STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM"

Transkript

1 Referat STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Oslo 4. og 5. oktober 2014 Til: Forfall: Referent: Marianne Kufaas Sæterhaug, Nina Negaard, Nina Murberg, Jardar Dahlstrøm, Tanja Emile Henriksen, Helene Hagen Marius Nordnes Silje S. Hasle SAKSLISTE 1. Konstituering av det nye styret 2. Hva har skjedd siden forrige styremøte a. Møte med Kunnskapsdepartementet 8/9 Marianne og Silje orienterte om møte med Kunnskapsdepartementet og statssekretær Birgitte Jordahl. b. Kontaktkonferansen 30/9 Nina N og Marianne var på BLD sin kontaktkonferanse. Gitt innspill om barn og unges oppvekstvilkår. Stilt spørsmål til statsråd Solveig Horne om rettighetsinformasjon. Neste år: forberede spørsmål som er spisset mot statsrådens ansvarsområder. c. Landsstyremøte Marianne orienterer om siste styremøte - Marianne og Caroline Solem skal lage utkast til ny handlingsplan. - Vi har fått innvilget penger til arrangere sommerleir (eget punkt) - Marianne med i likepersonsutvalg - Ny Dysleksivennlig skole: Toppidrettsgymnaset i Agder d. Bekymringsmelding om studenters rett til utredning sendt til KD e. Nyhetsinnslag med Nina N om PC saken f. NRK intervju med Åsne og Silje om fokus på Lærerutdanningen. g. Marianne på Dysleksivennlig skole konferanse h. Nina M skal intervjues til masteroppgave i. Nina N.forbereder ungdomstreff på Haraldsheim i Oslo j. Tanja hatt styremøte i Narvik k. Bergen har hatt skøytetreff 3. Landstreff 2014 Evaluering Gjennomgang av evalueringene fra deltagerne og egen evaluering. (eget dokument) 1

2 4. Aktiviteter 2015 Landstreff 2015 Vi ønsker å være på et nytt sted til neste år. Alle undersøker aktuelle steder frem til neste styremøte. Legges i nærheten av en sentral flyplass. (må ikke være for lang reisevei). Samme helg som før. Nytt gjestelinnlegg motivasjonsforedrag? Nina undersøker et alternativ. Sommerleir 2015 Fem dager. Første eller andre uken i sommerferien. Diskusjon av sted, ønskelig antall deltagere og egenandeler. Reisevei kan være lenger enn for Landstreff. Felles buss fra flyplass/knytepunkt. Egenandel mellom deltagere. Reise dekkes selv, de med kostnader over et visst beløp kan søke om å få dekket. Familierabatt? Aldersgrense vgs +? Alle innhenter et tilbud fra egnet sted. Marianne og Silje lager forslag til budsjett til neste styremøte. 5. Oppfølging av Handlingsplan Se eget dokument for fullstendig oversikt over tiltakene. a. PC saken Vi er glade og takknemlige for at stønaden er gjeninnført. Men summen må opp og det må kunne søkes på nytt etter 3 år. i. Følge opp statsbudsjettet 8. oktober ii. Politisk notat: hvorfor økt stønad? - Silje utarbeider forslag til bruk i innspill til statsbudsjettet og annet påvirkningsarbeid iii. E-post til storingspolitikere - Silje lager mal basert på notat Alle sender ut iv. Samle inn dokumentasjon på hva det koster å kjøpe datautsstyr. Marianne og Silje lager spørsmål/nettskjema. Alle sprer. v. Underskriftkampanje hvis kapasitet vi. Nina N. og Marianne forsøker å få møte med (og overbevise) Høyre politiker Stefan Heggelund b. Bedre kompetanse blant lærere Bedre kompetanse hos førskolelærere, lærere og rådgivere. Nasjonale føringer. i. Politisk notat Silje ii. Forespørsel til Åsne om å samarbeide om; henvendelse til masterutdanningene, Skolelederforbundet og KS iii. Undersøke hva Dysleksi Norge har av materiell som kan gis til utdanningssteder iv. Spre informasjon om nettkurset v. Følge med og være aktiv i media vi. Marianne drar på skolebesøk til Dysleksivennlig skole og vurderer vår rolle på disse C. Studenters rett til Sakkyndig vurdering i. Bekymringsmelding er sendt til KD vi avventer tilbakemelding ii. Spre bekymringsmeldingen på FB og andre steder iii. Spille inn til rådet for universell utforming Marianne 2

3 3 iv. Undersøke om tilbudet om kartlegging fungerer på UiO Nina? d. Fagopplæringen v. Nina M. Og Silje lager spørsmål for å innhente erfaringer med fagopplæringen e. Rettighetsinformasjon i. Undersøke steder å søke midler Silje ii. Se på det Dysleksi Norge allerede har, gjør det mer ungdomsvennlig iii. Se på APPen som Dysleksi Norge lager. Være med å teste iv. Ev. gi innspill til ung.no, NDLA.no f. Landsmøtet 2015 i. Vedtekstendringer. Vi ønsker egne vedtekter og at det tilføyes noen flere i Dysleksi Norge sine. Silje lager forslag frem til neste styremøte (ev. behandling på facebook ). Blant annet: lokalge ungdomsgrupper, faglig uavhengighet ii. Marianne jobber for prioritering av ungdom i handlingsplanen til Dysleksi Norge gjennom utvalget hun sitter i. iii. Sende e-post til lokallag og ungdomsrepresenanter for å få flest mulig ungdommer på landsmøtet iv. Marianne tar kontakt med valgkomiteen for å gi innspill til våre ønsker av et landsstyre g. Dysleksi Ungdom sin struktur i. Marianne hører med Unge Funksjonshemmede om de kan arrangere seminar ii. Møte med et par andre ungdomsorganisasjoner for å høre om hvordan de organiserer seg. Marianne og Jardar h. Flere medlemmer i. Sosiale medier (alle poste minst en ting til neste styremøte) ii. Informasjonsfilm: Hvem er styret? Filmes på neste styremøte iii. Faste sider i dyslektikeren. Alle delta å skrive iv. Trykke opp profileringsmateriell 1. Fler brosjyrer: dele ut på gaten, ha med oss i ulike fora og på representasjon, NLB Nina N. 2. Hettegenser med glidlås stor logo på ryggen (flere farger). 10 stk. 3. Gummiarmbånd (logo og slagord). Slagord: sak på neste styremøte 4. T-skjorter med logo foran, minnepinner, tyggegummi 5. Visittkort 6. Lager der lokallagene kan bestille (og de uten lokallag) v. Lage en plakat (som lokallagene skal distribuere). 1. Høre med medier og kommunikasjons utdanninger 2. Styret lager en forespørsel 3. Jardar kontakter, først finne ut hva vi trenger i. Styrke lokalt engasjement i. Undersøke mulighetene for en egen samling for ungdomsrepresentantene(motivasjon og inspirasjon) 1. To dager etter/før sommerleiren? 2. Inkludere dem bedre på ledersamlingen?

4 3. Søke ekstrastiftelsen lokallagene betale alt høre med Dysleksi Norge om dekke ii. Fadderordningen: Fordel ungdomsrepresentantene mellom de som vil ringe. Marianne utarbeider en ringemal. Alle ringer innen jul. Rapporter til Marianne etter ringt (før jul) iii. e-post til lokallag hvordan bruke ungdomsrepresentanter. Ta utgangspunkt i erfaringene fra ringerunden j. Samarbeid og representasjon i. Samarbeid med andre organisasjoner og delta på aktuelle kurs, nettverk og forum. ii. Silje spør Mental Helse Ungdom om de vil komme på neste styremøte. iii. Nordiske nettverk: Høre med Danmark om å arrangere neste treff 6. Økonomi Forslag til budsjett diskutert og vedtatt. Marianne legger det frem for landsstyret. 7. Likepersonskurs november Noe spesielt arrangører skal tenke på når det gjelder ungdom: Mye pauser Bli kjent og lek Ungdomsaktivitet etter middag 8. Unge Funksjonshemmede Generalforsamling november Jardar, Nina, Marianne 9. Kurs i Unge Funksjonshemmede oktober Jardar, kanskje Helene og Marianne 10. Innspill til landsstyret a. Ungdomsrepresentantsamling b. Dekking av utgifter for å sende ungdom til Dysleksivennlig skole (reise+ frikjøp lønn) c. Samarbeidsmøte etter landsmøte d. Nina N. er Mariannes vara Dyslektikeren Vi har fire faste sider i hvert bla, med mulighet for mer. a. Saker fra nr. 4/2014 b. Saker til nr. 1/2014 i. Likemannskurset (en fra de fire kursene) ii. Generalforsamling og kurshelg UF iii. Oslo samling: Nina N iv. Foredrag i Bergen: Nina M v. ipad kurs i Sunnmøre : Jardar vi. Møte stortingsrepresentant? vii. Nytt fra Ungdomgruppa v/ Marianne viii. Møt Dan v/ Nina N (Marianne sende møt spørsmål til Nina N)

5 12. Kommende styremøter og kommunikasjon i styret Kommende styremøter Møte 2: Januar Møte 3: Mars Møte 4: Mai (hvis mange ikke kan flytter) Møte 5: August Landstreff September 13. Eventuelt a. Innspill til gode og tilgjengelige nettsider. (samarbeid med Blindeforbundet og Tilgjengelighetsdagen) i. Marianne legger ut spørsmål på FB siden for alle (hvilke utfordringer møter dere på nettet) ii. Fortsette med malene som ligger på dysleksi Norge sine side om skjemaene til NAV iii. Hvor finner man skjemaene hos NAV? (Silje) til nettsiden vår b. Innspill til språkskole for ungdom i England c. Lånekassens stipender Aktuelle for oss. Spre informasjon om ordningene via facebook. d. Innspill til Dysleksivennlig skole bok Dysleksi Norge skal skrive en bok om dysleksivennlig skoleprosjektet Dysleksi Ungdom skal skrive om hva det betyr for oss at en skole er dysleksivennlig. Marianne legger ut dette spørsmålet på FB 5