Invitasjon til første samling: Å selge strikk metervis - Etikkopplegg for vesterålsregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Invitasjon til første samling: Å selge strikk metervis - Etikkopplegg for vesterålsregionen"

Transkript

1 Invitasjon til første samling: Å selge strikk metervis - Etikkopplegg for vesterålsregionen Det skal god moral til for å selge strikk metervis sier et gammelt ordtak. Etiske spørsmål og dilemma blir stadig viktigere i den offentlige forvaltningen og i næringslivet. Gjennom dette kompetanseopplegget tar kommunene i vesterålsregionen etikk som tema på alvor. Kompetanseopplegget er unikt når det gjelder omfang og dybde, og modellen fra Vesterålen vil trolig bli brukt som modell for andre kommuner i Norge. Opplegget gjennomføres med støtte fra OU midler i KS. Mål: Overordnet mål er at hver av de seks kommunene i regionen i 2008 skal utvikle/justere etiske retningslinjer, og få disse retningslinjene vedtatt og forankret i organisasjonene. Rammeverk og sjekklister for etiske retningslinjer vil derfor være grunnfjellet i kompetansetiltaket. Deltakere / Målgrupper: Gruppe A inviteres til hele opplegget som består av tre samlinger : Rådmenn og strategisk ledelse i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Lødingen og Øksnes. Leder og mellomledere i Vesterålen regionråd. Totalt ca 50 personer Gruppe B inviteres til å delta på første samling: Politisk ledelse (formannskap) i de seks kommunene og to tillitsvalgte fra hver kommune (hovedtillitsvalgt og hovedverneombud). De tre samlingene gjennomføres februar, to dager i slutten av april og to dager til høsten. Faglig ansvarlig: Kommunal Kompetanse Teknisk ansvarlig og prosjektansvarlig: RKK/Vesterålen regionråd Forelesere/prosessveiledere: Rådgiver Jørn Bue Olsen og advokatfullmektig Knut Bjønnes, Frontadvokatene. I tillegg vil Henrik Syse delta på første samling, Program for første samling: se neste side! Tid: Sted: HURTIGRUTENS HUS, Stokmarknes Pris: 800 kr inkl. lunsj, kaffe, materiell mm begge dagene. Påmelding til: RKK, Boks 54, 8439 MYRE Telefon: Fax: mail: Frist for påmelding: senest 6. Februar

2 Program for første samling Dette er en kortfattet oversikt over den første av tre samlinger i etikkopplegget. Event. forberedelse: Tenk på hvilke etiske dilemma vi møter i egen hverdag på jobben. Ytterligere presiseringer og info gis ved oppstarten den 1.dag. Ta med KS sin Etikk Veileder! Tid Tema Ansvar for tiltak kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Åpning Oversikt: plan for samlingen. Plenum innledning v/jørn Bue Olsen Hvorfor fokus på etikk? Egne erfaringer med etiske dilemma. Andre eksempler hva kan vi lære? Hva er etikk? Om etikkforståelse. Gruppearbeid- kafédialog Plenum - oppsummering Lunch Plenum - innledning Arbeids- og Lederrollen i et etisk perspektiv. Etikk i et kulturperspektiv. Suksesskriterier mht forankring og implementering av etikk i kommunen. Etikk som integrert del av helheten ønsket omdømme. Etikk og samspill/ samhandling på ulike nivåer i kommunen Interessentmodellen. KS Veilederen Gruppearbeid-kafedialog Plenum - oppsummering Avslutning 1.dag. Ord for dagen Seminarleder: Rådgiver Jørn Bue Olsen. Info se: Innledning: Filosof Henrik Syse kl kl kl kl Plenum innledning Kick-off : Å selge strikk i metervis v/henrik Syse (Åpen for andre interesserte) Plenum innledning v/jørn Bue Olsen Fortsettelse emner fra dag 1. Etikk i håndtering av informasjon, kommunikasjon og media. Eierskapsstrategier kommunale- /interkommunale foretak Om arbeidet fram til neste samling Avslutning lunsj - vel hjem! Henrik Syse har doktorgrad i moralfilosofi. Han har studert i Oslo og Boston og har jobbet som seniorforsker på PRIO (Institutt for fredsforskning i Oslo). Han har skrevet bøker om etikk, og har vært leder av enheten i Norges Bank som i særlig grad skulle jobbe med etiske problemstillinger knyttet til Oljefondet.

3 Foreløpig program for opplegg videre: Periode februar - april April 2008 Dato uavklart problemstilinger i hh til gjennomført Etikk samling 1. Prosess i kommunene: Etablering av arbeidsgruppe i kommunen: 3-6 personer m/leder og referent (sikre fornuftig representasjon). Hensikt: Sikre koordinering av arbeidet internt noen må utpekes til dette. Dette kan med fordel organiseres som et prosjekt (m/prosjektbeskrivelse med mer). En plan som kan justeres underveis. - Skaffe oversikt over egne verdidokumenter, etiske regelverk osv - Lage en temaliste over mulige hovedområder for etiske problemstillinger som angår oss. Arbeidsgruppen avholder fellesmøter/allmøter rundt om i avdelingene. Hensikt: Forankre og starte implementering av etikk-emnet hos den enkelte ansatt. 1. Orientere om etikkarbeidet. 2. Innlede og presentere mulige temaområder for egen avdeling. 3. Motta innspill fra medarbeidere om tema og problemstillinger de synes er relevante her. Møte i arbeidsgruppen. - Bearbeider materialet fra allmøtene. Støttefunksjon: Jørn Bue Olsen kan ha beredskap på to ting. 1. Være støttefunksjon på mail/tlf. 2. Delta og bistå arbeidsgruppen på stedet etter nærmere avtale: Spesielt ved etableringen av arbeidsgruppen på dens konstituerende møte kan det være størst behov. Pris per dag ca pluss reise og opphold. Etikk samling 2. Opplegg Tilbyder Lunsj-tillunsj samling. Hurtigrutens Hus, Stokmarknes, event. Sortland Gruppe A Forslag innhold tilbyder: Fokus vil være lovfestet etikk. Første del tar for seg forvaltningslovens inhabilitetsregler. Reglene har som formål å avverge eventuelle rollekonflikter og bidra til integritet. Hovedmålsettingen er å kvalitetssikre at ikke politiske og administrative vedtak og avgjørelser bli ugyldige som følge av inhabilitet. Andre del tar for seg forvaltningsmessig taushetsplikt. Her vil det bli redegjort for ansatte og folkevalgtes taushetsplikt som følge av forvaltningsloven. Taushetsplikt etter spesiallovgivningen vil også bli berørt. Den enkelte kommune v/rådmannen. Faglig innhold: Tilbyder Forelesere: Advokatfullmektig Kurt Bjørnnes, Front Advokatkontor NB. Punktet om tvang, vil det komme en jurist fra Fylkesmannen i Nordland. Sender CV når det er avklart hvem av dem som kommer. Teknisk gjennomføring: RKK

4 April - september September/oktober Dato uavklart Tvang innenfor psykisk helsevern etc. Arbeidsmetoder i samlingene: Forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og erfaringsutveksling Avtaler om prosessarbeid i mellomperioden problemstilinger i hh til gjennomført Etikk samling 2. Møte i arbeidsgruppen: Bearbeider materialet fra allmøtet og starter arbeidet med ideer og skisser til verdidokumenter, etiske retningslinjer, kvalitetssikring med mer. Arbeidsgruppen orienterer om etikkarbeidet i kommunestyret. Det anbefales at hver kommune går igjennom og kartlegger eventuelle rutiner for habilitetskonflikter. I tillegg foreslås det at kommunene går gjennom og kvalitetssikrer rutinene vedrørende taushetserklæringer og rutinene for intern og ekstern kommunikasjon. Videre skal kommunene sikre gode rutiner for dokumentflyt og oppbevaring av dokumenter som inneholder taushetsbelagt informasjon. Muligheter for andre innspill. Støttefunksjon: Kurt O Bjørnnes fra Front advokatkontor vil være tilgjengelig for råd og veiledning via telefon og e-post. Etikk samling 3. Opplegg Tilbyder Dagskurs Hurtigrutens Hus, Stokmarknes, ev. Sortland Gruppe A Forslag innhold tilbyder: Etiske dilemma hvordan oppstår disse? Eksempler. Kjørelys for håndtering av etiske dilemmaer i vanskelige arbeidssituasjoner, ved innkjøpsprosedyrer etc. Smøretesten. Etikk på ulike nivåer (hele kommunen, avdelinger, særinteresser, fagforeninger) Korrupsjon. Hvordan lykkes i etikkarbeidet sjekkliste. Den enkelte kommune v/rådmann Faglig innhold: Tilbyder Foreleser: Rådgiver Jørn Bue Olsen, JBO-konsult Teknisk gjennomføring: RKK Arbeidsmetoder i samlingene: Forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og erfaringsutveksling Oktober november 2008 problemstilinger i henhold til gjennomført Etikk samling 3. Arbeidsgruppen: Bearbeiding av resultater og innstilling for kommentarer til ledergruppen. Arbeidsgruppen innstiller m/kommentarer fra ledergruppen til kommunestyret (avklar om det er rådmannen eller arbeidsgruppen som sender over til Den enkelte kommune v/rådmann

5 kommunestyret). Desember 2008 Godkjenning av etiske retningslinje i kommunestyret Den enkelte kommune v/rådmann Januar 2009 Rådmannen setter i verk og sørger for nødvendige tiltak. April/juni 2009 Arbeidsgruppen: Vi evaluerer erfaringer, anvendelse og etterlevelse. Forslag til justeringer. Oppfølging og avrapportering i kommunestyret om implementering, status, og eventuelle tilleggsforslag. Arbeidsgruppe for Etikkopplegget i Vesterålen har vært rådmann Leif Hovden, Sortland kommune, kontorsjef Arvid Pedersen, Bø kommune, sekretariatsleder Geir Markussen Vesterålen regionråd og daglig leder Hilde Johanne Hansen, RKK. I planprosessen har gruppen også fått bistand fra KSK.

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken (forfall) Unni Haugli Ronald Bradal Sjur J. Alhaug, 1. vara

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNEREFORM - VALG AV SAMARBEIDSKOMMUNER, ORGANISERING OG VIDERE PROSESS FRAM MOT ENDELIG VEDTAK Vedlegg:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04. Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.13 Fet kommune side 1 Strategisk kommunikasjonsplan I mai

Detaljer

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Ekspedert per e-post til: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Sak Tema Oppfølging 1 Orientering om bakgrunn og mandat v/ Nina Føreland organisasjonssjef SSHF.

Sak Tema Oppfølging 1 Orientering om bakgrunn og mandat v/ Nina Føreland organisasjonssjef SSHF. OSS Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg Prosjekt kompetanseoverføring, møte 1 Sted Blått møterom 2 etg Adm.bygget, SSK Dato/tid 15.02.13, kl 09.00-12.00 Deltakere Tilstede: SSHF: Anne-Brit Riiser, prosjekteder

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Folkehelse - fra plan til praksis

Folkehelse - fra plan til praksis Folkehelse - fra plan til praksis En prosjekt- og erfaringsoppsummering Hans Donali Tilset, Gudveig Gjøsund NTNU Samfunnsforskning Juni 2015 ii TITTEL gh RAPPORT Studio Apertura Postadresse: 7491 Trondheim

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering

Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering 1.utkast endelig rapport 06 12 2011 Ragnhild Kvernberg RePlan as Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Forprosjektets mandat... 5 Prosjektorganisiering...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Anbefalinger etter erfaringskonferanse i Helse Øst 20. oktober 2006 Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Spesialrådgiver Martha Østbye Spesialrådgiver Bjørg Høie Kap.1. Anbefalinger

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 13/123 Møtedato/tid: 16.9.213, kl. 17: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Per Walseth, leder Per-Arild Lyng Kerstin Leistad

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

OPPLÆRING OM OFFENTLEGLOVA. Prosess for utrulling Veileder for HR

OPPLÆRING OM OFFENTLEGLOVA. Prosess for utrulling Veileder for HR OPPLÆRING OM OFFENTLEGLOVA Prosess for utrulling Veileder for HR 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Gjennomføring 3 3. Materiell 4 Forankring hos ulike målgrupper 4 Presentasjon for forankring 4

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland 1. juli 2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Etablering... 4 1a. Planverk... 4 1b. Prosjektmandat... 5 1c. Effekt- og resultatmål... 5 I. Kartlegging...

Detaljer

Evaluering av Nasjonal Paramedic Utdanning

Evaluering av Nasjonal Paramedic Utdanning ØF-rapport nr 09/2005 Evaluering av Nasjonal Paramedic Utdanning - erfaringer fra studenter og deres ledere i pilotstudiet Av Svein Bergum Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Definisjoner... 4 Roller i omstilling... 5 Rettslig grunnlag... 7 Overordnede

Detaljer

Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark

Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Espen Køhn Terje Skjeggedal Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel

Detaljer