NOU 2004:3 ARBEIDSSKADEFORSIKRING - HØRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOU 2004:3 ARBEIDSSKADEFORSIKRING - HØRING"

Transkript

1 LO Folkets Hus HER Deres ref: Sak / arkiv: Dato: 04/ Saksbehandler: Are Solli NOU 2004:3 ARBEIDSSKADEFORSIKRING - HØRING EL & IT forbundet har mottatt ovennevnte høring med tilhørende rundskriv fra LO, og har særlig sett på de punktene som LO påpeker i rundskrivet i tillegg til alle forslagene i kapittel 1 i NOUen. EL & IT Forbundet har hele tiden hatt høy fokus på yrkesskadeerstatninger og regelverket rundt dette. Vi har gjennom alle de yrkesskadesakene vi har, og har hatt, til behandling sett at det er et stort behov for å endre på innretningen og omfanget av regelverket som omhandler yrkesskadeerstatning. Det at det nå kan bli en bestemmelse om meldeplikt for arbeidsgiver også til forsikringsselskapet, vil være en viktig og riktig endring. Vi hadde håpet at man gjennom det nedsatte utvalget fullt ut skulle få anledning til å rydde opp i regelverket og fjerne mange av de urimeligheter og unntak som det er i dagens regelverk. Vi tenker for eksempel på forsikring ved reise til og fra jobb, det at belastningslidelser i Norge ikke er omfattet av regelverket, det at de tre vilkårene i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden må være oppfylt. Vi har tidligere påpekt usikkerheten rundt om man er forsikret eller ikke når man utfører sitt verv som tillitsvalgt eller verneombud. Er dette å utføre verv i arbeidsgivers regi eller faller det utenfor. Vi har også i den senere tid sett flere og flere eksempler på psykiske belastninger/påkjenninger som fører til uførhet, men som det er vanskelig å få godkjent som yrkessykdom/skade. Eksempel på dette er mobbing og trakkassering i arbeidslivet, som etter folketrygdloven ikke regnes som yrkesskade. Vi ser dessverre i mandatet at utvalget ikke skal vurdere å foreslå materielle endringer i regelverket for yrkesskader. Kontoradresse: Telefon: Bankgiro: E post: Internett: EL & IT Forbundet Youngsgt. 11c Telefaks: Organisasjonsnr.: E post til saksbehandler: Tlf. saksbehandler: 0181 Oslo MVA

2 Vi har også sett og erfart at det med dagens regelverk ikke er uvanlig i en sak at saksbehandlingstiden kan ta 5-7 år før endelig avgjørelse og at det i saken foreligger både 3 og 4 spesialisterklæringer. Vi ser også stadig vekk problemet med at forsikringsselskapene ikke er bundet av trygdens vedtak, verken på om det er en yrkesskade eller nivået på uførhetsgraden. Dette er en praktisering som er uholdbar, både for den enkelte som er blitt skadet og for samfunnet som helhet. Det er fryktelig frustrerende for klienten å oppleve at man får godkjent en yrkesskade i trygdesystemet, men avslag i forsikringsselskapet. Det neste er at man er uenig i nivået på uførhetsgraden både medisinsk og yrkesmedisinsk, noe som fører til at klienten må gjennom 2 til 3, og kanskje flere spesialistundersøkelser, blir til slutt utmattet av systemet og gir opp. Dette koster samfunnet enorme summer og er ikke en god utnyttelse av helsetjenestene i Norge. Vi må derfor si at vi ønsker velkommen en eventuell ny ordning hvor forsikringsselskapene blir forpliktet til å følge trygdens vedtak. Med det så sier vi også at vi er enig i Atle S. Johansen hoveddissens i pkt på side 27 og 28. Og i pkt på side 181 flg. Vi vil også berømme Atle S. Johansen for å ha tatt de dissenser han har gjort. EL & IT Forbundet er sterkt imot at det skal bli en arbeidsskadeforsikring som administreres helt og holdent av forsikringsselskapene. Det er nettopp forsikringsselskapenes praktisering av regelverket som er hovedproblemet med dagens ordning. Å overføre hele ansvaret til forsikringsselskapene gjennom den nye loven vil være å totalprivatisere hele yrkesskadeordningen i Norge og la bukken passe havresekken. Dette vil ikke føre til enklere og raskere saksbehandling eller en mer rettferdig ordning. Så til LOs subsidiære dissens i pkt side 351 flg. Vi støtter mindretallets forslag om at Trygderetten skal være klageinstans i den nye arbeidsskadeforsikringen. Dette er forutsatt at forslaget om en videreføring med to ordninger, men hvor forsikringsselskapene er pliktet til å følge trygdens vedtak ikke blir vedtatt. (subsidiært) Da vil det være Trygderetten overfor trygdesystemet og det vanlige rettsapparatet overfor selskapene. Vi er enig i at det må være en egen avdeling i Trygderetten som skal avgjøre klagesaker etter den nye arbeidsskadeforsikringen. Det er nødvendig for at vi skal få spesialister på området, en best mulig kompetanse og erfaringsgrunnlag i klageinstansen, samt at det vil bli et stort og faglig miljø på området. Vi merker oss også pkt 14.5 på side 352 flg. Forslag om at klageinstansen overtar saksbehandlingen når to år er gått. Vi er ikke enig i at man skal si bestemt to år, men for å gjøre saksbehandlingen i selskapet raskere og for å motvirke eventuell trenering av erstatningsoppgjørene, bør det vurderes å regelfeste en mulighet til å be klageinstansen om å overta behandlingen av saken. Det vil legge et press på selskapene til å få avsluttet saken innen rimelig tid, og vil gi klienten et pressmiddel overfor selskapene, noe som i dag mangler helt. Vi støtter også mindretallets forslag side 452 når det gjelder bestemmelse om arbeidssykdommer. Vi er i mot en tekst som gjør at det blir skadelidte som har bevisbyrden og skal bevise at den skadelige påvirkningen har skjedd på arbeidsplassen.

3 Vi støtter en uendret videreføring av nåværende lovtekst i den nye loven, alternativt støtter vi mindretallets forslag på side 453 skader og sykdommer som omfattes av forskriften.. og punktene a, b, og c. Vi støtter også mindretallets forslag når det gjelder forholdet rundt forståelsen av sikkerhetsventilen side 237. Vi kan ikke støtte et forslag som vil føre til at skadelidte må anlegge flere søksmål direkte mot arbeidsgiver. Et hovedformål med yrkesskadeforsikringsloven var jo nettopp å hindre konflikter vedrørende yrkesskader mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. EL & IT Forbundet går inn for at nåværende ordlyd videreføres uendret. Så har vi merket oss dissensen på side 322 i spørsmålet om det bør kunne gjøres unntak fra den obligatoriske forsikringsdekningen og det tenkes her på tariffmessige unntak. Først må det sies at det ikke bør være tvil om at vi som parter i arbeidslivet står fritt til å forhandle fram det vi måtte ønske innen hvilket som helst område, forutsetningen er selvfølgelig at dette ikke svekker gjeldende lovverk og at det sikrer tilsvarende eller bedre ordning enn loven. Et eksempel på dette er at man i en del tariffavtaler har fått inne bestemmelser om forsikring på reise til og fra jobb. Så lenge dette ikke er omfattet av lovene har partene i arbeidslivet funnet ut at her er behov for bestemmelser i tariffavtalen for å ha nødvendig dekning for våre medlemmer. Et annet eksempel er at tariffavtalene ikke har bestemmelser om avkortning pga medvirkning. Vi støtter mindretallet i at det må være organisasjoner med innstillingsrett etter arbeidstvistloven som kan foreta den type tariffavtalte unntak, altså forbedringer. Vi er sterkt i mot at en ny lov om arbeidsskadeforsikring skal gripe inn og begrense vår avtalefrihet! Det foreslås også på side 327 å innføre såkalte sviksbestemmelser i forsikringsavtaleloven. Vi er selvsagt enig i at det må være bestemmelser i loven som fører til nedsatt erstatning hvis det er åpenbart at det er snakk om bevisst svik. Men å gå så langt som flertallet gjør å si at skadelidte bør miste retten til all erstatning på grunn av sviket dersom vilkårene ellers er oppfylt, er å trekke det for langt. Vi mener det må være bestemmelser om avkortning etter alvorlighetens grad i sviket. Vi mener også at det må være balanse i kontraktsforholdet mellom partene i forsikringsoppgjøret og det må bety at et svik fra forsikringsgivers side også må føre til at selskapet pålegges å utbetale full erstatning uten nærmere rettslig prøving av kravet til årsakssammenheng og de øvrige vilkår. Det vil bety at det er like mye svik i at skadelidte krever eks 50 % mer enn han har krav på, som at selskapet tilbyr 50 % eller mindre av det han har krav på. Det siste er noe vi for øvrig ser i ganske mange tilfeller. Særmerknaden om dissens i forhold til utmålingsbestemmelsene på side 277 støtter vi fullt ut, dette er noe som må utredes nærmere slik at ikke en ny lov fører til et lavere erstatningsnivå for arbeidstakerne enn det som er tilfelle i dag. På side 402 er det tatt inn spørsmål om egenandel for arbeidsgiver.

4 EL & IT Forbundet er i mot å innføre en slik egenandel. Vi mener det er naivt å tro at dette vil ha en forebyggende effekt og føre til mer fokus på å registrere skader. Vi frykter at dette vil føre til et ytterligere press fra arbeidsgiver til ikke å melde fra om skader, da det påfører arbeidsgiver en egenandel. Vi har allerede en mengde eksempler på tilfeller hvor skader ikke er meldt fordi det fører til negativ fokusering på HMS-regnskapet til bedriften og kan føre til høyere forsikringspremier for bedriften. Det ser også ut til at det med dette foreslås at ordningen med fritak fra egenandel i folketrygden ved yrkesskade blir fjernet, og at dette blir lagt over på arbeidsgiver i stedet. Det er en endring vi er i mot og vi mener nåværende ordning må videreføres i den nye loven. Det kan gjennom en yrkesskadesak bli ganske mange legebesøk og da kan kravet om egenandeler overfor arbeidsgiver i seg selv skape konflikt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, noe som dagens lovverk på området er innrettet for å forhindre. Så noen få kommentarer til kap 20 og selve utkastet til lov om arbeidsskadeforsikring. Vårt primære standpunkt er å opprettholde to ordninger, men hvor forsikringsselskapene er forpliktet til å følge trygdens vedtak. Vårt subsidiære standpunkt er en ny ordning som det her foreslås, men med de merknadene vi har kommentert tidligere. Vi kommenterer kun noen få paragrafer da vi har kommentert de viktigste områdene over. 3-1 a) Vi ser at det igjen foreslås en definisjon av arbeidstaker til å være enhver som arbeider eller utfører verv i arbeidsgivers tjeneste. Er vervet som klubbleder eller verneombud og tillitsvalgt i arbeidsgivers tjeneste? Det står jo spesifisert at ombudsmann i offentlig virksomhet regnes som arbeidstaker, ombudsmann omfatter valgte tillitsmenn i stat og kommune, men det er ingen presisering at det også gjelder ombudsmenn/tillitsvalgte i privat sektor. 4-4 melding av arbeidsskader Vi er positive til endringen om at melding til arbeidsgiver skal likestilles med melding til forsikringsgiver. 5-1 Aktivitet, sted og tid Vi ser igjen at det foreslås å videreføre bestemmelsen om i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden Dette er en bestemmelse vi nå hadde håpet skulle bli forandret ved en ny lov. Vi har flere høyesterettsdommer som viser hvor uheldig denne formuleringen er. Her burde det vært en tilsvarende tekst som i YFL 11 c 2. ledd. Det at man ikke er yrkesskadedekket ved reise til og fra jobb er også en stor svakhet med dagens lov og blir dessverre foreslått videreført i den nye loven. 5-3 Arbeidssykdommer som likestilles med ulykkesskade Vi er negative til at det nå skal være skadelidte som må sannsynliggjøre at han eller hun har en sykdom som er forenlig med sykdom som omfattes av forskriften. Her burde det vært en tilsvarende tekst som i YFL 11 c 2. ledd. I den nye lov om arbeidsskadeforsikring så burde det vært på tide at belastningslidelser og psykiske lidelser som skyldes påvirkning over tid ble likestilt med ulykkesskade.

5 6-9 Tingskader Dette er et fornuftig forslag men det bør ikke ha en maks grense på 5 % av G, det utgjør ikke mer enn ca 2600,- og det dekker ikke engang et par briller. Skal det være noe grense så bør det minimum være 20 % av G. 7-5 Forsikringsselskapets veiledningsplikt Vi stiller oss undrende til formuleringen omfanget av veiledningen må likevel tilpasses det enkelte forsikringsselskaps situasjon Hva ligger det egentlig av innhold i denne formuleringen? 8-7 Arbeidsskadeforsikringsnemndas sekretariat Nemndas sekretariat blir gitt fullmakt til å treffe avgjørelse på vegne av nemnda, Her må det være et eget regelverk som presiserer hvilke fullmakter dette sekretariatet kan ha. Det siste punktet vi vil kommentere er refusjonsordningen omtalt på side 155 flg og pkt Vi ser at det er dissens i utvalget og her støtter vi flertallet som går inn for en reduksjon i refusjonsordningen fra 120 % til 40 %. Men dette bør være i en overgangsperiode, slik at man etter f. eks 3 år kan se på statistikken over folketrygdens utgifter ved yrkesskader og eventuelt justere denne satsen. Med vennlig hilsen EL & IT Forbundet Tore Gulbrandsen Nestleder Are Solli Forbundssekretær Kopi til: AU

Ny lov om arbeidsskadeforsikring

Ny lov om arbeidsskadeforsikring NFT 1/2004 Ny lov om arbeidsskadeforsikring av Asbjørn Kjønstad Asbjørn Kjønstad Ved kongelig resolusjon 29. juni 2001 ble det oppnevnt et utvalg til å utrede hvordan yrkesskadesystemet burde organiseres

Detaljer

MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE

MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE Kandidatnummer: 404 Veileder: Jon Gauslaa Leveringsfrist: 25.04.07 Til sammen 17 767 ord 19.04.07 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 Presentasjon av tema...1 1.1.1 Hva

Detaljer

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet.

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet. Håndtering av Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag www.utdanningsforbundet.no Håndtering av 1. Innledning 2. Hva er en yrkesskade? 3. Første skritt 4.

Detaljer

for pasientskader. Komiteen støtter departementets forslag om at pasientskadeloven også skal gjelde apotekene. Møte torsdag den 5. april kl.

for pasientskader. Komiteen støtter departementets forslag om at pasientskadeloven også skal gjelde apotekene. Møte torsdag den 5. april kl. 2001 Em. 5. april Pasientskadeloven 383 Møte torsdag den 5. april kl. 18 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 30): 1. Innstilling fra sosialkomiteen om lov om erstatning ved pasientskader mv.

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Kristin Alsos. Skadet på fritiden hva så? Om yrkesskadedekning etter arbeidsdagens slutt

Kristin Alsos. Skadet på fritiden hva så? Om yrkesskadedekning etter arbeidsdagens slutt Kristin Alsos Skadet på fritiden hva så? Om yrkesskadedekning etter arbeidsdagens slutt Kristin Alsos Skadet på fritiden hva så? Om yrkesskadedekning etter arbeidsdagens slutt Fafo-notat 2009:19 Fafo

Detaljer

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009)

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innst. O. nr. 84 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (likestilling

Detaljer

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015 DEN NORSKE KIRKE KM 10/15 Kirkemøtet 2015 Trondheim, 09. 15. april 2015 Referanser: KM 4/14, 5/13, 10/12, 9/07 og 8/07 KR 37/14, 11/15 Saksdokumenter: KM 10.1/15 Staten og Den norske kirke et tydelig skille.

Detaljer

STANDARDERSTATNING VED YRKESSKADER

STANDARDERSTATNING VED YRKESSKADER STANDARDERSTATNING VED YRKESSKADER En vurdering av erstatningsnivået etter forskrift av 21. desember 1990 nr 1027 om standarderstatning etter lov om yrkesskadeforsikring sammenlignet med den alminnelige

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven

Høringsuttalelse NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Høringsuttalelse NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Huseiernes Landsforbund (HL) viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementet brev av 22. august i år, om høringsuttalelse til NOU 2014:6 Revisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV FORSIKRINGSAVTALER

FORVALTNINGSREVISJON AV FORSIKRINGSAVTALER FORVALTNINGSREVISJON AV FORSIKRINGSAVTALER FORSAND KOMMUNE OKTOBER 2010 ForsidefotoRogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i

Detaljer

Utkast til høringsnotat og forskrift om utlikningsordninger for nødvendighetsforsikringer

Utkast til høringsnotat og forskrift om utlikningsordninger for nødvendighetsforsikringer FINANSTILSYNET SIDE 2 AV 15 Utkast til høringsnotat og forskrift om utlikningsordninger for nødvendighetsforsikringer Innledning Forsilaingsvirksomhetsloven 12-17 (ikke satt i kraft) gir anvisning på at

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka.

Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka. Høringssvar til Arbeid- og sosialkomiteen 11.11.13 Personskadeforbundet LTN (tidligere Landsforeningen for trafikkkskadde) er en interesseorganisasjon for alle mennesker med påført skade, deres pårørende

Detaljer

Høringssvar Desember 2011

Høringssvar Desember 2011 Høringssvar Desember 2011 Meldt. St. 29: Felles ansvar for et godt og anstendig arbeidsliv Regjeringen har gjort et betydelig arbeid for å få fram en samlet gjennomgang av arbeidsforhold, arbeidsmiljø

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP Severin Myklebust Aut. forsikringsrådgiver Tlf. +47 70 01 09 52 Mob. + 47 97 14 29 35 Faks. + 47 70 01 26 66 INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP GARANTI KLPs nære samarbeid

Detaljer

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 154 VEDLEGG 8 Vedlegg 9 Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 9-1 Målsetting Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon er enige om nødvendigheten av

Detaljer

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument Pensjon og forsikring NHOs politikkdokument Innhold 1. Innledning hva er utfordringene?... 03 2. Tjenestepensjoner og tilpassing til pensjonsreformen... 05 3. Individuell pensjonssparing... 07 4. AFP målsetninger

Detaljer

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e 1. feb. 1) Endringer i rettshjelpsloven m.m. 2) Endring i rettshjelpsloven (i saker om tvangsekteskap) Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41 Sak nr. 2 President: Å g o t V a l l e Dagsorden (nr. 16): 1.

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK?

DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK? DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET og HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK? av advokat Tor Erik Hjertøy I. Du har søkt bistand fra advokat Som yrkesskadet, enten

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS P R A K S I S Diskrimineringsjuss i PRAKSIS Innhold Forord 7 Sammendrag 9 Kapittel 1 13 Innledning 1.1. Ombudets lovgrunnlag 14 1.2. Ombudets rettslige verktøy 14 Kapittel 2 17 Dokumentasjon av egne saker

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Hedda Remen Tove Stangnes Jorunn Matre Estensen Kjell Bjørndalen Tom Fossmark

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Hedda Remen Tove Stangnes Jorunn Matre Estensen Kjell Bjørndalen Tom Fossmark ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 7. oktober 2014 Saksnr.: 7/2014 Lnr.: 42/2014 Dommere: Jakob Wahl Marit B. Frogner Hedda Remen Tove Stangnes Jorunn Matre Estensen Kjell Bjørndalen Tom Fossmark Saken gjelder:

Detaljer