Prospekt for obligasjonslån

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt for obligasjonslån"

Transkript

1 Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 26. oktober 2006 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 47

2 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har blitt utarbeidet i forbindelse med tilbud om tegning eller kjøp av Låntakers obligasjonslån og eventuelt søknad om opptak av ett eller flere av disse på Oslo Børs eller annen relevant børs. Oslo Børs har kontrollert og godkjent Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens 5-7. Ny informasjon av vesentlig betyding for Selskapet eller dets datterselskaper kan bli kjent etter offentliggjøring av Registreringsdokumentet, men før tegningsperiodens utløp eller notering av obligasjonslån. Slik informasjon vil bli publisert som et tillegg til Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens Verken utgivelsen eller utleveringen av Registreringsdokumentet skal, under noen omstendighet, skape inntrykk av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et tidspunkt etter datering av Registreringsdokumentet eller at Selskapets eller dets datterselskapers forretningsvirksomhet ikke kan ha blitt endret. Det er kun Selskapet og Tilrettelegger som er berettiget til å skaffe informasjon om forhold beskrevet i Registreringsdokumentet. Informasjon som er skaffet av enhver annen person har ikke relevans i forhold til Registreringsdokumentet og skal derfor ikke bli stolt på. Registreringsdokumentet er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver uenighet vedrørende Registreringsdokumentet skal bli løst ved norsk rett. Distribusjon av Registreringsdokumentet kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette kan gjelde eksempelvis USA og Storbritannia. Oslo Børs' kontroll og godkjennelse av Registreringsdokumentet innebærer at dokumentet kan benyttes i enhver annen EØS-stat. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen handling for å få tillatelse til å distribuere Registreringsdokumentet i noen jurisdiksjoner hvor slik handling er påkrevd. Enhver person som mottar Registreringsdokumentet er pålagt av Selskapet og Tilrettelegger til selv å sette seg inn i og overholde slike restriksjoner. Dette Registreringsdokumentet er ikke et tilbud om å selge eller en anmoding om å kjøpe obligasjoner. Innholdet i Registreringsdokumentet er ikke en juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning. Enhver obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske- og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver. Kopier av Registreringsdokumentet kan fåes ved henvendelse til Selskapet eller Tilretteleggeren. * Ord med stor forbokstav som benyttes i avsnittet Viktig informasjon skal ha betydning som beskrevet i avsnittet Definisjoner Utarbeidet av DnB NOR Markets 2 av 47

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Risikofaktorer Definisjoner Ansvarlige Revisorer Opplysninger om utsteder Oversikt over forretningsområder Organisasjonsstruktur Fremtidsutsikter Styre, ledelse og tilsynsorganer Større aksjonærer Opplysninger om utsteders aktiva og passiva, finansielle stilling og resultater Dokumentasjonsmateriale...39 Kryssreferanseliste...40 Vedlegg 1, vedtekter...41 Vedlegg 2, revisjonsberetning for Vedlegg 3, revisjonsberetning for Utarbeidet av DnB NOR Markets 3 av 47

4 1. Risikofaktorer 1.1 Risikofaktorer Løpende status Pr 31. desember 2005: De makroøkonomiske forholdene var gunstige for virksomheten i Oljeprisen steg vesentlig samtidig som det var svært god vekst i norsk og internasjonal økonomi. Inflasjon og renter var fortsatt på et lavt nivå. Den energitunge Oslo Børs økte med vel 40 prosent i 2005, og det var en økning i investeringene i oljesektoren. Kronekursen var relativt stabil mot euro, mens den svekket seg mot amerikanske dollar. Valutakursutviklingen understøttet derfor konkurranseevnen til norsk næringsliv. Det var tiltagende kredittvekst gjennom I siste halvår økte utlån til næringslivet markant, og det var særlig sterk vekst innen offshore og shipping. Banken deltok i finansiering av oppkjøp av bedrifter, særlig initiert av private equity-fond. DnB NOR Bank medvirket primært i finansieringer der banken kjente det oppkjøpte selskapet godt. Veksten i boliglån var stabilt høy gjennom hele året. Kredittkvaliteten var på grunn av de gunstige makroøkonomiske rammevilkårene stabil og god. For oppdrettsnæringen var 2005 et godt år med tilfredsstillende priser. Bankens risiko mot denne næringen ble redusert gjennom salg av aksjene i Pan Fish og andre oppdrettsselskaper hvor banken kom inn på eiersiden gjennom konvertering av gjeld til egenkapital i tidligere år. Markedsrisikoen var stabil på et lavt nivå gjennom året. Det skjedde imidlertid en vridning ved at risikoen knyttet til egenkapitalinvesteringer gikk betydelig ned, mens det var en moderat økning i risikoen i handelsporteføljen og for renteinstrumenter i bankporteføljen. En årsak til dette var at DnB NORD ble inkludert i målingen ved årsskiftet. DnB NOR ASA har likevel lave rammer for egenposisjoner i rente- og valutamarkedene. Det lave risikonivået fremkommer blant annet ved at risikojustert kapital for slike posisjoner i handelsporteføljen utgjorde om lag 300 millioner kroner. Egenkapitalrisikoen ble redusert ved salg av en rekke aksjeposter, blant annet eierposisjoner i Brasil og i Storebrand. Aksjeinvesteringene utenom datterselskaper og tilknyttede selskaper utgjorde om lag 2 milliarder kroner per 31. desember Operasjonelle og forretningsmessige risiki var stabile i Fra 1. januar 2005 ble det innført en systematisk registrering og kvantifisering av operasjonelle feil og tap i bankkonsernet. Dette medvirket til økt ledelsesmessig oppmerksomhet og innsats for å redusere den operasjonelle risikoen. Bankkonsernet hadde ikke store enkeltstående operasjonelle tap i 2005, men det var enkelte driftsforstyrrelser knyttet til konsernets IT-systemer som også medførte ulemper for konsernets kunder. Det ble iverksatt en rekke tiltak for å trygge driftsstabiliteten. IT-integrasjonen i forbindelse med fusjonen er ennå ikke fullført og representerer fortsatt en operasjonell risiko. Beregningsgrunnlaget for kapitaldekningen var 636 milliarder kroner ved utgangen av 2005, en økning på 20,3 prosent gjennom året. Kjernekapitaldekningen utgjorde 7,7 prosent ved utgangen av 2005, mot 7,5 prosent i Total kapitaldekning utgjorde 10,6 prosent. Kredittetterspørselen i næringslivet økte ytterligere gjennom første kvartal Veksten i boliglånsporteføljene var også høy i kvartalet. Markedsrisikoen var stabil gjennom første kvartal og lå på et lavt nivå. Pr 1. kvartal 2006: Bankkonsernet hadde ikke store enkeltstående operasjonelle tap i første kvartal I april gjennomførte bankkonsernet en vellykket integrasjon av kontosystemene, noe som vil redusere den operasjonelle risikoen fremover. Beregningsgrunnlaget for kapitaldekningen økte med 47 milliarder kroner i løpet av første kvartal og utgjorde 682 milliarder ved utgangen av kvartalet. Kjernekapitaldekningen utgjorde 7,5 prosent inklusive 50 prosent av kvartalsresultatet, mens samlet kapitaldekning utgjorde 10,6 prosent på tilsvarende basis. Utarbeidet av DnB NOR Markets 4 av 47

5 Implementering av Finansdepartementets forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier med virkning fra 1. januar 2006, ga en viss positiv effekt på kapitaldekningsprosentene. Pr 2. kvartal 2006: Kredittveksten i bedriftsmarkedet og for boliglån var fortsatt meget sterk i andre kvartal Kredittkvaliteten var meget god. Som en del av risikostyringen ble det i andre kvartal 2006 foretatt betydelig utsyndikering av utlån, spesielt innen shipping og offshore, hvor det i lengre tid har vært sterk vekst og hvor DnB NOR Bank har en meget sterk posisjon. Markedsrisikoen økte med 0,2 milliarder kroner i andre kvartal og utgjorde 2,2 milliarder ved utgangen av juni Bankkonsernet hadde ikke store enkeltstående operasjonelle tap i andre kvartal I april gjennomførte DnB NOR Bank en vellykket integrasjon av kontosystemene, noe som reduserte den operasjonelle risikoen. Etterlevelse av reglene for eiendomsmegling ble gjenstand for særlig oppmerksomhet i kvartalet, og rutinene ble innskjerpet. Beregningsgrunnlaget for kapitaldekningen økte med 41,7 milliarder kroner i andre kvartal 2006 og utgjorde 723,9 milliarder ved utgangen av juni Kjernekapitaldekningen utgjorde 7,2 prosent, mens samlet kapitaldekning utgjorde 10,6 prosent Spesifikke risikofaktorer For risikostyringsformål skiller DnB NOR Bank ASA mellom nedenfor nevnte risikoformer. Kredittrisiko vedrører alle fordringer på kunder, i hovedsak utlån. Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at Selskapets motparter (kunder) ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser. Kredittrisiko vedrører alle fordringer på kunder/motparter, i hovedsak utlån, men også ansvar i henhold til andre utstedte kreditter, garantier, rentebærende verdipapirer, innvilgede, ikke trukkede kreditter samt motpartsrisiko som oppstår gjennom derivater og valutakontrakter. Oppgjørsrisiko, som oppstår i forbindelse med betalingsformidling som et resultat av at ikke alle transaksjonene skjer i realtid, medfører også motpartsrisiko. Selskapets kredittprosess er knyttet til DnB NOR-konsernets kredittpolitikk, som er vedtatt av DnB NOR-konsernets styre. Det overordnede mål for kredittvirksomheten er en engasjementsportefølje med en kvalitet og sammensetning som sikrer bankens lønnsomhet på kort og lang sikt. Engasjementsporteføljen skal ha en kvalitet som er forenlig med DnB NOR ASAs mål om en lav risikoprofil. For å styre risiko og unngå store risikokonsentrasjoner følges eksponering mot store enkeltkunder, bransjer og geografisk område nøye. I tillegg til oppfølging av risikoklasse følges eksponering mot store kunder opp i en beregning som tar hensyn til kundens kredittkvalitet og sikkerhet. Det foreligger kredittstrategier for alle forretningsområder som yter kreditt. Strategiene revurderes og besluttes årlig. Kredittfullmaktene er personlige og er størrelsesmessig gradert etter målt sannsynlighet for mislighold for kunden. For større kreditter er det en todelt beslutningsprosess hvor beslutningsfullmakt ligger i forretningsenhetene, mens gyldig bevilgning krever tiltredelse fra Kredittstyring konsern. Alle engasjementer i Bedriftsmarked risikoklassifiseres og gjennomgås årlig. Innenfor Personmarked, hvor det er et stort antall kunder, er det et mål at flest mulig saker skal besluttes ved hjelp av automatiserte måle- og beslutningsstøttesystemer. Data og analytiske verktøy er en integrert del av risikostyringen. DnB NOR-konsernet, som DnB NOR Bank er en vesentlig del av, har lang erfaring med klassifikasjonssystemer som støtte for kredittvurdering og kredittoppfølging. Beregningene av forventede tap og risikojustert kapitalbehov for enkeltengasjementer og porteføljer benyttes som en integrert del av kredittprosessen. Markedsrisiko relaterer seg primært til bankvirksomhetens langsiktige investeringer i egenkapitalinstrumenter. Utarbeidet av DnB NOR Markets 5 av 47

6 Markedsrisiko oppstår som følge av Selskapets åpne posisjoner i valuta-, rente- og egenkapitalmarkedene, og risikoen er knyttet til resultatvariasjoner som følge av endringer i markedspriser eller -kurser. Utover risikoen tilknyttet Selskapets investeringsportefølje oppstår markedsrisiko som følge av handelsaktiviteter samt tradisjonelle bankaktiviteter som kundeutlån og -innskudd. For sistnevnte er blant annet ulike rentebindingstider for eiendeler og gjeld en kilde til markedsrisiko. Markedsrisiko i handelsporteføljen oppstår gjennom handelsaktiviteter i rente-, valuta- og egenkapitalmarkedet. Risikoen kommer dels fra kunderettede aktiviteter, men det er også tilrettelagt for en moderat risikotagning i egenhandel med valuta og finansielle instrumenter. Ansvaret for alle DnB NOR Bank-konsernets handelsaktiviteter, med unntak for DnB NORD, tilligger DnB NOR Markets. Rammer for markedsrisiko i DnB NOR Markets gjennomgås minst årlig og fastsettes av bankens styre. Konsernets balansestyringsutvalg ALCO behandler og følger opp utnyttelsen av rammene. Det er et hovedprinsipp at summen av tildelte rammer på lavere nivåer ikke skal overstige rammen på et høyere nivå. Rammene for valutarisiko og egenkapitalrisiko er fastsatt i nominelle posisjonsbeløp, mens rammene for renterisiko er fastsatt som verdiendring ved en renteendring på ett basispunkt. Ved årsskiftet hadde DnB NOR Bank-konsernet renterisiko som ville tilsvart 1,9 millioner kroner i verdiendring ved et parallelt skift i rentekurven på ett basispunkt i ugunstig retning i alle valutaer. I tillegg er det definert sensitivitetsrammer for opsjoner. En egen enhet som er uavhengig av meglerne, kontrollerer daglig posisjoner og sammenholder disse med rammer og resultater. Markedsrisiko måles i form av risikojustert kapital. I tillegg benyttes stresscenarier, sensitivitetstester samt daglige beregninger fra en Value-at-Risk - modell til operativ beslutningsstøtte og kontroll i DnB NOR Markets. Likviditetsrisiko er risikoen for at Selskapet ikke kan overholde sine betalingsforpliktelser. Likviditetsrisiko blir styrt og målt ved hjelp av flere målemetoder. Det eretablert kortsiktige rammer som legger begrensninger på bankens avhengighet av kortsiktige innlån fra penge- og kapitalmarkedene i inn- og utland. I tillegg er det etablert rammer for strukturell likviditetsrisiko som innebærer at utlån til publikum i det alt vesentlige skal finansieres ved innskudd fra kunder, ansvarlig kapital og langsiktige innlån. Likviditetsrisikostyringen inkluderer også stresstester der man simulerer likviditetseffekten av at bankens internasjonale kredittrating svekkes som følge av en eller flere negative hendelser. Resultatet av slike stresstester inngår videre i informasjonsgrunnlaget for bankkonsernets beredskapsplan for likviditetsstyring under en finansiell krise. Treasury-funksjonen er ansvarlig for den operasjonelle likviditetsstyringen. Enheten Investor Relations/kapitalanskaffelse, som inngår i stabsområdet Finans/konsernstaber, har ansvar for prinsipper og rammer for likviditetsstyringen samt å skaffe til veie den langsiktige innlåningen. DnB NOR Bank-konsernet styrer sin likviditet samlet ved at DnB NOR Bank ASA har ansvar for finansieringen av døtre som Nordlandsbanken og DnB NOR Finans samt filialer og datterbanker i utlandet. DnB NORD finansieres med en andel som tilsvarer DnB NOR-konsernets eierandel i banken. Operasjonell risiko er risikoen for tap som skyldes svakheter eller feil ved prosesser og systemer, feil begått av ansatte eller eksterne hendelser. Operasjonell risiko er en risikokategori som fanger opp det alt vesentlige av kostnader forbundet med kvalitetsbrister i den løpende virksomhet. Som på andre risikoområder er en også her opptatt av å kunne dokumentere lav risiko og høy kvalitet. Det legges derfor stor vekt på risiko og kvalitet i driften og styringen av konsernet, herunder DnB NOR Bank ASA. DnB NOR konsernets styre gir premissene for risikostyringen i konsernet og mottar periodiske rapporter om status og utvikling i konsernets risikobilde. Administrativt er arbeidet med operasjonell risiko forankret i Konsernutvalget for operasjonell risiko, som består av leder eller stabsdirektør fra alle forretnings- og støtteområdene. Ansvaret for at konsernets infrastruktur holder nødvendig kvalitativt nivå ligger i en egen enhet innen stabsområdet Risikostyring konsern og IT, mens det operative ansvaret for kvalitet i egen drift ligger hos den enkelte linjeleder. Dette gjelder i forhold til oppnådde resultater, medarbeidere, risikobilde m.m. Lederens viktigste Utarbeidet av DnB NOR Markets 6 av 47

7 hjelpemidler i arbeidet er faglig innsikt og ledelseskompetanse samt handlingsplaner, kontrollrutiner og gode oppfølgingssystemer. Et systematisk arbeid med risikovurderinger bidrar også til økt kunnskap og bevissthet om aktuelle forbedringsbehov i egen enhet. Det er etablert særskilte enheter i alle forretnings- og støtteområder som ivaretar det praktiske arbeidet innenfor den operasjonelle risikostyringen. Enhetenes oppgaver er å kontrollere og rapportere de risikoer som er identifisert, samt å bidra til forebygging og utbedring av områdets risikobilde. Disse enhetene er organisert i stabsmiljøet i områdene for å sikre uavhengighet i forhold til forretningsdriften. Compliance-funksjonen inngår også vanligvis i disse enhetene. Beredskaps- og kontinuitetsplaner er sentrale virkemidler i den operasjonelle risikostyringen, og kvaliteten på disse er under løpende evaluering. IT-prosesser representerer en betydelig risiko i finansnæringen. Det pågår fortsatt omfattende konverterings- og implementeringsprogrammer fra etableringen av DnB NOR ASA. Risikobildet i denne prosessen blir fortløpende evaluert, og korrigerende tiltak settes inn etter behov. Forretningsrisiko er risiko for tap på grunn av endringer i eksterne forhold som markedssituasjonen eller myndighetenes reguleringer. Risikoen inkluderer også omdømmerisiko. Forretningsrisiko oppstår på grunn av uventede endringer i inntektene knyttet til eksterne faktorer. Årsakene til forretningsrisiko kan være konkurransekrefter som fører til reduserte volumer og prispress, eller reguleringer som reduserer lønnsomheten gjennom enten bortfall av inntekter eller økte kostnader. Tapene oppstår dersom en ikke makter å tilpasse seg endringer. God strategisk planlegging er derfor det viktigste verktøyet for å redusere risikoen. Endringer i omdømme kan være en konsekvens av andre risikoformer. Et svekket omdømme kan ramme alle forretningsområder, uavhengig av hvor den opprinnelige hendelsen oppsto. Et svekket omdømme kan også skyldes andre institusjoner dersom Selskapet av markedet blir gruppert i samme kategori. DnB NOR ASA, som DnB NOR Bank ASA er en vesentlig del av, har valgt å eksplisitt beregne risikojustert kapital for forretningsrisiko. Dette er også i tråd med pilar 2 i Basel II-regelverket, som krever at finansinstitusjoner skal ta stilling til kapitalkonsekvensen av risikoformer som ikke er inkludert i pilar 1. Kapitalberegningene er basert på observerte svingninger i inntekter og kostnader justert for effekter som kan knyttes til andre risikoformer. Risikojustert kapital for forretningsrisiko var anslått til 1,6 milliarder kroner ved utgangen av Basel II DnB NOR-konsernet, som DnB NOR Bank ASA er en vesentlig del av, søkte 30. september 2005 Kredittilsynet om å kunne benytte nytt regelverk for kapitaldekningsformål (Basel II) fra og med 1. januar DnB NOR ASA søker om å kunne benytte grunnleggende IRB-metode fra dette tidspunkt. Grunnlaget for søknaden er den egenvurdering DnB NOR ASA har gjort av sitt risikostyringssystem (IRB-systemet) og hvordan dette harmonerer med de krav som stilles til risikostyring i det nye regelverket. Tilpasningen til det nye regelverket pågikk gjennom hele 2005, i første rekke gjennom betydelig analysevirksomhet, rutine- og prosessutvikling samt utvikling av IT-systemer som vil inngå i IRBsystemet. DnB NOR ASA har deltatt i QIS 5 (Quantitative impact study). Tallene fra denne analysen viser at tidligere anslag på en reduksjon i risikovektet beregningsgrunnlag på om lag 30 prosent (beregnet i pilar 1) kan være forsiktig vurdert. Regelverket er fortsatt under utvikling, og det er fastsatt overgangsbestemmelser som vil redusere effekten de første årene. Det er derfor usikkert hvordan innføringen av Basel II vil påvirke konsernets kapitalbehov. DnB NOR ASA legger opp til en 3 års innføringsperiode hvor man det første året ønsker å benytte IRB grunnleggende metode for bedriftsmarkedsporteføljen ved regionene i Norge samt for boliglånsporteføljen. Deretter følger bl.a. kortkreditter og andre personlån og det siste året Utarbeidet av DnB NOR Markets 7 av 47

8 porteføljene som inneholder de største bedriftskundengasjementene inkl. shipping og kredittene ved filialene i utlandet. DnB NOR-konsernet bekreftet pr 30. juni 2006 overfor Kredittilsynet at man ønsker å kunne benytte avansert IRB metode fra 1. januar 2008 med en 3 års innføringsperiode. Utarbeidet av DnB NOR Markets 8 av 47

9 2. Definisjoner Med mindre annet fremgår av sammenhengen skal ord og uttrykk som benyttes i dette Registreringsdokumentet ha følgende betyding: Låntaker: NOK: Prospekt: Registreringsdokument: Selskapet: DnB NOR Bank ASA. Norske kroner. Registreringsdokumentet med tillegg av aktuelt Verdipapirdokument utarbeidet i sammenheng med tilbud om tegning eller kjøp av obligasjoner og/eller søknad om notering av obligasjonslån på Oslo Børs, ABM (Oslo Børs' Alternative Bond Market) eller annen relevant børs. Dette dokumentet. Gyldig i 12 måneder etter at godkjennelse er gitt av Oslo Børs. Prospekt vil i denne perioden kunne utgjøres av Registreringsdokumentet sammen med nytt Verdipapirdokument for hvert nytt obligasjonslån som utstedes. DnB NOR Bank ASA. DnB NOR Bank ASA: Heleid datterselskap av DnB NOR ASA og inngår i DnB NOR-konsernet, se også pkt 7.1 Beskrivelse av eventuell konsernmodell. DnB NOR ASA: Tilrettelegger: Konsern bestående av DnB NOR Bank ASA, Vital, DnB NOR Kapitalforvaltning og DnB NORD, se også pkt 7.1 Beskrivelse av eventuell konsernmodell. DnB NOR Bank ASA, DnB NOR Markets. Verdipapirdokument: Dokument som beskriver obligasjonslån utarbeidet som en del av Prospekt. Det utarbeides nytt Verdipapirdokument for hvert nytt obligasjonslån som tas opp av Selskapet. VPS: Årsrapport 2005 DnB NOR Bank: Årsrapport 2004 DnB NOR Bank: DnB NOR årsrapport 2004: DnB NOR årsrapport 2005: Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DnB NOR Bank : Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DnB NOR Bank: Verdipapirsentralen. Selskapets årsrapport for 2005 slik denne foreligger på kan også fås ved henvendelse til Selskapet. Selskapets årsrapport for 2004 slik denne foreligger på kan også fås ved henvendelse til Selskapet. DnB NOR konsernets årsrapport for 2004 slik denne foreligger på kan også fås ved henvendelse til Selskapet. DnB NOR konsernets årsrapport for 2005 slik denne foreligger på kan også fås ved henvendelse til Selskapet. Selskapets kvartalsrapport for første kvartal 2006 slik denne foreligger på kan også fås ved henvendelse til Selskapet. Selskapets kvartalsrapport for andre kvartal 2006 slik denne foreligger på kan også fås ved henvendelse til Selskapet. Utarbeidet av DnB NOR Markets 9 av 47

10 DnB NOR Kvartalsrapport 1. kvartal 2006: DnB NOR konsernets kvartalsrapport for første kvartal 2006 slik denne foreligger på kan også fås ved henvendelse til Selskapet. DnB NOR Kvartalsrapport 2. kvartal 2006: DnB NOR konsernets kvartalsrapport for andre kvartal 2006 slik denne foreligger på kan også fås ved henvendelse til Selskapet. Utarbeidet av DnB NOR Markets 10 av 47

11 3. Ansvarlige 3.1 Personer Ansatte i følgende selskaper har deltatt i utarbeidelsen av Registreringsdokumentet: DnB NOR Bank ASA, DnB NOR Markets, Stranden 21 Aker Brygge, 0021 Oslo, Norge 3.2 Ansvarserklæringer Styrets ansvarserklæring: DnB NOR Bank ASA bekrefter at opplysningene i Registreringsdokumentet så langt Selskapet kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra Registreringsdokumentet som er av en slik art at de kan endre Registreringsdokumentets betydningsinnhold, og at de ansvarlige har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. Oslo, 26. oktober 2006 DnB NOR Bank ASA Tilretteleggers ansvarserklæring: DnB NOR Bank ASA v/ DnB NOR Markets har som Tilrettelegger for Selskapet bistått med å utarbeide dette Registreringsdokumentet. De opplysninger som fremkommer i Registreringsdokumentet er så langt Tilrettelegger kjenner til i samsvar med de faktiske forhold. Opplysningene er ikke særskilt kontrollert av Tilrettelegger og Tilrettelegger eller ansatte hos Tilrettelegger kan derfor ikke påta seg noen slags form for ansvar for innholdet av eller fullstendigheten av informasjonen i Registreringsdokumentet. Tilsvarende kan ikke Tilrettelegger påta seg noe ansvar for eventuelle supplerende opplysninger som blir gitt i forbindelse med presentasjon av Selskapet eller av dette dokumentet. Enhver som mottar dette Registreringsdokumentet bør selv vurdere innholdet i dette Registreringsdokumentet og sitt behov for å innhente supplerende informasjon eller søke særskilt bistand før vedkommende tar sin investeringsbeslutning. Oslo, 26. oktober 2006 DnB NOR Bank ASA DnB NOR Markets Utarbeidet av DnB NOR Markets 11 av 47

12 4. Revisorer 4.1 Navn og adresse Selskapets revisor har for perioden det er gitt historisk finansiell informasjon i dette Registreringsdokumentet vært PricewaterhouseCoopers AS, Karenslyst allé 12, 0278 Oslo, Norge. Statsautorisert revisor Geir Julsvoll har vært ansvarlig for revisjonsberetningen for 2004 og Geir Julsvoll er medlem av Den norske Revisorforening Utarbeidet av DnB NOR Markets 12 av 47

13 5. Opplysninger om utsteder 5.1 Utsteders historie og utvikling Selskapsnavn Selskapets registrerte navn er DnB NOR Bank ASA, det kommersielle navnet er DnB NOR Hjemsted og registreringsnummer Låntaker er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Registreringsdato Selskapet ble stiftet 10. september 2002, men har røtter tilbake til 1822 ved stiftelsen av Christiania Sparebank Nærmere om utstederen Låntaker er et allmennaksjeselskap (ASA) underlagt norsk lovgivning og er hjemmehørende i Oslo. Selskapet har en rekke datterselskaper, oversikt over eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper finnes i pkt DnB NOR Bank ASA. Se punkt 7 Organisasjonsstruktur for en nærmere redegjørelse for konsernets oppbygging. Nedenfor gis en oversikt over resultatregnskap, gjennomsnittlige balanseposter og nøkkeltall for DnB NOR Bank ASA 1. halvår 2006 sammenliknet med tilsvarende tidspunkt foregående år samt nøkkeltallsutvikling for DnB NOR Bank konsernet. Resultatregnskap DnB NOR Bank ASA 1. halvår 1) : Utarbeidet av DnB NOR Markets 13 av 47

14 Gjennomsnittlige balanseposter DnB NOR Bank ASA 1. halvår 1) : Nøkkeltall DnB NOR Bank ASA 1. halvår 1) : 1) Tallene er basert på intern ledelsesrapportering. Tallene er omarbeidet i samsvar med konsernets gjeldende prinsipper for fordeling av kostnader mellom områdene og allokering av kapital. 4) Basert på nominell verdier 5) Kapitalavkastningen er beregnet på grunnlag av allokert kapital. Allokert kapital er satt til 7 prosent av risikovektet volum. 6) Overtagelsen av Monchebank i januar 2006 førte til en økning på 250 årsverk i Bedriftsmarked og betalingstjenester. Nøkkeltallsutvikling DnB NOR Bank konsernet: Ad 10.: Misligholdte og tapsutsatte engasjementer etter fratrekk for tapsavsetninger i prosent av utlån etter fratrekk for spesifiserte tapsavsetninger. Ad 11.: Akkumulerte spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger i prosent av brutto utlån. Låntakers post- og besøksadresse er Stranden 21, 0021 Oslo, Norge. Selskapets telefonnummer er Utarbeidet av DnB NOR Markets 14 av 47

15 5.1.5 Nylig inntrufne forhold som påvirker utsteders betalingsdyktighet Konsernbidrag og utbytte Årsresultatet i DnB NOR Bank ASA for 2005 utgjorde millioner kroner. Av dette ble det gitt et konsernbidrag på millioner kroner og et utbytte på millioner kroner til DnB NOR ASA. DnB NORD Selskapet meldte 2. januar 2006 at den nye banken for nordøst- Europa, DnB NORD, er i gang. Banken er et samarbeid mellom DnB NOR Bank ASA og den tyske banken Norddeutsche Landesbank (NORD/LB). DnB NOR Bank ASA eier 51 prosent av det nye selskapet. I begynnelsen av 2006 ble utlånsporteføljer på til sammen ca. 4,3 milliarder kroner overført fra NORD/LB og DnB NOR Bank ASA til DnB NORD. DnB NOR Bank ASAs balanseførte goodwill knyttet til DnB NORD økte som følge av dette med 1 million euro, som var kompensasjon for merverdi i NORD/LBs finske virksomhet. Monchebank Finansdepartementet ga 16. januar DnB NOR Bank ASA tillatelse til å erverve ca. 97,3 prosent av aksjene i den russiske banken Monchebank. Departementet ga også tillatelse til å erverve de resterende aksjene i Monchebank hvis DnB NOR Bank ASA får aksept på tilbud om kjøp av disse. Det gjenstår fortsatt tillatelse fra den russiske sentralbanken. DnB NOR Hypotek Styret i DnB NOR Hypotek AS godkjente 31. mai 2006 fusjonsplanen mellom DnB NOR Bank ASA som overtakende selskap og DnB NOR Hypotek AS som overdragende selskap. Styret i DnB NOR Bank ASA godkjente fusjonsplanen i styremøte 30. mai Fusjonsplanen la opp til at fusjonen skulle gjennomføres i samsvar med allmennaksjeloven 13-24, som fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap. Bakgrunnen for transaksjonen var at DnB NOR ASA ønsker å samle kompetansen knyttet til finansiering av næringseiendom i banken. DnB NOR Bank ASA Shanghai Branch DnB NOR Bank ASA åpnet 20. september 2006 en fullservice filial i Shanghai etter at kinesiske myndigheter innvilget lisens til bankvirksomhet. DnB NOR Bank ASA er således den første utenlandske finansinstitusjon i Kina med hovedvekt på skipsfinansiering og den første til å tilby lån til eiere av skip under kinesisk flagg. Utarbeidet av DnB NOR Markets 15 av 47

16 6. Oversikt over forretningsområder 6.1 Hovedvirksomhet Historie DnB NOR ASA, som DnB NOR Bank ASA er en vesentlig del av, representerer mer enn 180 års finanshistorie, fra etableringen av Christiania Sparebank i 1822 til etableringen av DnB NOR ASA som en betydelig finansinstitusjonen i Nedenfor følger utviklingen fra 1990 og frem til i dag. DnB NORD Den nye banken for nordøst-europa, DnB NORD, var i gang 2. januar Banken er et samarbeid mellom DnB NOR Bank ASA og den tyske banken Norddeutsche Landesbank (NORD/LB). DnB NOR Bank ASA eier 51 prosent av det nye selskapet. Samarbeidet innebærer at de to bankenes aktivitet i Danmark, Finland, Polen, Estland, Latvia og Litauen samles under én paraply og merkenavnet DnB NORD. Hovedkontoret ligger i København. DnB NOR ASA DnB og Gjensidige NOR ble i mars 2003 enig om å fusjonere og fikk konsesjon i november Det nye finanskonsernet, DnB NOR ASA, ble etablert den 4. desember 2003 og DnB NOR Bank ASA den 19. januar Nordlandsbanken I desember 2002 kjøpte DnB Nordlandsbanken for millioner kroner, og fikk i februar 2003 lov til å overta alle aksjene. Nordlandsbankens utlånsportefølje utenfor Nordland ble overtatt av DnB slik at Nordlandsbanken kunne konsentrere sin virksomhet til Nordland, som et datterselskap av DnB. Gjensidige NOR ASA I september 2002 ble Gjensidige NOR Sparebank og livsforsikringsselskapet Gjensidige NOR Spareforsikring omdannet til aksjeselskaper i et børsnotert konsern - Gjensidige NOR ASA. Skandias kapitalforvaltning I januar 2002 kjøpte DnB Skandias globale kapitalforvaltning for 3,2 milliarder svenske kroner, som innebar at man overtok forvaltningen av om lag 245 milliarder kroner og inngikk en langsiktig forvaltningsavtale med Skandia Liv. DnB fikk i mai alle nødvendige godkjennelser for å kunne fullføre oppkjøpet. Gjensidige NOR I 1999 etablerte Sparebanken NOR og Gjensidige-gruppen finanskonsernet Gjensidige NOR. Med konserndannelsen fikk Sparebanken NOR et landsdekkende distribusjonsnett. DnB Holding ASA I 1999 ble det etablert en ny konsernstruktur der DnB Holding ASA ble morselskap i et finanskonsern bestående av bl.a. Den norske Bank ASA og Vital Forsikring ASA. Postbanken I 1999 fusjonerte DnB og Postbanken. Bakgrunnen for fusjonen var å skape en god norsk løsning i en næring med økende internasjonal konkurranse. Vital I 1996 kjøpte DnB livs- og pensjonsforsikringsselskapet Vital. Kjøpet styrket DnBs markedsposisjon innenfor livsforsikring og kapitalforvaltning, og ga konsernet muligheten til å utnytte veksten innenfor pensjonssparing. Sparebanken NOR I 1990 ble Sparebanken NOR etablert etter en fusjon mellom Sparebanken ABC og fire større sparebanker på Østlandet. Utarbeidet av DnB NOR Markets 16 av 47

17 Den norske Bank I april 1990 fusjonerte Bergen Bank og Den norske Creditbank (DnC) med Bergen Bank som det overtakende selskapet til Den norske Bank (DnB) Strategi Markedsposisjonen til DnB NOR ASA, som DnB NOR Bank ASA er en vesentlig del av, er et godt utgangspunkt for å skape videre vekst gjennom å utvikle og styrke kunderelasjonene. Forretningsideen uttrykker DnB NOR ASAs ambisjoner: DnB NOR ASA skal være kundenes beste finansielle samarbeidspartner og dekke deres behov for finansielle løsninger. Nærhet og bredde er vår styrke. Overfor bedrifts- og personkunder arbeides det med å videreutvikle betjeningsformer og produkttilbud som i størst mulig grad tilpasses den enkelte kundes behov. En viktig del av strategien er bedre rådgivning og beslutninger som tas nærmest mulig kunden. DnB NOR ASAs ulike forretningsområder arbeider tett sammen for til enhver tid å kunne tilby kundene gode finansielle løsninger. DnB NOR ASA må utvikle nye produkter og tjenester i takt med markedets behov. Det er viktig å tilby løsninger som kan bidra til å gjøre hverdagen enklere for kundene. Intern og ekstern kommunikasjon må være åpen, ærlig og forståelig. Internasjonal vekst skal være basert på komparative fortrinn i form av enten kompetanse om ulike kundesegmenter og bransjer, spesiell produktkompetanse eller etablerte relasjoner som gjør det naturlig å følge kundene utenfor Norge. DnB NOR ASA er den naturlige samarbeidspartneren når internasjonale kunder gjør forretninger i Norge. DnB NOR ASA har en sterk posisjon i Norden innenfor kapitalforvaltning, og Sverige er definert som en del av konsernets hjemmemarked. Overtagelsen av den svenske virksomheten til NORD/LB er et ledd i den økte satsingen. Konsernet har en fremtredende posisjon innenfor internasjonal shipping, og DnB NOR ASA har høy kompetanse og internasjonal tilstedeværelse også i enkelte andre bransjer, som energi og fiskeri. Kjøpet av den russiske banken Monchebank, med hovedkontor i Murmansk, er i tråd med DnB NOR ASAs uttalte internasjonale strategi. Murmansk og Barentsregionen har stor aktivitet innenfor bransjer hvor DnB NOR ASA satser internasjonalt, som energi, fiskeri og skipsfart. Baltikum og Polen er viktige markeder i sterk vekst, og stadig flere av DnB NOR ASAs kunder oppretter virksomhet i dette området. Etableringen av DnB NORD, som eies med 51 prosent av DnB NOR Bank ASA og 49 prosent av NORD/LB, er således en viktig strategisk satsing for å følge kundene inn i en av Europas mest dynamiske regioner. Et felles verdigrunnlag og en felles kultur er forutsetninger for at DnB NOR ASA skal fremstå enhetlig i markedet. Konsernets felles verdier, lagånd, enkelhet og verdiskaping, beskriver hva som skal kjennetegne organisasjonen og arbeidsprosessene både internt og overfor kundene. Konsernets strategiske plattform er fundamentet, og under overskriften "Slik gjør vi det hos oss" har enheter i hele konsernet definert hva konsernets forretningsidé og verdier betyr for den enkelte enhet og medarbeider. Verdiene er også reflektert i ledelsesprinsippene og i hvordan konsernets merkevarer skal fremstå i markedet. De finansielle målene er utledet av målsettingen om å skape aksjonærverdier. Konsernet skal ha en egenkapitalavkastning og en aksjekursutvikling som er konkurransedyktig i nordisk sammenheng. De konkrete langsiktige målene er: Egenkapitalavkastning over 15 prosent Kostnadsgrad under 50 prosent innen 2008 Kjernekapitaldekning på minimum 7 prosent Rundt 50 prosent av overskuddet skal deles ut i utbytte under forutsetning av tilfredsstillende soliditet DnB NOR Bank ASAs rating for ordinær langsiktig innlåning skal opprettholdes på Aa-nivå i henhold til Moody s. Utarbeidet av DnB NOR Markets 17 av 47

18 6.1.3 Forretningsområder i DnB NOR Bank ASA Bedriftsmarked og betalingstjenester Bedriftsmarked og betalingstjenester betjener norske selskaper i alle segmenter, svenske mellomstore og store selskaper samt internasjonale virksomheter hvor DnB NOR Bank ASA har eller kan bygge opp, alene eller i samarbeid med andre, et konkurransefortrinn basert på relasjoner, ekspertise eller produkter. DnB NOR Bank ASA innehar en sterk posisjon i alle segmenter av det norske bedriftsmarkedet og er en fremtredende shippingbank internasjonalt. Bedriftsmarked er organisert i ni divisjoner og to datterselskaper: DnB NOR Finans og Nordlandsbanken. Bedriftsmarked og betalingstjenester skal være kundenes beste samarbeidspartner og dekke deres finansielle behov i det norske og svenske markedet samt spesielt utvalgte områder internasjonalt. Markedsaktiviteter og vekst vil primært finne sted i Norge og Sverige. Bedriftsmarked og betalingstjenester tilbyr også internasjonale tjenester til shippingkunder og kunder innen energisektoren verden over. Videre internasjonal vekst vil skje innen shipping, energisektoren og visse andre sektorer hvor konkurransefortrinn og en betydelig kunnskapsbase gir vekstpotensial. Kunder og markedsutvikling DnB NOR Bank ASA er en betydelig finansinstitusjonen i markedet for norske storkunder. I tillegg til i de norske og svenske markedene tilbyr Bedriftsmarked og betalingstjenester tjenester i New York, London, Singapore, København, Hamburg og Helsinki. Monchebank, med hovedkontor i Murmansk, er en del av Bedriftsmarked og betalingstjenester. Banken har alle nødvendige tillatelser til å drive bankvirksomhet i Russland. 9. mai 2006 åpnet DnB NOR Bank ASAs nye representasjonskontor i Houston. Kontoret vil spille en viktig rolle i DnB NOR Bank ASAs satsing i det internasjonale energimarkedet. I Sverige, som er definert som en del av bankens hjemmemarked, har Bedriftsmarked og betalingstjenester store vekstambisjoner. En fullservice filial i Shanghai har vært i drift siden siste halvdel av september. Samarbeidet mellom DnB NORD og Bedriftsmarked og betalingstjenester har styrket DnB NOR Bank ASAs posisjon i Danmark, Finland, Litauen, Latvia, Estland og Polen i tråd med DnB NOR Bank ASAs mål om å bli en av de mest attraktive tilbyderne av finansielle tjenester i denne regionen. Den internasjonale veksten er i tråd med DnB NOR ASAs uttalte internasjonale strategi. Gjennom et vidt distribusjonsnett tilbyr DnB NOR Bank ASA kundene lokal og regional ekspertise samt nasjonale bransjeanalyser og et bredt produktspekter. Den sterke posisjonen i det norske SMB-markedet ble videreført gjennom første halvår nye kunder kom til i perioden, noe som er flere enn for tilsvarende periode året før. Mer enn kunder deltok ved utgangen av juni 2006 i kundefordelsprogrammene for SMB-kunder, "Partner" og "Partner pluss". Programmene gir kundene tilgang til nettbanken i tillegg til kredittkort og rabatterte priser på enkelte av konsernets produkter. I løpet av første halvår 2006 ble det etablert medlemskap blant både nye og eksisterende SMB-kunder. Kundeundersøkelser viser at DnB NOR Bank ASA har en sterk posisjon blant store selskaper med hensyn til kvalitet og kundetilfredshet. Kundetilfredshet i SMB-markedet er på et akseptabelt nivå, og målinger er igangsatt for å forbedre tilfredshetsnivået blant de minste selskapene. Bedriftsmarked og betalingstjenester ønsker å være den foretrukne tilbyder av førsteklasses internett-tjenester til bedriftskunder, efaktura mellom Bedriftskunder vil i denne sammenheng bli tilbudt i Mer enn 40 millioner transaksjoner som beløp seg til milliarder kroner, ble utført gjennom internettbankene i første halvår Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) ble innført i DnB NOR Bank ASA har lansert nye livsforsikringsprodukter for sine bedriftskunder gjennom Vital, som vil bli distribuert gjennom konsernets brede regionale nettverk og via telefonsalg. DnB NOR Bank ASA vil opprettholde og ytterligere styrke lokal tilstedeværelse. Lokal ledelse og ansatte har betydelig ekspertise og har myndighet til å innvilge lån som tilfredsstiller krav fra så vel SMB-segmentet som større selskaper. Utarbeidet av DnB NOR Markets 18 av 47

19 Nordlandsbanken har styrket DnB NOR Bank ASAs posisjon i den nordligste delen av landet. Datterselskapet betjener Nordland fylke og driver under merkenavnet Nordlandsbanken. Organisering og distribusjon Bedriftsmarked og betalingstjenester er organisert i ni divisjoner: Nordiske konsernkunder og Internasjonale konsernkunder betjener store norske selskaper, offentlig sektor, internasjonale selskaper med virksomhet i Norge, mellomstore og store selskaper i Sverige, internasjonale kunder i olje- og energisektoren samt finansinstitusjoner. Divisjon Shipping, offshore og logistikk betjener norske og internasjonale selskaper innen shipping, offshore og maritim logistikk. Divisjonene Øst og Kyst betjener virksomheter i to ulike segmenter basert på geografisk beliggenhet. Sentral spesialengasjement har ansvar for å støtte kundedivisjonene i deres arbeid med høyrisikokunder og misligholdte lån. Telefon & nettbank, marked/produkt har ansvar for likviditetsstyring, markedsføring, telefon- og nettbank. Bankproduksjon har ansvar for kundestøtte, kredittadministrasjon og depot samt gjennomføring av betalinger. Styring og betalingstjenester har ansvar for støttefunksjoner for forretningsområdets ledelse samt konsernansvar for betalingsprodukter og infrastrukturprosjekter som berører både person- og bedriftskunder. Divisjonen er også involvert i virksomhet i Finland, Danmark, Tyskland og Russland. Produkter Bedriftsmarked og betalingstjenester tilbyr kundene et bredt spekter av finansielle tjenester, inkludert utlån, obligasjonslån, syndikerte lån, innskudd, likviditetsstyring, e-handelsprodukter, eiendomsmegling, rente- og valutaprodukter, corporate finance og oppkjøpsfinansiering, enten direkte eller i samarbeid med DnB NOR Markets. Gjennom DnB NOR Markets Inc i USA tilbyr DnB NOR Bank ASA investeringsbanktjenester, inkludert rådgivning vedrørende oppkjøp og fusjoner, til internasjonale kunder spesielt innen shipping og energisektoren. Ansatte Den betydelige ekspertisen de ansatte besitter om lokal næringsvirksomhet og ulike bransjer, kredittrisiko, kundebehov og produkttilbud er et viktig konkurransemessig fortrinn for Bedriftsmarked og betalingstjenester i det innenlandske markedet. Bedriftsmarked og betalingstjenester har en bred kunnskapsbase og driver kontinuerlig videreutvikling. Kompetanseutvikling har høy prioritet, og spesiell vekt har blitt lagt på systematisk og målrettet trening i kredittvurdering, risikoanalyse og lønnsomhetsvurdering. Kompetansen er også styrket på områder der Bedriftsmarked og betalingstjenester tilbyr strategisk rådgivning til sine kunder. Det er vedtatt å opprette et SMB-akademi for å øke kunnskapene hos ansatte som arbeider med SMB-segmentet. Akademiet forventes å starte i fjerde kvartal Det 18 måneder lange opplæringsprogrammet "Fram" for potensielle ledere i divisjonene Øst og Kyst startet i andre kvartal Formålet er å stimulere til verdiskaping og kundefokusert ledelse basert på konsernets verdier. Det er 16 deltakere på programmet. Ved utgangen av første halvår 2006 hadde forretningsområdet årsverk, herav i Norge (inklusive 563 i datterselskaper) og 440 i internasjonale enheter. Belønningsstruktur og balansert målstyring tilpasses de ulike divisjonene. For å maksimere innsats og tiltrekke seg de beste saksbehandlerne varierer avlønning fra divisjon til divisjon. Samarbeid med andre enheter i konsernet Gjennom utstrakt samarbeid med andre forretningsområder og støttefunksjoner i konsernet, spesielt med hensyn til corporate finance og rente- og valutainstrumenter, tilbys kunder et bredt spekter av finansielle tjenester, livsforsikringsprodukter og pensjonsprodukter. Personmarked Personmarked betjener 2,2 millioner personkunder og småbedrifter under merkenavnene DnB NOR, Postbanken og Nordlandsbanken. Personmarked bestreber seg på å opprettholde markedsposisjonen og fremstå som kundens foretrukne finansielle partner. Gode Utarbeidet av DnB NOR Markets 19 av 47

20 rådgivningstjenester, kundeprogrammer og kundekontakt er sentrale verktøy for å bygge sterke kunderelasjoner. DnB NOR Bank ASA skal være enkel å komme i kontakte med og distribusjonskanaler skal være utviklet i tråd med kundenes preferanser. Forventninger om en moderat renteøkning, en viss bedring i arbeidsmarkedet og roligere vekst i eiendomspriser i 2006 gir grunnlag for videre vekst. Personmarked vil møte økt konkurranse fra både norske og utenlandske tilbydere i det innenlandske markedet, men er godt rustet for denne konkurransen basert på gode kunderelasjoner, nye kundeprogrammer, et bredt distribusjonssystem, lokal markedskunnskap og innovative løsninger. Kunder og markeder betjener 2,2 millioner personkunder boliglånskunder kunder deltar i DnB NOR Bank ASAs nye kundeprogrammer og kunder deltar i Postbankens Leve internettbankene dnbnor.no og postbanken.no 1,3 millioner kunder benytter konsernets internettbanker 25,8 millioner betalingstransaksjoner ble utført gjennom konsernets internettbanker i første halvdel av 2006, sammenliknet med 24,3 millioner i tilsvarende periode året før kunder har bedt om kontoutskrifter og lignende via e-post Organisering og distribusjon Personmarked tilbyr gjennom et omfattende distribusjonsnett et bredt spekter av finansielle produkter og tjenester. Produksjon, arbeidskraft og støttefunksjoner er hovedsakelig sentralisert i kostnadseffektive enheter. De viktigste distribusjonskanalene er: DnB NOR Bank ASAs, Postbankens og Nordlandsbankens bankfilialer nettverket av postkontorer internett og telefon Investeringssentre Samarbeidet med 16 regionale sparebanker inkluderer leveranse av teknologiske løsninger og distribusjon av konsernets produkter. Gjeldende avtale utløper ved utgangen av Fire av bankene har imidlertid sagt opp avtalen og avvikler derfor samarbeidet i løpet av DnB NOR Bank ASA og Posten har inngått en avtale om distribusjon av finansielle tjenester gjennom Postens nettverk. Avtalen er hovedsakelig basert på transaksjonsspesifikke priser og et felles mål om å øke antallet finansielle tjenester som distribueres gjennom Postens nettverk. Avtalen utløper i Postbanken og Posten har etablert felles serviceløsninger gjennom 1191 post-i-butikk, hvor kunder kan få gjennomført ordinære banktransaksjoner i sin nærbutikk. 3,4 millioner betalingstransaksjoner ble utført gjennom disse kanalene i løpet av første halvår 2006, sammenliknet med 3,7 millioner i første halvår 2005 og 7,3 millioner for hele Posten har inngått avtale med DnB NOR Bank ASA om kjøp og installasjon av inntil betalingsterminaler til bruk i postkontorer og post-i-butikk. Nye produkter første versjon av mobilbank nye sikkerhetsløsning for e-handel, "Verified by Visa" komplett eiendomoversikt på WAP lojalitetsprogrammer introdusert i Nordlandsbanken nye fond Ansatte Antallet fulltidsstillinger i Personmarked var ved utgangen av juni For å sikre et høyt faglig nivå og rådgivningstjenester av høy etisk standard, har DnB NOR Bank ASA begynt sertifisering av rådgivere i Personmarked. Alle ansatte som har som primæroppgave å rådgi personkunder vil bli sertifisert i løpet av Mer effektiv produksjon og distribusjon av tjenester gjennom nye og bedre IT-løsninger, telefon og internett vil redusere antallet ansatte i de kommende årene. Endrede kundebehov og introduksjon av nye produkter gjør det nødvendig å oppgradere fagkunnskap. Dette vil hovedsakelig oppnås gjennom utdannelse og relokalisering av eksisterende arbeidsstyrke. Samarbeid med andre enheter i konsernet Utarbeidet av DnB NOR Markets 20 av 47

21 Kryss-salg av produkter er en av styrkene i DnB NOR konsernet. Gjennom sitt distribusjonsnettverk tilbyr Personmarked: kapitalforvaltning (DnB NOR Asset Management) livs- og pensjonsforsikring (Vital) finansielle instrumenter (DnB NOR Markets) Eiendomsmegling DnB NOR Bank ASAs eiendomsmeglervirksomhet skjer gjennom DnB NOR Eiendom AS. DnB NOR Eiendom er en betydelig aktør målt i antall omsetninger og hadde 80 avdelinger lokalisert i DnB NOR-kontorer ved utgangen av juni I tillegg til inntekter fra eiendommegling genererer virksomheten inntekter gjennom salg av forsikringstjenester og formidling av boliglån Forbruksfinansiering DnB NOR Bank ASAs kort-baserte tjenester og aktiviteter innenfor forbruksfinansiering koordineres i DnB NOR Kort (en del av DnB NOR Bank ASA) DnB NOR Korts utlånsvolum økte til NOK millioner, fra NOK millioner ved utløpet av 2005 aktiviteter innenfor forbruksfinansiering genererte god avkastning i løpet av første halvår 2006 Per 30 juni 2006 hadde DnB NOR Kort utstedt mer enn 1,4 millioner kreditt- og betalingkort. Inkludert kort med direkte trekk på konto har DnB NOR konsernet utstedt omtrent 3,5 millioner kort. DnB NOR Markets DnB NOR Markets tilbyr et vidt spekter av verdipapir- og investeringstjenester. DnB NOR Markets består av følgende enheter: Valuta/Renter/Kreditt/Eiendom Aksjehandel/Analyse Corporate Finance Verdipapirtjenester Konsernets treasury-funksjon er organisert under DnB NOR Markets. DnB NOR Markets har som mål å være det ledende verdipapirforetaket for norske og norskrelaterte kunder og for utenlandske kunder innen tjenester relatert til Norge og norske kroner. Utenlandske kunder betjenes gjennom konsernets internasjonale enheter. Dette gjelder spesielt kunder innen shipping- og energisektoren samt norske selskapers utenlandske datterselskaper. DnB NOR Markets er et fullservice verdipapirforetak med en høy markedsandel i Norge. Forretningsområdet har: en variert forretnings- og inntektssammensetning (produkter og kunder) en tradingvirksomhet som skal støtte kundebetjeningen med produkter og priser høy kostnads- og kapitaleffektivitet Produkter og tjenester valuta- og rentederivater verdipapirer og andre investeringsprodukter fremmed- og egenkapitalfinansiering i kapitalmarkedene, samt fusjoner, oppkjøp og andre rådgivnings- og corporate finance-tjenester verdipapiradministrative tjenester Distribusjon og samarbeid med andre enheter Forretningsområdet legger vekt på å opprettholde et bredt distribusjonsnett og et effektivt samarbeid med andre forretningsområder i konsernet, som Bedriftsmarked og betalingstjenester og Personmarked. Kunder betjenes gjennom: sentrale enheter i Oslo internasjonale kontorer (London, Singapore og New York) og 13 regionale kontorer. En filial i Shanghai ble åpnet 20. september elektroniske kanaler og internett samarbeidende sparebanker eksterne agenter Utarbeidet av DnB NOR Markets 21 av 47

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån DnB NOR Bank ASA, prospekt av 26. oktober 2006 REGISTRERINGSDOKUMENT Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 26. oktober 2006 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 47 DnB NOR

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 26. oktober 2006 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 47 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har blitt utarbeidet i forbindelse

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger Prospekt DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI Tilrettelegger Oslo, 19. november 2008 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 42 Viktig informasjon*

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. kvartal 1 Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Et sterkt 3. kvartal Økning i netto renteinntekter med 9,3 prosent målt på 12-måneders rullerende

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal 2010. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal 2010. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal R Bj k k j f Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 3. kvartal God utvikling i rentenetto og andre kundeinntekter Solid fremgang i

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Prospekt. Sammendrag. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. september 2008

Prospekt. Sammendrag. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. september 2008 Prospekt Sammendrag for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning 2008/2011 Tilrettelegger Oslo, 18. september 2008 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 9 Ord med stor forbokstav som benyttes

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11 SSB Boligkreditt AS Sandnes, 26.03.2010 1 av 11 Viktig informasjon et har blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om notering av selskapets obligasjonslån på Oslo ABM. Oslo ABM har kontrollert og godkjent

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2004

Kvartalsrapport Første kvartal 2004 Kvartalsrapport Første kvartal 24 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER FØRSTE KVARTAL 24 Resultatet før tap og skatt for årets første kvartal ble 1,3 mill. kroner mot 2,5 mill. kroner for første kvartal Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII Viktig informasjon et har utelukkende

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR. TREDJE KVARTAL Fortsatt god resultatvekst med et resultat etter skatt hittil i år på 2,2 mill. kroner, mot 2,1 mill. kroner i tilsvarende

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Verd Boligkreditt AS

Verd Boligkreditt AS Verd Boligkreditt AS Noteringsdokument 29.06.2010 FRN Verd Boligkreditt AS Obligasjon med fortrinnsrett 2010/2013 (utvidet forfall 30.06.2014) ISIN NO 001 0580681 Verd Boligkreditt AS Kaigaten 4, Postboks

Detaljer

TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene

TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene ÅRSREGNSKAP 2000 HOVEDPUNKTER 2000 Økt egenkapitalrentabilitet over risikofri rente Årsoverskudd på 188 millioner kroner, en forbedring på 22 millioner kroner fra 1999 Sterk innskuddsvekst Bedret vekst

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

DnB og Gjensidige NOR. 6. mai 2003

DnB og Gjensidige NOR. 6. mai 2003 DnB og Gjensidige NOR 6. mai 2003 Agenda Olav Hytta Hva har hendt siden sist? Tom Grøndahl DnB 1. kvartal 2003 Geir Bergvoll Gjensidige NOR 1. kvartal 2003 DE N L E D E N D E N O R S Ke F I N A N S I N

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse

Virksomhetsbeskrivelse Virksomhetsbeskrivelse Generelt om banken SpareBank 1 SMN er den ledende banken i Trøndelag og på Nordvestlandet med en forvaltningskapital på 98 milliarder kroner ved utgangen av 2010. Hovedkontoret ligger

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Innledning: Statoil Kapitalforvaltning ASA har siden år 2000 hatt konsesjon fra Finanstilsynet til å drive verdipapirforetak.

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) Kapitaldekning

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst og Bankia passerte som planlagt 40 000 kortkunder ved utgangen av juli Utlån til kunder økte med 18 % til vel 278 mill kroner Netto

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Fokus Bank med rekordvekst

Fokus Bank med rekordvekst Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse

Virksomhetsbeskrivelse Virksomhetsbeskrivelse Generelt om banken SpareBank 1 SMN er den ledende banken i Trøndelag og på Nordvestlandet med en forvaltningskapital på 147 milliarder kroner ved utgangen av 2013. Hovedkontoret

Detaljer

Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans)

Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) 1. halvår og 2. kvartal Resultatfremgang - både andre kvartal og første halvår Styrket lønnsomhet i alle forretningsområder Volumvekst

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

for 4,40 Tilrettelegger: 1 av 11

for 4,40 Tilrettelegger: 1 av 11 Akershuss Energi AS, Prospekt av 30. november 2012 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010661432 Prospekt Verdipapirdokument for 4,40 % Akershus Energi AS åpent obligasjonslånn 2012/2019 Tilrettelegger: Oslo,

Detaljer

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter.

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter. Finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Hensikten med kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon er å bidra til at ulike markedsaktører bedre kan vurdere Markedskrafts risiko, styring

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2008

Rapport for 2. kvartal 2008 Rapport for 2. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 2. kvartal 2008 mottatt 17 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis.

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis. SAMMENDRAG Kreditkassen-konsernets resultat etter skatter i årets tre første er i 2001 utgjorde 2 117 mill. kroner (1 700 mill. kroner), hvilket tilsvarer 3,84 kroner pr. aksje (3,08 kroner). Resultatet

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 001030944.6. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 001030944.6. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 Tilrettelegger Oslo, 14. juni 2006 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 10 Viktig informasjon*

Detaljer

Rapport for. 4. kvartal 2001

Rapport for. 4. kvartal 2001 Rapport for 4. kvartal 2001 PRESSEMELDING DnB: 4,1 milliarder kroner i overskudd i 2001 DnB oppnådde et overskudd i 2001 på 4 100 millioner kroner, 82 millioner høyere enn året før. Driftsresultat før

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Oslo, 21. januar 1999 PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Finansbanken ASA konsern oppnådde for 1998 et resultat før tap på kr. 242,9 mill. (kr. 147,4 i 1997). Netto spesifiserte tap på utlån beløp seg

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III Jæren Sparebank Basel II PILAR III 30.06.2015 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1995

Rapport 3. kvartal 1995 Rapport 3. kvartal 1995 Resultatregnskap Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1995 1995 1995 1995 1994 1994 Renteinntekter og lignende inntekter 459 477 477 1.413 1.611

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Pluss Boligkreditt AS En del av Sparebanken Pluss konsern Kristiansand, 02.05 2012 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet

Detaljer

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010 PILAR 3 - Basel II KLP Kapitalforvaltning AS 2010 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Kapitalkrav... 3 3 Styring og kontroll av risiko

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer