Samferdsel i Nord-Trøndelag (Trøndelag)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samferdsel i Nord-Trøndelag (Trøndelag)"

Transkript

1 Samferdsel i Nord-Trøndelag (Trøndelag) Samkommunen Levanger - Verdal Tor Erik Jensen 8. april 2013

2 Organisering

3 Overordnet mål for transportpolitikken til Nord- Trøndelag fylkeskommune Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling

4 Styrende dokument i transportpolitikken Nasjonal transportplan Regional Transportplan Fylkesvegplan

5 Samferdsel - Infrastruktur Veg fergeleier, bruer, tunneler gang- og sykkelveger Jernbane Flyplasser Havner IKT samband (bredbånd)

6 Samferdsel - Transport Gang og sykkel (transport og mosjon ) Buss/ drosje (rutetilbud, skoleskyss, Bestillingstransport, transport- og drosjeløyver) Båt (rutetilbud persontrafikk, gods) Tog (gods, persontrafikk) Fly (rutetilbud, charter) Logistikk knutepunkt

7 Regional Transportplan Viktigste transportbehov Behov for reisetidsforbedring mellom Trondheim og Steinkjer - mer av vegtrafikken over på bane Behov for bedre framkommelighet på hovedvegnettet i regionen, særlig på E6 og E39 Behov for bedre tilrettelegging for gods på sjø og bane Behov for mer helhetlig virkemiddelbruk i transportytelsene for persontransport

8 Tilrettelegging for gods på sjø og bane Logistikk-knutepunkt

9 E6 Trondheim Steinkjer Anbefalt konsept moderniseringskonseptet (K1) i KVU Firefelts veg mellom Trondheim Stjørdal (fartsgrense 90 km/t) To-/trefeltsveg med midtrekkverk Stjørdal Steinkjer (fartsgrense 90 km/t) Investering 11,0 mrd kr Reisetid på veg ca. 1:20 Togtilbud med 15 min frekvens Trondheim Stjørdal, 60/30 Stjørdal Steinkjer Elektrifisering av strekningen Trondheim Steinkjer Ny Forbordfjellet tunnel (dobbeltspor til Åsen, videre forlengelse av kryssingsspor) Etablering av dobbeltspor på strekningen Trondheim - Stjørdal Investering 12,7 mrd kr Reisetid på bane ca. 1:19 9

10 KVU strekningen E6 Strekningen Trondheim Steinkjer er 120 km lang Inndelt i 3 delstrekninger Trondheim Stjørdal 33 km Stjørdal Åsen 24 km Åsen Steinkjer 63 km 10

11 NTP-forslag Trondheim-Steinkjer Tabellen viser transportetatenes forslag ( mill. kr.) Planteknisk ramme Ramme + 20 % Ramme + 45 % Prosjekt Finans STAT Finans ANNEN Periode Periode Periode Være-, Stavsjøfjell-, Hell-tunnelene (nye løp) Kvithammar Åsen (start) Selli Asp (ny trase m/midtrekkverk) Trønderbanen (elektrifisering) Hell Værnes (dobbelspor) ????? SUM (v/ ramme + 45 %)

12 FYLKESVEGPLAN Kommunenes innspill gjennom dialogmøter høsten 2012 Innspill til høringsutgaven med frist 19 april Vedtas i Fylkestinget juni 2013

13 Omtale i media

14 Grunnlag for planarbeidet Økonomiplan for , fylkestingsak nr. 12/75 Strateginotat for fylkesvegplanen , fylkestingsak 12/36 Økonomiplan - Vegplanperiode Drift og vedlikehold Investering Tabellen over viser alle beløp i 2013 kroner. Moms er inkludert for investeringer og drift og vedlikehold er oppgitt uten moms. Beløpene for 2017 er en videreføring av økonomiplanens 2016-beløp

15 Drift og vedlikehold ulike kontraktstyper Drifts- og vedlikeholdsoppgaver som inngår i femårige driftskontrakter Vedlikeholdsoppgaver som inngår i fagkontrakter (ett- eller flerårige) Vinterdrift Asfalt Grøfter og stikkrenner Vegmerking Kantslått Grøntskjøtsel Hull-lapping Rekkverk Renhold Fjellsikring Grusing Skiltfornying Vegutstyr Veglys - og mer Bru og fergekai Pumper

16 Drift- og vedlikeholds- kontraktene

17 Drift og vedlikehold utfordringer Sammenligning av økonomiske rammer i inneværende vegplanperiode med kommende periode Vegplanperiode Differanse tallverdi,eksklusive moms Utfordringer på drift-og vedlikeholdssida: Overtagelse av flere G/S-veger, ferister og gatelys Nye standardkrav vintervedlikehold Mindre økonomiske rammer enn behov

18 Mill. kroner (2012) Forfall Estimert kostnad for å fjerne forfall og gjennomføre tilhørende oppgradering på fylkesvegnettet (45-75 mrd kr) pr fylke (med spenn for usikkerhet)

19 Mill kroner (2012) Forfall i Nord- Trøndelag 1000 Nord-Trøndelag Tunnel Drens- og avløpsanlegg Vegfundament og vegdekke Vegutstyr og miljøtiltak Bru Kai

20 Vedlikehold - forfall

21 Fordeling av investeringstiltak 58% 37% 4%

22 Foreslåtte tiltak i Levanger og Verdal Strekningsvise investeringer Havnekrysset øst Forfallsprosjekt fv. 757, 758, 72 Forsterkning med asfalt prioriterte vegstrekninger fv. 111 Gullberget- Ronglan fv. 112 Ronglan X fv Ekne fv. 132 Mule-Kolberg ffv. 134 Røstadlia x fv. 774 SalthammerX E6 v.151 Valstad xfv.72 Heitlo x fv.131 fv.164 Stiklestad- Lundskin m arm fv. 163 Stiklestad Krog + 3 veger på marginal-liste

23 Vegplanens handlingsprogram Gang- og sykkelvegprosjekt i Verdal og Levanger Fortsettelse av oppstartede tiltak Fv. 166 Minsås- Lein Fv. 167 Holte- Minsås Fv. 119 Lysaker- Korsen Fv. 759 Vallum-Hallem Nye Gang- og sykkelvegtiltak Fv. 65 Havnevegen Fv. 757 Vuku (på marginalliste)

24 Mindre investeringstiltak Trafikksikkerhetstiltak 24 millioner kroner Punktvis forsterkning 10 millioner kroner Miljø og servicetiltak 4 millioner kroner Kollektivtransport og universell utforming 4 millioner kroner Underganger og flaskehalser 5 millioner kroner Planlegging Planlegging 40 millioner kroner

25 Kollektivtransport i Nord-Trøndelag Stamruter Tilbringertransport Servicetransporter Samordning med andre offentlige betalte transporter Alle kommuner i Nord-Trøndelag All grunnskole (120) og videregående skole (13) Skyssberettigede elever: Årlig innkjøpsverdi : ca. 185 millioner Årlig kilometerproduksjon : 7,5 millioner + + Ca TT brukere

26 EU regler fra påvirker hvordan kollektivtransport i NT skal organiseres Fylkesrådets innstilling til vedtak i apriltinget 2013: Fylkestinget ønsker at kjøp av kollektivtransport fortsatt skal foregå i egen organisasjon. Dette gir den beste formen for politisk styring av tjenestene. Bruttokontrakter velges som kontraktsform. Andre vurderte organisasjonsformer: Etablere et eget administrasjonsselskap Kjøpe oss inn i AtB Tredeling med Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag Etablere eget rutebilselskap (fylkesbilene)

27 Tilrettelagt transport for funksjonshemmede Formålet med fylkeskommunens tilrettelagte transport er å gi funksjonshemmede som er avhengig av dør - til- dør - transport et transporttilbud, slik at de har en mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkning. Målet er et mer tilgjengelig samfunn, hvor flest mulig av dagens TT- brukere skal kunne benytte den ordinære kollektivtransporten, inklusive bestillingstransport/ serviceruter som er åpne for alle. Samordning mellom TT og bestillingstransport 1,5 % brukere - Ikke lovpålagt Ikke en særtransport men et tilpasset kollektivtilbud

28 Gods- og drosjeløyver I følge yrkestransportlova er fylkeskommunen er løyvestyresmakt for: 4. Løyve for persontransport med motorvogn 5. Løyve for godstransport med motorvogn 9. Behovsprøvd løyve for persontransport med motorvogn utanfor rute Type løyve Antall i Nord-Trøndelag Godstransport Turvogn Drosje Selskapsvogn

29 Mens vi venter på NTP

Innhold. Fylkesvegplan 2014-2017, vedtatt juni 2013

Innhold. Fylkesvegplan 2014-2017, vedtatt juni 2013 Innhold 1 Om fylkesvegplanen... 3 2 Transportsystemet i Nord -Trøndelag... 3 2.1 Fylkesvegnettet... 4 2.2 Fylkeskommunens øvrige transportansvar... 6 2.3 Andre aktører i transportsystemet... 6 3 Mål...

Detaljer

Sakliste møte nr 3 i Samarbeidsutvalget mellom Levanger kommune og næringslivet

Sakliste møte nr 3 i Samarbeidsutvalget mellom Levanger kommune og næringslivet 1 Sakliste møte nr 3 i Samarbeidsutvalget mellom Levanger kommune og næringslivet Torsdag 24. mai kl 13.30-15.30 Møterom 3008. Sak 1/2012 Sak 2/2012 Sak 3/2012 Orientering fra Verdal Næringsforum v/leder

Detaljer

Vi starter kl. 16.00 med en middag på spiserommet. Møtestart blir kl. 16.45. Verdal, 5. desember 2011. Bjørn Iversen ordfører (s)

Vi starter kl. 16.00 med en middag på spiserommet. Møtestart blir kl. 16.45. Verdal, 5. desember 2011. Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.12.2011 Tid: 16:00 OBS

Detaljer

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Bjørn Kavli Samferdsels- og miljøsjef Troms fylkeskommune Infrastruktur og kommunestruktur Senterstruktur Bo og arbeidsmarked Vegutvikling Kollektivtransporten

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer

Meld. St. 26. (2012 2013) Melding til Stortinget. Nasjonal transportplan 2014 2023

Meld. St. 26. (2012 2013) Melding til Stortinget. Nasjonal transportplan 2014 2023 Meld. St. 26 (2012 2013) Melding til Stortinget Nasjonal transportplan 2014 2023 Meld. St. 26 (2012 2013) Melding til Stortinget Nasjonal transportplan 2014 2023 Oversikt over innhold 1 Innledning og

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23

Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23 Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23 Del 1: UTFORDRINGER Høringsdokument datert 7. desember 2012 Sør-Trøndelag fylkeskommune Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23 Høringsdokument del 1: UTFORDRINGER

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 26/13 Godkjenning av

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger 2015-18. Vedlegg til Regional transportplan 2014-23

Handlingsprogram for fylkesveger 2015-18. Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 Handlingsprogram for fylkesveger 2015-18 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 Innhold 1 Forord... 3 2 Målsetning, strategiske føringer og ambisjoner... 3 3 Organisering av fylkesvegnettet og sams

Detaljer

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE Oppdragsgiver Fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Rapporttype Delrapport 1 2011-05-19 REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE TRANSPORTSTRØMMER OG UDEKKET TRANSPORTBEHOV TRANSPORTSTRØMMER

Detaljer

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE Oppdragsgiver Fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Rapporttype Delrapport 1 2012-03-26 REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE TRANSPORTSTRØMMER OG UDEKKET TRANSPORTBEHOV Revidert

Detaljer

Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009

Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009 Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009 FFD: 2/2006 FORORD Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009 er en sammenslåing av tidligere planer, bl.a. Fylkesvegplan 1999-2007 med handlingsprogram 2002-2005, Transportplan

Detaljer

Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019. Handlingsprogram 2011-14

Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019. Handlingsprogram 2011-14 Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019 Handlingsprogram 2011-14 Høringsutkast mars 2010 1 Forord 3 1. STATUS VED INNGANGEN TIL PLANPERIODEN 4 1.1 Generelt 4 1.2 Fylkesvegnettet 5 2. FØRINGER 9 2.1 Nasjonale

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Fylkesveger i Vest-Agder 2010-2013 side 2 av 40 Forord Fra 2010 har fylkeskommunen som følge av regionreformen ansvar for alle viktige regionale

Detaljer

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE Oppdragsgiver Fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Rapporttype Delrapport 1 2011-05-19 REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE r TRANSPORTSTRØMMER OG UDEKKET TRANSPORTBEHOV 3 (57)

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Befaring på Nedre Romerike 4.juni 2014

Detaljer

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013 Handlingsprogram for kollektivtransport Godkjent i fylkestinget 5.2.23 Buskerud fylkeskommune Samferdselsavdelingen januar 24 Forord Fylkestinget i Buskerud vedtok den 4. juni 22 Kollektivtransportplan

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 90/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Behandling:

Detaljer

Det er lunsj før vi dreg på synfaring i kommunen. Det vert orientering i bussen av ordførar m.fl.

Det er lunsj før vi dreg på synfaring i kommunen. Det vert orientering i bussen av ordførar m.fl. Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Aure Gjestegård, Aure Dato: Onsdag 01.06.2011 Tid: 11:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019

Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019 Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019 Vedtatt i Fylkestinget 21. juni 2010 Handlingsprogram 2011-14 1 Forsidebilde: Fv 651 Dale Svineroi, Tor Jørgen Naas Melås 2 Forord 5 1. STATUS VED INNGANGEN TIL PLANPERIODEN

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune FORVALTNINGSREVISJON Økonomistyring Drift og vedlikehold av fylkesveger Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Sør-Trøndelags

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 16.04.2015 kl. 13:30

Detaljer

St.meld. nr. 24 (2003 2004) Nasjonal transportplan 2006 2015

St.meld. nr. 24 (2003 2004) Nasjonal transportplan 2006 2015 St.meld. nr. 24 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 4.1 Transportsystemets funksjon 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Bedre hurtigbåt Fosen Trondheim

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

forslag til 2014-2023

forslag til 2014-2023 forslag til NasjoNal transportplan 2014-2023 AVINOR JeRNBANeVeRKeT KYSTVeRKeT STATeNS VegVeSeN februar 2012 forord Forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023 er de statlige transportetatenes og avinors

Detaljer

«Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet i Region Namdal» - beslutning om prioriteringer

«Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet i Region Namdal» - beslutning om prioriteringer Saksbehandler: Susanne Bratli SAKSFREMLEGG «Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet i Region Namdal» - beslutning om prioriteringer Behandles i: Styringsgruppa 08.12.14 Region Namdal

Detaljer

Regional utviklingsavdeling Årsmelding 2013

Regional utviklingsavdeling Årsmelding 2013 Regional utviklingsavdeling Årsmelding 2013 Et livskraftig Nord-Trøndelag med tilvekst, bærekraft og balanse. Innholdsfortegnelse 1. REGIONAL UTVIKLINGSAVDELING (RUA)... 3 2. ARBEIDSFORM... 3 2.1 SAMARBEID

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 03.12.2014 Tid 14:00 Program 10.15 Avreise fra Sonja Henies

Detaljer