Konseptvalgutredningene i regionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konseptvalgutredningene i regionen"

Transkript

1 Konseptvalgutredningene i regionen Samarbeidsforum for Samferdsel i Midt-Norge Stjørdal 28. april 2011 Kjetil Strand Statens vegvesen Region midt

2 Grunnlag for NTP , veg Riksvegutredninger Eksisterende stamvegutredninger gjennomgås og revideres Rutevis gjennomgang Ferdig Oktober 2010 Konseptvalgutredninger E39 Skei Ålesund (Moa) E39 Ålesund (Moa) Krifast E39 Krifast Liabø E6 Trondheim Steinkjer E6 Oppland grense Melhus

3 Konseptvalgutredninger E39 Sentralt tema: Fjordkryssinger Prosjekt E39 Fergefri kyststamveg Delprosjekt Teknologi Region Vest Delprosjekt Samfunnsnytte Region midt De tre KVU ene ifor E39 i vår region er kommet ulikt: Skei Ålesund levert med anbefaling Ålesund bergsøy og Bergsøy Valsøya i avslutningsfasen Krav om overbygningsdokument

4 Teknologiprosjekt E39 Prosjektgruppe, region vest Ser på mulighetsrommet Dagens teknologi Sannsynlig teknologisk utvikling, muligheter i framtida Hengebruer Flytebruer Rørbruer Ikke undersjøiske tunneler Ut fra forventet kunnskapsutvikling

5 Teknologiutvikling, fjordkryssingar pr vår 2009 Undersjøiske tunnelar kontinuerleg utvikling så langt 7,9 km lengde, 287 muh. Hengebruer så langt hovedspenn på 1310 m, 200 m høge tårn Flytebruer lite har skjedd sidan Nordhordlandsbrua vart opna i 1994 Rørbruer lite har skjedd sidan Høgsfjordprosjektet vart skrinlagt i 2000 Senketunnel Bjørvikatunnelen 2010 Bruk av plattformer som fundament, eller strekkstagforankra flytande pontongar??

6 Konsepter Volda - Ålesund

7 Konsept: VÅ-K0/ K1 Eks.E39 + ferje 30 min / 20 min

8 Konsept: VÅ-K2/K3 Ny E39 Hareid + HAFAST(tunnel / bru / rørbru)

9 Konsept: VÅ-K4 Ny E39 Ørstafj. + utb.vartdal + ferje F S (20 min)

10 Konsept: VÅ-K5/K6 Ny E39 Ørstafj. + flytebru/ tunnel Storfjorden.

11 E39: Volda - Ålesund REISETIDER Reisetider/kostn E39 Volda - Ålesund Reisetid min Serie1 0 E39 Dagens VÅ - K2: 9,9 mrd VÅ - K5: 9,7 mrd Konsept

12 E39: Skei - Ålesund REISETIDER Reisetider: Skei - Ålesund Reisetider Min Serie E39 Dagens Konsept(lengst/kortest SV-kortest

13 Sulafjorden(Kostnad: 12 mrd) Lengde hovedspenn: 3100m Tårnhøgde: 390m Seglingslei: 300m x 70m 390m 3100m

14 Rørbru - Strekkstagforankra -150m

15 Storfjorden, Festøy-Solevåg: 13,5 mrd Lengde hovedspenn: 3400m Tårnhøgde: 420m Splitta bjelke: 2x(12,9m x 2,5m) 420m 3400m

16 Storfjorden Flytebru/Hengebru: 6,4 mrd Endeforankra Lengde flytedel: 3780m

17 Ålesund Bergsøy Liabø KONSEPTER SOM UTREDES 17

18 K4 K2/K3 K1 K5 K3 K2 18

19 SAMMENSTILLING TRAFIKKMENGDER PÅ E39 OVER ROMSDALSFJORDEN 19

20 AVSTAND OG REISETID ÅLESUND - MOLDE 20

21 Konsepter for kryssing av Halsafjorden

22 Konsepter for kryssing av Halsafjorden K1 Forbedret fergetilbud 20 minutters frekvens K2 Undersjøisk tunnel 4 mrd, 13 km K3 Flytebru 8 mrd, 3 km K4 Hengebru 8 mrd, 2 km

23 Status Ulike kryssingsmetodar Hengebruer: Lengste hovedspenn: Hardangerbrua 1310 m Storebælt 1624 m Akashi-Kaikyo Bridge 1991 m Messinastredet 3300 m Sulafjorden 3100 m Storfjorden 3400 m Julsundet 1500 m Halsafjorden 2000 m

24 Status Ulike kryssingsmetodar Flytebruer: Nordhordlandsbrua: (flytedelen) 1246 m (separate pontongar, endeforankring) Evergreen Point Floating Bridge 2300 m (kontinuerlig pontong, sideforankring) Sulafjorden: 3700 m Storfjorden 3100 m Sekkfast 3300 m Halsafjorden 3000 m

25 Status Ulike kryssingsmetodar Neddykka rørbru: (Ingen er bygde hittil) Høgsfjordbrua: 1400 m Prototype Kina: 100 m Sulafjorden 2400 m

26 KVU E6 Oppland gr - Melhus Mandat mottatt 7. mars 2011 Nytt navn på KVU Transportløsning E6 Oppland grense Jaktøya og rv 3 Ulsberg Hedmark grense i Sør-Trøndelag Oppgave Vurdering av utbyggingsrekkefølge (prosjekt og parseller) Vurdering av hensyn til jordvern, arealbruk, klimagassutslipp og kollektivtiltak Viser ellers til kap. 2 i prosjektbeskrivelsen

27 Dagens situasjon for veg Jaktøya Støren: Delvis avkjørselsfri veg av god standard i 2-4 felt og delvis gammel vegtrasé med randbebyggelse gjennom tre tettsteder (Kvål, Ler, Lundamo). ÅDT er (14 % lange) for hovedparsellene på strekningen. Høye ulykkeskostnader på de deler av strekningen som har avkjørsler. Gjennomsnittlig fartsgrense er 75,4 km/time. Trafikkbelastningen er så stor at kjørefart reduseres i rushperioder. Støren Berkåk: Avkjørsler på neste hele strekningen, men lange strekninger med liten tetthet Vegen går gjennom to tettsteder (Berkåk, Sokndal). ÅDT er for strekningen (19 % lange) Høyest ulykkesfrekvens der horisontal- og vertikalkurvaturen er dårligst Gjennomsnittlig fartsgrense 74,7 km/time. Deler av strekningen har lange stigninger med dårlige forbikjøringsmuligheter og dårlig kurvatur, noe som reduserer kjørefarten til betydelig under fartsgrensen. Berkåk Ulsberg: Avkjørsler på hele strekningen, men i praksis svært få på den søligste delen mot Ulsberg. ÅDT er (23 % lange) på strekningen. Gjennomsnittlig fartsgrense 65,1 km/time. Ingen sikre forbikjøringsmuligheter på strekningen på grunn av dårlig kurvatur. Ulykkesfrekvens over gjennomsnittet for korridoren, mest der det er randbebyggelse nær Berkåk.

28 Dagens situasjon for veg Ulsberg Oppdal: Avkjørsler mer eller mindre tett på hele strekningen, særlig inn mot Oppdal. ÅDT (20 % lange) for hovedparsellene, høyest inn mot Oppdal Gjennomsnittlig fartsgrense 72,2 km/time. Høy ulykkesfrekvens gjennom Oppdal, ellers på nivå med gjennomsnittet for korridoren. Brukbar til god kurvatur med forbikjøringsmulighet på lange deler av strekningen. Oppdal Oppland grense: avkjørsler på hele strekningen, men sør for Driva er det så lite bebyggelse at dette har liten praktisk betydning Gjennomsnittlig ÅDT for hovedparsellene (22 % lange), høyest inn mot Oppdal Gjennomsnittlig fartsgrense 78,0 km/time. Veg med god kurvatur de fleste steder, mange bra muligheter for forbikjøring. Ulykkesfrekvens som gjennomsnitt for korridoren. Ulsberg Hedmark grense: Har avkjørsler, men relativt få utenom en parsell på ca?? km gjennom Innset Gjennomsnittlig ÅDT 2000 (15 % lange) Relativt høy ulykkeskostnad per kilometer og ulykkesfrekvens over gjennomsnittet for korridoren Gjennomsnittlig fartsgrense 73,9 km/time. Varierende kurvatur med forbikjøringsmulighet noen steder.

29 Prosjektutløsende behov B1 Reduserte avstandskostnader ved bruk av veg og bane. tilpassing til største dimensjonerende kjøretøy (modulvogntog på veg, toglengde på 600 meter på bane), økt gjennomsnittlig kjørehastighet og økt pålitelighet. Innkortinger i avstand der det er mulig. Tilgjengeligheten til vegen er god, men for bane kan den forbedres. Måles ved å beregne endringer i kjørehastighet. B2 Bedre trafikksikkerhet på veg gjelder alle trafikantgrupper og alle ulykkestyper. De nasjonale målene er fokusert på reduksjon i drepte og hardt skadde, Dette behovet er prosjektutløsende for strekningen Jaktøya Støren og på deler av øvrige strekninger. Måles ved å beregne totale ulykkeskostnader per strekning og endring i disse.

30 Viktige behov B3 Enhetlig standard for veg typiske behov er jevn bredde, fjerne uvanlig krappe svinger, sikre gode siktforhold, sanere avkjørsler, korrekt dosering m m. Effekten måles i antall km veg med enhetlig sammenhengende standard. B4 Tettstedsutvikling i Melhus føre E6 utenom de aktuelle tettstedene. Måles i antall bosatte i tettsteder som får fjernet E6 gjennom tettstedet. B5 Regionforstørring Reduserer reisetid og slikt sett ha omtrent samme profil som redusert avstandskostnad. Effekten av tiltaket måles ved endring i antall bosatte innen alternative reisetider fra Trondheim. B6 Næringsutvikling i Berkåk omsetning i stedets næringsvirksomheter som har vegfarende som kunder (bensinstasjoner, kafeer, butikker). Måles ved endret omsetning som følge av tiltak.

31 Samfunnsmål I 2040 har korridoren en transportavvikling med lave avstandskostnader og meget god trafikksikkerhet.

32 Effektmål Avstandskostnaden for persontrafikk på veg og bane reduseres med 20 % eller mer. Avstandskostnaden for godstrafikk på veg og bane reduseres med 40 % eller mer. Ulykkesfrekvensen på veg reduseres med 50 % eller mer.

33 Konsept 0 Oppdal med i 0-konseptet? Prosjekteringsmidler i 2011 Vindalsliene-Korporals bru? I handlingsprogram oppstart i 2012 Begge prosjekt skal ikke drøftes konseptuelt

34 Konsept 1 Standard etter vegnormaler Utbygging av veg etter vegnormalene for trafikkmengder i prognoseåret 2040 Oppland grense Ulsberg (utenom Oppdal) Vegbredde 8,5 m, 90 km/t, avkjørselsbegrensing, kryss i plan Ulsberg Berkåk - Støren Vegbredde 10 m, 80 km/t, ingen avkjørsler, planskilte kryss, ekstra midtmarkering Støren Sør Gylløyan - Skjeringstad Vegbredde 12,5 m, 90 km/t, ingen avkjørsler, planskilte kryss, midtrekkverk Skjerdingstad - Klett Vegbredde 12,5 m, 100 km/t, ingen avkjørsler, planskilte kryss, midtrekkverk

35 Konsept 2 Midtrekkverk og fartsgrenser km Utbygging av veg til beste nasjonale nivå med tanke på framkommelighet og sikkerhet. Hastighet 90 eller 100 km/t og midtrekkverk på nesten hele strekningen, unntatt Oppland grense Driva

36 KVU Trondheim - Steinkjer Samfunnsmålet I 2040 har regionen mellom Trondheim og Steinkjer et effektivt, pålitelig og fleksibelt transportsystem for personer og gods. Effektivt Med effektiv transport menes et transporttilbud som tilfredsstiller transportbehovene for personer og gods med lavest mulig reisetid, ressursbruk/generaliserte kostnader (summen av kostnader og betalbare reisekostnader ved reiseaktiviteten). Pålitelig Et pålitelig transportsystem har i seg begrepene forutsigbarhet og sårbarhet. Sårbarhet kan beskrives som produktet av hyppighet og konsekvenser av uønskede hendelser, og kan gjelde enkeltlenker eller hele transportkorridorer. Fleksibelt Med fleksibelt menes i denne sammenheng muligheten for å kunne velge transportmiddel. Infrastruktur og transporttilbud må være utformet på en måte som gjør at kollektiv og sykkel blir et attraktivt reisemiddelvalg.

37 Effektmål KVU Trondheim - Steinkjer ID E1 Effektmål Et effektivt transportsystem E1.1 I 2040 er det mulig å reise Trondheim - Steinkjer på 1 time E1.2 I 2040 er kjørekostnader for næringstransport redusert E1.3 E2 I 2040 opplever brukeren det er et attraktivt kollektivtilbud mellom Trondheim og Steinkjer Et pålitelig transportsystem E2.1 Trafikantene kommer frem til ønsket destinasjon til forventet tidspunkt E3 Et fleksibelt transportsystem E3.1 Brukerne skal i 2040 oppleve at de har større muligheter for valg av reisemiddel gjennom: a)økt frekvens i kollektivtilbudet b)et sykkelnett som gir et tilbud for transportsyklister c)økt antall godt utbygde knutepunkt

38 Konsept 0 Dagens situasjon Dagens veg- og jernbanenett Påbegynte prosjekter/prosjekter med bevilgning Veg E6 Trondheim - Stjørdal Nidelv bru Grilstad Værnes Kvithammar Jernbane Gjevingåsen tunnel Ny Stjørdalselva bru Sporomlegging Hell Effekt av tiltak : 4 min på reisetid ca 2:03 Rutetider med frekvens 60 min og 30 min i rush

39 Konsept 0 + Minimumskonseptet Utgangspunkt i konsept 0 Rutetider og frekvens som 0 - alternativet for tog (dagens med frekvens 60 min og 30 min i rush) Forbedre kollektivtilbudet Utvikle kollektivknutepunktene på jernbanen Øke frekvens i kollektivtilbudet langs E6 + park & rideanlegg Tilpasse og optimalisere rutetilbudet buss/tog med et samordnet billettsystem Øke kjørekostnader (5 bomsnitt) Reduksjon av takster 20% Forbedre eksisterende infrastruktur på veg på kritiske punkter sikkerhetstiltak Reisetid på veg ca 1:44 Reisetid på bane ca 2:03

40 Konsept 1 - Forbedringskonseptet Dagens tre ettløps-tunneler suppleres med parallelle tunnel-løp med 2 felt. Ny 2-felts bru bygges over Homla, men ikke over Stjørdalselva. Ingen breddeutvidelser på veg i dagen mellom Trondheim Stjørdal Vegomlegging forbi Åsen og omlegging ved Langstein og Koabjørga Rutetilbus som dagens med frekvens hvert 60 min og 30 min i rush Elektrifisering av strekningen Trondheim Steinkjer Etablering av dobbeltspor på strekningen Trondheim S Leangen og Vikhammer - Midtsandan Ny tunnel gjennom Forbordfjellet (enkeltspor) Forlengelse av 4 kryssingsspor Stjørdal - Steinkjer Reisetid på veg ca 1:24 Reisetid på bane ca 1:38

41 Konsept 1 Moderniseringskonseptet Firefelts motorveg mellom Trondheim Stjørdal Vegomlegging forbi Åsen, Røra og Sparbu og veg omlegging ved Langstein, Nossumhylla og Koabjørga Togtilbud med 15 min frekvens Trondheim Stjørdal, 60/30 Stjørdal Steinkjer Elektrifisering av strekningen Trondheim Steinkjer Etablering av dobbeltspor på strekningen Trondheim - Stjørdal Ny Forbordfjellet tunnel (dobbeltspor til Åsen med bru og tunnel gjennom Grennåsen) Forlengelse av 4 kryssingsspor Stjørdal - Steinkjer Reisetid på veg ca 1:20 Reisetid på bane ca 1:19

42 Konsept 2 - Jernbanekonseptet Vegen har samme standard som i Konsept 0, mindre utbedringer for trafikksikkerhet og syklister Reisetid på veg ca 1:45 Togtilbud med 15 min frekvens Trondheim Stjørdal, 30/60 Stjørdal Trondheim Elektrifisering Trondheim - Stjørdal Dobbeltspor Trondheim Stjørdal Ny Forbordfjellet tunnel (dobbeltspor til Åsen med bru og tunnel gjennom Grennåsen) 4 kryssingsspor Stjørdal Steinkjer Linjeomlegging Koabjørga Linjeomlegginger rundt krappe kurver for å oppnå snitt på 130 km/h (25 kritiske punkter) Reisetid på bane ca 1:10

43 Konsept 3 - Vegkonsept Jernbanen har samme standard som i Konsept 0 Reisetid ca 2:03 Motorvegstandard for E6 Trondheim Steinkjer Ekspressbusstilbud langs E6 Stjørdal - Steinkjer (1 avgang per time i rush, 1 avgang hver 3. time utenom rush). 2 bomsnitt Trondheim - Stjørdal, 5 bomsnitt mellom Stjørdal og Steinkjer. Takst kr 20 per passering. Park & Ride anlegg på E6 i tilknytning til byer/tettsteder (1 p- plass/100 innb) Reisetid på veg ca 1:12

44 Konsept 4 - Maksimumskonseptet Kombinasjon av Jernbanekonsept og Vegkonsept Full satsing på begge transportformene Reisetid på bane Trondheim Steinkjer ca 1:10 Reisetid på veg Trondheim Steinkjer ca 1:12

45 KVU Trondheim - Steinkjer Måloppnåelse på reisetid [1] Reisetid på veg er beregnet ved enkle betraktninger om fartsgrense og lengder. Konsept Reisetid (t:min) Veg Bane Beskrivelse 0 Referanse 1:44 2:03 Konseptene sammenlignes med referansekonseptet. Reisetiden er noe lavere enn i 2010-situasjon da tidsbesparensen av jernbanetunnel gjennom Gjevingåsen og vegprosjektet E6 Trondheim-Stjørdal er tatt med i konseptet (jfr. kap. 6.2). 0(+) Minimum 1:44 2:03 Konseptet gir ingen endring i reisetid, og derfor ingen måloppnåelse. 1(-) Forbedring 1:24 1:38 Veg: 20 minutt redusert reisetid. Jernbane: 25 minutt redusert reisetid. Konseptet gir en positiv endring i reisetid, og derfor noe måloppnåelse. 1 Modernisering 1:20 1:19 Veg: 24 minutt redusert reisetid. Jernbane: 44 minutt redusert reisetid Konseptet har god måloppnåelse fordi reisetiden nærmer seg en time. 2 Jernbane 1:44 1:10 Veg: Undret reisetid. Jernbane: 53 minutt redusert reisetid. Meget god måloppnåelse fordi reisetid nærmer seg en time på jernbane. 3 Veg 1:12 2:03 Veg: 32 minutt redusert reisetid. Jernbane uendret Meget god måloppnåelse fordi reisetid nærmer seg en time på veg. 4 Maksimum 1:12 1:10 Veg: 32 minutt redusert reisetid. Jernbane 53 minutt redusert reisetid. Meget god måloppnåelse, både på veg og jernbane fordi reistiden er ned mot en time.

46 KVU Trondheim - Steinkjer Endring i reisemiddel Trondheim-Stjørdal 15 % 10 % Takstreduksjon på kollektiv og 5 % bompenger i 2 snitt Bil Kollektiv 0 % K0+B K1- K1 K2 K3 K4-5 % Bompenger, men ikke ikke vegutbedringer i stor -10 % grad fører til reduksjon Bompenger, firefelt på veg, økt frekvens på kollektivtrafikken, dobbeltsporet bane Konsept

47 [1] Reisetid på veg er beregnet ved enkle betraktninger om fartsgrense og lengder. KVU Trondheim - Steinkjer Endring i reisem iddel Stjørdal-Steinkjer 25 % 20 % 15 % Takstreduksjon på kollektiv og 10 % bompenger 5 snitt 5 % 0 % -5% K0+B K1- K1 K2 K3 K4 Bil Buss Tog -10 % -15 % -20 % Konsept

48 [1] Reisetid på veg er beregnet ved enkle betraktninger om fartsgrense og lengder. KVU Trondheim - Steinkjer KVU Trondheim SteinkjerInvesteringskostnader basert på nye data ENDELIG! ALLE konsept VEG BANE VEG BANE VEG BANE SUM VEG SUM BANE Kommentar Trondheim Stjørdal Stjørdal Åsen Åsen Steinkjer Trondheim Steinkjer Jon Arne K, dato: Vegstandard OK (m) i Banestandard OK (m) i mill kr mill kr mill kr mill kr mill kr mill kr mill kr mill kr K 0+ Veg eller bane K 0+ pr delstrekning Minimum K 1 (B) Veg eller bane (nedl. Skatval bane, ny tunnel Forbordfj) K 1 (B) pr delstrekning Forbedring K 1 Veg eller bane K 1 pr delstrekning K 2 Veg eller bane K 2 pr delstrekning K 3 Veg eller bane K 3 pr delstrekning K 4 Veg eller bane K 4 pr delstrekning Modernisering Jernbane Veg Maksimum

KVU Trondheim - Steinkjer

KVU Trondheim - Steinkjer KVU Trondheim - Steinkjer Samfunnsmålet I 2040 har regionen mellom Trondheim og Steinkjer et effektivt, pålitelig og fleksibelt transportsystem for personer og gods. Effektivt Med effektiv transport menes

Detaljer

Ferjefri E39 nord for Sognefjorden?

Ferjefri E39 nord for Sognefjorden? Ferjefri E39 nord for Sognefjorden? Treffpunkt Kviven 6. mai 2011 Kjell Kvåle og Kjetil Strand Statens vegvesen Tema for foredraget Konseptvalgutredninger E39, status Teknologiutfordringer, mulighetsstudier,

Detaljer

Rapport-levering Steinkjer 5. september 2011

Rapport-levering Steinkjer 5. september 2011 Konseptvalgutredning (KVU) Transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer Rapport-levering Steinkjer 5. september 2011 Hovedutfordring og anbefaling v/kjetil Strand leder av styringsgruppa 1 Kjetil Strand

Detaljer

Trondheimsregionen 17.juni

Trondheimsregionen 17.juni Trondheimsregionen 17.juni Transportløsning E6 Oppland grense Jaktøya og rv. 3 Ulsberg Hedmark grense i Sør-Trøndelag Jill Hammari Sveen Statens vegvesen Hva er en KVU En KVU er en utredning som skal gjennomføres

Detaljer

Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal

Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal Trondheimsregionen 7. desember 2012 Kjetil Strand Statens vegvesen Region midt 1 Tema Regjeringens konsept-beslutning 10.09.2012 - føringer for strekningen (brev 24.09.2012)

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer

Konseptvalgutredninger E6/bane Trondheim - Steinkjer E6 Dovre - Trondheim

Konseptvalgutredninger E6/bane Trondheim - Steinkjer E6 Dovre - Trondheim Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 Konseptvalgutredninger E6/bane Trondheim - Steinkjer E6 Dovre - Trondheim Trondheimsregionen Møte Stjørdal 4. mars 2011 Jon Arne Klemetsaune Statens vegvesen, Region

Detaljer

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Strategier tilpasset behov STEINKJER TRONDHEIM :Konseptvalgutredning (KVU) Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning

Detaljer

E39 og Kyststamvegen. Grensesprengende teknologi

E39 og Kyststamvegen. Grensesprengende teknologi E39 og Kyststamvegen Grensesprengende teknologi Jørn Arve Hasselø Seksjonssjef Statens vegvesen region midt Samferdselskonferansen 2012 Kjøreplan Kyststamvegen E39 Mål og organisering av prosjektet Hva

Detaljer

Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland. grense og Hedmark grense

Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland. grense og Hedmark grense Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland grense og Hedmark grense Med følgende delstrekninger: Vikna Gartland (Fv. 770, Fv. 17, Fv. 775) Gartland Åsen (E6) Åsen Stjørdal (E6) Stjørdal Storlien(E14)

Detaljer

Konseptvalgutredning for E6 Oppland grense - Jaktøya. Høringsuttalelse

Konseptvalgutredning for E6 Oppland grense - Jaktøya. Høringsuttalelse Saksframlegg Arkivnr. Q12 Saksnr. 2012/710-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 23.04.2012 Saksbehandler: Helge Grenne Konseptvalgutredning for E6 Oppland grense - Jaktøya. Høringsuttalelse

Detaljer

Møteinnkalling. Eventueltforfall må meldessnarestpå tlf. 74124210.Vararepresentantermøter etter nærmerebeskjed.

Møteinnkalling. Eventueltforfall må meldessnarestpå tlf. 74124210.Vararepresentantermøter etter nærmerebeskjed. Inderøykommune 7670Inderøy Møteinnkalling Utvalg: 1756HovedutvalgNatur Møtested: InderøyRådhus, møterom:1. etg. Dato: 31.10.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall må meldessnarestpå tlf. 74124210.Vararepresentantermøter

Detaljer

NVF-seminar Fornying av veger

NVF-seminar Fornying av veger NVF-seminar Fornying av veger Drammen 22. mai 2014 kl 11:00 11:30 Jon Arne Klemetsaune Strategiseksjonen Region midt Innhold Vegsituasjonen 1970-1980 Historiske veger Politisk strid om ny veg Nøktern standard

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023. STEINKJER KOMMUNE SIN UTTALELSE.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023. STEINKJER KOMMUNE SIN UTTALELSE. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2012/916 Klassering: 110/Q60 Saksbehandler: Svein Åge Trøbakk NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023. STEINKJER KOMMUNE SIN UTTALELSE.

Detaljer

Mer om siling av konsepter

Mer om siling av konsepter Mer om siling av konsepter Prosjektet har vurdert mange konsepter som kan gjøre det enklere å krysse fjorden enn det er i dag. Vi har sett på konsepter med bedre ferjetilbud og nye faste veg- og jernbaneforbindelser

Detaljer

Konseptvalgutredning for transportløsninger på strekningen Trondheim - Steinkjer

Konseptvalgutredning for transportløsninger på strekningen Trondheim - Steinkjer Statens vegvesen UTKAST JANUAR 2011 Konseptvalgutredning for transportløsninger på strekningen Trondheim - Steinkjer Konsept Innhold 1 Konsepter...2 1.1 Løsningsmuligheter...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Utvikling av Trønderbanen Planer, NTP og målet

Utvikling av Trønderbanen Planer, NTP og målet Utvikling av Trønderbanen Planer, NTP og målet Hvordan får vi bygd ut Trønderbanen? Hvordan kan toget bli grunnstammen i et bærekraftig transportsystem gjennom Trøndelag? Hvordan skal vi prioritere jernbane

Detaljer

Ferjefri E39. -enkeltprosjekter eller hele? Prosjektleder Ferjefri E39 Olav Ellevset Vegdirektoratet. Molde 22. november 2012

Ferjefri E39. -enkeltprosjekter eller hele? Prosjektleder Ferjefri E39 Olav Ellevset Vegdirektoratet. Molde 22. november 2012 Ferjefri E39 -enkeltprosjekter eller hele? Prosjektleder Ferjefri E39 Olav Ellevset Vegdirektoratet Molde 22. november 2012 E39 Kristiansand - Trondheim Kvivsvegen 7 ferjestrekninger i dag etter at Kvivsvegen

Detaljer

Ferjefri E39 Bruutforming og nye løysingar

Ferjefri E39 Bruutforming og nye løysingar Mathias Kjerstad Eidem Statens vegvesen, Region vest Fjordkryssingsprosjektet 30052013 Ferjefri E39 Bruutforming og nye løysingar NVF, Den Norske Avdeling, 30. mai 2013 Ferjefri E39 E39 Kristiansand- Trondheim

Detaljer

Konseptvalgutredning (KVU)

Konseptvalgutredning (KVU) Konseptvalgutredning (KVU) Framtidig transportløsning E6 Oppland grense Jaktøya (Trondheim) Rv. 3 Hedmark grense - Ulsberg Jill Hammari Sveen 11. oktober 2010 Konseptvalgutredning er innspill til NTP 2014

Detaljer

Politikardagen Hermansverk 21. september 2010. Fjordkryssingar Teknologi

Politikardagen Hermansverk 21. september 2010. Fjordkryssingar Teknologi Politikardagen Hermansverk 21. september 2010 Fjordkryssingar Teknologi Kjartan Johan Hove Statens vegvesen Region vest Kyststamvegen Kristiansand - Trondheim Halsafjorden Moldefjorden Storfjord Voldafjorden

Detaljer

Regional transportplan Trøndelag

Regional transportplan Trøndelag Regional transportplan Trøndelag Problemstillinger og utfordringer for vegtransport Statens vegvesen, Region midt Kjetil Strand Vegtransport i Trøndelag Ulike problemstillinger og utfordringer Storby Trondheim

Detaljer

Status E39 og andre viktige prosjekter

Status E39 og andre viktige prosjekter Logistikkdagen 2015 Status E39 og andre viktige prosjekter Organisering av Region vest Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 10. 11. 2014 Logistikkdagen 2015 1 [mrd. kr] Budsjettutvikling 2011-2017 Region

Detaljer

På veg! 21. november 2013 Ferjefri E39 status i arbeidet. Kjetil Strand, Statens vegvesen Region midt

På veg! 21. november 2013 Ferjefri E39 status i arbeidet. Kjetil Strand, Statens vegvesen Region midt På veg! 21. november 2013 Ferjefri E39 status i arbeidet Kjetil Strand, Statens vegvesen Region midt Folketall pr. 1.1.2011 Kilde: SSB Eksportverdi i alt 333 782 mill 2010 kr De seks fylkene 166 002 mill

Detaljer

Regional utviklingsavdeling

Regional utviklingsavdeling Regional utviklingsavdeling - et ansvar for FYLKESTINGET i Nord-Trendelag Kommuner og organisasjoner i Nord-Trøndelag Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/05578-5 Dag Ystad 25.09.2013 Ønske

Detaljer

Konseptvalgutredning (KVU) Transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer. Informasjonsmøte Stjørdal 28. april 2011

Konseptvalgutredning (KVU) Transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer. Informasjonsmøte Stjørdal 28. april 2011 Konseptvalgutredning (KVU) Transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer Informasjonsmøte Stjørdal 28. april 2011 Analyseresultater Jon Arne Klemetsaune Strategiseksjonen Region midt 1 Jon Arne Klemetsaune

Detaljer

E39 Kyststamvegen. 8 ferjestrekningar

E39 Kyststamvegen. 8 ferjestrekningar E39 Kyststamvegen 8 ferjestrekningar E39 Kyststamvegen Tidlegare samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Vestlandskonferansen, sept2009) Kyststamvegen er livsnerva på Vestlandet. Draumen min er ein trygg,

Detaljer

Ferjefri E39 teknologiske løysingar

Ferjefri E39 teknologiske løysingar Ferjefri E39 Nasjonal oppstartkonferanse, Stavanger 25. mars 2011 Ferjefri E39 teknologiske løysingar Lidvard Skorpa Statens vegvesen Region vest Kvifor eit eige prosjekt på teknologi for fjordkryssingar?

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Nord-Trøndelag Fylkeskommune Fylkets Hus 7735 Steinkjer Deres ref: 13/05578 Vår ref: AGIS 2012/2947 Dato: 31.10.2013 Handlingsprogram for

Detaljer

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Utkast til AU 20.11.2013, Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Intercity-Trønderbanen IKAP: Redusert reisebehov og økt kollektivbruk Kollektivsatsing i Miljøpakken/bymiløavtale

Detaljer

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suboptimalisering? Er det suboptimalisering å utbedre E6 på deler av strekningen Oslo Trondheim Steinkjer

Detaljer

Riksvegutredninger. Leif Magne Lillebakk. Statens vegvesen Region midt

Riksvegutredninger. Leif Magne Lillebakk. Statens vegvesen Region midt Riksvegutredninger Leif Magne Lillebakk Statens vegvesen Region midt Riksvegnettet Hovedpulsårene i det overordnede vegtransportsystemet Langstrakt land med spredt bosetting gir lange avstander og høye

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2010/2586 Klassering: Q10 Saksbehandler: Svein Åge Trøbakk KONSEPTVALGUTREDNING FOR TRANSPORTLØSNING VEG/BANE STEINKJER

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Verran kommune Plan og utvikling Vår dato Saksnummer 05.06.2012 2012/761-3 Saksbehandler Deres referanse Per Morten Bjørgum, 98 25 34 27 Nord- Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER Melding

Detaljer

Anskaffelser 2010-2011 Statens vegvesen Region vest

Anskaffelser 2010-2011 Statens vegvesen Region vest Anskaffelser 21-211 Statens vegvesen Region vest Handlingsprogram investering på riksveger Region vest Riksveger i Region vest 21 211 sum Store prosjekter 1418 214 3432 Rassikring 26 88 294 Mindre utbedringer

Detaljer

Utredning Utviklingsplan for Trønderbanen

Utredning Utviklingsplan for Trønderbanen Utredning Utviklingsplan for Trønderbanen Strategi mot 24 Presentasjon mars 28 Versjon 13.mars Raymond.Siiri@jbv.no Tlf 91672588 Dokument nr.: IUP--A-255 Saks nr.: 236629 Mars 28 Mål og hensikt 2 Samfunnsmål:

Detaljer

Ferjefri E39. Spennende utfordringer for samferdsels-norge. Novapoint Brukermøte, Haugesund, 21. mai 2014

Ferjefri E39. Spennende utfordringer for samferdsels-norge. Novapoint Brukermøte, Haugesund, 21. mai 2014 Mathias Kjerstad Eidem Prosjektleder, Fjordkryssingsprosjektet Statens vegvesen, Region vest 21052014 Ferjefri E39 Spennende utfordringer for samferdsels-norge Novapoint Brukermøte, Haugesund, 21. mai

Detaljer

E39 KVU SKEI-ÅLESUND. 62 km 47 min 11,9 mrd KVIVEN-ÅLESUND. Konsept: K8. Austnes. Fiksdalen. Brattvåg. Roald. Vatne. Søvik. Nordstrand Giske Leitebakk

E39 KVU SKEI-ÅLESUND. 62 km 47 min 11,9 mrd KVIVEN-ÅLESUND. Konsept: K8. Austnes. Fiksdalen. Brattvåg. Roald. Vatne. Søvik. Nordstrand Giske Leitebakk Stranda KVIVEN-ÅLESUND 62 km 47 min 11,9 mrd KVIVEN-ÅLESUND Mogrenda Nordfjordeid Konsept: K8 Tunnel Konsept: K8 Lengde- Stryn tid Ill; B. A., I.D., 17.01.11 1:300 000 6,3-6,5 9-9,0 10,7-9 8,0-15+30 1,7-2,0

Detaljer

KVU Oppland grense - Jaktøya

KVU Oppland grense - Jaktøya KVU Oppland grense - Jaktøya Verksted 22. november 2010 på Oppdal Statens vegvesen Region midt Jill Hammari Sveen KORRIDOR/ STREKNING E6 mellom Oppland grense og Trondheim grense, en strekning på 145 km

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Bedre hurtigbåt Fosen Trondheim

Detaljer

Ferjefri E39. Fergefri E39 Kristiansand-Trondheim Prosjektleder Olav Ellevset Vegdirektoratet

Ferjefri E39. Fergefri E39 Kristiansand-Trondheim Prosjektleder Olav Ellevset Vegdirektoratet Ferjefri E39 Fergefri E39 Kristiansand-Trondheim Prosjektleder Olav Ellevset Vegdirektoratet Rogfast i et Vestlandsperspektiv Haugesund 17. mars 2011 Ferjefri Kyststamveg Statsråd Liv Signe Navarsete har

Detaljer

NVF-seminar 7. april 2011

NVF-seminar 7. april 2011 NVF-seminar 7. april 2011 Utfordringer nasjonal transportplanlegging i Norge Jan Fredrik Lund, Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Sektorvise stamnettutredninger

Detaljer

Bompengesøknad E-6 sør. Behandling i Midtre Gauldal kommune

Bompengesøknad E-6 sør. Behandling i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. Q12 Saksnr. 2012/4220-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Bompengesøknad E-6 sør. Behandling i Midtre Gauldal kommune Dokumenter i saken: 1 I Saksfremlegg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet. Arkivsaksnr: 2012/5348 Klassering: Q10 Saksbehandler: Svein Åge Trøbakk

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet. Arkivsaksnr: 2012/5348 Klassering: Q10 Saksbehandler: Svein Åge Trøbakk SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2012/5348 Klassering: Q10 Saksbehandler: Svein Åge Trøbakk VEG OG BANE TRONDHEIM - STEINKJER. FORPROSJEKT ÅSEN - STEINKJER. Trykte

Detaljer

Jernbaneverkets stamnettutredning Utgangspunkt:

Jernbaneverkets stamnettutredning Utgangspunkt: Utgangspunkt: Hvordan bør jernbanen utvikles for å bli et effektivt, attraktivt og konkurransedyktig transportmiddel i 2040? Forventet trafikkvekst, standard mv. Videreføring av dagens strategi for utvikling

Detaljer

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016 Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn Møte med kontaktgrupper 2016 Agenda 1. Velkommen 2. Presentasjon av løsningen 3. Gjennomgang av områdene ved prosjektleder Sølve

Detaljer

KVU E10 Fiskebøl-Å Referansegruppemøte Svolvær 10.april

KVU E10 Fiskebøl-Å Referansegruppemøte Svolvær 10.april KVU E10 Fiskebøl-Å Referansegruppemøte Svolvær 10.april 10.04.2015 1. Status KVU 2. Mulighetsstudien 3. Transportanalyser og samfunnsøkonomi 4. Konsepter Mål og krav Samfunnsmål Todelt samfunnsmål for

Detaljer

Salten som bo-, arbeids og serviceregion

Salten som bo-, arbeids og serviceregion Salten som bo-, arbeids og serviceregion Regional Samferdselskonferanse 25. september 2014 Ingelin Noresjø prosjektleder samferdsel Salten - Nordområdeperspektiv De viktigste forbindelseslinjene til den

Detaljer

Prosjekter i Finnmark 2015-2029

Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Barents Industri 25. november 2015 Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Gednje brøytestasjon i forrige uke. Foto: Odd Walter Hirsavaara Rekordhøy aktivitet i nord 2015: 3,3 milliarder

Detaljer

Djupe tunneler Risikoanalyse

Djupe tunneler Risikoanalyse Djupe tunneler Risikoanalyse KVU E39 Skei - Ålesund Samarbeidsgruppemøte 7. mars 2011 Ørsta Jon Arne Klemetsaune Tema Tunnelbehov langs E39 Eksisterende tunneler Planlagte tunneler Tunnelnormaler Tunnel

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing

Detaljer

NSB Persontog. Modellering av Trønderbanen. Presentasjon for Samferdsel i Trøndelag 3. mars 2014

NSB Persontog. Modellering av Trønderbanen. Presentasjon for Samferdsel i Trøndelag 3. mars 2014 NSB Persontog Modellering av Trønderbanen Presentasjon for Samferdsel i Trøndelag 3. mars 2014 Utfordring: Befolkningen og etterspørselen etter transport øker 30 % i Trønderbanens nedslagsfelt innen 2040

Detaljer

Informasjonsmøte 18 januar

Informasjonsmøte 18 januar Informasjonsmøte 18 januar Konseptvalutredning Transportsystem Trondheim Steinkjer Utredningens behov og mål Lise Nyvold Jernbaneverket KVU Transportsystemet Trondheim Steinkjer Etterspørselsbaserte behov:

Detaljer

Samferdsel i Nord-Trøndelag (Trøndelag)

Samferdsel i Nord-Trøndelag (Trøndelag) Samferdsel i Nord-Trøndelag (Trøndelag) Samkommunen Levanger - Verdal Tor Erik Jensen 8. april 2013 Organisering Overordnet mål for transportpolitikken til Nord- Trøndelag fylkeskommune Å tilby et effektivt,

Detaljer

Konseptvalgtutredning E18

Konseptvalgtutredning E18 Konseptvalgtutredning E18 Knapstad (Østfold) Vinterbro (Akershus) Delrapport Trafikksikkerhet og trafikkulykker Foto: VidKon Side 1 av 10 INNHODSFORTEGNESE 1 INNEDNING 3 2 METODE 3 3 DAGENS UYKKESSITUASJON

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1383-2 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Høringsuttalelse kommunedelplan for rv.4 Kjul - Åneby sør i Nittedal Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/5348 Klassering: Q10 Saksbehandler: Svein Åge Trøbakk E6 RANHEIM - ÅSEN. FORSLAG TIL DELFINANSIERING MED BOMPENGER.

Detaljer

Buskerudbysamarbeidets oppgaver

Buskerudbysamarbeidets oppgaver Arbeidet med lokalt / regionalt forslag til BBP2 Innledning v/ leder adm. styringsgruppe Runar Hannevold 1. Hva er levert av resultater? 2. Buskerudbypakker i flere stadier 3. Statlig prosess, lokal/regional

Detaljer

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 NVF Bypakker og trendbrudd Bergen Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 Oslopakke 3 på 15 minutter Oslopakke 3 som bidrag til trendbrudd Utfordringer i en lokalpolitisk kontekst

Detaljer

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Transport og logistikkdagen 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hovedutfordringer Globaliseringen Sterk befolkningsvekst der vi allerede har kapasitetsutfordringer

Detaljer

Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal

Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal 2003 1 Innhold 1. Er det konsistens mellom budsjett og NTP 2. Planlagte prosjekt

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Offentlig høring av konseptutvalgutredning for ICstrekningene

Detaljer

Energi- og klimakonsekvenser av høyhastighetsbaner

Energi- og klimakonsekvenser av høyhastighetsbaner Energi- og klimakonsekvenser av høyhastighetsbaner Holger Schlaupitz fagleder energi, klima og samferdsel Norges Naturvernforbund Foto: Leif-Harald Ruud Hvorfor satse på jernbanen, sett fra et miljøståsted?

Detaljer

INFORMASJONSMØTER. 11. 12. og 13. november. Prosjektleder Harald Inge Johnsen. E39 Ålesund - Molde E39 Vik-Julbøen kryssing Romsdalsfjorden

INFORMASJONSMØTER. 11. 12. og 13. november. Prosjektleder Harald Inge Johnsen. E39 Ålesund - Molde E39 Vik-Julbøen kryssing Romsdalsfjorden E39 Ålesund - Molde E39 Vik-Julbøen kryssing Romsdalsfjorden INFORMASJONSMØTER 11. 12. og 13. november Prosjektleder Harald Inge Johnsen www.vegvesen.no/europaveg/e39romsdalsfjorden Dagsorden 18.00-18.05

Detaljer

Jernbane i Trondheimsregionen

Jernbane i Trondheimsregionen Jernbane i Trondheimsregionen Regionrådsmøte i Trondheimsregionen, Støren 15. april 2016 Terje Sivertsvoll, JBV Strategi og samfunn nord og midt Togtilbud i Trøndelag «Trønderbanen» (Lundamo-) Melhus-Steinkjer

Detaljer

Viktige samferdselsprosjekt i Hordaland

Viktige samferdselsprosjekt i Hordaland Fellesmøte Bergen bystyre / Hordaland fylkesting Viktige samferdselsprosjekt i Hordaland Organisering av Region vest Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 14.10.2014 1 [mill. kr] Investering - Fylkes-

Detaljer

«Jernbanen mot 2050» Jernbaneverkets perspektivanalyse ( ) Fokus på: Persontrafikk i de største byområdene Gods mellom de store byene

«Jernbanen mot 2050» Jernbaneverkets perspektivanalyse ( ) Fokus på: Persontrafikk i de største byområdene Gods mellom de store byene Trønderbanen «Jernbanen mot 2050» Jernbaneverkets perspektivanalyse (16.3.2015) Fokus på: Persontrafikk i de største byområdene Gods mellom de store byene Togene må gå oftere: 6 avg/t i by/forstad 4 avg/t

Detaljer

Vegforum Trøndelag. vi skal samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for Trøndelag

Vegforum Trøndelag. vi skal samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for Trøndelag Vegforum Trøndelag vi skal samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for Trøndelag Dette er Vegforum Trøndelag Vegforum Trøndelags hovedoppgave er å sikre økt satsing på vegutbygging

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Presentasjonen gjelder forslag til etablering av Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren.

Detaljer

Strategi som grunnlag for traséutredning av dobbeltspor Leangen Hommelvik. Trondheimsregionen Stav

Strategi som grunnlag for traséutredning av dobbeltspor Leangen Hommelvik. Trondheimsregionen Stav Strategi som grunnlag for traséutredning av dobbeltspor Leangen Hommelvik Trondheimsregionen Stav 27.4.2012 Sak Situasjonen på Trønderbanen Trønderbanen har siden 1992 hatt en jevn vekst og i 2006 var

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Forslag til Nasjonal transportplan 2010-2019: Høringsuttalelse Arkivsaksnr.: 06/5090 Saksbehandler: Tore Langmyhr

Saksframlegg. Trondheim kommune. Forslag til Nasjonal transportplan 2010-2019: Høringsuttalelse Arkivsaksnr.: 06/5090 Saksbehandler: Tore Langmyhr Saksframlegg Forslag til Nasjonal transportplan 2010-2019: Høringsuttalelse Arkivsaksnr.: 06/5090 Saksbehandler: Tore Langmyhr Forslag til vedtak: 1) Trondheim kommune er enig i at klimautfordringene bør

Detaljer

Jernbanen i Trøndelag - Utvikling av Trønderbanen - Logistikknutepunkt

Jernbanen i Trøndelag - Utvikling av Trønderbanen - Logistikknutepunkt Jernbanen i Trøndelag - Utvikling av Trønderbanen - Logistikknutepunkt Jernbaneverket 3.3.2014 Anne Skolmli Dagens materiell Når sin teknisk/økonomiske levealder i 2015 14 motorvognsett med 136 sitteplasser

Detaljer

0. Sammendrag. 0.1 Vegløsninger som er utredet. 0.1.1 Vegløsninger

0. Sammendrag. 0.1 Vegløsninger som er utredet. 0.1.1 Vegløsninger 0. Sammendrag 0.1 Vegløsninger som er utredet 0.1.1 Vegløsninger Det er utredet 29 vegløsninger fordelt på fem korridorer, grønn, blå, rød, gul og rosa korridor. Kartet nedenfor gir en oversikt. Figur

Detaljer

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb Temanotat: Trafikk Region øst Prosjektavdelingen Prosjekt Vestoppland Dato: November 2010 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Celine Raaen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre VEG OG BANE TRONDHEIM - STEINKJER. ETABLERING AV SAMARBEIDSPROSJEKT.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre VEG OG BANE TRONDHEIM - STEINKJER. ETABLERING AV SAMARBEIDSPROSJEKT. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/5348 Klassering: Q10 Saksbehandler: Svein Åge Trøbakk VEG OG BANE TRONDHEIM - STEINKJER. ETABLERING AV SAMARBEIDSPROSJEKT.

Detaljer

Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016

Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016 Organisering av Region vest Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016 Helge Eidsnes Regionvegsjef 1 [mrd. kr] Budsjettutvikling 2011-2017 Region vest: totalbudsjett 16 14 12 10 Fylkesveg

Detaljer

Jernbanen - ambisjoner i Nord? (med fokus på Nordlandsbanen) Tor Nicolaisen, Jernbaneverket Saltentinget 2014 Torsdag 23.

Jernbanen - ambisjoner i Nord? (med fokus på Nordlandsbanen) Tor Nicolaisen, Jernbaneverket Saltentinget 2014 Torsdag 23. Jernbanen - ambisjoner i Nord? (med fokus på Nordlandsbanen) Tor Nicolaisen, Jernbaneverket Saltentinget 2014 Torsdag 23.oktober 2014 1 Sentrale tema Banens rolle og daglige transportoppgaver Oppfølging

Detaljer

Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør. Grunnlagsnotat

Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør. Grunnlagsnotat Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør Grunnlagsnotat Valdresrådet har i brev av 22. september 2014 bedt Vegforum E16 drøfte om det bør

Detaljer

Reguleringsplan E39 Romsdalsfjorden

Reguleringsplan E39 Romsdalsfjorden 21.02.2017 Reguleringsplan E39 Romsdalsfjorden 21.02.2017 Rekkefølgebestemmelse Fra planprogrammet for E39 Romsdalsfjorden (vedtatt mars 2015) Fra reguleringsføresegna for E39 Romsdalsfjorden (vedtatt

Detaljer

Sak: Strategi for Østfoldbanen/ Oslo-Göteborg 2009. Sammendrag.

Sak: Strategi for Østfoldbanen/ Oslo-Göteborg 2009. Sammendrag. NOTT Til: tt: Jernbaneforum Øst Hans rne Bjerkemyr Fra: Ove Skovdahl Vi bidrar til bærekraftige baneløsninger Dato: 21. september 2009 Vår ref.: 107 Prosjektnr.: 22 Sak: Strategi for Østfoldbanen/ Oslo-Göteborg

Detaljer

E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen. og Hjelvikbruene

E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen. og Hjelvikbruene Eksportvegen E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen og Hjelvikbruene 1 E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen Eksportvegen gjennom Møre og Romsdal Tryggere trafikk, kortere reisetid og bedre framkommelighet

Detaljer

Høring - Transportplan Sør-Trøndelag 2014-23, Del 1 Utfordringer

Høring - Transportplan Sør-Trøndelag 2014-23, Del 1 Utfordringer Saksframlegg Arkivnr. N00 Saksnr. 2012/2248-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Helge Grenne Høring - Transportplan Sør-Trøndelag 2014-23, Del 1 Utfordringer Dokumenter

Detaljer

Hvordan bør kollektivtrafikken organiseres framover? Hvilke utfordringer står man overfor? Hvordan få best og mest kollektivtrafikk for pengene?

Hvordan bør kollektivtrafikken organiseres framover? Hvilke utfordringer står man overfor? Hvordan få best og mest kollektivtrafikk for pengene? Hvordan bør kollektivtrafikken organiseres framover? Hvilke utfordringer står man overfor? Hvordan få best og mest kollektivtrafikk for pengene? Kollektivtrafikkonferansen 03.11.15 Elisabeth Enger Jernbanedirektør

Detaljer

Trondheim kommune. Saksframlegg. HØRINGSUTTALELSE TIL NTPs HANDLINGSPROGRAM 2006-15. Forslag til vedtak:

Trondheim kommune. Saksframlegg. HØRINGSUTTALELSE TIL NTPs HANDLINGSPROGRAM 2006-15. Forslag til vedtak: Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL NTPs HANDLINGSPROGRAM 2006-15 Arkivsaksnr.: 03/20258 Saksbehandler: Tore Langmyhr Forslag til vedtak: 1) Fullføringen av et helhetlig transportsystem i Trondheim er et

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

Statens vegvesen. Prosjektplan. Konseptvalgutredning. Transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer. Region midt. Juni 2010

Statens vegvesen. Prosjektplan. Konseptvalgutredning. Transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer. Region midt. Juni 2010 Statens vegvesen Prosjektplan Konseptvalgutredning. Transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer Region midt Juni 2010 16. juni 2008 Innhold g midt Desember 09 desember 2009 1 BAKGRUNN...3 1.1 Innledning...3

Detaljer

Nordre parsell: Ramberget Mjøsbrua. KVU Transportsystemet Jaren (Oslo)-Gjøvik-Moelv

Nordre parsell: Ramberget Mjøsbrua. KVU Transportsystemet Jaren (Oslo)-Gjøvik-Moelv Nordre parsell: Ramberget Mjøsbrua KVU Transportsystemet Jaren (Oslo)-Gjøvik-Moelv KVU Transportsystemet Jaren (Oslo)-Gjøvik-Moelv Strekningen Ramberget-Mjøsbrua Det ble utarbeidet et forprosjekt på strekningen

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1 Rammer for jernbanen Mill. kr Lav Basis Middels Høy Post 23 Drift og vedlikehold 119 440 119 690 133 430 141 000

Detaljer

KVU for transportsystemet Trondheim Steinkjer

KVU for transportsystemet Trondheim Steinkjer KVU for transportsystemet Trondheim Steinkjer KS Nord - Trøndelag Fylkesmøtet 16.02.2011 Steinkjer Hilde Marie Prestvik Statens vegvesen KVU arbeidets forankring OPPDRAG FRA SAMFERDSELSDEPARTEMENTET KVU

Detaljer

FERJEFRI E39 DELRAPPORT ULYKKESANALYSE

FERJEFRI E39 DELRAPPORT ULYKKESANALYSE Oppdragsgiver Statens vegvesen, Vegdirektoratet Ferjefri E39 prosjektet Rapporttype Delutredning 2014-10-24 FERJEFRI E39 DELRAPPORT ULYKKESANALYSE 2/38 Arkiv ref.: D:\Ferjefri E39\Ferjefri E39 - Delrapport

Detaljer

Samferdselspolitiske. utfordringer i Rogaland. Logistikkdagen 6. november 2012 Ellen Solheim, Leder av samferdselsutvalget

Samferdselspolitiske. utfordringer i Rogaland. Logistikkdagen 6. november 2012 Ellen Solheim, Leder av samferdselsutvalget Samferdselspolitiske utfordringer i Rogaland Logistikkdagen 6. november 2012 Ellen Solheim, Leder av samferdselsutvalget Fylkeskommunen som samferdselsaktør 2 veieiere: Rogaland fylkeskommune: 2.508 km

Detaljer

Jernbane: Dobbel og elektrisk - Nye spor Nye muligheter!

Jernbane: Dobbel og elektrisk - Nye spor Nye muligheter! Jernbane: Dobbel og elektrisk - Nye spor Nye muligheter! Historisk satsing på Jernbane i Trøndelag. Fantastiske muligheter hvis vi gjør de rette valgene. Valgene vil få store konsekvenser for samferdsel,

Detaljer

Ferjefri E39. Sammendrag og videre løp

Ferjefri E39. Sammendrag og videre løp Ferjefri E39 Sammendrag og videre løp KVU-er langs E39 Reisetider Kristiansand Trondheim (timer) Idag 20 Ny 11,5 15 Reduksjon 5 8,5 *) *) Avhengig av ambisjonsnivå for prosjektomfang Ambisjonsnivå 1: 130

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord. 16.04.2013 Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland

Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord. 16.04.2013 Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland Nordområdene Hovedgrep i planperioden Prioritering av E6 + de grensekryssende

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden

KVU for kryssing av Oslofjorden Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden 30.01,2015 Østlandssamarbeidet 30.01.2015 KVU for kryssing av Oslofjorden Samferdselsdepartementet har gitt oss flere oppdrag Utrede konsepter

Detaljer

Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen Et betydelig samferdselsløft for regionen! Levanger kommune, 22. juni, 2016

Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen Et betydelig samferdselsløft for regionen! Levanger kommune, 22. juni, 2016 Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen Et betydelig samferdselsløft for regionen! Levanger kommune, 22. juni, 2016 Prosjektsjef Brede Nermoen Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen Bakgrunn for

Detaljer