Opplæring i 10-faktor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæring i 10-faktor"

Transkript

1 Opplæring i 10-faktor Innføring i medarbeiderundersøkelsen 10-faktor! Mandal kommune 11. januar 2017 Ved Marianne Hauan Molstad leder/forfatter/foredrags- og kursholder Lysark 1

2 Innføring i 10-faktor agenda for dagen 1. Introduksjon - kort om medarbeiderundersøkelser 2. Informasjon om 10-faktor som medarbeiderundersøkelse 3. Presentasjon og gjennomgang av de ti faktorene 4. Hvordan følge opp 10-faktor og hva er viktig i oppfølgingsarbeidet 5. Forventninger til leder, tips til forberedelser på veien videre og avrunding av dagen Lysark 2

3 Til refleksjon. Medarbeiderundersøkelse Hva betyr det for deg? Hvilke erfaringer har du med oppfølging av resultatet? Lysark 3

4 Del 1 Introduksjon - kort om medarbeiderundersøkelser Lysark 4

5 Medarbeiderundersøkelser - i medias søkelys.. Spillet rundt medarbeiderundersøkelser (Dagens Næringsliv, april 2013) Medarbeiderundersøkelser; en institusjon moden for revisjon Alle gjør det, få (Johan Velten, Dagsavisa Ledelse 2014) forstår dem! (Christer Mortensen HR Norge 2012) «Jeg lærte en gang at medarbeiderundersøkelser fungerer litt som en håndgranat; når du har dratt ut splinten bør du vite hva du skal gjøre med den» (Christer Mortensen, organisasjonspsykolog, Dagens Næringsliv 2013 Medarbeiderundersøkelser en uutnyttet «skattekiste» (Christina Høyer Glahn, HR Norge 2014) Dyrt og farlig advarer mot feil bruk av medarbeiderundersøkelser (Even Bolstad, HR Norge 2014) Fra tall til tiltak Psykologene, Personal & Ledelse 2012 Lysark 5

6 Arbeidsmiljølovens kapittel 4 Krav til arbeidsmiljøet Belastning forebygge skader og sykdommer unngå uheldige fysiske belastninger unngå uheldige psykiske belastninger ta hensyn til arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger Kompetanse faglig og personlig utvikling tilstrekkelig informasjon og opplæring integritet og verdighet AML Medvirkning medvirke ved planleggings- og styringssystemer selvbestemmelse, innflytelse, faglig ansvar Jobbinnhold varierte arbeidsoppgaver sammenheng mellom enkeltoppgaver kontakt / kommunikasjon med andre Lysark 6

7 Hvorfor gjennomfører vi medarbeiderundersøkelser?... fordi det står i Arbeidsmiljøloven?... fordi det forventes? fordi andre gjør det? fordi vi vil vise at vi er gode? fordi det gir bedre måloppnåelse? fordi det bidrar til utvikling? Lysark 7 1

8 Ulike former for medarbeiderundersøkelser Dialogverktøy Tilstandsrapport Faktaundersøkelse Lysark 8 1

9 Medarbeiderundersøkelsen en helhetlig prosess Forberedelser Felles handling og oppfølging Gjennomføre måling Felles tolkning og forståelse Lysark 9

10 Del 2 Informasjon om 10-faktor som medarbeiderundersøkelse Lysark 10

11 10-FAKTOR Et måle- og utviklingsverktøy Forskningsbasert: bygger på forskning om hva som er viktige innsatsfaktorer for å oppnå gode resultater. Konkret og avgrenset: ti faktorer som er dokumentert viktige og som vi kan gjøre noe med. Medarbeiderskaps- og ledelsesorientert: fanger opp viktige faktorer på medarbeider-, gruppe-, organisasjons- og ledernivå. Utviklingsorientert: måler faktorer som ledere og medarbeidere kan påvirke, og som skal danne grunnlag for medarbeider-, organisasjons- og lederutvikling. Spesielt tilpasset norske kommuner og fylkeskommuner med konkrete spørsmål (utsagn) hvor mestring, motivasjon og bruk av kompetanse står sentralt. Lysark 11

12 10-FAKTOR Generelle tilbakemeldinger så langt Lett å forstå Rask å besvare Spørsmål/påstand gir mening De ti faktorene - et godt utgangspunkt for dialog; mellom ledere/i ledergrupper mellom ledere og medarbeidere mellom arbeidsgiver og vernetjenesten på individ, gruppe og organisasjonsnivå Gir et felles språk og en felles grunnmur i utviklingsarbeidet Lysark 12

13 Vi gjør det sammen! Ledere er ansvarlige som pådrivere og tilretteleggere i prosessene Medarbeidere skal inviteres til å reflektere over utviklingsområder og egne bidrag og gjøres medansvarlige for mål og tiltak Hva er viktig å ta tak i og forbedre? Hva er viktig å vedlikeholde og bevare? Lysark 13 1

14 10-faktor er et måle- og utviklingsverktøy Mestringsorientert ledelse i fokus! Gi retning definere roller, krav og mål Den gode styringsdialogen Oppgaveorientering Relasjonsorientering Endringsorientering - omgivelsene som utgangspunkt! Gi mening motivere og inspirere til måloppnåelse Gi individuell oppmerksomhet og støtte Ledelse med vekt på å gjøre medarbeidere best mulig ut i fra egne forutsetninger! Lysark 14

15 Før vi går videre.. Hva tenker du så langt? - noe som er uklart? Lysark 15

16 Lysark 16 Pause 15 minutter

17 Del 3 Presentasjon og gjennomgang av de ti faktorene Lysark 17

18 1: Oppgavemotivasjon (mellomliggende driver/faktor) Motivasjon for selve oppgaven/oppgavene i seg selv. Lysark 18 Også kalt indre jobbmotivasjon. Oppgavene oppleves som en drivkraft og som spennende og stimulerende i seg selv. Ekte jobbglede og genuin interesse for det som skal gjøres. Regnes ofte som den viktigste formen for motivasjon! Påvirker innsats, kvalitet, lojalitet og stolthet Påvirkes av mestringsledelse og mestringsklima Bruk av kompetanse, mestringstro og opplevd selvstendighet viktig For å sikre høyest mulig indre motivasjon: Opplevd selvstendighet Prososial motivasjon Mestringsledelse Mestringsklima Eksempel på måleindikator: - Mine arbeidsoppgaver er i seg selv en viktig drivkraft for meg.

19 2: Mestringstro (mellomliggende driver/faktor) Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer i jobbsammenheng. o Også kalt subjektiv mestringsevne. o Avgjørende for motivasjon, innsats og ytelse stor betydning for faktisk mestring. o Reflekterer i hvilken grad medarbeider selv opplever seg selv som kompetent. o Mestringsopplevelse, rollemodeller, tilbakemelding og stressmestring er viktig. Hvordan beholde og styrke mestringstroen? Høy bruk av relevant kompetanse Høy rolleklarhet Høy opplevd selvstendighet Eksempel på måleindikator: - Samme hva som skjer i jobben min, er jeg vanligvis i stand til å takle det. Lysark 19

20 3: Opplevd selvstendighet (innsatsfaktor) Opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig (også kalt jobbautonomi). o Opplevelse av å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle. o Ha handlingsrom og valgfrihet! Medarbeidere som får jobbe selvstendig, opplever det som tillit og positive forventninger fra leder. Ny forskning tyder på at når medarbeider opplever høy selvstendighet, blir også tjenesten til sluttbruker bedre. Opplevd selvstendighet enkeltfaktor med størst betydning: opplevelse av å få brukt egen kompetanse (pilotstudien). Opplevd autonomi er helt avgjørende for: Indre motivasjon og bruk av egen kompetanse. Lysark 20 Eksempel på måleindikator: - Jeg har mulighet til å tenke og handle selvstendig i jobben min.

21 4: Bruk av kompetanse (effektfaktor) Medarbeideres opplevelse av bruk av egen kompetanse. o Kompetansemobilisering o Opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb. o Mulighet til å bruke egen kompetanse = grunnleggende behov for mestring! De faktorene som er viktigst for å oppnå høy bruk av kompetanse er: Opplevd selvstendighet (jobbautonomi) Oppgavemotivasjon (indre motivasjon) Mestringsorientert ledelse Rolleklarhet Mestringstro Mestringsklima For å bedre bruk av kompetanse: Opplevd selvstendighet Indre motivasjon Rolleklarhet Mestringstro Eksempel på måleindikator: - Jeg får brukt det jeg kan (dvs. mine kunnskaper, ferdigheter og evner) slik jeg forventet da jeg tok denne jobben. Lysark 21

22 Til refleksjon Hva betyr mestringsorientert ledelse for deg? Lysark 22

23 5: Mestringsorientert ledelse (innsatsfaktor) Ledelse med vekt på at den enkelte skal få utvikle seg og bli best mulig ut i fra egne forutsetninger slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste. Gi retning hvor skal vi definere roller, krav og mål Gi mening hva er grunnen til at vi skal dit motivere og inspirere til måloppnåelse Gi individuell oppmerksomhet og støtte Legger vekt på å bygge høy rolleklarhet, høy oppgavemotivasjon, høy mestringstro og et godt mestringsklima samt å gi medarbeidere høy grad av selvstendighet. Stor betydning på opplevd bruk av egen kompetanse Eksempel på måleindikator - Min nærmeste leder gir meg nyttige råd og støtte slik at jeg kan forbedre meg. Lysark 23

24 6: Rolleklarhet (innsatsfaktor) Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og kommunisert. o Høy rolleklarhet innebærer at medarbeider ikke er i tvil om hvilke oppgaver han eller hun har ansvaret for og hva som forventes for å gjøre en god jobb. o Tydelig kommuniserte forventninger. Høy rolleklarhet har stor betydning for: mulighet til å bruke egen kompetanse viljen til å være fleksibel Tydelige roller reduserer stress, frustrasjon og konfliktnivå blant medarbeidere. Eksempel på måleindikator: - Jeg vet når jeg har prioritert tiden min på jobb riktig. Lysark 24

25 7. Relevant kompetanseutvikling (mellomliggende driver/faktor) Medarbeiderens opplevelse av mulighet for utvikling av relevant formal- og realkompetanse. Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeider til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet. Er avgjørende for de tjenestene som leveres. Faktorene vi måler i 10-faktor er avgjørende kompetansemessige holdninger og oppfatninger som kan utvikles. Kompetanseutvikling er investering i medarbeiderens potensial til å mestre, lære og utvikle seg basert på kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger. Eksempel på måleindikator: - Opplæringen/kompetanseutviklingen jeg får muligheter til å delta ved er tilpasset mine oppgaver. Lysark 25

26 8: Fleksibilitetsvilje (effektfaktor) Medarbeideres villighet til å være fleksibel på jobb, spesielt i måten å arbeide på. Det å være villig til å tilpasse seg endrede krav og behov. Medarbeidere som er fleksible har et bedre grunnlag for å bruke kompetansen sin og bidra til virksomhetens måloppnåelse ved å levere gode tjenester til hver enkelt bruker. Lederen en viktig premissgiver gjennom kommuniserte forventninger og egen lederstil. Viktig for viljen til å være fleksibel: Mestringstro Nytteorientert motivasjon Eksempel på måleindikator: - Jeg er villig til å gjøre ting på en annen måte enn jeg pleier, hvis min leder ønsker det. Lysark 26

27 9: Mestringsklima (innsatsfaktor) I et mestringsklima motiveres medarbeidere av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode fremfor å rivalisere om å bli best. Lysark 27 Kultur for å samarbeide og gjøre hverandre. Omfattende, ny forskning viser at resultater nesten alltid blir bedre i et mestringsklima, spesielt for komplekse, kompetansekrevende oppgaver pga. bedre deling av verdifull kompetanse. Et godt mestringsklima kjennetegnes ved: vekt på læring og samarbeid vekt på å bli god, dvs. best mulig ut fra egne forutsetninger fokus på læring og utvikling gjøre hverandre gode og dele kompetanse Eksempel på måleindikator: - I min avdeling/arbeidsgruppe blir medarbeidere oppmuntret til å samarbeide og utveksle tanker og ideer.

28 10: Nytteorientert motivasjon (mellomliggende driver/faktor) Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial motivasjon. Ønske om å bidra til andres måloppnåelse. Har betydning for: o Innsats for å gi brukere gode tjenester. o Organisasjonens måloppnåelse. o Fleksibilitetsvilje. o Indre motivasjon o Og en rekke andre positive effekter, herunder ressursutnyttelse og måloppnåelse. Styrkes gjennom: Økt mestringstro Godt mestringsklima Lysark 28 Eksempel på måleindikator: - Det er viktig for meg å kunne jobbe med noe som er til nytte for andre.

29 10-faktor: Innhold og sammenhenger Faktorene i 10-FAKTOR = variabler som er avgjørende for å oppnå gode resultater NB! Måler oppfatninger og til dels også holdninger hos den enkelte medarbeider Aktuell faktor Litt mer om faktoren 1 - Oppgavemotivasjon Motivasjon for selve oppgaven (fagbegrep: indre motivasjon) 2 - Mestringstro Tiltro til egen jobbkompetanse 3 - Opplevd selvstendighet Opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig (fagbegrep: autonomi) 4 - Bruk av kompetanse Opplevd bruk av egen kompetanse (fagbegrep: kompetansemobilisering) 5 - Mestringsorientert ledelse Ledelse med vekt på å gjøre medarbeidere best mulig ut fra egne forutsetninger 6 - Rolleklarhet Tydelig kommuniserte forventninger 7 - Relevant kompetanseutvikling Opplevd mulighet for utvikling av relevant formal- og realkompetanse 8 - Fleksibilitetsvilje Villighet til å være fleksibel på jobb 9 - Mestringsklima Kultur for å samarbeide og gjøre hverandre gode 10 - Nytteorientert motivasjon Ønske om å bidra til andres måloppnåelse (fagbegrep: prososial motivasjon) Lysark 29

30 Lysark 30 LUNSJ Tilbake kl. 1215

31 10-FAKTOR og sammenhenger De ulike faktorene henger sammen og påvirker hverandre! Medvirkning Involvering Utvikling Avgjørende effekter for måloppnåelse Oppgavemotivasjon Mestringstro Relevant kompetanseutvikling Nytteorientert motivasjon Primære innsatsfaktorer Mestringsorientert ledelse Mestringsklima Opplevd selvstendighet Rolleklarhet Viktige mellomeffekter Bruk av kompetanse Fleksibilitetsvilje Nytt verktøy med mange muligheter! Lysark 31

32 10-faktor= bevaring og eller forbedring! Faktorene i 10-FAKTOR er sentrale variabler som er avgjørende for å oppnå gode resultater. Faktorene måler oppfatninger og til dels også holdninger hos den enkelte medarbeider. Faktorene kan påvirkes og bidra til endring og utvikling! Lysark 32

33 Resultat (rapport) fra 10-FAKTOR del 1 10-FAKTOR samlet resultat - eksempel Faktor Navn Enhet xx Norge Beskrivelse Faktor 1 Oppgavemotivasjon 4,8 4,3 Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som en drivkraft og som spennende og stimulerende. (Også kalt indre jobbmotivasjon) Faktor 2 Mestringstro 4,3 4,3 Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer i jobbsammenheng. Faktor 3 Opplevd selvstendighet 4,4 4,2 Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle. Faktor 4 Bruk av kompetanse 4,4 4,2 Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb. Faktor 5 Mestringsorientert ledelse 4,2 3,9 Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste. Faktor 6 Rolleklarhet 4,3 4,3 Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og kommunisert. Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling 4,7 3,6 Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjeneste som leveres, uansett hvilken type tjeneste vi snakker om. Faktor 8 Fleksibilitetsvilje 4,9 4,5 Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav. Faktor 9 Mestringsklima 4,1 4,0 I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best. Faktor 10 Nytteorientert motivasjon 4,5 4,6 Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial motivasjon, er en viktig drivkraft for mange og har en rekke godt dokumenterte, positive effekter. Lysark 33 1

34 Resultat (rapport) fra 10-FAKTOR del 2 En oversikt for hver faktor. Lysark 34

35 Til refleksjon Nytt og spennende eller nytt og forvirrende? Hva ser du frem til? Lysark 35

36 Grunnlag for endring og utvikling Hvor starter vi? Hva er viktig? Gjøre Ville Akseptere Forstå Lysark 36 2

37 Vi minner om! Ledere er ansvarlige som pådrivere og tilretteleggere i prosessene Medarbeidere skal inviteres til å reflektere over utviklingsområder og egne bidrag og gjøres medansvarlige for mål og tiltak Hva er viktig å ta tak i og forbedre? Hva er viktig å vedlikeholde og bevare? Lysark 37 1

38 10-FAKTOR = viktig verktøy for god HR og for organisasjonsutvikling Helt i takt med tiden; helsefremmende perspektiv fokus på nærvær mestringsorientert motivasjonsfokusert kompetansemobiliserende Lysark 38

39 pause 15 minutter Lysark 39

40 Del 4 Hvordan følge opp 10-faktor og hva er viktig i oppfølgingsarbeidet Lysark 40

41 Det å skape forpliktelse, eierskap og engasjement! Lysark 41

42 Oppfølgingsarbeid satt i system Dialogmodellen Målrettet, systematisk og over tid for å oppnå endring og utvikling Tiltaksmøtet Metoder/verktøy Lysark 42

43 Dialogmodellen Fremtidsfokus det du kan gjøre noe med! Hva ønsker du å bidra med? Lysark 43

44 Hva ønsker du å bidra med? Oppfølgingsarbeidet skjer ved dialog i gruppen Det finnes ingen fasitsvar som er definert på forhånd Det kommer ingen konsulent som sier hva som er bra eller dårlig Det er gruppen selv som finner svarene på hva som bør gjøres Godt arbeidsmiljø er felles ansvar som skapes sammen! Lysark 44 1

45 Fokuser på det du kan gjøre noe med fremtiden! Hvis vi tar utgangspunkt i resultatet fra 10-faktor: Hvorforspørsmål: Bidrar til å fokusere på fortid. Gjort er gjort og spist er spist Hvordan-spørsmål og hva-spørsmål: Svarene peker på muligheter og skaper handlingsrom! Fortid Her og nå Fremtid Lysark 45 1

46 Gjennomføring av tiltaksmøter 1. Åpning av tiltaksmøtet: Dagsorden, spilleregler og modell 2. Presentasjon av resultater: Gjennomgang av resultatet i fellesskap 3. Diskusjon og forankring: Bearbeiding, forståelse og eierskap 4. Velge fokusområder: Område for bevaring og område for forbedring 5. Utarbeide målbilde: Avklare fremtidsbildet (hvor skal vi og hva skal vi oppnå?) 6. Konkretisere tiltak: Konkrete aktiviteter (SMARTE-tiltak) med ansvar og frist 7. Oppsummering og avslutning: Evaluering og videre oppfølging Lysark 46 1

47 Aktuelle metoder - prosess Metoder Hvordan få til en god dialog Åpne spørsmål Rundeprinsippet Summegrupper IGP (individ-gruppe-plenum) Coachende spørsmål Omvendt tenkning Geografiprinsippet Avstemning Lysark 47

48 Aktuelle verktøy - prosess Verktøy Hvilke hjelpemidler kan brukes Aktiv bruk av lapper Pedagogisk sol Prosesstre Parkeringsplassen Tavle/ark/whiteboard SØT-modellen Prioriteringsmatrisen Analysekrysset Lysark 48

49 Viktige støttespillere underveis Hva kan verneombud og eller tillitsvalgt bidra med? Oppmuntre til deltakelse Samarbeide med leder/ledelsen Delta aktivt i personalmøte/oppfølgingsmøte (tiltaksmøte) Være samtalepartner for medarbeidere underveis Arrangere «eget» erfaringsmøte etter gjennomført prosess Lysark 49 2

50 Til refleksjon Noe du tror kan bli spesielt utfordrende for deg med oppfølging av 10-faktor? Lysark 50

51 pause 15 minutter Lysark 51

52 Del 5 Forventninger til leder, tips til forberedelser på veien videre og avrunding av dagen Lysark 52

53 Ledelse gjør en forskjell! Kunnskap - hva vi kan Handling - hva vi gjør Kommunikasjon - hva vi sier Holdning - hva vi aksepterer Din påvirkningskraft som leder er stor større enn du tro! Lysark 53

54 Når leder skal være prosessveileder.. Avklare og oppsummere Dra sammen resultatet Få alle med i dialogen Lysark 54

55 Tilbakemeldinger og dialogkultur Medarbeidere ønsker og forventer noe annet enn deg som leder Medarbeidere utfordrer din egen innsats og prioritering som leder Lysark 55

56 Hvordan få til ønsket endring og utvikling? Det handler om oppfølgingsarbeidet! Det handler om hva hver og en av oss kan forplikte oss til og ville bidra med Forpliktelse, eierskap, ansvarliggjøring og engasjement! Lysark 56

57 Hvordan komme i gang? 1. Bli kjent med de ti faktorene og hvordan oppfølgingen skal gjennomføres. 2. Sett deg inn i fremdriftsplanen med aktiviteter og frister. 3. Avklar rammen for oppfølgingsarbeidet du er ansvarlig for Møtetidspunkt når og hvor? Tidsramme hvor lang tid skal vi bruke? 4. Informasjon til medarbeidere I forkant skal rapporten deles ut på forhånd? Er de kjent med hva som skjer når? 5. Gjennomgangen av resultatet planlegg prosessen! Agenda for oppfølgingsmøtet - struktur, innhold og tidsplan Metoder og verktøy hvilke metoder og verktøy vil jeg bruke? Praktiske hjelpemidler hva trenger jeg av utstyr i rommet? 6. Forberedelser noe jeg bør være spesielt oppmerksom på? Se nærmere på dialogmodellen og mulige fallgruvene Tenkt gjennom din rolle som leder, hvordan du vil reagere underveis, hva du eventuelt bør øve på og hvordan du kan involvere verneombudet Lysark 57

58 Før vi avrunder dagen i dag.. Alt ok eller noe du lurer på? Hva bør du forberede deg på? Lysark 58

59 Ny opplæringsdag i mars 2. mars 2017: Oppfølging av 10-faktor Oppfølgingsarbeidet i praksis ved gjennomgang av rapporter, dialogmodell, rollen som prosessveileder, trening på ulike metoder og verktøy, hvordan lage smarte-tiltak, utarbeide en realistisk handlingsplan samt bruk av 10-faktor i videre utviklingsarbeid. Lysark 59

60 Hvor finner jeg mer informasjon? Nettsiden Generell informasjon Presentasjoner Arbeidshefte om 10 faktor Boka Medarbeiderundersøkelsen gjennomført hva nå? Boka «10-faktor» Kurspresentasjoner Kontaktpersoner Lysark 60

61 Lykke til! Takk for meg vi ses i mars. Lysark 61

Medarbeiderundersøkelser et pliktløp eller innspill til gode samtaler og utviklingsprosesser?

Medarbeiderundersøkelser et pliktløp eller innspill til gode samtaler og utviklingsprosesser? Medarbeiderundersøkelser et pliktløp eller innspill til gode samtaler og utviklingsprosesser? Presentasjon ved Astrid Flothyl Semb, HR-avd. Skien kommune og Marianne Hauan Molstad, leder og forfatter av

Detaljer

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse Agdenes Tjenesten Faktor Navn Agdenes. for funskjonshe mmede Faktor 1 Oppgavemotivasjon

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse Agdenes Tjenesten Faktor Navn Agdenes. for funskjonshe mmede Faktor 1 Oppgavemotivasjon Tjenesten Faktor Navn for funskjonshe Norge mmede Faktor 1 Oppgavemotivasjon 4.1 3.6 4.3 Faktor 2 Mestringstro 4.3 4.1 4.3 Faktor 3 Selvstendighet 4.1 3.3 4.2 Faktor 4 Bruk av kompetanse 4.1 3.5 4.2 Faktor

Detaljer

Les mer om faktorene på

Les mer om faktorene på 2015 Denne rapporten til består av 12 arkfaner. Bruk lenkene under eller klikk på de ulike fanene i bunn av arbeidsboken for å bytte mellom innholdet. Gå direkte til Tabell med resultater Diagrammer med

Detaljer

Les mer om faktorene på

Les mer om faktorene på 2015 Denne rapporten til består av 12 arkfaner. Bruk lenkene under eller klikk på de ulike fanene i bunn av arbeidsboken for å bytte mellom innholdet. Gå direkte til Tabell med resultater Diagrammer med

Detaljer

Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 16/4959. Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget

Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 16/4959. Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 16/4959 Sign: Dato: Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget 07.12.2016 Administrasjonsutvalget 14.12.2016 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2016 Forslag

Detaljer

Les mer om faktorene på

Les mer om faktorene på 2015 Denne rapporten til består av 12 arkfaner. Bruk lenkene under eller klikk på de ulike fanene i bunn av arbeidsboken for å bytte mellom innholdet. Gå direkte til Tabell med resultater Diagrammer med

Detaljer

Les mer om faktorene på

Les mer om faktorene på 2015 Denne rapporten til består av 12 arkfaner. Bruk lenkene under eller klikk på de ulike fanene i bunn av arbeidsboken for å bytte mellom innholdet. Gå direkte til Tabell med resultater Diagrammer med

Detaljer

Les mer om faktorene på

Les mer om faktorene på 2015 Denne rapporten til består av 12 arkfaner. Bruk lenkene under eller klikk på de ulike fanene i bunn av arbeidsboken for å bytte mellom innholdet. Gå direkte til Tabell med resultater Diagrammer med

Detaljer

Seminar om 10-FAKTOR. Strategikonferansen i Nordland 1 mars Anne Margrete Fletre Fagsjef, ledelse KS arbeidsgiverpolitikk

Seminar om 10-FAKTOR. Strategikonferansen i Nordland 1 mars Anne Margrete Fletre Fagsjef, ledelse KS arbeidsgiverpolitikk Seminar om 10-FAKTOR Strategikonferansen i Nordland 1 mars 2017 Anne Margrete Fletre Fagsjef, ledelse KS arbeidsgiverpolitikk «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Seminar 10-FAKTOR Strategikonferansen

Detaljer

Les mer om faktorene på

Les mer om faktorene på 2015 Denne rapporten til består av 12 arkfaner. Bruk lenkene under eller klikk på de ulike fanene i bunn av arbeidsboken for å bytte mellom innholdet. Gå direkte til Tabell med resultater Diagrammer med

Detaljer

Les mer om faktorene på

Les mer om faktorene på 2015 Denne rapporten til består av 12 arkfaner. Bruk lenkene under eller klikk på de ulike fanene i bunn av arbeidsboken for å bytte mellom innholdet. Gå direkte til Tabell med resultater Diagrammer med

Detaljer

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE FOR VURDERING AV RESULTATOPPNÅELSE

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE FOR VURDERING AV RESULTATOPPNÅELSE Arkivsaksnr.: 16/113 Lnr.: 5659/16 Ark.: 44 Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE Innhold Medarbeiderundersøkelsen 2016... 3 1.1. Endringer... 3 Undersøkelsen... 3 2. 10Faktor... 4 2.1. Kort om 10Faktor... 4 3. Hvem, hva og hvor mange ifht 10Faktor?... 5 3.1. Kjønnsfordeling... 5 3.2.

Detaljer

10-faktor i Karmøy kommune

10-faktor i Karmøy kommune 10-faktor i Karmøy kommune 10-FAKTOR Forankring Å se mulighetene i sammenhengene Sånn gjør vi det «Å gå i takt «Utfordringer Å bygge videre med 10-FAKTOR 2404 medarbeidere svarte på 10-FAKTOR undersøkelsen

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Administrasjonsutvalg

MELDAL KOMMUNE Administrasjonsutvalg MELDAL KOMMUNE Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 24.05.2017 kl. 12:00 Sakliste Sak nr. Sakstittel Arkivsak nr Gradering 003/17 Medarbeiderundersøkelse 2017 17/990

Detaljer

Guide til god ledelse Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor

Guide til god ledelse Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor Guide til god ledelse Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor HR Personalsjefnettverk i Akershus 5 juni - 2015 Anne Margrete Fletre fagsjef ledelse KS Arbeidsgiverpolitikk Hva skal jeg si noe om? Guide til

Detaljer

Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor

Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor Hva skal jeg si noe om? Bakgrunn De 10- Faktorene Rapporter Utviklingsarbeid Bakgrunn www.10faktor.no Innspill fra storbynettverket Arbeidsgruppe og referansegruppe

Detaljer

10-FAKTOR NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNAL SEKTOR FRA KS. Linda Lai 10-FAKTOR 1. Presentasjon ved ledersamling Gjøvik /KS (mfl) 14.

10-FAKTOR NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNAL SEKTOR FRA KS. Linda Lai 10-FAKTOR 1. Presentasjon ved ledersamling Gjøvik /KS (mfl) 14. NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNAL SEKTOR FRA KS Presentasjon ved ledersamling Gjøvik /KS (mfl) 14. Januar 2016 Linda Lai Professor i ledelse og organisasjonspsykologi, Handelshøyskolen BI Faglig

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: STATUS OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: STATUS OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1974-8 Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: STATUS OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016 Planlagt behandling: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 23.11.2016 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

10-FAKTOR NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNAL SEKTOR FRA KS. Presentasjon for 10-FAKTOR nettside 20. august Linda Lai 10-FAKTOR

10-FAKTOR NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNAL SEKTOR FRA KS. Presentasjon for 10-FAKTOR nettside 20. august Linda Lai 10-FAKTOR NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNAL SEKTOR FRA KS Presentasjon for nettside 20. august 2015. Linda Lai Professor i ledelse og organisasjonspsykologi, Handelshøyskolen BI Faglig rådgiver for 1 1. MÅL

Detaljer

10-FAKTOR, Guide til god ledelse og Skodd for framtida. Siri Klevstrand, spesialrådgiver KS Arbeidsgiverpolitikk

10-FAKTOR, Guide til god ledelse og Skodd for framtida. Siri Klevstrand, spesialrådgiver KS Arbeidsgiverpolitikk 10-FAKTOR, Guide til god ledelse og Skodd for framtida Siri Klevstrand, spesialrådgiver KS Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk - hvorfor er det viktig? Utgjør et felles verdigrunnlag Synliggjør hvilke

Detaljer

Strategidokument - Økonomiplan

Strategidokument - Økonomiplan Strategidokument - Økonomiplan 2017-2020 www.namsskogan.kommune.no https://vimeo.com/161619852 Medarbeiderundersøkelsen 2016 10 faktor Struktur Egen konstruert struktur Minst 5 svar før resultat kan tas

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i Arendal kommune «Driverprosjektet»

Medarbeiderundersøkelse i Arendal kommune «Driverprosjektet» Medarbeiderundersøkelse i Arendal kommune «Driverprosjektet» 10-Faktor KS Møre og Romsdal 16.06.16 Urd Berntsen, Seniorrådgiver Rådmannens stab personal Arendal kommune: Ca. 44.000 innbyggere Ca. 3200

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1974-2 Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016 Planlagt behandling: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - 10-FAKTOR VERKTØY FOR MÅLRETTET UTVIKLINGSARBEID

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - 10-FAKTOR VERKTØY FOR MÅLRETTET UTVIKLINGSARBEID Arkivsaksnr.: 16/113 Lnr.: 972/16 Ark.: 44 Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - 10-FAKTOR VERKTØY FOR MÅLRETTET UTVIKLINGSARBEID Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

FRAMDRIFTSPLAN FOR IMPLEMENTERING AV UTVIKLINGSVERKTØYET 10 FAKTOR OG GJENNOMFØRING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015

FRAMDRIFTSPLAN FOR IMPLEMENTERING AV UTVIKLINGSVERKTØYET 10 FAKTOR OG GJENNOMFØRING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 1 FRAMDRIFTSPLAN FOR IMPLEMENTERING AV UTVIKLINGSVERKTØYET 10 FAKTOR OG GJENNOMFØRING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 Innhold 1.0 Bakgrunn 2.0 10 FAKTOR som utviklingsverktøy 2.1 De ti faktorene som måles

Detaljer

PROSESSVEILEDER 10-FAKTOR

PROSESSVEILEDER 10-FAKTOR PROSESSVEILEDER 10-FAKTOR Skrevet av: Arbeidsgiverseksjonen Publisert: Februar 2016 Innhold PROSESSVEILEDER 10-FAKTOR... 4 Dette er 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse... 4 Hva måler vi?... 5 Svare på undersøkelsen...

Detaljer

Innhold. Forord s Kildehenvisninger s. 17

Innhold. Forord s Kildehenvisninger s. 17 1 2 Innhold Forord s. 4 1.0 Medarbeiderundersøkelsen del av et helhetlig og målretta utviklingsarbeid s. 5 1.1 HMS/IA s. 5 1.1.1 Rolle og ansvar s. 5 1.2 Arbeidsgiverpolitikk og HR-strategi s. 5 2.0 Gjennomføring

Detaljer

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Molde

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Molde Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Molde 16.06.2016 Prosessen med å gjennomføre medarbeiderundersøkelse Evaluering av prosessen Forberedelser Felles handling og oppfølging

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 23.06.2016 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Ledelse av en helsektor i omstilling Helseledersamling Ørland kysthotell 10. juni Anne Margrete Fletre Fagsjef KS arbeidsgiverpolitikk

Ledelse av en helsektor i omstilling Helseledersamling Ørland kysthotell 10. juni Anne Margrete Fletre Fagsjef KS arbeidsgiverpolitikk Ledelse av en helsektor i omstilling Helseledersamling Ørland kysthotell 10. juni 2016 Anne Margrete Fletre Fagsjef KS arbeidsgiverpolitikk God ledelse er å være.. Del to minutter med sidemannen Hva er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Dato: 20.04.2016 Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 13:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til

Detaljer

Lokal lønspolitikk og nytt lønssystem Sogn og Fjordane 18. nov. 2016

Lokal lønspolitikk og nytt lønssystem Sogn og Fjordane 18. nov. 2016 Lokal lønspolitikk og nytt lønssystem Sogn og Fjordane 18. nov. 2016 Nytt lønnssystem med felles sentrale lønnsstiger Siden hovedtariffoppgjøret i 2008 har lokale lønnstillegg helt eller delvis blitt videreført

Detaljer

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Trondheim

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Trondheim Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Trondheim 30.03.2016 Prosessen med å gjennomføre medarbeiderundersøkelse Evaluering av prosessen Forberedelser Felles handling og

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater

Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater Strategikonferansen i Buskerud 2016 Anne-Cathrine Hjertaas Avdelingsdirektør KS arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk en nøkkel for å lykkes «KS har definert

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåing. Jorunn T. Leegaard, 28.oktober 2015

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåing. Jorunn T. Leegaard, 28.oktober 2015 Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåing Jorunn T. Leegaard, 28.oktober 2015 KS løfter fram arbeidsgiverrollen «Kommunegrensene kan endrast med gode lokale prosessar» KS Landsting 2012 «Kommunens rolle

Detaljer

10-FAKTOR. Rådmannssamling Sandane, september Anne Margrete Fletre, fagsjef for leiing Avdeling for arbeidsgivarpolitikk

10-FAKTOR. Rådmannssamling Sandane, september Anne Margrete Fletre, fagsjef for leiing Avdeling for arbeidsgivarpolitikk 10-FAKTOR Rådmannssamling Sandane, 12.-13. september 2017 Anne Margrete Fletre, fagsjef for leiing Avdeling for arbeidsgivarpolitikk «Ein sjølvstendig og nyskapande kommunesektor» Agenda Kort om undersøkinga

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 28.01.2016 kl.

Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 28.01.2016 kl. Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 28.01.2016 kl. 08:00-10:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater

Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater Strategikonferansen Telemark 9.februar 2016 Jorunn Teien Leegaard, KS Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk en nøkkel for å lykkes «KS har definert arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Utfordringar for kommunal styring og leiing og kva er dei gode grepa? Kva finnast i «verktøykassa»?

Utfordringar for kommunal styring og leiing og kva er dei gode grepa? Kva finnast i «verktøykassa»? Utfordringar for kommunal styring og leiing og kva er dei gode grepa? Kva finnast i «verktøykassa»? 30. august 2016 Rådmannssamling KS Sogn og Fjordane Åsbjørn Vetti, KS-Konsulent as Agenda Utfordringar

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: Sted: 18.04.2016 kl. 17:00 NB! Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Dokumentene publiseres på www.vestby.kommune.no.

Detaljer

TINE Puls. Utvikling og faglig innhold. TINE Personal og kompetanse: Kari Jørstad: kari.jorstad@tine.no tlf 91854468

TINE Puls. Utvikling og faglig innhold. TINE Personal og kompetanse: Kari Jørstad: kari.jorstad@tine.no tlf 91854468 TINE Puls Utvikling og faglig innhold TINE Personal og kompetanse: Kari Jørstad: kari.jorstad@tine.no tlf 91854468 Agenda Bakgrunn Samarbeidspartnere Innholdet i undersøkelsen Dossiers rolle Resultater

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer Strategikonferansen i Nord- og Sør-Trøndelag 8 mars 2017

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer Strategikonferansen i Nord- og Sør-Trøndelag 8 mars 2017 Arbeidsgiverpolitiske utfordringer Strategikonferansen i Nord- og Sør-Trøndelag 8 mars 2017 Anne Margrete Fletre fagsjef KS Arbeidsgivarpolitikk «Ein sjølvstendig og nyskapande kommunesektor» «En selvstendig

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

LEDELSE I ET KOMPETANSEPERSPEKTIV

LEDELSE I ET KOMPETANSEPERSPEKTIV LEDELSE I ET KOMPETANSEPERSPEKTIV Linda Lai, professor i ledelse og org.psykologi Handelshøyskolen BI Innlegg ved konferansen «Fremtidens kompetansebehov i skole og barnehage» i regi av Utdanningsforbundet,

Detaljer

Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no)

Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no) Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no) 1 Strategisk satsing på kompetanse Systematisk, målbasert og langsiktig satsing på tiltak for å sikre

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5 DRAMMEN 8. mai 2013 Verksted 5 Geir Johan Hansen geir.johan.hansen@ks.no 2 20. mai 2014 Verksted 5 Partssamarbeidet Hva mangler? FaFo; Moland og Lien 2013 Speed-date Tenk deg en tjeneste: der alle er

Detaljer

Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag kl. 08:00-10.

Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag kl. 08:00-10. Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 31.03.2016 kl. 08:00-10.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Strategisk plan for Fridalen skole

Strategisk plan for Fridalen skole Strategisk plan for Fridalen skole I. Skolens verdigrunnlag A. Visjon for vår skole: 2012-2016 Oppdatert utgave: 22.01.2013 Fridalen skole skal være en trygg arena for læring av faglige, sosiale og kulturelle

Detaljer

4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater

4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater 4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater Revisjon: 01-2014 1 Hovedlinjer i modellen Krav og ressurser påvirker hverandre både positivt og negativt Høye krav og lite ressurser kan gi

Detaljer

Tilbakemeldingsmøtet. en workshop med utgangspunkt i resultatene fra en medarbeiderundersøkelse

Tilbakemeldingsmøtet. en workshop med utgangspunkt i resultatene fra en medarbeiderundersøkelse Tilbakemelding 1 Tilbakemeldingsmøtet en workshop med utgangspunkt i resultatene fra en medarbeiderundersøkelse Målsettinger for første del i utviklingsarbeidet (1) Det etableres rammer for en åpen og

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

KOMPETANSEMOBILISERING: hvordan hente ut det beste i hver enkelt medarbeider?

KOMPETANSEMOBILISERING: hvordan hente ut det beste i hver enkelt medarbeider? KOMPETANSEMOBILISERING: hvordan hente ut det beste i hver enkelt medarbeider? Linda Lai, professor Handelshøyskolen BI Innlegg ved Spredningssamling Fagbrev på jobb, Stjørdal 14. oktober 2014. 1 Fagprofil

Detaljer

Ledelse i et kompetanseperspektiv: mobilisering av kompetanse.

Ledelse i et kompetanseperspektiv: mobilisering av kompetanse. Ledelse i et kompetanseperspektiv: mobilisering av kompetanse. Linda Lai, professor Handelshøyskolen BI Innlegg ved Fagernesseminaret - Norsk Sykepleierforbund 29. januar 2015. Fagprofil BI: http://www.bi.no/bizreview/faglige-profiler/linda-lai/

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Nasjonalt topplederprogram Berit Kalgraff Molde, høst 2015 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven «En medarbeidersamtale (MAS) er en godt forberedt,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 1. Velkommen, ved Steffen Sutorius, direktør Difi 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ved statssekretær Kristin Holm Jensen 3. Presentasjon av undersøkelsen,

Detaljer

Ledelse forankret i verdier

Ledelse forankret i verdier Ledelse forankret i verdier Verdier som rettesnor og rød tråd Bakgrunn Personalsjef i snart to år Lederbakgrunn fra Åfjord Helsesenter 2000-2014 Utdannet sykepleier Generelt opptatt av ledelse i vid betydning

Detaljer

Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013

Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013 Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013 Program for dagen Program 1. dag: Presentasjon Litt om Gnist og skolebasert kompetanseutvikling Orientering om/ presentasjon av undersøkelsene og prosesser

Detaljer

Ledelse i et kompetanseperspektiv: utvikling og bruk av kompetanse i helsetjenesten.

Ledelse i et kompetanseperspektiv: utvikling og bruk av kompetanse i helsetjenesten. Ledelse i et kompetanseperspektiv: utvikling og bruk av kompetanse i helsetjenesten. Linda Lai, professor Handelshøyskolen BI Innlegg ved Fagforbundets samspillkonferanse, Lillestrøm 20. oktober 2014.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs

Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs Energiindeksen Samlet for Horten vgs Driver Påstand 2013 2014 2015 Mål Avvik Fokus Ressurser Talent Tilbakemelding Omsorg Utvikling Jeg vet hva som forventes av

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse Tilbakemeldingsmøter mal

Medarbeiderundersøkelse Tilbakemeldingsmøter mal Medarbeiderundersøkelse Tilbakemeldingsmøter mal Tore Hegstad, Sensus Psykososialt arbeidsmiljø langs to dimensjoner Belastning/stress helse Engasjement, motivasjon, glede -- ytelse Medarbeider Tilfredshet

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Verktøy Kulturdialog til gode trivselsprosesser

Verktøy Kulturdialog til gode trivselsprosesser Verktøy Kulturdialog til gode trivselsprosesser Hvordan En metode utvikle for å drømmearbeidsplassen følge opp en arbeidsmiljøundersøkelse med utgangspunkt i kulturen på arbeidsplassen Kort om metoden:

Detaljer

BEDRE LÆRINGSMILJØ VEILEDNINGSSTRATEGIER I SKOLEUTVIKLING. Oslo 2. og 3. september Hanne Jahnsen

BEDRE LÆRINGSMILJØ VEILEDNINGSSTRATEGIER I SKOLEUTVIKLING. Oslo 2. og 3. september Hanne Jahnsen BEDRE LÆRINGSMILJØ VEILEDNINGSSTRATEGIER I SKOLEUTVIKLING Oslo 2. og 3. september 2013 Hanne Jahnsen Hensikt og mål (Fra oppdragsbrev og rammeverk ) Å bidra til varig endring og videreutvikling av skolen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall.

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Administrasjonsutvalet Møtestad: Dalsfjorden, Volda rådhus Dato: 13.06.2017 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Forfall skal snarast meldast til servicekontoret/utvalsekretær på telefon 70

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

Ledelse i endringstider

Ledelse i endringstider Ledelse i endringstider Anne Margrete Fletre fagsjef ledelse KS Arbeidsgiverpolitikk 18. mai - 2015 Hva skal jeg si noe om? Perspektiv på ledelse i endringstider Hva er utfordringene? Hva vet vi virker?

Detaljer

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø.

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. Seljedalen skole rommer barn fra mange kulturer,

Detaljer

Hvordan kan vi skape helsefremmende arbeidsplasser?

Hvordan kan vi skape helsefremmende arbeidsplasser? Hvordan kan vi skape helsefremmende arbeidsplasser? Arbeidsmiljøkonferansen 2017, Ålesund NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal May-Britt Flønes, seniorrådgiver Arbeidsmiljøloven 1-1: Lovens formål a)

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Arkivsaksnr.: 05/30643 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering Saksfremlegg - arkivsak 05/30643 1 Bakgrunn

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

A- standard: The Statoil Way. Vi setter standarden når vi er på vårt

A- standard: The Statoil Way. Vi setter standarden når vi er på vårt A- standard: The Statoil Way Vi setter standarden når vi er på vårt beste Sikker og effektiv drift Muligheter Vår atferd: A- standard Metoder: -Lederskap -Trening Etterlevelse i praksis Arbeidsprosesser

Detaljer

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO «Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO Ledelse, kultur og organisasjonsutvikling. Hva? Hvorfor? Hvordan? Øyvind

Detaljer

Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen

Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen Program workshop - 4 timer 09.00 Innledning Resultater - Oppsummering av viktigste funn ved leder/intern-/eksternkonsulent Sterke og svake sider 10.00

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2012 s 3 Hvordan

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen Dans i møte med barn - Hva tar dansen med seg inn i møtet med barnet? Barn i møte med dans - Hva

Detaljer

Leiing og organisasjonslæring i og gjennom utviklingsarbeid

Leiing og organisasjonslæring i og gjennom utviklingsarbeid Leiing og organisasjonslæring i og gjennom utviklingsarbeid v/ Ingelin Burkeland, seniorrådgiver KS-Konsulent AS ingelin.burkeland@ks.no Union hotell, Geiranger 1.november 2016 Ytre rammer 8.30-11.15 Leiing

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/5471-1 DRAMMEN 02.04.2013 REVIDERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK HENSIKT MED NOTATET Hensikten med notatet

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi Moss kommune

Arbeidsgiverstrategi Moss kommune «Omsorg» Kunstner Lise Amundsen Arbeidsgiverstrategi Moss kommune 2015-2020 Rådmannen har ordet... 3 Innledning... 4 Kommunens utfordringer... 4 Strategi... 4 Kap. 1 Visjon, verdier, mål og etikk... 5

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer