IKKE VALGTE DRIFTSTILTAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKKE VALGTE DRIFTSTILTAK"

Transkript

1 Kapittel : Politisk virksomhet 1030: Valgavis Valgavis som utgis på samme måte som i Distribueres til alle husstander, i tillegg til 100 eks til hver liste/parti. Noe plass til offisiell informasjon, 1 side til hver liste, etter alfabetisk rekkefølge. Partiene skriver sin egen informasjon innenfor avsatt plass. Alle bruker samme layout. Den offisielle delen er tospråklig, partiene velger selv språk, og sørger for evt. oversetting. Det innhentes tilbud fra tre lokalaviser. Ansvar Ansvar: Valg og partistøtte (1030) Lønn ekstrahjelp Kontormateriell Inventar og utstyr Konsulenttjenester Kjøp fra andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Trossamfunn 1100: Prisstigning Kirkelig fellesråd 3% prisstigning. Ansvar Ansvar: Overføringer til kirkelig fellesråd (1100) Overføring til kirkelig felles Overføring til kirkelig felles 25. november 2010 kl Side

2 Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Administrasjon og ledelse 1202: Informasjon og service kvalitetssikring av kommunale arkiv En merkantil stilling ble vedtatt å holde vakant i Denne stillingsresursen er som følge av at to ansatte har gått av med pernsjon. Vakansen har medført en økt arbeidsbelastning på de merkantile funksjonene. Denne stillingen foreslåes å gjenninnføre. Kommunen står foran et betydelig arbeid med å få de kommunale arkivene i tilfredstillende stand og kvalitet. Det må foretaes et omfattende oppryddings og dokumentasjonsarbeid i forhold til de arkivene kommuen har ansvar for. Dette er ting som må være på plass i forbindelse med etablering av nytt og godkjent bortsettingsarkiv Riksrevisjonen har i sin nyeste rapport om sikring og tilgjengeliggjøring av kommunale arkiv kommet med meget sterke bekymringer knyttet til tilstanden på kommunale arkiv generelt. Rapporten finnes her: Vi bør ha som mål å bestrebe oss for å sikre våre arkiv. Ansvar Ansvar: Serviceavdeling (1202) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Tilskudd til samisk språkutvikling Tana vil i løpet av ha en direkte kostnad i forbindelse med to språklighet på vel 6,4 mill. Overføringen fra Sametinget vil være på ca 5,1 mill Budsjettposten til prosjektmidler økes med november 2010 kl Side

3 Organisasjoner/virksomheter vil kunne få innvilget tilskudd til prosjekter/tiltak som fremmer samisk språkutvikling. Ansvar Ansvar: Samisk språkutvikling (1230) Overføring til kommuner Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Biblioteket sommervikar og lørdagsåpent Det er behov for å øke tilgjengeligheten på biblioteket til også lørdager. I tillegg så ønsker vi å kunne ha sommervikarer på biblioteket. Spesielt viktig er dette i forhold til å motivere ungdommen til å ta en bibloteksrettet utdanning. Ansvar Ansvar: Bibliotek (1250) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Biblioteket økt bok og mediabudsjett Biblioteket står overfor en økt etterspørsel på all type litteratur på forskjellige mediaformer. Brukerne av Kunnskapens hus har tatt i bruk biblioteket og dette medfører en økt etterspørsel av litteratur. Det er også stort behov for å øke tilførselen av samisk litteratur. Ansvar Ansvar: Bibliotek (1250) Inventar og utstyr 25. november 2010 kl Side

4 Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Biblioteket økt stilling 50% utvidet åpningstid Ved å øke stillingsressursen med 50% vil man etablere lengere åpningstider. Dette vil møte behovet til brukerne av Kunnskapens hus, som ønsker en større tilgjengelighet på bibliotektjenester. Ansvar Ansvar: Bibliotek (1250) fastlønn Påløpte feriepenger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Bibliotekets fagsystem støtte samisk tegnsett Dagens biblioteksløsning har ikke tilfredsstillende støtte for samisk tegnsett. Dette medfører at titler og forfatter ikke blir riktig, og medføre at søk i systemene ikke fungerer riktig. En oppgradering vil løse disse utfordringene. Ansvar Ansvar: Bibliotek (1250) Lisenser på dataprogram Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side

5 1600: Øk.avd. økt bemanning lønn Høsten 2009 startet innføring av nytt regnskaps og lønnssystem. Dette er en prosess som har og fortsatt krever store ressurser. Høsten 2010 er det planlagt oppstart på innføring av kommunal fakturering på det nye systemet. Dette vil sannsynligvis være en krevende prosess der flere på avdelingen blir involvert. På lønnsiden har det nye systemet ført til en økning i arbeidsmengde. Systemet er i seg selv arbeidskrevende i tillegg til at det er nytt og at det stadig skjer endringer. På lønnssiden er det overføringer til AA registeret som ikke har fungert i det nye systemet slik at vi har måttet rapportere manuelt. Denne oppgaven er ikke blitt prioritert framfor det å få ut lønn til de ansatte. Her risikerer vi å tape refusjoner for folk som er sykemeldt og ikke er innrapportert ansatt i Tana kommune. Innføringen av det nye systemet har gjort at vi er på etterskudd med arbeidet. Noe av dette vil løse seg på sikt men vi ser at vi ikke har tilstrekkelig bemanning til å utføre alle de oppgavene vi er pålagt å gjøre. Vi har i innføringsperioden fått låne en medarbeider fra personal. Uten denne hadde vi ikke klart innføringa på lønnsiden. Til tross for dette, har lønn hatt en stor merbelastning. Vi trenger å få den ressursen vi i dag låner permanent. Ansvar Ansvar: Økonomiavdeling (1600) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Øk.avd. økt bemanning økonomi Da økonomiavdelingen ble flyttet tilbake til Tana november 2008 forsvant en stilling vi hadde før samarbeidet begynte. Som erstatning for dette fikk vi en halv stilling som skal jobbe med budsjett. De andre oppgavene som lå til stillingen som ble borte måtte vi løse på andre måter. Disse oppgavene er innfordring kommunale avgifter, tyngre innfordring skatt, arbeidsgiverkontroller og annet. Før dette tok vi i bruk Compello. Dette er et system som har ført til en lettelse for virksomhetene ute og har gjort at vi har en mye bedre kontroll på økonomien. Samtidig har det ført til en økning av arbeidsoppgaver på økonomiavdelingen. Før fikk vi inn fakturaene med ferdig kontering på. For oss var det bare å legge dette inn i regnskapssystemet og bestille en betaling så gikk det av seg selv. Nå får vi inn fakturaene i 25. november 2010 kl Side

6 konvolutter som må åpnes. Vi må skanne dette inn og finne ut hvilken avdeling som skal ha det. Vi må passe på at det blir godkjent innen fristen og sjekke opp purringer. Lav bemanning har gjort at en del arbeidsoppgaver blir prioritert bort fordi man rett og slett ikke rekker å gjøre det. Eksempler på slike oppgaver kan være innfordring og avstemminger. Dette er oppgaver som ikke direkte påvirker den daglige driften men som utløser tap for kommunen. Vi taper fordringer som ikke blir purret på og krav rekker å bli foreldet. Vi har for lite ressurser til å ivareta alle disse oppgavene tilfredsstillende. Det er spesielt på innfordring og arbeidsgiverkontroll vi kommer til kort. Dette er områder som vi kan bli pålagt av skatt nord å kjøpe tjenester noe som vil bli dyrt. I dag tar økonomisjefen unna så mye det går, men dette går ut over ledelse og andre oppgaver som ligger til en lederstilling. Vi trenger en ekstra stilling som kan jobbe med dette. Ansvar Ansvar: Økonomiavdeling (1600) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Lærlinger Opprette to lærlingplasser innenfor helsefag fra. Det vises til tidligere politiske signaler i forhold til fremtidi rekruttering av fagarbeidere i kommunen. Det er tatt inn 3 lærlinger i 2010 innenfor barne og ungdomsarbeid. Det er et ønske om også å satse på rekruttering innenfor helsefag. Det betales ikke pensjonsavgift for lærlinger, men de er omfattet av de øvrige bestemmelsene i kommunalt avtaleverk. I løpet av læretiden vil kommunen få et tilskudd på ca. kr pr lærling. I tillegg er det avsatt OU midler sentralt til inntak lærling. SØknadsfristen på disse midlene er september hvert år. Ansvar Ansvar: Personalavdeling (1800) kommunal Lønn vikar ledig stilling fastlønn Påløpte feriepenger 25. november 2010 kl Side

7 Refusjon fra andre private Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Pers.avd. innsparinger Avdelingen har de fleste postene som er fastlåste og berører alle virksomheter. Pålagte forsikringer og medlemskap og kontingenter som utgjør de største utgiftene. I forhold til medlemskap i BHT så jobbes det mend en annen type medlemsskap som kan gi lavere fast avgift, men betales i hht bruk av tjenester. Dette er imidlertid usikkert. Dersom nedskjæringer er nødvendig vil jeg foreslå julegaver til kommunens ansatte som ikke er lovpålagt, samt honnørgaver (50, 60 år, samt de som slutter i kommunen etter antall års tjeneste, og de med 25 års jubileum). Dette vil imidlertid ikke være god personalpolitikk, og gavereglementet må i tilfelle endres. Ansvar Ansvar: Personalavdeling (1800) Annet forbruksmateriell Representasjon/gaver Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Pers.avd. 50% rådgiverstilling Opprettelse av 50% stilling som rådgiver. Avdelingen skal bistå ledere og ansatte med rådgivning og administrative oppgaver innenfor personal. Avdelingen skal også være en strategisk enhet som skal støtte, veilede og bistå ledere i virksomhetene innenfor strategi, utvikling og rådgivning. Avdelingen opplever større etterspørsel etter tjenester innenfor områdene; strategi, utvikling, omorganisering, nedbemanniner, sykefraværsarbeid og generell lederstøtte. På bakgrunn av 25. november 2010 kl Side

8 dette er det viktig at oppgaver og kompetanse tilpasses de nye behov, og at personal tilføres kompetanse slik at vi kan ivareta disse oppgavene på en tilfredsstillende måte. Ansvar Ansvar: Personalavdeling (1800) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Undervisning 2110: Ekstra assistentressurs Austertana skole Skolen har fått utredet en elev der det kommer fram at eleven har behov for ekstra tilrettelegging både faglig og sosialt. Det er her lagt inn en halv assistentstilling fra januar. Ansvar Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Inventar til Boftsa barnehage Vi utvider og pusser opp barnehagen, og i den forbindelse trenger vi mer innventar enn det vi hadde i den gamle barnehagen. Vi trenger kontormøbler, hyller, skap/skuff seksjoner. I tillegg vil vi trenge 6 senger til soverommet for barna, det hadde vi ikke noen av fra før. SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side

9 2140: Inventar tilbygg Deanu sameskuvla Da tiltaket utbygging av Deanu sameskuvla ble vedtatt i kst, så ble ikke inventar tatt med. Det er et behov for inventarer for. kr eks. mva. Konsekvensen dersom tiltaket ikke settes i gang, så går det ut over samisk nettundervisning, og for 1. og 2. trinns undervisning. Nettundervisningen har behov for kontormøbler, hyller og klasserommene har behov for kateter, lærerstoler, pulter, stoler, hyller. Ansvar Ansvar: Deanu sameskuvla (2140) Inventar og utstyr Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Helse, pleie og omsorgstjenester 4000: PLO felles kompetanseheving etikk Hjemmetjenesten, Sykeavdeling + avd.hjelpetj. har i 09/10 startet med kompetanseheving i Etikk, 3 personer deltar og som skal implementere det i egen avdeling. Prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving er et samarbeid mellom Helse og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, arbeidstakerorganisasjonene innen helse og omsorg samt KS. Prosjektets hovedmål er å bidra til at kommunene styrker den etiske kompetansen i helse, sosial og omsorgstjenestene og gjennomfører systematisk etisk refleksjon i tjenestene. Det søkes om budsjettmidler kr til formålet.det søkes også om prosjektmidler fra KS med tilsvarende beløp. Ansvar Ansvar: Pleie og omsorg fellestiltak (4000) Andre utgifter til opplæring, kurs Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side

10 4000: Kommunalsjef helse og omsorg For å sikre god samordning av helse og omsorgssektoren i en krevende periode i årene som kommer, er det nødvendig å ha en sterk koordinerende kraft med kontor på helsesenteret. Samhandlingsreformen og kommende omstillingsprosesser i pleie og omsorgssektoren vil være svært utfordrende for organisasjonen. Konsulentselskapet Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) har gjort en større jobb ifm pleie og omsorgsstrukturen i høst. De anbefaler at kommunen tilsetter en overordnet leder for tjenesten, som både skal ha overordnet faglig ansvar, koordinere tjenestene, ha ansvar for planlegging og sørge for at politiske vedtak blir effektuert. Virksomhetslederne skal fremdeles ha personalansvaret i avdelingene. Kommunalsjefens fokus vil blant annet være: * overordnet faglig ansvar * økonomistyring * omstillingsprosessene * samhandlingsreformen * HMSprosesser * rettssikkerhet * oppfølging av helse og omsorgsutvalget og politiske vedtak i sektoren. Man tenker at det settes av midler til stillingen fra 2. halvår. Administrasjonen vil sammen med organisasjonene utforme stillingens myndighet og oppgaver. Denne stillingen vil også ha prosjektlederfunksjonen for samhandlingsreformen. Ansvar Ansvar: Pleie og omsorg fellestiltak (4000) Telefon Opplæringstiltak for ansatte Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side

11 4000: PLO felles kompetanseheving demensteam Det er opprettet Demensteam i Tana kommune i hht. anbefalte satsinsområder i Demensplan Denne planen vektlegger tiltak som kan iverksettes før det er behov for heldøgnstilbud samt tiltak for å lette omsorgsbyrden til pårørende. Demensteamet består av 4 personer (lege, sykepleier, hjepepleier). Demensteamet skal utrede, veilede, drive pårørende skole, opprette samtalegrupper etc. Det er behov for å øke kompetansen i demensteamet for bruk av utredningsvertøy, drive påørende skole, nettverks samarbeid med andre kommuner som allerede har opprettet sine demensteam, bl.a. Vadsø, SørVaranger, Loppa, Alta, Karasjok o.a. og samarbeid med de kommunene som ikke har demensteam men er under opprettelse, jf. Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg o.a. Det søkes om kr Ansvar Ansvar: Pleie og omsorg fellestiltak (4000) Opplæringstiltak for ansatte Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Austertana 200% stilling natt risiko ved brann Ved Austertana eldresenter er det for tiden 12 beboere med varierende grad av pleiebehov. Av disse er det to rullestollbrukere. Dersom det skulle oppstå brann i beboerfløyen er det bare en ansatt på vakt fra Før den ansatte kan begynne redning må brannen varsles og det må ringes etter hjelp i henhold til oppsatt liste. Som vi vet er brannvesenet langt unna og det er estimert en innsatstid på 1 time før brannvesenet kan være på stedet. Det er heldigvis lavt til bakkenivå og vinduene på beboerrommene kan åpnes helt slik at rømming kan foregå fra hvert enkelt rom. Men vi vet at i en krisesituasjon hvor det ikke er tid til forhandlinger eller forklaringer vil det være vanskelig å få demente beboere ut av bygningen. Dersom det skal være en reell mulighet for redning er det nødvendig å øke bemanningen med 200% for å sikre at det er to ansatte pr. natt.(anslås til 1.2 millioner) Viser også til brev av til Tana kommuneforhåndsvarsel om pålegg signert Brannsjefen i Tana. Ansvar Ansvar: Sone 1 Austertana (4010) Lønn ferievikarer november 2010 kl Side

12 Tillegg ekstrahjelp lørdag og søndag kveld og natt Tillegg ekstrahjelp helligdager Tillegg ekstrahjelp ekstrahjelp Påløpte feriepenger Annen lønn ekstrahjelp Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Polmak hvilende nattevakt, engasjement Dette er samme tiltak som utvidet nattjeneste, engasjement, men beregnet kostnader med hvilende nattevakt, kostnader kr , per år Ansvar Ansvar: Sone 2 Polmak (4020) Lønn ferievikarer Engasjementer Tillegg ekstrahjelp lørdag og søndag kveld og natt Tillegg ekstrahjelp helligdager Tillegg ekstrahjelp november 2010 kl Side

13 ekstrahjelp Påløpte feriepenger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Polmak inventar og utsyr, tiltak pri 2 Det er behov for stuemøbler i 1. etasje som følge av utvidet drift i underetasjen. Da avdelingen ble åpnet i februar 2009 ble det hentet stuemøbler fra det gamle gamlehjemmet, de er så å si ubrukelige. Kostnader kr I tillegg dette er det behov for lenestoler, lamper, tekstiler, gardiner, kopper og kar i begge avdelinger. Alt av inventar og utstyr begynner å være gammelt og utslitt. I løpet av siste årene er det investert kun til det som har vært helt nødvendig, som følge av planlagt nedleggelse av sykehjem. Kostnader kr Ansvar Ansvar: Sone 2 Polmak (4020) Inventar og utstyr Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Polmak kompetanseheving Det er viktig på en skjermet enhet personale med høy fagkompetanse. Per tiden er det vanskelig å rekruttere fagfolk, og å få de ansatte til å ta fag og videreutdanning. Økning kr for å øke fagkompetanse i avdelingen kursing stipendordning fagdager Ansvar Ansvar: Sone 2 Polmak (4020) november 2010 kl Side

14 Lønn vikarer, sykehjem Kursavgifter opplæring/kurs Hotellutgifter Reisegodtgjørelse kurs Diett/kostgodtgjørelse Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Polmak reduksjon aktivitør Avdelingen har en 60% aktivitør stilling, hvorav 60 % av lønnskostnader er finansiert av andre enn kommunen. Avdelingen deler aktivitørstilingen med sykeavdelinga. Besparelse kr Konsekvens med reduksjon er at det ikke lenger er mulighet til aktivisering av beboerer, jf. gåturer, sangmusikk, sosiale samtaler spill og lek. Ansvar Ansvar: Sone 2 Polmak (4020) fastlønn Påløpte feriepenger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side

15 4020: Polmak styrket bemanning helg / høytid Det er ønske om å styrke bemanningen i avdelingen i helg og høytidsdagene. Dette begrunnet økt arbeidspress og pleietyngde med flere brukere. For tiden er det følgende bemanning i avd i helgene: 3+3+2, pasientall Vedtatt bemanning etter planlagt pasientantall i helgene Det er behov for å øke dag bemanning. I tilleg til arbeidet i avdelingen, må personalet også ut til 3 brukere i løpet av dagvakta, 2 enkelte ganger. Ansvar Ansvar: Sone 2 Polmak (4020) faste tillegg Lørdag og søndag Helligdagstillegg i følge turnus fastlønn Påløpte feriepenger Lønn ferievikarer Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Polmak utvidet nattjeneste, engasjement Avdelingen i Polmak ble utvidet fra februar 09. Som situasjonen innen PLO ser ut i dag er det ikke mulig å kutte ned avdelingen i. Vi har overbookinger i alle institusjoner: Austertana 5, 25. november 2010 kl Side

16 sykeavdeling 1+3 som ligger på korttidsopphold og venter fast plass (har utvidet midlertidig 1manns rom til 2manns rommene) og Polmak 7. Avdelingene i Polmak er fordelt over 2 etasjer. Pr dags dato har vi 2 nattevakter. Våren 2010 ble det gjennomført teknisk risikoanalyse i huset og der kommer det frem at feks brannsikkerhet i bygge er alt for dårlig. Desverre er ikke driftsmessig risikoanalyse gjennomført enda men som jeg ser situasjon i dag med 15+1 (avl/kto) beboerer er det uforsfarlig å drive natttjenester bare med 2 nattevakt. i tilfelle brann har personale ingen mulighet å redde / evakuere alle beboere i 2 etasejer. Utvidelse av nattstilling utgjør 2 årsverk. Årlige kostnader kr Ansvar Ansvar: Sone 2 Polmak (4020) Lønn ferievikarer Engasjementer Tillegg ekstrahjelp lørdag og søndag kveld og natt Tillegg ekstrahjelp helligdager Tillegg ekstrahjelp ekstrahjelp Påløpte feriepenger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Polmak velferdstiltak Behov for midler til velferdstiltak som bedrer og styrker arbeidsmiljøet, samt til innkjøp av eks. fysioterapi, massajetimer, massasjestol, kostnader kr SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side

17 4030: Sykeavd inventar og utstyr tiltak pri 2 Det er behov for persienner i de pasientrommene det ikke finnes det i dag (9 rom) for å beskytte rommene fra sol. Det er også behov for noen nye nattbord og høyjusterbare stoler til personale som mater pasientene i rommene. Det er mange år siden sånne type inventar er byttet ut i avdelingen og alt begynner å være slitent, gammelt og ødelagt. Ansvar Ansvar: Sykeavdelingen (4030) Inventar og utstyr Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Sykeavd reduksjon aktivitør Avdelingen deler aktivitør stiling med Polmak sykehjem. 60% av utgiftene er eksternt finansiert. Besparelse kr Konsekvens med reduksjon er at det ikke lenger er mulighet til aktivisering av beboerer, jf. gåturer, sangmusikk, sosiale samtaler spill og lek. Ansvar Ansvar: Sykeavdelingen (4030) fastlønn Påløpte feriepenger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Sykeavd styrking av bemanning, aftenvakt Det er behov for å øke bemanningen på ettermiddagstid på hverdagene for å ivareta forsvarlig 25. november 2010 kl Side

18 drift og unngå höyt fravær. Det er behov for en ekstra person ettermiddag kl 1621, tilsvarende 0,7 årsverk. Stort arbeidspress i avdelingen pga høy pleietyngde og overbooking. Det kan ha medvirket til økt fravær. Ansatte har en del ledd og skjelettplager. Arbeidspress påvirker også arbeidsmiljøet. Vi har store problemer å få inn vikarer pga det er så tungt på avd. Vi har mange ufaglærte vikarer, noen ganger med dårlig opplæring pga tidspress. Dette har medført økning av infeksjoner, liggesår, økt bruk av forbruksmateriell og etter hvert økt sykehus innleggelse (polikliniske undersøkelse)og sår revisjon. Dette vil medføre ekstra kostnader. Arbeidspresset er størst i helgene og om ettermiddagene pga redusert bemanning. Ansvar Ansvar: Sykeavdelingen (4030) Lønn ferievikarer Engasjementer kveld og natt Tillegg ekstrahjelp helligdager Tillegg ekstrahjelp ekstrahjelp Påløpte feriepenger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Sykeavd økt bemanning: helg, dagvakt Behov for å styrke bemanningen i avd. Avdelingen er tung pga overbooking og tung pleie. Det kan ha medvirket til økt fravær. Ansatte har mye ledd og skjelettplager. Arbeidspresset kan påvirke arbeidsmiljøet. Vi har store problemer å få inn vikarer fordi det er så tungt arbeid på avd. Vi har mange ufaglærte vikarer, ofte desverre med dårlig opplæring pga tidspress. Dette har medført økning av infeksjoner, liggesår, økt bruk av forbruks materiell og etter hvert økt sykehus innleggelse (polikliniske undersøkelse) og sår revisjon. Dette vil medføre ekstra kostnader. Arbeidspresset er størst i helgene og ettermiddagene pga redusert bemanning. 25. november 2010 kl Side

19 Ansvar Ansvar: Sykeavdelingen (4030) Lønn ferievikarer Engasjementer Tillegg ekstrahjelp lørdag og søndag ekstrahjelp Påløpte feriepenger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Omsorgsone Demensteam koordinator 20% st. I mars 2010 ble demensteam i Tana kommue opprette, ihht. nasjonale føringer om oppfølging av personer med demens sykdom. Teamet består av 4 (3) ansatte: Soneleder (utgår når teamet er veletablert), hjelpepleier, sykepleier og kommunelege. Det avholdes faste møter 1 dag i måneden og det er 1 til 2 dager i måneden til utredning og rapportskriving. Det er behov for 20 % stilling til koordinering av demensteamet.oppgaver som er planlagt er kursing og veiledning av personell, pårørende og brukere. Knytte kontakter mot frivillige organisasjoner, planlegging av pårørende skole o.l. Med tilbakemeldinger fra andre kommuner som har startet opp, jf. Vadsø, SørVaranger, Porsanger, Loppa, Alta så er det helt nødvendig å ha koordinator til arbeidet for å muliggjøre målene med demensteam. Ansvar Ansvar: Tana omsorgssone (4040) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side

20 4040: Omsorgsone Fortsettelse Utvidet Dagsenter 4 dg uka. Jf. sak 2010/6151 Utvidelse av aktivitetstilbud, er evaluert og foreslås videreført i. I 2010 ble det innvilget kr for styrking av dagaktivitet rettet mot hjemmeboende med demens sykdom. Med bakgrunn i dette ble dagsenterets åpningstid utvidet fra 3 til 4 dg i uka. I tillegg startet opp med kartlegging og oppsøkende virksomhet mot brukere/familier som bor i lag med dement person. Det er viktig å gi godt dagtilbud til den demente og det er særlig viktig å avlaste ektefelle/famile med omsorgsbyrden. Godt dagaktivitetstilbud er avlastende for å makte omsorgsbyrden videre, og er forebyggende mot tidlig innskriving på langtidsopphold i institusjon. Det er også svært viktig ved matsituasjoner med veiledning samt og følge med at brukerne får mat i seg. Det er etablert kontakt med Seniordans med stolgym, Diakoniforening for sosialomgang, Eldretreff på miljøbygget. Det etableres kontakt med Demensforening for ulike samarbeid. Det kan ikke lenger baseres på 1 aktvitør, det er ikke mulig å ivareta eldres behov i løept av dagen. Vedkommende lager mat/servere/passe på at det spises, ordne med skyss til og fra, handle inn matvarer, hjelp med wcbesøk ved uhell hel skift o.l., ha kontakt med brukernepårørende, organisere aktivitetene. De som er urolig må ha spesielle oppfølig alt dette er alt for mye for en person det er stort behov for å øke bemanning. Evaluering viser at oppsøkende virksomhet er viktig for å fange opp de demente med særlig behov og ivareta pårørendes situasjon. Pr tiden er det 21 personer som har vedtak om dagsenter med deltakelse fra 4 til 1 dg i uka. Det er behov for videreføring av utvidelse av stilling; Dagsenterets leder med 20% kr inkl. sos.utg. I tillegg ekstra pesonell med fleksibel bruk kr Totalt kr Ansvar Ansvar: Tana omsorgssone (4040) Sum utgifter november 2010 kl Side

21 Sum netto SUM NETTO TILTAK : Omsorgsone Opprette ekstra Nattevakt Det er planlagt å flytte to beboere fra langtidsopphold til omsorgsbolig, dette pga overbooking på institusjonene. Dette medfører økt pleietyngde med økt arbeid på natt og kveld i forhold til dagens situasjon. For å imøtekomme pleiebehovet især i omsorgsboligen er det behov for ekstra nattevakt. De som bor ute i distriktene skal fortsatt ha sine tjenester paralelt med de som bor i omsorgsbolig. Alle institusjonsplasser er tildelt, det er tatt i bruk ekstra rom i Polmak + det er 2 på enkelte rom på sykeavdelingen, dette tilsier at pleie og omsorg ikke lenger har institusjonsplasser å tilby. Hjemmetjenesten må styrkes for å kunne gi forsvarlig tjenester hjemmet. Ansvar Ansvar: Tana omsorgssone (4040) faste tillegg Lørdag og søndag Kveld og natt faste tillegg Helligdagstillegg i følge turnus fastlønn Påløpte feriepenger Lønn vikarer Engasjementer Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side

22 4040: Omsorgsone Opprette 40% Assisterende leder Det er økende utfordringer i tjenesten, jf. sykehus skriver ut pasienter til primær helsetjenesten ofte rett hjem, brukerne har økt komplekse behov jf. intravenøs behandling uaktuelt for 1o år siden), avanserte sår etc. For å ivareta brukergruppen på faglig forsvarlig vis, er det nødvendig at tjenestene er godt organisert. Dette kan assisterende leder bistå i. Slik situasjonen er idag har ikke leder mulighet til å være tilstede i avdelingen til enhver tid, assisterende vil være en viktig støttespiller. Samtidig trenger vi å ha en sykepleier som har en fagutviklende rolle og ser at det kan samenfalle med en assisterende leder. Det skjer mye i forhold til hjemmebaserte tjenester med føringer fra nasjonalt nivå (demenssatsing, ernæring, aktiv omsorg etc.). Assisterende leder vil være viktig og nødvendig i arbeidet med utvikling av tjenestene. 40%x400000kr= Dette vil gi en økt lønnskostnad på kr Ansvar Ansvar: Tana omsorgssone (4040) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Omsorgsone Utvidelse av sekretærstilling med 20% Utvidelse av sekretær fra 50 til 70% st. Det er økt belastning på administrative oppgaver, jf oppfølging hjemmehjelpere (lister) og rehabboliger. Det er behov for tettere oppfølging av personalet. Har behov for styrkede ressurser til koordinering og organisering av det daglige arbeidet i avdelingen. I tilegg er det behov for bedre oppfølging av hjelpemiddelsøknader og samarbeidet mot NAV. Sekretær kan også bistå med saksutredninger av mindre format (endringer etc). Dette vil gi en økt kostnad på ca Ansvar Ansvar: Tana omsorgssone (4040) november 2010 kl Side

23 fastlønn Påløpte feriepenger Lønn ferievikarer ekstrahjelp Påløpte feriepenger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Omsorgsone Velferdstiltak for styrking av arbeidsmiljøet. Personaltur, felles middag, sosial samvær utenfor arbeidsplassen. Avdelingen har omtrent 26 årsverk, fordelt på 40 hoder. Det er viktig å fremme godt arbeidsmiljø og med dette kan bidra positivt. (Art:115002) Ansvar Ansvar: Tana omsorgssone (4040) Opplæringstiltak for ansatte Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Hj.tj. reduksjon av merkantilressurs Det er mulig å redusere merkantilressursen ved at merkantilmedarbeider i 80% stilling omplasseres innenfor kommunen, for at det skal bli reell innsparing må det være omplassering 25. november 2010 kl Side

24 til en vakant stilling. Konsekvensen for hjelpetjenesten blir at de forkjellige områdene må ta merkantilarbeidet selv, noe som vil medføre økt arbeidsbelastning. Det vil også bli økt arbeidsbelastning på leder. Ansvar Ansvar: Hjelpetjenester ledelse og fellestitak (5000) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Hj.tj. økning av ressurs til rusarbeid I rus og psykiatriplan , vedtatt i HOU, er det satt inn en økning av tilbudet til rusmisbrukere på ett årsverk fra, fordelt med en 40%økning av stilling ruskonsulent fra 30% til 70%, samt en ny 60%stilling som utekontakt. Tana kommune har fått overført økte midler til rusarbeid gjennom rusreformen, kommunen har fått tilført prosjektmidler over en treårsperiode, mot en forpliktelse på å få en fast økning av ressursen til rusarbeid etter prosjektperioden. Med denne økningen vil Tana kommune ha 1,3 årsverk innenfor rustjenesten. Ansvar Ansvar: Rusvern (5040) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Utviklingsavdelingen 6010: Utmarksplan for Tana 25. november 2010 kl Side

25 MLU vedtok i sak 29/2010: Det settes i gang et forarbeid med sikte på å lage en utmarksplan for Tana. I den forbindelse gjennomføres et miniseminar for MLU om dagens utmarksforvaltning med de vesentligste lover, forskrifter og retningslinjer som legges til grunn for gjeldende praksis. Utkast til program for seminaret fremlegges til neste møte. MLU anmoder kommunestyret om å sette av midler til utmarksplan for Tana i budsjettet. Ansvar Ansvar: Næringsutviklig og rådgivning (6010) Konsulenttjenester Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Utv.avd. inn på tunet Et nasjonalt pilotprosjekt som er et aktivitets og/eller arbeidstreningstilbud på gårdsbruk for enkeltmennesker eller grupper gjennom helse og omsorgstjenesten, barnehager og skoler. Det forutsetter senere bevilgninger til institusjonene for at de skal kunne kjøpe tjenestene.sametinget har avslått bevilgning i 2010 med begrunnelse om at deres budsjettmidler er oppbrukt. Ansvar Ansvar: Landbruk (6030) Engasjementer Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Utmarksplan MLU har i møte vedtatt: Det settes igang forarbeid med sikte på å lage en utmarksplan for Tana. Det gjennomføres et miniseminar for MLU om dagens utmarksforvaltning med de vesentligste lover, forskrifter og retningslinger som legges til grunn for dagens praksis. Utkast til program for seminaret 25. november 2010 kl Side

26 fremlegges til neste møte. MLU anmoder kommunestyret om å sette av midler til utmarksplan for Tana i budsjettet. Konto: Ansvar Ansvar: Mijøvern (6040) Kjøp fra andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Oppfølging av ulovlige tiltak Kommunen skal etter plbl første ledd føre tilsyn med at plan og bygningslovgivningen holdes. Bygningsmyndigheten kan ikke unnlate å følge opp meldinger om ulovlige tiltak og har plikt til å gripe inn overfor antatt ulovlige forhold. Dette er videre understreket i KRD rundskriv H3/01. Slike saker er særlig krevende og utgjør behov for kjøp av advokattjenester. Ansvar Ansvar: Bygningskontroll og oppmåling (6050) Lønn ekstrahjelp Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Kulturfond I 2010 ble det budsjettert kr i kulturmidler. Beløpet ble hevet til i KST sak 4/2010. midlene tildeles av OKU som har vedtatt egne retningslinjer for tildelingene. Midlene er stimuleringsmidler for frivillige lag og foreninger. Ansvar Ansvar: Kultur ledelse og felles (6100) 25. november 2010 kl Side

27 Overføringer til andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Skiippagurrafestivalen Skiippagurrafestivalen etterspør i søknad datert økt støtte for perioden 2013 slik: kr kr kr Regnskapskonto: Det er ikke lagt inn noe til festivalen i konsekvensjustert budsjett. I tillegg søker de om å få dekket kr av underskuddet, slik at samlet beløp for 2010/11 blir De vil også kunne nøye seg med et rentefritt lån på Dersom kommunen skal låne penger til stiftelsen, må dette gjøres av frie midler, og ikke av lånte midler. Etter rådmannens vurdering er sikkerheten knyttet til et slikt lån så lav at kommunen like gjerne kan gi tilskudd. Kommunelovens 50 om låneopptak: 6. Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for videre utlån. Det kan også tas opp lån til forskuttering når det er gjort avtale om full refusjon. Vilkåret er at mottakere ikke driver næringsvirksomhet og at midlene skal nyttes til investeringer. Ansvar Ansvar: Kultur ledelse og felles (6100) Overføringer til andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Utstyr til fritidsklubben 25. november 2010 kl Side

28 Den nye fritidsklubben mangler diverse utstyr,bl. a. lydanlegg. Ansvar Ansvar: Tanabru fritidsklubb (6310) Telefon Inventar og utstyr Overføringer til andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Anleggsfond for idretten Kommunestyret har i sak 53/2010 bedt om at FSK må vurdere et anleggsfond. Det foreslås anleggsfond etablert med engangsbeløp på Alternativt kan det etableres ved årlige avsetninger av regnskapsoverskudd til et ubundet investeringsfornd. Midlene tildeles idretten etter søknad på grunnlag av retningslinjer fastsatt av kommunestyret. Ansvar Ansvar: Idrett og friluftsliv (6400) Overføringer til andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : IL Forsøk tilskudd til Tour de Barents IL Forsøk ser på muligheten for å påta seg det første rennet i Tour de Barents, et samarbeid med arrangører på finsk side. Et av vilkårene er at det stilles en garanti som i hovedsak skal sikre. Klubben tenker seg at kommunen, fylkeskommunen og sametinget sammen bevilger Kommunens tilskuddsandel blir i så fall november 2010 kl Side

29 Søknaden fra klubben er arkivert under sak 2010/2178. Arrangementets hjemmeside: Ansvar Ansvar: Idrett og friluftsliv (6400) Overføringer til andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Bygg og anleggsdrift 7020: Vedlikehold skoler og barnehager Økte vedlikeholdsmidler til skole og barnehagebygg. Ansvar Ansvar: Skole og barnehagebygg (7020) byggetjenester Vedlikehold og byggetjenester Vedlikehold og Materialer til vedlikehold og påkostninger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Etterutdanning brannpersonell Krav fra DBE om at alle brannmannskaper skal gjennomføre grunnutdanning innen 4 år. Kostnad på ca , pr hode. Tana har ca 12 personer som må gjennomføre utdanningen i løpet av 4 år, dvs ca 3 pr år. 25. november 2010 kl Side

30 Ansvar Ansvar: Brann og ulykkesvern (8070) Opplæringstiltak for ansatte Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Ekstrakostnader som følge av strømmålere til veglys Det skal monteres strømmålere for hvert uttakspunkt der vi i dag har gatelys. Dette innbærer at fastledd andelen vil øke betraktelig i årene som kommer. Anslått til ca kr pr år når alle målerene er på plass. Det er forutsatt at monteringen skal skje over 5 år med oppstart i Har lagt inn en årlig økning frem mot Ansvar Ansvar: Veier og gater (8080) Energi Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Veivedlikehold halv mill Midler til veivedlikehold, halv million årlig. Ansvar Ansvar: Veier og gater (8080) Vedlikehold og byggetjenester Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side

31 Kapittel : Rammetilskudd finans 9000: Eiendomsskatt økning til 4 promille Kommunen kan øke eiendomsskatten til inntil 4 promille. Det tilsvarer en økning på Ansvar Ansvar: Rammetilskudd og skatteinntekter (9000) Eiendomsskatt, verk og bruk Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Mer optimistisk rentenivå Administrasjonens renteberegninger er basert på at renta er i øvre skikt av prognosene, ca 3,5% rentenivå. En mer optimistisk tilnærming vil være ned mot 3,2% gjennomsnittsrente. Dette innebærer i lavere renteutgifter. Ansvar Ansvar: Renter og avkastning (9030) Renteutgifter Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2010 kl Side

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,-

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,- Arkivsaknr: 2017/92 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Eldrerådet 15.02.2017 Råd for likestilling av funksjonshemmede 15.02.2017 Levekårsutvalget 13.02.2017 Formannskapet 23.02.2017

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 24.01.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Har lagt inn kr 25 000,- for å ha en person på engasjement i forbindelse med utføring av Sommer i Berlevåg.

Har lagt inn kr 25 000,- for å ha en person på engasjement i forbindelse med utføring av Sommer i Berlevåg. Kapittel : SENTRALADMININSTRASJON Backupløsning Dagens backupløsning fungerer ikke tilfredstillende. Vi har i lang tid slitt med å få god stabilitet på løsningen. Den feiler til stadig, og jeg kan ikke

Detaljer

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 007/13 OEG Formannskap 28.05.2013 020/13 OEG Kommunestyret 20.06.2013 054/13 OEG Saksansv.:

Detaljer

Sektorstyre for helse og omsorg

Sektorstyre for helse og omsorg Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom ved kjøkken, Helsetun Dato: 24.02.2014 Tid: 11:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46

Detaljer

Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres.

Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres. Kapittel : Usorterte tiltak 1000: Eksempeltiltak for momskompensasjon Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres. Det er tatt utgangspunkt i et tiltak

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

Svar fra rådmannen: 3-6: Se tabell under

Svar fra rådmannen: 3-6: Se tabell under Svar fra rådmannen: 1. 1.Tiltak der beløpene er uthevet er tiltak som vil måtte iverksettes uavhengig av ramme. Pr i dag er det umulig å forutse hvilke kostnader som vil påløpe på tross av avbøtende tiltak.

Detaljer

Leie og leasing av driftsmidler

Leie og leasing av driftsmidler Kapittel : SENTRALADMININSTRASJON Backupløsning Dagens backupløsning fungerer ikke tilfredstillende. Vi har i lang tid slitt med å få god stabilitet på løsningen. Den feiler til stadig, og jeg kan ikke

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT - MODUMHEIMEN JULI 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Tun Modumheimen januar-august

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL 2016 - TUN MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport april 2016- Tun Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014. Vrådal 20.10.15. Arnfinn Eek Spesialkonsulent

Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014. Vrådal 20.10.15. Arnfinn Eek Spesialkonsulent Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014 Vrådal 20.10.15 Arnfinn Eek Spesialkonsulent Kartlegging av situasjonen i samtlige norske kommuner per 1. oktober 2014 Spørreskjema

Detaljer

Demensplan Måsøy Kommune

Demensplan Måsøy Kommune Demensplan Måsøy Kommune 2017-2020 Kommunenes plan tar utgangspunkt i Demensplan 2015 og Demensplan 2020 fra helsedirektoratet og er knyttet til utfordringer Måsøy kommune står overfor i årene fremover.

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Dagaktivitetstilbud for demente. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vedlegg: Mål og hensikt med dagaktivitetstilbud til demente

Selbu kommune. Saksframlegg. Dagaktivitetstilbud for demente. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vedlegg: Mål og hensikt med dagaktivitetstilbud til demente Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2015/359-1 Saksbehandler: Kristin Østbyhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Dagaktivitetstilbud for demente Vedlegg:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 27.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Totalt. Sted Ansvar: Stabsseksjonen (1210)

Totalt. Sted Ansvar: Stabsseksjonen (1210) Kapittel : Sentraladministrasjonen 012: 1210 Øke bemanning på IT med 50 % stilling 2017 Sammenlignet med andre kommuner på samme størrelse og kommuner i Øst Finnmark er vi nederst på listen når det gjelder

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling

Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notatet er en videreføring av saksframlegget og gir en nærmere beskrivelse av ulike tiltak. De forslåtte vedtak vil også bli nærmere beskrevet

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545 MANGLENDE TETTING AV PÅLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET Rådmannens innstilling: 1.For å tette Arbeistilsynets pålegg og å

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

Dette er kutt i adm. utgifter som skal tas i samråd med organisasjonene i løpet av økonomiplanperioden.

Dette er kutt i adm. utgifter som skal tas i samråd med organisasjonene i løpet av økonomiplanperioden. Kapittel : Trossamfunn 1100: Reduksjon Kirkelig fellesråd Tana kommune har en forholdsmessig høyere overføring til Kirkelig Fellesråd. Iflg Kostra var netto driftsutgifter i 2010 var på 1292 kr per innbygger,

Detaljer

Kommunestyret 15.12.2010. Vedtak Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014

Kommunestyret 15.12.2010. Vedtak Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 Kommunestyret 15.12.2010 Vedtak Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 Tana kommunes budsjett for 2011 med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget (kap. 4) og nettorammer for

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Arb.gr. 6 Overordnet serviceerklæring er ok. Etter hvert lage serviceerklæringer for samtlige tjenester

Arb.gr. 6 Overordnet serviceerklæring er ok. Etter hvert lage serviceerklæringer for samtlige tjenester Opptur - Evaluering - År Aktivitet Frist Fullført Ansvar Fremdrift Evaluering Høst Ansvarsavklaring og samarbeid 1. Oppstart forståelse og praktisering av verdigrunnlag 30.09. Leder PLO Gjennomgått med

Detaljer

Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000)

Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000) Kapittel : Usorterte tiltak Eskattekontor Vi trenger en løsning for Eskattekontor. Der skal det enten ansettes en person i delstilling, eller så må kommunen kjøpe inn en tjeneste fra en annen kommune.

Detaljer

Vedtak - Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 2016

Vedtak - Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 2016 Vedtak - Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 18.12.2012. (Det presiseres at en må ta hensyn til endinger til vedtakets første del: innledning/pkt.1/pkt.4 og økonomiplanvedtak)

Detaljer

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN I hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 14.11.2017, ble sak 44/17 - BRUK AV 24 NYE PLASSER ETTER OMBYGGING PÅ MODUMHEIMEN Følgende ble innstilt «1. Det igangsettes

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig 108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

2015 2016 2017 2018 Totalt. Sted Ansvar: AVDRAG (7010)

2015 2016 2017 2018 Totalt. Sted Ansvar: AVDRAG (7010) Kapittel : Usorterte tiltak 44: Avdragsutsettelse De budsjettmessige utfordringene er store for 2015. For å kunne tilpasse driften (redusere stillinger/ansatte) trengsdet tid. Erfaringsmessig vil reduksjon

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Forpliktende plan for Steigen kommune

Forpliktende plan for Steigen kommune Forpliktende plan for Steigen kommune 2018-2021 Steigen Kommune 5. desember 2018 1 Innhold Forpliktende plan... 3 Oppsummert... 3 Formål og innhold i planen... 3 Analyse... 4 Oppfølgingsplan... 5 Vedtatte

Detaljer

Helse sosial og omsorgsetaten

Helse sosial og omsorgsetaten Helse sosial og omsorgsetaten Kommunens innbyggere trenger stadig mer tjenester fra etaten: Brukerene blir tyngre både innenfor helse og sosiale tjenester Antall brukere øker Grunnbemanningen har ikke

Detaljer

Utfordringer og muligheter i hjemmetjenester til personer som lever med demens. Bergen Kommune

Utfordringer og muligheter i hjemmetjenester til personer som lever med demens. Bergen Kommune Utfordringer og muligheter i hjemmetjenester til personer som lever med demens Bergen Kommune Utfordring Å sikre at pasient og pårørende opplever kvaliteten på omsorgen som god nok uavhengig av hvem som

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

2015 2016 2017 2018 Totalt. Sted Ansvar: Serviceavdeling (1202)

2015 2016 2017 2018 Totalt. Sted Ansvar: Serviceavdeling (1202) Kapittel : Usorterte tiltak 54: 1202: Info Nedbemanning 1 stilling Post og arkivtjenesten Kommunen er pålagt å ha en tilfredsstillende arkivtjeneste, slik at kommunens dokumenter blir arkivert og behandlet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 22.04.2009 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksbehandler: virksomhetsleder Solveig Olerud. Bemanning sykehjem LOS orienteringssak. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Side 1 av 5

Saksbehandler: virksomhetsleder Solveig Olerud. Bemanning sykehjem LOS orienteringssak. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Side 1 av 5 Arkivsaksnr.: 17/1194 Lnr.: 9925/17 Ark.: Saksbehandler: virksomhetsleder Solveig Olerud Bemanning sykehjem LOS 2017 - orienteringssak Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Side 1 av 5 Sammendrag: Saken

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Samhandlingsreformen (1)

Samhandlingsreformen (1) Budsjettvers 2012 Ja i 2012 vil vi flytte (eller var det spytte?) grus og mold. Driftsnivå må strammes inn; det blir tungt for sjel og sinn. Vi starter opp med samhandlingsreformen, bedre sneskjermer vil

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG V saksbehandler Tove Kvaløy Dato: 24.11. 2011 Referanse Saksgang: Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalg 26.01.12 Formannskap 26.01.12 KOMMUNESTYRE 26.01.12 Saknr. Tittel: AMU

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Innlagte innsparingstiltak

Innlagte innsparingstiltak RÅDMANNSKONTORET 11_16_001 Innsparingstiltak 2% i 2016 Ansvar 1101 Fellesfunksjoner Drift utgift 154.000-154.000-154.000-154.000-616.000-616.000- Sum 154.000-154.000-154.000-154.000-616.000-616.000- Innsparingen

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1210-3 Saksbehandler: Mari Holien BEDRE RESSURSUTNYTTELSE INNEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret 28.11.2013 Vedlegg:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 28.04.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Tertialrapport Tana kommune 1. tertial

Tertialrapport Tana kommune 1. tertial 2015 Tertialrapport Tana kommune Tana Kommune Innhold 2 Lønnsutvikling... 4 3 Økonomisk analyse... 8 4 Administrasjon... 9 5 Undervisning... 11 6 Helsetjenester... 13 7 Pleie- og omsorgstjenester... 13

Detaljer

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004)

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004) Kapittel : Sentraladministrasjonen 18: Ny politisk organisering hovedutvalg Dette vil kreve ressurser i form av møtegodtgjørelse m.m. til politikerne i 3 hovedutvalg og en administrativ ressurs i forbindelse

Detaljer

IKKE VALGTE INVESTERINGSTILTAK

IKKE VALGTE INVESTERINGSTILTAK 211 Kapittel : Usorterte tiltak 72: Etterisolering og nytt lagerbygg Austertana skole Som en del av kommunens ENØK tiltak må den gamle delen av skolen etterisoleres. Det er snakk om ca 287 m2 veggisolasjon.

Detaljer

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående. Ansvar Ansvar: Berlevåg skole byggeprosjekt (04920)

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående. Ansvar Ansvar: Berlevåg skole byggeprosjekt (04920) Kapittel : DRIFT BERLEVÅG SKOLE NYBYGG Nye Berlevåg skole budsjetteres med 60 000 000,. I den ligger skole for trinnene 110 samt barnehage med plass til 65 barn. Riving av gamle Berlevåg skole er budsjettert

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1.1 Presentasjon av kommunen Rælingen kommune tilhører AV- gruppe 7 som består av SSBs kostragruppe 7. Hva er det som kjennetegner Rælingen og kommunegruppen? Kjennetegn

Detaljer

<Økonomikonsulenter>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Saksframlegg. HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22

Saksframlegg. HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22 Saksframlegg Arkivsak: 07/1345 Sakstittel: Saken skal behandles av: Eldrerådet HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22 Hovedutvalg

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for helse og omsorg Eldrerådet Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for helse og omsorg Eldrerådet Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 11.08.2016 Referanse: 17731/2016 Arkiv: Vår saksbehandler: Britt Støa Aktivitetstilbud i eldreomsorgen Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for helse og omsorg 25.08.2016

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen Sakstittel: STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskap

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/6522-1 Dato: 23.april 2012 DU KAN TRYGT BLI GAMMEL I DRAMMEN HØYRES 10-PUNKTSPLAN FOR BEDRING AV KOMMUNENS OMSORGSTILBUD I DRAMMEN

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer