FRA MÅLESYKE TIL KOMPETANSEMOBILISERING DRIVERE FOR MOTIVASJON, YTELSE OG HELSE I ORGANISASJONER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRA MÅLESYKE TIL KOMPETANSEMOBILISERING DRIVERE FOR MOTIVASJON, YTELSE OG HELSE I ORGANISASJONER"

Transkript

1 1 FRA MÅLESYKE TIL KOMPETANSEMOBILISERING DRIVERE FOR MOTIVASJON, YTELSE OG HELSE I ORGANISASJONER Foredrag ved Psykiatri i Nord Tromsø 13. juni 2013 Linda Lai, PhD, Dr. Oecon, Professor, Handelshøyskolen BI

2 Bakteppe 2 Forskning på nærmere norske medarbeidere og ledere Fokus på drivere for å hente ut positive effekter på individ- og org. nivå Økende erkjennelse av at satsing på kompetanse er helt avgjørende for både organisasjoner og enkeltmedarbeidere Men mye tilfeldig satsing Og mye uklarhet rundt begrepet kompetanse Myte om at all kompetanseutvikling og -heving er av det gode Arbeidslivet ris av (minst) to syker: Målesyken Mastersyken

3 3 OVERFOKUSERING PÅ KOMPETANSEUTVIKLING UNDERFOKUSERING PÅ KOMPETANSEMOBILISERING

4 4 Høy andel (ofte 25-40%) medarbeidere opplever* lav kompetansemobilisering! Kompetanse egner seg ikke for langtidslagring, men øker i verdi og bidrar til verdiskapning gjennom anvendelse Lav kompetansemobilisering har en rekke negative effekter for individ, gruppe og organisasjon. Hva eller hvem er flaskehalsen?

5 «Høy» utdanning vs riktig kompetanse 5 Medarbeidere med høyest formell utdanning etterspør og får mest kompetanseutvikling Derfor øker avstanden i kompetansenivå Medarbeidere som gjennomfører mest kompetanseutvikling har større turnoverintensjon og lavest opplevd kompetansemobilisering Medarbeidere med høyest utdanning er mindre fleksible/omstillingsvillige ikke mer.

6 6 OVERFOKUSERING PÅ MÅLING OG KARTLEGGING UNDERFOKUSERING PÅ GOD LEDELSE GJENNOM ANDRE MEKANISMER ENN KONTROLL OG MISTILLIT PARALLELL SATSING PÅ KOMPETANSE OG MÅLING/KONTROLL ER ET PARADOKS

7 7 Kritiske mangler ved mange målinger Hjemmesnekrede av velmenende interne eller inkompetente eksterne Måler ikke det man tror de måler Utformet for å finne det man ønsker F.eks. trivsel på arbeidsplassen i åpne konkurranser Mangelfulle svarskalaer Svar analyseres og brukes feil

8 Kompetanse = Potensial 8 Å være kompetent: Er å være i stand til Dvs. å ha kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som passer til oppgaver, krav og mål Ikke en egenskap, men situasjonsbetinget ( kompetansesamsvar ) Å være inkompetent: Er å ha feil kvalifikasjoner Være på feil plass ( ikke kompetansesamsvar )

9 9 Hva består kompetanse av? KOMPETANSEKOMPONENTER KUNNSKAPER FERDIGHETER EVNER HOLDNINGER

10 Kunnskaper er overfokusert og holdninger er underfokusert i kompetansearbeid! 10 Holdninger er avgjørende for muligheter til å lære, mestre og yte og bør inngå i all kompetanseutvikling! Brukerorientert? Nøye?

11 11 Mestringstro? Arbeidsvilje og lojalitet?

12 Den mest verdifulle kompetansen er «taus» 12 Økende grad av innlæring og automatisering Nybegynnernivå (eksplisitt kompetanse) Ekspertnivå (taus kompetanse) Taus kompetanse = kompetanse som: Man ikke vet man har, Man ikke tenker over at man har, Man tar som en selvfølge, Man har glemt hvordan man har lært, Det er vanskelig å sette ord på

13 13 Taus kompetanse er per definisjon vanskelig å måle og fange opp i «kartlegginger»! Spredning skjer ikke gjennom tradisjonelle kurs, forelesninger eller bøker, men ved å jobbe tett med kilden: samarbeide om oppgaver, observere, stille spørsmål og diskutere, imitere eksperten, be om tilbakemelding på sine metoder og resultater.

14 Negative effekter av lav kompetansemobilisering 14 Sterkere planer om å slutte og høyere avgang Svekket måloppnåelse og verdiskapning Lavere (indre) motivasjon, mer frustrasjon og misnøye Svekket lojalitet, omdømme og rekrutteringsmuligheter Svekket mestringstro, innsats og ytelse, redusert læring Mindre kollegial hjelpeatferd, ekstrarolle-atferd og fleksibilitet Svekket helse, høyere fravær, høyere personalkostnader og dårligere psykososialt arbeidsmiljø

15 Positive effekter av høy kompetansemobilisering 15 Økt verdiskapning og måloppnåelse Bedre grunnlag for innovasjon og utvikling Redusert uønsket avgang (tap av verdifull kompetanse) Høyere lojalitet til virksomheten, bedre omdømme og rekrutteringsgrunnlag. Økt indre motivasjon, økt innsats og ytelse, samt forsterket læring Bedre psykisk helse, økt nærvær, lavere personalkostnader, bedre psykososialt arbeidsmiljø Øker kollegial hjelpeatferd, ekstrarolle-atferd og fleksibilitet

16 16 Spesifikke helsemessige effekter av lav kompetansemobilisering Svekket mental helse Selvfølelse (-), Tilpasningsevne/frustrasjon (+), Tilfredshet med livet generelt (-) Depresjon og angst kompetansemobilisering har en beskyttende effekt! Økning i generelle stressymptomer Søvnproblemer, hodepine, maveproblemer Økning i muskel- og skjellettplager Nakke, rygg m.m. Økt risiko for sykemelding / sykefravær Økt risiko for utbrenthet (*f.eks. Leiter, 1990: Arnold, 1994; Pousette and Hanse, 2002; Stansfeld and Marmot, 2007)

17 17 Hva er mest avgjørende for høy kompetansemobilisering? God rolledefinering Mestringstro* Godt samsvar mellom krav og kompetanse Høy rolleklarhet og håndterbar rollebelastning Tillit til egen kompetanse Autonomi* Mestringsorientert ledelse* Mestringsorientert støtte fra kolleger* Opplevd tillit og handlingsrom i eget arbeid Støtte til utvikling, mestring og ytelse Støtte til utvikling, mestring og ytelse (mestringsklima) = de tre viktigste driverne for indre motivasjon, jfr self-determination theory (Lai & Kapstad, 2009; Lai 2011a; Lai 2011b; Lai & Skiba, 2013)

18 Viktige sammenhenger 18 Rolleklarhet Kompetansemobilisering er både en mediator og en moderator Mestringstro Autonomi Kompetansemobilisering Indre motivasjon Mestringsstøtte fra ledere og kolleger (f.eks., Lai, 2011a; Lai 2011b; Lai and Kapstad, 2009; Lai 2004; Gane and Deci, 2005; Ryan and Deci, 2000)

19 ROLLEKLARHET 19 Uklart definerte roller og for høy arbeidsbelastning (rollekonflikt) er sammen med konflikt mellom jobb og privatliv/familie en av de aller viktigste årsakene til: Svekket motivasjon, lavere ytelse og lavere tilfredshet Svekket mental og fysisk helse Utmattelse og utbrenthet Bekymringer og angst Sykefravær (f.eks.,maas and Spinath, 2012; Leiter, 1990; Schaufeli et al. 2009)

20 MESTRINGSTRO 20 Generelle, jobbrelaterte effekter av høy mestringstro: Kompetansemobilisering (+) og indre motivasjon (+) Innsats og ytelse (+) Håndtering av stor arbeidsmengde (+) Håndtering av tvetydighet/rolleuklarhet (+) Håndtering av (jobb-)usikkerhet (+) Helsespesifikke effekter: Mental helse (+) Positive følelser, velbefinnende, energi og pågangsmot (+) Overbelastning, stress, utbrenthet (-) Blodtrykk (-) Fravær (-) (f.eks., De Lange et al., 2004; Nielsen and Minir, 2008; Mulki et al, 2008; Schaubroeck and Merritt, 1997; Tang et al. 2001)

21 AUTONOMI /KONTROLL 21 Generelle, jobbrelaterte effekter av høy autonomi: Kompetansemobilisering (+) Indre motivasjon (+) Jobbtilfredshet (+) Vilje til fleksibilitet (+) Ekstrarolleatferd og hjelpeatferd overfor kolleger (+) Helsespesifikke effekter: Mental helse mindre depresjon, angst m.m. (+) Utbrenthet (-) Blodtrykk (-) Div plager (hode, mave, muskelsystem m.m.) (-) Sykefravær (-) (f.eks., De Lange et al., 2004; Dalgard et al., 2009; Pousette and Hanse, 2002; Schaubroeck and Merritt, 1997; Schaufeli et al, 2009; Roelen et al, 2008)

22 MESTRINGSSTØTTE FRA LEDER 22 Generelle, jobbrelaterte effekter: Kompetansemobilisering (+) Indre motivasjon, spesielt for komplekse oppgaver (+) Mestringstro (+) Helsespesifikke effekter: Emosjonell utmattelse og utbrenthet (-) Positive følelser og velbefinnende (+) Stress (-) Søvnproblemer (-) Depresjon og angst (beskyttende effekt!) (f.eks., De Lange et al., 2004; Rafferty et al, 2010; Nielsen and Minir, 2008; Stansfeld and Marmot, 2007; Van Yperen et al, 2003)

23 Ledelse i praksis hvem kan vurdere lederen? 23 Husk at lederen selv ikke kan vurdere hvor god mestringsstøtte medarbeiderne opplever! Det er medarbeidernes oppfatning som er avgjørende, ikke lederens selvoppfatning Det er ingen sammenheng mellom lederes egenvurdering og organisasjonens resultater, men en sterk sammenheng mellom medarbeideres vurdering av lederen og organisasjonens resultater! Mange ledere feilvurderer medarbeidernes oppfatning og overvurderer seg selv

24 Tankekors for ledere 24 Mestringsorientert ledelse Innebærer at medarbeideren føler seg sett, opplever tillit, får æren for gode resultater, får konstruktive tilbakemeldinger for å forbedre ytelsen sin, får skreddersydd hjelp til utvikling. Makt Personer som får makt blir ofte*: 1. mer selvsentrerte og mindre interesserte i andre, 2. dårligere til å lytte til andre og til å lese mimikk og kroppsspråk, 3. dårligere til å oppfatte negative reaksjoner fra andre, 4. mindre mottakelige for påvirkning og korrektiver fra andre, 5. mer instrumentelle og objektiviserende overfor andre, m.m.

25 Mestringsorientert kollegastøtte/klima 25 Fokus på å gjøre hverandre så gode som mulig Gjensidig motivere til utvikling og mestring Gi konstruktive tilbakemeldinger for å oppnå forbedringer Gi ære for god utvikling, god innsats og god ytelse Dele kompetanse (fremfor skjule) Ny (norsk) forskning viser en rekke fordeler. Motsats: Prestasjonsorientert klima konkurranse/ rivalisering med andre, økt grad av kompetanseskjuling. (Se Cerme et al., in press)

26 Kompetansemobilisering fremmer helse! 26 Rolleklarhet Mestringstro Kompetansemobilisering Indre motivasjon Autonomi Helse Mestringsstøtte

27 Ledelse og lederutvikling bør derfor fokusere på identifiserte 27 drivere for kompetansemobilisering ut fra individuelle, organisatoriske og samfunnsøkonomiske hensyn.

28 Kontakt: 28 Utvalgte kilder: Kommer i august: Lai, Linda (2013). Strategisk kompetansesledelse (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget (kommer i august. Lai, Linda (2011). Kompetansemobilisering og egenmotivasjon. Magma, mai Åpent tilgjengelig på: Lai, Linda (1999). Dømmekraft. Oslo: Tano/Universitetsforlaget Flere korte artikler av Linda Lai, om ulike tema: (flere kilder/artikler send en mail)

Strategisk satsing på kompetanse: Fra ambisjoner til mobilisering og resultater

Strategisk satsing på kompetanse: Fra ambisjoner til mobilisering og resultater Strategisk satsing på kompetanse: Fra ambisjoner til mobilisering og resultater Presentasjon ved ledersamling i Arendal kommune Oslo, 22. januar 2013 Linda Lai, Phd, Dr Oecon. Professor i organisasjonspsykologi,

Detaljer

KOMPETANSEMOBILISERING: hvordan hente ut det beste i hver enkelt medarbeider?

KOMPETANSEMOBILISERING: hvordan hente ut det beste i hver enkelt medarbeider? KOMPETANSEMOBILISERING: hvordan hente ut det beste i hver enkelt medarbeider? Linda Lai, professor Handelshøyskolen BI Innlegg ved Spredningssamling Fagbrev på jobb, Stjørdal 14. oktober 2014. 1 Fagprofil

Detaljer

Kompetansemobilisering og egenmotivasjon Innlegg ved AGP-konferansen 2011 Møre og Romsdal fylkeskommune

Kompetansemobilisering og egenmotivasjon Innlegg ved AGP-konferansen 2011 Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Kompetansemobilisering og egenmotivasjon Innlegg ved AGP-konferansen 2011 Møre og Romsdal fylkeskommune Linda Lai, phd., dr. oecon, Førsteamanuensis i organisasjonspsykologi, Handelshøyskolen BI Linda

Detaljer

Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no)

Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no) Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no) 1 Strategisk satsing på kompetanse Systematisk, målbasert og langsiktig satsing på tiltak for å sikre

Detaljer

Kompetanse som begrep og ressurs

Kompetanse som begrep og ressurs Kompetanse som begrep og ressurs Presentasjon for KS Flink med folk i første rekke. Linda Lai, ph.d, dr.oecon. Professor i ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no) 1 Professor Linda

Detaljer

Guide til god ledelse Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor

Guide til god ledelse Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor Guide til god ledelse Ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor HR Personalsjefnettverk i Akershus 5 juni - 2015 Anne Margrete Fletre fagsjef ledelse KS Arbeidsgiverpolitikk Hva skal jeg si noe om? Guide til

Detaljer

Kompetansemobilisering og egenmotivasjon

Kompetansemobilisering og egenmotivasjon Kompetansemobilisering og egenmotivasjon Linda Lai 1 Sammendrag Mange organisasjoner investerer store ressurser i kompetanse, men for at disse investeringene skal bidra til verdiskapning, må kompetansen

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Bemanningsenhet som en ressurs i sykehus. En kvalitativ studie. Bente Jahnsen. Master of Public Health MPH 2014:29

Bemanningsenhet som en ressurs i sykehus. En kvalitativ studie. Bente Jahnsen. Master of Public Health MPH 2014:29 Bemanningsenhet som en ressurs i sykehus. En kvalitativ studie. Bente Jahnsen Master of Public Health MPH 2014:29 Bemanningsenhet som en ressurs i sykehus. En kvalitativ studie. Nordic School of Public

Detaljer

Kompetanse er nøkkelen til kvalitet

Kompetanse er nøkkelen til kvalitet Stift Stift Kompetanse er nøkkelen til kvalitet Strategisk kompetanseplan er vårt styringsdokument som har til hensikt å gi føringer for kompetansearbeidet i kommunen. Planen skal også bidra til at kommunen

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Forord I løpet av dette året hvor jeg har skrevet masteroppgaven min, er det flere jeg har fått hjelp og gode råd fra, og som fortjener en takk.

Forord I løpet av dette året hvor jeg har skrevet masteroppgaven min, er det flere jeg har fått hjelp og gode råd fra, og som fortjener en takk. 2 3 Forord I løpet av dette året hvor jeg har skrevet masteroppgaven min, er det flere jeg har fått hjelp og gode råd fra, og som fortjener en takk. Aller viktigst for gjennomføringen av undersøkelsen

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Hvorfor ikke gjøre mer av det vi vet virker?

Hvorfor ikke gjøre mer av det vi vet virker? Hvorfor ikke gjøre mer av det vi vet virker? Kongsbergkonferansen 4.11.2010 Førsteamanuensis Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Anders Dysvik Førsteamanuensis

Detaljer

Seleksjonsprosesser i statlige disiplinære organisasjoner

Seleksjonsprosesser i statlige disiplinære organisasjoner Seleksjonsprosesser i statlige disiplinære organisasjoner En studie av i hvilken grad Forsvaret, politiet og kriminalomsorgen selekterer med bakgrunn i kandidatens kompetanse STV-6901 Svein Erik Haugan

Detaljer

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Utdrag av informasjon fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Utdragene rommer resultater fra forskning knyttet

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for Sykehuset Telemark 1 Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss

Detaljer

PROSJEKTARBEID OG PSYKOSOSIALE UTFORDRINGER.

PROSJEKTARBEID OG PSYKOSOSIALE UTFORDRINGER. IDA MARIE HERMANSEN PROSJEKTARBEID OG PSYKOSOSIALE UTFORDRINGER. EN KVALITATIV STUDIE Masteroppgave i helse-, organisasjons- og kommunikasjonspsykologi Trondheim, mai 2011. Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Sykehuset Østfold Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Best. sammen. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

Best. sammen. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor Best sammen om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 Innhold 03 Forord 04 Systematisk jobbing gir resultater 07 Sammen om forebygging 09 Sammen om utvikling av helsefremmende arbeidsplasser 11 Sammen

Detaljer

Lederutvikling - Læring og egenutvikling eller bare et hyggelig avbrekk fra arbeidshverdagen i koselige omgivelser?

Lederutvikling - Læring og egenutvikling eller bare et hyggelig avbrekk fra arbeidshverdagen i koselige omgivelser? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging(iss) Lederutvikling - Læring og egenutvikling eller bare et hyggelig avbrekk fra arbeidshverdagen i koselige omgivelser? Forsvarets Lederutviklingsprogram

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Endring i opplevd arbeidsevne for langtidssykemeldte personer i arbeidsrettet rehabilitering

Endring i opplevd arbeidsevne for langtidssykemeldte personer i arbeidsrettet rehabilitering Endring i opplevd arbeidsevne for langtidssykemeldte personer i arbeidsrettet rehabilitering TORE BRAATHEN Studentnummer: 031165 Studium: Natur-, helse- og miljøvern master Fagkode: 4317 Mastergradsoppgave

Detaljer

NKF 27.10.2011 Førsteamanuensis Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

NKF 27.10.2011 Førsteamanuensis Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI HRM nyttig for hvem? NKF 27.10.2011 Førsteamanuensis Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Anders Dysvik Førsteamanuensis i organisasjonspsykologi, i Ph.D., i ledelse

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Sikkerhetsforums Årskonferanse. Professor Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

Sikkerhetsforums Årskonferanse. Professor Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Sikkerhetsforums Årskonferanse Professor Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Hva motiverer oss, og hvorfor? Hva kjennetegner flertallet av dine medarbeidere eller

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

Trondheim, 16.05.2011. Frederik Duun Norberg

Trondheim, 16.05.2011. Frederik Duun Norberg Forord Gjennom denne masteroppgaven har jeg fått mulighet til å arbeide med temaer innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi som jeg opplever som spesielt interessante. Interessen for positiv psykologi

Detaljer

Kompetanse i statlig styring. Direktoratet for økonomistyring Mars 2013

Kompetanse i statlig styring. Direktoratet for økonomistyring Mars 2013 Kompetanse i statlig styring Direktoratet for økonomistyring Mars 2013 Rapport 2/2013 Sammendrag Om rapporten Direktoratet for økonomistyring har, på oppdrag fra Finansdepartementet, gjennomført en studie

Detaljer