PROSESSVEILEDER 10-FAKTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSESSVEILEDER 10-FAKTOR"

Transkript

1 PROSESSVEILEDER 10-FAKTOR Skrevet av: Arbeidsgiverseksjonen Publisert: Februar 2016

2 Innhold PROSESSVEILEDER 10-FAKTOR... 4 Dette er 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse... 4 Hva måler vi?... 5 Svare på undersøkelsen... 5 De ti faktorene... 5 Faktor 1: Oppgavemotivasjon (indre motivasjon)... 6 Faktor 2: Mestringstro... 6 Faktor 3: Selvstendighet (autonomi)... 6 Faktor 4: Bruk av kompetanse (kompetansemobilisering)... 6 Faktor 5: Mestringsorientert ledelse... 7 Faktor 6: Rolleklarhet... 7 Faktor 7: Relevant kompetanseutvikling... 8 Faktor 8: Fleksibilitetsvilje... 8 Faktor 9: Mestringsklima... 8 Faktor 10: Nytteorientert motivasjon (prososial motivasjon)... 8 Forberedelser... 9 Gjennomføring av undersøkelsen Presentasjon og analyse Utarbeidelse av tiltak Handlingsplan Oppfølging og evaluering Skrevet av: Arbeidsgiverseksjonen Publisert: Februar 2016 LØRENSKOG KOMMUNE LØRENSKOG KOMMUNE / 2

3 LØRENSKOG KOMMUNE LØRENSKOG KOMMUNE / 3

4 PROSESSVEILEDER 10-FAKTOR Denne veilederen tar for seg hele prosessen med å gjennomføre medarbeiderundersøkelsen fra forberedelser, gjennomføringen av selve undersøkelsen, presentasjon og analyse av resultatene, oppfølging og utarbeidelse av tiltak til evaluering av prosessen. Prosessen er en del av HMSarbeidet og kan illustreres som følger: Forberedelser Oppfølging og evaluering Gjennomføring Utarbeidelse av tiltak Presentasjon og analyse Dette er 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse Lørenskog kommune tar fra 2016 i bruk en ny medarbeiderundersøkelse, som erstatter den medarbeiderundersøkelsen vi har benyttet tidligere. Den nye undersøkelsen er utarbeidet av KS (Kommunenes Sentralforbund) i samarbeid med Linda Lai, professor ved BI. Den nye medarbeiderundersøkelsen har fått navnet 10-FAKTOR fordi den omfatter ti spesielt utvalgte faktorer som er dokumentert viktige for å oppnå ønskede resultater. Disse faktorene er også mulig å påvirke gjennom godt oppfølgingsarbeid. 10-FAKTOR er forskningsbasert, hvilket betyr at den bygger på omfattende forskning om effektiv ledelse og gode virkemidler for å motivere medarbeidere. LØRENSKOG KOMMUNE LØRENSKOG KOMMUNE / 4

5 Medarbeiderundersøkelsen er et verktøy for å kartlegge og følge opp arbeidsmiljøet og er en del av det overordnede HMS-arbeidet i kommunen. Resultatene fra undersøkelsen vil være et viktig grunnlag for at vi i fellesskap skal kunne videreutvikle gode arbeidsforhold og gode kommunale tjenester. Hva måler vi? Undersøkelsen måler medarbeidernes oppfatninger av forhold på arbeidsplassen, som for eksempel tydelig kommuniserte forventninger, muligheter til å jobbe selvstendig, muligheter for relevant kompetanseutvikling og graden av mestringsorientert ledelse. I tillegg måles holdninger til jobben, som for eksempel motivasjon, mestringstro og viljen til å være fleksibel. Svare på undersøkelsen 10-FAKTOR skiller seg fra den tidligere medarbeiderundersøkelsen på flere områder. Den viktigste forskjellen er at den er forskningsbasert. I tillegg skal man nå ta stilling til påstander (til forskjell fra spørsmål). Det er til sammen 36 påstander, og skalaen er fem-delt fra svært uenig til svært enig. 10-FAKTOR er en forholdsvis kort og fokusert undersøkelse, og det er lagt mye arbeid i å jobbe frem de riktige faktorene/påstandene. Etter besvarelse blir påstandene automatisk gruppert i de ti faktorene. Et eksempel på en påstand er: Jeg har mulighet til å tenke og handle selvstendig i jobben min. Alle som svarer på undersøkelsen vil bli bedt om å oppgi bakgrunnsdata som kjønn, alder (på intervallnivå), utdanningsnivå, stillingsprosent og eventuelt lederansvar. Bakgrunnsvariablene rapporteres kun på kommunenivå, ikke på lavere nivå i organisasjonen, av hensyn til medarbeidernes anonymitet. De ti faktorene Valget av de ti faktorene bygger på forskning i tillegg til innspill fra de som har jobbet med utvikling av undersøkelsen (deltakere i prosjektgruppe og pilotkommuner). For å kunne se paralleller til relevant faglitteratur brukes opprinnelige fagbegreper til en viss grad disse står gjerne i parentes. Likevel har man av pedagogiske hensyn valgt å bruke tilleggsnavn på faktorene, som for mange er litt lettere å forstå enn fagbegrepene. Videre følger en oversikt over de ti faktorene med en beskrivelse av hva faktorene betyr, sammenheng med andre faktorer samt hva som påvirker faktoren. LØRENSKOG KOMMUNE LØRENSKOG KOMMUNE / 5

6 Faktor 1: Oppgavemotivasjon (indre motivasjon) Denne faktoren reflekterer ekte jobbglede og genuin interesse for oppgavene man har. Dersom man har en høy skår på oppgavemotivasjon, vil dette kunne ha følgende positive effekter for den ansatte og arbeidsplassen: Høy innsats God kvalitet Stolthet Ønske om å bli i jobben Følgende andre faktorer er viktige for oppgavemotivasjon: mestringstro (faktor 2), selvstendighet (faktor 3) og opplevd bruk av kompetanse (faktor 4). Faktor 2: Mestringstro Denne faktoren sier noe om tillit til egen kompetanse og mestringsmulighet, spesielt når situasjonen er utenom det forventede og byr på utfordringer. Høy mestringstro gir høyere innsats, at man prøver mer og dermed yter mer. En høy skår på mestringstro kan blant annet komme av at de ansatte har mulighet til å jobbe selvstendig og at man har en leder som er god til å inspirere og engasjere, samt gi individuell oppmerksomhet til de ansatte. Dersom man ønsker høyere skår på mestringstro kan det i tillegg være nyttig å jobbe med mestringsklimaet på arbeidsplassen (faktor 9). Faktor 3: Selvstendighet (autonomi) Denne faktoren reflekterer i hvilken grad de ansatte opplever å gjøre egne vurderinger og valg innenfor sin rolle og oppgaver. Opplevd selvstendighet har stor betydning for i hvilken grad ansatte opplever å få brukt kompetansen sin (faktor 4), noe som igjen er viktig for å oppleve mestring i jobben. Selvstendigheten blir gjerne styrket dersom man har fokus på rolleklarhet (faktor 6) og mestringsorientert ledelse (faktor 5). LØRENSKOG KOMMUNE LØRENSKOG KOMMUNE / 6

7 Faktor 4: Bruk av kompetanse (kompetansemobilisering) Denne faktoren sier noe om opplevelsen av å få brukt den kompetansen som er relevant for den jobben man har. Dersom man har en høy skår på bruk av kompetanse, vil dette kunne ha følgende positive effekter for den ansatte og arbeidsplassen: Gode tjenester Høyere motivasjon og mestringstro God helse Økt hjelpsomhet, fleksibilitet, lojalitet og omdømme God opplevelse av kompetansebruk påvirkes av selvstendighet (faktor 3), oppgavemotivasjon (faktor 1), rolleklarhet (faktor 6) og mestringstro (faktor 2). Faktor 5: Mestringsorientert ledelse Denne faktoren handler om i hvilken grad de ansatte opplever støtte fra sin leder til mestring og utvikling. Faktoren handler om i hvilken grad de ansatte opplever å ha ledere som gir retning og mening, i hvilken grad leder viser interesse og omsorg, samt gir den støtten som er nødvendig for å lykkes. Mestringsorientert ledelse er viktig for å legge til rette for et godt mestringsklima på arbeidsplassen (faktor 9). I tillegg øker mestringsorientert ledelse mulighet for å bygge høy oppgavemotivasjon (faktor 1), mestringstro (faktor 2) og bruk av kompetanse (faktor 4). Faktor 6: Rolleklarhet Denne faktoren sier noe om i hvilken grad de ansatte er kjent med hvilke oppgaver, plikter og krav som ligger til sin rolle. Høy grad av rolleklarhet kan også fortelle oss at de ansatte er kjent med hvordan de bør prioritere sine arbeidsoppgaver og hva som kreves av de for å gjøre en god jobb. Rolleklarhet er en viktig innsatsfaktor og avgjørende for å oppnå høy bruk av kompetanse (faktor 4) og vilje til å være fleksibel (faktor 8). LØRENSKOG KOMMUNE LØRENSKOG KOMMUNE / 7

8 Faktor 7: Relevant kompetanseutvikling Denne faktoren reflekterer i hvilken grad de ansatte opplever å få utviklet kompetanse knyttet til egen jobb og egne oppgaver. Det er viktig at kompetanseutviklingen er relevant for at den skal være nyttig og gi mestringstro (faktor 2) og føre til høy oppgavemotivasjon (faktor 1). Andre positive effekter som kan følge av relevant kompetanseutvikling og god bruk av kompetanse er: at ansatte blir lenger i jobben sterkere lojalitet bedre helse og lavere fravær mer kollegial hjelpeatferd og høyere fleksibilitet Faktor 8: Fleksibilitetsvilje Denne faktoren gir uttrykk for viljen til å tilpasse seg endrede krav og behov. Fleksibilitetsvilje er spesielt viktig for å møte ulike behov og ønsker fra brukerne av tjenestene. Høy fleksibilitetsvilje kan være uttrykk for høy jobbtilfredshet. For å ha vilje til å være fleksibel er man avhengig av god rolleklarhet (faktor 6) og høy selvstendighet (faktor 3). Leder er også en viktig faktor gjennom sin lederstil. Faktor 9: Mestringsklima Denne faktoren sier noe om hvilken kultur det er på arbeidsplassen for å samarbeide, lære og gjøre hverandre gode. Et mestringsklima virker godt for læring, oppgavemotivasjon, innsats og utholdenhet. Dette i motsetning til et såkalt prestasjonsklima, som gjerne er preget av konkurranse og rivalisering. Et godt mestringsklima bidrar til deling av kompetanse fremfor å holde kortene tett til brystet. Høyt mestringsklima er en viktig innsatsfaktor for mange av de andre faktorene, og bidrar blant annet til høy bruk av relevant kompetanse (faktor 4). LØRENSKOG KOMMUNE LØRENSKOG KOMMUNE / 8

9 Faktor 10: Nytteorientert motivasjon (prososial motivasjon) Denne faktoren gir uttrykk for de ansattes motivasjon og holdninger til å gjøre noe nyttig for andre. Høy nytteorientert motivasjon på en arbeidsplass er preget av medarbeidere som gir hjelp og bistand når det er nyttig, ber om hjelp når de selv trenger det og sørger for å få jobben sin gjort. Positive effekter av høy nytteorientert motivasjon er blant annet bedre resultater, effektivitet, lønnsomhet og brukertilfredshet. Nytteorientert motivasjon kan styrkes gjennom økt mestringstro (faktor 2) og et godt mestringsklima (faktor 9). For mer informasjon om de 10 faktorene anbefales det å se Linda Lais videoforelesninger som er lagt ut på Forberedelser God informasjon om undersøkelsen, hva den måler og hvordan den skal brukes er viktig for alle som skal delta. Arbeidsgiverseksjonen sørger for felles informasjon på intranett samt gjennom personalmelding, informasjonsbrosjyre, NanoLearning (e-læring) og kurs. Det er imidlertid du som leder som har hovedansvaret for å informere dine medarbeidere. For å sikre medvirkning i prosessen anbefaler vi at du involverer verneombudet i planleggingen av prosessen og i informasjonsarbeidet. Arbeidsgiverseksjonen har utarbeidet en presentasjon om undersøkelsen som du kan bruke i informasjonsarbeidet. Personalmelding 02/2016 sier blant annet noe om tidsfrister som er satt opp for gjennomføringen og kan være nyttig for å sette opp en egen plan for arbeidet. Nedenfor finner du noen tips til hvordan du kan informere dine medarbeidere: Informer medarbeiderne en til to uker før dere skal gjennomføre undersøkelsen. Innkall gjerne medarbeiderne til et møte eller bruk personalmøte eller tilsvarende. Informer om anonymitet og hvordan den blir ivaretatt i undersøkelsen. Forklar praktiske forhold som beregnet tidsbruk, antall påstander, tilrettelegging rundt deltakelse, osv. Forklar kort hva de ti faktorene i 10-FAKTOR handler om, og at de har dokumentert betydning både for resultater og for arbeidsmiljøet. Forklar at det først og fremst er du som leder og medarbeiderne selv som kan påvirke de faktorene som måles, og at det derfor er dere selv som skal ta tak i oppfølgingen. Si gjerne noe om hvilke metoder du tenker å bruke når dere skal jobbe med oppfølging. Du vil finne beskrivelse av en slik metode under kapittelet om oppfølging. LØRENSKOG KOMMUNE LØRENSKOG KOMMUNE / 9

10 Oppfordre alle varmt til å delta understrek at dette gjør vi først og fremst for vår egen del. Det trekkes ut tre vinnere av gavekort til Lørenskog hus blant de arbeidsplassene som har høyest svarprosent. Gjennomføring av undersøkelsen Undersøkelsen gjennomføres via epost, dvs at alle ansatte får en epost der de blir bedt om å svare på undersøkelsen. Arbeidsgiverseksjonen har i forkant av utsendelsen bedt om tilbakemelding fra lederne på hva som er riktig epost adresse, slik at vi sikrer at alle ansatte får tilsendt undersøkelsen. Det gjøres også et forarbeid ift til organisering, slik at alle ansatte er plassert i riktig gruppe. Det legges til rette for de som ikke ønsker å svare per epost gjennom mulighet for innlogging via passord eller ved å svare på papir. Alle skal ha kunne delta i undersøkelsen. Presentasjon og analyse Når resultatene fra undersøkelsen foreligger, skal leder så snart som mulig presentere resultatene for medarbeiderne. Det er lederne som er ansvarlige for å sørge for en god oppfølgingsprosess. Samtidig er det vel så viktig at alle medarbeidere bidrar i arbeidet, gjennom å delta i diskusjoner og utarbeiding av utviklingstiltak for arbeidsplassen. Verneombudene har også en viktig rolle i oppfølgingsarbeidet. Resultatene fra undersøkelsen kan hentes ut på alle enheter med minst fem svar registrert. Rapportene ligger som tidligere i Corporater og inneholder gjennomsnittsverdier for hver faktor samt en grafisk illustrasjon av svarfordelingen. Det vil også være mulighet for å sammenligne seg med landsgjennomsnittet og kommunen samlet. For informasjon om svarprosent og kommentarer må man logge seg inn i bedrekommune. Se veiledning intranett og Personalmelding 02/2016. For noen arbeidsplasser er det for få svar til at man får egen rapport. Dette kan skyldes at det er for få personer i enheten (færre enn fem) eller at færre enn fem har svart på undersøkelsen. I disse tilfellene oppfordrer vi til at man tar utgangspunkt i rapporten i enheten over, for eks. fra virksomheten eller avdelingen man er en del av. Resultatene kan til tross for at de inneholder svar fra flere respondenter enn din enhet, være et utgangspunkt for gode diskusjoner om hva man ønsker å prioritere av oppfølgingstiltak. Oppfølgingsarbeidet er den viktigste delen av prosessen med å gjennomføre medarbeiderundersøkelsen. For å få utbytte av undersøkelsen er det nødvendig å involvere medarbeiderne og invitere til diskusjoner rundt hvordan dere sammen kan bruke resultatene til å få en god utvikling. Det er også viktig å jobbe seg frem til gode, målbare oppfølgingstiltak, og LØRENSKOG KOMMUNE LØRENSKOG KOMMUNE / 10

11 at man jevnlig gjør opp status for hvor langt man har kommet i å nå målene man har blitt enige om. Prosessen som beskrives under kan være et godt hjelpemiddel for å komme seg dit. Flere har erfaring med lignende prosesser og det er ingenting i veien for at man benytter alternative måter, så lenge man involverer medarbeiderne og kommer fram til tiltak det er enighet om. 1. Inviter medarbeiderne til en presentasjon og gjennomgang av resultatene. Send gjerne ut resultatene på forhånd og be alle tenke gjennom hvilke bevarings- og forbedringsområder de mener bør tas tak i. Legg også gjerne med informasjonsbrosjyren der de 10 faktorene er nærmere presentert og informer om NanoLearning-kursene som ligger tilgjengelig på intranett. 2. Presenter resultatene kort for gruppen. Det er viktig at leder ikke legger føringer for hvordan svarene skal tolkes. Mange av resultatene er knyttet til ledelse, og tydelige føringer vil kanskje oppleves som forsvar. Dersom du kommer med forklaringer, tar du definisjonsmakten og det er vanskeligere for medarbeiderne å komme på banen med sin forståelse. Lytt heller til medarbeiderne og la dem få komme på banen først. Gå om nødvendig gjennom hva de ulike faktorene måler. 3. Be deltakerne hver for seg tenke gjennom følgende spørsmål: a. Hvilke områder er vi fornøyde med (bevaring)? b. Hvorfor lykkes vi på disse områdene? c. Hvilke områder er vi mindre fornøyde med (forbedring)? d. Hvorfor lykkes vi ikke på disse områdene? Alle faktorene er viktige, og det vil alltid ha betydning for medarbeidernes ytelse og jobbtilfredshet om en av faktorene forbedres. Likevel kan det være lurt å velge innsatsområde ut fra det dere selv mener det er viktigst å jobbe med. Det trenger ikke å være de faktorene der dere har lavest skår. Bruk gjerne tabellen under for å få en oversikt: På hvilke områder er vi fornøyde? Hvorfor lykkes vi på disse områdene? På hvilke områder ønsker vi å bli bedre? Hvorfor lykkes vi ikke på disse områdene? LØRENSKOG KOMMUNE LØRENSKOG KOMMUNE / 11

12 4. Reflekter rundt de samme spørsmålene to og to eller i mindre grupper og bli enige om noen områder dere ønsker å ta videre til plenumsdiskusjonen. 5. Presenter i plenum hvilke områder gruppene mener er viktige å ta tak i. Diskuter og bli enige om noen områder dere ønsker å prioritere for arbeidsplassen, minst et bevaringsområde og ett forbedringsområde. Denne metoden Lærende møte ved hjelp av IGP, der IGP står for Individ, Gruppe, Plenum, beskriver ganske enkelt de viktige trinnene fra individuell refleksjon, via deling og refleksjon i gruppa til deling, refleksjon og oppsummering i plenum. På denne måten sikrer man også at alle blir involvert og kommer til orde. Denne øvelsen danner grunnlaget for den videre oppfølgingen med utarbeidelse av tiltak. Utarbeidelse av tiltak Når dere har gjennomført analyseøvelsen, har dere noen prioriterte områder for videre oppfølging. Kanskje har dere også noen foreløpige tanker om hvilke tiltak dere ønsker å iverksette. I tillegg har dere kanskje reflektert over hva dere faktisk gjør på de områdene hvor dere har en bra skår. Det bidrar til å vedlikeholde eller forsterke god praksis. Gjenta øvelsen fra analysedelen (IGP - individ, gruppe, plenum) for å finne tiltak: 1. Be deltakerne hver for seg tenke gjennom følgende spørsmål: a. Hvilke tiltak må vi prioritere for å fortsatt lykkes med det vi er fornøyd med bevaringsområder? b. Hvilke tiltak må vi prioritere for å få til en forbedring på de områdene vi er mindre fornøy med forbedringsområder? 2. Reflekter rundt de samme spørsmålene to og to eller i mindre grupper og bli enige om noen tiltak dere ønsker å ta videre til plenumsdiskusjonen. 3. Presenter i plenum hvilke tiltak gruppene mener er viktige å ta tak i. Diskuter og bli enige om de tiltakene dere ønsker å prioritere for arbeidsplassen, minst et bevaringstiltak og ett forbedringstiltak. Bruk gjerne tabellen på neste side som hjelp underveis i arbeidet. LØRENSKOG KOMMUNE LØRENSKOG KOMMUNE / 12

13 På hvilke områder er vi fornøyde? Hvorfor lykkes vi på disse områdene? Hva må vi fortsette med for å bevare disse områdene? (tiltak) På hvilke områder ønsker vi å bli bedre? Hvorfor lykkes vi ikke på disse områdene? Hva må vi gjøre for å forbedre disse områdene? (tiltak) Her er noen flere spørsmål som kan være til hjelp for å komme fram til noen gode tiltak: Hva er det vi allerede gjør som vi er stolte av på vår arbeidsplass? Hva er det vi har snakket om å gjøre, men som trenger en fornyet innsats? Hva er det vi må slutte med? Hva må vi gjøre nytt og annerledes? For å kunne følge opp tiltakene er det viktig å bli enige om konkrete og målbare tiltak. Bit ikke over for mye på en gang. Det er bedre å ha noen få gode tiltak som man kan se resultatet av, enn en lang liste som blir vanskelig å følge opp. Det kan også være nyttig å tenke gjennom hvem som er aktuelle bidragsytere inn i arbeidet med tiltakene: Hva kan de ansatte gjøre? Hva kan leder gjøre? Hva kan Lørenskog kommune som organisasjon eventuelt bidra med? Dette er viktig å diskutere for å kunne definere den enkeltes ansvar for å følge opp. For noen av tiltakene kan det være hensiktsmessig å utpeke en som har et spesielt ansvar for å sørge for framdrift og for noen tiltak er det kanskje naturlig at leder følger opp. For noen tiltak trenger man også kanskje bidrag fra andre i kommunen eller eksterne som for eks. bedriftshelsetjenesten. LØRENSKOG KOMMUNE LØRENSKOG KOMMUNE / 13

14 Handlingsplan Tiltakene man har blitt enige om å prioritere på arbeidsplassen skal registreres i handlingsplan for HMS i Corporater. Her skal også tiltakene etter vernerunden legges inn. Se veiledning på intranett eller i Corporater for utfylling av handlingsplanen. Det er satt frister for når handlingsplanene skal være ferdig utfylt, se personalmelding 02/2016. Det anbefales å sende ut handlingsplanen til alle involverte slik at alle har oversikt over hva man har blitt enig om. På den måten minnes alle på om det felles ansvaret man har for å følge opp. Leder og verneombud har også et ansvar for jevnlig å ta opp handlingsplanen og gjøre opp status for tiltakene. Det bør minimum gjennomføres en felles gjennomgang av status for tiltakene i løpet av høsten. Oppfølging og evaluering Resultatene av medarbeiderundersøkelsen på overordnet nivå vil så snart de foreligger presenteres for rådmannens ledermøte, Arbeidsmiljøutvalget og hovedtillitsvalgte. Videre vil det basert på handlingsplanene på arbeidsplassene utarbeides sektorvise handlingsplaner og en for overordnet kommunenivå. Hensikten er å sørge for at det settes inn tiltak på sektor eller kommunenivå der det er hensiktsmessig å gjøre en mer overgripende innsats. Den viktigste oppfølgingen gjøres imidlertid på den enkelte arbeidsplass og det er viktig å presisere at alle har et ansvar. Arbeidet med medarbeiderundersøkelsen er et utviklingsarbeid og det krever tid og jevnlig fokus. Som nevnt over under «Handlingsplan», bør man jevnlig sjekke status for tiltakene og minimum en gang i løpet av høsten. Arbeidet med medarbeiderundersøkelsen er en del av HMS-arbeidet og tiltakene skal også ses i sammenheng med andre HMS-tiltak. Ved årsskiftet skal det gjøres opp status for tiltakene gjennom rapportering i HMS-årsrapport. Dette gjøres i Corporater. Se veiledning på intranett og i Corporater for utfylling. Arbeidsgiverseksjonen sender også ut en Personalmelding med mer informasjon i forkant av frist for HMS-årsrapport. 10 FAKTOR er en ny undersøkelse og spesielt derfor vil det være viktig å evaluere, både om undersøkelsen og om prosessen for gjennomføringen fungerer slik vi ønsker. Arbeidsgiverseksjonen vil legge til rette for en evalueringsprosess i løpet av høsten, men det vil også være viktig at man evaluerer egen prosess for å undersøke hva man kan forbedre. LØRENSKOG KOMMUNE LØRENSKOG KOMMUNE / 14

15 Har du spørsmål om medarbeiderundersøkelsen kontakt arbeidsgiverseksjonen. Lykke til! LØRENSKOG KOMMUNE LØRENSKOG KOMMUNE / 15

16 10FAKTOR Medarbeiderundersøkelsen LØRENSKOG KOMMUNE LØRENSKOG KOMMUNE / 16 LØRENSKOG KOMMUNE Hasselveien 6, Postboks 304,1471 Lørenskog Telefon: Faks:

Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 16/4959. Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget

Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 16/4959. Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 16/4959 Sign: Dato: Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget 07.12.2016 Administrasjonsutvalget 14.12.2016 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2016 Forslag

Detaljer

Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor

Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor Hva skal jeg si noe om? Bakgrunn De 10- Faktorene Rapporter Utviklingsarbeid Bakgrunn www.10faktor.no Innspill fra storbynettverket Arbeidsgruppe og referansegruppe

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Administrasjonsutvalg

MELDAL KOMMUNE Administrasjonsutvalg MELDAL KOMMUNE Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 24.05.2017 kl. 12:00 Sakliste Sak nr. Sakstittel Arkivsak nr Gradering 003/17 Medarbeiderundersøkelse 2017 17/990

Detaljer

10-FAKTOR NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNAL SEKTOR FRA KS. Linda Lai 10-FAKTOR 1. Presentasjon ved ledersamling Gjøvik /KS (mfl) 14.

10-FAKTOR NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNAL SEKTOR FRA KS. Linda Lai 10-FAKTOR 1. Presentasjon ved ledersamling Gjøvik /KS (mfl) 14. NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNAL SEKTOR FRA KS Presentasjon ved ledersamling Gjøvik /KS (mfl) 14. Januar 2016 Linda Lai Professor i ledelse og organisasjonspsykologi, Handelshøyskolen BI Faglig

Detaljer

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE FOR VURDERING AV RESULTATOPPNÅELSE

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE FOR VURDERING AV RESULTATOPPNÅELSE Arkivsaksnr.: 16/113 Lnr.: 5659/16 Ark.: 44 Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE

Detaljer

Guide til god ledelse Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor

Guide til god ledelse Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor Guide til god ledelse Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor HR Personalsjefnettverk i Akershus 5 juni - 2015 Anne Margrete Fletre fagsjef ledelse KS Arbeidsgiverpolitikk Hva skal jeg si noe om? Guide til

Detaljer

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Molde

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Molde Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Molde 16.06.2016 Prosessen med å gjennomføre medarbeiderundersøkelse Evaluering av prosessen Forberedelser Felles handling og oppfølging

Detaljer

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Trondheim

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Trondheim Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Trondheim 30.03.2016 Prosessen med å gjennomføre medarbeiderundersøkelse Evaluering av prosessen Forberedelser Felles handling og

Detaljer

10-FAKTOR NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNAL SEKTOR FRA KS. Presentasjon for 10-FAKTOR nettside 20. august Linda Lai 10-FAKTOR

10-FAKTOR NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNAL SEKTOR FRA KS. Presentasjon for 10-FAKTOR nettside 20. august Linda Lai 10-FAKTOR NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNAL SEKTOR FRA KS Presentasjon for nettside 20. august 2015. Linda Lai Professor i ledelse og organisasjonspsykologi, Handelshøyskolen BI Faglig rådgiver for 1 1. MÅL

Detaljer

Seminar om 10-FAKTOR. Strategikonferansen i Nordland 1 mars Anne Margrete Fletre Fagsjef, ledelse KS arbeidsgiverpolitikk

Seminar om 10-FAKTOR. Strategikonferansen i Nordland 1 mars Anne Margrete Fletre Fagsjef, ledelse KS arbeidsgiverpolitikk Seminar om 10-FAKTOR Strategikonferansen i Nordland 1 mars 2017 Anne Margrete Fletre Fagsjef, ledelse KS arbeidsgiverpolitikk «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Seminar 10-FAKTOR Strategikonferansen

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE Innhold Medarbeiderundersøkelsen 2016... 3 1.1. Endringer... 3 Undersøkelsen... 3 2. 10Faktor... 4 2.1. Kort om 10Faktor... 4 3. Hvem, hva og hvor mange ifht 10Faktor?... 5 3.1. Kjønnsfordeling... 5 3.2.

Detaljer

Les mer om faktorene på

Les mer om faktorene på 2015 Denne rapporten til består av 12 arkfaner. Bruk lenkene under eller klikk på de ulike fanene i bunn av arbeidsboken for å bytte mellom innholdet. Gå direkte til Tabell med resultater Diagrammer med

Detaljer

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse Agdenes Tjenesten Faktor Navn Agdenes. for funskjonshe mmede Faktor 1 Oppgavemotivasjon

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse Agdenes Tjenesten Faktor Navn Agdenes. for funskjonshe mmede Faktor 1 Oppgavemotivasjon Tjenesten Faktor Navn for funskjonshe Norge mmede Faktor 1 Oppgavemotivasjon 4.1 3.6 4.3 Faktor 2 Mestringstro 4.3 4.1 4.3 Faktor 3 Selvstendighet 4.1 3.3 4.2 Faktor 4 Bruk av kompetanse 4.1 3.5 4.2 Faktor

Detaljer

10-faktor i Karmøy kommune

10-faktor i Karmøy kommune 10-faktor i Karmøy kommune 10-FAKTOR Forankring Å se mulighetene i sammenhengene Sånn gjør vi det «Å gå i takt «Utfordringer Å bygge videre med 10-FAKTOR 2404 medarbeidere svarte på 10-FAKTOR undersøkelsen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: STATUS OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: STATUS OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1974-8 Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: STATUS OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016 Planlagt behandling: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget

Detaljer

Les mer om faktorene på

Les mer om faktorene på 2015 Denne rapporten til består av 12 arkfaner. Bruk lenkene under eller klikk på de ulike fanene i bunn av arbeidsboken for å bytte mellom innholdet. Gå direkte til Tabell med resultater Diagrammer med

Detaljer

Les mer om faktorene på

Les mer om faktorene på 2015 Denne rapporten til består av 12 arkfaner. Bruk lenkene under eller klikk på de ulike fanene i bunn av arbeidsboken for å bytte mellom innholdet. Gå direkte til Tabell med resultater Diagrammer med

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 23.11.2016 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Les mer om faktorene på

Les mer om faktorene på 2015 Denne rapporten til består av 12 arkfaner. Bruk lenkene under eller klikk på de ulike fanene i bunn av arbeidsboken for å bytte mellom innholdet. Gå direkte til Tabell med resultater Diagrammer med

Detaljer

Les mer om faktorene på

Les mer om faktorene på 2015 Denne rapporten til består av 12 arkfaner. Bruk lenkene under eller klikk på de ulike fanene i bunn av arbeidsboken for å bytte mellom innholdet. Gå direkte til Tabell med resultater Diagrammer med

Detaljer

Les mer om faktorene på

Les mer om faktorene på 2015 Denne rapporten til består av 12 arkfaner. Bruk lenkene under eller klikk på de ulike fanene i bunn av arbeidsboken for å bytte mellom innholdet. Gå direkte til Tabell med resultater Diagrammer med

Detaljer

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - 10-FAKTOR VERKTØY FOR MÅLRETTET UTVIKLINGSARBEID

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - 10-FAKTOR VERKTØY FOR MÅLRETTET UTVIKLINGSARBEID Arkivsaksnr.: 16/113 Lnr.: 972/16 Ark.: 44 Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - 10-FAKTOR VERKTØY FOR MÅLRETTET UTVIKLINGSARBEID Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i Arendal kommune «Driverprosjektet»

Medarbeiderundersøkelse i Arendal kommune «Driverprosjektet» Medarbeiderundersøkelse i Arendal kommune «Driverprosjektet» 10-Faktor KS Møre og Romsdal 16.06.16 Urd Berntsen, Seniorrådgiver Rådmannens stab personal Arendal kommune: Ca. 44.000 innbyggere Ca. 3200

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

10-FAKTOR, Guide til god ledelse og Skodd for framtida. Siri Klevstrand, spesialrådgiver KS Arbeidsgiverpolitikk

10-FAKTOR, Guide til god ledelse og Skodd for framtida. Siri Klevstrand, spesialrådgiver KS Arbeidsgiverpolitikk 10-FAKTOR, Guide til god ledelse og Skodd for framtida Siri Klevstrand, spesialrådgiver KS Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk - hvorfor er det viktig? Utgjør et felles verdigrunnlag Synliggjør hvilke

Detaljer

Les mer om faktorene på

Les mer om faktorene på 2015 Denne rapporten til består av 12 arkfaner. Bruk lenkene under eller klikk på de ulike fanene i bunn av arbeidsboken for å bytte mellom innholdet. Gå direkte til Tabell med resultater Diagrammer med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1974-2 Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016 Planlagt behandling: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

Opplæring i 10-faktor

Opplæring i 10-faktor Opplæring i 10-faktor Innføring i medarbeiderundersøkelsen 10-faktor! Mandal kommune 11. januar 2017 Ved Marianne Hauan Molstad leder/forfatter/foredrags- og kursholder Lysark 1 Innføring i 10-faktor agenda

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater

Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater Strategikonferansen Telemark 9.februar 2016 Jorunn Teien Leegaard, KS Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk en nøkkel for å lykkes «KS har definert arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

LEDELSE I ET KOMPETANSEPERSPEKTIV

LEDELSE I ET KOMPETANSEPERSPEKTIV LEDELSE I ET KOMPETANSEPERSPEKTIV Linda Lai, professor i ledelse og org.psykologi Handelshøyskolen BI Innlegg ved konferansen «Fremtidens kompetansebehov i skole og barnehage» i regi av Utdanningsforbundet,

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 23.06.2016 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Lokal lønspolitikk og nytt lønssystem Sogn og Fjordane 18. nov. 2016

Lokal lønspolitikk og nytt lønssystem Sogn og Fjordane 18. nov. 2016 Lokal lønspolitikk og nytt lønssystem Sogn og Fjordane 18. nov. 2016 Nytt lønnssystem med felles sentrale lønnsstiger Siden hovedtariffoppgjøret i 2008 har lokale lønnstillegg helt eller delvis blitt videreført

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg Medarbeiderundersøkelsen 2007 Arkivsaksnr.: 07/18397 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 07/18397

Detaljer

Ledelse av en helsektor i omstilling Helseledersamling Ørland kysthotell 10. juni Anne Margrete Fletre Fagsjef KS arbeidsgiverpolitikk

Ledelse av en helsektor i omstilling Helseledersamling Ørland kysthotell 10. juni Anne Margrete Fletre Fagsjef KS arbeidsgiverpolitikk Ledelse av en helsektor i omstilling Helseledersamling Ørland kysthotell 10. juni 2016 Anne Margrete Fletre Fagsjef KS arbeidsgiverpolitikk God ledelse er å være.. Del to minutter med sidemannen Hva er

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater

Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater Strategikonferansen i Buskerud 2016 Anne-Cathrine Hjertaas Avdelingsdirektør KS arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk en nøkkel for å lykkes «KS har definert

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no)

Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no) Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no) 1 Strategisk satsing på kompetanse Systematisk, målbasert og langsiktig satsing på tiltak for å sikre

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåing. Jorunn T. Leegaard, 28.oktober 2015

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåing. Jorunn T. Leegaard, 28.oktober 2015 Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåing Jorunn T. Leegaard, 28.oktober 2015 KS løfter fram arbeidsgiverrollen «Kommunegrensene kan endrast med gode lokale prosessar» KS Landsting 2012 «Kommunens rolle

Detaljer

Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 28.01.2016 kl.

Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 28.01.2016 kl. Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 28.01.2016 kl. 08:00-10:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

FRAMDRIFTSPLAN FOR IMPLEMENTERING AV UTVIKLINGSVERKTØYET 10 FAKTOR OG GJENNOMFØRING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015

FRAMDRIFTSPLAN FOR IMPLEMENTERING AV UTVIKLINGSVERKTØYET 10 FAKTOR OG GJENNOMFØRING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 1 FRAMDRIFTSPLAN FOR IMPLEMENTERING AV UTVIKLINGSVERKTØYET 10 FAKTOR OG GJENNOMFØRING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 Innhold 1.0 Bakgrunn 2.0 10 FAKTOR som utviklingsverktøy 2.1 De ti faktorene som måles

Detaljer

Vestby kommune Partssammensatt utvalg

Vestby kommune Partssammensatt utvalg Vestby kommune Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.03.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Strategidokument - Økonomiplan

Strategidokument - Økonomiplan Strategidokument - Økonomiplan 2017-2020 www.namsskogan.kommune.no https://vimeo.com/161619852 Medarbeiderundersøkelsen 2016 10 faktor Struktur Egen konstruert struktur Minst 5 svar før resultat kan tas

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: Sted: 18.04.2016 kl. 17:00 NB! Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Dokumentene publiseres på www.vestby.kommune.no.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED 10-FAKTOR?

HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED 10-FAKTOR? HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED 10-FAKTOR? Tips for en god gjennomføring September 2017 2 INTRODUKSJON Formål: Gi kunnskap om kommunenes erfaringer med å gjennomføre og følge opp medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer Strategikonferansen i Nord- og Sør-Trøndelag 8 mars 2017

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer Strategikonferansen i Nord- og Sør-Trøndelag 8 mars 2017 Arbeidsgiverpolitiske utfordringer Strategikonferansen i Nord- og Sør-Trøndelag 8 mars 2017 Anne Margrete Fletre fagsjef KS Arbeidsgivarpolitikk «Ein sjølvstendig og nyskapande kommunesektor» «En selvstendig

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse Tilbakemeldingsmøter mal

Medarbeiderundersøkelse Tilbakemeldingsmøter mal Medarbeiderundersøkelse Tilbakemeldingsmøter mal Tore Hegstad, Sensus Psykososialt arbeidsmiljø langs to dimensjoner Belastning/stress helse Engasjement, motivasjon, glede -- ytelse Medarbeider Tilfredshet

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2012 s 3 Hvordan

Detaljer

Medarbeiderundersøkelser et pliktløp eller innspill til gode samtaler og utviklingsprosesser?

Medarbeiderundersøkelser et pliktløp eller innspill til gode samtaler og utviklingsprosesser? Medarbeiderundersøkelser et pliktløp eller innspill til gode samtaler og utviklingsprosesser? Presentasjon ved Astrid Flothyl Semb, HR-avd. Skien kommune og Marianne Hauan Molstad, leder og forfatter av

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

STRATEGISK KOMPETANSEPLANLEGGING KOMPETANSEBEGREPET. VESTNES 15. OG 17. oktober Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektleder KS M&R

STRATEGISK KOMPETANSEPLANLEGGING KOMPETANSEBEGREPET. VESTNES 15. OG 17. oktober Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektleder KS M&R STRATEGISK KOMPETANSEPLANLEGGING KOMPETANSEBEGREPET VESTNES 15. OG 17. oktober 2012 Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektleder KS M&R Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Etter Fritjof Kapra Gode

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen

Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen Program workshop - 4 timer 09.00 Innledning Resultater - Oppsummering av viktigste funn ved leder/intern-/eksternkonsulent Sterke og svake sider 10.00

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Arkivsaksnr.: 05/30643 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering Saksfremlegg - arkivsak 05/30643 1 Bakgrunn

Detaljer

TINE Puls. Utvikling og faglig innhold. TINE Personal og kompetanse: Kari Jørstad: kari.jorstad@tine.no tlf 91854468

TINE Puls. Utvikling og faglig innhold. TINE Personal og kompetanse: Kari Jørstad: kari.jorstad@tine.no tlf 91854468 TINE Puls Utvikling og faglig innhold TINE Personal og kompetanse: Kari Jørstad: kari.jorstad@tine.no tlf 91854468 Agenda Bakgrunn Samarbeidspartnere Innholdet i undersøkelsen Dossiers rolle Resultater

Detaljer

RESULTAT FRA BRUKERUNDERSØKELSE EVALUERING AV TRIVSELSUNDERSØKELSEN (MTU)

RESULTAT FRA BRUKERUNDERSØKELSE EVALUERING AV TRIVSELSUNDERSØKELSEN (MTU) Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling Seksjon for konkurranse og utvikling RESULTAT FRA BRUKERUNDERSØKELSE EVALUERING AV TRIVSELSUNDERSØKELSEN (MTU) Versjon: 1.0 Dato: 08.04.08 Prosjektgruppe:

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Lillehammer kommune - samlet resultat Balansert virksomhetsstyring i Lillehammer kommune Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1). Åpen 9.12.2005-9.1.2006

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Behandles i: Partssammensatt utvalg MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Foreløpig rapport blir fremlagt under møtet. Da søknadsfristen for medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging.

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Saksframlegg til styret Møtedato 14.11.13 Sak nr: 056/2013 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 400 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Vigdis Blien. 10-faktor medarbeiderundersøkelse i Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 400 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Vigdis Blien. 10-faktor medarbeiderundersøkelse i Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 400 Arkivsaksnr: 2016/2820-1 Saksbehandler: Vigdis Blien Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 16/2016 02.11.2016 Administrasjonsutvalget 20/2016

Detaljer

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 HØGSKOLEN I HEDMARK KOMMENTERT HOVEDRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsesperiode: 13. mars til og med 27. mars Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Sykehuset Østfold Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD MEDARBEIDERUNDERSØKELSE BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON 16.04.10 AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD 1 Agenda 01 Kort om skala og resultater 02 Resultater på nøkkelspørsmål 03 Utvikling og trender

Detaljer

HSØ foretakene samlet

HSØ foretakene samlet FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for HSØ foretakene samlet INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2013

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Dato: 20.04.2016 Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 13:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Skolevandring i et HR-perspektiv. Prosjektoppgave EMM BI, vår 2011 Elin Hannevik, Kristi Ø. Odéen og Charlotte M. Corneliussen

Skolevandring i et HR-perspektiv. Prosjektoppgave EMM BI, vår 2011 Elin Hannevik, Kristi Ø. Odéen og Charlotte M. Corneliussen Skolevandring i et HR-perspektiv Prosjektoppgave EMM BI, vår 2011 Elin Hannevik, Kristi Ø. Odéen og Charlotte M. Corneliussen Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og

Detaljer

Forslag til lysark til enhetsledere som skal informere om arbeidsmiljøundersøkelsen ved sin enhet

Forslag til lysark til enhetsledere som skal informere om arbeidsmiljøundersøkelsen ved sin enhet Forslag til lysark til enhetsledere som skal informere om arbeidsmiljøundersøkelsen ved sin enhet Noen råd til leder Vær personlig. Det er viktig for deg som leder. Vær konkret. Vi gjør dette fordi det

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 14.12.2009-20.1.2010 Sendt til 2 720 personer (2 707 i 2008) Mottatt

Detaljer

Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael. Mulighetenes OPPLAND

Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael. Mulighetenes OPPLAND Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael Mulighetenes OPPLAND STRATEGI FOR INTERN LÆRING 2012-2015 2 Mulighetenes Oppland Innhold 1. Innledning... 3 2. Kulturtrekk og verdier... 4 3. Mål... 5 4. En lærende

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 Oppvekstkontoret BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 BARNEHAGERAPPORT BERGHEIM BARNEHAGE PRIVATE BARNEHAGER 20 14 TRONDHEIM KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Hvem er spurt?...5 1.2.

Detaljer

Tilbakemeldingsmøtet. en workshop med utgangspunkt i resultatene fra en medarbeiderundersøkelse

Tilbakemeldingsmøtet. en workshop med utgangspunkt i resultatene fra en medarbeiderundersøkelse Tilbakemelding 1 Tilbakemeldingsmøtet en workshop med utgangspunkt i resultatene fra en medarbeiderundersøkelse Målsettinger for første del i utviklingsarbeidet (1) Det etableres rammer for en åpen og

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 Oppvekstkontoret BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 BARNEHAGERAPPORT STAVSETMYRA BARNEHAGE PRIVATE BARNEHAGER 20 14 TRONDHEIM KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Hvem er spurt?...5 1.2.

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Verktøy Kulturdialog til gode trivselsprosesser

Verktøy Kulturdialog til gode trivselsprosesser Verktøy Kulturdialog til gode trivselsprosesser Hvordan En metode utvikle for å drømmearbeidsplassen følge opp en arbeidsmiljøundersøkelse med utgangspunkt i kulturen på arbeidsplassen Kort om metoden:

Detaljer

Ledelse i et kompetanseperspektiv: mobilisering av kompetanse.

Ledelse i et kompetanseperspektiv: mobilisering av kompetanse. Ledelse i et kompetanseperspektiv: mobilisering av kompetanse. Linda Lai, professor Handelshøyskolen BI Innlegg ved Fagernesseminaret - Norsk Sykepleierforbund 29. januar 2015. Fagprofil BI: http://www.bi.no/bizreview/faglige-profiler/linda-lai/

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00. Formannskapssalen, Rådhuset

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00. Formannskapssalen, Rådhuset Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.01.2016 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Møtesekretær innkaller vararepresentanter

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen Saksfremlegg Medarbeiderundersøkelsen 2011 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Monica Holmen Skjeldrum 90150919 Saksnr.

Detaljer

FRA MÅLESYKE TIL KOMPETANSEMOBILISERING

FRA MÅLESYKE TIL KOMPETANSEMOBILISERING 1 FRA MÅLESYKE TIL KOMPETANSEMOBILISERING Foredrag ved IA-konferansen 2015 Bodø 2. desember 2015, Professor i ledelse og organisasjonspsykologi, Handelshøyskolen BI 2 HVORDAN HENTER VI UT DET ALLER BESTE

Detaljer

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU US 79/0 ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Birger Kruse Saksbehandler: Torborg Storaas Arkiv nr: /0606 Vedlegg:. Resultat; NMBU. Resultat:

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for byggesaksbehandling Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 5 5 Analyse

Detaljer