Historikk (1) Muskel- og skjelettlidelser som yrkessykdommer? Historikk (2) Mange tidligere utredninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Historikk (1) Muskel- og skjelettlidelser som yrkessykdommer? Historikk (2) Mange tidligere utredninger 16.04.2010"

Transkript

1 Historikk (1) Muskel- og skjelettlidelser som yrkessykdommer? Temadag 14. april 2010 Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser Ingrid Sivesind Mehlum, overlege phd Statens arbeidsmiljøinstitutt 1894: Lov om ulykkesforsikring for arbeidere i fabrikker mv. 1928: Forskrifter om hvilke bedriftssykdommer som skulle likestilles med ulykker Forgiftninger (bly, kvikksølv, fosfor) og miltbrandsmitte 1935: Yrkessykdomslista ble utvidet som følge av ratifikasjon av ILO-konvensjonen nr. 42 Silicose Forgiftninger (arsenikk, bensol, halogen-kullvannstoffer) Sykdomsforandringer fremkalt av stråling Primitive (primære iflg. konv.) hudepitheliomer 2 Historikk (2) 1957: Forskrifter om yrkessykdommer (RTV, Arb.tilsynet, Norsk bedriftslegeforening, Den norske Lægeforening, Norsk arbeidsgiverforening, Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon og Ankenemnda for ulykkestrygden) Identisk med dagens yrkessykdomsforskrift ( 1), unntak: Omformulering av vibrasjonssykdommer i armer og hender (Gruppe F) Tilføyelse av sykdommer som skyldes smitte under arbeid på lege- eller tannlegekontor mv. (Gruppe H, punkt 2) Siste endring (1997): Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) ble tatt inn på lista Yrkessykdommer som skal likestilles med yrkesskade ( 1) A. Sykdommer som skyldes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning. B. Allergiske og idiosynkratiske hud- og lungesykdommer. C. Sykdommer som skyldes strålingsenergi. D. Nedsatt hørsel som skyldes larm fra maskiner, verktøy, prosesser og annet. E. Lungesykdommer som skyldes påvirkning av finfordelte stoffer. F. Sykdommer i armer og hender, herunder vasospastisk syndrom i hendene, samt nevropatier, når sykdommen er framkalt av vibrasjoner overført fra vibrerende maskiner, pressluftverktøy, bankehammere o.l. G. Sykdommer som skyldes endringer i barometertrykket under visse arbeidsforhold som hos dykkere, flygere og andre. Herunder medregnes også skader på sentralnervesystemet. Videre medregnes sykdom som skyldes forholdene under opphold i trykkammer. H. Sykdommer som skyldes smitte. I. Sykdommer etter vaksinasjon som har samband med yrket. 3 4 Klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade ( 2) A) Følger av kulde og lav temperatur under arbeid i ishavsstrøk B) Følger av sterk varme og sol under arbeid i tropiske eller subtropiske strøk C) Karantenesykdommer - cholera asiatica (kolera) - febris flava (gul feber) - pestis (pest) - variola (kopper) D) Malaria Mange tidligere utredninger men hvilke sykdommer som skal godkjennes som yrkessykdom, er i liten grad behandlet Walmannutvalget (NOU 1976: 16): Yrkesskadebegrepet burde dekke flest mulig yrkesbetingede helseskader Arbeidsgruppe under SHD (1998) utredet mulighetene for en utvidelse av listen over yrkessykdommer, slik at den også skulle omfatte spesielle slitasje- og belastningslidelser som er klart yrkesbetingede Forslag om å inkludere 5 spesifikke tilstander muskel- og skjelettsykdommer Kvinnehelseutvalget (NOU 1999: 13): Også muskel- og skjelettlidelser og psykiske belastninger må kunne utløse yrkesskadefordeler, dersom de er arbeidsrelaterte Yrkesskadeutvalget (NOU 2004: 3): Yrkessykdomslista i liten grad tilpasset typiske kvinneyrker i strid med likestilling? (LO, Sykepleierforbund, Likestillingsombud) 5 6 1

2 Dagens yrkessykdomsliste Ikke reelt revidert på 50 år Basert på spesifikke yrkessykdommer Med to større åpne kategorier Lungesykdommer Sykdommer forårsaket av kjemikalier Benyttes både for yrkesskadetrygd og yrkesskadeforsikning Sikkerhetsventil i yrkesskadeforsikringen Individuell vurdering av andre sykdommer Benyttet i svært liten grad 7 Ekspertutvalgets medlemmer Helge Kjuus, forskningssjef dr. med., leder Erik Falkum, professor dr. med spesialist i psykiatri, Oslo Håkon Lasse Leira, overlege, Trondheim Jan Vilis Marton, avdelingsoverlege, Tromsø Bente Moen, professor dr.med., Bergen Bente Ulvestad, bedriftslege dr.med., Oslo Eira Viikari-Juntura, professor dr.med., Helsinki, Finland Halfrid Waage, klinikksjef, dr.med., Skien Ingrid Sivesind Mehlum, overlege (sekretær) 9 Yrkessykdomsutvalgets mandat Utvalget skal (bl.a.): Vurdere om visse yrkesbetingede lidelser som over tid har utviklet seg i muskel- og skjelettsystemet, bør kunne godkjennes som yrkessykdom. Eventuelle forslag fra utvalget om å godkjenne nye sykdommer må konkretiseres med definerte diagnoser, herunder beskrive hvordan den medisinske årsakssammenhengen mellom yrket og sykdommen skal kunne påvises Utvalgets forslag Ny oppdatert detaljert liste, basert i all hovedsak på navn på sykdommene Tre nye sykdomsgrupper: Muskel- og skjelettsykdommer Skulder, albue, underarm, håndledd, kne Psykiske sykdommer Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) Fosterskader Åpnet for flere alvorlige infeksjons- og tropesykdommer 11 Sykdomsgrupper A. Lunge- og luftveissykdommer og allergier B. Hudsykdommer C. Leversykdommer D. Nyresykdommer E. Sykdommer i nervesystem F. Sykdommer i sanseorganer G. Kreft H. Infeksjoner/smitte I. Muskel- og skjelettsykdommer J. Psykiske sykdommer K. Andre sykdommer L. Fosterskader 12 2

3 Kriterier for valg av sykdommer Utvalget anbefaler at enkelte muskel- og skjelettsykdommer settes på en liste over godkjente yrkessykdommer. Dette er sykdommer som med rimelig presisjon kan diagnostiseres på bakgrunn av både symptomer og kliniske undersøkelser, og der eksponeringen kan objektiviseres. Smertetilstander uten mer spesifikke kliniske funn er dermed ikke inkludert. I. Muskel- og skjelettsykdommer I.1. Skuldertendinitt (senebetennelse i skulder) I.2. Lateral epikondylitt (tennisalbue) I.3. Tendovaginitt (seneskjedebetennelse) og peritendinitt i underarm eller håndledd I.4. Karpaltunnelsyndrom (inneklemming av n. medianus) I.5. Olecranonbursitt (slimposebetennelse i albuen) I.6. Patellarbursitt (slimposebetennelse i kneet) av kortere eller lengre varighet Også sykdommer av kortere varighet er foreslått for alle de 6 diagnosene Betydning for forebygging Betydning for personer med yrkessykdom kan få dekket utgifter til behandling Også ulykkesskader og andre sykdommer av mindre kronisk karakter kan godkjennes som yrkessykdom, f.eks. hudsykdommer Godkjenning av sykdom/skade og vurdering av varig mén er to separate forhold I I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. Muskel- og skjelettsykdommer Skuldertendinitt (senebetennelse i a. Repetitive abduksjoner eller fleksjoner av skulder) (supraspinatustendinitt, skulderen (arm-elevasjoner) en signifikant del infraspinatustendinitt, av arbeidsdagen subskapularistendinitt, bicepstendinitt, b. Langvarig (totalt over en time i løpet av en impingement syndrom) av kortere vanlig arbeidsdag) abduksjon eller fleksjon av eller lengre varighet skulderen (arm-elevasjon) over 60 grader Bruk av vibrerende verktøy og annen manuell kraftutøvelse øker risikoen Lateral epikondylitt (tennisalbue) av a. Manuell kraftutøvelse i kombinasjon med kortere eller lengre varighet repetitivt arbeid b. Manuell kraftutøvelse i kombinasjon med vridde håndleddsstillinger Tendovaginitt (seneskjedebetennelse) a. Manuell kraftutøvelse i kombinasjon med og peritendinitt i underarm eller repetitivt arbeid håndledd av kortere eller lengre b. Manuell kraftutøvelse i kombinasjon med varighet vridde håndleddsstillinger Karpaltunnelsyndrom av kortere eller a. Manuell kraftutøvelse, spesielt bruk av lengre varighet klemkraft og bruk av vibrerende håndbetjent verktøy b. Manuell kraftutøvelse i kombinasjon med vridde håndleddsstillinger c. Manuell kraftutøvelse i kombinasjon med repetitive bevegelser d. Bruk av vibrerende håndbetjent verktøy i kombinasjon med repetitive bevegelser e. Direkte langvarig trykk på medianusnerven i karpaltunnelen Olecranonbursitt (slimposebetennelse Repetitiv gnidning eller kontinuerlig mekanisk trykk i albuen) av kortere eller lengre mot albuen varighet Patellarbursitt (slimposebetennelse i Repetitiv gnidning mot kneet eller langvarige kneet) av kortere eller lengre varighet perioder med knestående arbeid I.1. Skuldertendinitt (senebetennelse i skulder) a. Repetitive abduksjoner eller fleksjoner av skulderen (arm-elevasjoner) en signifikant del av arbeidsdagen b. Langvarig (totalt over en time i løpet av en vanlig arbeidsdag) abduksjon eller fleksjon av skulderen (armelevasjon) over 60 grader Bruk av vibrerende verktøy og annen manuell kraftutøvelse øker risikoen I.2. Lateral epikondylitt (tennisalbue) + I.3. Tendovaginitt (seneskjedebetennelse) og peritendinitt i underarm/håndledd a. Manuell kraftutøvelse i kombinasjon med repetitivt arbeid b. Manuell kraftutøvelse i kombinasjon med vridde håndleddsstillinger 3

4 I.4. Karpaltunnelsyndrom (inneklemming av en nerve til hånden) a. Manuell kraftutøvelse, spesielt bruk av klemkraft og bruk av vibrerende håndbetjent verktøy b. Manuell kraftutøvelse i kombinasjon med vridde håndleddsstillinger c. Manuell kraftutøvelse i kombinasjon med repetitive bevegelser d. Bruk av vibrerende håndbetjent verktøy i kombinasjon med repetitive bevegelser e. Direkte langvarig trykk på medianusnerven i karpaltunnelen I.5. og I.6. Bursitt (slimposebetennelse) i albuen eller kneet I.5. Olecranonbursitt (slimposebetennelse i albuen) Repetitiv gnidning eller kontinuerlig mekanisk trykk mot albuen I.6. Patellarbursitt (slimposebetennelse i kneet) Repetitiv gnidning mot kneet eller langvarige perioder med knestående arbeid Revidert EU-liste for yrkessykdommer Radial styloid tenosynovitis due to repetitive movements, forceful exertions and extreme postures of the wrist Chronic tenosynovitis of hand and wrist due to repetitive movements, forceful exertions and extreme postures of the wrist Olecranon bursitis due to prolonged pressure of the elbow region Prepatellar bursitis due to prolonged stay in kneeling position Epicondylitis due to repetitive forceful work Meniscus lesions following extended periods of work in a kneeling or squatting position Carpal tunnel syndrome due to extended periods of repetitive forceful work, work involving vibration, extreme postures of the wrist, or a combination of the three Other musculoskeletal disorders not mentioned in the preceding items where a direct link is established scientifically, or determined by methods appropriate to national conditions and practice, between exposure to the risk factors arising from work activities and the musculoskeletal disorder(s) contracted by the worker Muskel- og skjelettsykdommer som ikke er foreslått tatt med Nakkelidelser/-sykdommer Korsryggsykdommer Hofteleddsartrose Helseeffekter av helkroppsvibrasjon Nakke- og korsryggslidelser (1) Det meste av dokumentasjonen gjelder sammenheng mellom arbeidsbelastninger og forekomst av plager, dvs. subjektive tilstander uten spesifikke kliniske funn Det finnes ikke veletablerte definisjoner og verktøy for å stille en rimelig presis diagnose ved plager Dokumentasjon av sammenheng mellom arbeidsforhold og kliniske funn er fortsatt både divergerende og generelt utilstrekkelig Nakke- og korsryggslidelser (2) Dersom det kan bli internasjonal enighet om diagnostiske kriterier, og dokumentasjonen av årsaksfaktorer kan styrkes, vil vi anbefale at man utreder om det finnes grunnlag for å inkludere enkelte nakkediagnoser og ryggsykdommer på lista over yrkessykdommer i løpet av de nærmeste år 4

5 Hofteleddsartrose Veldefinert diagnose Noe dokumentasjon for en sammenheng tunge løft over minst år landbruksarbeid i minst 10 år Foreløpig utilstrekkelig dokumentasjon Kommende studier vil kunne gi bedre informasjon om ulike faktorers rolle som årsak til hofteleddsartrose Det vil da være naturlig å foreta en fornyet vurdering Helkroppsvibrasjon Ikke tilstrekkelig dokumentasjon for en sammenheng med korsryggsykdom De fleste studier kan ikke skille mellom effekten av vibrasjon og andre ergonomiske belastninger, f. eks. lengre tid i sittende stilling og uhensiktsmessige arbeidsstillinger Uenighet om diagnostiske kriterier for ryggsykdom Premisser for forslaget Etablering av et sikkerhetsnett, dvs. at sykdommer som ikke står på lista, også skal kunne godkjennes som yrkessykdom ved en individuell vurdering. Utarbeidelse av spesifiserte veiledninger med krav til tilstrekkelig eksponering for de ulike sykdommene, jf. de danske veiledningene. Etablering av et organ som foretar regelmessig revisjon av lista. 27 Sikkerhetsnettet Sikkerhetsnettet gi mulighet for å få vurdert følgende sykdommer som ikke står på lista: Sykdommer som er så sjeldne at de ikke er tatt med eller er uteglemt. Sykdommer der ny kunnskap er i ferd med å gjøre det aktuelt ta å inn sykdommen og/eller ny eksponering på lista. Spesielle enkelttilfeller der det framstår som klart urimelig å ikke godkjenne yrkessykdom, selv om sykdom og/eller eksponering ikke står på lista. Flere tilstander vil kunne bli vurdert enn under det snevrere begrepet sikkerhetsventil Vanlig bevisbyrderegler Sverige Anmeldt, S Anmeldt, DK 8 Godkjent, S 6 Godkjent, DK Sverige : Meldte og godkjente sykdommer Anmeldte og godkjente arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager i Sverige og Danmark (Antall per 1000 yrkesaktive) Kilder: ISA, SOU 1998:37, Offisiell statistik 2003 Arbetarskyddsstyrelsen rapport 1993:3 Arbetsmiljövärkets hjemmeside (19 okt 2007) Arbejdsskadestyrelsens årsrapporter og hjemmeside (19 okt 2007) 5

6 Danmark: Ferdigbehandlede saker etter diagnose i 2006 Danmark: Godkjennelsesprosent i 2004 Konsekvenser av utvidelse av lista på muskel/skjelettområdet sammenliknet med Danmark Danmark (gj.sn ) Norge I Muskel/skjelettsykdommer Godkjente Erstatning Erstatning I.1. Skuldertendinitt (senebetennelse i skulder) (supraspinatustendinitt, infraspinatustendinitt, subskapularistendinitt, bicepstendinitt, impingement syndrom) av kortere eller lengre varighet I.2. Lateral epikondylitt (tennisalbue) av kortere eller lengre varighet I.3. Tendovaginitt (seneskjedebetennelse) og peritendinitt i underarm eller håndledd av kortere eller lengre varighet I.4. Karpaltunnelsyndrom av kortere eller lengre varighet I.5. Olecranonbursitt (slimposebetennelse i albuen) av kortere eller lengre varighet I.6. Patellarbursitt (slimposebetennelse i kneet) av kortere eller lengre varighet Totalt: 176 Konsekvenser av utvidelse av lista på muskel/skjelettområdet sammenlikning med andre nordiske land Anslag for Norge (basert på danske tall) : 176 nye godkjente muskel-skjelettsykdommer med tilkjent erstatning per år i skulder/albue/underarm/hånd/kne Under forutsetning av samme vurdering i Norge og Danmark, justert for befolkning Usikker effekt av å inkludere kortvarige tilstander Finland: Meldt 1360 nye tilfeller av muskel-skjelettsykdommer i skulder/armer/hånd (2002) 21 % seneskjedebetennelser, 42 % epicondylitter, 2 % slimposebetennelser, 35 % annet Totalt blir 27 % av alle anmeldte sykdommer godkjent (ca. 370 tilfeller?) Skuldersykdommene kan bli kroniske, mens albue/håndsykdommene oftere er reversible Sverige: Meldt ca yrkessykdommer årlig i perioden , hvorav vel muskelskjelettsykdommer Godkjennelsesprosent ca. 20 % Ca 1950 godkjente muskel-skjelettsykdommer Avsluttende kommentar Omfattende revisjon Helt ny liste Nye sykdomsgrupper (muskel/skjelett, psykisk, foster) Sikkerhetsnett Få nye sykdommer på lista Ile langsomt Vanlig forekommende sykdommer/plager Diagnostiske kriterier mangelfulle Kompliserte årsaksforhold Utilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon Kort tidsfrist Todelt prosess a) faglig b) politisk 35 Avsluttende kommentar Viktig å etablere system for Regelmessig revisjon av lista Utarbeidelse av spesifikke veiledninger med eksponeringskrav Behandling av saker under sikkerhetsnettet Forutsigbar, konsistent og rask saksbehandling Yrkessykdommer er forebyggbare Viktig å etablere ordninger som best mulig ivaretar den enkelte arbeidstaker med mulig yrkessykdom Vår rapport inngår som et ledd i det videre arbeidet med samordning av regelverk for yrkesskadetrygd og yrkesskadeforsikring 36 6

7 Forslag til ny lov om arbeidsskadeforsikring Behov for samordning og forenkling av dagens regelverk med rettigheter etter 1. Lov om folketrygd (ftrl) 2. Lov om yrkesskadeforsikring (yforsl) NOU 2004: 3 Full enighet mht. gjeldende rett og andre faktiske forhold Stort sett enighet mht. vurderinger av gjeldende ordninger og behovet for endringer Uenighet om organiseringen av en ny arbeidsskadeforsikring 37 Forslag til ny framtidig arbeidsskadeforsikring Høringsnotat fra AID des frist mars 2009 Framtidig organisering Revisjon av yrkessykdomslista Noe uklart hvilket årsaksbegrep som skal legges til grunn Hovedårsakslæren (jf. ftrl) Betingelseslæren (jf. yforsl) Høringsuttalelsene sprikte særlig mht. organisering en ny lov forutsetter en viss enighet Noe uenighet om hvilke sykdommer som bør kunne godkjennes 38 Hvor står saken i dag? Morten Gaarder, AD, : Vi oppsummerte spørsmålet om å slå sammen dagens to ordninger og regelverk på yrkesskadeområdet i én arbeidsskadeordning etter høringen i fjor, og forela saken for vår politiske ledelse. Den er imidlertid fortsatt til vurdering hos politisk ledelse, og vi kan derfor ikke si noe mer konkret om den videre prosessen på nåværende tidspunkt. Forslaget til ny yrkessykdomsliste i NOU 2008: 11 Yrkessykdommer ble som kjent hørt samtidig, og i sammenheng med forslaget om en ny arbeidsskadeordning. Dersom dette framlegget ikke blir en realitet, kan spørsmålet om en ny yrkessykdomsliste i nå gjeldende ordninger aktualisere seg

Muskel-skjelett-lidelser på ny yrkessykdomsliste?

Muskel-skjelett-lidelser på ny yrkessykdomsliste? Muskel-skjelett-lidelser på ny yrkessykdomsliste? Kurs 5.-6. nov 2009 Yrkesskader og yrkessykdommer Ingrid Sivesind Mehlum overlege Statens arbeidsmiljøinstitutt Yrkessykdommer som skal likestilles med

Detaljer

Ny arbeidsskadeforsikring ny yrkessykdomsliste bakgrunn og begrunnelse

Ny arbeidsskadeforsikring ny yrkessykdomsliste bakgrunn og begrunnelse Ny arbeidsskadeforsikring ny yrkessykdomsliste bakgrunn og begrunnelse Hva er nytt og hvilke følger kan endringer få? Kurs 5.-6. nov 2009 Yrkesskader og yrkessykdommer Overlege Ingrid Sivesind Mehlum Statens

Detaljer

Yrkessykdomsordninger - i et norsk (historisk), nordisk og europeisk perspektiv

Yrkessykdomsordninger - i et norsk (historisk), nordisk og europeisk perspektiv Yrkessykdomsordninger - i et norsk (historisk), nordisk og europeisk perspektiv Arbeidsmedisinsk vårkonferanse 11. mai 2009 Overlege Ingrid Sivesind Mehlum Statens arbeidsmiljøinstitutt Historikk (1) 1894:

Detaljer

Frokostseminar 26. februar 2009. Yrkessykdomsutvalgets forslag til sykdommer som bør kunne godkjennes som yrkessykdom

Frokostseminar 26. februar 2009. Yrkessykdomsutvalgets forslag til sykdommer som bør kunne godkjennes som yrkessykdom Frokostseminar 26. februar 2009 Yrkessykdomsutvalgets forslag til sykdommer som bør kunne godkjennes som yrkessykdom NOU 2008:11 Håkon Lasse Leira Arbeidsmedisinsk avdeling, St Olavs Hospital Bør sykdommer

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1956-2-SIG 200806007-/BHT 12.03.2009

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1956-2-SIG 200806007-/BHT 12.03.2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Simen Fremmergård Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1956-2-SIG 200806007-/BHT 12.03.2009 HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL NY FREMTIDIG ARBEIDSSKADEFORSIKRING

Detaljer

Yrkesskade mest for menn?

Yrkesskade mest for menn? I Norge er det omtrent like mange kvinner og menn som blir varig uføre, men når en ser på uføre med godkjent yrkesskade eller yrkessykdom, gjelder dette langt flere menn enn kvinner. Det er vanlig å forklare

Detaljer

Yrkesskadedekning. Dagens situasjon:

Yrkesskadedekning. Dagens situasjon: Yrkesskadedekning Dagens situasjon: Rettigheter i: Folketrygdlovens kapittel 13 Menerstatning Gratis medisinsk behandling/medikamenter Særregler ved beregning av uførepensjon Lov om yrkesskadeforsikring

Detaljer

Høring - forslag til ny arbeidsskadeforsikring - organisering og yrkessykdommer - og høring til yrkessykdomsutvalgets innstilling NOU 2008:11

Høring - forslag til ny arbeidsskadeforsikring - organisering og yrkessykdommer - og høring til yrkessykdomsutvalgets innstilling NOU 2008:11 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Yvonne E. Frøen Vår dato: 02.03.2009 Vår ref: 79719 Deres ref.: Medlemsnr.: Høring - forslag til ny arbeidsskadeforsikring

Detaljer

Yrkesskader. Et diskriminerende regelverk

Yrkesskader. Et diskriminerende regelverk Yrkesskader Et diskriminerende regelverk Møte mandag 5. mars 2007 Statssekretær Jan-Erik Støstad, Arbeids og inkluderingsdepartementet Fagforbundet: Jan Davidsen og Norsk Sykepleierforbund: Bente G. H.

Detaljer

Arbeidsrelaterte sykdommer

Arbeidsrelaterte sykdommer Arbeidsrelaterte sykdommer Grunnkurs C Forebyggende og miljørettet medisin Ingrid Sivesind Mehlum, overlege ph.d. Statens arbeidsmiljøinstitutt Hva er arbeidsrelatert sykdom? 39 % av pasienter i en allmennpraksis

Detaljer

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Sluttrapport fase 2 Desember 2005 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og anbefalinger... 4 2 Innledning... 5 3 Mandat... 7 4 Gjennomføring

Detaljer

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Arbeidstilsynet Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Tittel: Utredning og forslag til hva som bør gjøres med

Detaljer

Rt. 2013 s. 1642 Om tannlegeassistenter og kvikksølvdamp og om kravene til yrkessykdom i ftrl. 13 4

Rt. 2013 s. 1642 Om tannlegeassistenter og kvikksølvdamp og om kravene til yrkessykdom i ftrl. 13 4 [start kap] Rt. 2013 s. 1642 Om tannlegeassistenter og kvikksølvdamp og om kravene til yrkessykdom i ftrl. 13 4 Aslak Syse Aslak Syse er cand. med. (1972), cand. jur. (1988) og dr. juris (1996). Han har

Detaljer

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring Forståelsen av yrkesskadeforsikringslovens 11 første ledd bokstav c Kandidatnr: 179219 Leveringsfrist: 10.des.2009 Til sammen 11089 ord Veileder: Gudrun Holgersen 10.12.2009 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Omfang og konsekvenser av arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på norsk kontinentalsokkel

Omfang og konsekvenser av arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på norsk kontinentalsokkel Rapport juni 2005 Omfang og konsekvenser av arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på norsk kontinentalsokkel Utarbeidet for Petroleumstilsynet av Ingrid Sivesind Mehlum og Helge Kjuus Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder

Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder Tone Eriksen 1 og Ingrid Sivesind Mehlum 2 1 Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi 2 Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02590-A, (sak nr. 2013/616), sivil sak, anke over dom, (advokat Anne-Gry Rønning-Aaby til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02590-A, (sak nr. 2013/616), sivil sak, anke over dom, (advokat Anne-Gry Rønning-Aaby til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 12. desember 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02590-A, (sak nr. 2013/616), sivil sak, anke over dom, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Anne

Detaljer

Metoderapport. Avslag. for. Brennpunkt. NRK Program Riks, Bergen. Sendt: 21. november 2006

Metoderapport. Avslag. for. Brennpunkt. NRK Program Riks, Bergen. Sendt: 21. november 2006 Metoderapport Avslag for Brennpunkt av NRK Program Riks, Bergen Sendt: 21. november 2006 1. Journalister Kjersti Knudssøn, Program riks, Bergen Synnøve Bakke, Program riks, Bergen 2. Tittel Avslag 3. Publisert

Detaljer

MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE

MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE Kandidatnummer: 404 Veileder: Jon Gauslaa Leveringsfrist: 25.04.07 Til sammen 17 767 ord 19.04.07 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 Presentasjon av tema...1 1.1.1 Hva

Detaljer

Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser:

Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser: Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser: Kunnskapsstatus 2008 Utredning for Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet Avd for arbeidsrelaterte muskelskjelettlidelser STAMI rapport Årg. 9, nr 22 (2008)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02053-A, (sak nr. 2008/1099), sivil sak, anke over dom, (advokat Elisabeth S. Grannes) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02053-A, (sak nr. 2008/1099), sivil sak, anke over dom, (advokat Elisabeth S. Grannes) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 27. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02053-A, (sak nr. 2008/1099), sivil sak, anke over dom, If Skadeforsikring NUF (advokat Truls Nygård til prøve) mot A (advokat Elisabeth

Detaljer

Tjeneste i internasjonale operasjoner rapport om økonomiske rettigheter ved personskade

Tjeneste i internasjonale operasjoner rapport om økonomiske rettigheter ved personskade 2/83 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 SAMMENDRAG OG BAKGRUNN 1 SAMMENDRAG... 9 2 OM UTREDNINGEN... 10 2.1 Innledning... 10 2.2 Bakgrunn for nedsettelse av arbeidsgruppen... 10 2.3 Arbeidsgruppens sammensetning,

Detaljer

FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE. En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99

FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE. En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99 Rapport nr 4.2003 FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99 Del A: Forekomst, diagnose og eksponering (data fra meldeskjema) Del B: Prognose

Detaljer

BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI

BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI 1 BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI Forslag til alternative skjermingsmodeller 2 SAMMENDRAG Arbeidsgruppen har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet foretatt en gjennomgang av dagens betalingsordning

Detaljer

ARBEIDSMILJØ OG HELSE

ARBEIDSMILJØ OG HELSE FAKTAOVERBLIKK: ARBEIDSMILJØ OG HELSE status og utviklingstrekk Denne publikasjonen er en kortversjon av faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007. Les den og mer om NOA på www.stami.no/noa 2 FORORD Forhold

Detaljer

RAMAZZINI. Vibrasjonsskader. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 1

RAMAZZINI. Vibrasjonsskader. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 1 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 1 Temanummer: Vibrasjonsskader 2 - Ramazzini nr. 1.2011. Årgang 18 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift for arbeidsog miljømedisin

Detaljer

Elektromagnetiske felt og helse

Elektromagnetiske felt og helse NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1995:20 Elektromagnetiske felt og helse Forslag til en forvaltningsstrategi Rapport fra en tverrdepartemental embetsgruppe avgitt til Sosial- og helsedepartementet 21.

Detaljer

Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet

Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet MST-rapport 1/2013 MST-rapport 1/2013 Et muskel- og skjelettregnskap Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet Et muskel- og skjelettregnskap 2 0 1 0-2

Detaljer

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS P R A K S I S Diskrimineringsjuss i PRAKSIS Innhold Forord 7 Sammendrag 9 Kapittel 1 13 Innledning 1.1. Ombudets lovgrunnlag 14 1.2. Ombudets rettslige verktøy 14 Kapittel 2 17 Dokumentasjon av egne saker

Detaljer

Hva er et karakteristisk sykdomsbilde? Eksempler fra inneklima på arbeidsplassene

Hva er et karakteristisk sykdomsbilde? Eksempler fra inneklima på arbeidsplassene Kurs yrkesskader og yrkessykdommer, Trondheim 5-6 november Hva er et karakteristisk sykdomsbilde? Eksempler fra inneklima på arbeidsplassene Jens Mykland, NAV Sentralt Yrkessykdomskontor (Yrkessykdomskontoret)

Detaljer