10-FAKTOR NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNAL SEKTOR FRA KS. Presentasjon for 10-FAKTOR nettside 20. august Linda Lai 10-FAKTOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10-FAKTOR NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNAL SEKTOR FRA KS. Presentasjon for 10-FAKTOR nettside 20. august Linda Lai 10-FAKTOR"

Transkript

1 NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNAL SEKTOR FRA KS Presentasjon for nettside 20. august Linda Lai Professor i ledelse og organisasjonspsykologi, Handelshøyskolen BI Faglig rådgiver for 1

2 1. MÅL MED 2. DE TI FAKTORENE 3. MER OM SELVE UNDERSØKELSEN OVERSIKT 2

3 1 - MÅL MED UNDERSØKELSEN 3

4 Tilby kommunale virksomheter et godt, forskningsbasert verktøy for å måle faktorer som vi vet, basert på forskning, er avgjørende for å oppnå gode resultater og som kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid. 1. Forskningsbasert Faktorer Målemetoder 2. Fokusert og avgrenset Avgrenset antall variable Oversiktlig verktøy 3. Både medarbeiderskaps- og ledelsesorientert 4. Utviklingsorientert MÅL MED 4

5 Internasjonal og norsk forskning, med mange kommuner og mange tusen medarbeidere og ledere, gir: 1. Kunnskap om sammenhenger og hvilke faktorer som er viktigst for å oppnå ønskede resultater. 2. Kvalitetssikrede (godt validerte) målemetoder måling er et fag. Pilotgjennomføringen, med nesten 2000 respondenter fra fem kommuner, gir funn som er helt i tråd med tidligere funn fra forskning, fra Norge og andre land. FORSKNINGSBASERT 5

6 2 DE TI FAKTORENE 6

7 1. Oppgavemotivasjon motivasjon for selve oppgavene («indre motivasjon»). 2. Mestringstro tiltro til egen jobbkompetanse. 3. Selvstendighet opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig («autonomi»). 4. Bruk av kompetanse opplevd bruk av egen kompetanse («kompetansemobilisering»). 5. Mestringsorientert ledelse ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra sine forutsetninger. 6. Rolleklarhet tydelig kommuniserte forventninger. 7. Relevant kompetanseutvikling 8. Fleksibilitetsvilje villighet til å være fleksibel på jobb. 9. Mestringsklima kultur for å samarbeide og gjøre hverandre gode. 10. Nytteorientert motivasjon ønske om å bidra til andres måloppnåelse («prososial motivasjon»). 7

8 Motivasjon for oppgavene i seg selv Oppleve dem som interessante, spennende, meningsfylte, energigivende e.l. Fagbegrep: indre motivasjon Forskjellig fra ytre jobbmotivasjon: Motivasjon basert på faktorer utenfor oppgavene, f.eks. lønn, bonus, status. Regnes ofte som den viktigste formen for motivasjon Lav oppgavemotivasjon skyldes ofte: Lav selvstendighet (autonomi), svakt mestringsklima, utilfredsstillende ledelse eller lav mestringstro. 1. OPPGAVEMOTIVASJON Lai 8

9 Tro på egen kompetanse og mestringsmulighet Når situasjonen ikke er rutinemessig, men byr på utfordringer. Avgjørende for: Bruk av kompetanse, innsats og ytelse. Lav mestringstro skyldes ofte: Lav selvstendighet (autonomi) og svak mestringsorientert ledelse. 2. MESTRINGSTRO Lai 9

10 Opplevde muligheter til å gjøre selvstendige vurderinger og valg under ansvar og innen gitte rammer Gjenspeiler tillit til medarbeiderens kompetanse. Fagbegrep: autonomi Avgjørende for: Oppgavemotivasjon (indre motivasjon), bruk av kompetanse, innsats og ytelse. Lav opplevd autonomi skyldes ofte: Lav rolleklarhet og svak mestringsorientert ledelse. 3. SELVSTENDIGHET Lai 10

11 Medarbeiderens opplevde muligheter til å bruke sin relevante jobbkompetanse. Kompetanse = potensial Mange medarbeidere opplever lav bruk av kompetanse Fagbegrep: Kompetansemobilisering KUNNSKAPER EVNER FERDIGHETER HOLDNINGER Avgjørende for: God (dårlig) bruk av kompetanse har mange positive (negative) effekter for medarbeidere, grupper og organisasjon. Lav bruk av kompetanse skyldes ofte: Lav selvstendighet (autonomi), lav oppgavemotivasjon (indre motivasjon), svak mestringsorientert ledelse, svakt mestringsklima og/eller lav mestringstro. 4. BRUK AV KOMPETANSE Lai 11

12 Økt verdiskapning og måloppnåelse (tjenestekvalitet) Redusert uønsket avgang (tap av verdifull kompetanse) Økt oppgavemotivasjon (indre motivasjon) Sterkere lojalitet, bedre omdømme og rekrutteringsmuligheter Økt mestringstro, innsats og ytelse, og forsterket læring Mer kollegial hjelpeatferd og høyere fleksibilitet Bedre helse, lavere fravær, lavere personalkostnader og bedre psykososialt arbeidsmiljø EFFEKTER AV GOD BRUK AV KOMPETANSE Lai 12

13 Lederatferd med vekt på læring, utvikling og motivasjon ut fra medarbeiderens individuelle forutsetninger. Mestringsledelse er en forutsetning for et godt mestringsklima, og er et integrert atferdsmønster ikke bare en opplisting av handlinger Mestringsorienterte ledere gir: 1. Retning hvor skal vi (mål og rolleavklaring) 2. Mening hvorfor skal vi dit (motivasjon) 3. Individuell oppmerksomhet 5. MESTRINGSORIENTERT LEDELSE Lai 13

14 Gir individuelt tilpasset selvstendighet (autonomi). Gir konkrete og nyttige tilbakemeldinger på arbeidsprestasjoner. Gir konkrete råd og støtte til å forbedre arbeidsprestasjoner. Tilbyr videreutvikling og utviklingsmål. Tilbyr utfordringer som gir læring og utvikling. Gi ære til den som fortjener det. Bruker et inspirerende, positivt språk. Kjennetegn ved mestringsorienterte ledere

15 Gir anerkjennelse Av den enkeltes unike egenskaper og personlighet. Støtte til utvikling av mestringstro (jeg kan) og selvfølelse (jeg betyr noe/jeg er viktig). Er tilgjengelig Fysisk og psykisk. Sørger for at andre føler seg «sett». Setter klare krav og grenser Rolleklarhet tydelig kommunikasjon av forventninger. Involverer medarbeidere Er imøtekommende og raus Kjennetegn ved mestringsorienterte ledere

16 Tydelige forventninger Medarbeiderens opplevelse av å vite hva som er forventet av en på jobb, dvs oppgaver og ansvarsområder, hvilke oppgaver som bør prioriteres, koordinering med andre, og hva som skal til for å gjøre en god jobb. Leders ansvar å kommunisere forventninger til rolle/medarbeider. Avgjørende for: Bruk av kompetanse og aksept for lavere selvstendighet (autonomi). 6. ROLLEKLARHET Lai 16

17 Medarbeiderens opplevelse av egne muligheter til relevant kompetanseutvikling, ut fra egen jobbrolle, oppgaver og behov. Relevans er avgjørende for nytteverdien av kompetanseutvikling: mestringstro, oppgavemotivasjon, måloppnåelse og tjenestekvalitet. Gir bedre informasjonsverdi enn volum, generelt tilbud og tilfredsstillelse av personlige ønsker. 7. RELEVANT KOMPETANSEUTVIKLING Lai 17

18 Mestringstro? Oppgavemotivasjon? Brukerorientering? Fleksibilitet? Nyttemotivasjon? Nøyaktighet? 18 HOLDNINGER ER AVGJØRENDE FOR Å VÆRE KOMPETENT 18

19 Faktorene vi måler i er avgjørende, kompetansemessige holdninger og oppfatninger som ofte utelates i kompetansearbeid - men som kan utvikles. Individnivå: Oppgavemotivasjon, mestringstro, opplevd selvstendighet, muligheter til bruk av kompetanse, rolleklarhet, opplevd mulighet til relevant kompetanseutvikling, fleksibilitet, nytteorientert motivasjon. Gruppenivå: Mestringslima. Ledernivå: Lederen er viktigste premissgiver for de fleste faktorene. 19

20 Medarbeiderens villighet til å være fleksibel, dvs tilpasse måten å jobbe på ved behov. F.eks. ved ny teknologi eller endrede behov over tid. Avgjørende for: Bruk av kompetanse og tjenestekvalitet. Lav fleksibilitetsvilje skyldes ofte: KUNNSKAPER Lav nyttemotivasjon (prososial motivasjon), lav rolleklarhet og lav selvstendighet (jobbautonomi). EVNER FERDIGHETER HOLDNINGER 8. FLEKSIBILITETSVILJE Lai 20

21 TO TYPER MOTIVASJONSKLIMA: Mestringsklima: Bli god dvs best mulig ut fra egne forutsetninger Fokus på læring og utvikling Gjøre hverandre gode og dele kompetanse Gir vesentlig bedre resultater enn prestasjonsklima Prestasjonsklima: Bli best - i konkurranse med andre Rivalisere og konkurrere seg i mellom Øker skjuling av kompetanse Svekker individuell og samlet ytelse 9. MESTRINGSKLIMA = vekt på læring og samarbeid sterkt svakere Optimal balanse = vekt på rivalisering og individ Lai 21

22 Motivasjon for å gjøre noe nyttig for andre, dvs bidra til andres måloppnåelse. KUNNSKAPER EVNER FERDIGHETER HOLDNINGER Avgjørende for: Innsats for å gi brukere gode tjenester Fleksibilitetsvilje Mestringsklima Og en rekke andre positive effekter, herunder ressursutnyttelse og måloppnåelse 10. NYTTEORIENTERT MOTIVASJON 22

23 3 - MER OM SELVE UNDERSØKELSEN 23

24 En selvstendig, validert undersøkelse. Skal ikke blandes med andre spørsmål, da sammensetningen og rekkefølgen på spørsmål påvirker svarene. Kvalitetssikring/validering bygger på denne forutsetningen. Andre undersøkelser bør derfor gjennomføres separat og uavhengig av. EN SELVSTENDIG UNDERSØKELSE Lai 24

25 Bakgrunnsdata om dem som svarer (respondenter) skal kun rapporteres på kommunenivå for å få et bilde av svarprosent og fordeling. Svært viktig ut fra etiske og personvernmessige hensyn. Mye av motstanden mot undersøkelser av denne typen skyldes usikkerhet om nettopp anonymitet. Må kommuniseres tydelig til alle ledere og medarbeidere for å få flest mulig og best mulig svar. BAKRUNNSDATA Lai 25

26 5 alternativer - grad av enighet med validerte påstander. Oddetallsskalaer er internasjonal standard for målinger/forskning innen samfunnsvitenskapene. Jfr utreding fra Difi/Staten og anbefalt norm Gir mulighet for å gjenspeile «normalfordeling» og gjøre nødvendige beregninger og statistiske analyser. Bruk av partallsskalaer, spesielt med få alternativer, innebærer ofte at respondentene tvinges til å svare på en annen måte enn de faktisk ønsker. Men det er ofte flest på midten så den må med! SVARSKALA Lai 26

27 Anbefaling: Undersøkelsen bør gjennomføres hvert halvannet til annet år ikke oftere. Målinger hvert år kan ofte gi måletretthet, gjenkjennelse og flere feilkilder i målingene. Det bør være tid nok til utviklingstiltak og til å kunne måle effekter over tid, ikke bare forbigående effekter og endringer. MÅLEHYPPIGHET Lai 27

28 Helhetsbilde: Enkle og oversiktlige rapporter på faktornivå 1. Gjennomsnitt 2. Grafisk svarfordeling Måleindikatorene (undersøkelsesspørsmålene) er metodeverktøy og ikke ment som informasjonsgrunnlag i seg selv Måleindikatorene er oftere symptomer enn årsaker Gir ofte feil fokus i utviklingsarbeid Man bør unngå at respondenter «øver» seg i spørsmålene skaper store feilkilder Rapporter kan genereres avdelinger/enheter med minst fem svar. RAPPORTER 28

29 Ledernes svar bør skilles ut når organisasjonsstrukturen legges inn i verktøyet. Dette gjør at man unngår at ledere vurdere faktorene de selv har stor innflytelse på. I tillegg gir separate lederrapporter et bilde av forskjeller mellom ledere og andre medarbeidere. LEDERNES EGNE SVAR Lai 29

30 Tabell Kommune/enhet X Faktor Navn Beskrivelse Snitt Faktor 1 Indre motivasjon Motivasjon for selve oppgavene. 4,4 Faktor 2 Mestringstro Tiltro til egen jobbkompetanse. 4,4 Faktor 3 Selvstendighet Opplevd tillit og handlingsrom. 4,3 Faktor 4 Bruk av kompetanse Opplevd bruk av egen kompetanse. 4,2 Ledelse med vekt på å gjøre hver medarbeider best Faktor 5 Mestringsorientert ledelse mulig ut fra sine forutsetninger. 3,9 Faktor 6 Rolleklarhet Tydelig kommuniserte forventninger. 4,3 Kompetanseutvikling knyttet til konkrete oppgaver og Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling behov. 3,3 Faktor 8 Fleksibilitet Vilje til å tilpasse måten man jobber på ved behov 4,4 Faktor 9 Mestringsklima Klima for å lære, samarbeide og gjøre hverandre gode 4,0 Faktor 10 Nytteorientert motivasjon Ønske om å bidra til nytte og måloppnåelse for andre. 4,7 Eksempel - Tabell = rapport del 1 30

31 100% Faktor 2 - Mestringstro 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Faktor 2 - Mestringstro Eksempel 1 - Diagram rapport del 2 31

32 100% Faktor 9 - Mestringsklima 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Faktor 9 - Mestringsklima Eksempel 2 - Diagram rapport del 2 32

33 Egen nettside med mye informasjonsmateriell Veiledningsmateriell Artikler og lenker til faglitteratur og annet relevant stoff Videoforedrag korte og lange Åpne seminarer på tre-fire timer hvert halvår For interesserte kommuner så vel som kommuner som allerede bruker undersøkelsen. Støtte til utviklingsarbeid Vil tilbys gjennom KS Konsulent og KS Agenda, basert på opplæring av deres rådgivere. INFORMASJON OG OPPLÆRING 33

34 Lederutvikling = nr 1 Medarbeiderutvikling Organisasjonsutvikling UTVIKLING BASERT PÅ Lai 34

35 Undersøkelsen skal kunne brukes uten bistand, men det forutsettes et minimum av innsikt i de ti faktorene for å kunne nyttiggjøre seg resultatene. Nettsiden vil inneholde mye informasjon I tillegg arrangeres jevnlig seminarer Kunnskap om de ti faktorene bør sees på som grunnleggende lederkompetanse. DET KREVES KOMPETANSE FOR Å LYKKES MED LEDELSE Lai 35

36 Les mer om det faglige grunnlaget her og på nettsiden til : Lai, Linda (2013). «Strategisk kompetanseledelse» (3. utg.), Fagbokforlaget Helt nytt kap. 7. Lai, Linda (2014). «Makt og påvirkningskraft», Cappelen Damm Akademisk. Se også professor Linda Lais fagprofil på BIs sider, med mange korte, norske artikler: : 36

37 LYKKE TIL MED VIKTIG UTVIKLINGSARBEID! 37

10-FAKTOR NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNAL SEKTOR FRA KS. Linda Lai 10-FAKTOR 1. Presentasjon ved ledersamling Gjøvik /KS (mfl) 14.

10-FAKTOR NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNAL SEKTOR FRA KS. Linda Lai 10-FAKTOR 1. Presentasjon ved ledersamling Gjøvik /KS (mfl) 14. NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNAL SEKTOR FRA KS Presentasjon ved ledersamling Gjøvik /KS (mfl) 14. Januar 2016 Linda Lai Professor i ledelse og organisasjonspsykologi, Handelshøyskolen BI Faglig

Detaljer

Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor

Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor Hva skal jeg si noe om? Bakgrunn De 10- Faktorene Rapporter Utviklingsarbeid Bakgrunn www.10faktor.no Innspill fra storbynettverket Arbeidsgruppe og referansegruppe

Detaljer

Guide til god ledelse Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor

Guide til god ledelse Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor Guide til god ledelse Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor HR Personalsjefnettverk i Akershus 5 juni - 2015 Anne Margrete Fletre fagsjef ledelse KS Arbeidsgiverpolitikk Hva skal jeg si noe om? Guide til

Detaljer

LEDELSE I ET KOMPETANSEPERSPEKTIV

LEDELSE I ET KOMPETANSEPERSPEKTIV LEDELSE I ET KOMPETANSEPERSPEKTIV Linda Lai, professor i ledelse og org.psykologi Handelshøyskolen BI Innlegg ved konferansen «Fremtidens kompetansebehov i skole og barnehage» i regi av Utdanningsforbundet,

Detaljer

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse Agdenes Tjenesten Faktor Navn Agdenes. for funskjonshe mmede Faktor 1 Oppgavemotivasjon

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse Agdenes Tjenesten Faktor Navn Agdenes. for funskjonshe mmede Faktor 1 Oppgavemotivasjon Tjenesten Faktor Navn for funskjonshe Norge mmede Faktor 1 Oppgavemotivasjon 4.1 3.6 4.3 Faktor 2 Mestringstro 4.3 4.1 4.3 Faktor 3 Selvstendighet 4.1 3.3 4.2 Faktor 4 Bruk av kompetanse 4.1 3.5 4.2 Faktor

Detaljer

Les mer om faktorene på

Les mer om faktorene på 2015 Denne rapporten til består av 12 arkfaner. Bruk lenkene under eller klikk på de ulike fanene i bunn av arbeidsboken for å bytte mellom innholdet. Gå direkte til Tabell med resultater Diagrammer med

Detaljer

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - 10-FAKTOR VERKTØY FOR MÅLRETTET UTVIKLINGSARBEID

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - 10-FAKTOR VERKTØY FOR MÅLRETTET UTVIKLINGSARBEID Arkivsaksnr.: 16/113 Lnr.: 972/16 Ark.: 44 Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - 10-FAKTOR VERKTØY FOR MÅLRETTET UTVIKLINGSARBEID Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Les mer om faktorene på

Les mer om faktorene på 2015 Denne rapporten til består av 12 arkfaner. Bruk lenkene under eller klikk på de ulike fanene i bunn av arbeidsboken for å bytte mellom innholdet. Gå direkte til Tabell med resultater Diagrammer med

Detaljer

Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 16/4959. Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget

Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 16/4959. Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 16/4959 Sign: Dato: Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget 07.12.2016 Administrasjonsutvalget 14.12.2016 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2016 Forslag

Detaljer

Les mer om faktorene på

Les mer om faktorene på 2015 Denne rapporten til består av 12 arkfaner. Bruk lenkene under eller klikk på de ulike fanene i bunn av arbeidsboken for å bytte mellom innholdet. Gå direkte til Tabell med resultater Diagrammer med

Detaljer

Les mer om faktorene på

Les mer om faktorene på 2015 Denne rapporten til består av 12 arkfaner. Bruk lenkene under eller klikk på de ulike fanene i bunn av arbeidsboken for å bytte mellom innholdet. Gå direkte til Tabell med resultater Diagrammer med

Detaljer

Les mer om faktorene på

Les mer om faktorene på 2015 Denne rapporten til består av 12 arkfaner. Bruk lenkene under eller klikk på de ulike fanene i bunn av arbeidsboken for å bytte mellom innholdet. Gå direkte til Tabell med resultater Diagrammer med

Detaljer

10-FAKTOR. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

10-FAKTOR. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» 10-FAKTOR «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Mestringsorientert ledelse Arbeidsgiverpolitikk (virkemiddel og grunnstein) Formål Mål Aktører Bedre tjenester Bedre arbeidsmiljø Bedre omdømme Riktig

Detaljer

Les mer om faktorene på

Les mer om faktorene på 2015 Denne rapporten til består av 12 arkfaner. Bruk lenkene under eller klikk på de ulike fanene i bunn av arbeidsboken for å bytte mellom innholdet. Gå direkte til Tabell med resultater Diagrammer med

Detaljer

Seminar om 10-FAKTOR. Strategikonferansen i Nordland 1 mars Anne Margrete Fletre Fagsjef, ledelse KS arbeidsgiverpolitikk

Seminar om 10-FAKTOR. Strategikonferansen i Nordland 1 mars Anne Margrete Fletre Fagsjef, ledelse KS arbeidsgiverpolitikk Seminar om 10-FAKTOR Strategikonferansen i Nordland 1 mars 2017 Anne Margrete Fletre Fagsjef, ledelse KS arbeidsgiverpolitikk «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Seminar 10-FAKTOR Strategikonferansen

Detaljer

10-FAKTOR NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNAL SEKTOR. Linda Lai. Presentasjon ved KS Sogn og Fjordane, Lederdag i Skei, Jølster, 12.

10-FAKTOR NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNAL SEKTOR. Linda Lai. Presentasjon ved KS Sogn og Fjordane, Lederdag i Skei, Jølster, 12. NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNAL SEKTOR Presentasjon ved KS Sogn og Fjordane, Lederdag i Skei, Jølster, 12. mai 2016 Linda Lai Professor i ledelse og organisasjonspsykologi, Handelshøyskolen BI

Detaljer

Les mer om faktorene på

Les mer om faktorene på 2015 Denne rapporten til består av 12 arkfaner. Bruk lenkene under eller klikk på de ulike fanene i bunn av arbeidsboken for å bytte mellom innholdet. Gå direkte til Tabell med resultater Diagrammer med

Detaljer

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE FOR VURDERING AV RESULTATOPPNÅELSE

NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE FOR VURDERING AV RESULTATOPPNÅELSE Arkivsaksnr.: 16/113 Lnr.: 5659/16 Ark.: 44 Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen NY MEDARBEIDERUNDERSØKELSE OG REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON - TA I BRUK VERKTØYET SOM MÅLEMETODE

Detaljer

TI FAKTORER FOR GOD LEDELSE

TI FAKTORER FOR GOD LEDELSE TI FAKTORER FOR GOD LEDELSE Presentasjon ved rådmannssamling i Buskerud, Vestfold og Telemark 28. april 2018 Linda Lai Professor i organisasjonspsykologi og ledelse Handelshøyskolen BI BEVISHIERARKIET*

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2016 HEMNE KOMMUNE Innhold Medarbeiderundersøkelsen 2016... 3 1.1. Endringer... 3 Undersøkelsen... 3 2. 10Faktor... 4 2.1. Kort om 10Faktor... 4 3. Hvem, hva og hvor mange ifht 10Faktor?... 5 3.1. Kjønnsfordeling... 5 3.2.

Detaljer

10-FAKTOR, Guide til god ledelse og Skodd for framtida. Siri Klevstrand, spesialrådgiver KS Arbeidsgiverpolitikk

10-FAKTOR, Guide til god ledelse og Skodd for framtida. Siri Klevstrand, spesialrådgiver KS Arbeidsgiverpolitikk 10-FAKTOR, Guide til god ledelse og Skodd for framtida Siri Klevstrand, spesialrådgiver KS Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk - hvorfor er det viktig? Utgjør et felles verdigrunnlag Synliggjør hvilke

Detaljer

Lokal lønspolitikk og nytt lønssystem Sogn og Fjordane 18. nov. 2016

Lokal lønspolitikk og nytt lønssystem Sogn og Fjordane 18. nov. 2016 Lokal lønspolitikk og nytt lønssystem Sogn og Fjordane 18. nov. 2016 Nytt lønnssystem med felles sentrale lønnsstiger Siden hovedtariffoppgjøret i 2008 har lokale lønnstillegg helt eller delvis blitt videreført

Detaljer

Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 28.01.2016 kl.

Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 28.01.2016 kl. Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 28.01.2016 kl. 08:00-10:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Ledelse i et kompetanseperspektiv: mobilisering av kompetanse.

Ledelse i et kompetanseperspektiv: mobilisering av kompetanse. Ledelse i et kompetanseperspektiv: mobilisering av kompetanse. Linda Lai, professor Handelshøyskolen BI Innlegg ved Fagernesseminaret - Norsk Sykepleierforbund 29. januar 2015. Fagprofil BI: http://www.bi.no/bizreview/faglige-profiler/linda-lai/

Detaljer

10-faktor: Erfaringer fra Aust-Agder fylkeskommune. Hvordan fylkeskommunen fanger opp det som ikke er en del av 10-faktor.

10-faktor: Erfaringer fra Aust-Agder fylkeskommune. Hvordan fylkeskommunen fanger opp det som ikke er en del av 10-faktor. 10-faktor: Erfaringer fra Aust-Agder fylkeskommune. Hvordan fylkeskommunen fanger opp det som ikke er en del av 10-faktor. Reidun Midtun 10-faktor Forskningsbasert medarbeiderundersøkelse: Linda Lai, BI

Detaljer

FRA MÅLESYKE TIL KOMPETANSEMOBILISERING

FRA MÅLESYKE TIL KOMPETANSEMOBILISERING 1 FRA MÅLESYKE TIL KOMPETANSEMOBILISERING Foredrag ved IA-konferansen 2015 Bodø 2. desember 2015, Professor i ledelse og organisasjonspsykologi, Handelshøyskolen BI 2 HVORDAN HENTER VI UT DET ALLER BESTE

Detaljer

KOMPETANSEMOBILISERING: hvordan hente ut det beste i hver enkelt medarbeider?

KOMPETANSEMOBILISERING: hvordan hente ut det beste i hver enkelt medarbeider? KOMPETANSEMOBILISERING: hvordan hente ut det beste i hver enkelt medarbeider? Linda Lai, professor Handelshøyskolen BI Innlegg ved Spredningssamling Fagbrev på jobb, Stjørdal 14. oktober 2014. 1 Fagprofil

Detaljer

10-faktor medarbeiderundersøkelse. Ragnhild Skålbones

10-faktor medarbeiderundersøkelse. Ragnhild Skålbones 10-faktor medarbeiderundersøkelse Ragnhild Skålbones Hvorfor medarbeiderundersøkelse? Fordi medarbeiderne er den viktigste ressursen i arbeidet med å nå våre mål og levere gode tjenester Et verktøy for

Detaljer

10-FAKTOR som mulighet til utvikling av kommunen -oppstartssamling, 19. og 21.mars 2018-

10-FAKTOR som mulighet til utvikling av kommunen -oppstartssamling, 19. og 21.mars 2018- 10-FAKTOR som mulighet til utvikling av kommunen -oppstartssamling, 19. og 21.mars 2018- Anne Margrete Fletre, fagsjef ledelse, KS Arbeidsgiverpolitikk Ingelin Burkeland, seniorrådgiver KS-Konsulent Agenda

Detaljer

PROSESSVEILEDER 10-FAKTOR

PROSESSVEILEDER 10-FAKTOR PROSESSVEILEDER 10-FAKTOR Skrevet av: Arbeidsgiverseksjonen Publisert: Februar 2016 Innhold PROSESSVEILEDER 10-FAKTOR... 4 Dette er 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse... 4 Hva måler vi?... 5 Svare på undersøkelsen...

Detaljer

Ledelse i et kompetanseperspektiv: utvikling og bruk av kompetanse i helsetjenesten.

Ledelse i et kompetanseperspektiv: utvikling og bruk av kompetanse i helsetjenesten. Ledelse i et kompetanseperspektiv: utvikling og bruk av kompetanse i helsetjenesten. Linda Lai, professor Handelshøyskolen BI Innlegg ved Fagforbundets samspillkonferanse, Lillestrøm 20. oktober 2014.

Detaljer

Ledelse av en helsektor i omstilling Helseledersamling Ørland kysthotell 10. juni Anne Margrete Fletre Fagsjef KS arbeidsgiverpolitikk

Ledelse av en helsektor i omstilling Helseledersamling Ørland kysthotell 10. juni Anne Margrete Fletre Fagsjef KS arbeidsgiverpolitikk Ledelse av en helsektor i omstilling Helseledersamling Ørland kysthotell 10. juni 2016 Anne Margrete Fletre Fagsjef KS arbeidsgiverpolitikk God ledelse er å være.. Del to minutter med sidemannen Hva er

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Administrasjonsutvalg

MELDAL KOMMUNE Administrasjonsutvalg MELDAL KOMMUNE Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 24.05.2017 kl. 12:00 Sakliste Sak nr. Sakstittel Arkivsak nr Gradering 003/17 Medarbeiderundersøkelse 2017 17/990

Detaljer

Mestringsorientert leiing kva betyr det for oss?

Mestringsorientert leiing kva betyr det for oss? Mestringsorientert leiing kva betyr det for oss? Personalleiarsamling i Molde, 19. oktober 2018 Ingjerd Astad, KS-Konsulent as «Galskap er å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat

Detaljer

Mestringsorientert ledelse hva betyr det for oss?

Mestringsorientert ledelse hva betyr det for oss? Mestringsorientert ledelse hva betyr det for oss? KS-samling på Ørland, 23. august 2018 Ingjerd Astad, KS-Konsulent as Kort om Ingjerd Master i relasjonsledelse og innovasjonsledelse fra NTNU. Økonomi/administrasjon

Detaljer

10-faktor i Karmøy kommune

10-faktor i Karmøy kommune 10-faktor i Karmøy kommune 10-FAKTOR Forankring Å se mulighetene i sammenhengene Sånn gjør vi det «Å gå i takt «Utfordringer Å bygge videre med 10-FAKTOR 2404 medarbeidere svarte på 10-FAKTOR undersøkelsen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: STATUS OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: STATUS OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1974-8 Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: STATUS OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016 Planlagt behandling: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget

Detaljer

Linda Lai, professor Handelshøyskolen BI

Linda Lai, professor Handelshøyskolen BI Ledelse i et kompetanseperspektiv: fra planlegging til mobilisering og tjenestekvalitet Linda Lai, professor Handelshøyskolen BI Innlegg ved NSFs Nordlands Lederkonferanse, Rica Narvik / Rica Bodø 19.-20.mars

Detaljer

Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no)

Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no) Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no) 1 Strategisk satsing på kompetanse Systematisk, målbasert og langsiktig satsing på tiltak for å sikre

Detaljer

10-FAKTOR som utviklingsverktøy -analysesamling. Vestre Toten kommune, 12.april Ingelin Burkeland, KS-Konsulent AS

10-FAKTOR som utviklingsverktøy -analysesamling.   Vestre Toten kommune, 12.april Ingelin Burkeland, KS-Konsulent AS 10-FAKTOR som utviklingsverktøy -analysesamling Vestre Toten kommune, 12.april 2018 www.10faktor.no Ingelin Burkeland, KS-Konsulent AS Kort om Ingelin Utdannelse: Lektor med master i utdanningsledelse

Detaljer

Opplæring i 10-faktor

Opplæring i 10-faktor Opplæring i 10-faktor Innføring i medarbeiderundersøkelsen 10-faktor! Mandal kommune 11. januar 2017 Ved Marianne Hauan Molstad leder/forfatter/foredrags- og kursholder Lysark 1 Innføring i 10-faktor agenda

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 23.11.2016 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen % svar, 3150 medarbeidere og 7 av 10 har deltatt medarbeidere medarbeidere

Medarbeiderundersøkelsen % svar, 3150 medarbeidere og 7 av 10 har deltatt medarbeidere medarbeidere Medarbeiderundersøkelsen 2018 72% svar, 3150 medarbeidere og 7 av 10 har deltatt 2014 3452 medarbeidere 2016 3566 medarbeidere 1 Deltakelse Område Deltakelsesprosent Barnehage 91 % Senter for Oppvekst

Detaljer

STRATEGISK KOMPETANSEPLANLEGGING KOMPETANSEBEGREPET. VESTNES 15. OG 17. oktober Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektleder KS M&R

STRATEGISK KOMPETANSEPLANLEGGING KOMPETANSEBEGREPET. VESTNES 15. OG 17. oktober Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektleder KS M&R STRATEGISK KOMPETANSEPLANLEGGING KOMPETANSEBEGREPET VESTNES 15. OG 17. oktober 2012 Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektleder KS M&R Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Etter Fritjof Kapra Gode

Detaljer

Strategidokument - Økonomiplan

Strategidokument - Økonomiplan Strategidokument - Økonomiplan 2017-2020 www.namsskogan.kommune.no https://vimeo.com/161619852 Medarbeiderundersøkelsen 2016 10 faktor Struktur Egen konstruert struktur Minst 5 svar før resultat kan tas

Detaljer

Hvordan jobber Arendal kommune med 10-faktor?

Hvordan jobber Arendal kommune med 10-faktor? Hvordan jobber Arendal kommune med 10-faktor? - Sett fra HR Erfaringskonferanse KSAgenda 08.02.18 Urd Berntsen, Seniorrådgiver Rådmannens stab HR, Arendal kommune Vår reise siden 2013 2013-2016: Deltatt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i Arendal kommune «Driverprosjektet»

Medarbeiderundersøkelse i Arendal kommune «Driverprosjektet» Medarbeiderundersøkelse i Arendal kommune «Driverprosjektet» 10-Faktor KS Møre og Romsdal 16.06.16 Urd Berntsen, Seniorrådgiver Rådmannens stab personal Arendal kommune: Ca. 44.000 innbyggere Ca. 3200

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1974-2 Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016 Planlagt behandling: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

FRA MÅLESYKE TIL KOMPETANSEMOBILISERING DRIVERE FOR MOTIVASJON, YTELSE OG HELSE I ORGANISASJONER

FRA MÅLESYKE TIL KOMPETANSEMOBILISERING DRIVERE FOR MOTIVASJON, YTELSE OG HELSE I ORGANISASJONER 1 FRA MÅLESYKE TIL KOMPETANSEMOBILISERING DRIVERE FOR MOTIVASJON, YTELSE OG HELSE I ORGANISASJONER Foredrag ved Psykiatri i Nord Tromsø 13. juni 2013 Linda Lai, PhD, Dr. Oecon, Professor, Handelshøyskolen

Detaljer

Mestringsorientert ledelse HR- nettverkskonferanse KS BTV, Langesund 6 juni Anne Margrete Fletre Fagsjef, KS Arbeidsgiverpolitikk

Mestringsorientert ledelse HR- nettverkskonferanse KS BTV, Langesund 6 juni Anne Margrete Fletre Fagsjef, KS Arbeidsgiverpolitikk Mestringsorientert ledelse HR- nettverkskonferanse KS BTV, Langesund 6 juni 2019 Anne Margrete Fletre Fagsjef, KS Arbeidsgiverpolitikk Reisen med 10-FAKTOR Hva er mestringsorientert ledelse? Hvordan komme

Detaljer

Fra kompetanseplanlegging til verdiskaping - Drivere for å hente ut kompetansegevinsten.

Fra kompetanseplanlegging til verdiskaping - Drivere for å hente ut kompetansegevinsten. Fra kompetanseplanlegging til verdiskaping - Drivere for å hente ut kompetansegevinsten. Innlegg ved KS Flink med folk Erfaringskonferanse 20. mars 2012. Linda Lai, PhD, Dr Oecon. Professor i organisasjonspsykologi,

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåing. Jorunn T. Leegaard, 28.oktober 2015

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåing. Jorunn T. Leegaard, 28.oktober 2015 Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåing Jorunn T. Leegaard, 28.oktober 2015 KS løfter fram arbeidsgiverrollen «Kommunegrensene kan endrast med gode lokale prosessar» KS Landsting 2012 «Kommunens rolle

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 23.06.2016 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Mobilisering av kompetanse i organisasjoner lederens rolle

Mobilisering av kompetanse i organisasjoner lederens rolle Mobilisering av kompetanse i organisasjoner lederens rolle Presentasjon ved Styrarkonferansen 2013, Loen 17. april 2013 1 Linda Lai, Phd, Dr Oecon. Professor i organisasjonspsykologi, Handelshøyskolen

Detaljer

Mestringsorientert ledelse

Mestringsorientert ledelse Mestringsorientert ledelse Arbeidslivskonferansen i Nord Tromsø 10-11 april Anne Margrete Fletre Fagsjef, ledelse KS arbeidsgiverpolitikk «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Hva er mestringsorientert

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: Sted: 18.04.2016 kl. 17:00 NB! Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Dokumentene publiseres på www.vestby.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Dato: 20.04.2016 Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 13:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til

Detaljer

Medarbeiderundersøkelser et pliktløp eller innspill til gode samtaler og utviklingsprosesser?

Medarbeiderundersøkelser et pliktløp eller innspill til gode samtaler og utviklingsprosesser? Medarbeiderundersøkelser et pliktløp eller innspill til gode samtaler og utviklingsprosesser? Presentasjon ved Astrid Flothyl Semb, HR-avd. Skien kommune og Marianne Hauan Molstad, leder og forfatter av

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater

Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater Strategikonferansen Telemark 9.februar 2016 Jorunn Teien Leegaard, KS Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk en nøkkel for å lykkes «KS har definert arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

FRAMDRIFTSPLAN FOR IMPLEMENTERING AV UTVIKLINGSVERKTØYET 10 FAKTOR OG GJENNOMFØRING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015

FRAMDRIFTSPLAN FOR IMPLEMENTERING AV UTVIKLINGSVERKTØYET 10 FAKTOR OG GJENNOMFØRING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 1 FRAMDRIFTSPLAN FOR IMPLEMENTERING AV UTVIKLINGSVERKTØYET 10 FAKTOR OG GJENNOMFØRING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 Innhold 1.0 Bakgrunn 2.0 10 FAKTOR som utviklingsverktøy 2.1 De ti faktorene som måles

Detaljer

Ledelse i endringstider

Ledelse i endringstider Ledelse i endringstider Anne Margrete Fletre fagsjef ledelse KS Arbeidsgiverpolitikk 18. mai - 2015 Hva skal jeg si noe om? Perspektiv på ledelse i endringstider Hva er utfordringene? Hva vet vi virker?

Detaljer

Strategisk satsing på kompetanse: Fra ambisjoner til mobilisering og resultater

Strategisk satsing på kompetanse: Fra ambisjoner til mobilisering og resultater Strategisk satsing på kompetanse: Fra ambisjoner til mobilisering og resultater Presentasjon ved ledersamling i Arendal kommune Oslo, 22. januar 2013 Linda Lai, Phd, Dr Oecon. Professor i organisasjonspsykologi,

Detaljer

79,6 % 10-faktor Ragnhild Skålbones HR-rådgiver

79,6 % 10-faktor Ragnhild Skålbones HR-rådgiver 79,6 % 10-faktor 2018 Ragnhild Skålbones HR-rådgiver HMSsystem Kommune plan Øvrige mål Lederavtale Arbeidsmiljø 10-faktor Kvalitet på tjenester Medarbeidersamtaler Lederutvikling Arbeidsgiverstrategi Sammenhenger

Detaljer

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer Strategikonferansen i Nord- og Sør-Trøndelag 8 mars 2017

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer Strategikonferansen i Nord- og Sør-Trøndelag 8 mars 2017 Arbeidsgiverpolitiske utfordringer Strategikonferansen i Nord- og Sør-Trøndelag 8 mars 2017 Anne Margrete Fletre fagsjef KS Arbeidsgivarpolitikk «Ein sjølvstendig og nyskapande kommunesektor» «En selvstendig

Detaljer

Fra New Public management til tillitsbasert styring og ledelse i Bydel Ullern

Fra New Public management til tillitsbasert styring og ledelse i Bydel Ullern Bydel Ullern Fra New Public management til tillitsbasert styring og ledelse i Bydel Ullern Marie Anbjørg Joten 5.1.2018 Klare føringer fra Byrådet 1. Det er behov for strukturell fornyelse av de hjemmebasert

Detaljer

10-FAKTOR og mestringsorientert ledelse Kulturfabrikken Sortland Anne Margrete Fletre Øystein Lorvik Nilsen KS Arbeidsgiverpolitikk

10-FAKTOR og mestringsorientert ledelse Kulturfabrikken Sortland Anne Margrete Fletre Øystein Lorvik Nilsen KS Arbeidsgiverpolitikk 10-FAKTOR og mestringsorientert ledelse Kulturfabrikken Sortland 24.10.2018 Anne Margrete Fletre Øystein Lorvik Nilsen KS Arbeidsgiverpolitikk Hva er dine forventninger? 10-FAKTOR og ledelse Bakgrunn Hvilken

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater

Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater Strategikonferansen i Buskerud 2016 Anne-Cathrine Hjertaas Avdelingsdirektør KS arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk en nøkkel for å lykkes «KS har definert

Detaljer

10-FAKTOR hva nå? Arbeidsbok for ledere og medarbeidere

10-FAKTOR hva nå? Arbeidsbok for ledere og medarbeidere 10-FAKTOR hva nå? Arbeidsbok for ledere og medarbeidere Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 2 Litt om 10-FAKTOR... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring... 4 5 Oppfølging... 5 Trinn 1: Analyse av

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 08:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 08:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.05.2019 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Kompetanse som begrep og ressurs

Kompetanse som begrep og ressurs Kompetanse som begrep og ressurs Presentasjon for KS Flink med folk i første rekke. Linda Lai, ph.d, dr.oecon. Professor i ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no) 1 Professor Linda

Detaljer

Strategisk kompetanseplanlegging hvorfor er det viktig for kommunene? Med spesiell fokus på kompetansemobilisering og egenmotivasjon

Strategisk kompetanseplanlegging hvorfor er det viktig for kommunene? Med spesiell fokus på kompetansemobilisering og egenmotivasjon Strategisk kompetanseplanlegging hvorfor er det viktig for kommunene? Med spesiell fokus på kompetansemobilisering og egenmotivasjon Presentasjon ved Saman om ein betre kommune: Nettverk Kompetanse og

Detaljer

Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag kl. 08:00-10.

Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag kl. 08:00-10. Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 31.03.2016 kl. 08:00-10.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

10-FAKTOR. Rådmannssamling Sandane, september Anne Margrete Fletre, fagsjef for leiing Avdeling for arbeidsgivarpolitikk

10-FAKTOR. Rådmannssamling Sandane, september Anne Margrete Fletre, fagsjef for leiing Avdeling for arbeidsgivarpolitikk 10-FAKTOR Rådmannssamling Sandane, 12.-13. september 2017 Anne Margrete Fletre, fagsjef for leiing Avdeling for arbeidsgivarpolitikk «Ein sjølvstendig og nyskapande kommunesektor» Agenda Kort om undersøkinga

Detaljer

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall.

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Administrasjonsutvalet Møtestad: Dalsfjorden, Volda rådhus Dato: 13.06.2017 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Forfall skal snarast meldast til servicekontoret/utvalsekretær på telefon 70

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

TINE Puls. Utvikling og faglig innhold. TINE Personal og kompetanse: Kari Jørstad: kari.jorstad@tine.no tlf 91854468

TINE Puls. Utvikling og faglig innhold. TINE Personal og kompetanse: Kari Jørstad: kari.jorstad@tine.no tlf 91854468 TINE Puls Utvikling og faglig innhold TINE Personal og kompetanse: Kari Jørstad: kari.jorstad@tine.no tlf 91854468 Agenda Bakgrunn Samarbeidspartnere Innholdet i undersøkelsen Dossiers rolle Resultater

Detaljer

ADMINISTRASJONSUTVALGET

ADMINISTRASJONSUTVALGET Innholdsfortegnelse SAKSLISTE - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 15.02.2018 PS 1/18 TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2018 Tid: 09:00 SAKLISTE

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.02.2019 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Strategisk kompetanseplanlegging

Strategisk kompetanseplanlegging Strategisk kompetanseplanlegging Radisson BLU, Bodø 21. februar 2012 Åsbjørn Vetti seniorrådgiver og daglig leder Hva skal være resultatet av vår kompetanseplanlegging (eller hva er kjennetegnene på at

Detaljer

Nettverkssamling Strategisk kompetanseplanlegging 2.- 3. mai 2012 Rica Seilet hotel, Molde

Nettverkssamling Strategisk kompetanseplanlegging 2.- 3. mai 2012 Rica Seilet hotel, Molde Nettverkssamling Strategisk kompetanseplanlegging 2.- 3. mai 2012 Rica Seilet hotel, Molde Hvorfor strategisk kompetanseplanlegging? Bidra til økt kvalitet på tjenestene ved at de ressursene som kommunen

Detaljer

Hva er tillitsbasert lederskap og hvorfor virker det?

Hva er tillitsbasert lederskap og hvorfor virker det? Hva er tillitsbasert lederskap og hvorfor virker det? IA-konferansen 2018 IA-rådet i Nordland og Nordland Legeforening Grete Johansen Partner - Great Place to Work Norge Copyright 2017 Great Place to Work

Detaljer

Motivasjon hos vernepleiere som jobber som førstelinjeledere. Christian Haaland seksjonsleder og vernepleier

Motivasjon hos vernepleiere som jobber som førstelinjeledere. Christian Haaland seksjonsleder og vernepleier Motivasjon hos vernepleiere som jobber som førstelinjeledere Christian Haaland seksjonsleder og vernepleier Hvem er jeg? 2003: Vernepleier HiB 2006: Seksjonsleder OK-BSR 2012: MVBL - kvantitativ studie

Detaljer

Hvordan kan du kommunisere for å få økt PÅVIRKNINGSKRAFT?

Hvordan kan du kommunisere for å få økt PÅVIRKNINGSKRAFT? Hvordan kan du kommunisere for å få økt PÅVIRKNINGSKRAFT? Innlegg ved: Årskonferansen for nye ledere i staten 2014 Linda Lai, PhD, Professor i organisasjonspsykologi og ledelse, Handelshøyskolen BI. (linda.lai@bi.no)

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget Nes Kommune Møteinnkalling Dato: 16.02.2017 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01249 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

10-FAKTOR: EN INNFØRING 1

10-FAKTOR: EN INNFØRING 1 10-FAKTOR: EN INNFØRING 1 Av Linda Lai Professor i ledelse og organisasjonspsykologi, Handelshøyskolen BI Faglig rådgiver for utforming av 10-FAKTOR 1 Dette notatet er delvis basert på kapittel 7 i boken

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 400 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Vigdis Blien. 10-faktor medarbeiderundersøkelse i Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 400 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Vigdis Blien. 10-faktor medarbeiderundersøkelse i Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 400 Arkivsaksnr: 2016/2820-1 Saksbehandler: Vigdis Blien Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 16/2016 02.11.2016 Administrasjonsutvalget 20/2016

Detaljer

Arbeidsmiljø og 10-faktor som prosessarbeid

Arbeidsmiljø og 10-faktor som prosessarbeid Arbeidsmiljø og 10-faktor som prosessarbeid Gjennomføring 2018 2020, presentasjon for virksomhetene ved personalrådgiver Kjersti Kleiv Refleksjonsoppgave Hva har vi lært fra sist runde med 10-faktor arbeidet?

Detaljer

DELPROSJEKT «KULTURBYGGING OG VERDIAR» REFERAT FRÅ MØTE kl , Møterom på brannstasjon, Skodje Kommune

DELPROSJEKT «KULTURBYGGING OG VERDIAR» REFERAT FRÅ MØTE kl , Møterom på brannstasjon, Skodje Kommune DELPROSJEKT «KULTURBYGGING OG VERDIAR» REFERAT FRÅ MØTE 24.05.2017 Tid og stad for møte: Tilstades: Fråfall: kl.13-15.30, Møterom på brannstasjon, Skodje Kommune Mads Solberg, Tore Johan Øvstebø, Lars

Detaljer

Utfordringar for kommunal styring og leiing og kva er dei gode grepa? Kva finnast i «verktøykassa»?

Utfordringar for kommunal styring og leiing og kva er dei gode grepa? Kva finnast i «verktøykassa»? Utfordringar for kommunal styring og leiing og kva er dei gode grepa? Kva finnast i «verktøykassa»? 30. august 2016 Rådmannssamling KS Sogn og Fjordane Åsbjørn Vetti, KS-Konsulent as Agenda Utfordringar

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Førde, 25. februar 2016 Astrid Paulsen

Førde, 25. februar 2016 Astrid Paulsen Avsluttende masteroppgave ved Handelshøyskolen BI: Motivasjonsklima, målorientering og kunnskapsutveksling - Kilder til ansattes deling og skjuling av kunnskap i en organisasjon Førde, 25. februar 2016

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Administrasjonsutvalget Kl 15:30 på Glitra. Politisk sekretariat

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Administrasjonsutvalget Kl 15:30 på Glitra. Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Administrasjonsutvalget 16.11.2017 Kl 15:30 på Glitra Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller servicetorg@lier.kommune.no

Detaljer

ARBEIDSGLEDE, STOLTHET OG MULIGHETER

ARBEIDSGLEDE, STOLTHET OG MULIGHETER ARBEIDSGLEDE, STOLTHET OG MULIGHETER ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM 2012 2020 VISJON: Grønne Lier Arbeidsgiverpolitisk plattform 2012-2020 Side 1 Kommunens overordnede målsetting: En åpen, verdidrevet

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Lederkonferanse 6 juni 2013. Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no

Lederkonferanse 6 juni 2013. Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no Lederkonferanse 6 juni 2013 Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no Lederens ansvar Strategier (veivalg for å nå mål og tilpasning til omgivelsene) Utfordringer (mål, midler, resultat) Muligheter

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Erfaringer IA-ledelse 2.0 NED med sykefraværet! Sammenhenger mellom ledelse, arbeidsmiljø og sykefravær

Erfaringer IA-ledelse 2.0 NED med sykefraværet! Sammenhenger mellom ledelse, arbeidsmiljø og sykefravær Erfaringer IA-ledelse 2.0 NED med sykefraværet! Sammenhenger mellom ledelse, arbeidsmiljø og sykefravær Mål for følgeforskningen Dokumentere og støtte prosessene og møteplassene i satsningen Belyse betydningen

Detaljer