IKKE VALGTE DRIFTSTILTAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKKE VALGTE DRIFTSTILTAK"

Transkript

1 Kapittel : Politisk virksomhet 1030: Valgavis Valgavis som utgis på samme måte som i Distribueres til alle husstander, i tillegg til 100 eks til hver liste/parti. Noe plass til offisiell informasjon, 1 side til hver liste, etter alfabetisk rekkefølge. Partiene skriver sin egen informasjon innenfor avsatt plass. Alle bruker samme layout. Den offisielle delen er tospråklig, partiene velger selv språk, og sørger for evt. oversetting. Det innhentes tilbud fra tre lokalaviser. Ansvar Ansvar: Valg og partistøtte (1030) Lønn ekstrahjelp Kontormateriell Inventar og utstyr Konsulenttjenester Kjøp fra andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Trossamfunn 1100: Prisstigning Kirkelig fellesråd 3% prisstigning. Ansvar Ansvar: Overføringer til kirkelig fellesråd (1100) Overføring til kirkelig felles Overføring til kirkelig felles 25. november 2010 kl Side

2 Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Administrasjon og ledelse 1202: Informasjon og service kvalitetssikring av kommunale arkiv En merkantil stilling ble vedtatt å holde vakant i Denne stillingsresursen er som følge av at to ansatte har gått av med pernsjon. Vakansen har medført en økt arbeidsbelastning på de merkantile funksjonene. Denne stillingen foreslåes å gjenninnføre. Kommunen står foran et betydelig arbeid med å få de kommunale arkivene i tilfredstillende stand og kvalitet. Det må foretaes et omfattende oppryddings og dokumentasjonsarbeid i forhold til de arkivene kommuen har ansvar for. Dette er ting som må være på plass i forbindelse med etablering av nytt og godkjent bortsettingsarkiv Riksrevisjonen har i sin nyeste rapport om sikring og tilgjengeliggjøring av kommunale arkiv kommet med meget sterke bekymringer knyttet til tilstanden på kommunale arkiv generelt. Rapporten finnes her: Vi bør ha som mål å bestrebe oss for å sikre våre arkiv. Ansvar Ansvar: Serviceavdeling (1202) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Tilskudd til samisk språkutvikling Tana vil i løpet av ha en direkte kostnad i forbindelse med to språklighet på vel 6,4 mill. Overføringen fra Sametinget vil være på ca 5,1 mill Budsjettposten til prosjektmidler økes med november 2010 kl Side

3 Organisasjoner/virksomheter vil kunne få innvilget tilskudd til prosjekter/tiltak som fremmer samisk språkutvikling. Ansvar Ansvar: Samisk språkutvikling (1230) Overføring til kommuner Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Biblioteket sommervikar og lørdagsåpent Det er behov for å øke tilgjengeligheten på biblioteket til også lørdager. I tillegg så ønsker vi å kunne ha sommervikarer på biblioteket. Spesielt viktig er dette i forhold til å motivere ungdommen til å ta en bibloteksrettet utdanning. Ansvar Ansvar: Bibliotek (1250) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Biblioteket økt bok og mediabudsjett Biblioteket står overfor en økt etterspørsel på all type litteratur på forskjellige mediaformer. Brukerne av Kunnskapens hus har tatt i bruk biblioteket og dette medfører en økt etterspørsel av litteratur. Det er også stort behov for å øke tilførselen av samisk litteratur. Ansvar Ansvar: Bibliotek (1250) Inventar og utstyr 25. november 2010 kl Side

4 Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Biblioteket økt stilling 50% utvidet åpningstid Ved å øke stillingsressursen med 50% vil man etablere lengere åpningstider. Dette vil møte behovet til brukerne av Kunnskapens hus, som ønsker en større tilgjengelighet på bibliotektjenester. Ansvar Ansvar: Bibliotek (1250) fastlønn Påløpte feriepenger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Bibliotekets fagsystem støtte samisk tegnsett Dagens biblioteksløsning har ikke tilfredsstillende støtte for samisk tegnsett. Dette medfører at titler og forfatter ikke blir riktig, og medføre at søk i systemene ikke fungerer riktig. En oppgradering vil løse disse utfordringene. Ansvar Ansvar: Bibliotek (1250) Lisenser på dataprogram Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side

5 1600: Øk.avd. økt bemanning lønn Høsten 2009 startet innføring av nytt regnskaps og lønnssystem. Dette er en prosess som har og fortsatt krever store ressurser. Høsten 2010 er det planlagt oppstart på innføring av kommunal fakturering på det nye systemet. Dette vil sannsynligvis være en krevende prosess der flere på avdelingen blir involvert. På lønnsiden har det nye systemet ført til en økning i arbeidsmengde. Systemet er i seg selv arbeidskrevende i tillegg til at det er nytt og at det stadig skjer endringer. På lønnssiden er det overføringer til AA registeret som ikke har fungert i det nye systemet slik at vi har måttet rapportere manuelt. Denne oppgaven er ikke blitt prioritert framfor det å få ut lønn til de ansatte. Her risikerer vi å tape refusjoner for folk som er sykemeldt og ikke er innrapportert ansatt i Tana kommune. Innføringen av det nye systemet har gjort at vi er på etterskudd med arbeidet. Noe av dette vil løse seg på sikt men vi ser at vi ikke har tilstrekkelig bemanning til å utføre alle de oppgavene vi er pålagt å gjøre. Vi har i innføringsperioden fått låne en medarbeider fra personal. Uten denne hadde vi ikke klart innføringa på lønnsiden. Til tross for dette, har lønn hatt en stor merbelastning. Vi trenger å få den ressursen vi i dag låner permanent. Ansvar Ansvar: Økonomiavdeling (1600) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Øk.avd. økt bemanning økonomi Da økonomiavdelingen ble flyttet tilbake til Tana november 2008 forsvant en stilling vi hadde før samarbeidet begynte. Som erstatning for dette fikk vi en halv stilling som skal jobbe med budsjett. De andre oppgavene som lå til stillingen som ble borte måtte vi løse på andre måter. Disse oppgavene er innfordring kommunale avgifter, tyngre innfordring skatt, arbeidsgiverkontroller og annet. Før dette tok vi i bruk Compello. Dette er et system som har ført til en lettelse for virksomhetene ute og har gjort at vi har en mye bedre kontroll på økonomien. Samtidig har det ført til en økning av arbeidsoppgaver på økonomiavdelingen. Før fikk vi inn fakturaene med ferdig kontering på. For oss var det bare å legge dette inn i regnskapssystemet og bestille en betaling så gikk det av seg selv. Nå får vi inn fakturaene i 25. november 2010 kl Side

6 konvolutter som må åpnes. Vi må skanne dette inn og finne ut hvilken avdeling som skal ha det. Vi må passe på at det blir godkjent innen fristen og sjekke opp purringer. Lav bemanning har gjort at en del arbeidsoppgaver blir prioritert bort fordi man rett og slett ikke rekker å gjøre det. Eksempler på slike oppgaver kan være innfordring og avstemminger. Dette er oppgaver som ikke direkte påvirker den daglige driften men som utløser tap for kommunen. Vi taper fordringer som ikke blir purret på og krav rekker å bli foreldet. Vi har for lite ressurser til å ivareta alle disse oppgavene tilfredsstillende. Det er spesielt på innfordring og arbeidsgiverkontroll vi kommer til kort. Dette er områder som vi kan bli pålagt av skatt nord å kjøpe tjenester noe som vil bli dyrt. I dag tar økonomisjefen unna så mye det går, men dette går ut over ledelse og andre oppgaver som ligger til en lederstilling. Vi trenger en ekstra stilling som kan jobbe med dette. Ansvar Ansvar: Økonomiavdeling (1600) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Lærlinger Opprette to lærlingplasser innenfor helsefag fra. Det vises til tidligere politiske signaler i forhold til fremtidi rekruttering av fagarbeidere i kommunen. Det er tatt inn 3 lærlinger i 2010 innenfor barne og ungdomsarbeid. Det er et ønske om også å satse på rekruttering innenfor helsefag. Det betales ikke pensjonsavgift for lærlinger, men de er omfattet av de øvrige bestemmelsene i kommunalt avtaleverk. I løpet av læretiden vil kommunen få et tilskudd på ca. kr pr lærling. I tillegg er det avsatt OU midler sentralt til inntak lærling. SØknadsfristen på disse midlene er september hvert år. Ansvar Ansvar: Personalavdeling (1800) kommunal Lønn vikar ledig stilling fastlønn Påløpte feriepenger 25. november 2010 kl Side

7 Refusjon fra andre private Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Pers.avd. innsparinger Avdelingen har de fleste postene som er fastlåste og berører alle virksomheter. Pålagte forsikringer og medlemskap og kontingenter som utgjør de største utgiftene. I forhold til medlemskap i BHT så jobbes det mend en annen type medlemsskap som kan gi lavere fast avgift, men betales i hht bruk av tjenester. Dette er imidlertid usikkert. Dersom nedskjæringer er nødvendig vil jeg foreslå julegaver til kommunens ansatte som ikke er lovpålagt, samt honnørgaver (50, 60 år, samt de som slutter i kommunen etter antall års tjeneste, og de med 25 års jubileum). Dette vil imidlertid ikke være god personalpolitikk, og gavereglementet må i tilfelle endres. Ansvar Ansvar: Personalavdeling (1800) Annet forbruksmateriell Representasjon/gaver Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Pers.avd. 50% rådgiverstilling Opprettelse av 50% stilling som rådgiver. Avdelingen skal bistå ledere og ansatte med rådgivning og administrative oppgaver innenfor personal. Avdelingen skal også være en strategisk enhet som skal støtte, veilede og bistå ledere i virksomhetene innenfor strategi, utvikling og rådgivning. Avdelingen opplever større etterspørsel etter tjenester innenfor områdene; strategi, utvikling, omorganisering, nedbemanniner, sykefraværsarbeid og generell lederstøtte. På bakgrunn av 25. november 2010 kl Side

8 dette er det viktig at oppgaver og kompetanse tilpasses de nye behov, og at personal tilføres kompetanse slik at vi kan ivareta disse oppgavene på en tilfredsstillende måte. Ansvar Ansvar: Personalavdeling (1800) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Undervisning 2110: Ekstra assistentressurs Austertana skole Skolen har fått utredet en elev der det kommer fram at eleven har behov for ekstra tilrettelegging både faglig og sosialt. Det er her lagt inn en halv assistentstilling fra januar. Ansvar Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Inventar til Boftsa barnehage Vi utvider og pusser opp barnehagen, og i den forbindelse trenger vi mer innventar enn det vi hadde i den gamle barnehagen. Vi trenger kontormøbler, hyller, skap/skuff seksjoner. I tillegg vil vi trenge 6 senger til soverommet for barna, det hadde vi ikke noen av fra før. SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side

9 2140: Inventar tilbygg Deanu sameskuvla Da tiltaket utbygging av Deanu sameskuvla ble vedtatt i kst, så ble ikke inventar tatt med. Det er et behov for inventarer for. kr eks. mva. Konsekvensen dersom tiltaket ikke settes i gang, så går det ut over samisk nettundervisning, og for 1. og 2. trinns undervisning. Nettundervisningen har behov for kontormøbler, hyller og klasserommene har behov for kateter, lærerstoler, pulter, stoler, hyller. Ansvar Ansvar: Deanu sameskuvla (2140) Inventar og utstyr Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Helse, pleie og omsorgstjenester 4000: PLO felles kompetanseheving etikk Hjemmetjenesten, Sykeavdeling + avd.hjelpetj. har i 09/10 startet med kompetanseheving i Etikk, 3 personer deltar og som skal implementere det i egen avdeling. Prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving er et samarbeid mellom Helse og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, arbeidstakerorganisasjonene innen helse og omsorg samt KS. Prosjektets hovedmål er å bidra til at kommunene styrker den etiske kompetansen i helse, sosial og omsorgstjenestene og gjennomfører systematisk etisk refleksjon i tjenestene. Det søkes om budsjettmidler kr til formålet.det søkes også om prosjektmidler fra KS med tilsvarende beløp. Ansvar Ansvar: Pleie og omsorg fellestiltak (4000) Andre utgifter til opplæring, kurs Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side

10 4000: Kommunalsjef helse og omsorg For å sikre god samordning av helse og omsorgssektoren i en krevende periode i årene som kommer, er det nødvendig å ha en sterk koordinerende kraft med kontor på helsesenteret. Samhandlingsreformen og kommende omstillingsprosesser i pleie og omsorgssektoren vil være svært utfordrende for organisasjonen. Konsulentselskapet Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) har gjort en større jobb ifm pleie og omsorgsstrukturen i høst. De anbefaler at kommunen tilsetter en overordnet leder for tjenesten, som både skal ha overordnet faglig ansvar, koordinere tjenestene, ha ansvar for planlegging og sørge for at politiske vedtak blir effektuert. Virksomhetslederne skal fremdeles ha personalansvaret i avdelingene. Kommunalsjefens fokus vil blant annet være: * overordnet faglig ansvar * økonomistyring * omstillingsprosessene * samhandlingsreformen * HMSprosesser * rettssikkerhet * oppfølging av helse og omsorgsutvalget og politiske vedtak i sektoren. Man tenker at det settes av midler til stillingen fra 2. halvår. Administrasjonen vil sammen med organisasjonene utforme stillingens myndighet og oppgaver. Denne stillingen vil også ha prosjektlederfunksjonen for samhandlingsreformen. Ansvar Ansvar: Pleie og omsorg fellestiltak (4000) Telefon Opplæringstiltak for ansatte Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side

11 4000: PLO felles kompetanseheving demensteam Det er opprettet Demensteam i Tana kommune i hht. anbefalte satsinsområder i Demensplan Denne planen vektlegger tiltak som kan iverksettes før det er behov for heldøgnstilbud samt tiltak for å lette omsorgsbyrden til pårørende. Demensteamet består av 4 personer (lege, sykepleier, hjepepleier). Demensteamet skal utrede, veilede, drive pårørende skole, opprette samtalegrupper etc. Det er behov for å øke kompetansen i demensteamet for bruk av utredningsvertøy, drive påørende skole, nettverks samarbeid med andre kommuner som allerede har opprettet sine demensteam, bl.a. Vadsø, SørVaranger, Loppa, Alta, Karasjok o.a. og samarbeid med de kommunene som ikke har demensteam men er under opprettelse, jf. Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg o.a. Det søkes om kr Ansvar Ansvar: Pleie og omsorg fellestiltak (4000) Opplæringstiltak for ansatte Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Austertana 200% stilling natt risiko ved brann Ved Austertana eldresenter er det for tiden 12 beboere med varierende grad av pleiebehov. Av disse er det to rullestollbrukere. Dersom det skulle oppstå brann i beboerfløyen er det bare en ansatt på vakt fra Før den ansatte kan begynne redning må brannen varsles og det må ringes etter hjelp i henhold til oppsatt liste. Som vi vet er brannvesenet langt unna og det er estimert en innsatstid på 1 time før brannvesenet kan være på stedet. Det er heldigvis lavt til bakkenivå og vinduene på beboerrommene kan åpnes helt slik at rømming kan foregå fra hvert enkelt rom. Men vi vet at i en krisesituasjon hvor det ikke er tid til forhandlinger eller forklaringer vil det være vanskelig å få demente beboere ut av bygningen. Dersom det skal være en reell mulighet for redning er det nødvendig å øke bemanningen med 200% for å sikre at det er to ansatte pr. natt.(anslås til 1.2 millioner) Viser også til brev av til Tana kommuneforhåndsvarsel om pålegg signert Brannsjefen i Tana. Ansvar Ansvar: Sone 1 Austertana (4010) Lønn ferievikarer november 2010 kl Side

12 Tillegg ekstrahjelp lørdag og søndag kveld og natt Tillegg ekstrahjelp helligdager Tillegg ekstrahjelp ekstrahjelp Påløpte feriepenger Annen lønn ekstrahjelp Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Polmak hvilende nattevakt, engasjement Dette er samme tiltak som utvidet nattjeneste, engasjement, men beregnet kostnader med hvilende nattevakt, kostnader kr , per år Ansvar Ansvar: Sone 2 Polmak (4020) Lønn ferievikarer Engasjementer Tillegg ekstrahjelp lørdag og søndag kveld og natt Tillegg ekstrahjelp helligdager Tillegg ekstrahjelp november 2010 kl Side

13 ekstrahjelp Påløpte feriepenger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Polmak inventar og utsyr, tiltak pri 2 Det er behov for stuemøbler i 1. etasje som følge av utvidet drift i underetasjen. Da avdelingen ble åpnet i februar 2009 ble det hentet stuemøbler fra det gamle gamlehjemmet, de er så å si ubrukelige. Kostnader kr I tillegg dette er det behov for lenestoler, lamper, tekstiler, gardiner, kopper og kar i begge avdelinger. Alt av inventar og utstyr begynner å være gammelt og utslitt. I løpet av siste årene er det investert kun til det som har vært helt nødvendig, som følge av planlagt nedleggelse av sykehjem. Kostnader kr Ansvar Ansvar: Sone 2 Polmak (4020) Inventar og utstyr Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Polmak kompetanseheving Det er viktig på en skjermet enhet personale med høy fagkompetanse. Per tiden er det vanskelig å rekruttere fagfolk, og å få de ansatte til å ta fag og videreutdanning. Økning kr for å øke fagkompetanse i avdelingen kursing stipendordning fagdager Ansvar Ansvar: Sone 2 Polmak (4020) november 2010 kl Side

14 Lønn vikarer, sykehjem Kursavgifter opplæring/kurs Hotellutgifter Reisegodtgjørelse kurs Diett/kostgodtgjørelse Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Polmak reduksjon aktivitør Avdelingen har en 60% aktivitør stilling, hvorav 60 % av lønnskostnader er finansiert av andre enn kommunen. Avdelingen deler aktivitørstilingen med sykeavdelinga. Besparelse kr Konsekvens med reduksjon er at det ikke lenger er mulighet til aktivisering av beboerer, jf. gåturer, sangmusikk, sosiale samtaler spill og lek. Ansvar Ansvar: Sone 2 Polmak (4020) fastlønn Påløpte feriepenger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side

15 4020: Polmak styrket bemanning helg / høytid Det er ønske om å styrke bemanningen i avdelingen i helg og høytidsdagene. Dette begrunnet økt arbeidspress og pleietyngde med flere brukere. For tiden er det følgende bemanning i avd i helgene: 3+3+2, pasientall Vedtatt bemanning etter planlagt pasientantall i helgene Det er behov for å øke dag bemanning. I tilleg til arbeidet i avdelingen, må personalet også ut til 3 brukere i løpet av dagvakta, 2 enkelte ganger. Ansvar Ansvar: Sone 2 Polmak (4020) faste tillegg Lørdag og søndag Helligdagstillegg i følge turnus fastlønn Påløpte feriepenger Lønn ferievikarer Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Polmak utvidet nattjeneste, engasjement Avdelingen i Polmak ble utvidet fra februar 09. Som situasjonen innen PLO ser ut i dag er det ikke mulig å kutte ned avdelingen i. Vi har overbookinger i alle institusjoner: Austertana 5, 25. november 2010 kl Side

16 sykeavdeling 1+3 som ligger på korttidsopphold og venter fast plass (har utvidet midlertidig 1manns rom til 2manns rommene) og Polmak 7. Avdelingene i Polmak er fordelt over 2 etasjer. Pr dags dato har vi 2 nattevakter. Våren 2010 ble det gjennomført teknisk risikoanalyse i huset og der kommer det frem at feks brannsikkerhet i bygge er alt for dårlig. Desverre er ikke driftsmessig risikoanalyse gjennomført enda men som jeg ser situasjon i dag med 15+1 (avl/kto) beboerer er det uforsfarlig å drive natttjenester bare med 2 nattevakt. i tilfelle brann har personale ingen mulighet å redde / evakuere alle beboere i 2 etasejer. Utvidelse av nattstilling utgjør 2 årsverk. Årlige kostnader kr Ansvar Ansvar: Sone 2 Polmak (4020) Lønn ferievikarer Engasjementer Tillegg ekstrahjelp lørdag og søndag kveld og natt Tillegg ekstrahjelp helligdager Tillegg ekstrahjelp ekstrahjelp Påløpte feriepenger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Polmak velferdstiltak Behov for midler til velferdstiltak som bedrer og styrker arbeidsmiljøet, samt til innkjøp av eks. fysioterapi, massajetimer, massasjestol, kostnader kr SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side

17 4030: Sykeavd inventar og utstyr tiltak pri 2 Det er behov for persienner i de pasientrommene det ikke finnes det i dag (9 rom) for å beskytte rommene fra sol. Det er også behov for noen nye nattbord og høyjusterbare stoler til personale som mater pasientene i rommene. Det er mange år siden sånne type inventar er byttet ut i avdelingen og alt begynner å være slitent, gammelt og ødelagt. Ansvar Ansvar: Sykeavdelingen (4030) Inventar og utstyr Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Sykeavd reduksjon aktivitør Avdelingen deler aktivitør stiling med Polmak sykehjem. 60% av utgiftene er eksternt finansiert. Besparelse kr Konsekvens med reduksjon er at det ikke lenger er mulighet til aktivisering av beboerer, jf. gåturer, sangmusikk, sosiale samtaler spill og lek. Ansvar Ansvar: Sykeavdelingen (4030) fastlønn Påløpte feriepenger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Sykeavd styrking av bemanning, aftenvakt Det er behov for å øke bemanningen på ettermiddagstid på hverdagene for å ivareta forsvarlig 25. november 2010 kl Side

18 drift og unngå höyt fravær. Det er behov for en ekstra person ettermiddag kl 1621, tilsvarende 0,7 årsverk. Stort arbeidspress i avdelingen pga høy pleietyngde og overbooking. Det kan ha medvirket til økt fravær. Ansatte har en del ledd og skjelettplager. Arbeidspress påvirker også arbeidsmiljøet. Vi har store problemer å få inn vikarer pga det er så tungt på avd. Vi har mange ufaglærte vikarer, noen ganger med dårlig opplæring pga tidspress. Dette har medført økning av infeksjoner, liggesår, økt bruk av forbruksmateriell og etter hvert økt sykehus innleggelse (polikliniske undersøkelse)og sår revisjon. Dette vil medføre ekstra kostnader. Arbeidspresset er størst i helgene og om ettermiddagene pga redusert bemanning. Ansvar Ansvar: Sykeavdelingen (4030) Lønn ferievikarer Engasjementer kveld og natt Tillegg ekstrahjelp helligdager Tillegg ekstrahjelp ekstrahjelp Påløpte feriepenger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Sykeavd økt bemanning: helg, dagvakt Behov for å styrke bemanningen i avd. Avdelingen er tung pga overbooking og tung pleie. Det kan ha medvirket til økt fravær. Ansatte har mye ledd og skjelettplager. Arbeidspresset kan påvirke arbeidsmiljøet. Vi har store problemer å få inn vikarer fordi det er så tungt arbeid på avd. Vi har mange ufaglærte vikarer, ofte desverre med dårlig opplæring pga tidspress. Dette har medført økning av infeksjoner, liggesår, økt bruk av forbruks materiell og etter hvert økt sykehus innleggelse (polikliniske undersøkelse) og sår revisjon. Dette vil medføre ekstra kostnader. Arbeidspresset er størst i helgene og ettermiddagene pga redusert bemanning. 25. november 2010 kl Side

19 Ansvar Ansvar: Sykeavdelingen (4030) Lønn ferievikarer Engasjementer Tillegg ekstrahjelp lørdag og søndag ekstrahjelp Påløpte feriepenger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Omsorgsone Demensteam koordinator 20% st. I mars 2010 ble demensteam i Tana kommue opprette, ihht. nasjonale føringer om oppfølging av personer med demens sykdom. Teamet består av 4 (3) ansatte: Soneleder (utgår når teamet er veletablert), hjelpepleier, sykepleier og kommunelege. Det avholdes faste møter 1 dag i måneden og det er 1 til 2 dager i måneden til utredning og rapportskriving. Det er behov for 20 % stilling til koordinering av demensteamet.oppgaver som er planlagt er kursing og veiledning av personell, pårørende og brukere. Knytte kontakter mot frivillige organisasjoner, planlegging av pårørende skole o.l. Med tilbakemeldinger fra andre kommuner som har startet opp, jf. Vadsø, SørVaranger, Porsanger, Loppa, Alta så er det helt nødvendig å ha koordinator til arbeidet for å muliggjøre målene med demensteam. Ansvar Ansvar: Tana omsorgssone (4040) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side

20 4040: Omsorgsone Fortsettelse Utvidet Dagsenter 4 dg uka. Jf. sak 2010/6151 Utvidelse av aktivitetstilbud, er evaluert og foreslås videreført i. I 2010 ble det innvilget kr for styrking av dagaktivitet rettet mot hjemmeboende med demens sykdom. Med bakgrunn i dette ble dagsenterets åpningstid utvidet fra 3 til 4 dg i uka. I tillegg startet opp med kartlegging og oppsøkende virksomhet mot brukere/familier som bor i lag med dement person. Det er viktig å gi godt dagtilbud til den demente og det er særlig viktig å avlaste ektefelle/famile med omsorgsbyrden. Godt dagaktivitetstilbud er avlastende for å makte omsorgsbyrden videre, og er forebyggende mot tidlig innskriving på langtidsopphold i institusjon. Det er også svært viktig ved matsituasjoner med veiledning samt og følge med at brukerne får mat i seg. Det er etablert kontakt med Seniordans med stolgym, Diakoniforening for sosialomgang, Eldretreff på miljøbygget. Det etableres kontakt med Demensforening for ulike samarbeid. Det kan ikke lenger baseres på 1 aktvitør, det er ikke mulig å ivareta eldres behov i løept av dagen. Vedkommende lager mat/servere/passe på at det spises, ordne med skyss til og fra, handle inn matvarer, hjelp med wcbesøk ved uhell hel skift o.l., ha kontakt med brukernepårørende, organisere aktivitetene. De som er urolig må ha spesielle oppfølig alt dette er alt for mye for en person det er stort behov for å øke bemanning. Evaluering viser at oppsøkende virksomhet er viktig for å fange opp de demente med særlig behov og ivareta pårørendes situasjon. Pr tiden er det 21 personer som har vedtak om dagsenter med deltakelse fra 4 til 1 dg i uka. Det er behov for videreføring av utvidelse av stilling; Dagsenterets leder med 20% kr inkl. sos.utg. I tillegg ekstra pesonell med fleksibel bruk kr Totalt kr Ansvar Ansvar: Tana omsorgssone (4040) Sum utgifter november 2010 kl Side

21 Sum netto SUM NETTO TILTAK : Omsorgsone Opprette ekstra Nattevakt Det er planlagt å flytte to beboere fra langtidsopphold til omsorgsbolig, dette pga overbooking på institusjonene. Dette medfører økt pleietyngde med økt arbeid på natt og kveld i forhold til dagens situasjon. For å imøtekomme pleiebehovet især i omsorgsboligen er det behov for ekstra nattevakt. De som bor ute i distriktene skal fortsatt ha sine tjenester paralelt med de som bor i omsorgsbolig. Alle institusjonsplasser er tildelt, det er tatt i bruk ekstra rom i Polmak + det er 2 på enkelte rom på sykeavdelingen, dette tilsier at pleie og omsorg ikke lenger har institusjonsplasser å tilby. Hjemmetjenesten må styrkes for å kunne gi forsvarlig tjenester hjemmet. Ansvar Ansvar: Tana omsorgssone (4040) faste tillegg Lørdag og søndag Kveld og natt faste tillegg Helligdagstillegg i følge turnus fastlønn Påløpte feriepenger Lønn vikarer Engasjementer Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side

22 4040: Omsorgsone Opprette 40% Assisterende leder Det er økende utfordringer i tjenesten, jf. sykehus skriver ut pasienter til primær helsetjenesten ofte rett hjem, brukerne har økt komplekse behov jf. intravenøs behandling uaktuelt for 1o år siden), avanserte sår etc. For å ivareta brukergruppen på faglig forsvarlig vis, er det nødvendig at tjenestene er godt organisert. Dette kan assisterende leder bistå i. Slik situasjonen er idag har ikke leder mulighet til å være tilstede i avdelingen til enhver tid, assisterende vil være en viktig støttespiller. Samtidig trenger vi å ha en sykepleier som har en fagutviklende rolle og ser at det kan samenfalle med en assisterende leder. Det skjer mye i forhold til hjemmebaserte tjenester med føringer fra nasjonalt nivå (demenssatsing, ernæring, aktiv omsorg etc.). Assisterende leder vil være viktig og nødvendig i arbeidet med utvikling av tjenestene. 40%x400000kr= Dette vil gi en økt lønnskostnad på kr Ansvar Ansvar: Tana omsorgssone (4040) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Omsorgsone Utvidelse av sekretærstilling med 20% Utvidelse av sekretær fra 50 til 70% st. Det er økt belastning på administrative oppgaver, jf oppfølging hjemmehjelpere (lister) og rehabboliger. Det er behov for tettere oppfølging av personalet. Har behov for styrkede ressurser til koordinering og organisering av det daglige arbeidet i avdelingen. I tilegg er det behov for bedre oppfølging av hjelpemiddelsøknader og samarbeidet mot NAV. Sekretær kan også bistå med saksutredninger av mindre format (endringer etc). Dette vil gi en økt kostnad på ca Ansvar Ansvar: Tana omsorgssone (4040) november 2010 kl Side

23 fastlønn Påløpte feriepenger Lønn ferievikarer ekstrahjelp Påløpte feriepenger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Omsorgsone Velferdstiltak for styrking av arbeidsmiljøet. Personaltur, felles middag, sosial samvær utenfor arbeidsplassen. Avdelingen har omtrent 26 årsverk, fordelt på 40 hoder. Det er viktig å fremme godt arbeidsmiljø og med dette kan bidra positivt. (Art:115002) Ansvar Ansvar: Tana omsorgssone (4040) Opplæringstiltak for ansatte Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Hj.tj. reduksjon av merkantilressurs Det er mulig å redusere merkantilressursen ved at merkantilmedarbeider i 80% stilling omplasseres innenfor kommunen, for at det skal bli reell innsparing må det være omplassering 25. november 2010 kl Side

24 til en vakant stilling. Konsekvensen for hjelpetjenesten blir at de forkjellige områdene må ta merkantilarbeidet selv, noe som vil medføre økt arbeidsbelastning. Det vil også bli økt arbeidsbelastning på leder. Ansvar Ansvar: Hjelpetjenester ledelse og fellestitak (5000) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Hj.tj. økning av ressurs til rusarbeid I rus og psykiatriplan , vedtatt i HOU, er det satt inn en økning av tilbudet til rusmisbrukere på ett årsverk fra, fordelt med en 40%økning av stilling ruskonsulent fra 30% til 70%, samt en ny 60%stilling som utekontakt. Tana kommune har fått overført økte midler til rusarbeid gjennom rusreformen, kommunen har fått tilført prosjektmidler over en treårsperiode, mot en forpliktelse på å få en fast økning av ressursen til rusarbeid etter prosjektperioden. Med denne økningen vil Tana kommune ha 1,3 årsverk innenfor rustjenesten. Ansvar Ansvar: Rusvern (5040) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Utviklingsavdelingen 6010: Utmarksplan for Tana 25. november 2010 kl Side

25 MLU vedtok i sak 29/2010: Det settes i gang et forarbeid med sikte på å lage en utmarksplan for Tana. I den forbindelse gjennomføres et miniseminar for MLU om dagens utmarksforvaltning med de vesentligste lover, forskrifter og retningslinjer som legges til grunn for gjeldende praksis. Utkast til program for seminaret fremlegges til neste møte. MLU anmoder kommunestyret om å sette av midler til utmarksplan for Tana i budsjettet. Ansvar Ansvar: Næringsutviklig og rådgivning (6010) Konsulenttjenester Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Utv.avd. inn på tunet Et nasjonalt pilotprosjekt som er et aktivitets og/eller arbeidstreningstilbud på gårdsbruk for enkeltmennesker eller grupper gjennom helse og omsorgstjenesten, barnehager og skoler. Det forutsetter senere bevilgninger til institusjonene for at de skal kunne kjøpe tjenestene.sametinget har avslått bevilgning i 2010 med begrunnelse om at deres budsjettmidler er oppbrukt. Ansvar Ansvar: Landbruk (6030) Engasjementer Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Utmarksplan MLU har i møte vedtatt: Det settes igang forarbeid med sikte på å lage en utmarksplan for Tana. Det gjennomføres et miniseminar for MLU om dagens utmarksforvaltning med de vesentligste lover, forskrifter og retningslinger som legges til grunn for dagens praksis. Utkast til program for seminaret 25. november 2010 kl Side

26 fremlegges til neste møte. MLU anmoder kommunestyret om å sette av midler til utmarksplan for Tana i budsjettet. Konto: Ansvar Ansvar: Mijøvern (6040) Kjøp fra andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Oppfølging av ulovlige tiltak Kommunen skal etter plbl første ledd føre tilsyn med at plan og bygningslovgivningen holdes. Bygningsmyndigheten kan ikke unnlate å følge opp meldinger om ulovlige tiltak og har plikt til å gripe inn overfor antatt ulovlige forhold. Dette er videre understreket i KRD rundskriv H3/01. Slike saker er særlig krevende og utgjør behov for kjøp av advokattjenester. Ansvar Ansvar: Bygningskontroll og oppmåling (6050) Lønn ekstrahjelp Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Kulturfond I 2010 ble det budsjettert kr i kulturmidler. Beløpet ble hevet til i KST sak 4/2010. midlene tildeles av OKU som har vedtatt egne retningslinjer for tildelingene. Midlene er stimuleringsmidler for frivillige lag og foreninger. Ansvar Ansvar: Kultur ledelse og felles (6100) 25. november 2010 kl Side

27 Overføringer til andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Skiippagurrafestivalen Skiippagurrafestivalen etterspør i søknad datert økt støtte for perioden 2013 slik: kr kr kr Regnskapskonto: Det er ikke lagt inn noe til festivalen i konsekvensjustert budsjett. I tillegg søker de om å få dekket kr av underskuddet, slik at samlet beløp for 2010/11 blir De vil også kunne nøye seg med et rentefritt lån på Dersom kommunen skal låne penger til stiftelsen, må dette gjøres av frie midler, og ikke av lånte midler. Etter rådmannens vurdering er sikkerheten knyttet til et slikt lån så lav at kommunen like gjerne kan gi tilskudd. Kommunelovens 50 om låneopptak: 6. Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for videre utlån. Det kan også tas opp lån til forskuttering når det er gjort avtale om full refusjon. Vilkåret er at mottakere ikke driver næringsvirksomhet og at midlene skal nyttes til investeringer. Ansvar Ansvar: Kultur ledelse og felles (6100) Overføringer til andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Utstyr til fritidsklubben 25. november 2010 kl Side

28 Den nye fritidsklubben mangler diverse utstyr,bl. a. lydanlegg. Ansvar Ansvar: Tanabru fritidsklubb (6310) Telefon Inventar og utstyr Overføringer til andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Anleggsfond for idretten Kommunestyret har i sak 53/2010 bedt om at FSK må vurdere et anleggsfond. Det foreslås anleggsfond etablert med engangsbeløp på Alternativt kan det etableres ved årlige avsetninger av regnskapsoverskudd til et ubundet investeringsfornd. Midlene tildeles idretten etter søknad på grunnlag av retningslinjer fastsatt av kommunestyret. Ansvar Ansvar: Idrett og friluftsliv (6400) Overføringer til andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : IL Forsøk tilskudd til Tour de Barents IL Forsøk ser på muligheten for å påta seg det første rennet i Tour de Barents, et samarbeid med arrangører på finsk side. Et av vilkårene er at det stilles en garanti som i hovedsak skal sikre. Klubben tenker seg at kommunen, fylkeskommunen og sametinget sammen bevilger Kommunens tilskuddsandel blir i så fall november 2010 kl Side

29 Søknaden fra klubben er arkivert under sak 2010/2178. Arrangementets hjemmeside: Ansvar Ansvar: Idrett og friluftsliv (6400) Overføringer til andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Bygg og anleggsdrift 7020: Vedlikehold skoler og barnehager Økte vedlikeholdsmidler til skole og barnehagebygg. Ansvar Ansvar: Skole og barnehagebygg (7020) byggetjenester Vedlikehold og byggetjenester Vedlikehold og Materialer til vedlikehold og påkostninger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Etterutdanning brannpersonell Krav fra DBE om at alle brannmannskaper skal gjennomføre grunnutdanning innen 4 år. Kostnad på ca , pr hode. Tana har ca 12 personer som må gjennomføre utdanningen i løpet av 4 år, dvs ca 3 pr år. 25. november 2010 kl Side

30 Ansvar Ansvar: Brann og ulykkesvern (8070) Opplæringstiltak for ansatte Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Ekstrakostnader som følge av strømmålere til veglys Det skal monteres strømmålere for hvert uttakspunkt der vi i dag har gatelys. Dette innbærer at fastledd andelen vil øke betraktelig i årene som kommer. Anslått til ca kr pr år når alle målerene er på plass. Det er forutsatt at monteringen skal skje over 5 år med oppstart i Har lagt inn en årlig økning frem mot Ansvar Ansvar: Veier og gater (8080) Energi Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Veivedlikehold halv mill Midler til veivedlikehold, halv million årlig. Ansvar Ansvar: Veier og gater (8080) Vedlikehold og byggetjenester Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side

31 Kapittel : Rammetilskudd finans 9000: Eiendomsskatt økning til 4 promille Kommunen kan øke eiendomsskatten til inntil 4 promille. Det tilsvarer en økning på Ansvar Ansvar: Rammetilskudd og skatteinntekter (9000) Eiendomsskatt, verk og bruk Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Mer optimistisk rentenivå Administrasjonens renteberegninger er basert på at renta er i øvre skikt av prognosene, ca 3,5% rentenivå. En mer optimistisk tilnærming vil være ned mot 3,2% gjennomsnittsrente. Dette innebærer i lavere renteutgifter. Ansvar Ansvar: Renter og avkastning (9030) Renteutgifter Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side

Dette er kutt i adm. utgifter som skal tas i samråd med organisasjonene i løpet av økonomiplanperioden.

Dette er kutt i adm. utgifter som skal tas i samråd med organisasjonene i løpet av økonomiplanperioden. Kapittel : Trossamfunn 1100: Reduksjon Kirkelig fellesråd Tana kommune har en forholdsmessig høyere overføring til Kirkelig Fellesråd. Iflg Kostra var netto driftsutgifter i 2010 var på 1292 kr per innbygger,

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Rådmannens forslag (korrigert ord i tiltak) Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren (utdrag fra kommuneprop.)...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 Vedtatt budsjett KST 84/2013 4. desember 2013 til kommunestyret Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE ØKONOMIPLAN HANDLINGSPROGRAM. Klart vi kan! Kvalitet Engasjement Samspill. Vedtatt av kommunestyret i møte 11.09.

SKIPTVET KOMMUNE ØKONOMIPLAN HANDLINGSPROGRAM. Klart vi kan! Kvalitet Engasjement Samspill. Vedtatt av kommunestyret i møte 11.09. SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement Samspill ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret i møte 11.09.2012, sak 59/12 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag/handlingsprogram

Detaljer

1. tertial 2010. Verdal, 9. juni 2010 11.01.06

1. tertial 2010. Verdal, 9. juni 2010 11.01.06 Verdal kommune 1. tertial 2010 Verdal, 9. juni 2010 11.01.06 Innhold: DEL I DRIFT 3 1 Rådmannens vurderinger 3 2 Situasjonen på kommunedelplanområdene 3 2.1 Oppvekst 3 2.2 Helse, omsorg og velferd. 5 2.3

Detaljer

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 2009

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 2009 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 29 Vedtatt i kommunestyret 18.12.28 sak 119/28 Budsjett 29 1. Kommunestyrets vedtak 18.12.28: 1. Rammer for økonomiplanperiode 29212 vedtas slik: Budsjett 29 og økonomiplan

Detaljer

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210):

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210): Kommentarrapport: Prosjekter Kommentarer til konsekvensjustert budsjett: I det følgende kommeteres konsekvensjustert budsjett. Dette er et budsjett hvor driften videreføres i 2010 som i 2009, i hovedsak

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

34. Byggesaksenheten... 94 35. Oppmålingsenheten... 96 36. Bygg- og eiendomstjenesten... 97 37. Brann- og feiertjenesten... 99 38.

34. Byggesaksenheten... 94 35. Oppmålingsenheten... 96 36. Bygg- og eiendomstjenesten... 97 37. Brann- og feiertjenesten... 99 38. Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial 2014 2 Innhold 1. HR-avdelingen... 5 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA)... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten...

Detaljer

Saksnummer Løpenummer Arkivkode Sted Dato 13/354 13/3495-004 Straumsjøen 10.06.2013

Saksnummer Løpenummer Arkivkode Sted Dato 13/354 13/3495-004 Straumsjøen 10.06.2013 Notat Til Fra Sak : Rådmannen : Trond Robertsen : ÅRSRAPPORT 2012 BØ KOMMUNE Saksnummer Løpenummer Arkivkode Sted Dato 13/354 13/3495-004 Straumsjøen 10.06.2013 ÅRSRAPPORT 2012 BØ KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Årsmelding Berlevåg kommune

Årsmelding Berlevåg kommune 2011 Årsmelding 27.03.12 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4 Økonomi...

Detaljer

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Helse og omsorg. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Helse og omsorg. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Helse og omsorg Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2012 2 ÅRSRAPPORT 2012 HELSE OG OMSORG INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HELSE OG OMSORG... 4 LEGETJENESTEN...10

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2016-2019. Klart vi kan! Kvalitet Engasjement Samspill. Rådmannens forslag

SKIPTVET KOMMUNE ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2016-2019. Klart vi kan! Kvalitet Engasjement Samspill. Rådmannens forslag SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement Samspill ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 Rådmannens forslag 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Rådmannens kommentarer 4 Sammendrag/handlingsprogram 6 Økonomiplanens

Detaljer

Man forutsetter at foreldrebetalingen fortsatt skal ligge fast på max kr 2.330,- pr. mnd for full plass.

Man forutsetter at foreldrebetalingen fortsatt skal ligge fast på max kr 2.330,- pr. mnd for full plass. Valg og støtte til politiske partier 1010 I 2013 er det stortings og sametingsvalg. Det må derfor utarbeides et budsjett for dette arbeidet. Departementet har utviklet et nytt elektronisk valgadministrasjonssystem

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune - Økonomiplan 2013 2016. Budsjett 2013 Rådmannens forslag Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Vedtak i Kommunestyret

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2015-2017. Kommentardel

Budsjett 2014. Økonomiplan 2015-2017. Kommentardel Budsjett 2014 Økonomiplan 2015-2017 Kommentardel Røros 20.11.2013 Rådmann Budsjett 2014 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Møteinnkalling Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Konferanserommet, Sonjatun Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Kommunestyrets vedtak 9. desember 2008 Sak 08/95 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1 Rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2013-2016

ØKONOMIPLAN 2013-2016 planlegging budsjettering ide utførelse drift ØKONOMIPLAN 2013-2016 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Økonomiplan 2013 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold: Side: INNLEDNING... 3 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER...

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ås kommune 3. desember 2010 RAPPORT 5/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ås kommune

Detaljer

SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET VED BERGAN SYKEHJEM 2009

SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET VED BERGAN SYKEHJEM 2009 RAPPORT OM SYKEFRAVÆRSPROSJEKTET VED BERGAN SYKEHJEM 2009 Bergan sykehjem Et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansund kommune og NAV for å redusere sykefraværet m.v. ved korttidsavdelingen, Bergan sykehjem

Detaljer