørføringer og hvit normalt utstyr for bruken t Hurdal Side 3 av 7

5 t-t-! IAKSERINGSI'ORUND r Varmeanlegg: Strøm ved panelovner, varmluft og takvarme ved strørn Varmegjenvinning: Ventilasjonsanlegg: Ja Mekanisk ventilasjon tilknyttet varmegienvinning. El-kraftanlegg: Apne kabelføringer med lysarmatur nødvendig for bruken. Signal- og alarmanlegg: Tyverialarm tilknyttet beredskap internt i kommunen. rannseksjonering/rømning: Forutsettes ufført i hh til gjeldende forskrifter på byggeår. Tilfluktsrom: Ingen krav til defre i dag. Tilleggsopplysninger: Tekniske anlegg er ikke funksionstestet og hdler ikke beskrevet nærmere da dette krever spesialkompetanse. ygningen holden en normal standard til skolebygning å være fra byggeår. Etter dagons standard og planløsninger for skoler trengs nok her noe mgdernisering og endring på planløsning. Her her ikke funnet grunn til å gi tillegg for ekstra standard utover den medtatb teknsike nyverdi. 6.1 TILLEGGFOREKSTRASTANDARD {+ 11 } KR.: FRAORAG PA GRUITN AV YGGEMATE OG PLANLøSNII'IG (å 12 G} KR.: O Synlige setningsskader Synlige lekkasjer/fuktskader Synlige sopp/råteskader fl ln e registrert EI tne registrert El lkkeregistrert fl Mindre n Mindr" n uindre Nærmere beskrivelse (også andre skader): Enkelte gulv (spesielt i nordøst) harsetningskader. Finnes utredning på dette. Sees tydelig i belegg. El aetyoetige fj netyoetige n eetydutige VARMEISOLERING Yttervegger LYDISOLERING Tak og gulv Yttervegger Lydskillevegger Etasjeskillere GENERFLL VERDIREDUKSJON GJENSTÅENDE AREIDER fl ooo I coa fl coo ncø I coa sum VERD REDUI(SJOil RELASJON nl TEKNTSK NWERDT {t12ft Tilleggsopplysninger: I Normat El Nonnat I Normat n Normal El ruormat f] ukjenvikke vurdert I oaaig n Ukjenuikke vurdert n oadig n UkjenUikke vurdert [J Oadig I UkjenUikkevurdert n oarng n Ukjenuikke vurderr fj oadig ; KR.: KR,: KR.: Fht!9_t valgt å se bygningen under stt vedr. verdireduksjon i hh til elde, skader og slitasje. En del vinduer bør skiftes og da spesiett mot øst I flg. gitte opplysninger fungerer oppvarming av klasserom og kontoror dårlig{fung luft), mangler avtrekksvifie skol;kjøkken. Noo skadede innvendige dører. Det opplyset at pumper for å holde grunnvannet under ba$eenget borte stadig må skiftes. ygniqg har generelt noe velikeholdsetterslep spesielt når det gjelder overflatekledninger. Den totale verdireduksjon angis her til kr. { L Hurdal $ide 4 av 7

6 ThKsERrxcsFonsuND 8. TILLEGGSYGNINGER - TILLEGGSAREAL. ANDEL AV FELLESAREAL yg ni ngstyp /Arealtype 1- SFO-bygning 2. Eldre skolebygning 3. tfthus 4. Frittliggende/tilbygget Frittstående Frittstående Fritbtående yggeår 1997 Ca Eldre dato ruttoareal (TA) m' M Fundamentering Støpt gulv på grunn Gråsteinsmur Hovedbyggemateriale Trebindingsverk LaitetpaanK/orndrn gsver k Yttertak Saltak tekket med takstein Saltak tekket takstein Varmeisolering God Under middels Vedlikeholdsstatus Middels Under middels Teknisk nyverdi pr. m' TEKNTSK I{YVERD (å {2 H) KR: VERDTREDUKSJON (+ 121) KR ilreggsopprysnrnger: 1. Se vedlegg for nærmere spæifikasjon. 2. Se vedlegg for nærmere spesifikasjon. Mellom hovedbygg og denne bygning er bygget innebygget gang. 3. Nevnte uthus er av en slik forfatning at denne sees på som kondemnabel og uten verdi og derfor ikke beskrevet nærmere. 9. SPESIELLE OPPLYSNINGER Konsesjonsptikt: fl Ja El Nei Tilleggsopplysnirqer: Offentlig forkjøpsrett: I J" E] N"i Privat forkjøpsrett: fl.ta EI ruei Eiendommen er i dag en skoleeiendom i bruk. Da skolen skal selges er det store muligheter for at ny eier vil søke om bruksendring til annet bruk. I den forbindelse er i flg. kommunen åpen for omregulering til annet bruk som f. eks. næring, bolig, forretningsvirksomhet osv. 10. KONTRAKTS. OG LEIEFORHOLD - NøDVENDIGE PAKOSTNINGER Sum TA (rub.5) m2 Kontraktsfestet utleie: m2 Ledig areal: m2 Vakansgrad o/o: Tilleggsopplysninger: Kommunen bruker eiendommen til eget bruk. Ved vurdering av leieinntekter er her vurdert leieinntekter etter dagens planløsning og markedssituasjon TILSTANDSRAPPORT - REHAILITERI NGSVURDERING Tilstandsrapport foreligger: [ ;" EI tt.i vedlagt: [.la I wei Rehabiliteringsvurdering foreligger: [ ;a [ Nei vedlagt: n la [ ruei Taksten har tilleggs[rilag, El.la I Nei Tilstandsrapport nødvendig? n la Hvis ja, hvorfor? 12. TEKNISK VERDI A (Rubr. 5) (Rubr.6.1) C(A+) D (Rubr.6.2) E (C-D) F {Rubr. 7) G (E-F) H (Rubr. ) (Rubr. 8) J (H-r) K (G+J) L (Rubr. 3) M (K+L) Normal teknisk nyverdi, siedsbetinget Tillegg fer ekstra standard Sum Fradrag pga. byggemåte og planløsning Teknisk nyverdi hovedbygning Teknisk uerdireduksjon Teknisk verdi hovedbygning Teknisk nyverdi andre bygninger Teknisk verdireduksjon andre bygninger Teknisk verdi andre bygninger Teknisk verdi samlet bebyggelse Justert teknisk tomteverdi SUM TEKNISKVERDI kr kr kr -kr kr -Kr kr -Kr kr kr Kf kr KR tg 't Hurdal Side 5 av 7 lnitialer:

7 ,-T-! IAKSERINGStsORUND 13. SAMLET EDøMMELSE ydel/distrikt Attraktivt Nærområdet Sentralt Tomten n Utviklingstendenser Servicestandard Miljø Plassering i området Sol og utsikt Trivselsverdi Anleggsverdi 14. MARKEDSVERDI uutr nne trnt] IX I--J TIN UIJN X nnn ntre ntrr ntrn n trtru UULI n ntrn trnn tr 8trtr u nnn E trntr trtrn ygningen Materialstandard Utførelsesståndard Planløsing Modemitet Arbeidsmiljø Vedlikehold Innvendig Utvendig Eiendommen Helhetsintrykk Markedsinteresse ti UUtX L-J nnr trntr a trtrtr nne trntr trntr ntr nn! nnn n trrn nne Dnn nnn r_l a nnn tren nnn n nnn År1 Arz Ar3 Ar4 År5 Leieinntekt L 520 {X}0 53:} 000 åt it FDV - kostnader s æ Festeavgifter, Fa Driftsoverskudd g Nåverdi av driftsoverskudd gn Aro Ar7 År Ar9 Ar 10 Leieinntekt L FDV - kostnader Festeavgifter, Fa Driftsoverskudd g { Naverot av onnsoverskudd qn s Inflasjon Justeringsfaktor for leieinntekter Avkastningskrav = nominell kalkulasjonsrente Arlig nominell eiendomsverdistigning Sum nåverdi av driftsoverskudd eregnet avkastningsverdi Nødvendige påkostninger JUSTERT AVKASTNINGSVERDI Nåverdi av restverdi etter'10 år Nominell restverdi etter 10 år GN =sum(gn1.."9n10) A=GNxaf Se anmerkninger i rubrikk 10 = A - Nødvendige påkostninger Ro=A-GN R10 e= kr.: Kr_: - kr.; kr.: kr.: kr.: 2.5 Yo 100 o/o m= 14 o/o 1.5 o/o A Kommentarer: Eiendomm av en spesiell karakter for satg da dette er en barneskole, Satgsobjekt av dene type er sjelden eller nesten aldri til salgs og defor er her lite sammenligningsgrunnlag for verdsettelse for dette. Ved verdiettelse må mån ner å i betraktning altemativ bruk-uten om_innredning- samt tomteverdi og utnyttelse av denne. Ominnreding til annet bruk og kostander for dette og heisyn til inntjening/fordel ut fra detåe må kjøperselv vurdere. Ved en vanlig vurdering av en nåringseiendom, vit kapltatisert reell eileåntaæådig leiei'nnøifor eiendommen, være en av parametrene som vil danne grunnlag for en antatt markedsverdi, En annen vurdering vil værå hva kan eiendommen alternativt benyttes til, Forskiell mellom justert avkastningsverdi og angitt markedsverdi er tiltagt tomteverdi av netto areal som kan bebygges. Nedenstående angitte markedsverdi gir her et uttrykk for hva som kan forventes for eiendommen i dagens marked med hensyn til størrelse, slitåsje, standard, type bygninger og beliggenhet" Takstmennene har etter beste skjønn og erfuring vurdert dagens markedsverdi. DAGENS MARKEDSVERDI, M MARKEDSVERDI PR M'?, m=m/ta KAPITALISERINGSPROSENT AR 1, p g1/m x 100 KR. KR o/o 14t Hurdal Side 6 av 7 Initialer:

8 :.;ijli:ili:1, r-rr ta IAKSERINGSTORUND 15. UNDERSKRIFTER Ulle*ørn. den m1, -.c'.i;:i }Iffifficffi/ Organisasjonsnummer:

9 Takst Strømmen skole Side:05 1. Hovedspesifikasjon: ygningstype: Skolebygning SFO Antall etasjer/bygningssnitttype: ygningen er planløsning over ett plan. yggeår:199v Tilbygget: Ombygget: Moderniseft: 2. Arealer-romfordeling-teknisk nyverdi: Arealer er angitt i hh til opplysninger gitt av kommunen og delvis kemlagte tegninger. Her kan forekomme awik. Arealer TA-areal Arealanvendelse. Hovedbygg 245 m? Normal teknisk nlverdi, stedsbetinget: KR m)0. 3. Tekniskspesifikasjon: ygget er bygget og brukes til skolebygning for SFO lnnehar typiske rorn for denne bruk. Grunnforholdlfundamentering: Etter opplysninger fra eier er lrer leirholdig grunn som regnes som fast byggegrunn uten af her er foretatt nærme,re geologiske undersøkelser. ygningen har såkalt støpt plate på mark og fundamentert med ringmur. Kjellervegger: Hovedbæresystem: Yfiervegger: Vinduer: Innervegger: Etasjeskiller: Yttertak: Sanitæranlegg: Vanneanlegg: Varmegienvinning: Ventilasjon: El-kraftanlegg: Signal* og alarmanlegg: rannseksj oneri ng/røming: Tilfluktsrom: Til I eggssopplysninger: Ingen Trekonstruksjon Trebindingsverk kledd med trepanel utvendig 2.lg.glass i trerammer. Treverk kledd med trepanel og malt strie. etong gulv med belegg og en mindre del fliser. Tekket med betongstei n". Åpne rørføringer og utstyr og kapasitet tilpasset bruken. Culwarme ved varmekabler i del av bygning og for øvrig panelovner. Varmegi envi nnin g i forti ndel se rned venti lasj onsanl egg. Mekanisk balansert anlegg. Anlegg og størrelse tilpasset dagens bruk. Åpne kabelføringer. Tyveri anlegg til koblet kommunens eget vaktordning. I hh til gjeldende forskrifter på byggeår. Ingen Tekniske anlegg er ikke funksjonstestet og heller ikke beskrevet nærrnere da dette krever spesialkomnetanse. 4. Samlet teknisk vurdering: Sum verdireduksjon i relasjon til teknisk nyverdi: KR: Tilleggsopplysninger: ygningen må kunne sies å holde en god vedlikeholdsstatus" Registrert grønske på takstein. Viktig å hclde tak og takrenner fri for løv og lignende. Fasade med trepanel mot øst og sør bør males/beises i nær fremtid. Forøwig ingen registrerte skader/fbll" il,[,.lrj \

10 Takst Strømmen skole Side:06 1. Hovedspesifikasjon: ygningstype: Sko ebygning, eldste bygring gut Antall etasjer/bygningssnitttype: ygningen har en mindre del kjeller, I og 2 etasje med lofteksie. yggeår: Ca Arealer-romfordeling-teknisk nyverdi: Arealer er angitt i hh til opplysninger gitt av kommunen og delvis fremlagte tegninger. Her kan fbrekamme awik. Arealer Hovedbygg 633 m2 TA-areai Arealanvendelse. ygget har del kjeller l. 2.etasje og loftetasje. Kjeller innehar lag$ngsrorn. Dette areal er ikke medregner da disse ikke holder mål til måleverdighet. ygningen innehar to klasserom, kontorer, rom som i dag brukes til bibliotek, møteronq gruppero{n, wc og diverse som kopiering, arkiv og lignende foruten teknisk rom. I-o{t brukes i dag til oppbevaring. Normal teknisk njverdi, stedsbetinget: KR Tekniskspesifikasjon: Grun nforhold/fundamentering : Kjellervegger: Hovedbæresystem: Ytteruegger: Vinduer; Innervegger: Etasjeskiller: Yttertak: Sanitæranlegg: Varmeanlegg: Varmegienvinning: Ventilasjcn: El-kraftanlegg: Si gnal- og alarmanlegg: rannseksj onering/røming: Tilfluktsrom: Ti I I eggssopplysninger: Etter opplysninger fra eier er leirhold grunn som regnes som fast byggegrunn uten at her er foretatt geologiske underuøkelser. Fundamente.ittg pa gråsteinsmur. Gråsteinsmur. Trekonstruksjon. Tømmer utlektet med trepanel. Vinduer av fypen doble, enkelte med 2.lag glass. indingsverk/iømlner med kledninger av trepanel og malt strie og glatte flater Trebjelkelag. Tekket med betongtakstein Apne rørføringer og hvit nonnalt utstyr for bruken. ved panelovner. _Strøm Mekanisk ventilasjon av nyere dato i flg. eier. Apne kabelføringer med lysarmatur nødvendig for bruken Tyverialarm tilkngtet beredskap internt i kommunen. Forutseftes utføt i h. h. til gieldende forskrifter. Ingen Tekniske anlegg er ikke funksjonstestet og heller ikke beskrevet nærrnere da dette krever spesialkompetanse. l'1\, n(! 1

11 Takst Strømme skole forb- side:07 4. Samlet teknisk vurdering: Snm verdirdlksjon i relasjoa fil tekrisk *yverdl I(R:8*S{X}.{}{ts Tiileggsspplysniræer. Har her valgt å se bygr+ingen uader et vedr. verdireduksjoa i hh til elde, skaderog slitasje- ygningen aveldre fugang har nce vedlikeholdsetterslep spesiett rdr det gielder over{latekledninger og vinduer Til bnrk som dag ns bruk sksle er S'gning fll wnoderne og uprakisk. Her må påregnes store påkostninger for å få bygningefi "ppgruært til en modeme bnd<lansett bruh t{er krm nevnes at vinduer bør sktftes,.rtoenaig pa"ul og dører står på tur fs ubkiffning inkl. efiøisotrering. En del overflatekledninger og irmvendig t up. er slitl Vennlasjonsanleggbør også oppgraderes. Det opplyses at enåpipaer ute av iunt*jon. Taktel:ke mdbeslagmåpåregnes å skiftes innen de nærmeste fu. Takrenner erdefekte- Registrert råte ved tålfftstikk ved hovedinngang.

Forhåndstakst over næringseiendom

Forhåndstakst over næringseiendom Jahr Vidar Forhåndstakst over næringseiendom Slettmoen 2032 MAURA Tlf: 63 99 30 46 Mobil: 906 87 363 post@vidarjahr.no www.vidarjahr.no Vengerfossen 2073 Bøn Markedsverdi: 2 000 000 Bygningstype Verkstedbygning/lager

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann Næsgårdsgaten, postboks 4 4379 Egersund Mail: post@takst-kon.no Tlf: 546070 Org.nr: 992 08 789 Verditakst Svegeskogen 7 4400 FLEKKEFJORD Gnr. Bnr. 43 52 97 FLEKKEFJORD KOMMUNE Utført av: Einar Tønnesen

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 52 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 5727 STAMNES Tlf: 97525747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

Takst over boligeiendom

Takst over boligeiendom Takst over boligeiendom Edvardsen Jan-Ove B-E Taksering boks 1067 8001 Bodø 8009 BODØ Tlf: 91376101 Mobil: 913 76 101 j-ovedv@online.no Innerdammen 4 A 8030 Bodø Markedsverdi: 1 420 000 Bygningstype Rekke/kjedehus

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Plassen 1, 7290 STØREN Tlf: 72 43 17 07 Faks: E-post: byggtakst@postkassanet VERDI- OG LÅNETAKST Adresse INDUSTRIOMRÅDET, ÅLEN, 7380 ÅLEN Matrikkelnr Gnr 25-25 Bnr 44-42 Kommune Holtålen

Detaljer

o Ferdigattestlbrukstillatelse

o Ferdigattestlbrukstillatelse SKJEMA C TAKST OVER LELGHET MED TLKNYTTET LEERETT Romerike Hvamsvingen 16 Bygg & taksering 12013 Skjetten Tlf.: Mobil: 95148444._ FREMLAGTE DOKUMENTER: o Leiekontrakt dato: o Festekontrakt dato: X[ Adkomstdokumeter

Detaljer

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Takst Service AS Arnfinn Knutsen Norevegen 14, 5542 KARMSUND Tlf: 52697080 E-post: arnfinn@takst-serviceno VERDITAKST FOR Adresse Strandgata 197, 5525 HAUGESUND Matrikkelnr Gnr 40 Bnr

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Tlf. 22 49 17 02. Fax. 22 49 17 03. Mobil. 93 05 05 04/90 10 32 97. E-mail. teaoslo@online.no Verdi- og lånetakst over Ankerveien 28 B 0785 OSLO Gårdsnr. 33 Bruksnr. 2998 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 1/2 OSLO

Detaljer

SKJEMA TAKST OVER LEILIGHET MED TILKNYTTET LEIERETT

SKJEMA TAKST OVER LEILIGHET MED TILKNYTTET LEIERETT SKJEMA C TAKST OVER LEILIGHET MED TILKNYTTET LEIERETT r F.holm AS I I Hurdalsgt.23 2000 Lillestrøm I Tlf.: Mobil: 951 4S4 44 Eier(e) avadkomstdokumenter KARE JOHANNES JOHANSON Kommune SKEDSMO i:xi Leilighet

Detaljer

Verditakst. Gjerdevegen 6 6770 Nordfjordeid. Gårdsnr. 45 Bruksnr. 102 EID KOMMUNE. Utført av: Arne Hool Ing Arne Hool AS, Pb 106, 6781 Stryn.

Verditakst. Gjerdevegen 6 6770 Nordfjordeid. Gårdsnr. 45 Bruksnr. 102 EID KOMMUNE. Utført av: Arne Hool Ing Arne Hool AS, Pb 106, 6781 Stryn. Pb.106,6781 Stryn. Tlf 57871421 Mob 91140868 Fax 57871985 Verditakst Gjerdevegen 6 6770 Nordfjordeid Gårdsnr. 45 Bruksnr. 102 EID KOMMUNE Utført av: Arne Hool Ing Arne Hool AS, Pb 106, 6781 Stryn. Oppdrag

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Internatplassen 2, 9845 TANA Matrikkelnr. Gnr. 36 Bnr. 51. Dato for befaring 20.10.2015

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Internatplassen 2, 9845 TANA Matrikkelnr. Gnr. 36 Bnr. 51. Dato for befaring 20.10.2015 RAPPORTANSVARLIG: Jonny Wosnitza Fosseveien 16, 9845 TANA Tlf: 94862219 E-post: jw@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST Adresse Internatplassen 2, 9845 TANA Matrikkelnr Gnr 36 Bnr 51 Kommune TANA Hjemmelshaver(e)

Detaljer

Takst over næringseiendom

Takst over næringseiendom Takst over næringseiendom Johansen Rune Bygningstekniker Rune Johansen Revefaret 1 B 0491 Oslo Tlf: 22 22 50 66 Mobil: 920 56 196 run-jo2@online.no HOFFVEIEN 47-49 0377 OSLO Markedsverdi: 90 000 000 Bygningstype

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÃ RINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 50 Bnr. 131. Dato for befaring 17.09.2014. Markedsverdi: kr 750 000

VERDI- OG LÅNETAKST NÃ RINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 50 Bnr. 131. Dato for befaring 17.09.2014. Markedsverdi: kr 750 000 RAPPORTANSVARLIG: ABC-takst as Inge Rygg Åsvegen 86, 7715 STEINKJER Tlf: 41042541 E-post: abctakst@gmailcom VERDI- OG LÅNETAKST NÃ RINGSEIENDOM Adresse, 7761 SNÅSA Matrikkelnr Gnr 50 Bnr 131 Kommune SNÅSA

Detaljer

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL Gnr. 89 89 Bnr. 108 112 KVINNHERAD KOMMUNE Utført av: Takstmann Oppdrag Befaringsdato: Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL

Detaljer

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Meieriveien 6, 9700 LAKSELV Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 101 Kommune PORSANGER

Detaljer

Fjellveien 55 A 8011 Bodø Markedsverdi: 710 000 Låneverdi: 568 000

Fjellveien 55 A 8011 Bodø Markedsverdi: 710 000 Låneverdi: 568 000 Takst over leilighet Edvardsen Jan-Ove B-E Taksering boks 1067 8001 Bodø 8009 BODØ Tlf: 91376101 Mobil: 913 76 101 j-ovedv@online.no Fjellveien 55 A 8011 Bodø Markedsverdi: 710 000 Låneverdi: 568 000 Gårds/bruksnummer

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Frank Feldt Wielsgaardsvei 7 1654 Sellebakk Tlf. 69323590 Verdi- og lånetakst over Fritidseiendom. Hytte nr. 2040, Papperhavn. 1684 VESTERØY Gårdsnr. 48 Bruksnr. 15 HVALER KOMMUNE Utført av: Takstøkonom

Detaljer

Mørkvedtråkket 15 8026 BODØ Markedsverdi: 1 490 000

Mørkvedtråkket 15 8026 BODØ Markedsverdi: 1 490 000 Takst over leilighet Arntsen Kenn Charles Ingeniør K. Arntsen AS PB 4266 Jensvoll 8089 BODØ Tlf: 951 35 218 Mobil: 951 35 218 kenn.arntsen@online.no Mørkvedtråkket 15 8026 BODØ Markedsverdi: 1 490 000

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09.

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09. VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN RAPPORTANSVARLIG: Kvadrat-Total AS Rolf-William Wik Stasjongata 30, 3070 SANDE I VESTFOLD

Detaljer

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 50 Snr 4 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM AS RAPPORTANSVARLIG: AS Kyrkjegata 13, 6100 VOLDA Tlf: 70077700 E-post: uno@lundbergno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse VIKEGATA 37, 6150 ØRSTA Matrikkelnr Gnr 14 Bnr 73 Snr 19 Kommune ØRSTA Hjemmelshaver(e)

Detaljer

Mago C, Vengerfossen

Mago C, Vengerfossen Mago C, Vengerfossen 2073 BØN Mathiesen Eidsvold Værk selger verkstedbygning/lager Mago C, Vengerfossen, Eidsvoll. Side 1 av 8 Beliggenhet: Mago C ligger helt inntil Andelva og jernbanen ved Vengerfossen

Detaljer

o Leilighet tilknyttet boligbyggelag

o Leilighet tilknyttet boligbyggelag I F.holmAS SKJEMA C TAKST OVER LEILIGHET M.E.DTILK.NYTTET.LEIERETT I Hurdalsgt. 23 12000 Lillestrøm Tlf.: Mobil: 951 4S4 44 14. Eier(e) avadkomstdokumenter INGER-LISE GULLIKSEN Kommune SKEDSMO fici Leilighet

Detaljer

Takst over fritidseiendom

Takst over fritidseiendom Nergård Eyvind Takst over fritidseiendom Ekornveien 2 6657 RINDAL Tlf: 71 66 55 59 Mobil: 915 42 657 eyvind@hesbynett.no www.eyvindnergard.no Flønbekken 6613 Gjøra Markedsverdi: 990 000 Låneverdi: 850

Detaljer

MOSFLATEVEGEN 4, 6150 ØRSTA Matrikkelnr. Gnr. 18 Bnr. 370 Fnr. 2

MOSFLATEVEGEN 4, 6150 ØRSTA Matrikkelnr. Gnr. 18 Bnr. 370 Fnr. 2 RAPPORTANSVARLIG: Uno Lundberg Kyrkjegata 13, 6100 VOLDA Tlf: 70077700 Faks: E-post: uno@lundbergno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse MOSFLATEVEGEN 4, 6150 ØRSTA Matrikkelnr Gnr 18 Bnr 370 Fnr 2 Kommune ØRSTA

Detaljer

Godøy 8056 Saltstraumen Markedsverdi: 2 480 000 Låneverdi: 2 230 000

Godøy 8056 Saltstraumen Markedsverdi: 2 480 000 Låneverdi: 2 230 000 Forhåndstakst Bolig Godøy 8056 Saltstraumen Markedsverdi: 2 480 000 Låneverdi: 2 230 000 Bygningstype Frittliggende enebolig Vedlegg Gårdsnummer 75 Bruksnummer 57 Seksjonsnummer Festenummer Hjemmelshaver

Detaljer

Martha Støvers vei 34 B 8030 Bodø Markedsverdi: 520 000 Låneverdi: 440 000

Martha Støvers vei 34 B 8030 Bodø Markedsverdi: 520 000 Låneverdi: 440 000 Takst over leilighet Kolberg, Rune Eiendomstakst Nordstrandveien 65 A 8012 Bodø Tlf: 900 85 850 Mobil: 900 85 850 kolberg@eiendomstakst.no www.eiendomstakst.no Martha Støvers vei 34 B 8030 Bodø Markedsverdi:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 570 000. Kr 490 000. Fritidseiendom 51,0 m² 51,0 m². Fritidseiendom, Vesteråsveien 2091 HURDAL

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 570 000. Kr 490 000. Fritidseiendom 51,0 m² 51,0 m². Fritidseiendom, Vesteråsveien 2091 HURDAL VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr. 216 Bnr. 41 m.fl. Østre Toten Fritidseiendom, Vesteråsveien 2091 HURDAL MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 570 000 LÅNEVERDI: Kr 490 000 Bruksareal

Detaljer

Takst over boligeiendom

Takst over boligeiendom Takst over boligeiendom Kolberg, Rune Eiendomstakst AS Nordstandveien 65 A 8012 Bodø Tlf: 900 85 850 Mobil: 900 85 850 kolberg@eiendomstakst.no www.eiendomstakst.no Sjøgata 3 8006 Bodø Markedsverdi: 1

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr. Gnr. 36 Bnr. 51. Dato for befaring

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr. Gnr. 36 Bnr. 51. Dato for befaring RAPPORTANSVARLIG: Jonny Wosnitza Fosseveien 16, 9845 TANA Tlf: 94862219 E-post: jw@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr Gnr 36 Bnr 51 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Uno Lundberg AS VERDI- OG LÅNETAKST RAPPORTANSVARLIG: Uno Lundberg AS Uno Lundberg Pb 292, 6101 VOLDA Tlf: 70077700 E-post: uno@lundbergno Adresse TOLLÅSBAKKEN 2, 6090 FOSNAVÅG Matrikkelnr Gnr 34 Bnr 22

Detaljer

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jonny Wosnitza Fosseveien 16, 9845 TANA Tlf: 94862219 E-post: jw@byggebistandcom VERDITAKST FOR Adresse Torget 4, 9980 BERLEVÅG Matrikkelnr Gnr 11 Bnr 582 Kommune BERLEVÅG Hjemmelshaver(e)

Detaljer

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013 RAPPORTANSVARLIG: Tor-Gunnar Brandshaug Jernbaneveien, 1400 SKI Tlf: 33 18 88 Faks: 33 18 89 E-post: tgb@prosjectno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Moengvegen 7, 016 FROGNER Matrikkelnr Gnr 93

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport

VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport RAPPORTANSVARLIG: Prestelvgata 1 Postboks 354, 9811 VADSØ Tel: 90 06 1 6 E-mail: ingulfniskavara@navarenno VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport Adresse KANABAKKEN 6, 9800 VADSØ

Detaljer

Verditakst. Servicebygg og Fjellhall Kirkegaten 51 4612 KRISTIANSAND S. Gnr. 150 Bnr. 671 KRISTIANSAND KOMMUNE

Verditakst. Servicebygg og Fjellhall Kirkegaten 51 4612 KRISTIANSAND S. Gnr. 150 Bnr. 671 KRISTIANSAND KOMMUNE Verditakst og Fjellhall Kirkegaten 51 4612 KRISTIANSAND S Gnr. 150 Bnr. 671 KRISTIANSAND KOMMUNE Utført av: Svein R. Søftestad Ing./takstmann MNTF Oppdrag Befaringsdato: Verditakst og Fjellhall Kirkegaten

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr Kr Boligblokk 3 181,0 m² 2 824,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr Kr Boligblokk 3 181,0 m² 2 824,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 102 Bnr. 372 Kommune: 213 Ås MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 67 000 000 LÅNEVERDI: Kr 57 000 000 Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: Boligblokk 3 181,0 m² 2 824,0 m²

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Bugen 33, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr 101 Bnr 605

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Vesseseterveien 7 A, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

Takst over boligeiendom

Takst over boligeiendom Takst over boligeiendom Henriksen Tommy Takstforum Nord AS Postboks 1200 8009 BODØ Tlf: 75 500610 Mobil: 900 98 180 th@takstforumnord.no Kleivanfeltet 8283 Leinesfjord Markedsverdi: 1 150 000 Bygningstype

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ole Reidar Grimsrud Sørås, 189 DEGERNES Tlf: 697654 Faks: 697670 E-post: post@o-r-grimsrudno Adresse Bakkeliveien, 187 HOBØL Matrikkelnr Gnr 106 Bnr 30 Kommune Hobøl Hjemmelshaver(e)

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Takstingeniør / Byggmester Kloppedalsveien 37, 5221 NESTTUN Tlf: 40846491 E-post: bmkf@broadparkno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse Litleåsvegen 51, 5132 NYBORG Matrikkelnr Gnr 207 Bnr 184

Detaljer

Takstforum Midt-Norge AS - SKADETAKSERING /-SKJØNN

Takstforum Midt-Norge AS - SKADETAKSERING /-SKJØNN Takstforum Midt-Norge AS - SKADETAKSERING /-SKJØNN - VERDI- OG LÅNETAKSERING - TILSTANDSKONTROLLER - KONSULENTVIRKSOMHET Statens Vegvesen Region Midt. Namsos 23.09.2013 Fylkeshuset. Ref. nr. 130517 6404

Detaljer

Takst over fritidseiendom

Takst over fritidseiendom Takst over fritidseiendom Nergård Eyvind Eyvind Nergård Ekornvegen 2 6657 RINDAL Tlf: 71 66 55 59 Mobil: 915 42 657 eyvind@svorka.net www.eyvindnergard.no Trøknabakk 6657 Rindal Markedsverdi: 250 000 Låneverdi:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Ortuflaten 46, 5143 FYLLINGSDALEN Matrikkelnr. Gnr. 22 Bnr. 245. Dato for befaring 20.08.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Ortuflaten 46, 5143 FYLLINGSDALEN Matrikkelnr. Gnr. 22 Bnr. 245. Dato for befaring 20.08.2014 RAPPORTANSVARLIG: Takstingeniør / Byggmester Byggmester Knut Farestvedt Kloppedalsveien 37, 5221 NESTTUN Tlf: 40846491 E-post: bmkf@broadparkno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse Ortuflaten 46, 5143 FYLLINGSDALEN

Detaljer

VERDITAKST AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM

VERDITAKST AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM VERDITAKST AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM Gnr. 101, bnr. 103 Ringeriksveien 2 og 6 3300 Hokksund Øvre Eiker kommune Juni, 2012 VERDITAKST AV EIENDOMMEN LERBERG BEHANDLINGSHJEM ØVRE EIKER KOMMUNE JUNI, 2012

Detaljer

SALG AV KOMMUNAL BOLIGER. Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B. Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv

SALG AV KOMMUNAL BOLIGER. Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B. Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv SALG AV KOMMUNAL BOLIGER Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv Haugaveien 20A Sokkel stue Bad/Sokkel Stue 2. etg Stue 2.etg

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Takst over boligeiendom

Takst over boligeiendom Jahr Vidar Takst over boligeiendom Slettmoen 2032 MAURA Tlf: 63 99 30 46 Mobil: 906 87 363 post@vidarjahr.no www.vidarjahr.no Vassengen Midtre 2030 Nanenstad Markedsverdi: 2 600 000 Låneverdi: 2 200 000

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse MARISTUA, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr 45 Bnr 71

Detaljer

Aksjeleilighet. Ferdigattestlbrukstillatelse I:XI!RI. Tegninger. Regnskaper. Kommune: Forsikringsbevisnr: Omløpsmidier.

Aksjeleilighet. Ferdigattestlbrukstillatelse I:XI!RI. Tegninger. Regnskaper. Kommune: Forsikringsbevisnr: Omløpsmidier. I F.holmAS---. I I Hurdalsgt. SKJEMA C 12000 [ TAKST VER LEILIGHET ME TILKNYTTET LEIERETT [Xr Leiekontrakt dato: Festekontrakt dato: r&t Adkomstdokumeter 37 SKESM Leilighet tilknyttet boligbyggelag Aksjeleilighet

Detaljer

Takst over boligeiendom

Takst over boligeiendom Roska Bjarte Takst over boligeiendom Postboks 283 6801 FØRDE Tlf: 57 82 07 60 Mobil: 907 44 376 Haresporet 20B, 6800 Førde Markedsverdi: 920 000 Låneverdi: 830 000 Bygningstype Rekke/kjedehus Vedlegg Gårdsnummer

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 19: Bnr 346 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Langflåtveien 16, 4017 STAVANGER Dato befaring: 20.09.2017 Utskriftsdato: 20.09.2017 Oppdrag

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandlinjen 32, 5527 HAUGESUND Matrikkelnr. Gnr. 39 Bnr. 220 Snr. 4. Dato for befaring 13.02.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandlinjen 32, 5527 HAUGESUND Matrikkelnr. Gnr. 39 Bnr. 220 Snr. 4. Dato for befaring 13.02. RAPPORTANSVARLIG: Takst Service AS Vidar Stakkestad Norevegen 14, 5542 KARMSUND Tlf: 52 69 70 80 E-post: vidar@takst-serviceno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Strandlinjen 32, 5527 HAUGESUND Matrikkelnr

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Betegnelse: Dato befaring: Utskriftsdato: Oppdrag nr: Fritidsleilighet 21.04.2016 23.04.2016 2731 Utført av autorisert medlemsforetak i NTF Sertifisert takstmann: Byggmester Einar

Detaljer

VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM

VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM Del av Gnr. 101, bnr. 103 Ringeriksveien 6 3300 Hokksund Øvre Eiker kommune Juni, 2012 VERDITAKST AV EIENDOMMEN LERBERG BEHANDLINGSHJEM ØVRE EIKER KOMMUNE MAI,

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 422: Bnr 393 0106 FREDRIKSTAD KOMMUNE Vognskjul. Vognskjulet Bjølstad, Kråkerøy. Unummerert bruksenhet, 1671 KRÅKERØY

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 422: Bnr 393 0106 FREDRIKSTAD KOMMUNE Vognskjul. Vognskjulet Bjølstad, Kråkerøy. Unummerert bruksenhet, 1671 KRÅKERØY VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Vognskjul. Vognskjulet Bjølstad, Kråkerøy. Unummerert bruksenhet, Vognhus: BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM: 292 m² 0 m² MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 1 325 000 LÅNEVERDI:

Detaljer

EIERLEILIGHET VERDI- OG LÅNETAKST. Inger Bang Lunds vei Bergen Bergen kommune. Besiktningsdato BYGGMESTRENES TAKSERINGSFORBUND

EIERLEILIGHET VERDI- OG LÅNETAKST. Inger Bang Lunds vei Bergen Bergen kommune. Besiktningsdato BYGGMESTRENES TAKSERINGSFORBUND EIERLEILIGHET VERDI- OG LÅNETAKST Inger Bang Lunds vei 19 5059 Bergen Bergen kommune Besiktningsdato 23.01.2017 BYGGMESTRENES TAKSERINGSFORBUND Utført av: Byggmester og takstmann Kokstadvegen 23 Tlf: 4009

Detaljer

Verditakst. Batteriveien 1 1443 Drøbak FROGN KOMMUNE. Utført av: Ingeniør Geir Aaslund

Verditakst. Batteriveien 1 1443 Drøbak FROGN KOMMUNE. Utført av: Ingeniør Geir Aaslund Ingeniør Geir Aaslund www.byco.no post@byco.no Mob : 988 333 65 Org.nr: 992 727 004 Verditakst Batteriveien 1 1443 Drøbak Gnr. 70 Bnr. 92 FROGN KOMMUNE Utført av: Ingeniør Geir Aaslund Oppdrag 461 Befaringsdato:

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

EIENDOM PÅ 15 MÅL MED DAGLIGVARE- OG TRELAST HANDEL TIL SALGS

EIENDOM PÅ 15 MÅL MED DAGLIGVARE- OG TRELAST HANDEL TIL SALGS EIENDOM PÅ 15 MÅL MED DAGLIGVARE- OG TRELAST HANDEL TIL SALGS BELIGGENDE I STAVANG SENTRUM I SUNNFJORD Salgssum kr 8 000 000,- Næringsbygg består av butikklokale, trelasthandel og lager beliggende ved

Detaljer

VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM

VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM Gnr. 101, bnr. 103 Ringeriksveien 2 3300 Hokksund Øvre Eiker kommune Juni, 2012 VERDITAKST AV EIENDOMMEN LERBERG BEHANDLINGSHJEM ØVRE EIKER KOMMUNE MAI, 2012

Detaljer

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: IngOlav Sørensen Olav Sørensen Fridtjof Nansens Vei 49, 8516 NARVIK Tlf: 909 26380 Faks: 769 47269 E-post: olavsor@onlineno VERDITAKST FOR Adresse Frydenlundgata 42, 8516 NARVIK Matrikkelnr

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Bjerkebro 7 1816 Skiptvet. over SKIPTVET KOMMUNE. Utført av: Takstmann John Egil Måleng

Verdi- og lånetakst. Bjerkebro 7 1816 Skiptvet. over SKIPTVET KOMMUNE. Utført av: Takstmann John Egil Måleng Verdi- og lånetakst over Bjerkebro 7 1816 Skiptvet Gnr. 12 Bnr. 84 SKIPTVET KOMMUNE Utført av: Takstmann John Egil Måleng Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Bjerkebro 7 1816 Skiptvet Gnr. 12 Bnr.

Detaljer

Kontorlokaler til salgs

Kontorlokaler til salgs Kontorlokaler til salgs Gnr 36/ bnr 221 2022 Lebesby Kommune Strandveien 151 9790 Kjøllefjord BRA: 90 m² P-ROM: 90 m² Tomt : 179 m² Byggeår: 1986 Høystbydende over NOK 1 000 000,- Selger er Lebesby Kommune

Detaljer

Verdivurdering. Fagerenget skole Lysøysundveien Lysøysundet

Verdivurdering. Fagerenget skole Lysøysundveien Lysøysundet Gjelder eiendommen: Verdivurdering Adresse.: Postnr. / sted.: Fagerenget skole Lysøysundveien 351 7168 Lysøysundet Gårdsnr..: 73 Bruksnr..: 14 Kommune..: 1627 Bjugn ---------------------------------------

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 30: Bnr 1 (fnr: 51) 2030 SØR-VARANGER KOMMUNE Fritidseiendom Ropelv, 9900 KIRKENES

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 30: Bnr 1 (fnr: 51) 2030 SØR-VARANGER KOMMUNE Fritidseiendom Ropelv, 9900 KIRKENES VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Fritidseiendom Fritidsbolig: BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM: 72 m² 68 m² MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 700 000 LÅNEVERDI: KR. 630 000 Utført av autorisert medlemsforetak

Detaljer

ADNIhISTRATIVT VEDTAK. Saksutredning:

ADNIhISTRATIVT VEDTAK. Saksutredning: ADNIhISTRATIVT VEDTAK Saksutredning: * ttyggsre botighafidsl VERDI. OG LANETAKST Tomt Rekvirent l lfauske Kommune v / plan / utvikling Fauske Kommune, plan / utvikling. / ektepakt / ilf;:""trt:er for

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Postboks 22 Loddefjord 5881 Bergen Telefon 55 50 01 48, telefaks 55 50 01 49 E-adr: takst@hoem.no Verdi- og lånetakst over "Karistova - Kysthospitalet" Hagaviksbakken 60 5217 HAGAVIK Gårdsnr. 33 Bruksnr.

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR KR Matrikkel: Gnr 46: Bnr 145 Kommune: 1244 AUSTEVOLL KOMMUNE Adresse: Kolbeinsneset, 5392 STOREBØ

VERDI- OG LÅNETAKST KR KR Matrikkel: Gnr 46: Bnr 145 Kommune: 1244 AUSTEVOLL KOMMUNE Adresse: Kolbeinsneset, 5392 STOREBØ VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 46: Bnr 145 Kommune: 1244 AUSTEVOLL KOMMUNE Adresse: Kolbeinsneset, 5392 STOREBØ MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 230 000 LÅNEVERDI: KR. 207 000 BRUKSAREAL (BRA):

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Grønnegata 109 9008 TROMSØ. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 1578 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 12/100 TROMSØ KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Grønnegata 109 9008 TROMSØ. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 1578 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 12/100 TROMSØ KOMMUNE Sertifisert foretak - MNTF Sjøgata 33, 9008 Tromsø Tlf: 77 65 81 72 Mob: 90 91 66 12 Fax: 77 65 81 73 E-post: javollen@online.no Foretaksnr: 961372380 Bankkonto: 8245.0203552 Verdi- og lånetakst over Grønnegata

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo. over OSLO KOMMUNE. Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1. Utført av: Erik Jonson

Verdi- og lånetakst. Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo. over OSLO KOMMUNE. Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1. Utført av: Erik Jonson Verdi- og lånetakst over Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1 OSLO KOMMUNE Utført av: Oppdrag Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Seksjon i eiendom Dops Gate

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Fritidsbolig Nordre Foldnes (Røyta) 5353 STRAUME. Gnr. 36 Bnr. 167 FJELL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Fritidsbolig Nordre Foldnes (Røyta) 5353 STRAUME. Gnr. 36 Bnr. 167 FJELL KOMMUNE Krohnegården 174 5146 Fyllingsdalen 55160898, 91562228 Org.nr: 955 830 008 Verdi- og lånetakst over Fritidsbolig Nordre Foldnes (Røyta) 5353 STRAUME Gnr. 36 Bnr. 167 FJELL KOMMUNE Utført av: Byggmester

Detaljer

Takst over fritidseiendom

Takst over fritidseiendom Takst over fritidseiendom Johansen Rune BYGNINGSTEKNIKER RUNE JOHANSEN REVEFARET 1 B 0491 OSLO Tlf: 22 22 83 89 Mobil: 920 56 196 run-jo2@online.no RINGKOLLVEIEN 39 3514 HØNEFOSS Bygningstype FRITIDSHUS

Detaljer

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS!

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! SMITH PETERSEN GATE 3 BTA 580 m² BYGGEÅR 1984 TOMT 210 m² Prisantydning 7.500.000 kr + ca. 2,6% omk. til staten. OPPDRAGSNUMMER: 9-0001/14 PER MARIUS ARNTSEN EIENDOMSMEGLER

Detaljer

HESTESKOEN PRISANTYDNING: KR 4.490.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

HESTESKOEN PRISANTYDNING: KR 4.490.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no HESTESKOEN PRISANTYDNING: KR 4.490.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Leinesfjord Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - Gode leieavtaler - Fin og sentral beliggenhet - Etterspørsel

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Ing Svein J Guttormsen Grønnegata 8 9008 Tromsø RAPPORTANSVARLIG: Ing Svein J Guttormsen Svein J Guttormsen Grønnegata 8, 9008 TROMSØ Tlf: 90919657 E-post: guttormsen@ingenioreneno VERDI- OG LÅNETAKST

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Uno Lundberg Kyrkjegata 13, 6100 VOLDA Tlf: 70077700 E-post: uno@lundbergno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse WEBJØRN SVENDSEN-GATA 21, 6150 ØRSTA Matrikkelnr Gnr 14 Bnr 180 Kommune ØRSTA Hjemmelshaver(e)

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Sørligata 8 0577 OSLO. Gnr. 229 Bnr. 147 Seksj.nr. 84 Eeiendom under seksjonering OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Sørligata 8 0577 OSLO. Gnr. 229 Bnr. 147 Seksj.nr. 84 Eeiendom under seksjonering OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Sørligata 8 0577 OSLO Gnr. 229 Bnr. 147 Seksj.nr. 84 Eeiendom under seksjonering OSLO KOMMUNE Utført av: Hans Petter Biørnstad Murmester - Takstmann MNTF hpb@takstsenteret.no

Detaljer

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ingeniørfirma Bygg og Anleggsservise Asbjørn Haugdal Ørneveien 23, 1640 RÅDE Tlf: 93461666 E-post: ashaugd@onlineno VERDITAKST FOR Adresse Skjellfossveien 30 Ringvoll, 1827 HOBØL Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 35: Bnr 533 (fnr: 5288 snr: 11) 1246 FJELL KOMMUNE Gjertrudveien 31 B, 5353 STRAUME. Matrikkel: Kommune: Adresse:

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 35: Bnr 533 (fnr: 5288 snr: 11) 1246 FJELL KOMMUNE Gjertrudveien 31 B, 5353 STRAUME. Matrikkel: Kommune: Adresse: VERDI- OG LÅNETAKST Gnr 3: Bnr 33 (fnr: 288 snr: 11) MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. AREAL, P-ROM: Firemannsbolig: Sportsbod isolert: 107 m² m² 102 m² 0 m² Utskriftsdato: Dato befaring: 03.0.2016

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: IngOlav Sørensen Olav Sørensen Fridtjof Nansens Vei 49, 8516 NARVIK Tlf: 909 26380 Faks: 769 47269 E-post: olavsor@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse Granveien 4, 8590 KJØPSVIK Matrikkelnr

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 1 150 000. Kr 1 050 000. Flaten 91, 4865 ÅMLI. MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) LÅNEVERDI:

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 1 150 000. Kr 1 050 000. Flaten 91, 4865 ÅMLI. MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) LÅNEVERDI: VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr. 51 Bnr. 9 m.fl. 929 ÅMLI Flaten 91, 4865 ÅMLI MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 1 150 000 Eiet bolig Uthus Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: 144,0

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 128. Dato for befaring 25.08.2010. 101 m Bruksareal primærdel (P-ROM): Bruksareal: 90 m Tomteareal:

Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 128. Dato for befaring 25.08.2010. 101 m Bruksareal primærdel (P-ROM): Bruksareal: 90 m Tomteareal: RAPPORTANSVARLIG: Roy Steffensen Postboks 5 Hvistendahlsgate 6 A, 9800 VADSØ Tlf: 78 94 1 00 Faks: 78 94 1 01 E-post: firmapost@polarplanno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Boftsa, 9845 TANA Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Tanatorget, 9845 TANA Tlf: 7897678 Faks: E-post: odd-reidar@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Skaidiveien 1, 9845 TANA Matrikkelnr Gnr 13 Bnr 95 Kommune Deatnu

Detaljer

Takst over boligeiendom

Takst over boligeiendom Takst over boligeiendom Kolberg Rune Eiendomstakst AS Pb 760 8001 Bodø Tlf: 900 85850 Mobil: 900 85 850 kolberg@eiendomstakst.no www.eiendomstakst.no Glomveien 12 8160 Glomfjorden Markedsverdi: 1 450 000

Detaljer

SKRUKKERØDSKRENTEN MEGET TILTALENDE 3 (4) ROMS OMSORGSBOLIG 1.ETG./BAKKEPLAN

SKRUKKERØDSKRENTEN MEGET TILTALENDE 3 (4) ROMS OMSORGSBOLIG 1.ETG./BAKKEPLAN SKRUKKERØDSKRENTEN MEGET TILTALENDE 3 (4) ROMS OMSORGSBOLIG 1.ETG./BAKKEPLAN Adresse: Skrukkerødtunet 2A, 3924 Porsgrunn Etasje: Første Bruksareal: Ca. 86 m 2 Prisvurdering: 750.000,- + eierskiftegebyr

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG

PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG Adresse: 6740 Selje. EIENDOM: Gbnr. 56/106 i 1441 Selje. Bolighus med garasje. Stor eiende tomt i Selje sentrum. Kort vei til sjø / sandstrand (ca. 200 m) og til fjellet.

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Utført av: Heiki Nygård Befaringsdato: 16.11.2011 Verdi- og lånetakst over

Detaljer

Uno Lundberg as RAPPORTANSVARLIG:

Uno Lundberg as RAPPORTANSVARLIG: Uno Lundberg as RAPPORTANSVARLIG: Uno Lundberg pb 292, 6101 VOLDA Tlf: 70077700 Faks: 70077725 E-post: uno@lundbergno VERDI- OG LÅNETAKST Adresse Sæbø, 6165 SÆBØ Matrikkelnr Gnr 169 Bnr 10 Kommune Ørsta

Detaljer

Takst over boligeiendom

Takst over boligeiendom Takst over boligeiendom Eikenæs Kristen Kristen Eikenæs Takseringsfirma Postboks 20 6781 STRYN Tlf: 57 87 40 58 Mobil: 911 25 734 kr.eike@online.no Lunde 6783 Stryn Markedsverdi: 3 050 000 Bygningstype

Detaljer