REGNSKAP / ÅRSMELDING 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP / ÅRSMELDING 2010"

Transkript

1 REGNSKAP / ÅRSMELDING 2010

2 Driftsresultat 2010 Netto merforbruk = 20,966 mill.kr Dette er resultat etter at strykninger på 6,174 mill.kr er foretatt. Avsetning av driftsmidler til investering er tilsvarende strøket. Berører 14 investeringsprosjekt. Ihht. forskriftene skal 20% av invest.moms overføres til investering i Utgjør 1,880 mill.kr som er unntatt strykningsreglene.

3 Netto driftsresultat 2010 Netto driftsresultat Driftsresultat Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntekter -1,7 % -0,5 % 1,5 % 0,5 % 3,2 % Tall i 1000 kr Årets netto driftsresultat ble på minus 21,1 mill.kr. eller -1,7% Det var budsjettert med pluss 5,3 mill.kr

4 Likviditet netto konsernkonto 2010/2011

5 Arbeidskapital/likviditet Beløp i hele 1000 kr Balansen Mest likvide midler Kortsiktige fordringer inkl. premieavvik Kortsiktig gjeld Arbeidskapital inkl. ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital inkl. ubr.lånemidler Ubrukte lånemidler Arbeidskapital ekskl. ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital ekskl. ubr.lånemidler

6 Fond SUM TOTALE FONDS PR ,21 Bruk og avsetninger i året , ,38 SUM TOTALE FONDS PR ,86 Nedgang fra for totale fond er 9,4 mill.kr Vi har i 2010 brukt 58,2 mill.kr og avsatt 48,9 mill.kr Årsak: Det største forbruket er på 27,3 mill.kr til finansiering av utlån til Nordlysbadet av fondsmidler. Den største avsetningen er på 16,5 mill.kr som gjelder ekstraordinære innbetalinger av startlån. Ihht kommuneloven skal disse midler benyttes til nedbetaling av lånegjeld.

7 Sektorresultat 2010 Sektorresultater Sektornavn Regnskap 2010 Forbr i % KorrBud 2010 OpprBud 2010 Regnskap 2009 Avvik bud/regnsk 2010 Sum RESERVER ,8 % Sum SENTRALE STYRINGSORGANER ,9 % Sum LÆRLINGER ,5 % Sum BARN OG UNGE ,4 % Sum HELSE- OG SOSIAL ,3 % Sum NÆ RINGSFONDS ,0 % Sum KULTUR ,4 % Sum DRIFT- OG UTBYGGING ,1 % Sum SELVKOST OMRÅDET ,8 % Sum REVISJONEN ,0 % Sum HAVNEVESEN ,0 % Sum KIRKELIG FELLESRÅD ,0 % Sum SKAT T ER OG RAMMET ILSKUDD ,5 % Sum RENTER OG AVDRAG ,0 % Sum T IDL.ÅRS MER-/MINDREFORBRUK ,0 % Sum FONDS ,1 % Sum DISP.FOND TIL INVESTERING ,3 % Sum AVSKRIVNINGER ,0 % Sum ÅRETS DRIFTSRESULTAT ,0 %

8 Sektor Reserver Netto mindreforbruk 3,9 mill.kr Skyldes: I hovedsak innsparing på pensjon 2,9 mill.kr og avsetning av mindreforbruket i 2008, mill.kr Manglende innsparing vakanser 4,1 mill.kr Budsjettert innsparing på vakanser var 6 mill.kr Dekt opp av merinntekt momskomp fra investering Merinntekt momskompensasjon fra investering, 3,5 mill.kr

9 Sektor Sentraladm Netto mindreforbruk 2,1 mill.kr Staben og sentrale fellesfunksjoner mindreforbruk på 3,9 mill.kr. ASU og næringsutvikling et merforbruk på 2,3 mill.kr. Politisk mindreforbruk på 0,5 mill.kr

10 Sektor 210 Barn og unge Netto merforbruk 23,2 mill.kr Områder med størst avvik: Barn- og ungetjenesten inkl. tiltaksbasen og barneavlastning, merforbruk 10 mill.kr. Grunnskole inkl. skoleskyss, merforbruk 12,2 mill.kr

11 Sektor 300 Helse og sosial Netto merforbruk 9,8 mill.kr Hovedårsak Pålagt innsparing vanskelig å effektuere Vikartjenesten Ekstrautgifter til legevikarer, samt Nord-Norge tilskudd Ekstra ressurser til 2 boliger ikke kompensert for i budsjett. 3 nye ressurskrevende brukere.

12 Sektor 510 Kultur Netto merforbruk 0,4 mill.kr Skyldes i hovedsak: Merforbruk på Altalabben

13 Sektor 600 Drift og utb. Netto merforbruk 3,7 mill.kr Har vært vanskelig å ta ned driften ifht budsjettkuttene Mange nytilsette ikke full produksjonseffekt Engergikostnader 1,5 mill.kr over budsjettert Svikt i avsetning til parkeringsfond, avsatt 1,4 mill.kr mot budsjettert 2,1 mill.kr

14 Pensjoner Pensjonsforpliktelser er på vel 1,362 milliarder Pensjonsmidlene 1,294 milliarder Akkumulert premieavvik 103,4 mill. kr Årets netto premieavvik er inntektsført med 19,3 mill.kr. Ihht budsjett.

15 Skatter/rammetilskudd Sum skatt/rammetilskudd merinntekt 4,2 mill.kr Egne skatter Skatteinngangen ble på 362 mill.kr. Budsjettert skatteinngang var på 343,5 mill.kr. Økning i egen skatteinngang på 18,5 mill.kr Reduksjon i inntektsutjevning på 18,1 mill.kr Merinntekten skyldes i hovedsak den ekstra milliarden som gav oss mill.kr. Landsskattevekst Økning i landsskatteveksten ble 6,7 % i forhold til 2009.

16 Renter og avdrag Renter og avdrag ihht budsjett Samlet renter og avdrag ble 70,3 mill.kr Samlet netto utgift er 1 mill.kr lavere enn 2009.

17 GJELD Samlet lånegjeld på 2,643 milliarder herav: Pensjonsforpliktelser milliarder Lånegjeld milliarder Netto lånegjeld pr. innbygger kr. (nedgang skyldes økt utlån 60 mill. - netto lånegjeld lavere i 2010 enn 2009) kr kr.

18 Gjeldsutvikling T o ta lt a lle lå n G je ld s u t v ik l in g B e lø p i k r Beløp i 1000 kr G je ld G je ld G je ld G je ld G je ld G je ld

19 Låneopptak T o ta lt a lle lå n O p p ta k n y e lå n Be lø p i 1000 k r Beløp i 1000 kr Ny e lån Nye lån 2006 Nye lån 2007 Nye lån 2008 Nye lån 2009 Ny e lå n 2 010

20 Fordeling av lån på fast og flytende rente TLÅNE GIVER 1 Lånenr Rentefot pr Rente reg GJELD Ford lån y tids pkt fast pr p e l Eks lån KLP ord lån ,45 % rente lån Beløp i 1000 kr ,9 % Eks lån KOMM. ord lånbanken ,46 % ,6 % Eks lån KOMM. ord lånbanken ,45 % ,3 % Eks lån KOMM. ord lånbanken ,30 % ,4 % Eks lån KOMM. ord lånbanken ,30 % ,2 % Eks lån KOMM. ord lånbanken ,92 % ,5 % 9900 KOMM. BANKEN ,96 % ,5 % Eks lån HUSBANKEN- ord lån Videre utlån ,00 % ,3 % Eks lån HUSBANKEN- ord lån Videre utlån ,80 % ,7 % Totalt 1. Eks ordinære lån ,5 % Fast rente lån ,5 % Flytende rente lån ,5 % Totalt lån ,0 %

21 Renteutvikling T otalt alle lån R e nteu tvik lin g Be løp i 1000 kr Beløp i 1000 kr RE N TE RE N TE R E N TE R E N TE R E N TE 2009 R E N TE 2010

22 Avdragsutvikling T o ta lt a lle lå n Av d r a g s u tv ik lin g Be lø p i k r B e løp i k r A vdr a g Avdr a g Avd ra g Avd ra g Avdra g A vdra g

23 Investeringsregnskap 2010

24 Investeringsregnskap 2010 Ubrukte lånemidler ved årsavslutning er 29,9 mill.kr. I 2010 er ingen prosjekt avsluttet mot lån av kontantbeholdninga. Men, de prosjekt som enten har mistet sin finansiering pga strykningsregler, eller ev. har overforbruk ihht til budsjett er dekket opp av andre frie investeringsmidler ihht. forskriftene. Utgjør til sammen 8,6 mill.kr

25 Investeringsregnskap 2010 Konsekvenser av strykningsreglene Merforbruk på drifta forårsaker at 14 investeringsprosjekter mister helt eller delvis sin finansiering i Årets forbruk på de aktuelle prosjekt er dekt opp av andre frie investeringsmidler i 2010.

26 Investeringsregnskap 2010 Årets midler av salg av grunn 10 mill.kr, Heri salg av Scandiatomta på 3,5 mill.kr Disponert i 2010 til 7,8 mill.kr til delfinansiering av utlån til Nordlysbadet 1,9 mill.kr til å dekke opp andre prosjekt som mangler finansiering

27 Tiltak/konsekvenser 2011 A) Følgende tiltak iverksettes innen utgangen av februar 2011: 1. Analyse og gjennomgang av rutiner vedr. sykepengerefusjoner 2. Gjennomgang av vikarbruken og bruk av overtid 3. Oppfølging av Barn- og ungetjenesten 4. Staben vil prioritere oppfølging av virksomhetslederne innenfor følgende områder: Refusjoner sikre at kommunen mottar alle typer inntekter Sykelønnsrefusjoner Intensivere opplæring av virksomhetsledere kursplan er utarbeidet.

28 Tiltak/konsekvenser 2011 B) Kortsiktige tiltak 1. Innkjøpsstopp Unntatt er daglig forbruksmateriell Alle andre innkjøp skal utsettes. Eventuelle unntak skal godkjennes av sektorleder 2. Ansettelsesstopp Det skal i utgangspunktet ikke tilsettes i stillinger som blir/er vakant, med unntak av stillinger som inngår i turnus, grunnbemanning i skole og barnehage. Det er kun rådmannens lederteam som kan dispensere fra ansettelsesstoppen. Vikarbruk skal til enhver tid vurderes opp mot forsvarlighet, og skal være absolutt påkrevd for å sikre tilbud. Det tas ikke inn vikarer i arbeidsgiverperioden Dette tiltaket kan føre til redusert kvalitet og tilbud, men tiltaket er viktig for å få kontroll på lønnskostnadene.

29 Tiltak/konsekvenser Reisestopp Reisevirksomheten skal begrenses til et minimum. Disp. kan innvilges av sektorleder. Reiser som dekkes av eksterne midler kan gjennomføres som tidligere. 4. Planlagt infrastrukturkostnader utsettes der det er mulig og det på nåværende tidspunkt ikke er inngått avtaler Dette gjelder ervervskostnader, opparbeidelseskostnader m.m. 5. Ny gjennomgang av investeringsbudsjettet Ingen nye prosjekt med unntak av barnehageutbygging, museet og Kongleveien starter foreløpig Rådmannen kommer tilbake til saken

30 Tiltak/konsekvenser Alle sektorene og staben skal foreta en gjennomgang av egne budsjett med sikte på å begrense pengebruken/aktivitetsnivået der det er mulig.

31 Tiltak/konsekvenser 2011/2012 C) Langsiktige tiltak/strukturelle grep (1-2 år og krever politisk vedtak 1. Sykehjemsstruktur pleiefaktor - Vil foreligge en analyse fra RO sentret innen utgangen av februar - Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester i Alta kommune - Jfr. budsjettvedtak i kommunestyre. 2. Skolestruktur - Barn og ungesektoren vil fremme sak vedrørende skoleorganisering/struktur første halvår Vurdering av det totale basseng/svømme tilbudet i kommunen. 4. Renhold vurdere innfasing av privat renhold på kommunale bygg. 5. Utredning vedr. selskapsorganisering (KF) av kommunale tjenestebygg. 6. ENØK tiltak, samt gjennomgang av bruken av kommunale tjenestebygg.

32 Tiltak/konsekvenser 2011/2012 D) Andre tiltak (for å unngå Robek) 1. Bruk av pensjonsfond for å betale løpende pensjonskostnader. 2. Eiendomsskatt 3. Bruk av investeringsmoms frem til Salg av kommunale verdier/eiendommer

33 Endringer etter avlagt regnskap Regnskapsrapport 1/2011 Styrer mot et merforbruk på ca 25 mill Merforbruket i 2010 dekkes av bufferfondet Svekker likviditeten ytterligere Lønnsoppgjøret Merutgift på 8 mill ut over budsjett Revidert nasjonalbudsjett Økte skatteinntekter ca 5 mill Barnehagefinansieringa? Kommuneøkonomiproposisjonen for 2012 Samhandlingsreformen 16 mill Økning fri inntekter 14,6 mill (øk.plan 8,8 mill)

34 Omstillingsprosjektet Status: Rådmannens lederteam på plass 27. juni 2011 Lederteam Sektoradministrasjon Bar/unge Lønn/personal Helse/sosial Lokalisert på Rådhuset Delegasjoner, samarbeidsformer, ansvarsområder Helhetstenkning Overordnet styring Årshjul 2011 for rådmannens lederteam

35 Omstillingsprosjektet Virksomhetsorganisering Oversikt foreløpig virksomhetsorganisering Barn/unge:» Antall virksomheter er under vurdering» Plassering av Huset Helse/sosial» Noen mindre virksomheter er slått sammen Drift/utbygging» Noen justeringer Kultur» Noen justeringer

36 Omstillingsprosjektet Sak til Formannskapet 20. juni 2011 Rådmannens forslag til kutt/innstramning økonomisk bærekraftig drift Må ta ned budsjettene med ca 30 mill + kortsiktige tiltak Tiltak: Generelle stillingsreduksjoner Virksomhetsnedleggelser Annet:» Turnsomlegginger» Økt bruk av elektroniske verktøy (jobbe smartere)» Vurdering av prosjektporteføljen

37 Omstillingsprosjektet Økte inntekter (eiendomsskatt) Investeringsbudsjettet reduksjoner Kortsiktige tiltak ( )» Ansettelsesstopp» Innkjøpsstopp» Reisebegrensninger Eksisterer ikke lengre noen snarveier/enkle løsninger disse er allerede tatt ut. Lovpålagte ikke lovpålagte oppgaver? Utfordring Snu skuta med 3-4%. Dette må være mulig innenfor en totaløkonomi på ca 1,3 mrd.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Budsjett- og regnskapsrapport

Budsjett- og regnskapsrapport Postboks 1403 9506 ALTA Budsjett- og regnskapsrapport 3. kvartal Behandles : Hovedutvalgene 28. og 29. Formannskapet 06.11. Kommunestyret 18.11. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDKONKLUSJONER... 3 1.1 KOMMENTARER

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Årsmelding 2013 - Hurum Kommune ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE

Årsmelding 2013 - Hurum Kommune ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE HURUM ÅRSMELDING HURUM KOMMUNE 2013 KOMMUNE 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS OPPSUMMERING... 4 2 ØKONOMISK UTVIKLING I 2013... 8 2.1 KOMMENTARER TIL HOVEDOVERSIKT DRIFT... 8 1.1.1 Sum driftsutgifter/driftsinntekter

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 www.alta.kommune.no INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Driftsbudsjett... 5 1.2 Investeringsbudsjett...8 1.3 Budsjett

Detaljer

Lardal kommune. Årsregnskapet 2010

Lardal kommune. Årsregnskapet 2010 Lardal kommune Kjærrabrua krysser Lågen ved Kjærrafossen, som er berømt for sitt laksefiske. Broen er bygget i tre og stål og har et spenn på om lag 90 m. Den ble åpnet 2001. Årsregnskapet 2010 Pr 21/3-2011

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Årsberetning Gildeskål kommune

Årsberetning Gildeskål kommune 2014 Årsberetning Gildeskål kommune Gildeskål Kommune 15.04.2015 Årsberetning 2014 Innledning Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger.

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2012 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

Kommentarer til de økonomiske resultater

Kommentarer til de økonomiske resultater Kommentarer til de økonomiske resultater Årets resultat ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Beløp i 1000 kroner 2012 2013 2014 Sum driftsinntekter 1 349 653 1 411 780 1 451 499 Sum driftsutgifter ekskl. avskrivn.

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Driftsregnskapet... 9 Investeringsregnskapet... 22 Balansen... 26 Økonomisk oppfølging i 2010...

Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Driftsregnskapet... 9 Investeringsregnskapet... 22 Balansen... 26 Økonomisk oppfølging i 2010... FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2010 Analyse av regnskap 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 2. Driftsregnskapet... 9 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 9 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

Drammen bykasseregnskap 2011

Drammen bykasseregnskap 2011 Drammen bykasseregnskap 2011 DRAMMEN BYKASSE Årsberetning til regnskap 2011 Rådmannen i Drammen 13.04.2012 DRAMMEN BYKASSE ÅRSBERETNING TIL REGNSKAPET 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Driftsregnskapet

Detaljer

1. RÅDMANNENS KOMMENTAR

1. RÅDMANNENS KOMMENTAR 1 Innhold 1. RÅDMANNENS KOMMENTAR... 3 2. OPPVEKST... 5 3. HELSE OG OMSORG... 8 4. TEKNISK SEKTOR... 11 5. ØKONOMI... 12 6. HMS... 24 7. LIKESTILLING... 26 8. ÅRSMELDING KNUTEPUNKT SØRLANDET 2012... 27

Detaljer

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE BUDSJETT 29 og ØKONOMIPLAN 29 212 For FROSTA KOMMUNE November 29 Rådmannens forslag FORORD Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til årsbudsjett for år 29, og økonomiplan 29212. Rådmannen har tatt

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse DEL I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 15 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer