Ny arbeidsskadeforsikring ny yrkessykdomsliste bakgrunn og begrunnelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny arbeidsskadeforsikring ny yrkessykdomsliste bakgrunn og begrunnelse"

Transkript

1 Ny arbeidsskadeforsikring ny yrkessykdomsliste bakgrunn og begrunnelse Hva er nytt og hvilke følger kan endringer få? Kurs nov 2009 Yrkesskader og yrkessykdommer Overlege Ingrid Sivesind Mehlum Statens arbeidsmiljøinstitutt

2 Yrkesskade Skade og sykdom som skyldes en arbeidsulykke Sykdom som skyldes påvirkning i arbeidet Rettigheter etter: 1. Lov om folketrygd (ftrl) 2. Lov om yrkesskadeforsikring (yforsl) 3. Kan også kreve erstatning fra arbeidsgiver etter alminnelige erstatningsregler Komplisert regelverk med ulike regler 2

3 Forslag til ny lov om arbeidsskadeforsikring Behov for samordning og forenkling av regelverket NOU 2004: 3 Full enighet mht. gjeldende rett og andre faktiske forhold Stort sett enighet mht. vurderinger av gjeldende ordninger og behovet for endringer Uenighet om organiseringen av en ny arbeidsskadeforsikring 3

4 Forslag til ny framtidig arbeidsskadeforsikring Høringsnotat fra AID des frist mars 2009 Framtidig organisering Revisjon av yrkessykdomslista Noe uklart hvilket årsaksbegrep som skal legges til grunn Hovedårsakslæren (jf. ftrl) Betingelseslæren (jf. yforsl) Det ligger nå til politisk vurdering Høringsuttalelsene sprikte særlig mht. organisering en ny lov forutsetter en viss enighet Noe uenighet om hvilke sykdommer som bør kunne godkjennes 4

5 Historikk (1) 1894: Lov om ulykkesforsikring for arbeidere i fabrikker mv. 1928: Forskrifter om hvilke bedriftssykdommer som skulle likestilles med ulykker Forgiftninger (bly, kvikksølv, fosfor) og miltbrandsmitte 1935: Yrkessykdomslista ble utvidet som følge av ratifikasjon av ILO-konvensjonen nr. 42 Silicose Forgiftninger (arsenikk, bensol, halogenkullvannstoffer) Sykdomsforandringer fremkalt av stråling Primitive (primære iflg. konv.) hudepitheliomer 5

6 Historikk (2) 1957: Forskrifter om yrkessykdommer (RTV, Arb.tilsynet, Norsk bedriftslegeforening, Den norske Lægeforening, Norsk arbeidsgiverforening, Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon og Ankenemnda for ulykkestrygden) Identisk med dagens yrkessykdomsforskrift ( 1), unntak: Omformulering av vibrasjonssykdommer i armer og hender (Gruppe F) Tilføyelse av sykdommer som skyldes smitte under arbeid på lege- eller tannlegekontor mv. (Gruppe H, punkt 2) Siste endring (1997): Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) ble tatt inn på lista 6

7 Yrkessykdommer som skal likestilles med yrkesskade ( 1) A. Sykdommer som skyldes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning. B. Allergiske og idiosynkratiske hud- og lungesykdommer. C. Sykdommer som skyldes strålingsenergi. D. Nedsatt hørsel som skyldes larm fra maskiner, verktøy, prosesser og annet. E. Lungesykdommer som skyldes påvirkning av finfordelte stoffer. F. Sykdommer i armer og hender, herunder vasospastisk syndrom i hendene, samt nevropatier, når sykdommen er framkalt av vibrasjoner overført fra vibrerende maskiner, pressluftverktøy, bankehammere o.l. G. Sykdommer som skyldes endringer i barometertrykket under visse arbeidsforhold som hos dykkere, flygere og andre. Herunder medregnes også skader på sentralnervesystemet. Videre medregnes sykdom som skyldes forholdene under opphold i trykkammer. H. Sykdommer som skyldes smitte. I. Sykdommer etter vaksinasjon som har samband med yrket. 7

8 Klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade ( 2) A) Følger av kulde og lav temperatur under arbeid i ishavsstrøk B) Følger av sterk varme og sol under arbeid i tropiske eller subtropiske strøk C) Karantenesykdommer - cholera asiatica (kolera) - febris flava (gul feber) - pestis (pest) - variola (kopper) D) Malaria 8

9 Mange tidligere utredninger men hvilke sykdommer som skal godkjennes som yrkessykdom, er i liten grad behandlet Walmannutvalget (NOU 1976: 16): Yrkesskadebegrepet burde dekke flest mulig yrkesbetingede helseskader Arbeidsgruppe under SHD (1998) utredet mulighetene for en utvidelse av listen over yrkessykdommer, slik at den også skulle omfatte spesielle slitasje- og belastningslidelser som er klart yrkesbetingede Kvinnehelseutvalget (NOU 1999: 13): Også muskel- og skjelettlidelser og psykiske belastninger må kunne utløse yrkesskadefordeler, dersom de er arbeidsrelaterte Yrkesskadeutvalget (NOU 2004: 3): Yrkessykdomslista i liten grad tilpasset typiske kvinneyrker i strid med likestilling? (LO, Sykepleierforbund, Likestillingsombud) 9

10 Internasjonale yrkessykdomslister: ILO-konvensjoner ILO-konv. nr. 18 om yrkessykdommer (1925) Ratifisert i av 4 sykdommer i forskrifter om bedriftssykdommer av 1928 ILO-konv. nr. 42 om yrkessykdommer (1934) Ratifisert i 1935 Yrkessykdomslista ble utvidet samme år Sykdommene på dagens tilleggsliste svarer til de 10 sykdommene og forgiftningene i konvensjonen ILO-konv. nr. 121 om yrkesskadetrygd (1964) Ratifisert av 24 land, men ikke av Norge, selv om alle sykdommer blir ivaretatt av yrkessykdomsforskriften Siste tilføyelse av sykdommer i

11 ILO-rekommandasjon nr. 194 om yrkessykdomsliste Ikke bare utviklet mtp. kompensasjon, men også registrering, melding og forebygging av yrkessykdommer Ikke folkerettslig bindende, men gir likevel føringer for utforming av politikken Treparts ekspertmøte 2005 ble ikke enige om utvidelse av lista Arb.giverne ønsket generelle kriterier for yrkessykdom, og ønsket ikke catch-all phrases ( sekkekategorier ) under hver hovedgruppe av sykdommer Treparts ekspertmøte i oktober 2009: Lista ble revidert 11

12 EUs rekommandasjon om den europeiske liste over yrkessykdommer (2003/670/EF)(1) Formål: Både forebygging og kompensasjon bl.a. hjelpe arbeidstakere til å vise sammenhengen mellom deres yrkesaktivitet og sykdom, samt søke om kompensasjon 2 yrkessykdomslister Bilag I: Europeisk liste over yrkessykdommer (92 sykd.) Bilag II: Formodes å være yrkessykdommer (49 sykd.) Kommisjonen har nylig fastsatt kriterier for anerkjennelse av hver enkelt av sykdommene i bilag I som yrkessykdom Ikke juridisk bindende, snarere veiledende/informative Europaparlamentet foreslo at Kommisjonen skulle vurdere å endre rekommandasjonen til et direktiv 12

13 EUs rekommandasjon: Den europeiske yrkessykdomslista (2) Medlemslandene henstilles til å innføre lista i bilag 1 i nasjonale lover og administrative bestemmelser om yrkessykdommer, slik at disse kan gi rett til erstatning og blir gjenstand for forebyggende tiltak å innføre en rett til erstatning for yrkessykdommer som ikke er oppført i bilag I, men der det kan bevises at den har yrkesmessig opprinnelse og karakter, spesielt hvis sykdommen er oppført i bilag II 13

14 Europa: Organisering De fleste land har yrkesskadeordninger Skader som skjer til og fra jobb (commuting accidents) dekkes ofte, i tillegg til ulykkesskader i arbeid og yrkessykdommer To hovedsystemer: 1. Organisert av selvstyrte forsikringsorganisasjoner, finansiert av arbeidsgiverne 2. Administrert av staten, som en del av det offentlige trygdesystemet, med økonomisk bidrag fra arbeidsgiverne Mange europeiske land har en blanding 14

15 Europa: Økonomisk kompensasjon Økonomisk kompensasjon gis for midlertidig eller varig uførhet og er vanligvis høyere enn det som gis som vanlige trygdeytelser Hva dekkes? Tapt arbeidsfortjeneste (de fleste land) Ménerstatning i tillegg (de nordiske land og Sveits) Yrkessykdommer koster betydelig mer enn yrkesskader (>3/4 av totalkostnadene i de fleste land) Lunge- og luftveissykdommer Muskel- og skjelettsykdommer Hudsykdommer Støyindusert hørselsnedsettelse 15

16 Europa: Yrkessykdomslister De fleste land har lister over sykdommer som kan bli godkjent som yrkessykdom (listesystem) Sverige: Ingen liste (åpent system), unntatt for infeksjoner. Alle sykdommer kan godkjennes hvis det er overveiende sannsynlig at skadelig påvirkning i arbeidet er årsaken. Finland: Alle sykdommer kan i prinsippet kompenseres dersom det finnes evidens for en sammenheng mellom eksponering og sykdom. Lister over sykdommer og eksponeringer der slik dokumentasjon finnes noe lettere å få kompensasjon for disse sykdommene. 16

17 Europa: Revisjon av yrkessykdomslister I de fleste land blir listene etablert og revidert av myndighetene Mange land har rådgivende organer/komiteer, bestående av eksterne eksperter I noen land deltar også arbeidslivets parter (Danmark, Luxembourg) De fleste land reviderer listene etter behov og på bakgrunn av ny kunnskap Danmark: Fast hvert 2. år Luxembourg: Fast hvert 5. år Belgia: Regelmessig, i gjennomsnitt hvert 5. år i løpet av 30 år 17

18 Europa: Godkjenning utenom yrkessykdomslista De fleste land har et system for godkjenning av yrkessykdommer som ikke står på yrkessykdomslista (jf. sikkerhetsventilen ) dvs. et blandet system (både liste og åpent) Tyskland, Luxembourg, Portugal (1960-tallet) Sverige (bare åpent system), Danmark, Østerrike (1970-tallet) Sveits, Italia (1980-tallet) Belgia, Frankrike (begynnelsen av 1990-tallet) De fleste sykdommer som godkjennes er likevel listesykdommer (slutten av 1990-tallet) Danmark, Italia: ca. 90 % Frankrike: ca. 96 % Tyskland, Østerrike: > 99 % 18

19 NAV: Godkjente yrkessykdommer 2004

20 NAV: Antall personer med godkjente yrkessykdommer i 2004 Diagnose I alt Menn Kvinner Svulster 93 Nervesystem 28 Larmskade (2%) Lunge/Luftveier (10%) Hud (43%) Øvrige (19%) I alt (88%) 126 (12%) Antall sysselsatte: 2.1 millioner Antall godkjent pr sysselsatte: 49

21 Eurogip 2002: Occupational diseases in 15 European countries in 2000 Claims and recognized per persons Land Meldt % godkjent Godkjent per Tyskland Danmark Finland Irland Italia Sverige Frankrike Norge 49

22 22

23 23

24 24

25 Eurogip 2002: Occupational diseases in 15 European countries Fem på topp - diagnosegrupper Land Tyskland Hud Støy Rygg Asbest Resp/allergi Danmark Muskel/skjelett Støy Rygg Hud Lunge Finland Muskel/skjelett Hud Støy Asbest Resp/allergi Italia Støy Muskel/ skjelett Silikose Hud Asbestose Frankrike Sverige Muskel/skjelett Støy Fys.faktorer Org.sos. faktorer Kjemisk Nederland Muskel/skjelett Psykosos. Støy Hud Lunge

26 Europa: Årsakssammenheng I de fleste land gjelder en presumpsjon for en yrkesmessig sammenheng for de sykdommer som er på lista, spesielt der både sykdom og yrke/eksponering er definert på lista ofte under visse forutsetninger, f.eks. knyttet til varighet av eksponering eller latenstid, for å bekrefte årsakssammenheng på individnivå For sykdommer under det åpne systemet ( proof system ) gjelder vanlig bevisbyrde den skadelidte må vise at det er en årsakssammenheng mellom arbeidsforhold og sykdom 26

27

28 Hvor finnes NOUen om yrkessykdommer? 2008/nou html?id=

29 Ekspertutvalgets medlemmer Helge Kjuus, forskningssjef dr. med., leder Erik Falkum, professor dr. med spesialist i psykiatri, Oslo Håkon Lasse Leira, overlege, Trondheim Jan Vilis Marton, avdelingsoverlege, Tromsø Bente Moen, professor dr.med., Bergen Bente Ulvestad, bedriftslege dr.med., Oslo Eira Viikari-Juntura, professor dr.med., Helsinki, Finland Halfrid Waage, klinikksjef, dr.med., Skien Ingrid Sivesind Mehlum, overlege (sekretær) 29

30 Utvalgets mandat (1) Utvalget skal foreta en nærmere utredning og vurdering av om dagens yrkesskaderegelverk i tilstrekkelig grad fanger opp sykdommer som klart skyldes forhold på arbeidsplassen, og foreslå eventuelle endringer med hensyn til hvilke sykdommer som kan likestilles med yrkesskade. 30

31 Utvalgets mandat (2) Foreta en utredning av hvilke sykdommer som kan likestilles som yrkesskade i dag. Vurdere om evt. sykdommer som skyldes forhold på arbeidsplassen, men som i dag faller utenfor yrkessykdomsforskriften, bør kunne godkjennes som yrkessykdom. Vurdere om visse yrkesbetingede lidelser som over tid har utviklet seg i muskel- og skjelett-systemet bør kunne godkjennes som yrkessykdom. Vurdere om visse yrkesbetingede lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid bør kunne godkjennes som yrkessykdom. Vurdere de økonomiske og administrative konsekvensene av forslagene. 31

32 Utvalgets mandat (3) Eventuelle forslag fra utvalget om å godkjenne nye sykdommer må konkretiseres med definerte diagnoser, herunder beskrive hvordan den medisinske årsakssammenhengen mellom yrket og sykdommen skal kunne påvises. Utvalget bør foreta en sammenligning av de medisinske vurderingene om sammenhengen mellom arbeid og helse i yrkesskadelovgivingen i andre land det er naturlig å sammenligne seg med. Utvalget kan innhente faglig støtte og innspill underveis, fra bl.a. ressurs- og kompetansemiljøer og berørte myndigheter. Utvalget skal legge fram sin utredning innen 24. juni

33 Dagens yrkessykdomsliste Ikke reelt revidert på 50 år Basert på spesifikke yrkessykdommer Med to større åpne kategorier Lungesykdommer Sykdommer forårsaket av kjemikalier Benyttes både for yrkesskadetrygd og yrkesskadeforsikning Sikkerhetsventil i yrkesskadeforsikringen Individuell vurdering av andre sykdommer Benyttet i svært liten grad 33

34 Yrkessykdommer som skal likestilles med yrkesskade ( 1) A. Sykdommer som skyldes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning. B. Allergiske og idiosynkratiske hud- og lungesykdommer. C. Sykdommer som skyldes strålingsenergi. D. Nedsatt hørsel som skyldes larm fra maskiner, verktøy, prosesser og annet. E. Lungesykdommer som skyldes påvirkning av finfordelte stoffer. F. Sykdommer i armer og hender, herunder vasospastisk syndrom i hendene, samt nevropatier, når sykdommen er framkalt av vibrasjoner overført fra vibrerende maskiner, pressluftverktøy, bankehammere o.l. G. Sykdommer som skyldes endringer i barometertrykket under visse arbeidsforhold som hos dykkere, flygere og andre. Herunder medregnes også skader på sentralnervesystemet. Videre medregnes sykdom som skyldes forholdene under opphold i trykkammer. H. Sykdommer som skyldes smitte. I. Sykdommer etter vaksinasjon som har samband med yrket. 34

35 Klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade ( 2) A) Følger av kulde og lav temperatur under arbeid i ishavsstrøk B) Følger av sterk varme og sol under arbeid i tropiske eller subtropiske strøk C) Karantenesykdommer - cholera asiatica (kolera) - febris flava (gul feber) - pestis (pest) - variola (kopper) D) Malaria 35

36 Utvalgets forslag Ny oppdatert detaljert liste, basert i all hovedsak på navn på sykdommene Tre nye sykdomsgrupper: Muskel- og skjelettsykdommer Skulder, albue, underarm, håndledd, kne Psykiske sykdommer Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) Fosterskader Åpnet for flere alvorlige infeksjons- og tropesykdommer 36

37 Sykdomsgrupper A. Lunge- og luftveissykdommer og allergier B. Hudsykdommer C. Leversykdommer D. Nyresykdommer E. Sykdommer i nervesystem F. Sykdommer i sanseorganer G. Kreft H. Infeksjoner/smitte I. Muskel- og skjelettsykdommer J. Psykiske sykdommer K. Andre sykdommer L. Fosterskader 37

38 Nye sykdommer som er spesielt vurdert Ryggsmerter tunge løft (spes. ischias/prolaps) Artrose i hofter og knær Hjertesykdom/hjerteinfarkt Lange arbeidsdager Stress Partikler Multippel kjemisk overfølsomhet (MCS) Inneklimaplager Brystkreft og nattarbeid

39 Premisser for forslaget Etablering av et sikkerhetsnett, dvs. at sykdommer som ikke står på lista, også skal kunne godkjennes som yrkessykdom ved en individuell vurdering Utarbeidelse av spesifiserte veiledninger med krav til tilstrekkelig eksponering for de ulike sykdommene, jf. de danske veiledningene Etablering av et organ som foretar regelmessig revisjon av lista 39

40 Sikkerhetsnettet Sikkerhetsnettet gi mulighet for å få vurdert følgende sykdommer som ikke står på lista: Sykdommer som er så sjeldne at de ikke er tatt med eller er uteglemt Sykdommer der ny kunnskap er i ferd med å gjøre det aktuelt ta å inn sykdommen og/eller ny eksponering på lista Spesielle enkelttilfeller der det framstår som klart urimelig å ikke godkjenne yrkessykdom, selv om sykdom og/eller eksponering ikke står på lista Flere tilstander vil kunne bli vurdert enn under det snevrere begrepet sikkerhetsventil Vanlig bevisbyrderegler 40

41 Utfordringer Krav til diagnose Krav til eksponeringskarakterisering Krav til årsaksdokumentasjon Epidemiologi Plausibilitet Krav til konsistens nye/nye vs. gamle/nye Forebyggelse/ føre var vs. erstatning Vanlig forekommende sykdommer med mange årsaker praktiske konsekvenser Liberal liste strenge årsakskrav? Streng liste liberale årsakskrav?

42 Nye sykdommer må konkretiseres med definerte diagnoser Illness Disease Sickness Figur 8.1. Sammenhengen mellom sickness, illness og disease. 42

43 Finland: Sykdommer som har sammenheng med arbeid 43

44 Finland: Sykdommer som har sammenheng med arbeid Årsakskrav 44

45 Danmark: Hvorfor nyt erhvervssygdomsbegreb? Udvidelse (mere rummeligt) Forenkling (hurtigere afgørelser) Mere retfærdigt og gennemskueligt (rimeligt) Fremadrettet (kun fra 1. januar 2005) Flere anerkendelser (~ flere pr./år = + 40%) 45

46 Danmark: Ferdigbehandlede saker etter diagnose i

47 Danmark: Medicinsk dokumentation - detailkrav Ved»medicinsk dokumentation«forstås, at følgende er opfyldt: 1) En biologisk naturlig og logisk forklaring på sygdommen. 2) En påvirkning, der må have en karakter og et omfang, der gør sygdommen sandsynlig. 3) En sammenhæng mellem påvirkning og sygdom, eksempelvis at øget påvirkning giver øget sværhedsgrad af sygdommen. 4) Undersøgelser om udbredelser i befolkningen, der bekræfter en sammenhæng. 5) Overbevisende rapportering af tilfælde, der er konstateret ved lægeundersøgelse. 6) En betydelig overhyppighed af sygdommen blandt personer, der er udsat for denne påvirkning, i forhold til personer, der ikke er udsat. Som udgangspunkt skal alle 6 betingelser være opfyldt. Ved den konkrete vurdering af, om en sygdom kan optages på fortegnelsen over erhvervssygdomme, kan de enkelte betingelser dog tillægges forskellig vægt.

48 Utvalgets krav til dokumentasjon (1) En definert sykdom som er basert på klare diagnostiske kriterier og opptrer etter spesifikke eksponeringsforhold i arbeid har en høyere forekomst blant eksponerte enn blant ueksponerte der det ut fra anerkjente vitenskapelige kriterier er dokumentert en årsakssammenheng mellom eksponering og sykdom. 48

49 Styrke Konsistens Spesifisitet Tidsrelasjon Kriterier for årsakssammenheng Bradford Hill 1965 Biologisk gradient (dose respons) Plausibilitet Sammenheng (koherens) Eksperiment Analogi

50 Utvalgets krav til dokumentasjon (2) Vi har vektlagt epidemiologisk dokumentasjon, samt toksikologisk basert dokumentasjon der dette er relevant. Bradford Hills kriterier har vært benyttet som vurderingsgrunnlag for vitenskapelig dokumentert årsakssammenheng Av Hills kriterier har utvalget i sitt arbeid framhevet assosiasjonens styrke, biologisk plausibilitet og holdepunkter for dose respons-relasjon som viktige forhold, som i utgangspunktet styrker en kausal sammenheng. 50

51 Økonomiske konsekvenser Foretatt av Mercer (Norge) as Basert på dansk og norsk yrkessykdomsstatistikk Dagens yrkesskadeordningen i Norge: mill. kr/år 1445 mill. kr for folketrygden 1000 mill. kr for forsikringen Yrkessykdommer: 30% eller 733 mill. kr Premisser 1000 godkjente sykdommer i Norge/år per i dag i Danmark Forskjellen skyldes i hovedsak m/s og psykisk 5% økning pga. sikkerhetsnettet 5% økning pga. økt oppmerksomhet Danmark: Streng godkjenningspraksis (akseptrate) 51

52 Økonomiske konsekvenser Merkostnader Størrelsesorden mill. kr per år. Ved samme akseptrate som i Danmark: 314 mill. kr Ved 4-doblet akseptrate: 953 mill. kr Viktigste bidrag: Fra muskel- og skjelettsykdommer og psykiske sykdommer Portvokterrollen Stor usikkerhet 52

53 Gjensidige-rapport 2008: Ny arbeidsskadelov utfordringer for selskapet og bransjen Den foreslåtte yrkessykdomsliste samt videre utvidelser av denne vil ikke være noe problem så lenge sykdommene er klart definerte Økte kostnader for hele bransjen vil etter våre beregninger komme på under 1 milliard kroner selv om enkelte ryggplager tas inn Ev. stadig nye utvidelser av listen vil kunne bli en utfordring i forhold til å sette en riktig premie på grunn av mangelfullt datagrunnlaget Utover dette ser prosjektet ingen store utfordringer knyttet til utvidelser av yrkessykdomslisten så lenge ikrafttredelsesreglene ikke endres 53

54 Avsluttende kommentar Omfattende revisjon Helt ny liste Nye sykdomsgrupper (M/S, Psykisk, Foster) Sikkerhetsnett Få nye sykdommer på lista Ile langsomt Vanlig forekommende sykdommer/plager Diagnostiske kriterier mangelfulle Kompliserte årsaksforhold Utilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon Kort tidsfrist Todelt prosess a) faglig b) politisk 54

55 Avsluttende kommentar Viktig å etablere system for Regelmessig revisjon av lista Utarbeidelse av spesifikke veiledninger med eksponeringskrav Behandling av saker under sikkerhetsnettet Forutsigbar, konsistent og rask saksbehandling Yrkessykdommer er forebyggbare Viktig å etablere ordninger som best mulig ivaretar den enkelte arbeidstaker med mulig yrkessykdom Vår rapport inngår som et ledd i det videre arbeidet med samordning av regelverk for yrkesskadetrygd og yrkesskadeforsikring 55

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Sluttrapport fase 2 Desember 2005 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og anbefalinger... 4 2 Innledning... 5 3 Mandat... 7 4 Gjennomføring

Detaljer

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet.

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet. Håndtering av Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag www.utdanningsforbundet.no Håndtering av 1. Innledning 2. Hva er en yrkesskade? 3. Første skritt 4.

Detaljer

Forslag til ny folkehelselov

Forslag til ny folkehelselov Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen 2 Innholdsfortegnelse Del I Innledning... 12 1 Innledning... 12 2 Høringsnotatets

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument Pensjon og forsikring NHOs politikkdokument Innhold 1. Innledning hva er utfordringene?... 03 2. Tjenestepensjoner og tilpassing til pensjonsreformen... 05 3. Individuell pensjonssparing... 07 4. AFP målsetninger

Detaljer

Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren

Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren Innstilling fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets og høgskolerådet. Levert 23. april

Detaljer

Personskadeerstatning

Personskadeerstatning NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1994:20 Personskadeerstatning Utredning fra et utvalg til å vurdere reformer i regelverket om utmåling av erstatning for personskader Avgitt til Justisdepartementet i

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01

Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01 Sosial- og helsedepartementet Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2000:23 Forsikringsselskapers

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger Trygdeytelsen arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010. «Å avklare for arbeid» betyr at man skal finne ut om personen kan fungere i vanlig arbeidsliv, og eventuelt hvor mye vedkommende kan jobbe, eller

Detaljer

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05 Internasjonal sammenligning av! sykefravær! Hovedrapport Rapport 2014-05 Proba-rapport nr. 2014-05, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 Aug/SK/HB, 26. mai 2014 -- Offentlig -- Rapport 2014-05 Internasjonal

Detaljer

RAPPORT. Sykefravær Kunnskapsstatus og problemstillinger. www.sintef.no

RAPPORT. Sykefravær Kunnskapsstatus og problemstillinger. www.sintef.no SINTEF A325 RAPPORT Sykefravær Kunnskapsstatus og problemstillinger Solveig Osborg Ose, Heidi Jensberg, Randi Eidsmo Reinertsen, Mariann Sandsund og Jan Morten Dyrstad www.sintef.no SINTEF Helse Gruppe

Detaljer

fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser

fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser April 2008 Innhold Forord... 4 1 Gjeldende lover og regler...

Detaljer

NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern

NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK Utredning fra utvalg

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Særskilt tilrettelagt opplæring i Europa

Særskilt tilrettelagt opplæring i Europa Særskilt tilrettelagt opplæring i Europa TEMATISK PUBLIKASJON Januar 2003 European Agency for Development in Special Needs Education Med støtte fra EURYDICE Informasjonsnettverket for opplæring i Europa

Detaljer

MOBILTELEFON OG HELSE

MOBILTELEFON OG HELSE MOBILTELEFON OG HELSE Rapport fra en ekspertgruppe opprettet etter oppdrag fra Helsedepartementet Oslo 1. april 2003. Mobiltelefon og helse. Dato: 02.05.03 Side 1 av totalt 58 Mobiltelefon og helse. Dato:

Detaljer

HMS-håndbok for utleide medarbeidere

HMS-håndbok for utleide medarbeidere HMS-håndbok for utleide medarbeidere Versjon oktober 2014 Innholdsfortegnelse 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. POLICY, MÅLSETNING OG side 4 STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3 Målsetninger

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer