Hei og velkommen til et nytt barnehage år!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hei og velkommen til et nytt barnehage år!"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2014/15 1

2 Hei og velkommen til et nytt barnehage år! Vi i Skyttelveien barnehage gleder oss til å ta tak i det nye året, komme i gang med det pedagogiske arbeidet og ikke minst bli kjent med de nye barna og deres foresatte. Det er viktig at dere ser en sammenheng mellom denne årsplanen og de periodeplanene og ukeplanene som dere får utdelt i løpet av året. Jeg ønsker også å understreke dokumentasjonen som etter hvert vil henge inne på avdelingene og fellesrommene som en viktig del av vårt pedagogiske arbeid. Reggio Emilia er en pedagogikk som vår barnehage er inspirert av, og dette vil dere bli mer kjent med etter hvert. Vi holder fortsatt på å utvikle vårt arbeid i denne forbindelse og videreutdanner våre pedagogiske ledere. Vi legger stor vekt på barns medvirkning og lytter til deres ønsker i hverdagen. Vi har de siste årene begynt å samarbeide med skolene med overgang barnehage skole. Dette ser vi på som svært positivt. Skolen blir kjent med våre barn, slik at de i god tid kan legge til rette for god læring for våre barn. Skolen ser også dette som svært viktig og fruktbart. Nytt for årets årsplan er området «progresjon i arbeidet». Her prøver vi å beskrive hva ungene skal få av opplevelse fra liten til stor avdeling. Dette for at det skal bli en utvikling i deres læring. Dette blir en mer systematisk måte å jobbe med barn på. For at dere foresatte til enhver tid skal være oppdatert, ønsker vi at dere henter all informasjon via epost, sms, hjemmeside og facebook. Utover dette vil dere også kunne få planverk skrevet ut og lagt i garderobehyllen til deres barn. Vi håper dere vil bruke disse kanalene aktivt. Vi ønsker alle sammen et flott barnehage år, og håper denne årsplanen vil bli et godt arbeidsverktøy for oss, og en god informasjon til dere foreldre. 2 Med vennlig hilsen Venke Sørlie Daglig leder Følg oss på Facebook

3 Strategi Barnehagen har laget seg en strategiplan for å kunne jobbe målrettet i vår bedrift hvor vi har fokus på markedet, barna, foresatte og ikke minst personalet. Når man lager en strategi plan skal alle våre drømmer og ønsker komme fram. Denne planen jobber vi aktivt med hele året og her vil jeg gjengi noe av innholdet. Barnehagens visjon Barnehagen skal være ledende i foreldrenes valg av barnehage i vårt nærmiljø. Barnehagens posisjon Barna skal få oppleve det beste læringsmiljøet i kommunen. På en rosa sky drømmer vi at barna skal få det beste læringsmiljøet i kommunen. Vi ønsker å være best på å legge til rette for barnas optimale utvikling. Empati Respekt Kunnskap Omsorg Barnehagens verdier Vi vil gi barna trygg lek og læring gjennom gode verdier som Respekt Omsorg Kunnskap Empati Ut fra disse verdiene har vi laget oss mål for hvordan vi skal utøve disse i forhold til barna, foresatte, personalet og samarbeidspartnere. Dette er svært spennende arbeid og vi håper det vil bære frukter etter hvert. 3

4 Barnehagens grunnsyn For at vi skal kunne jobbe målrettet etter vår strategiplan, Rammeplan for barnehagen og andre lovverk barnehagen er knyttet opp mot, har vi i samarbeid kommet frem til et felles grunnsyn. Personalet i Skyttelveien barnehage består av 20 forskjellige personligheter og alle har ulike opplevelse fra vår egen oppvekst. Det er derfor viktig å kunne jobbe etter felles grunnsyn i arbeidet med barn, foresatte og andre. Pedagogisk grunnsyn: Hver enkelt skal bli sett og lyttet til Hver enkelt skal se og lytte til andre Syn på barn: Barnet er unikt og verdifullt i seg selv. Barnet skal bli møtt som et fullverdig medmenneske med respekt for sine opplevelser. Barnet skal vite hva det er god på når det forlater barnehagen. Menneskesyn: Menneskesyn handler om verdier, holdninger og væremåte. Vi er alle fullverdige Vi ønsker alle å ha et godt og meningsfylt liv Vi gjør alle så godt vi kan Ut fra dette har vi laget oss egne kriterier for måloppnåelse og for utøvelse av grunnsynet. Ønsker dere å lese vår strategiplan, ligger den på vår hjemmeside. 4

5 Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagens samfunnsmandat BARNEHAGELOVEN Barnehagene i Norge reguleres av barnehageloven. Formål barnehageloven: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnas skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål) RAMMEPLAN Hovedmål for Rammeplan: Målet med Rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. Rammeplanen gir forpliktende mål, stiller krav til kvaliteten, og redegjør for sju fagområder som alle barn i barnehagen skal ha erfaring med i løpet av barnehageåret. Dette gir oss føringer i vårt planleggingsarbeid. Ut fra Rammeplanen lager barnehagen en årsplan, periodeplaner og ukeplaner. Barnehagen har et verktøy som heter «Årshjul for pedagogisk planlegging i barnehagen». Dette er et viktig verktøy i planleggingen av det daglige livet i barnehagen. I periodeplanene vil det bli mer detaljert beskrivelse av barnehagens målsettinger, i arbeidet med barna. 5

6 Reggio Emilia pedagogikk 6 I Skyttelveien barnehage er vi inspirert av Reggio Emilia pedagogikken. Reggio Emilia er en by i Nord- Italia. Psykologen og pedagogen Loris Malaguzzi er ildsjelen bak barnehagevirksomheten der. Han snakker om at «et barn har hundre språk». Rette snoren i det pedagogiske arbeidet er formet som et dikt: Et barn har hundre språk men frarøves nittini. Skolen og kulturen skiller hodet fra kroppen. De tvinger en til å tenke uten kropp og handle uten hode. Leken og arbeidet virkeligheten og fantasien vitenskapen og fantasteriet det indre og det ytre gjøres til hverandres motsetninger. Vi har hentet inspirasjon i fra denne pedagogikken i forhold til: Barns medvirkning Observasjon Dokumentasjon Refleksjon Prosjekt og temaarbeide Rommet den tredje pedagogen Barns medvirkning FN`s barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barns medvirkning skal vektlegges. Dette er et tema vi har jobbet med i flere år i vår barnehage, og barna er vant til å bli tatt hensyn til i ulike situasjoner der de har et reelt valg og rom for meningsytring. Vi ønsker å oppmuntre barn til å gi uttykk for sine tanker og meninger, og vi skal møte de med anerkjennelse. For å sikre at barna våre hele tiden skal ha medvirkning i vårt arbeid, har vi lagt inn faste intervju og idèmøter for barna våre. Samtidig gjennomføres det brukerundersøkelser for å sikre at foreldrenes behov blir fanget opp og ivaretatt. Observasjon Barna er våre dialogpartnere og gjennom samtaler finner vi ut hvordan barna tenker. Observasjon legger grunnlaget for planlegging av prosjekter og temaarbeide. Vi tar også i bruk ulike observasjonsskjemaer hvor vi kartlegger barns utvikling på alle områder. Disse kartleggingsskjemaene er gode utgangspunkt på foreldresamtaler. Dokumentasjon Vi legger stor vekt på dokumentasjon i barnehagen. Gjennom dokumentasjon synliggjør vi barnas prosjekter, temaarbeider og hverdag. Du finner vår dokumentasjon i garderoben, på avdelinger og i ulike planverk. Dette er noe vi ber dere foreldre bruke som utgangspunkt til å få barna til å fortelle om sin hverdag. Det blir også ofte lagt inn bilder på Pc`ene som står i garderoben. Dette er noe barna synes er gøy. Barna tar også selv ofte bildene. Dokumentasjon er, for barna, en måte å kunne gjenkalle sine opplevelser med et tema/prosjekt. Barna kan følge en prosess, huske tilbake og samtale om det de har erfart på veien. Refleksjon Når vi observerer og har samtaler med barn, er det viktig at de voksne reflekterer og bygger en ny hverdag ut fra barnas innspill. De voksne skal være lyttende til barnas refleksjoner. Noe av refleksjonen vi gjør oss blir også gitt ut til foreldre, slik at dere også ser hvorfor vi tar de valgene vi gjør med barna. Prosjekt og temaarbeid I vårt planverk bruker vi en didaktisk modell som heter FEMIA. Didaktikk er et viktig område innenfor

7 FN`s barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barns medvirkning skal vektlegges. pedagogikk. Didaktikk handler om hvordan pedagogen kan planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidet med barna. Dette prøver vi å flette inn sammen med barnas valg av tema. På denne måten jobber vi mye i smågrupper, slik at barna får individuell tilpassing i forhold til sitt eget utviklingsnivå og interesse. Måten vi tilnærmer oss prosjekt og temaarbeid på er inspirert av Reggio Emilia pedagogikken sin måte å tenke på. «Et barn har hundre språk». For oss vil det si at det er viktig å la barna bruke alle sansene sine, og alle våre sanser er viktige for læring. Det er viktig at vi undrer oss sammen med barna, og da bruker vi dokumentasjonen som et viktig utgangspunkt. Her åpner det seg ofte muligheter for filosofiske spørsmål. Dette er en gøy måte å jobbe sammen med barna på, og gir oss mange morsomme opplevelser i hverdagen. Faglig innhold Rammeplanen presiserer at barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Anerkjennelse av barndommens egenverdi står sentralt i barnehagens tradisjoner. I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre forutsetning for barnets danning. Danning Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Danning skjer i samspill med omgivelsene og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. I barnehagen vil vi gi barna ufordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. I denne sammenheng har vi valgt å bruke et pedagogisk materiell som heter steg for steg. Dette vil også barna møte i skolen etter hvert. Rommet den tredje pedagogen I Reggio Emilia pedagogikken blir det fysiske rommet i barnehagen omtalt som den tredje pedagogen. Dette betyr at rommet har en pedagogisk betydning som vektlegges bevisst. Vi prøver å tilrettelegge rommene i barnehagen for ulike typer opplevelser og utfordringer som er med på å prege barnas hverdag. Rommene skal inspirere barna på ulike måter, fra sansemessige, estetiske opplevelser og til undersøkende virksomhet av forskjellige art. Alle rommene i barnehagen er aktive rom med fleksible løsninger som gir rom for forandringer av rommets innhold. Barna har lett tilgang på alt de ønsker å leke med. Alt tilgjengelig er i barnas høyde, innholdet i alle hyller og rom blir byttet ut i forhold til barnas ønsker og behov for forandring. Omsorg Barn har rett til omsorg, og de skal møtes med omsorg. Dette er en av de viktigste oppgavene vi har som voksne i barnehagen, og vi legger vekt på den. Alle situasjoner i barnehagen skal preges av omsorg, og det får vi til ved at vi er lydhøre, har nærhet, innlevelse og evne til samspill med barna. Omsorg gjelder også oppdragelse, og der skal vi være en støttende faktor for foreldrene. Vi skal hjelpe barna i å oppfatte hvilke rammer som er akseptable i samværet med andre, og at de skal kunne stille seg kritiske til ulike former for påvirkning. Lek Barnehagen skal støtte opp om barns lekemuligheter. Blant annet er trygghet og ro viktige forutsetninger for at lek skal finne sted. Barna er for det meste konstant i lek fra de blir levert til de blir hentet. De voksne skal fylle barnehagen med opplevelser og muligheter for varierte erfaringer som gir inspirasjon til allsidig lek og kreativitet hos barna. 7

8 8 Læring Vi ønsker å få til en progresjon i barns læring fra småbarnsavdeling til stor avdeling. Læring foregår hele dagen og i alt vi gjør. I vår barnehage legger vi vekt på de voksnes rolle i læringssammenheng. Det er viktig hvordan vi møter barns uttrykk gjennom kropp, språk, følelser og sosiale relasjoner. Det har stor betydning for kvaliteten i læringssituasjonen at samspillet mellom barn og de voksne er godt. Sosial kompetanse Vi bruker ulike pedagogiske virkemiddel som har til hensikt å øke barns sosiale kompetanse gjennom å øve på empati, problemløsning og mestring av sinne i sosiale sammenhenger. Dette hjelpemiddelet heter Steg for steg. Den viktigste faktoren i arbeidet er å bygge videre på alt det positive barna gjør. Språklig kompetanse For at barn skal få en god kompetanse på språket vårt, så brukes det mange virkemidler i barnehagen. Vi har et språkprogram som heter «Snakkepakka», og et pedagogisk opplegg som kalles «Språksprell». Dette er samlinger hvor vi leker med ordene, noe som skal gjøre barna mer språklig bevisste. De ferdighetene som trenes ved disse språklekene, er en forutsetning for å knekke lesekoden senere ved skolestart. Vi lar ungene også få en befatning med språket Engelsk. Dette er det stort sett femåringene som får mest av. Aldersinndelte grupper Vi har aldersinndelte grupper for barn over 3 år. Formålet med dette er å sikre den individuelle oppfølgingen av barna. For oss vil dette si at barna enkelte tider på dagen er delt inn i 3 4 år og 5 års grupper. Her har barna egne temaer og de vil komme mer detaljert beskrevet under periodeplanene. Fadderordning For at overgangen fra liten til stor avdeling skal bli så god som mulig for barnet, har vi begynt med fadderordning. De store barna(3-4 år) tar i mot de minste på våren da de skal begynne å tilvennes til stor avdeling. De store barna får da sine «fadderbarn» som de skal vise rundt på stor avdeling, spise, leke og hvile sammen med. 3-4 åringene går rundt med «buttons» med bilde av sine fadderbarn på. Dette har blitt en suksess ikke minst for de store barna som virkelig får brukt sine empatiske egenskaper. Det er selvfølgelig alltid en voksen som også følger barna. Overgang barnehage skole Vi samarbeider mest med Solberg skole som er vår nærmiljøskole og som de fleste sokner til. For at vi skal få til en så god overgang som mulig, har Nedre Eiker kommune i samarbeid styrere og rektorer kommet fram til gode rutiner. Vi har «Cafe» møter hvor vi i etter samtykke med foreldrene forteller om barna og deres positive egenskaper. Dette er for å kunne legge til rette for best mulig læringsmiljø i skolen. Vi samtaler rundt hvilke områder vi har brukt mye tid på i barnehagen, slik at de kan bygge videre på noe som er kjent for barna. Det blir også over levert en mappe hvor vi beskriver barnet og de får kopi av vårt kartleggingsverktøy ALLE MED OG TRAS. Foresatte skriver under på opplysningene før skolen får de. Dette har vi prøvd nå i de siste to årene, og har vært svært så positiv for både skole og elev. Vi har også egne rutiner for barn med spesielle behov, slik at vi i samarbeid med foresatte har kontakt med skole i en tidligere fase.

9 Progresjonsarbeid I løpet av barnets tid i barnehagen, ønsker vi at barnet skal oppleve mestring, samtidig er det viktig at barnet får oppgaver som gir dem mulighet til å lære noe nytt og utvikle god selvfølelse. Alle barn får ikke oppleve alt samtidig selv om de går på samme avdeling. Vi deler barna inn i aldershomogene grupper flere timer hver dag, slik at de skal kunne få ulike utfordringer og at de skal oppleve at de lærer stadig mer, og at det blir balanse mellom det å oppleve mestring og å kunne strekke seg etter nye mål. Opplevelsene og erfaringene bygger på hverandre i progresjonsarbeidet. Barna vil jobbe i smågrupper og vil være prosjektrelatert. Vi jobber ut fra hva barna er interessert i og hva som fenger de i hverdagen. Dette er en spennende og krevende måte å jobbe etter, som gir oss voksne fine og gode erfaringer med å lytte til barn. Vi har delt inn progresjonsarbeidet vårt etter fagområdene Rammeplanen sier vi skal jobbe etter. Det er mange opplevelse vi ønsker barna skal få i sitt læringsmiljø, og vi tar hensyn til at barn utvikler seg ulikt og har ulike interesser. Aldersinndelingen er fleksibel men veiledende. Fagområde: Kommuniksjon, språk og tekst Alder Erfaringer og opplevelser barna skal få i sitt læringsmiljø 1-2 år - Liten avdeling - Bli kjent med lyder og rytme Bli kjent med hverandre Bli lest for pekebøker, sanger, bildebøker Barna skal få lytte og erfare Bruke språket aktivt i hverdagssamtalen bruke samtalen for kommunikasjon Språkgrupper 2-3 år Bli kjent med enkle rim og regler Bli kjent med enkle eventyr (bukkene bruse) Bruke språket aktivt Barnet skal bli lest for hver dag Mer dialog og samtale bruke «Steg for steg» aktivt Følge barnet i samtalen Rim og regler, sanger, bildebøker, eventyr tilgjengelig for alle Skille ut enkle lyder, rolleleik Øve på å følge enkel instruksjoner Språkgrupper 3-4 år - Stor avdeling - Lære primærfarger Barna skal bli lest for lengre fortellinger Bli kjent med bokstaver, symboler og tall Leike og tøyse med språket Lære å rime på egenhånd Kunne fortelle/gjenfortelle og fremføre Barna skal kunne sette ord på følelser Språkgrupper 4-5 år Mer aktivt bruk av «steg for steg» Bruke språket enda mer aktivt lære preposisjoner Barna skal få kjennskap til Engelsk Øve på å sortere/kategorisere Barna skal få øvelse i og lekeskrive med bokstaver, lyder og bokstavlyder Språkgrupper 5-6 år Skal øve på å skrive navnet sitt Kjennskap til alfabetet og tall Ordleker og enkle stavelser Skape tekst fra opplevelse både på Engelsk og Norsk som de voksne skriver ned Skal kunne prøve å fortelle vitser og gåter Språkgrupper Sette mer ord på følelser og meninger i kommunikasjon med barn og voksne Høytlesing og lange fortellinger - fortsettelsesbøker 9

10 10 Fagområde: Kropp, bevegelse og helse Alder Erfaringer og opplevelser barna skal få i sitt læringsmiljø 1-2 år - Litenavdeling - Kjennskap til smaker, konistenser og drikke og spise maten selv Utforske uteområdet Legge til rette for grovmotorisk lek Benevne kroppsdeler, egen kropp Benevne egne kroppsdeler Barna skal få uttrykke seg gjennom kroppen se dette som et av de 100 språk bringe det sammen med andre fagområder på en naturlig måte kroppslig mestring! Barns fysiske kontakt med andre barn er viktig Øve på å klatre på ting, gå i trapper, reise seg opp når man faller Gjøre barnet bevisst på at det har tisset eller bæsjet. Slik at de etter hvert kan si fra selv. Pusse tenner Ivareta at barna får nok hvile i løpet av dagen 2-3 år Selvstendighetstrening Forsyne seg selv, smøre Øve på finmotoriske aktiviteter, blyant og pinsettgrep Øve på påkledning og håndvask Være mye ute i variert terreng små konkurranser Sykle på trehjulssykkel Være med kjøkkenassistenten når det lages mat 3-4 år - Storavdeling - Alt av utstyr skal være tilgjengelig for barna, slik at de kan Klippe, lime og male når de selv ønsker Barna skal få økende utfordringer ute, hoppe, kaste, hinke og sparke De skal få et bevisst forhold til hygiene, vaske hender etter toalett og før mat osv Pusse tenner Ivareta at barna får en hvilestund i løpet av dagen Barna skal få mulighet til dans og musikk Være med kjøkkenassistenten når det lages mat På tur med sekk 4-5 år Videreutvikle forståelsen for hygiene Barna skal få god tilgang til store områder å bevege seg på i barnehagen og nærmiljøet Motoriske aktiviteter for alderen sports «klubber»/grupper Være med kjøkkenassistenten når det lages mat Mer krevende turer med sekk 5-6 år Snakke om og vise respekt for ulikheter for hvem vi er og hva vi greier /mestrer Mer konkurranser/turneringer På større turer i vår kommune og byer i nærheten Ha ansvar for høsttakkefest Lære tradisjonelle leker; rødt/grønt lys, stiv heks osv Fagområde: Kunst, kultur og kreativitet Alder Erfaringer og opplevelser barna skal få i sitt læringsmiljø 1-2 år - Litenavdeling - Barna skal få ulike sanseopplevelser barna skal få «ta og føle» Gi barna tid til å utforske ulike materialer Barna skal tidlig bruke blyant Barna skal få tilgang på store flater i sin jobbing med sansene Bruk av konkreter Kari og Ola Dukker skal være tilgjengelig til dukketeater o bruk i hverdagen Barna skal bli lest og sunget for hver dag Barna skal få møte bøker 2-3 år Barna skal få ytterligere erfaringer med ulike materialer La barn skape sine egen opplevelse Gi barna et mangfold av muligheter til sanseopplevelser med forming, musikk, dans, drama og språk Barna skal ha tilgang til utkledningstøy Lage enkle skuespill og framføringer Barna skal få bli lest for hver dag Barna skal utvide blyanttegningene sine Bli kent med ulik litteratur(bøker, flanellograf, overhead, pc, lydbøker..) 3-4 år - Storavdeling - Gi barna godt egnede områder for å holde på med fantasilek Barna skal kunne tegne rundinger som igjen blir til hodefotinger Barna skal kunne tegne rette streker Utvide rolleleken med godt tilegnet utstyr som barna er med selv og bestemmer Barna skal tegne og uttrykke seg etter bestemte temaer, prosjekter man jobber med Legge til rette for at barna skaper DET de vil NÅR de vil 4-5 år Å være sammen om kulturelle opplevelse og å gjøre eller skape noe felles bidrar til samhørighet, det skal barna få god trening i Utforske naturen mer og undre seg, og la barna få utfolde sin kreativitet Barna skal få møte mer kompliserte uttryksformer som toving, sying, snekkering Vi skal jobbe for at skapergleden blomstrer! Gammel norsk barnekulturfomidling med sangleker og bevegelsesleker Barna får mer tilgang på biblioteket med egne oppsatte lesestunder 5-6 år Gi barna mer inntrykk fra utenfor barnehagen og inn til barnehagen (eksternt ) som har med KKK å gjøre, både kunst, kultur, drama, musikk, dans Barna skal få mer tilgang på REMIDA utstyr, mer utradisjonelle og avanserte materialer Barna skal få tur til museum, teater og Portåsen etc

11 Fagområde: Natur, miljø og teknikk Alder Erfaringer og opplevelser barna skal få i sitt læringsmiljø 1-2 år - Litenavdeling- Barna skal få opplevelser de ulike årstidene ute i barnehagen Barna skal få erfaring med de varierte underlagende som finnes Legge til rette for at barna kan få utforske utemiljøet 2-3 år Barna skal lære hva man skal ha på seg av klær i de ulike årstidene. Vi er ute i allslags vær Oppleve gleden ved å ferdes i naturen Ta med ting fra naturen som det kan forskes videre på i barnehagen Snakke om været; sol-regn-snø-vind og årstidene; vår- sommer- høst vinter Bli kjent med noen dyrelyder 3-4 år - Storavdeling - Tidlig innsats for miljøvern Få erfaring med og kunnskaper om dyr, vekster og deres gjensidige avhangighet og betydningen for matproduksjon Oppleve naturen og undring over naturens mangfoldighet 4-5 år Lære mer om dyr i havet, planter, insekter og fugler Lære mer om hva skjer med naturen i de ulike årstidene 5-6 år Få mer kunnskap og gjøre enkle eksperimenter man kan gjøre med naturen eks is,vann Få kunnskaper om hva som skjer i løpet av et døgn sol, måne Få kunnskaper om lyn, torden naturens kretsløp Bygge på og videreutvikle barnas erfaringer med tekniske leker og teknikk i hverdagen (konstruksjon, IKT, filmskaping etc) Fagområde: Etikk, religion og filosofi Alder Erfaringer og opplevelser barna skal få i sitt læringsmiljø 1-2 år - Litenavdeling - Skape rom for opplevelser og undring Bruke enkle symboler ved formidling av høytider Hjelpe barna i konfliktsituasjoner Bruke barnehagens verdigrunnlag bevisst i arbeidet med barna 2-3 år La undringen bli mer en samtale, historie og fortelling Kjenne til enkle symboler på kristne høytider og tradisjoner Jobbe mer aktivt med hvordan vi skal være mot hverandre som mennesker Bruke mye tid med barna ved å snakke om hva som er rett og galt, knyttet til menneskeverd og dyr. Barna skal få tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier 3-4 år - Storavdeling - Fortellingene rundt kristne høytider og andre religiøse feiringer kan bli mer utdypet Barnehagen skal bidra til at barna utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturelle og religiøse eller livssynsmessig tilhørighet 4-5 år Nestekjærlighet og støtte i egen identitet er relevant jobbing med barna 5-6 år Barna skal kjenne mer til andres religiøse helligdager og hvordan disse blir markert. De skal få mer forståelse og toleranse for ulike kulturer og måter å leve på 11

12 Fagområde: Nærmiljø og samfunn Alder Erfaringer og opplevelser barna skal få i sitt læringsmiljø 1-2 år - Litenavdeling - Barna skal få bli kjent med barnahagen og menneskene som har tilknytning der. Få oppleve at hjemmet og barnehagen har en dialog og at det henger sammen Barna skal få delta og føle at de er en del av et felleskap i mindre og større grupper Få oppleve trygge rammer og omsorg i hverdagen Være en del av et fellesskap Oppleve likestilling mellom kjønn Barna skal få gå på små turer utenfor barnehagen i nærmiljøet Erfaring med all slags vær og føre Barna skal være i smågrupper 2-3 år Gå på korte turer i nærområdet;grøtterudbakken, kunstgresset, Spinneriet Bli kjent med ulike personer som er innom barnehagen i løpet av en dag De skal bli kjent med fadderordningen på våren før de skal på stor avdeling Sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv og andre; konsekvens, grensesetting, samarbeidende voksne 3-4 år - Storavdeling - Få opplevelse i nærmiljøet som; klatrefjellet, Huldreheim, Indianerbyen, Karindammen, Killingrud Vise interesse for barnas bomiljø Bruke metodisk arbeid som Steg for steg for å forebygge mobbing og rasisme La barna oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter. La barna erfare at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap 4-5 år La barna bli kjent med historiske endringer i nærmiljøet;solberg spinneri, og navn knyttet til avdelingene Bruke barnekonvensjonen, SOS barnebyer som gjennomgående tema Barna skal ta i mot nye barn i barnehagen og vise de rundt som en del av fadderordningen Fagområde: Antall, rom og form Alder Erfaringer og opplevelser barna skal få i sitt læringsmiljø 1-2 år - Litenavdeling - La barna få utforske rom; erfare plassering og orientering Sortere og sammenligne størrelser og former La barna få kjennskap til at man kan bygge med ulike former og elementer Få kjennskap til tallene 1-3 gjennom hverdagsaktiviteter Få bruke enkle puslespill 2-3 år Skal kunne telle til tre Bruke puslespill mer aktivt Bruke bevisst begreper som trekant, firkant og sirkel i leken med barna tellebøker og puttekasser Barna skal erfare, utforske størrelser og former 3-4 år - Storavdeling - Videreføre opplevelser og erfaringer fra småbarnsavdelingen Mer fokus på prosjekter hvor vi jobber ut fra barnas opplevelse og interesser Undre seg sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelser og antall Rommene i barnehagen skal ha materiell som stimulerer og gir erfaringer 4-5 år Stimulere barnas evne til å bruke språket som redskap for logisk tenkning Tilby materiell som innbyr til klassifisering, ordning, sortering og sammenligning Barna skal kjenne tallene opp til 10 Barna skal ha mer varierte og utfordrende spill tilgjengelig 5-6 år La barna følge sine impulser, la de utforske og oppdager nye mønstre og former Barna skal kunne få erfaringer med måleredskaper, avstand, tid, vekt og volum Barna får øvet på å skrive tallene fra år La barna får mer frie tøyler, hvor vi følger mer deres interesse i hverdagen La barna ha god tilgang til andre virkemidler til å utdype og utforske temaer Bruke nærmiljøets arbeidsplasser aktivt Barna skal få utvidet kjennskap til områdene rundt barnehagen og i vår egen kommune. De vil få tur til Portåsen og til Oslo 12

13 Samarbeid Foreldresamarbeid For at man skal kunne sikre gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem er det viktig med et godt foreldresamarbeid. I løpet av barnehageåret, kan man gjerne dele foreldresamarbeidet inn i to samarbeidsformer. På den ene siden er det foreldremøter og foreldresamtaler, på den andre siden er det spontane samtaler ved bringing og henting. Denne formen er den som skjer oftest, og er derfor svært viktig for at barnet skal ha best utbytte av barnehagehverdagen. Både foreldre og personale må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og et verdigrunnlag som det er personalets oppgave å forvalte. Både foreldre og barnehagen har behov for å sam arbeide med ulike hjelpeinstanser. Ved samarbeid må bestemmelsene om taushets og opplysningsplikt i barnehageloven og annet regelverk overholdes. Vi ønsker her å nevne noen av de viktigste samarbeidspartnere: Grunnskolen Rammeplanen forplikter barnehage og skole å samarbeide om overgangen barnehage skole. I Nedre Eiker har det blitt utarbeidet retningslinjer for hva barn bør kunne før skolestart, og kommunen skal også i årene framover jobbe for et mer samarbeid barnehage og skole. Barneverntjenesten Gjennom vår daglige, nære kontakt med barn er vi i barnehagene i en sentral posisjon i forhold til å kunne observere og motta informasjon om barns omsorg- og livssituasjon. Barnehagen og barnevernet er to av flere aktører som bidrar til å skape trygge oppvekstvilkår for barn. Vi har gode relasjoner til barnevernstjenesten i Nedre Eiker. Helsestasjonen Helsestasjonen er foreldrenes og barnehagens mest felles samarbeidspartner. Vi samarbeider om barn med særskilte behov og sakkyndig innsats ved ulike problemstillinger. Vi ønsker i større grad å samarbeide med helsestasjonen ikke minst i forhold til tidlig innsats hos barn. Det kan være mye forsatte har blitt veiledet i hos helsestasjonen og som vi i barnehagen ønsker å bygge videre på. Vi har veiledningskompetanse i vår pedagogiske bemanning som vi godt kunne tenke oss å tilby foresatte. Dette kommer vi til å jobbe mer med i årene framover. PPT og fagteam Den pedagogisk-psykologiske tjenesten er en av de faglige instansene som kan gi en sakkyndig vurdering vedrørende barns funksjonsevne. De gir oss råd og veiledning i barnehagen. Her er som regel foreldre aktivt med i samarbeidet. 13

14 Et kompetent personale Barnehagens ansatte er vår viktigste kvalitetsfaktor. Det stilles stadig nye krav og utfordringer til oss som jobber i barnehagen, og det fører til økt behov for kompetanseheving. Dette er noe vi tar på alvor, og det utarbeides hvert år en kompetanseplan for hver enkelt ansatt. Det er mange faktorer som spiller inn for at vi skal få økt kompetanse, og en faktor er viktigheten av å kunne få nye impulser. senere år brukt mye tid og engasjement på å utvikle gode, tydelige og modige ledere. Dette vil vi også bruke mye tid på i år. Vi har vært så heldige at det er flere som utdanner seg som Barne- og ungdomsarbeidere av assistentene i barnehagen og det setter en større standard på barnehagen. Reggio Emilia pedagogikk er et gjennomgående tema for all opplæring i vår barnehage. Parallelt har vi de Kompetanseplan for personalet 14 I kommende periode vil vi prioritere kompetanseheving på følgende områder: 1. Pedagogrollen med fokus på Rollelek 2. Fokus på implementering av prosjektarbeid og dokumentasjonsmetoder 3. Redagogrollen med fokus på prosjektet; «Å lese for barn» I tillegg for lederteamet 1. Utøvelse av modig og tydelig ledelse 2. Lederrollen på vei mot «superledelse i prosjekt» VURDERINGSARBEID Alt pedagogisk arbeid gjennomgås og vurderes på ulike måter i gjennom et barnehageår. Vi har satt opp en plan for vårt vurderingsarbeid, slik at vi kan sammenligne resultater for å sikre at vi jobber i riktig retning. Å øke kvaliteten på det pedagogiske arbeidet er vårt overordnede mål for vurderingsarbeidet. 1. Barna Barna deltar i vurdering av arbeidet. Dette gjør de gjennom prosjektene, hvor de deltar i diskusjoner, legger fram sitt arbeid og lager utstillinger. 2. Personalet Personalet vurderer gjennom at prosjektene gjennomgås og kritisk evalueres. Personalet gir hverandre tilbakemeldinger underveis og ved avslutninger av prosjekter. 3. Foresatte Foresatte blir invitert til utstillinger, hvor barn og personalet legger fram arbeidet som har blitt gjennomført. Foresatte kan få mulighet til å kommentere underveis når prosjektene dokumenteres og prosessen synligjøres på hjemmeside og utstillinger.

15 Det man hører glemmer man, det man ser husker man, det man gjør forstår man. Loris Malaguzzi VURDERINGSPLAN Område: Mål: Hva skal vurderes: Hvor er de voksne når barna er i Rollelek Hvem skal vurdere: Hvordan vurdere: Når Område: Mål: Hva skal vurderes: Hvem skal vurdere: Hvordan vurdere: Når Område: Mål: Hva skal vurderes: Hvem skal vurdere: Hvordan vurdere: Når Område: Mål: Hva skal vurderes: Hvem skal vurdere: Hvordan vurdere: Når Område: Mål: Hva skal vurderes: Hvem skal vurdere: Hvordan vurdere: Når 1. Pedagogrollen med fokus på Rollelek Barnehagen skal være tilrettelagt for Rollelek og voksne skal være tilstede Barnehagens rom Ansatte Ansatte Video, samtaler Desember og Mai 2. Fokus på implementering av prosjektarbeid og dokumentasjonsmetoder Vi skal konstant jobbe med prosjekter og utøve god dokumentasjon Prosjektene våre Ansatte, barn og foresatte Samtaler, undersøkelser November, april og underveis i prosjekter 3. Redagogrollen med fokus på prosjektet; «Å lese for barn» Å bruke biblioteket mer aktivt, samt lese for barn hver dag Biblioteket, og når og hvor ofte man leser for barn Ansatte og barn Video, samtaler Oktober og februar 1. Utøvelse av modig og tydelig ledelse Pedagogene skal bli tryggere i sin rolle som leder Kvalitetskriteriene Ansatte Video, samtaler og observasjon September og Mars 2. Lederrollen på vei mot «superledelse i prosjekt» Pedagogene skal lede prosjekter fra ide til slutt på en måte som er i Reggio Emilias ånd Kvalitetskriteriene Ansatte Video, samtaler og observasjon September og Mars MERKEDAGER Måned: Dato: Aktiviteter: September 9 Planleggingsdag 24 Foreldremøte November 4 Planleggingsdag Desember 12 Luciafeiring Januar 21 Planleggingsdag Februar 20 Karneval Mars 16 Foreldremøte April 27 Planleggingsdag Juni 19 Planleggingsdag Håper denne årsplanen ga deg mye informasjon om våre tanker om barn og deres hverdag. Årsplanen er til for å sikre at alt vi gjør i barnehagen, er til beste for alle som er involvert i vår bedrift! 15

16 Gjennom pedagogisk dokumentasjon har vi mulighet til å se barnet på nytt om og om igjen og vi gjør oss synlige for oss selv. LYSVOLD DESIGN. Foto: Tom Atle Bordevik Hellevi, Lenz Taguchi 16 Skyttelveien Barnehage AS. Skyttelveien 2, 3057 Solbergelva. Tlf:

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Progresjonsplan for Stenseth barnehage

Progresjonsplan for Stenseth barnehage Progresjonsplan for Stenseth barnehage Vi har delt inn progresjonsplanen vår etter fagområdene som Rammeplanen sier vi skal jobbe med. Aldersinndelingen er veiledende og fleksibel, og barnas utvikling

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage.

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Vår 2014 1 Hei! Dette er en halvårsplan for vårhalvåret 2014. Vi er fortsatt den samme barnegruppa, så vi vil holde på fokuset vi hadde i høst med

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Årsplan 2015/2016/2017. barnehage

Årsplan 2015/2016/2017. barnehage Årsplan 2015/2016/2017 Lerberg barnehage Styreren har ordet Det er med glede vi i Lerberg barnehage presenterer årsplanen vår. Vi mener den på en god måte viser grunnverdiene og det vi står for, hvordan

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage PROGRESJONS- PLAN Ness OS avd barnehage Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Vi har laget en progresjonsplan som omhandler fagområdene. Arbeidet med fagområdene

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Detaljer

Avdeling Malangseidet

Avdeling Malangseidet Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2016-2017 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen barnehager VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 1 VÅR VIRKSOMHET BYGGER PÅ Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Enhetsavtalens mål, kjennetegn

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Lia barnehage. progresjonsplan og kalender. Innhold

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Lia barnehage. progresjonsplan og kalender. Innhold Oslo kommune Bydel Alna Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia.bhg@oslo.kommune.no Telefon: 23479600 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst.

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Sette ord på begreper, øke begrepsforståelse Bruke sanger, rim, regler og tallremsen Bevegelsessanger Leke med språket Lese bøker og bruk av bilder Samlingsstund

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer