IKKE VALGTE DRIFTSTILTAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKKE VALGTE DRIFTSTILTAK"

Transkript

1 Kapittel : Politisk virksomhet 1030: Valgavis Valgavis som utgis på samme måte som i Distribueres til alle husstander, i tillegg til 100 eks til hver liste/parti. Noe plass til offisiell informasjon, 1 side til hver liste, etter alfabetisk rekkefølge. Partiene skriver sin egen informasjon innenfor avsatt plass. Alle bruker samme layout. Den offisielle delen er tospråklig, partiene velger selv språk, og sørger for evt. oversetting. Det innhentes tilbud fra tre lokalaviser. Ansvar Ansvar: Valg og partistøtte (1030) Lønn ekstrahjelp Kontormateriell Inventar og utstyr Konsulenttjenester Kjøp fra andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Trossamfunn 1100: Prisstigning Kirkelig fellesråd 3% prisstigning. Ansvar Ansvar: Overføringer til kirkelig fellesråd (1100) Overføring til kirkelig felles Overføring til kirkelig felles 25. november 2010 kl Side

2 Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Administrasjon og ledelse 1202: Informasjon og service kvalitetssikring av kommunale arkiv En merkantil stilling ble vedtatt å holde vakant i Denne stillingsresursen er som følge av at to ansatte har gått av med pernsjon. Vakansen har medført en økt arbeidsbelastning på de merkantile funksjonene. Denne stillingen foreslåes å gjenninnføre. Kommunen står foran et betydelig arbeid med å få de kommunale arkivene i tilfredstillende stand og kvalitet. Det må foretaes et omfattende oppryddings og dokumentasjonsarbeid i forhold til de arkivene kommuen har ansvar for. Dette er ting som må være på plass i forbindelse med etablering av nytt og godkjent bortsettingsarkiv Riksrevisjonen har i sin nyeste rapport om sikring og tilgjengeliggjøring av kommunale arkiv kommet med meget sterke bekymringer knyttet til tilstanden på kommunale arkiv generelt. Rapporten finnes her: Vi bør ha som mål å bestrebe oss for å sikre våre arkiv. Ansvar Ansvar: Serviceavdeling (1202) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Tilskudd til samisk språkutvikling Tana vil i løpet av ha en direkte kostnad i forbindelse med to språklighet på vel 6,4 mill. Overføringen fra Sametinget vil være på ca 5,1 mill Budsjettposten til prosjektmidler økes med november 2010 kl Side

3 Organisasjoner/virksomheter vil kunne få innvilget tilskudd til prosjekter/tiltak som fremmer samisk språkutvikling. Ansvar Ansvar: Samisk språkutvikling (1230) Overføring til kommuner Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Biblioteket sommervikar og lørdagsåpent Det er behov for å øke tilgjengeligheten på biblioteket til også lørdager. I tillegg så ønsker vi å kunne ha sommervikarer på biblioteket. Spesielt viktig er dette i forhold til å motivere ungdommen til å ta en bibloteksrettet utdanning. Ansvar Ansvar: Bibliotek (1250) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Biblioteket økt bok og mediabudsjett Biblioteket står overfor en økt etterspørsel på all type litteratur på forskjellige mediaformer. Brukerne av Kunnskapens hus har tatt i bruk biblioteket og dette medfører en økt etterspørsel av litteratur. Det er også stort behov for å øke tilførselen av samisk litteratur. Ansvar Ansvar: Bibliotek (1250) Inventar og utstyr 25. november 2010 kl Side

4 Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Biblioteket økt stilling 50% utvidet åpningstid Ved å øke stillingsressursen med 50% vil man etablere lengere åpningstider. Dette vil møte behovet til brukerne av Kunnskapens hus, som ønsker en større tilgjengelighet på bibliotektjenester. Ansvar Ansvar: Bibliotek (1250) fastlønn Påløpte feriepenger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Bibliotekets fagsystem støtte samisk tegnsett Dagens biblioteksløsning har ikke tilfredsstillende støtte for samisk tegnsett. Dette medfører at titler og forfatter ikke blir riktig, og medføre at søk i systemene ikke fungerer riktig. En oppgradering vil løse disse utfordringene. Ansvar Ansvar: Bibliotek (1250) Lisenser på dataprogram Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side

5 1600: Øk.avd. økt bemanning lønn Høsten 2009 startet innføring av nytt regnskaps og lønnssystem. Dette er en prosess som har og fortsatt krever store ressurser. Høsten 2010 er det planlagt oppstart på innføring av kommunal fakturering på det nye systemet. Dette vil sannsynligvis være en krevende prosess der flere på avdelingen blir involvert. På lønnsiden har det nye systemet ført til en økning i arbeidsmengde. Systemet er i seg selv arbeidskrevende i tillegg til at det er nytt og at det stadig skjer endringer. På lønnssiden er det overføringer til AA registeret som ikke har fungert i det nye systemet slik at vi har måttet rapportere manuelt. Denne oppgaven er ikke blitt prioritert framfor det å få ut lønn til de ansatte. Her risikerer vi å tape refusjoner for folk som er sykemeldt og ikke er innrapportert ansatt i Tana kommune. Innføringen av det nye systemet har gjort at vi er på etterskudd med arbeidet. Noe av dette vil løse seg på sikt men vi ser at vi ikke har tilstrekkelig bemanning til å utføre alle de oppgavene vi er pålagt å gjøre. Vi har i innføringsperioden fått låne en medarbeider fra personal. Uten denne hadde vi ikke klart innføringa på lønnsiden. Til tross for dette, har lønn hatt en stor merbelastning. Vi trenger å få den ressursen vi i dag låner permanent. Ansvar Ansvar: Økonomiavdeling (1600) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Øk.avd. økt bemanning økonomi Da økonomiavdelingen ble flyttet tilbake til Tana november 2008 forsvant en stilling vi hadde før samarbeidet begynte. Som erstatning for dette fikk vi en halv stilling som skal jobbe med budsjett. De andre oppgavene som lå til stillingen som ble borte måtte vi løse på andre måter. Disse oppgavene er innfordring kommunale avgifter, tyngre innfordring skatt, arbeidsgiverkontroller og annet. Før dette tok vi i bruk Compello. Dette er et system som har ført til en lettelse for virksomhetene ute og har gjort at vi har en mye bedre kontroll på økonomien. Samtidig har det ført til en økning av arbeidsoppgaver på økonomiavdelingen. Før fikk vi inn fakturaene med ferdig kontering på. For oss var det bare å legge dette inn i regnskapssystemet og bestille en betaling så gikk det av seg selv. Nå får vi inn fakturaene i 25. november 2010 kl Side

6 konvolutter som må åpnes. Vi må skanne dette inn og finne ut hvilken avdeling som skal ha det. Vi må passe på at det blir godkjent innen fristen og sjekke opp purringer. Lav bemanning har gjort at en del arbeidsoppgaver blir prioritert bort fordi man rett og slett ikke rekker å gjøre det. Eksempler på slike oppgaver kan være innfordring og avstemminger. Dette er oppgaver som ikke direkte påvirker den daglige driften men som utløser tap for kommunen. Vi taper fordringer som ikke blir purret på og krav rekker å bli foreldet. Vi har for lite ressurser til å ivareta alle disse oppgavene tilfredsstillende. Det er spesielt på innfordring og arbeidsgiverkontroll vi kommer til kort. Dette er områder som vi kan bli pålagt av skatt nord å kjøpe tjenester noe som vil bli dyrt. I dag tar økonomisjefen unna så mye det går, men dette går ut over ledelse og andre oppgaver som ligger til en lederstilling. Vi trenger en ekstra stilling som kan jobbe med dette. Ansvar Ansvar: Økonomiavdeling (1600) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Lærlinger Opprette to lærlingplasser innenfor helsefag fra. Det vises til tidligere politiske signaler i forhold til fremtidi rekruttering av fagarbeidere i kommunen. Det er tatt inn 3 lærlinger i 2010 innenfor barne og ungdomsarbeid. Det er et ønske om også å satse på rekruttering innenfor helsefag. Det betales ikke pensjonsavgift for lærlinger, men de er omfattet av de øvrige bestemmelsene i kommunalt avtaleverk. I løpet av læretiden vil kommunen få et tilskudd på ca. kr pr lærling. I tillegg er det avsatt OU midler sentralt til inntak lærling. SØknadsfristen på disse midlene er september hvert år. Ansvar Ansvar: Personalavdeling (1800) kommunal Lønn vikar ledig stilling fastlønn Påløpte feriepenger 25. november 2010 kl Side

7 Refusjon fra andre private Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Pers.avd. innsparinger Avdelingen har de fleste postene som er fastlåste og berører alle virksomheter. Pålagte forsikringer og medlemskap og kontingenter som utgjør de største utgiftene. I forhold til medlemskap i BHT så jobbes det mend en annen type medlemsskap som kan gi lavere fast avgift, men betales i hht bruk av tjenester. Dette er imidlertid usikkert. Dersom nedskjæringer er nødvendig vil jeg foreslå julegaver til kommunens ansatte som ikke er lovpålagt, samt honnørgaver (50, 60 år, samt de som slutter i kommunen etter antall års tjeneste, og de med 25 års jubileum). Dette vil imidlertid ikke være god personalpolitikk, og gavereglementet må i tilfelle endres. Ansvar Ansvar: Personalavdeling (1800) Annet forbruksmateriell Representasjon/gaver Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Pers.avd. 50% rådgiverstilling Opprettelse av 50% stilling som rådgiver. Avdelingen skal bistå ledere og ansatte med rådgivning og administrative oppgaver innenfor personal. Avdelingen skal også være en strategisk enhet som skal støtte, veilede og bistå ledere i virksomhetene innenfor strategi, utvikling og rådgivning. Avdelingen opplever større etterspørsel etter tjenester innenfor områdene; strategi, utvikling, omorganisering, nedbemanniner, sykefraværsarbeid og generell lederstøtte. På bakgrunn av 25. november 2010 kl Side

8 dette er det viktig at oppgaver og kompetanse tilpasses de nye behov, og at personal tilføres kompetanse slik at vi kan ivareta disse oppgavene på en tilfredsstillende måte. Ansvar Ansvar: Personalavdeling (1800) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Undervisning 2110: Ekstra assistentressurs Austertana skole Skolen har fått utredet en elev der det kommer fram at eleven har behov for ekstra tilrettelegging både faglig og sosialt. Det er her lagt inn en halv assistentstilling fra januar. Ansvar Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Inventar til Boftsa barnehage Vi utvider og pusser opp barnehagen, og i den forbindelse trenger vi mer innventar enn det vi hadde i den gamle barnehagen. Vi trenger kontormøbler, hyller, skap/skuff seksjoner. I tillegg vil vi trenge 6 senger til soverommet for barna, det hadde vi ikke noen av fra før. SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side

9 2140: Inventar tilbygg Deanu sameskuvla Da tiltaket utbygging av Deanu sameskuvla ble vedtatt i kst, så ble ikke inventar tatt med. Det er et behov for inventarer for. kr eks. mva. Konsekvensen dersom tiltaket ikke settes i gang, så går det ut over samisk nettundervisning, og for 1. og 2. trinns undervisning. Nettundervisningen har behov for kontormøbler, hyller og klasserommene har behov for kateter, lærerstoler, pulter, stoler, hyller. Ansvar Ansvar: Deanu sameskuvla (2140) Inventar og utstyr Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Helse, pleie og omsorgstjenester 4000: PLO felles kompetanseheving etikk Hjemmetjenesten, Sykeavdeling + avd.hjelpetj. har i 09/10 startet med kompetanseheving i Etikk, 3 personer deltar og som skal implementere det i egen avdeling. Prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving er et samarbeid mellom Helse og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, arbeidstakerorganisasjonene innen helse og omsorg samt KS. Prosjektets hovedmål er å bidra til at kommunene styrker den etiske kompetansen i helse, sosial og omsorgstjenestene og gjennomfører systematisk etisk refleksjon i tjenestene. Det søkes om budsjettmidler kr til formålet.det søkes også om prosjektmidler fra KS med tilsvarende beløp. Ansvar Ansvar: Pleie og omsorg fellestiltak (4000) Andre utgifter til opplæring, kurs Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side

10 4000: Kommunalsjef helse og omsorg For å sikre god samordning av helse og omsorgssektoren i en krevende periode i årene som kommer, er det nødvendig å ha en sterk koordinerende kraft med kontor på helsesenteret. Samhandlingsreformen og kommende omstillingsprosesser i pleie og omsorgssektoren vil være svært utfordrende for organisasjonen. Konsulentselskapet Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) har gjort en større jobb ifm pleie og omsorgsstrukturen i høst. De anbefaler at kommunen tilsetter en overordnet leder for tjenesten, som både skal ha overordnet faglig ansvar, koordinere tjenestene, ha ansvar for planlegging og sørge for at politiske vedtak blir effektuert. Virksomhetslederne skal fremdeles ha personalansvaret i avdelingene. Kommunalsjefens fokus vil blant annet være: * overordnet faglig ansvar * økonomistyring * omstillingsprosessene * samhandlingsreformen * HMSprosesser * rettssikkerhet * oppfølging av helse og omsorgsutvalget og politiske vedtak i sektoren. Man tenker at det settes av midler til stillingen fra 2. halvår. Administrasjonen vil sammen med organisasjonene utforme stillingens myndighet og oppgaver. Denne stillingen vil også ha prosjektlederfunksjonen for samhandlingsreformen. Ansvar Ansvar: Pleie og omsorg fellestiltak (4000) Telefon Opplæringstiltak for ansatte Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side

11 4000: PLO felles kompetanseheving demensteam Det er opprettet Demensteam i Tana kommune i hht. anbefalte satsinsområder i Demensplan Denne planen vektlegger tiltak som kan iverksettes før det er behov for heldøgnstilbud samt tiltak for å lette omsorgsbyrden til pårørende. Demensteamet består av 4 personer (lege, sykepleier, hjepepleier). Demensteamet skal utrede, veilede, drive pårørende skole, opprette samtalegrupper etc. Det er behov for å øke kompetansen i demensteamet for bruk av utredningsvertøy, drive påørende skole, nettverks samarbeid med andre kommuner som allerede har opprettet sine demensteam, bl.a. Vadsø, SørVaranger, Loppa, Alta, Karasjok o.a. og samarbeid med de kommunene som ikke har demensteam men er under opprettelse, jf. Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg o.a. Det søkes om kr Ansvar Ansvar: Pleie og omsorg fellestiltak (4000) Opplæringstiltak for ansatte Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Austertana 200% stilling natt risiko ved brann Ved Austertana eldresenter er det for tiden 12 beboere med varierende grad av pleiebehov. Av disse er det to rullestollbrukere. Dersom det skulle oppstå brann i beboerfløyen er det bare en ansatt på vakt fra Før den ansatte kan begynne redning må brannen varsles og det må ringes etter hjelp i henhold til oppsatt liste. Som vi vet er brannvesenet langt unna og det er estimert en innsatstid på 1 time før brannvesenet kan være på stedet. Det er heldigvis lavt til bakkenivå og vinduene på beboerrommene kan åpnes helt slik at rømming kan foregå fra hvert enkelt rom. Men vi vet at i en krisesituasjon hvor det ikke er tid til forhandlinger eller forklaringer vil det være vanskelig å få demente beboere ut av bygningen. Dersom det skal være en reell mulighet for redning er det nødvendig å øke bemanningen med 200% for å sikre at det er to ansatte pr. natt.(anslås til 1.2 millioner) Viser også til brev av til Tana kommuneforhåndsvarsel om pålegg signert Brannsjefen i Tana. Ansvar Ansvar: Sone 1 Austertana (4010) Lønn ferievikarer november 2010 kl Side

12 Tillegg ekstrahjelp lørdag og søndag kveld og natt Tillegg ekstrahjelp helligdager Tillegg ekstrahjelp ekstrahjelp Påløpte feriepenger Annen lønn ekstrahjelp Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Polmak hvilende nattevakt, engasjement Dette er samme tiltak som utvidet nattjeneste, engasjement, men beregnet kostnader med hvilende nattevakt, kostnader kr , per år Ansvar Ansvar: Sone 2 Polmak (4020) Lønn ferievikarer Engasjementer Tillegg ekstrahjelp lørdag og søndag kveld og natt Tillegg ekstrahjelp helligdager Tillegg ekstrahjelp november 2010 kl Side

13 ekstrahjelp Påløpte feriepenger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Polmak inventar og utsyr, tiltak pri 2 Det er behov for stuemøbler i 1. etasje som følge av utvidet drift i underetasjen. Da avdelingen ble åpnet i februar 2009 ble det hentet stuemøbler fra det gamle gamlehjemmet, de er så å si ubrukelige. Kostnader kr I tillegg dette er det behov for lenestoler, lamper, tekstiler, gardiner, kopper og kar i begge avdelinger. Alt av inventar og utstyr begynner å være gammelt og utslitt. I løpet av siste årene er det investert kun til det som har vært helt nødvendig, som følge av planlagt nedleggelse av sykehjem. Kostnader kr Ansvar Ansvar: Sone 2 Polmak (4020) Inventar og utstyr Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Polmak kompetanseheving Det er viktig på en skjermet enhet personale med høy fagkompetanse. Per tiden er det vanskelig å rekruttere fagfolk, og å få de ansatte til å ta fag og videreutdanning. Økning kr for å øke fagkompetanse i avdelingen kursing stipendordning fagdager Ansvar Ansvar: Sone 2 Polmak (4020) november 2010 kl Side

14 Lønn vikarer, sykehjem Kursavgifter opplæring/kurs Hotellutgifter Reisegodtgjørelse kurs Diett/kostgodtgjørelse Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Polmak reduksjon aktivitør Avdelingen har en 60% aktivitør stilling, hvorav 60 % av lønnskostnader er finansiert av andre enn kommunen. Avdelingen deler aktivitørstilingen med sykeavdelinga. Besparelse kr Konsekvens med reduksjon er at det ikke lenger er mulighet til aktivisering av beboerer, jf. gåturer, sangmusikk, sosiale samtaler spill og lek. Ansvar Ansvar: Sone 2 Polmak (4020) fastlønn Påløpte feriepenger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side

15 4020: Polmak styrket bemanning helg / høytid Det er ønske om å styrke bemanningen i avdelingen i helg og høytidsdagene. Dette begrunnet økt arbeidspress og pleietyngde med flere brukere. For tiden er det følgende bemanning i avd i helgene: 3+3+2, pasientall Vedtatt bemanning etter planlagt pasientantall i helgene Det er behov for å øke dag bemanning. I tilleg til arbeidet i avdelingen, må personalet også ut til 3 brukere i løpet av dagvakta, 2 enkelte ganger. Ansvar Ansvar: Sone 2 Polmak (4020) faste tillegg Lørdag og søndag Helligdagstillegg i følge turnus fastlønn Påløpte feriepenger Lønn ferievikarer Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Polmak utvidet nattjeneste, engasjement Avdelingen i Polmak ble utvidet fra februar 09. Som situasjonen innen PLO ser ut i dag er det ikke mulig å kutte ned avdelingen i. Vi har overbookinger i alle institusjoner: Austertana 5, 25. november 2010 kl Side

16 sykeavdeling 1+3 som ligger på korttidsopphold og venter fast plass (har utvidet midlertidig 1manns rom til 2manns rommene) og Polmak 7. Avdelingene i Polmak er fordelt over 2 etasjer. Pr dags dato har vi 2 nattevakter. Våren 2010 ble det gjennomført teknisk risikoanalyse i huset og der kommer det frem at feks brannsikkerhet i bygge er alt for dårlig. Desverre er ikke driftsmessig risikoanalyse gjennomført enda men som jeg ser situasjon i dag med 15+1 (avl/kto) beboerer er det uforsfarlig å drive natttjenester bare med 2 nattevakt. i tilfelle brann har personale ingen mulighet å redde / evakuere alle beboere i 2 etasejer. Utvidelse av nattstilling utgjør 2 årsverk. Årlige kostnader kr Ansvar Ansvar: Sone 2 Polmak (4020) Lønn ferievikarer Engasjementer Tillegg ekstrahjelp lørdag og søndag kveld og natt Tillegg ekstrahjelp helligdager Tillegg ekstrahjelp ekstrahjelp Påløpte feriepenger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Polmak velferdstiltak Behov for midler til velferdstiltak som bedrer og styrker arbeidsmiljøet, samt til innkjøp av eks. fysioterapi, massajetimer, massasjestol, kostnader kr SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side

17 4030: Sykeavd inventar og utstyr tiltak pri 2 Det er behov for persienner i de pasientrommene det ikke finnes det i dag (9 rom) for å beskytte rommene fra sol. Det er også behov for noen nye nattbord og høyjusterbare stoler til personale som mater pasientene i rommene. Det er mange år siden sånne type inventar er byttet ut i avdelingen og alt begynner å være slitent, gammelt og ødelagt. Ansvar Ansvar: Sykeavdelingen (4030) Inventar og utstyr Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Sykeavd reduksjon aktivitør Avdelingen deler aktivitør stiling med Polmak sykehjem. 60% av utgiftene er eksternt finansiert. Besparelse kr Konsekvens med reduksjon er at det ikke lenger er mulighet til aktivisering av beboerer, jf. gåturer, sangmusikk, sosiale samtaler spill og lek. Ansvar Ansvar: Sykeavdelingen (4030) fastlønn Påløpte feriepenger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Sykeavd styrking av bemanning, aftenvakt Det er behov for å øke bemanningen på ettermiddagstid på hverdagene for å ivareta forsvarlig 25. november 2010 kl Side

18 drift og unngå höyt fravær. Det er behov for en ekstra person ettermiddag kl 1621, tilsvarende 0,7 årsverk. Stort arbeidspress i avdelingen pga høy pleietyngde og overbooking. Det kan ha medvirket til økt fravær. Ansatte har en del ledd og skjelettplager. Arbeidspress påvirker også arbeidsmiljøet. Vi har store problemer å få inn vikarer pga det er så tungt på avd. Vi har mange ufaglærte vikarer, noen ganger med dårlig opplæring pga tidspress. Dette har medført økning av infeksjoner, liggesår, økt bruk av forbruksmateriell og etter hvert økt sykehus innleggelse (polikliniske undersøkelse)og sår revisjon. Dette vil medføre ekstra kostnader. Arbeidspresset er størst i helgene og om ettermiddagene pga redusert bemanning. Ansvar Ansvar: Sykeavdelingen (4030) Lønn ferievikarer Engasjementer kveld og natt Tillegg ekstrahjelp helligdager Tillegg ekstrahjelp ekstrahjelp Påløpte feriepenger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Sykeavd økt bemanning: helg, dagvakt Behov for å styrke bemanningen i avd. Avdelingen er tung pga overbooking og tung pleie. Det kan ha medvirket til økt fravær. Ansatte har mye ledd og skjelettplager. Arbeidspresset kan påvirke arbeidsmiljøet. Vi har store problemer å få inn vikarer fordi det er så tungt arbeid på avd. Vi har mange ufaglærte vikarer, ofte desverre med dårlig opplæring pga tidspress. Dette har medført økning av infeksjoner, liggesår, økt bruk av forbruks materiell og etter hvert økt sykehus innleggelse (polikliniske undersøkelse) og sår revisjon. Dette vil medføre ekstra kostnader. Arbeidspresset er størst i helgene og ettermiddagene pga redusert bemanning. 25. november 2010 kl Side

19 Ansvar Ansvar: Sykeavdelingen (4030) Lønn ferievikarer Engasjementer Tillegg ekstrahjelp lørdag og søndag ekstrahjelp Påløpte feriepenger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Omsorgsone Demensteam koordinator 20% st. I mars 2010 ble demensteam i Tana kommue opprette, ihht. nasjonale føringer om oppfølging av personer med demens sykdom. Teamet består av 4 (3) ansatte: Soneleder (utgår når teamet er veletablert), hjelpepleier, sykepleier og kommunelege. Det avholdes faste møter 1 dag i måneden og det er 1 til 2 dager i måneden til utredning og rapportskriving. Det er behov for 20 % stilling til koordinering av demensteamet.oppgaver som er planlagt er kursing og veiledning av personell, pårørende og brukere. Knytte kontakter mot frivillige organisasjoner, planlegging av pårørende skole o.l. Med tilbakemeldinger fra andre kommuner som har startet opp, jf. Vadsø, SørVaranger, Porsanger, Loppa, Alta så er det helt nødvendig å ha koordinator til arbeidet for å muliggjøre målene med demensteam. Ansvar Ansvar: Tana omsorgssone (4040) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side

20 4040: Omsorgsone Fortsettelse Utvidet Dagsenter 4 dg uka. Jf. sak 2010/6151 Utvidelse av aktivitetstilbud, er evaluert og foreslås videreført i. I 2010 ble det innvilget kr for styrking av dagaktivitet rettet mot hjemmeboende med demens sykdom. Med bakgrunn i dette ble dagsenterets åpningstid utvidet fra 3 til 4 dg i uka. I tillegg startet opp med kartlegging og oppsøkende virksomhet mot brukere/familier som bor i lag med dement person. Det er viktig å gi godt dagtilbud til den demente og det er særlig viktig å avlaste ektefelle/famile med omsorgsbyrden. Godt dagaktivitetstilbud er avlastende for å makte omsorgsbyrden videre, og er forebyggende mot tidlig innskriving på langtidsopphold i institusjon. Det er også svært viktig ved matsituasjoner med veiledning samt og følge med at brukerne får mat i seg. Det er etablert kontakt med Seniordans med stolgym, Diakoniforening for sosialomgang, Eldretreff på miljøbygget. Det etableres kontakt med Demensforening for ulike samarbeid. Det kan ikke lenger baseres på 1 aktvitør, det er ikke mulig å ivareta eldres behov i løept av dagen. Vedkommende lager mat/servere/passe på at det spises, ordne med skyss til og fra, handle inn matvarer, hjelp med wcbesøk ved uhell hel skift o.l., ha kontakt med brukernepårørende, organisere aktivitetene. De som er urolig må ha spesielle oppfølig alt dette er alt for mye for en person det er stort behov for å øke bemanning. Evaluering viser at oppsøkende virksomhet er viktig for å fange opp de demente med særlig behov og ivareta pårørendes situasjon. Pr tiden er det 21 personer som har vedtak om dagsenter med deltakelse fra 4 til 1 dg i uka. Det er behov for videreføring av utvidelse av stilling; Dagsenterets leder med 20% kr inkl. sos.utg. I tillegg ekstra pesonell med fleksibel bruk kr Totalt kr Ansvar Ansvar: Tana omsorgssone (4040) Sum utgifter november 2010 kl Side

21 Sum netto SUM NETTO TILTAK : Omsorgsone Opprette ekstra Nattevakt Det er planlagt å flytte to beboere fra langtidsopphold til omsorgsbolig, dette pga overbooking på institusjonene. Dette medfører økt pleietyngde med økt arbeid på natt og kveld i forhold til dagens situasjon. For å imøtekomme pleiebehovet især i omsorgsboligen er det behov for ekstra nattevakt. De som bor ute i distriktene skal fortsatt ha sine tjenester paralelt med de som bor i omsorgsbolig. Alle institusjonsplasser er tildelt, det er tatt i bruk ekstra rom i Polmak + det er 2 på enkelte rom på sykeavdelingen, dette tilsier at pleie og omsorg ikke lenger har institusjonsplasser å tilby. Hjemmetjenesten må styrkes for å kunne gi forsvarlig tjenester hjemmet. Ansvar Ansvar: Tana omsorgssone (4040) faste tillegg Lørdag og søndag Kveld og natt faste tillegg Helligdagstillegg i følge turnus fastlønn Påløpte feriepenger Lønn vikarer Engasjementer Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side

22 4040: Omsorgsone Opprette 40% Assisterende leder Det er økende utfordringer i tjenesten, jf. sykehus skriver ut pasienter til primær helsetjenesten ofte rett hjem, brukerne har økt komplekse behov jf. intravenøs behandling uaktuelt for 1o år siden), avanserte sår etc. For å ivareta brukergruppen på faglig forsvarlig vis, er det nødvendig at tjenestene er godt organisert. Dette kan assisterende leder bistå i. Slik situasjonen er idag har ikke leder mulighet til å være tilstede i avdelingen til enhver tid, assisterende vil være en viktig støttespiller. Samtidig trenger vi å ha en sykepleier som har en fagutviklende rolle og ser at det kan samenfalle med en assisterende leder. Det skjer mye i forhold til hjemmebaserte tjenester med føringer fra nasjonalt nivå (demenssatsing, ernæring, aktiv omsorg etc.). Assisterende leder vil være viktig og nødvendig i arbeidet med utvikling av tjenestene. 40%x400000kr= Dette vil gi en økt lønnskostnad på kr Ansvar Ansvar: Tana omsorgssone (4040) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Omsorgsone Utvidelse av sekretærstilling med 20% Utvidelse av sekretær fra 50 til 70% st. Det er økt belastning på administrative oppgaver, jf oppfølging hjemmehjelpere (lister) og rehabboliger. Det er behov for tettere oppfølging av personalet. Har behov for styrkede ressurser til koordinering og organisering av det daglige arbeidet i avdelingen. I tilegg er det behov for bedre oppfølging av hjelpemiddelsøknader og samarbeidet mot NAV. Sekretær kan også bistå med saksutredninger av mindre format (endringer etc). Dette vil gi en økt kostnad på ca Ansvar Ansvar: Tana omsorgssone (4040) november 2010 kl Side

23 fastlønn Påløpte feriepenger Lønn ferievikarer ekstrahjelp Påløpte feriepenger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Omsorgsone Velferdstiltak for styrking av arbeidsmiljøet. Personaltur, felles middag, sosial samvær utenfor arbeidsplassen. Avdelingen har omtrent 26 årsverk, fordelt på 40 hoder. Det er viktig å fremme godt arbeidsmiljø og med dette kan bidra positivt. (Art:115002) Ansvar Ansvar: Tana omsorgssone (4040) Opplæringstiltak for ansatte Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Hj.tj. reduksjon av merkantilressurs Det er mulig å redusere merkantilressursen ved at merkantilmedarbeider i 80% stilling omplasseres innenfor kommunen, for at det skal bli reell innsparing må det være omplassering 25. november 2010 kl Side

24 til en vakant stilling. Konsekvensen for hjelpetjenesten blir at de forkjellige områdene må ta merkantilarbeidet selv, noe som vil medføre økt arbeidsbelastning. Det vil også bli økt arbeidsbelastning på leder. Ansvar Ansvar: Hjelpetjenester ledelse og fellestitak (5000) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Hj.tj. økning av ressurs til rusarbeid I rus og psykiatriplan , vedtatt i HOU, er det satt inn en økning av tilbudet til rusmisbrukere på ett årsverk fra, fordelt med en 40%økning av stilling ruskonsulent fra 30% til 70%, samt en ny 60%stilling som utekontakt. Tana kommune har fått overført økte midler til rusarbeid gjennom rusreformen, kommunen har fått tilført prosjektmidler over en treårsperiode, mot en forpliktelse på å få en fast økning av ressursen til rusarbeid etter prosjektperioden. Med denne økningen vil Tana kommune ha 1,3 årsverk innenfor rustjenesten. Ansvar Ansvar: Rusvern (5040) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Utviklingsavdelingen 6010: Utmarksplan for Tana 25. november 2010 kl Side

25 MLU vedtok i sak 29/2010: Det settes i gang et forarbeid med sikte på å lage en utmarksplan for Tana. I den forbindelse gjennomføres et miniseminar for MLU om dagens utmarksforvaltning med de vesentligste lover, forskrifter og retningslinjer som legges til grunn for gjeldende praksis. Utkast til program for seminaret fremlegges til neste møte. MLU anmoder kommunestyret om å sette av midler til utmarksplan for Tana i budsjettet. Ansvar Ansvar: Næringsutviklig og rådgivning (6010) Konsulenttjenester Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Utv.avd. inn på tunet Et nasjonalt pilotprosjekt som er et aktivitets og/eller arbeidstreningstilbud på gårdsbruk for enkeltmennesker eller grupper gjennom helse og omsorgstjenesten, barnehager og skoler. Det forutsetter senere bevilgninger til institusjonene for at de skal kunne kjøpe tjenestene.sametinget har avslått bevilgning i 2010 med begrunnelse om at deres budsjettmidler er oppbrukt. Ansvar Ansvar: Landbruk (6030) Engasjementer Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Utmarksplan MLU har i møte vedtatt: Det settes igang forarbeid med sikte på å lage en utmarksplan for Tana. Det gjennomføres et miniseminar for MLU om dagens utmarksforvaltning med de vesentligste lover, forskrifter og retningslinger som legges til grunn for dagens praksis. Utkast til program for seminaret 25. november 2010 kl Side

26 fremlegges til neste møte. MLU anmoder kommunestyret om å sette av midler til utmarksplan for Tana i budsjettet. Konto: Ansvar Ansvar: Mijøvern (6040) Kjøp fra andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Oppfølging av ulovlige tiltak Kommunen skal etter plbl første ledd føre tilsyn med at plan og bygningslovgivningen holdes. Bygningsmyndigheten kan ikke unnlate å følge opp meldinger om ulovlige tiltak og har plikt til å gripe inn overfor antatt ulovlige forhold. Dette er videre understreket i KRD rundskriv H3/01. Slike saker er særlig krevende og utgjør behov for kjøp av advokattjenester. Ansvar Ansvar: Bygningskontroll og oppmåling (6050) Lønn ekstrahjelp Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Kulturfond I 2010 ble det budsjettert kr i kulturmidler. Beløpet ble hevet til i KST sak 4/2010. midlene tildeles av OKU som har vedtatt egne retningslinjer for tildelingene. Midlene er stimuleringsmidler for frivillige lag og foreninger. Ansvar Ansvar: Kultur ledelse og felles (6100) 25. november 2010 kl Side

27 Overføringer til andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Skiippagurrafestivalen Skiippagurrafestivalen etterspør i søknad datert økt støtte for perioden 2013 slik: kr kr kr Regnskapskonto: Det er ikke lagt inn noe til festivalen i konsekvensjustert budsjett. I tillegg søker de om å få dekket kr av underskuddet, slik at samlet beløp for 2010/11 blir De vil også kunne nøye seg med et rentefritt lån på Dersom kommunen skal låne penger til stiftelsen, må dette gjøres av frie midler, og ikke av lånte midler. Etter rådmannens vurdering er sikkerheten knyttet til et slikt lån så lav at kommunen like gjerne kan gi tilskudd. Kommunelovens 50 om låneopptak: 6. Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for videre utlån. Det kan også tas opp lån til forskuttering når det er gjort avtale om full refusjon. Vilkåret er at mottakere ikke driver næringsvirksomhet og at midlene skal nyttes til investeringer. Ansvar Ansvar: Kultur ledelse og felles (6100) Overføringer til andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Utstyr til fritidsklubben 25. november 2010 kl Side

28 Den nye fritidsklubben mangler diverse utstyr,bl. a. lydanlegg. Ansvar Ansvar: Tanabru fritidsklubb (6310) Telefon Inventar og utstyr Overføringer til andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Anleggsfond for idretten Kommunestyret har i sak 53/2010 bedt om at FSK må vurdere et anleggsfond. Det foreslås anleggsfond etablert med engangsbeløp på Alternativt kan det etableres ved årlige avsetninger av regnskapsoverskudd til et ubundet investeringsfornd. Midlene tildeles idretten etter søknad på grunnlag av retningslinjer fastsatt av kommunestyret. Ansvar Ansvar: Idrett og friluftsliv (6400) Overføringer til andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : IL Forsøk tilskudd til Tour de Barents IL Forsøk ser på muligheten for å påta seg det første rennet i Tour de Barents, et samarbeid med arrangører på finsk side. Et av vilkårene er at det stilles en garanti som i hovedsak skal sikre. Klubben tenker seg at kommunen, fylkeskommunen og sametinget sammen bevilger Kommunens tilskuddsandel blir i så fall november 2010 kl Side

29 Søknaden fra klubben er arkivert under sak 2010/2178. Arrangementets hjemmeside: Ansvar Ansvar: Idrett og friluftsliv (6400) Overføringer til andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Bygg og anleggsdrift 7020: Vedlikehold skoler og barnehager Økte vedlikeholdsmidler til skole og barnehagebygg. Ansvar Ansvar: Skole og barnehagebygg (7020) byggetjenester Vedlikehold og byggetjenester Vedlikehold og Materialer til vedlikehold og påkostninger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Etterutdanning brannpersonell Krav fra DBE om at alle brannmannskaper skal gjennomføre grunnutdanning innen 4 år. Kostnad på ca , pr hode. Tana har ca 12 personer som må gjennomføre utdanningen i løpet av 4 år, dvs ca 3 pr år. 25. november 2010 kl Side

30 Ansvar Ansvar: Brann og ulykkesvern (8070) Opplæringstiltak for ansatte Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Ekstrakostnader som følge av strømmålere til veglys Det skal monteres strømmålere for hvert uttakspunkt der vi i dag har gatelys. Dette innbærer at fastledd andelen vil øke betraktelig i årene som kommer. Anslått til ca kr pr år når alle målerene er på plass. Det er forutsatt at monteringen skal skje over 5 år med oppstart i Har lagt inn en årlig økning frem mot Ansvar Ansvar: Veier og gater (8080) Energi Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Veivedlikehold halv mill Midler til veivedlikehold, halv million årlig. Ansvar Ansvar: Veier og gater (8080) Vedlikehold og byggetjenester Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side

31 Kapittel : Rammetilskudd finans 9000: Eiendomsskatt økning til 4 promille Kommunen kan øke eiendomsskatten til inntil 4 promille. Det tilsvarer en økning på Ansvar Ansvar: Rammetilskudd og skatteinntekter (9000) Eiendomsskatt, verk og bruk Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Mer optimistisk rentenivå Administrasjonens renteberegninger er basert på at renta er i øvre skikt av prognosene, ca 3,5% rentenivå. En mer optimistisk tilnærming vil være ned mot 3,2% gjennomsnittsrente. Dette innebærer i lavere renteutgifter. Ansvar Ansvar: Renter og avkastning (9030) Renteutgifter Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 24.01.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Har lagt inn kr 25 000,- for å ha en person på engasjement i forbindelse med utføring av Sommer i Berlevåg.

Har lagt inn kr 25 000,- for å ha en person på engasjement i forbindelse med utføring av Sommer i Berlevåg. Kapittel : SENTRALADMININSTRASJON Backupløsning Dagens backupløsning fungerer ikke tilfredstillende. Vi har i lang tid slitt med å få god stabilitet på løsningen. Den feiler til stadig, og jeg kan ikke

Detaljer

Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres.

Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres. Kapittel : Usorterte tiltak 1000: Eksempeltiltak for momskompensasjon Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres. Det er tatt utgangspunkt i et tiltak

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014. Vrådal 20.10.15. Arnfinn Eek Spesialkonsulent

Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014. Vrådal 20.10.15. Arnfinn Eek Spesialkonsulent Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014 Vrådal 20.10.15 Arnfinn Eek Spesialkonsulent Kartlegging av situasjonen i samtlige norske kommuner per 1. oktober 2014 Spørreskjema

Detaljer

Vedtak - Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 2016

Vedtak - Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 2016 Vedtak - Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 18.12.2012. (Det presiseres at en må ta hensyn til endinger til vedtakets første del: innledning/pkt.1/pkt.4 og økonomiplanvedtak)

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 27.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Dette er kutt i adm. utgifter som skal tas i samråd med organisasjonene i løpet av økonomiplanperioden.

Dette er kutt i adm. utgifter som skal tas i samråd med organisasjonene i løpet av økonomiplanperioden. Kapittel : Trossamfunn 1100: Reduksjon Kirkelig fellesråd Tana kommune har en forholdsmessig høyere overføring til Kirkelig Fellesråd. Iflg Kostra var netto driftsutgifter i 2010 var på 1292 kr per innbygger,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545 MANGLENDE TETTING AV PÅLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET Rådmannens innstilling: 1.For å tette Arbeistilsynets pålegg og å

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Kommunestyret 15.12.2010. Vedtak Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014

Kommunestyret 15.12.2010. Vedtak Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 Kommunestyret 15.12.2010 Vedtak Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 Tana kommunes budsjett for 2011 med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget (kap. 4) og nettorammer for

Detaljer

Tertialrapport Tana kommune 1. tertial

Tertialrapport Tana kommune 1. tertial 2015 Tertialrapport Tana kommune Tana Kommune Innhold 2 Lønnsutvikling... 4 3 Økonomisk analyse... 8 4 Administrasjon... 9 5 Undervisning... 11 6 Helsetjenester... 13 7 Pleie- og omsorgstjenester... 13

Detaljer

2015 2016 2017 2018 Totalt. Sted Ansvar: AVDRAG (7010)

2015 2016 2017 2018 Totalt. Sted Ansvar: AVDRAG (7010) Kapittel : Usorterte tiltak 44: Avdragsutsettelse De budsjettmessige utfordringene er store for 2015. For å kunne tilpasse driften (redusere stillinger/ansatte) trengsdet tid. Erfaringsmessig vil reduksjon

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig 108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

2015 2016 2017 2018 Totalt. Sted Ansvar: Serviceavdeling (1202)

2015 2016 2017 2018 Totalt. Sted Ansvar: Serviceavdeling (1202) Kapittel : Usorterte tiltak 54: 1202: Info Nedbemanning 1 stilling Post og arkivtjenesten Kommunen er pålagt å ha en tilfredsstillende arkivtjeneste, slik at kommunens dokumenter blir arkivert og behandlet

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående. Ansvar Ansvar: Berlevåg skole byggeprosjekt (04920)

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående. Ansvar Ansvar: Berlevåg skole byggeprosjekt (04920) Kapittel : DRIFT BERLEVÅG SKOLE NYBYGG Nye Berlevåg skole budsjetteres med 60 000 000,. I den ligger skole for trinnene 110 samt barnehage med plass til 65 barn. Riving av gamle Berlevåg skole er budsjettert

Detaljer

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004)

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004) Kapittel : Sentraladministrasjonen 18: Ny politisk organisering hovedutvalg Dette vil kreve ressurser i form av møtegodtgjørelse m.m. til politikerne i 3 hovedutvalg og en administrativ ressurs i forbindelse

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

Utfordringer og muligheter i hjemmetjenester til personer som lever med demens. Bergen Kommune

Utfordringer og muligheter i hjemmetjenester til personer som lever med demens. Bergen Kommune Utfordringer og muligheter i hjemmetjenester til personer som lever med demens Bergen Kommune Utfordring Å sikre at pasient og pårørende opplever kvaliteten på omsorgen som god nok uavhengig av hvem som

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen Sakstittel: STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskap

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Pleie og omsorg/helse og sosial. Arnt Helge S Joansen, Frp(nestleder) Tone Bjørvik, H Randi Ramberg Olsen, uavhengig

MØTEPROTOKOLL. Pleie og omsorg/helse og sosial. Arnt Helge S Joansen, Frp(nestleder) Tone Bjørvik, H Randi Ramberg Olsen, uavhengig VARDØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Pleie og omsorg/helse og sosial Møtested: stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 13.05.2015 Tid: 14:00-15:15 Til stede på møtet Møtet ble ledet av: Medlemmer: Forfall:

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 406 Saksmappe: 2011/1568-34348/2012 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Statusrapport prosjekt ufrivillig deltid Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Finansiering av tiltak i R4

Finansiering av tiltak i R4 Saksframlegg Arkivnr. 153 Saksnr. 2014/1422-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Hege Almås Finansiering av tiltak i R4 Dokumenter i saken:

Detaljer

KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER

KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER 9 Bakgrunn KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER Representanter for formannskapet og Klæbu menighetsråd framforhandlet i møte 20.01.10 en ny og omforent

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 22.04.2009 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd.

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd. Helsenettverk Lister Møtedato: 15.4.2010 Saksfremlegg Saksnr: 2/10 Stillinger innen rusomsorg i Lister Om tiltaket: 26. januar 2010 deltok ledere for rusomsorg i kommunene i Lister sammen med en representant

Detaljer

Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune.

Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune. Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune. Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet. Bakgrunn for prosjektet Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra

Detaljer

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE Om SFO generelt I hht. Opplæringslovas 13-7 skal alle kommuner ha SFO før og etter skoletid for 1-4 trinn. For barn med særskilte behov skal det også tilbys

Detaljer

IKKE VALGTE INVESTERINGSTILTAK

IKKE VALGTE INVESTERINGSTILTAK 211 Kapittel : Usorterte tiltak 72: Etterisolering og nytt lagerbygg Austertana skole Som en del av kommunens ENØK tiltak må den gamle delen av skolen etterisoleres. Det er snakk om ca 287 m2 veggisolasjon.

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Etablering og drift av dagaktivitetstilbud - erfaringer. v/fagkonsulent/ergoterapeut Laila Helland 2012 laila.helland@olaviken.no

Etablering og drift av dagaktivitetstilbud - erfaringer. v/fagkonsulent/ergoterapeut Laila Helland 2012 laila.helland@olaviken.no Etablering og drift av dagaktivitetstilbud - erfaringer v/fagkonsulent/ergoterapeut Laila Helland 2012 laila.helland@olaviken.no Dagaktivitetstilbud. Hensikten er å gi et tilbud: «på dagtid, til hjemmeboende

Detaljer

Samhandlingsreformen (1)

Samhandlingsreformen (1) Budsjettvers 2012 Ja i 2012 vil vi flytte (eller var det spytte?) grus og mold. Driftsnivå må strammes inn; det blir tungt for sjel og sinn. Vi starter opp med samhandlingsreformen, bedre sneskjermer vil

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013 Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial Foreløpige innspill 02.05.2013 1. Investeringer forslag til tidsplan 2. Drift regneark 3. Kommentarer Kommentarer Forventninger til ny budsjettmal

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus SØKNAD OM TILSKUDD 2016 Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus Kap 0765 post 60 1. INFORMASJON OM SØKER -

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Hvordan ser hverdagen ut i kommunene? v/kommunalsjef Lars Erik Hermansen

Hvordan ser hverdagen ut i kommunene? v/kommunalsjef Lars Erik Hermansen Omsorg med teknologi motsetning eller forutsetning? Gjøvik 17. februar 2010 Hvordan ser hverdagen ut i kommunene? v/kommunalsjef Lars Erik Hermansen PLO i Ringsaker 2009 Månedsrapport 2009 RE Budsjett

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013 RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: KOMMUNESTYRET RÅDMANNEN Kopi: Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 NOTAT VEDR. LØNNSUTGIFTER

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG V saksbehandler Tove Kvaløy Dato: 24.11. 2011 Referanse Saksgang: Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalg 26.01.12 Formannskap 26.01.12 KOMMUNESTYRE 26.01.12 Saknr. Tittel: AMU

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud BEMANNINGSSENTRAL - HELSE- OG SOSIALETATEN RÅDMANNENS FORSLAG: Det vurderes å etablere bemanningssentral

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Båtsfjord Fiskerihovedstaden Rådmanns budsjettforslag 2014

Båtsfjord Fiskerihovedstaden Rådmanns budsjettforslag 2014 Båtsfjord Fiskerihovedstaden Rådmanns budsjettforslag 2014 Ambisjon for virksomhetene Staben, teknisk og økonomi skal videreutvikles Skolen skal styrkes Helse-og omsorg skal videreutvikles Barnehager skal

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

2011 andel til PLO av tot.regn

2011 andel til PLO av tot.regn 2011 andel til PLO av tot.regn Ringerike Fr.stad Sarpsborg Serie1 Moss Halden 29 30 31 32 33 34 35 36 37 2. tertialrapport Prognose på 630 mkr mot budsjett på 601 mkr Brutto lønn viser pr 2. tertial et

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskapet

Innkalling til møte i Representantskapet FOLLO BARNEVERNVAKT Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Til: Representantskapet for Follo barnevernvakt Ski, 28. august 2015 Innkalling til møte i Representantskapet Tid: Tirsdag 22. september

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 13/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer