Guide til god ledelse Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Guide til god ledelse Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor"

Transkript

1 Guide til god ledelse Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor HR Personalsjefnettverk i Akershus 5 juni Anne Margrete Fletre fagsjef ledelse KS Arbeidsgiverpolitikk

2 Hva skal jeg si noe om? Guide til god ledelse Bakgrunn Innhold Ønsket resultat Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor Bakgrunn Presentasjon av de 10-Faktorene Rapporter Veien videre

3 Ledelse i privat og offentlig sektor

4 Rådmann Eidskog kommune

5 Tydelige og mestringsorienterte leder Som leder er du rollemodell, kulturskaper med ansvar for at medarbeidere er motiverte, deler kompetanse og tar initiativ Kjernekompetanse for ledere: hvordan legge til rette for gode endringsprosesser sammen med tillitsvalgte?

6

7 Ledelse i omskiftelige tider Hva er målet med omstillinger og endringer? Tydelige ledelse Informasjon og bred involvering Nytenkning og raushet Å skape en felles opplevelse av ansvarlighet Godt samspill mellom politikk og administrasjon

8 Guide til god ledelse Å være leder er et aktivt valg Ledelse i kommunal sektor God ledelse fremmer kvalitet Hva skal til for å lykkes? Refleksjon over egen lederrolle Hva er god ledelse i vår organisasjon? Medarbeiderskap Kunnskapsbasert Skodd for framtida 10-Faktor

9 God ledelse nøkkelen til suksess

10 Organisasjonskultur Professor Henning Bang

11 Om å sette ledelse på dagsorden Prosess og forankring Ulike målgrupper Verktøy 10-Faktor SLIK- verktøy for ledelse av innovasjonsprosesser Verktøy for kulturanalyse Covey tidsstyringsmatrise Utviklingssamtale - medarbeidersamtale Møteledelse

12 Hva legger vi i Godt Medarbeiderskap eksempel på kjennetegn 1. Viser høy etisk standard og har faglig integritet. 2. Bidrar aktivt i målprosesser og kommer med løsningsforslag. 3. Sier i fra til leder på en konstruktiv måte når han eller hun er uenig. 4. Arbeider lojalt for å nå nasjonale mål og lokale politiske og administrative mål når vedtak er fattet. 5. Utfører oppgavene ut fra en helhetsforståelse og samarbeider aktivt med andre. 6. Tar initiativ til og bidrar aktivt i utvikling av organisasjonen. 7. Tar ansvar for egen læring, personlig utvikling og deler kompetanse med andre. 8. Bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø.

13 Hva kjennetegner de beste lederne? Motiverer fremfor å dominere Selvbevisste ikke selvopptatte God kontroll på egne følelser Flinke med folk Tar ansvaret når ting går galt Professor Linda Lai Dagens Næringsliv

14 Kjennetegn ved god ledelse Tar ansvar for kvaliteten på tjenestene, mål og resultater, samarbeider med tillitsvalgte og andre ledere for å fremme helhetlige løsninger. Bidrar til en god styringsdialog opp mot politisk nivå. Er en kulturell arkitekt og rollemodell som går foran som et godt eksempel, leder med tydelige verdier, bygger tillit. Utvikler en lærende organisasjon. Utfordrer, stiller krav og støtter medarbeiderne. Former endringsprosesser der tillitsvalgte og medarbeidere er medskapere.

15 Spørsmål til refleksjon Hva må til for at «Guide til god ledelse» kan bidra til å styrke ledere i kommunesektoren? Hvilke «verktøy» vil være nyttig?

16 10-Faktor

17 Kommunene som har gjennomført pilot 10-FAKTOR

18 Kort om undersøkelsen Forskningsbasert- måler variabler som er avgjørende for å oppnå gode resultater- og som kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid Både medarbeiderskaps- og ledelsesorientert Utviklingsorientert

19 Kort om undersøkelsen En kort og fokusert undersøkelse Måleindikatorene er ikke årsaker, men indikatorer. Vektlegging av hver enkelt måleindikator er derfor ikke hensiktsmessig for å få innsikt i den enkelte faktor, eller for å jobbe med utvikling Bakgrunnsinformasjon om dem som svarer Undersøkelsen resulterer i to typer, enkle rapporter som inneholder gjennomsnittsverdier for hver faktor pluss en grafisk illustrasjon av svarfordelingen

20 1. Oppgavemotivasjon motivasjon for selve oppgavene (fagbegrep: indre motivasjon) 2. Mestringstro 3. Selvstendighet opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig (fagbegrep: autonomi). 4. Bruk av kompetanse opplevd bruk av egen kompetanse (fagbegrep: kompetansemobilisering). 5. Mestringsorientert ledelse ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra sine forutsetninger. 6. Rolleklarhet tydelig kommuniserte forventninger. 7. Relevant kompetanseutvikling 8. Fleksibilitetsvilje villighet til å være fleksibel på jobb. 9. Mestringsklima kultur for å samarbeide og gjøre hverandre gode. 10. Nytteorientert motivasjon ønske om å bidra til andres måloppnåelse (fagbegrep: prososial motivasjon). 10-FAKTOR

21 Faktor 1 - Oppgavemotivasjon Motivasjon for oppgaven i seg selv, det vil si om oppgaven oppleves som en drivkraft og som spennende og stimulerende Ekte motivasjon for oppgaven- er den aller viktigste forutsetningen for innsats og høy ytelse i jobbsammenheng Forskning viser at for å oppnå høy oppgavemotivasjon, er det helt avgjørende med høy opplevd selvstendighet i arbeidet.

22 Faktor 2 - Mestringstro Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringene i jobbsammenheng. Å ha høy tro på egen mestring er å føle seg kompetent Omfattende forskning viser at medarbeidere som har høy mestringstro blir lettere motivert for oppgavene og gjør en større innsats og yter bedre enn medarbeidere med lav mestringstro, selv om de ellers har samme kompetanse

23 Faktor 3 - Selvstendighet Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle. Forskning viser at muligheten til å kunne jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i det daglige arbeidet er en av de aller viktigste forutsetningene for høy motivasjon og god bruk av kompetanse

24 Faktor 4 Bruk av kompetanse Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb. Forskning viser at høy bruk av kompetanse gir bedre motivasjon, innsats, ytelse, lojalitet til virksomheten og et sterkere ønske om å bli fremfor å slutte. Å få brukt egen kompetanse gir også mestringsopplevelse og har derfor en beskyttende effekt på stressrelaterte plager.

25 Redusert uønsket avgang (tap av verdifull kompetanse) Økt verdiskapning og måloppnåelse (tjenestekvalitet) Økt indre motivasjon Sterkere lojalitet, bedre omdømme og rekrutteringsmuligheter Økt mestringstro, innsats og ytelse, og forsterket læring Mer kollegial hjelpeatferd, ekstrarolleatferd og høyere fleksibilitet Bedre helse, lavere fravær, lavere personalkostnader og bedre psykososialt arbeidsmiljø Effekter av høy kompetansemobilisering

26 Faktor 5 Mestringsorientert ledelse Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste. Støttende, relasjonsorientert, tillitsbasert ledelse. Ikke en fastlåst måte å lede på, men praktiseres på mange ulike måter. Retning definere roller, krav og mål Mening- motivere og inspirere til måloppnåelse Individuell oppmerksomhet og støtte

27 Kjennetegn ved mestringsorienterte ledere - 1 Gir individuelt tilpasset selvstendighet (autonomi). Gir konkrete og nyttige tilbakemeldinger på arbeidsprestasjoner. Gir konkrete råd og støtte til å forbedre arbeidsprestasjoner. Tilbyr videreutvikling og utviklingsmål. Tilbyr utfordringer er gir læring og utvikling. Gi ære til den som fortjener det. Bruker et inspirerende, positivt språk. 10-FAKTOR

28 Kjennetegn ved mestringsorienterte ledere - 2 Gir anerkjennelse Av den enkeltes unike egenskaper og personlighet Støtte til utvikling av mestringstro (jeg kan) og selvfølelse (jeg betyr noe/jeg er viktig). Er tilgjengelighet Fysisk og psykisk. Sørger for at andre føler seg «sett». Setter klare krav og grenser Rolleklarhet tydelig kommunikasjon av forventninger Involverer medarbeidere Er imøtekommende og raus

29 Faktor 6 - Rolleklarhet Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og kommunisert Medarbeideren er ikke i tvil om hvilke oppgaver han/hun har ansvaret for og hva som forventes for å gjøre en god jobb Forskning viser at høy rolleklarhet er avgjørende for mestringstro, oppgavemotivasjon, innsats, bruk av kompetanse og ytelse.

30 Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling Kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet og er avgjørende for kvaliteten på de tjenestene som leveres. Denne faktoren vil fange opp i hvilken grad medarbeideren opplever å få muligheten til å delta i kompetanseutvikling som er godt tilpasset sine oppgaver og faktisk behov for på jobb. Eksempel måleindikator: Opplæring/kompetanseutvikling jeg får mulighet til å delta ved er tilpasset mine oppgaver

31 FOR Å VÆRE KOMPETENT 31 Mestringstro? Oppgavemotivasjon? Brukerorientering? Fleksibilitet? Nyttemotivasjon? Nøyaktighet? 31 HOLDNINGER ER AVGJØRENDE

32 Faktor 8 - Fleksibilitetsvilje Medarbeiderens vilje til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav Kravene til en rolle og til hvordan gitte oppgaver skal utføres endrer seg stadig som følge av ny teknologi, nye pålegg og krav fra politikere og myndigheter, omorganisering og nye ønsker og behov hos brukere. Eksempel på måleindikator: jeg er villig til å gjøre ting på en annen måte enn jeg pleier, hvis min leder ønsker det.

33 Faktor 9 - Mestringsklima I mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best. Forskning viser at et mestringsklima, der man legger vekt på samarbeid og gjensidig støtte, gir et bedre grunnlag for læring, oppgavemotivasjon, innsats og utholdenhet over tid enn prestasjonsklima. Et mestringsklima stimulerer også til bedre bruk og deling av kompetanse.

34 Faktor 10 - Nytteorientert motivasjon Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial motivasjon, er en drivkraft for mange. Har en rekke godt dokumentert positive effekter Handler om å være motivert til å bidra til andres måloppnåelse Forskning viser at nytteorientert motivasjon gir: bedre ressursutnyttelse, effektivitet, lavere kostnader, lavere gjennomtrekk av medarbeidere.

35 Eksempel: Påstander under faktorene

36 Eksempler på rapporter

37 5 alternativer - grad av enighet med validerte påstander. Oddetallsskalaer er internasjonal standard for målinger/forskning innen samfunnsvitenskapene, noe Difi/Staten har fått en stor utredning om og anbefaler som norm. Gir mulighet for å gjenspeile «normalfordeling» og gjøre nødvendige beregninger og statistiske analyser. Bruk av partallsskalaer, spesielt med få alternativer, innebærer ofte at respondentene tvinges til å svare på en annen måte enn de faktisk ønsker. - Det er ofte flest på midten så den må med! SVARSKALA 10-FAKTOR 37

38 Tabell Kommune X Faktor Navn Beskrivelse Snitt Faktor 1 Indre motivasjon Motivasjon for selve oppgavene. 4,4 Faktor 2 Mestringstro Tiltro til egen jobbkompetanse. 4,4 Faktor 3 Selvstendighet Opplevd tillit og handlingsrom. 4,3 Faktor 4 Bruk av kompetanse Opplevd bruk av egen kompetanse. 4,2 Ledelse med vekt på å gjøre hver medarbeider best mulig ut fra Faktor 5 Mestringsorientert ledelse sine forutsetninger. 3,9 Faktor 6 Rolleklarhet Tydelig kommuniserte forventninger. 4,3 Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling Kompetanseutvikling knyttet til konkrete oppgaver og behov. 3,3 Faktor 8 Fleksibilitet Vilje til å tilpasse måten man jobber på ved behov 4,4 Faktor 9 Mestringsklima Klima for å lære, samarbeide og gjøre hverandre gode 4,0 Faktor 10 Nytteorientert motivasjon Ønske om å bidra til nytte og måloppnåelse for andre. 4,7 Eksempel - Tabell = rapport del 1 10-FAKTOR 38

39 100% Faktor 2 - Mestringstro 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Faktor 2 - Mestringstro Eksempel 1 - Diagram rapport del 2 10-FAKTOR 39

40 100% Faktor 9 - Mestringsklima 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Faktor 9 - Mestringsklima Eksempel 2 - Diagram rapport del 2 10-FAKTOR 40

41

42

43 Informasjon og opplæring Forslag: Egen nettside med mye informasjonsmateriell: Generell informasjon Et kort veiledningshefte - i PP-format. Lengre og mer utfyllende veiledningshefter og artikler Et videoforedrag på ca 1 time med Linda Lai Lenker til relevant stoff Åpne seminarer på tre-fire timer hvert halvår For interesserte fra kommunesektoren og/eller de som bruker undersøkelsen. 11 november og 12 april m/ Professor Linda Lai Støtte til utviklingsarbeid Hvordan følge opp 10-Faktor undersøkelsen? Seminar 7 desember Hvordan bli en mestringsorientert leder? Seminar 21 januar 43

44 Undersøkelsen skal kunne brukes uten bistand, men det forutsettes et minimum av innsikt i de ti faktorene for å kunne nyttiggjøre seg resultatene Nettsiden vil inneholde mye informasjon Kunnskap om de ti faktorene bør sees på som grunnleggende lederkompetanse. DET KREVES KOMPETANSE FOR Å LYKKES MED LEDELSE 10-FAKTOR 44

45 Les mer om det faglige grunnlaget her og på nettsiden til 10-FAKTOR: Lai, Linda (2013). «Strategisk kompetanseledelse» (3. utg.), Fagbokforlaget Helt nytt kap. 7. Lai, Linda (2014). «Makt og påvirkningskraft», Cappelen Damm Akademisk. Se også professor Linda Lais fagprofil på Bis sider, med mange korte, norske artikler: : 45 Linda Lai

46 10-faktor Lansering kl 16.00

47

48

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015 Arbeidsgiverstrategi Frogn kommune 2012-2015 1 Innhold 1. Sammendrag bakgrunn mandat 2. Strategier 3. Utfordringer knyttet til implementering av strategien 4. Vedlegg: 1. Delmål, strategier og tiltak fra

Detaljer

Plattform for ledelse i staten

Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten INNHOLDSOVERSIKT Om ledelsesplattformen........................................................................................................

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Trepartssamarbeid. Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren VEILEDER

Trepartssamarbeid. Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren VEILEDER Trepartssamarbeid omtanke solidaritet samhold VEILEDER Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren Forord Med røtter tilbake til den første

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 649.book Page 2 Tuesday, February 5, 2008 12:17 PM 2008 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 ISBN: 978-82-446-1294-4

Detaljer

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 HØGSKOLEN I BERGEN Avd.. for Helse- og sosialfag Vernepleierutdanningen Haugeveien 28, 5005 BERGEN Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 TIPS! Dere trenger ikke være

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer