'flli. Takst over næringseiendom. Høversjøvegen 13, Hurdal Markedsverdi: IAKSERINGSTORBUND. Skolebygning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "'flli. Takst over næringseiendom. Høversjøvegen 13, 15 2090 Hurdal Markedsverdi: 4 300 000 IAKSERINGSTORBUND. Skolebygning"

Transkript

1 T- IAKSERINGSTORUND Takst over næringseiendom ttorsveen Wilfy WS YGG.OG TAKSERING Øysteinsgt. 7 A 2004 Lillestrøm Tlf: Mobil: Willy, com 'flli ygningstype Gårdsnummer ruksnummer Seksjonsnummer Festenummer Hjemmelshaver Skolebygning 14 9 Hurdal kommune Høversjøvegen 13, Hurdal Markedsverdi: Vedlegg: Spesifikasjon eldre skolebygning Spesifi kasjon SFO-bygning

2 @ililr' Genercll infæmasjon Takst over trlæringseiendorn Denne rapprten er tdarbe*ki av en *ittståerde cg uavfengig iåksfnarat $ofr ikke har rnen l*nd*rger til ardre aktører i eiendonsbrørsien, Verditaksten er utført iht. NTF'sregler, NS 3451 og NS Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger, Merk at en veditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. fintieøåitiirenten skal teiå gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feiymangler som bør rettes opp. Egne premisser Taksten er u&rt med ba*gnrnrr i befaring, ftemlagts dokum nbr og opplysninger git av eier. Tatrsten er kun basert på visuell befaring!!n inngrcp-i byggverket ilelk at en vetditakst ikke er en tlsbrdsrapport sol l-b -kriysr byggverkets &kniske tilsta;d Kunden/rekvirenten skal lese $ennom dokuentet føriruk,og gi tilbaemedliing hvios det fin;å6 teil månller som oøi rettes opp. Da dette er et spesiellt takstobiekt dvs' en skoleeiendom med flere bygninger på er vedlagt tekniske opplysningeiom de bygninger foruæn hovedbygning om vedlegg. Arealer er angitt i hh til opplysninger gifi av kommunen og delvis fremhgte tegninger. Her kan forekomme awik.

3 ThrsnzuNcsFonsuND SKJEMA TAKST OVER NÆRINGSEIENDOM Willy WS YGG -OG TAKSFRING Øysteinsgt. 7 A 2004 Lillestrøm Tlf: Mobil: EIENDOMIHEN Eiendornmens betegnelse: Skmmen skole Gnr:14 lnr:9 lfnr: lsnr, Postadresse: Høversjøvegen 13, t) Hurdal Kommune: Hurdal Hjemmelshaver(e): Hurdal kommune Kommunenummer: ESIKTIGELSE - KILDEOPPLYSNINGER Dato: 03.t1.20'11 Oppdragsgivel-- EiendomslUlegler 1 Oslo AS Til stede ved besiktigelsen: Vaktmester som viste rundt og ga opplysninger samt takstmennene Willy Storsveen og Vidar Jahr OPPLYSNINGSKILDER I ygningsvesenet I Tinglysning/grunnbok n Reguleringsvesenet fl Sameiestyret n Vanniavløpsvesenet EI Fieren E n Eiendomsdata.no DOKUMENTER I utst<rift fra Grunnbok I sqøte f] Festekontrakt n Sekslonsdokumenter Dato: Dato: Dato: Dato: n Kjøpekontrakt n Leiekontrakt n Tinglyste avt./servitutter n Forsikringsdokumenter n fl Mårubreu El Situasjonskart El Tegninger flfoto. n LJ Ferd ig attest/brukstillatelse I Skytdo"tingsfonetning fl Xopi av panteattest n Reguleringsplan El Utredn. vedr. rehablitering nybygg skoler av TOMTEN Areal; Andel av fellesareal: m' Utvidelsespotensiale innenfor gjetdende reguleringsplan mt TERRENGIOPPAREIDELSE n Spesielle grunnforhotd E Opparbeidet grøntareal I Asfalterte trafikkarealer I Fort"u n ADKOMST I Offentlig vei / gate n Fettes privat vei D fgen privat vei fl Privat vei, ikke opparbeidet tr VANN OG AVLØP, EL - ANLEGG El Offenttig vanntitførsel f] Annen vanntitførsel El Oftenttig ktoakkanlegg n Annet avløpssystem El Otfentlig Et-forsyning n Utendørs varmekabelanlegg n n PARKERING UTENDØRS: Antall normalbilplasser Parkeringsareal for spesialkjøretøylmaskiner i m2 Øvrige anlegg påitil tomten: På tomten står foruten hovedbygning et eldre skolebygning, SFO-bygning og et uthus. Tomten har svak helning mot vest er åpen med gode lysforhold med utsik mot vesl Her er stort utearealmed getomten har gode lysforhold og utsikt på alle kanter. Her er stort uteareal med grøntareal for lek og ballspill. Utvendig trafikk/gangareal er oppsingleugrusether er megåt gode parkeringsforhold. Normalpris tomt kr.: I JUSTERT TEKNISK ToMTEVERDI (+ 12 L) KR.: El Eiendomstomt I Festetomt n Annet: t.t 9 tfø\t,, , Hurdal Side 2 av 7 lnitialer: \ I

4 ær IAKSERINGS.hORUND Arlig festeavgift kr.: Neste regulering av festeavgift: Festekontrakt opprettet år: Festekontrakt sist fomyet år: Festekontrakt utiøper år: Avstand til: Jembane Kai Forretningssentrum Holdeplass kollektiv transport 3 km (ca) 0.1 krn (ca) 4. HOVEDEYGGELSE: HOVEDSPESTFTKASJON ygningstype: Skolebygning æ erasjeroygnmgssnrttype: 1. etasje pluss del kjeller. yggeår rutlo Areal Kostpris yggeår rutto Areal Kostpris ygget Tilbygget 1990 Ombygget Modemisert Kjøpsår: rutto Areal 1286 m' Siste kjøpesum kr. Fullverdiforsikret hos: lkke opplyst Forsikringsbevisnr: 5. HOVEDEYGGELSE: AREALER - R0MF0RDELTNG - TEKN SK NwERDt AREALER TA rutto areal EA Eksklusivt areal AREALANVENDELSE Kieller u1 ul Svømmebasseng, garderober, toaletter og tekniske rom. U.etg etg etg 0 0 Klasserom, læreværelse, toaletter, kontorer, gymsal og relevante rom tit skolebruk Loft 0 0 SUM Stedsbetinget normal teknisk nyverdi pr. m2 TA kr.: NORMAL TEKNISK NWERDI, STEDSETTNGET () 12 A) KR.: HOVEDEYGGELSE: TEKNTSK SPES F KASJON Grunntornolcl/tundamentering: Efter opptysninggy fra eier er-her reirhordig grunn som regnes som fast byggegrunn uten at her er foretatt geoteknsike undersøkelser. Deter av byss(sym dål) er fundamenåjd pnarer. por sviig antås betongsåler. Kjellervegger: plasstøpt betong. etong og trekonstruksjon. Yltervegger: Vinduer: Innervegger: Trebindingsverk med ytterkledning av murt tegl og trepanel, Vinduer av typen 2-lg.glass i trerammer. ingingsverk med kledninger av trepanel, og malt strie og glatte flater samt at her er også tegl. tsiasjeskiler(e): etong, gulvkledning av flsier, terrasso og belegg. Yftertak: 'anttæranlegg: Tekket med betong takstein Apne rørføringer og hvit normalt utstyr for bruken t Hurdal Side 3 av 7

5 t-t-! IAKSERINGSI'ORUND r Varmeanlegg: Strøm ved panelovner, varmluft og takvarme ved strørn Varmegjenvinning: Ventilasjonsanlegg: Ja Mekanisk ventilasjon tilknyttet varmegienvinning. El-kraftanlegg: Apne kabelføringer med lysarmatur nødvendig for bruken. Signal- og alarmanlegg: Tyverialarm tilknyttet beredskap internt i kommunen. rannseksjonering/rømning: Forutsettes ufført i hh til gjeldende forskrifter på byggeår. Tilfluktsrom: Ingen krav til defre i dag. Tilleggsopplysninger: Tekniske anlegg er ikke funksionstestet og hdler ikke beskrevet nærmere da dette krever spesialkompetanse. ygningen holden en normal standard til skolebygning å være fra byggeår. Etter dagons standard og planløsninger for skoler trengs nok her noe mgdernisering og endring på planløsning. Her her ikke funnet grunn til å gi tillegg for ekstra standard utover den medtatb teknsike nyverdi. 6.1 TILLEGGFOREKSTRASTANDARD {+ 11 } KR.: FRAORAG PA GRUITN AV YGGEMATE OG PLANLøSNII'IG (å 12 G} KR.: O Synlige setningsskader Synlige lekkasjer/fuktskader Synlige sopp/råteskader fl ln e registrert EI tne registrert El lkkeregistrert fl Mindre n Mindr" n uindre Nærmere beskrivelse (også andre skader): Enkelte gulv (spesielt i nordøst) harsetningskader. Finnes utredning på dette. Sees tydelig i belegg. El aetyoetige fj netyoetige n eetydutige VARMEISOLERING Yttervegger LYDISOLERING Tak og gulv Yttervegger Lydskillevegger Etasjeskillere GENERFLL VERDIREDUKSJON GJENSTÅENDE AREIDER fl ooo I coa fl coo ncø I coa sum VERD REDUI(SJOil RELASJON nl TEKNTSK NWERDT {t12ft Tilleggsopplysninger: I Normat El Nonnat I Normat n Normal El ruormat f] ukjenvikke vurdert I oaaig n Ukjenuikke vurdert n oadig n UkjenUikke vurdert [J Oadig I UkjenUikkevurdert n oarng n Ukjenuikke vurderr fj oadig ; KR.: KR,: KR.: Fht!9_t valgt å se bygningen under stt vedr. verdireduksjon i hh til elde, skader og slitasje. En del vinduer bør skiftes og da spesiett mot øst I flg. gitte opplysninger fungerer oppvarming av klasserom og kontoror dårlig{fung luft), mangler avtrekksvifie skol;kjøkken. Noo skadede innvendige dører. Det opplyset at pumper for å holde grunnvannet under ba$eenget borte stadig må skiftes. ygniqg har generelt noe velikeholdsetterslep spesielt når det gjelder overflatekledninger. Den totale verdireduksjon angis her til kr. { L Hurdal $ide 4 av 7

6 ThKsERrxcsFonsuND 8. TILLEGGSYGNINGER - TILLEGGSAREAL. ANDEL AV FELLESAREAL yg ni ngstyp /Arealtype 1- SFO-bygning 2. Eldre skolebygning 3. tfthus 4. Frittliggende/tilbygget Frittstående Frittstående Fritbtående yggeår 1997 Ca Eldre dato ruttoareal (TA) m' M Fundamentering Støpt gulv på grunn Gråsteinsmur Hovedbyggemateriale Trebindingsverk LaitetpaanK/orndrn gsver k Yttertak Saltak tekket med takstein Saltak tekket takstein Varmeisolering God Under middels Vedlikeholdsstatus Middels Under middels Teknisk nyverdi pr. m' TEKNTSK I{YVERD (å {2 H) KR: VERDTREDUKSJON (+ 121) KR ilreggsopprysnrnger: 1. Se vedlegg for nærmere spæifikasjon. 2. Se vedlegg for nærmere spesifikasjon. Mellom hovedbygg og denne bygning er bygget innebygget gang. 3. Nevnte uthus er av en slik forfatning at denne sees på som kondemnabel og uten verdi og derfor ikke beskrevet nærmere. 9. SPESIELLE OPPLYSNINGER Konsesjonsptikt: fl Ja El Nei Tilleggsopplysnirqer: Offentlig forkjøpsrett: I J" E] N"i Privat forkjøpsrett: fl.ta EI ruei Eiendommen er i dag en skoleeiendom i bruk. Da skolen skal selges er det store muligheter for at ny eier vil søke om bruksendring til annet bruk. I den forbindelse er i flg. kommunen åpen for omregulering til annet bruk som f. eks. næring, bolig, forretningsvirksomhet osv. 10. KONTRAKTS. OG LEIEFORHOLD - NøDVENDIGE PAKOSTNINGER Sum TA (rub.5) m2 Kontraktsfestet utleie: m2 Ledig areal: m2 Vakansgrad o/o: Tilleggsopplysninger: Kommunen bruker eiendommen til eget bruk. Ved vurdering av leieinntekter er her vurdert leieinntekter etter dagens planløsning og markedssituasjon TILSTANDSRAPPORT - REHAILITERI NGSVURDERING Tilstandsrapport foreligger: [ ;" EI tt.i vedlagt: [.la I wei Rehabiliteringsvurdering foreligger: [ ;a [ Nei vedlagt: n la [ ruei Taksten har tilleggs[rilag, El.la I Nei Tilstandsrapport nødvendig? n la Hvis ja, hvorfor? 12. TEKNISK VERDI A (Rubr. 5) (Rubr.6.1) C(A+) D (Rubr.6.2) E (C-D) F {Rubr. 7) G (E-F) H (Rubr. ) (Rubr. 8) J (H-r) K (G+J) L (Rubr. 3) M (K+L) Normal teknisk nyverdi, siedsbetinget Tillegg fer ekstra standard Sum Fradrag pga. byggemåte og planløsning Teknisk nyverdi hovedbygning Teknisk uerdireduksjon Teknisk verdi hovedbygning Teknisk nyverdi andre bygninger Teknisk verdireduksjon andre bygninger Teknisk verdi andre bygninger Teknisk verdi samlet bebyggelse Justert teknisk tomteverdi SUM TEKNISKVERDI kr kr kr -kr kr -Kr kr -Kr kr kr Kf kr KR tg 't Hurdal Side 5 av 7 lnitialer:

7 ,-T-! IAKSERINGStsORUND 13. SAMLET EDøMMELSE ydel/distrikt Attraktivt Nærområdet Sentralt Tomten n Utviklingstendenser Servicestandard Miljø Plassering i området Sol og utsikt Trivselsverdi Anleggsverdi 14. MARKEDSVERDI uutr nne trnt] IX I--J TIN UIJN X nnn ntre ntrr ntrn n trtru UULI n ntrn trnn tr 8trtr u nnn E trntr trtrn ygningen Materialstandard Utførelsesståndard Planløsing Modemitet Arbeidsmiljø Vedlikehold Innvendig Utvendig Eiendommen Helhetsintrykk Markedsinteresse ti UUtX L-J nnr trntr a trtrtr nne trntr trntr ntr nn! nnn n trrn nne Dnn nnn r_l a nnn tren nnn n nnn År1 Arz Ar3 Ar4 År5 Leieinntekt L 520 {X}0 53:} 000 åt it FDV - kostnader s æ Festeavgifter, Fa Driftsoverskudd g Nåverdi av driftsoverskudd gn Aro Ar7 År Ar9 Ar 10 Leieinntekt L FDV - kostnader Festeavgifter, Fa Driftsoverskudd g { Naverot av onnsoverskudd qn s Inflasjon Justeringsfaktor for leieinntekter Avkastningskrav = nominell kalkulasjonsrente Arlig nominell eiendomsverdistigning Sum nåverdi av driftsoverskudd eregnet avkastningsverdi Nødvendige påkostninger JUSTERT AVKASTNINGSVERDI Nåverdi av restverdi etter'10 år Nominell restverdi etter 10 år GN =sum(gn1.."9n10) A=GNxaf Se anmerkninger i rubrikk 10 = A - Nødvendige påkostninger Ro=A-GN R10 e= kr.: Kr_: - kr.; kr.: kr.: kr.: 2.5 Yo 100 o/o m= 14 o/o 1.5 o/o A Kommentarer: Eiendomm av en spesiell karakter for satg da dette er en barneskole, Satgsobjekt av dene type er sjelden eller nesten aldri til salgs og defor er her lite sammenligningsgrunnlag for verdsettelse for dette. Ved verdiettelse må mån ner å i betraktning altemativ bruk-uten om_innredning- samt tomteverdi og utnyttelse av denne. Ominnreding til annet bruk og kostander for dette og heisyn til inntjening/fordel ut fra detåe må kjøperselv vurdere. Ved en vanlig vurdering av en nåringseiendom, vit kapltatisert reell eileåntaæådig leiei'nnøifor eiendommen, være en av parametrene som vil danne grunnlag for en antatt markedsverdi, En annen vurdering vil værå hva kan eiendommen alternativt benyttes til, Forskiell mellom justert avkastningsverdi og angitt markedsverdi er tiltagt tomteverdi av netto areal som kan bebygges. Nedenstående angitte markedsverdi gir her et uttrykk for hva som kan forventes for eiendommen i dagens marked med hensyn til størrelse, slitåsje, standard, type bygninger og beliggenhet" Takstmennene har etter beste skjønn og erfuring vurdert dagens markedsverdi. DAGENS MARKEDSVERDI, M MARKEDSVERDI PR M'?, m=m/ta KAPITALISERINGSPROSENT AR 1, p g1/m x 100 KR. KR o/o 14t Hurdal Side 6 av 7 Initialer:

8 :.;ijli:ili:1, r-rr ta IAKSERINGSTORUND 15. UNDERSKRIFTER Ulle*ørn. den m1, -.c'.i;:i }Iffifficffi/ Organisasjonsnummer:

9 Takst Strømmen skole Side:05 1. Hovedspesifikasjon: ygningstype: Skolebygning SFO Antall etasjer/bygningssnitttype: ygningen er planløsning over ett plan. yggeår:199v Tilbygget: Ombygget: Moderniseft: 2. Arealer-romfordeling-teknisk nyverdi: Arealer er angitt i hh til opplysninger gitt av kommunen og delvis kemlagte tegninger. Her kan forekomme awik. Arealer TA-areal Arealanvendelse. Hovedbygg 245 m? Normal teknisk nlverdi, stedsbetinget: KR m)0. 3. Tekniskspesifikasjon: ygget er bygget og brukes til skolebygning for SFO lnnehar typiske rorn for denne bruk. Grunnforholdlfundamentering: Etter opplysninger fra eier er lrer leirholdig grunn som regnes som fast byggegrunn uten af her er foretatt nærme,re geologiske undersøkelser. ygningen har såkalt støpt plate på mark og fundamentert med ringmur. Kjellervegger: Hovedbæresystem: Yfiervegger: Vinduer: Innervegger: Etasjeskiller: Yttertak: Sanitæranlegg: Vanneanlegg: Varmegienvinning: Ventilasjon: El-kraftanlegg: Signal* og alarmanlegg: rannseksj oneri ng/røming: Tilfluktsrom: Til I eggssopplysninger: Ingen Trekonstruksjon Trebindingsverk kledd med trepanel utvendig 2.lg.glass i trerammer. Treverk kledd med trepanel og malt strie. etong gulv med belegg og en mindre del fliser. Tekket med betongstei n". Åpne rørføringer og utstyr og kapasitet tilpasset bruken. Culwarme ved varmekabler i del av bygning og for øvrig panelovner. Varmegi envi nnin g i forti ndel se rned venti lasj onsanl egg. Mekanisk balansert anlegg. Anlegg og størrelse tilpasset dagens bruk. Åpne kabelføringer. Tyveri anlegg til koblet kommunens eget vaktordning. I hh til gjeldende forskrifter på byggeår. Ingen Tekniske anlegg er ikke funksjonstestet og heller ikke beskrevet nærrnere da dette krever spesialkomnetanse. 4. Samlet teknisk vurdering: Sum verdireduksjon i relasjon til teknisk nyverdi: KR: Tilleggsopplysninger: ygningen må kunne sies å holde en god vedlikeholdsstatus" Registrert grønske på takstein. Viktig å hclde tak og takrenner fri for løv og lignende. Fasade med trepanel mot øst og sør bør males/beises i nær fremtid. Forøwig ingen registrerte skader/fbll" il,[,.lrj \

10 Takst Strømmen skole Side:06 1. Hovedspesifikasjon: ygningstype: Sko ebygning, eldste bygring gut Antall etasjer/bygningssnitttype: ygningen har en mindre del kjeller, I og 2 etasje med lofteksie. yggeår: Ca Arealer-romfordeling-teknisk nyverdi: Arealer er angitt i hh til opplysninger gitt av kommunen og delvis fremlagte tegninger. Her kan fbrekamme awik. Arealer Hovedbygg 633 m2 TA-areai Arealanvendelse. ygget har del kjeller l. 2.etasje og loftetasje. Kjeller innehar lag$ngsrorn. Dette areal er ikke medregner da disse ikke holder mål til måleverdighet. ygningen innehar to klasserom, kontorer, rom som i dag brukes til bibliotek, møteronq gruppero{n, wc og diverse som kopiering, arkiv og lignende foruten teknisk rom. I-o{t brukes i dag til oppbevaring. Normal teknisk njverdi, stedsbetinget: KR Tekniskspesifikasjon: Grun nforhold/fundamentering : Kjellervegger: Hovedbæresystem: Ytteruegger: Vinduer; Innervegger: Etasjeskiller: Yttertak: Sanitæranlegg: Varmeanlegg: Varmegienvinning: Ventilasjcn: El-kraftanlegg: Si gnal- og alarmanlegg: rannseksj onering/røming: Tilfluktsrom: Ti I I eggssopplysninger: Etter opplysninger fra eier er leirhold grunn som regnes som fast byggegrunn uten at her er foretatt geologiske underuøkelser. Fundamente.ittg pa gråsteinsmur. Gråsteinsmur. Trekonstruksjon. Tømmer utlektet med trepanel. Vinduer av fypen doble, enkelte med 2.lag glass. indingsverk/iømlner med kledninger av trepanel og malt strie og glatte flater Trebjelkelag. Tekket med betongtakstein Apne rørføringer og hvit nonnalt utstyr for bruken. ved panelovner. _Strøm Mekanisk ventilasjon av nyere dato i flg. eier. Apne kabelføringer med lysarmatur nødvendig for bruken Tyverialarm tilkngtet beredskap internt i kommunen. Forutseftes utføt i h. h. til gieldende forskrifter. Ingen Tekniske anlegg er ikke funksjonstestet og heller ikke beskrevet nærrnere da dette krever spesialkompetanse. l'1\, n(! 1

11 Takst Strømme skole forb- side:07 4. Samlet teknisk vurdering: Snm verdirdlksjon i relasjoa fil tekrisk *yverdl I(R:8*S{X}.{}{ts Tiileggsspplysniræer. Har her valgt å se bygr+ingen uader et vedr. verdireduksjoa i hh til elde, skaderog slitasje- ygningen aveldre fugang har nce vedlikeholdsetterslep spesiett rdr det gielder over{latekledninger og vinduer Til bnrk som dag ns bruk sksle er S'gning fll wnoderne og uprakisk. Her må påregnes store påkostninger for å få bygningefi "ppgruært til en modeme bnd<lansett bruh t{er krm nevnes at vinduer bør sktftes,.rtoenaig pa"ul og dører står på tur fs ubkiffning inkl. efiøisotrering. En del overflatekledninger og irmvendig t up. er slitl Vennlasjonsanleggbør også oppgraderes. Det opplyses at enåpipaer ute av iunt*jon. Taktel:ke mdbeslagmåpåregnes å skiftes innen de nærmeste fu. Takrenner erdefekte- Registrert råte ved tålfftstikk ved hovedinngang.